TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 16:5-14

16:5 <07043> llqmw <03318> awuy <03318> auy <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <08034> wmsw <07586> lwas <01004> tyb <04940> txpsmm <03318> auwy <0376> sya <08033> Msm <02009> hnhw <0980> Myrwxb <05704> de <01732> dwd <04428> Klmh <0935> abw(16:5)

16:5 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> dauid ewv <2193> baourim kai <2532> idou <2400> ekeiyen <1564> anhr <435> exeporeueto <1607> ek <1537> suggeneiav <4772> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> onoma <3686> autw <846> semei <4584> uiov <5207> ghra exhlyen <1831> ekporeuomenov <1607> kai <2532> katarwmenov

16:6 <08040> wlamvmw <03225> wnymym <01368> Myrbgh <03605> lkw <05971> Meh <03605> lkw <01732> dwd <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lk <0853> taw <01732> dwd <0853> ta <068> Mynbab <05619> lqoyw(16:6)

16:6 kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ton <3588> dauid kai <2532> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hn <1510> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> dunatoi <1415> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> tou <3588> basilewv <935>

16:7 <01100> leylbh <0376> syaw <01818> Mymdh <0376> sya <03318> au <03318> au <07043> wllqb <08096> yems <0559> rma <03541> hkw(16:7)

16:7 kai <2532> outwv <3778> elegen <3004> semei <4584> en <1722> tw <3588> katarasyai auton <846> exelye <1831> exelye <1831> anhr <435> aimatwn <129> kai <2532> anhr <435> o <3588> paranomov

16:8 <0859> hta <01818> Mymd <0376> sya <03588> yk <07451> Kterb <02005> Knhw <01121> Knb <053> Mwlsba <03027> dyb <04410> hkwlmh <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw <08478> *wytxt {wtxt} <04427> tklm <0834> rsa <07586> lwas <01004> tyb <01818> ymd <03605> lk <03068> hwhy <05921> Kyle <07725> bysh(16:8)

16:8 epestreqen <1994> epi <1909> se <4771> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aimata <129> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> oti <3754> ebasileusav <936> ant <473> autou <846> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> thn <3588> basileian <932> en <1722> ceiri <5495> abessalwm tou <3588> uiou <5207> sou <4771> kai <2532> idou <2400> su <4771> en <1722> th <3588> kakia <2549> sou <4771> oti <3754> anhr <435> aimatwn <129> su <4771>

16:9 o <07218> wsar <0853> ta <05493> hryoaw <04994> an <05674> hrbea <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <02088> hzh <04191> tmh <03611> blkh <07043> llqy <04100> hml <04428> Klmh <0413> la <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <0559> rmayw(16:9)

16:9 kai <2532> eipen abessa uiov <5207> sarouiav prov <4314> ton <3588> basilea <935> ina <2443> ti <5100> kataratai o <3588> kuwn <2965> o <3588> teynhkwv <2348> outov <3778> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> diabhsomai <1224> dh <1161> kai <2532> afelw thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

16:10 o <03651> Nk <06213> htyve <04069> ewdm <0559> rmay <04310> ymw <01732> dwd <0853> ta <07043> llq <0> wl <0559> rma <03068> hwhy <03588> *yk {ykw} <07043> llqy <03588> *hk {yk} <06870> hyru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw(16:10)

16:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav afete auton <846> kai <2532> outwv <3778> katarasyw oti <3754> kuriov <2962> eipen autw <846> katarasyai ton <3588> dauid kai <2532> tiv <5100> erei wv <3739> ti <5100> epoihsav <4160> outwv <3778>

16:11 <03068> hwhy <0> wl <0559> rma <03588> yk <07043> llqyw <0> wl <03240> wxnh <01145> ynymyh <0> Nb <06258> hte <03588> yk <0637> Paw <05315> yspn <0853> ta <01245> sqbm <04578> yemm <03318> auy <0834> rsa <01121> ynb <02009> hnh <05650> wydbe <03605> lk <0413> law <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa kai <2532> prov <4314> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> o <3588> uiov <5207> mou <1473> o <3588> exelywn <1831> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473> zhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> proseti nun <3568> o <3588> uiov <5207> tou <3588> iemini afete auton <846> katarasyai oti <3754> eipen autw <846> kuriov <2962>

16:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <07045> wtllq <08478> txt <02896> hbwj <0> yl <03068> hwhy <07725> byshw <05771> *ynyeb {ynweb} <03068> hwhy <07200> hary <0194> ylwa(16:12)

16:12 ei <1487> pwv <4459> idoi <3708> kuriov <2962> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> mou <1473> kai <2532> epistreqei <1994> moi <1473> agaya <18> anti <473> thv <3588> katarav <2671> autou <846> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

16:13 P <06083> rpeb <06080> rpew <05980> wtmel <068> Mynbab <05619> lqoyw <07043> llqyw <01980> Kwlh <05980> wtmel <02022> rhh <06763> elub <01980> Klh <08096> yemswo <01870> Krdb <0376> wysnaw <01732> dwd <01980> Klyw(16:13)

16:13 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> semei <4584> eporeueto <4198> ek <1537> pleurav <4125> tou <3588> orouv <3735> ecomena <2192> autou <846> poreuomenov <4198> kai <2532> katarwmenov kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ek <1537> plagiwn autou <846> kai <2532> tw <3588> coi passwn

16:14 <08033> Ms <05314> spnyw <05889> Mypye <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <0935> abyw(16:14)

16:14 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autou <846> eklelumenoi <1590> kai <2532> anequxan <404> ekei <1563>

2 Samuel 16:19

16:19 P <06440> Kynpl <01961> hyha <03651> Nk <01> Kyba <06440> ynpl <05647> ytdbe <0834> rsak <01121> wnb <06440> ynpl <03808> awlh <05647> dbea <0589> yna <04310> yml <08145> tynshw(16:19)

16:19 kai <2532> to <3588> deuteron <1208> tini <5100> egw <1473> douleusw <1398> ouci <3364> enwpion <1799> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayaper <2509> edouleusa <1398> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> outwv <3778> esomai <1510> enwpion <1799> sou <4771>

2 Samuel 16:1--23:39

16:1 <03196> Nyy <05035> lbnw <07019> Uyq <03967> hamw <06778> Myqwmu <03967> hamw <03899> Mxl <03967> Mytam <05921> Mhylew <02280> Mysbx <02543> Myrmx <06776> dmuw <07122> wtarql <04648> tsb <0> ypm <05288> ren <06717> abyu <02009> hnhw <07218> sarhm <04592> jem <05674> rbe <01732> dwdw(16:1)

16:1 kai <2532> dauid parhlyen <3928> bracu <1024> ti <5100> apo <575> thv <3588> rowv kai <2532> idou <3708> siba to <3588> paidarion <3808> memfibosye eiv <1519> apanthn autou <846> kai <2532> zeugov <2201> onwn <3688> episesagmenwn kai <2532> ep <1909> autoiv <846> diakosioi <1250> artoi <740> kai <2532> ekaton <1540> stafidev kai <2532> ekaton <1540> foinikev <5404> kai <2532> nebel oinou <3631>

16:2 <04057> rbdmb <03287> Peyh <08354> twtsl <03196> Nyyhw <05288> Myrenh <0398> lwkal <07019> Uyqhw <03899> *Mxlhw {Mxlhlw} <07392> bkrl <04428> Klmh <01004> tybl <02543> Myrwmxh <06717> abyu <0559> rmayw <0> Kl <0428> hla <04100> hm <06717> abyu <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(16:2)

16:2 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> siba ti <5100> tauta <3778> soi <4771> kai <2532> eipen siba ta <3588> upozugia <5268> th <3588> oikia <3614> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> epikayhsyai kai <2532> oi <3588> artoi <740> kai <2532> oi <3588> foinikev <5404> eiv <1519> brwsin <1035> toiv <3588> paidarioiv <3808> kai <2532> o <3588> oinov <3631> piein <4095> toiv <3588> eklelumenoiv <1590> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

16:3 <01> yba <04468> twklmm <0853> ta <03478> larvy <01004> tyb <0> yl <07725> wbysy <03117> Mwyh <0559> rma <03588> yk <03389> Mlswryb <03427> bswy <02009> hnh <04428> Klmh <0413> la <06717> abyu <0559> rmayw <0113> Kynda <01121> Nb <0346> hyaw <04428> Klmh <0559> rmayw(16:3)

16:3 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kai <2532> pou <4225> o <3588> uiov <5207> tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> kai <2532> eipen siba prov <4314> ton <3588> basilea <935> idou <2400> kayhtai <2521> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> eipen shmeron <4594> epistreqousin <1994> moi <1473> o <3588> oikov <3624> israhl <2474> thn <3588> basileian <932> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

16:4 <04428> Klmh <0113> ynda <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> auma <07812> ytywxtsh <06717> abyu <0559> rmayw <04648> tsb <0> ypml <0834> rsa <03605> lk <0> Kl <02009> hnh <06717> abul <04428> Klmh <0559> rmayw(16:4)

16:4 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> siba idou <2400> soi <4771> panta <3956> osa <3745> estin <1510> tw <3588> memfibosye kai <2532> eipen siba proskunhsav <4352> euroimi <2147> carin <5485> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kurie <2962> mou <1473> basileu <935>

16:5 <07043> llqmw <03318> awuy <03318> auy <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <08034> wmsw <07586> lwas <01004> tyb <04940> txpsmm <03318> auwy <0376> sya <08033> Msm <02009> hnhw <0980> Myrwxb <05704> de <01732> dwd <04428> Klmh <0935> abw(16:5)

16:5 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> dauid ewv <2193> baourim kai <2532> idou <2400> ekeiyen <1564> anhr <435> exeporeueto <1607> ek <1537> suggeneiav <4772> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> onoma <3686> autw <846> semei <4584> uiov <5207> ghra exhlyen <1831> ekporeuomenov <1607> kai <2532> katarwmenov

16:6 <08040> wlamvmw <03225> wnymym <01368> Myrbgh <03605> lkw <05971> Meh <03605> lkw <01732> dwd <04428> Klmh <05650> ydbe <03605> lk <0853> taw <01732> dwd <0853> ta <068> Mynbab <05619> lqoyw(16:6)

16:6 kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ton <3588> dauid kai <2532> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> basilewv <935> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hn <1510> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> dunatoi <1415> ek <1537> dexiwn <1188> kai <2532> ex <1537> euwnumwn <2176> tou <3588> basilewv <935>

16:7 <01100> leylbh <0376> syaw <01818> Mymdh <0376> sya <03318> au <03318> au <07043> wllqb <08096> yems <0559> rma <03541> hkw(16:7)

16:7 kai <2532> outwv <3778> elegen <3004> semei <4584> en <1722> tw <3588> katarasyai auton <846> exelye <1831> exelye <1831> anhr <435> aimatwn <129> kai <2532> anhr <435> o <3588> paranomov

16:8 <0859> hta <01818> Mymd <0376> sya <03588> yk <07451> Kterb <02005> Knhw <01121> Knb <053> Mwlsba <03027> dyb <04410> hkwlmh <0853> ta <03068> hwhy <05414> Ntyw <08478> *wytxt {wtxt} <04427> tklm <0834> rsa <07586> lwas <01004> tyb <01818> ymd <03605> lk <03068> hwhy <05921> Kyle <07725> bysh(16:8)

16:8 epestreqen <1994> epi <1909> se <4771> kuriov <2962> panta <3956> ta <3588> aimata <129> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> oti <3754> ebasileusav <936> ant <473> autou <846> kai <2532> edwken <1325> kuriov <2962> thn <3588> basileian <932> en <1722> ceiri <5495> abessalwm tou <3588> uiou <5207> sou <4771> kai <2532> idou <2400> su <4771> en <1722> th <3588> kakia <2549> sou <4771> oti <3754> anhr <435> aimatwn <129> su <4771>

16:9 o <07218> wsar <0853> ta <05493> hryoaw <04994> an <05674> hrbea <04428> Klmh <0113> ynda <0853> ta <02088> hzh <04191> tmh <03611> blkh <07043> llqy <04100> hml <04428> Klmh <0413> la <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <0559> rmayw(16:9)

16:9 kai <2532> eipen abessa uiov <5207> sarouiav prov <4314> ton <3588> basilea <935> ina <2443> ti <5100> kataratai o <3588> kuwn <2965> o <3588> teynhkwv <2348> outov <3778> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> diabhsomai <1224> dh <1161> kai <2532> afelw thn <3588> kefalhn <2776> autou <846>

16:10 o <03651> Nk <06213> htyve <04069> ewdm <0559> rmay <04310> ymw <01732> dwd <0853> ta <07043> llq <0> wl <0559> rma <03068> hwhy <03588> *yk {ykw} <07043> llqy <03588> *hk {yk} <06870> hyru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <04428> Klmh <0559> rmayw(16:10)

16:10 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav afete auton <846> kai <2532> outwv <3778> katarasyw oti <3754> kuriov <2962> eipen autw <846> katarasyai ton <3588> dauid kai <2532> tiv <5100> erei wv <3739> ti <5100> epoihsav <4160> outwv <3778>

16:11 <03068> hwhy <0> wl <0559> rma <03588> yk <07043> llqyw <0> wl <03240> wxnh <01145> ynymyh <0> Nb <06258> hte <03588> yk <0637> Paw <05315> yspn <0853> ta <01245> sqbm <04578> yemm <03318> auy <0834> rsa <01121> ynb <02009> hnh <05650> wydbe <03605> lk <0413> law <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(16:11)

16:11 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa kai <2532> prov <4314> pantav <3956> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> o <3588> uiov <5207> mou <1473> o <3588> exelywn <1831> ek <1537> thv <3588> koiliav <2836> mou <1473> zhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> kai <2532> proseti nun <3568> o <3588> uiov <5207> tou <3588> iemini afete auton <846> katarasyai oti <3754> eipen autw <846> kuriov <2962>

16:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <07045> wtllq <08478> txt <02896> hbwj <0> yl <03068> hwhy <07725> byshw <05771> *ynyeb {ynweb} <03068> hwhy <07200> hary <0194> ylwa(16:12)

16:12 ei <1487> pwv <4459> idoi <3708> kuriov <2962> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> mou <1473> kai <2532> epistreqei <1994> moi <1473> agaya <18> anti <473> thv <3588> katarav <2671> autou <846> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

16:13 P <06083> rpeb <06080> rpew <05980> wtmel <068> Mynbab <05619> lqoyw <07043> llqyw <01980> Kwlh <05980> wtmel <02022> rhh <06763> elub <01980> Klh <08096> yemswo <01870> Krdb <0376> wysnaw <01732> dwd <01980> Klyw(16:13)

16:13 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> semei <4584> eporeueto <4198> ek <1537> pleurav <4125> tou <3588> orouv <3735> ecomena <2192> autou <846> poreuomenov <4198> kai <2532> katarwmenov kai <2532> liyazwn <3034> en <1722> liyoiv <3037> ek <1537> plagiwn autou <846> kai <2532> tw <3588> coi passwn

16:14 <08033> Ms <05314> spnyw <05889> Mypye <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <04428> Klmh <0935> abyw(16:14)

16:14 kai <2532> hlyen <2064> o <3588> basileuv <935> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> autou <846> eklelumenoi <1590> kai <2532> anequxan <404> ekei <1563>

16:15 <0854> wta <0302> lptyxaw <03389> Mlswry <0935> wab <03478> larvy <0376> sya <05971> Meh <03605> lkw <053> Mwlsbaw(16:15)

16:15 kai <2532> abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> eishlyon <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> acitofel met <3326> autou <846>

16:16 <04428> Klmh <02421> yxy <04428> Klmh <02421> yxy <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <01732> dwd <07463> her <0757> ykrah <02365> yswx <0935> ab <0834> rsak <01961> yhyw(16:16)

16:16 kai <2532> egenhyh <1096> hnika <2259> hlyen <2064> cousi o <3588> arci etairov <2083> dauid prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

16:17 <07453> Ker <0854> ta <01980> tklh <03808> al <04100> hml <07453> Ker <0854> ta <02617> Kdox <02088> hz <02365> yswx <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:17)

16:17 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> cousi touto <3778> to <3588> eleov <1656> sou <4771> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> aphlyev <565> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771>

16:18 <03427> bsa <0854> wtaw <01961> hyha <03808> *wl {al} <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <02088> hzh <05971> Mehw <03068> hwhy <0977> rxb <0834> rsa <03588> yk <03808> al <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(16:18)

16:18 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouci <3364> alla <235> katopisyen ou <3739> exelexato kuriov <2962> kai <2532> o <3588> laov <2992> outov <3778> kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> autw <846> esomai <1510> kai <2532> met <3326> autou <846> kayhsomai <2524>

16:19 P <06440> Kynpl <01961> hyha <03651> Nk <01> Kyba <06440> ynpl <05647> ytdbe <0834> rsak <01121> wnb <06440> ynpl <03808> awlh <05647> dbea <0589> yna <04310> yml <08145> tynshw(16:19)

16:19 kai <2532> to <3588> deuteron <1208> tini <5100> egw <1473> douleusw <1398> ouci <3364> enwpion <1799> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayaper <2509> edouleusa <1398> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> outwv <3778> esomai <1510> enwpion <1799> sou <4771>

16:20 <06213> hven <04100> hm <06098> hue <0> Mkl <03051> wbh <0302> lptyxa <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> acitofel ferete <5342> eautoiv <1438> boulhn <1012> ti <5100> poihswmen <4160>

16:21 <0854> Kta <0834> rsa <03605> lk <03027> ydy <02388> wqzxw <01> Kyba <0854> ta <0887> tsabn <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <08085> emsw <01004> tybh <08104> rwmsl <03240> xynh <0834> rsa <01> Kyba <06370> ysglp <0413> la <0935> awb <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(16:21)

16:21 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm eiselye <1525> prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> sou <4771> av <3739> katelipen <2641> fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> akousetai <191> pav <3956> israhl <2474> oti <3754> kathscunav <2617> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> eniscusousin <1765> ai <3588> ceirev <5495> pantwn <3956> twn <3588> meta <3326> sou <4771>

16:22 <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <01> wyba <06370> ysglp <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw <01406> ggh <05921> le <0168> lhah <053> Mwlsbal <05186> wjyw(16:22)

16:22 kai <2532> ephxan <4078> thn <3588> skhnhn <4633> tw <3588> abessalwm epi <1909> to <3588> dwma <1390> kai <2532> eishlyen <1525> abessalwm prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> autou <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> pantov <3956> israhl <2474>

16:23 o <053> Mlsbal <01571> Mg <01732> dwdl <01571> Mg <0302> lptyxa <06098> tue <03605> lk <03651> Nk <0430> Myhlah <01697> rbdb*sya {zz} <07592> lasy <0834> rsak <01992> Mhh <03117> Mymyb <03289> Uey <0834> rsa <0302> lptyxa <06098> tuew(16:23)

16:23 kai <2532> h <3588> boulh <1012> acitofel hn <3739> ebouleusato <1011> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> taiv <3588> prwtaiv <4413> on <3739> tropon <5158> eperwthsh en <1722> logw <3056> tou <3588> yeou <2316> outwv <3778> pasa <3956> h <3588> boulh <1012> tou <3588> acitofel kai <2532> ge <1065> tw <3588> dauid kai <2532> ge <1065> tw <3588> abessalwm

17:1 <03915> hlylh <01732> dwd <0310> yrxa <07291> hpdraw <06965> hmwqaw <0376> sya <0505> Pla <06240> rve <08147> Myns <04994> an <0977> hrxba <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(17:1)

17:1 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm epilexw dh <1161> emautw <1683> dwdeka <1427> ciliadav <5505> andrwn <435> kai <2532> anasthsomai <450> kai <2532> katadiwxw <2614> opisw <3694> dauid thn <3588> nukta <3571>

17:2 <0905> wdbl <04428> Klmh <0853> ta <05221> ytykhw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <05127> onw <0853> wta <02729> ytdrxhw <03027> Mydy <07504> hprw <03023> egy <01931> awhw <05921> wyle <0935> awbaw(17:2)

17:2 kai <2532> epeleusomai ep <1909> auton <846> kai <2532> autov <846> kopiwn <2872> kai <2532> eklelumenov <1590> cersin <5495> kai <2532> eksthsw <1839> auton <846> kai <2532> feuxetai <5343> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> pataxw <3960> ton <3588> basilea <935> monwtaton <3441>

17:3 <07965> Mwls <01961> hyhy <05971> Meh <03605> lk <01245> sqbm <0859> hta <0834> rsa <0376> syah <03605> lkh <07725> bwsk <0413> Kyla <05971> Meh <03605> lk <07725> hbysaw(17:3)

17:3 kai <2532> epistreqw <1994> panta <3956> ton <3588> laon <2992> prov <4314> se <4771> on <3739> tropon <5158> epistrefei <1994> h <3588> numfh <3565> prov <4314> ton <3588> andra <435> authv <846> plhn <4133> quchn <5590> enov <1519> androv <435> su <4771> zhteiv <2212> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> estai <1510> eirhnh <1515>

17:4 o <03478> larvy <02205> ynqz <03605> lk <05869> ynyebw <053> Mlsba <05869> ynyeb <01697> rbdh <03474> rsyyw(17:4)

17:4 kai <2532> euyhv o <3588> logov <3056> en <1722> ofyalmoiv <3788> abessalwm kai <2532> en <1722> ofyalmoiv <3788> pantwn <3956> twn <3588> presbuterwn <4245> israhl <2474>

17:5 <01931> awh <01571> Mg <06310> wypb <04100> hm <08085> hemsnw <0757> ykrah <02365> yswxl <01571> Mg <04994> an <07121> arq <053> Mwlsba <0559> rmayw(17:5)

17:5 kai <2532> eipen abessalwm kalesate <2564> dh <1161> kai <2532> ge <1065> ton <3588> cousi ton <3588> araci kai <2532> akouswmen <191> ti <5100> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> ge <1065> autou <846>

17:6 o <01696> rbd <0859> hta <0369> Nya <0518> Ma <01697> wrbd <0853> ta <06213> hvenh <0302> lptyxa <01696> rbd <02088> hzh <01697> rbdk <0559> rmal <0413> wyla <053> Mwlsba <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <02365> yswx <0935> abyw(17:6)

17:6 kai <2532> eishlyen <1525> cousi prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> auton <846> legwn <3004> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> elalhsen <2980> acitofel ei <1487> poihsomen <4160> kata <2596> ton <3588> logon <3056> autou <846> ei <1487> de <1161> mh <3165> su <4771> lalhson <2980>

17:7 <02063> tazh <06471> Mepb <0302> lptyxa <03289> Uey <0834> rsa <06098> hueh <02896> hbwj <03808> al <053> Mwlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(17:7)

17:7 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouk <3364> agayh <18> auth <3778> h <3588> boulh <1012> hn <3739> ebouleusato <1011> acitofel to <3588> apax <530> touto <3778>

17:8 <05971> Meh <0854> ta <03885> Nyly <03808> alw <04421> hmxlm <0376> sya <01> Kybaw <07704> hdvb <07909> lwks <01677> bdk <01992> hmh <05315> spn <04751> yrmw <01992> hmh <01368> Myrbg <03588> yk <0376> wysna <0853> taw <01> Kyba <0853> ta <03045> tedy <0859> hta <02365> yswx <0559> rmayw(17:8)

17:8 kai <2532> eipen cousi su <4771> oidav ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846> oti <3754> dunatoi <1415> eisin <1510> sfodra <4970> kai <2532> katapikroi th <3588> quch <5590> autwn <846> wv <3739> arkov hteknwmenh en <1722> agrw <68> kai <2532> wv <3739> uv <5300> traceia <5138> en <1722> tw <3588> pediw kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4771> anhr <435> polemisthv kai <2532> ou <3364> mh <3165> katalush <2647> ton <3588> laon <2992>

17:9 <053> Mlsba <0310> yrxa <0834> rsa <05971> Meb <04046> hpgm <01961> htyh <0559> rmaw <08085> emsh <08085> emsw <08462> hlxtb <0> Mhb <05307> lpnk <01961> hyhw <04725> tmwqmh <0259> dxab <0176> wa <06354> Mytxph <0259> txab <02244> abxn <01931> awh <06258> hte <02009> hnh(17:9)

17:9 idou <2400> gar <1063> autov <846> nun <3568> kekruptai <2928> en <1722> eni <1519> twn <3588> bounwn <1015> h <2228> en <1722> eni <1519> twn <3588> topwn <5117> kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> epipesein <1968> autoiv <846> en <1722> arch <746> kai <2532> akoush <191> o <3588> akouwn <191> kai <2532> eiph egenhyh <1096> yrausiv en <1722> tw <3588> law <2992> tw <3588> opisw <3694> abessalwm

17:10 <0854> wta <0834> rsa <02428> lyx <01121> ynbw <01> Kyba <01368> rwbg <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <03045> edy <03588> yk <04549> omy <04549> omh <0738> hyrah <03820> blk <03820> wbl <0834> rsa <02428> lyx <01121> Nb <01571> Mg <01931> awhw(17:10)

17:10 kai <2532> ge <1065> autov <846> uiov <5207> dunamewv <1411> ou <3739> h <3588> kardia <2588> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> tou <3588> leontov <3023> thkomenh <5080> takhsetai <5080> oti <3754> oiden pav <3956> israhl <2474> oti <3754> dunatov <1415> o <3588> pathr <3962> sou <4771> kai <2532> uioi <5207> dunamewv <1411> oi <3588> met <3326> autou <846>

17:11 <07128> brqb <01980> Myklh <06440> Kynpw <07230> brl <03220> Myh <05921> le <0834> rsa <02344> lwxk <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <03478> larvy <03605> lk <05921> Kyle <0622> Poay <0622> Poah <03289> ytuey <03588> yk(17:11)

17:11 oti <3754> outwv <3778> sumbouleuwn <4823> egw <1473> sunebouleusa <4823> kai <2532> sunagomenov <4863> sunacyhsetai <4863> epi <1909> se <4771> pav <3956> israhl <2474> apo <575> dan kai <2532> ewv <2193> bhrsabee wv <3739> h <3588> ammov <285> h <3588> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> poreuomenon <4198> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

17:12 <0259> dxa <01571> Mg <0854> wta <0834> rsa <0582> Mysnah <03605> lkbw <0> wb <03498> rtwn <03808> alw <0127> hmdah <05921> le <02919> ljh <05307> lpy <0834> rsak <05921> wyle <05117> wnxnw <08033> Ms <04672> aumn <0834> rsa <04725> tmwqmh <0259> *dxab {txab} <0413> wyla <0935> wnabw(17:12)

17:12 kai <2532> hxomen <1854> prov <4314> auton <846> eiv <1519> ena <1519> twn <3588> topwn <5117> ou <3739> ean <1437> eurwmen <2147> auton <846> ekei <1563> kai <2532> parembaloumen ep <1909> auton <846> wv <3739> piptei <4098> h <3588> drosov epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouc <3364> upoleiqomeya <5275> en <1722> autw <846> kai <2532> toiv <3588> andrasin <435> toiv <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> ge <1065> ena <1519>

17:13 P <06872> rwru <01571> Mg <08033> Ms <04672> aumn <03808> al <0834> rsa <05704> de <05158> lxnh <05704> de <0853> wta <05498> wnbxow <02256> Mylbx <01931> ayhh <05892> ryeh <0413> la <03478> larvy <03605> lk <05375> wayvhw <0622> Poay <05892> rye <0413> la <0518> Maw(17:13)

17:13 kai <2532> ean <1437> eiv <1519> polin <4172> sunacyh <4863> kai <2532> lhmqetai <2983> pav <3956> israhl <2474> prov <4314> thn <3588> polin <4172> ekeinhn <1565> scoinia <4979> kai <2532> suroumen <4951> authn <846> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun opwv <3704> mh <3165> kataleifyh <2641> ekei <1563> mhde <3366> liyov <3037>

17:14 o <07451> herh <0853> ta <053> Mwlsba <0413> la <03068> hwhy <0935> aybh <05668> rwbebl <02896> hbwjh <0302> lptyxa <06098> tue <0853> ta <06565> rphl <06680> hwu <03068> hwhyw <0302> lptyxa <06098> tuem <0757> ykrah <02365> yswx <06098> tue <02896> hbwj <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <053> Mwlsba <0559> rmayw(17:14)

17:14 kai <2532> eipen abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> agayh <18> h <3588> boulh <1012> cousi tou <3588> araci uper <5228> thn <3588> boulhn <1012> acitofel kai <2532> kuriov <2962> eneteilato diaskedasai thn <3588> boulhn <1012> acitofel thn <3588> agayhn <18> opwv <3704> an <302> epagagh kuriov <2962> epi <1909> abessalwm ta <3588> kaka <2556> panta <3956>

17:15 <0589> yna <03289> ytuey <02063> tazkw <02063> tazkw <03478> larvy <02205> ynqz <0853> taw <053> Mlsba <0853> ta <0302> lptyxa <03289> Uey <02063> tazkw <02063> tazk <03548> Mynhkh <054> rtyba <0413> law <06659> qwdu <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(17:15)

17:15 kai <2532> eipen cousi o <3588> tou <3588> araci prov <4314> sadwk <4524> kai <2532> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> outwv <3778> kai <2532> outwv <3778> sunebouleusen <4823> acitofel tw <3588> abessalwm kai <2532> toiv <3588> presbuteroiv <4245> israhl <2474> kai <2532> outwv <3778> kai <2532> outwv <3778> sunebouleusa <4823> egw <1473>

17:16 <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lklw <04428> Klml <01104> elby <06435> Np <05674> rwbet <05674> rwbe <01571> Mgw <04057> rbdmh <06160> twbreb <03915> hlylh <03885> Nlt <0408> la <0559> rmal <01732> dwdl <05046> wdyghw <04120> hrhm <07971> wxls <06258> htew(17:16)

17:16 kai <2532> nun <3568> aposteilate <649> tacu <5036> kai <2532> anaggeilate <312> tw <3588> dauid legontev <3004> mh <3165> aulisyhv thn <3588> nukta <3571> en <1722> arabwy thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> ge <1065> diabainwn <1224> speuson <4692> mhpote <3379> katapih <2666> ton <3588> basilea <935> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846>

17:17 <05892> hryeh <0935> awbl <07200> twarhl <03201> wlkwy <03808> al <03588> yk <01732> dwd <04428> Klml <05046> wdyghw <01980> wkly <01992> Mhw <0> Mhl <05046> hdyghw <08198> hxpsh <01980> hklhw <05883> lgr <0> Nyeb <05975> Mydme <0290> Uemyxaw <03083> Ntnwhyw(17:17)

17:17 kai <2532> iwnayan kai <2532> acimaav eisthkeisan <2476> en <1722> th <3588> phgh <4077> rwghl kai <2532> eporeuyh <4198> h <3588> paidiskh <3814> kai <2532> anhggeilen <312> autoiv <846> kai <2532> autoi <846> poreuontai <4198> kai <2532> anaggellousin <312> tw <3588> basilei <935> dauid oti <3754> ouk <3364> edunanto <1410> ofyhnai <3708> tou <3588> eiselyein <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172>

17:18 <08033> Ms <03381> wdryw <02691> wruxb <0875> rab <0> wlw <0980> Myrwxbb <0376> sya <01004> tyb <0413> la <0935> wabyw <04120> hrhm <08147> Mhyns <01980> wklyw <053> Mlsbal <05046> dgyw <05288> ren <0853> Mta <07200> aryw(17:18)

17:18 kai <2532> eiden <3708> autouv <846> paidarion <3808> kai <2532> aphggeilen tw <3588> abessalwm kai <2532> eporeuyhsan <4198> oi <3588> duo <1417> tacewv <5036> kai <2532> eishlyan <1525> eiv <1519> oikian <3614> androv <435> en <1722> baourim kai <2532> autw <846> lakkov en <1722> th <3588> aulh <833> kai <2532> katebhsan <2597> ekei <1563>

17:19 <01697> rbd <03045> edwn <03808> alw <07383> twprh <05921> wyle <07849> xjstw <0875> rabh <06440> ynp <05921> le <04539> Komh <0853> ta <06566> vrptw <0802> hsah <03947> xqtw(17:19)

17:19 kai <2532> elaben <2983> h <3588> gunh <1135> kai <2532> diepetasen to <3588> epikalumma epi <1909> proswpon <4383> tou <3588> lakkou kai <2532> equxen <5594> ep <1909> autw <846> arafwy kai <2532> ouk <3364> egnwsyh <1097> rhma <4487>

17:20 o <03389> Mlswry <07725> wbsyw <04672> waum <03808> alw <01245> wsqbyw <04325> Mymh <04323> lkym <05674> wrbe <0802> hsah <0> Mhl <0559> rmatw <03083> Ntnwhyw <0290> Uemyxa <0346> hya <0559> wrmayw <01004> htybh <0802> hsah <0413> la <053> Mwlsba <05650> ydbe <0935> wabyw(17:20)

17:20 kai <2532> hlyan <2064> oi <3588> paidev <3816> abessalwm prov <4314> thn <3588> gunaika <1135> eiv <1519> thn <3588> oikian <3614> kai <2532> eipan pou <4225> acimaav kai <2532> iwnayan kai <2532> eipen autoiv <846> h <3588> gunh <1135> parhlyan <3928> mikron <3398> tou <3588> udatov <5204> kai <2532> ezhthsan <2212> kai <2532> ouc <3364> euran <2147> kai <2532> anestreqan <390> eiv <1519> ierousalhm <2419>

17:21 <0302> lptyxa <05921> Mkyle <03289> Uey <03602> hkk <03588> yk <04325> Mymh <0853> ta <04120> hrhm <05674> wrbew <06965> wmwq <01732> dwd <0413> la <0559> wrmayw <01732> dwd <04428> Klml <05046> wdgyw <01980> wklyw <0875> rabhm <05927> wleyw <01980> Mtkl <0310> yrxa <01961> yhyw(17:21)

17:21 egeneto <1096> de <1161> meta <3326> to <3588> apelyein <565> autouv <846> kai <2532> anebhsan <305> ek <1537> tou <3588> lakkou kai <2532> eporeuyhsan <4198> kai <2532> anhggeilan <312> tw <3588> basilei <935> dauid kai <2532> eipan prov <4314> dauid anasthte <450> kai <2532> diabhte <1224> tacewv <5036> to <3588> udwr <5204> oti <3754> outwv <3778> ebouleusato <1011> peri <4012> umwn <4771> acitofel

17:22 <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbe <03808> al <0834> rsa <05737> rden <03808> al <0259> dxa <05704> de <01242> rqbh <0216> rwa <05704> de <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wrbeyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <01732> dwd <06965> Mqyw(17:22)

17:22 kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> diebhsan <1224> ton <3588> iordanhn <2446> ewv <2193> tou <3588> fwtov <5457> tou <3588> prwi <4404> ewv <2193> enov <1519> ouk <3364> elayen <2990> ov <3739> ou <3364> dihlyen <1330> ton <3588> iordanhn <2446>

17:23 o <01> wyba <06913> rbqb <06912> rbqyw <04191> tmyw <02614> qnxyw <01004> wtyb <0413> la <06680> wuyw <05892> wrye <0413> la <01004> wtyb <0413> la <01980> Klyw <06965> Mqyw <02543> rwmxh <0853> ta <02280> sbxyw <06098> wtue <06213> htven <03808> al <03588> yk <07200> har <0302> lptyxaw(17:23)

17:23 kai <2532> acitofel eiden <3708> oti <3754> ouk <3364> egenhyh <1096> h <3588> boulh <1012> autou <846> kai <2532> epesaxen thn <3588> onon <3688> autou <846> kai <2532> anesth <450> kai <2532> aphlyen <565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> autou <846> kai <2532> eneteilato tw <3588> oikw <3624> autou <846> kai <2532> aphgxato kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> etafh <2290> en <1722> tw <3588> tafw <5028> tou <3588> patrov <3962> autou <846>

17:24 <05973> wme <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <01931> awh <03383> Ndryh <0853> ta <05674> rbe <053> Mlsbaw <04266> hmynxm <0935> ab <01732> dwdw(17:24)

17:24 kai <2532> dauid dihlyen <1330> eiv <1519> manaim kai <2532> abessalwm diebh <1224> ton <3588> iordanhn <2446> autov <846> kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> met <3326> autou <846>

17:25 <03097> bawy <0517> Ma <06870> hywru <0269> twxa <05176> sxn <01323> tb <026> lgyba <0413> la <0935> ab <0834> rsa <03481> ylarvyh <03501> arty <08034> wmsw <0376> sya <01121> Nb <06021> avmew <06635> abuh <05921> le <03097> bawy <08478> txt <053> Mlsba <07760> Mv <06021> avme <0853> taw(17:25)

17:25 kai <2532> ton <3588> amessai katesthsen <2525> abessalwm anti <473> iwab epi <1909> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> amessai uiov <5207> androv <435> kai <2532> onoma <3686> autw <846> ioyor o <3588> israhlithv <2475> outov <3778> eishlyen <1525> prov <4314> abigaian yugatera <2364> naav adelfhn <79> sarouiav mhtrov <3384> iwab

17:26 o <01568> delgh <0776> Ura <053> Mlsbaw <03478> larvy <02583> Nxyw(17:26)

17:26 kai <2532> parenebalen pav <3956> israhl <2474> kai <2532> abessalwm eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> galaad

17:27 <07274> Mylgrm <01569> ydelgh <01271> ylzrbw <03810> rbd <0> alm <05988> layme <01121> Nb <04353> rykmw <05983> Nwme <01121> ynb <07237> tbrm <05176> sxn <01121> Nb <07629> ybsw <04266> hmynxm <01732> dwd <0935> awbk <01961> yhyw(17:27)

17:27 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> hlyen <2064> dauid eiv <1519> manaim ouesbi uiov <5207> naav ek <1537> rabbay uiwn <5207> ammwn kai <2532> macir uiov <5207> amihl ek <1537> lwdabar kai <2532> berzelli o <3588> galaadithv ek <1537> rwgellim

17:28 <07039> ylqw <05742> Mysdew <06321> lwpw <07039> ylqw <07058> xmqw <08184> Myrevw <02406> Myjxw <03335> ruwy <03627> ylkw <05592> twpow <04904> bksm(17:28)

17:28 hnegkan <5342> deka <1176> koitav <2845> kai <2532> amfitapouv kai <2532> lebhtav deka <1176> kai <2532> skeuh <4632> keramou <2766> kai <2532> purouv kai <2532> kriyav <2915> kai <2532> aleuron <224> kai <2532> alfiton kai <2532> kuamon kai <2532> fakon

17:29 <04057> rbdmb <06771> amuw <05889> Pyew <07457> ber <05971> Meh <0559> wrma <03588> yk <0398> lwkal <0854> wta <0834> rsa <05971> Melw <01732> dwdl <05066> wsygh <01241> rqb <08194> twpsw <06629> Nauw <02529> hamxw <01706> sbdw(17:29)

17:29 kai <2532> meli <3192> kai <2532> bouturon kai <2532> probata <4263> kai <2532> saffwy bown <1016> kai <2532> proshnegkan <4374> tw <3588> dauid kai <2532> tw <3588> law <2992> tw <3588> met <3326> autou <846> fagein <2068> oti <3754> eipan o <3588> laov <2992> peinwn <3983> kai <2532> eklelumenov <1590> kai <2532> diqwn <1373> en <1722> th <3588> erhmw <2048>

18:1 <03967> twam <08269> yrvw <0505> Mypla <08269> yrv <05921> Mhyle <07760> Mvyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <0853> ta <01732> dwd <06485> dqpyw(18:1)

18:1 kai <2532> epeskeqato <1980> dauid ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> katesthsen <2525> ep <1909> autwn <846> ciliarcouv <5506> kai <2532> ekatontarcouv

18:2 <05973> Mkme <0589> yna <01571> Mg <03318> aua <03318> auy <05971> Meh <0413> la <04428> Klmh <0559> rmaywo <01663> ytgh <0863> yta <03027> dyb <07992> tslshw <03097> bawy <0251> yxa <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <03027> dyb <07992> tyslshw <03097> bawy <03027> dyb <07992> tyslsh <05971> Meh <0853> ta <01732> dwd <07971> xlsyw(18:2)

18:2 kai <2532> apesteilen <649> dauid ton <3588> laon <2992> to <3588> triton <5154> en <1722> ceiri <5495> iwab kai <2532> to <3588> triton <5154> en <1722> ceiri <5495> abessa uiou <5207> sarouiav adelfou <80> iwab kai <2532> to <3588> triton <5154> en <1722> ceiri <5495> eyyi tou <3588> geyyaiou kai <2532> eipen dauid prov <4314> ton <3588> laon <2992> exelywn <1831> exeleusomai <1831> kai <2532> ge <1065> egw <1473> mey <3326> umwn <4771>

18:3 o <05826> *rwzel {ryzel} <05892> ryem <0> wnl <01961> hyht <03588> yk <02896> bwj <06258> htew <0505> Mypla <06235> hrve <03644> wnmk <06258> hte <03588> yk <03820> bl <0413> wnyla <07760> wmyvy <03808> al <02677> wnyux <04191> wtmy <0518> Maw <03820> bl <0413> wnyla <07760> wmyvy <03808> al <05127> ownn <05127> on <0518> Ma <03588> yk <03318> aut <03808> al <05971> Meh <0559> rmayw(18:3)

18:3 kai <2532> eipan ouk <3364> exeleush <1831> oti <3754> ean <1437> fugh <5437> fugwmen <5343> ou <3364> yhsousin <5087> ef <1909> hmav <1473> kardian <2588> kai <2532> ean <1437> apoyanwmen <599> to <3588> hmisu hmwn <1473> ou <3364> yhsousin <5087> ef <1909> hmav <1473> kardian <2588> oti <3754> su <4771> wv <3739> hmeiv <1473> deka <1176> ciliadev <5505> kai <2532> nun <3568> agayon <18> oti <3754> esh <1510> hmin <1473> en <1722> th <3588> polei <4172> bohyeia <996> tou <3588> bohyein <997>

18:4 <0505> Myplalw <03967> twaml <03381> wauy <05971> Meh <03605> lkw <08179> resh <03027> dy <0413> la <04428> Klmh <05975> dmeyw <06213> hvea <05869> Mkynyeb <03190> bjyy <0834> rsa <04428> Klmh <0413> Mhyla <0559> rmayw(18:4)

18:4 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> o <3588> basileuv <935> o <3739> ean <1437> aresh <700> en <1722> ofyalmoiv <3788> umwn <4771> poihsw <4160> kai <2532> esth <2476> o <3588> basileuv <935> ana <303> ceira <5495> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> exeporeueto <1607> eiv <1519> ekatontadav kai <2532> eiv <1519> ciliadav <5505>

18:5 <053> Mwlsba <01697> rbd <05921> le <08269> Myrvh <03605> lk <0853> ta <04428> Klmh <06680> twub <08085> wems <05971> Meh <03605> lkw <053> Mwlsbal <05288> renl <0> yl <0328> jal <0559> rmal <0863> yta <0853> taw <052> ysyba <0853> taw <03097> bawy <0853> ta <04428> Klmh <06680> wuyw(18:5)

18:5 kai <2532> eneteilato o <3588> basileuv <935> tw <3588> iwab kai <2532> tw <3588> abessa kai <2532> tw <3588> eyyi legwn <3004> feisasye <5339> moi <1473> tou <3588> paidariou <3808> tou <3588> abessalwm kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> hkousen <191> entellomenou tou <3588> basilewv <935> pasin <3956> toiv <3588> arcousin <758> uper <5228> abessalwm

18:6 <0669> Myrpa <03293> reyb <04421> hmxlmh <01961> yhtw <03478> larvy <07125> tarql <07704> hdvh <05971> Meh <03318> auyw(18:6)

18:6 kai <2532> exhlyen <1831> pav <3956> o <3588> laov <2992> eiv <1519> ton <3588> drumon ex <1537> enantiav <1727> israhl <2474> kai <2532> egeneto <1096> o <3588> polemov <4171> en <1722> tw <3588> drumw efraim <2187>

18:7 <0505> Pla <06242> Myrve <01931> awhh <03117> Mwyb <01419> hlwdg <04046> hpgmh <08033> Ms <01961> yhtw <01732> dwd <05650> ydbe <06440> ynpl <03478> larvy <05971> Me <08033> Ms <05062> wpgnyw(18:7)

18:7 kai <2532> eptaisen <4417> ekei <1563> o <3588> laov <2992> israhl <2474> enwpion <1799> twn <3588> paidwn <3816> dauid kai <2532> egeneto <1096> h <3588> yrausiv megalh <3173> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eikosi <1501> ciliadev <5505> andrwn <435>

18:8 <01931> awhh <03117> Mwyb <02719> brxh <0398> hlka <0834> rsam <05971> Meb <0398> lkal <03293> reyh <07235> bryw <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <06327> *tupn {tyupn} <04421> hmxlmh <08033> Ms <01961> yhtw(18:8)

18:8 kai <2532> egeneto <1096> ekei <1563> o <3588> polemov <4171> diesparmenov <1289> epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> epleonasen <4121> o <3588> drumov tou <3588> katafagein <2719> ek <1537> tou <3588> laou <2992> uper <5228> ouv <3739> katefagen <2719> en <1722> tw <3588> law <2992> h <3588> macaira <3162> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

18:9 <05674> rbe <08478> wytxt <0834> rsa <06505> drphw <0776> Urah <0996> Nybw <08064> Mymsh <0996> Nyb <05414> Ntyw <0424> hlab <07218> wsar <02388> qzxyw <01419> hlwdgh <0424> hlah <07730> Kbwv <08478> txt <06505> drph <0935> abyw <06505> drph <05921> le <07392> bkr <053> Mwlsbaw <01732> dwd <05650> ydbe <06440> ynpl <053> Mwlsba <07122> arqyw(18:9)

18:9 kai <2532> sunhnthsen <4876> abessalwm enwpion <1799> twn <3588> paidwn <3816> dauid kai <2532> abessalwm epibebhkwv <1910> epi <1909> tou <3588> hmionou autou <846> kai <2532> eishlyen <1525> o <3588> hmionov upo <5259> to <3588> dasov thv <3588> druov thv <3588> megalhv <3173> kai <2532> ekremasyh h <3588> kefalh <2776> autou <846> en <1722> th <3588> drui kai <2532> ekremasyh ana <303> meson <3319> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ana <303> meson <3319> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> o <3588> hmionov upokatw <5270> autou <846> parhlyen <3928>

18:10 <0424> hlab <08518> ywlt <053> Mlsba <0853> ta <07200> ytyar <02009> hnh <0559> rmayw <03097> bawyl <05046> dgyw <0259> dxa <0376> sya <07200> aryw(18:10)

18:10 kai <2532> eiden <3708> anhr <435> eiv <1519> kai <2532> anhggeilen <312> iwab kai <2532> eipen idou <2400> ewraka <3708> ton <3588> abessalwm kremamenon en <1722> th <3588> drui

18:11 <0259> txa <02290> hrgxw <03701> Pok <06235> hrve <0> Kl <05414> ttl <05921> ylew <0776> hura <08033> Ms <05221> wtykh <03808> al <04069> ewdmw <07200> tyar <02009> hnhw <0> wl <05046> dygmh <0376> syal <03097> bawy <0559> rmayw(18:11)

18:11 kai <2532> eipen iwab tw <3588> andri <435> tw <3588> apaggellonti kai <2532> idou <2400> eorakav <3708> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> epataxav <3960> auton <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> egw <1473> an <302> dedwkein <1325> soi <4771> deka <1176> arguriou <694> kai <2532> parazwnhn mian <1519>

18:12 <053> Mwlsbab <05288> renb <04310> ym <08104> wrms <0559> rmal <0863> yta <0853> taw <052> ysyba <0853> taw <0853> Kta <04428> Klmh <06680> hwu <0241> wnynzab <03588> yk <04428> Klmh <01121> Nb <0413> la <03027> ydy <07971> xlsa <03808> al <03701> Pok <0505> Pla <03709> ypk <05921> le <08254> lqs <0595> ykna <03863> *awlw {alw} <03097> bawy <0413> la <0376> syah <0559> rmayw(18:12)

18:12 eipen de <1161> o <3588> anhr <435> prov <4314> iwab kai <2532> egw <1473> eimi <1510> isthmi <2476> epi <1909> tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> ciliouv <5507> siklouv arguriou <694> ou <3364> mh <3165> epibalw <1911> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> ton <3588> uion <5207> tou <3588> basilewv <935> oti <3754> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> hmwn <1473> eneteilato o <3588> basileuv <935> soi <4771> kai <2532> abessa kai <2532> tw <3588> eyyi legwn <3004> fulaxate <5442> moi <1473> to <3588> paidarion <3808> ton <3588> abessalwm

18:13 <05048> dgnm <03320> buytt <0859> htaw <04428> Klmh <04480> Nm <03582> dxky <03808> al <01697> rbd <03605> lkw <08267> rqs <05315> *yspnb {wspnb} <06213> ytyve <0176> wa(18:13)

18:13 mh <3165> poihsai <4160> en <1722> th <3588> quch <5590> autou <846> adikon <94> kai <2532> pav <3956> o <3588> logov <3056> ou <3364> lhsetai <2990> apo <575> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> su <4771> sthsh <2476> ex <1537> enantiav <1727>

18:14 <0424> hlah <03820> blb <02416> yx <05750> wndwe <053> Mwlsba <03820> blb <08628> Meqtyw <03709> wpkb <07626> Myjbs <07969> hsls <03947> xqyw <06440> Kynpl <03176> hlyxa <03651> Nk <03808> al <03097> bawy <0559> rmayw(18:14)

18:14 kai <2532> eipen iwab touto <3778> egw <1473> arxomai <757> ouc <3364> outwv <3778> menw <3306> enwpion sou <4771> kai <2532> elaben <2983> iwab tria <5140> belh <956> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> enephxen auta <846> en <1722> th <3588> kardia <2588> abessalwm eti <2089> autou <846> zwntov <2198> en <1722> th <3588> kardia <2588> thv <3588> druov

18:15 <04191> whtymyw <053> Mwlsba <0853> ta <05221> wkyw <03097> bawy <03627> ylk <05375> yavn <05288> Myren <06235> hrve <05437> wboyw(18:15)

18:15 kai <2532> ekuklwsan <2944> deka <1176> paidaria <3808> aironta <142> ta <3588> skeuh <4632> iwab kai <2532> epataxan <3960> ton <3588> abessalwm kai <2532> eyanatwsan <2289> auton <846>

18:16 <05971> Meh <0853> ta <03097> bawy <02820> Kvx <03588> yk <03478> larvy <0310> yrxa <07291> Pdrm <05971> Meh <07725> bsyw <07782> rpsb <03097> bawy <08628> eqtyw(18:16)

18:16 kai <2532> esalpisen <4537> iwab en <1722> keratinh kai <2532> apestreqen <654> o <3588> laov <2992> tou <3588> mh <3165> diwkein <1377> opisw <3694> israhl <2474> oti <3754> efeideto <5339> iwab tou <3588> laou <2992>

18:17 o <0168> *wylhal {wlhal} <0376> sya <05127> won <03478> larvy <03605> lkw <03966> dam <01419> lwdg <068> Mynba <01530> lg <05921> wyle <05324> wbuyw <01419> lwdgh <06354> txph <0413> la <03293> reyb <0853> wta <07993> wkylsyw <053> Mwlsba <0853> ta <03947> wxqyw(18:17)

18:17 kai <2532> elaben <2983> ton <3588> abessalwm kai <2532> erriqen auton <846> eiv <1519> casma <5490> mega <3173> en <1722> tw <3588> drumw eiv <1519> ton <3588> boyunon <999> ton <3588> megan <3173> kai <2532> esthlwsen ep <1909> auton <846> swron <4673> liywn <3037> megan <3173> sfodra <4970> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> efugen <5343> anhr <435> eiv <1519> to <3588> skhnwma <4638> autou <846>

18:18 o <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <053> Mlsba <03027> dy <0> hl <07121> arqyw <08034> wms <05921> le <04678> tbuml <07121> arqyw <08034> yms <02142> rykzh <05668> rwbeb <01121> Nb <0> yl <0369> Nya <0559> rma <03588> yk <04428> Klmh <06010> qmeb <0834> rsa <04678> tbum <0853> ta <02416> *wyyxb {wyxb} <0> wl <05324> buyw <03947> xql <053> Mlsbaw(18:18)

18:18 kai <2532> abessalwm eti <2089> zwn <2198> kai <2532> esthsen <2476> eautw <1438> thn <3588> sthlhn en <1722> h <3739> elhmfyh <2983> kai <2532> esthlwsen authn <846> labein <2983> thn <3588> sthlhn thn <3588> en <1722> th <3588> koiladi tou <3588> basilewv <935> oti <3754> eipen ouk <3364> estin <1510> autw <846> uiov <5207> eneken tou <3588> anamnhsai <363> to <3588> onoma <3686> autou <846> kai <2532> ekalesen <2564> thn <3588> sthlhn ceir <5495> abessalwm ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

18:19 <0341> wybya <03027> dym <03068> hwhy <08199> wjps <03588> yk <04428> Klmh <0853> ta <01319> hrvbaw <04994> an <07323> huwra <0559> rma <06659> qwdu <01121> Nb <0290> Uemyxaw(18:19)

18:19 kai <2532> acimaav uiov <5207> sadwk <4524> eipen dramw <5143> dh <1161> kai <2532> euaggeliw <2097> tw <3588> basilei <935> oti <3754> ekrinen <2919> autw <846> kuriov <2962> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846>

18:20 <04191> tm <04428> Klmh <01121> Nb <05921> {Nk le} *le <03588> yk <01319> rvbt <03808> al <02088> hzh <03117> Mwyhw <0312> rxa <03117> Mwyb <01319> trvbw <02088> hzh <03117> Mwyh <0859> hta <01309> hrvb <0376> sya <03808> al <03097> bawy <0> wl <0559> rmayw(18:20)

18:20 kai <2532> eipen autw <846> iwab ouk <3364> anhr <435> euaggeliav su <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> kai <2532> euaggelih <2097> en <1722> hmera <2250> allh <243> en <1722> de <1161> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> ouk <3364> euaggelih <2097> ou <3739> eineken o <3588> uiov <5207> tou <3588> basilewv <935> apeyanen <599>

18:21 <07323> Uryw <03097> bawyl <03569> yswk <07812> wxtsyw <07200> htyar <0834> rsa <04428> Klml <05046> dgh <01980> Kl <03569> yswkl <03097> bawy <0559> rmayw(18:21)

18:21 kai <2532> eipen iwab tw <3588> cousi badisav anaggeilon <312> tw <3588> basilei <935> osa <3745> eidev <3708> kai <2532> prosekunhsen <4352> cousi tw <3588> iwab kai <2532> exhlyen <1831>

18:22 <04672> taum <01309> hrwvb <0369> Nya <0> hklw <01121> ynb <07323> Ur <0859> hta <02088> hz <04100> hml <03097> bawy <0559> rmayw <03569> yswkh <0310> yrxa <0589> yna <01571> Mg <04994> an <07323> hura <04100> hm <01961> yhyw <03097> bawy <0413> la <0559> rmayw <06659> qwdu <01121> Nb <0290> Uemyxa <05750> dwe <03254> Poyw(18:22)

18:22 kai <2532> proseyeto <4369> eti <2089> acimaav uiov <5207> sadwk <4524> kai <2532> eipen prov <4314> iwab kai <2532> estw <1510> oti <3754> dramw <5143> kai <2532> ge <1065> egw <1473> opisw <3694> tou <3588> cousi kai <2532> eipen iwab ina <2443> ti <5100> touto <3778> treceiv <5143> uie <5207> mou <1473> deuro <1204> ouk <3364> estin <1510> soi <4771> euaggelia eiv <1519> wfeleian <5622> poreuomenw <4198>

18:23 <03569> yswkh <0853> ta <05674> rbeyw <03603> rkkh <01870> Krd <0290> Uemyxa <07323> Uryw <07323> Uwr <0> wl <0559> rmayw <07323> Uwra <04100> hm <01961> yhyw(18:23)

18:23 kai <2532> eipen ti <5100> gar <1063> ean <1437> dramoumai <5143> kai <2532> eipen autw <846> iwab drame <5143> kai <2532> edramen <5143> acimaav odon <3598> thn <3588> tou <3588> kecar kai <2532> uperebh <5233> ton <3588> cousi

18:24 <0905> wdbl <07323> Ur <0376> sya <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <0853> ta <05375> avyw <02346> hmwxh <0413> la <08179> resh <01406> gg <0413> la <06822> hpuh <01980> Klyw <08179> Myresh <08147> yns <0996> Nyb <03427> bswy <01732> dwdw(18:24)

18:24 kai <2532> dauid ekayhto <2521> ana <303> meson <3319> twn <3588> duo <1417> pulwn <4439> kai <2532> eporeuyh <4198> o <3588> skopov <4649> eiv <1519> to <3588> dwma <1390> thv <3588> pulhv <4439> prov <4314> to <3588> teicov <5038> kai <2532> ephren touv <3588> ofyalmouv <3788> autou <846> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> anhr <435> trecwn <5143> monov <3441> enwpion <1799> autou <846>

18:25 <07131> brqw <01980> Kwlh <01980> Klyw <06310> wypb <01309> hrwvb <0905> wdbl <0518> Ma <04428> Klmh <0559> rmayw <04428> Klml <05046> dgyw <06822> hpuh <07121> arqyw(18:25)

18:25 kai <2532> anebohsen <310> o <3588> skopov <4649> kai <2532> aphggeilen tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> ei <1487> monov <3441> estin <1510> euaggelia en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> eporeueto <4198> poreuomenov <4198> kai <2532> eggizwn <1448>

18:26 <01319> rvbm <02088> hz <01571> Mg <04428> Klmh <0559> rmayw <0905> wdbl <07323> Ur <0376> sya <02009> hnh <0559> rmayw <07778> resh <0413> la <06822> hpuh <07121> arqyw <07323> Ur <0312> rxa <0376> sya <06822> hpuh <07200> aryw(18:26)

18:26 kai <2532> eiden <3708> o <3588> skopov <4649> andra <435> eteron <2087> treconta <5143> kai <2532> ebohsen <994> o <3588> skopov <4649> prov <4314> th <3588> pulh <4439> kai <2532> eipen idou <2400> anhr <435> eterov <2087> trecwn <5143> monov <3441> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> kai <2532> ge <1065> outov <3778> euaggelizomenov <2097>

18:27 <0935> awby <02896> hbwj <01309> hrwvb <0413> law <02088> hz <02896> bwj <0376> sya <04428> Klmh <0559> rmayw <06659> qwdu <01121> Nb <0290> Uemyxa <04794> turmk <07223> Nwsarh <04794> tuwrm <0853> ta <07200> har <0589> yna <06822> hpuh <0559> rmayw(18:27)

18:27 kai <2532> eipen o <3588> skopov <4649> egw <1473> orw <3708> ton <3588> dromon <1408> tou <3588> prwtou <4413> wv <3739> dromon <1408> acimaav uiou <5207> sadwk <4524> kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> anhr <435> agayov <18> outov <3778> kai <2532> ge <1065> eiv <1519> euaggelian agayhn <18> eleusetai <2064>

18:28 <04428> Klmh <0113> yndab <03027> Mdy <0853> ta <05375> wavn <0834> rsa <0376> Mysnah <0853> ta <05462> rgo <0834> rsa <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kwrb <0559> rmaywo <0776> hura <0639> wypal <04428> Klml <07812> wxtsyw <07965> Mwls <04428> Klmh <0413> la <0559> rmayw <0290> Uemyxa <07121> arqyw(18:28)

18:28 kai <2532> ebohsen <994> acimaav kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> eirhnh <1515> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> basilei <935> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eipen euloghtov <2128> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ov <3739> apekleisen <608> touv <3588> andrav <435> touv <3588> misountav <3404> thn <3588> ceira <5495> autwn <846> en <1722> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> tw <3588> basilei <935>

18:29 <04100> hm <03045> ytedy <03808> alw <05650> Kdbe <0853> taw <03097> bawy <04428> Klmh <05650> dbe <0853> ta <07971> xlsl <01419> lwdgh <01995> Nwmhh <07200> ytyar <0290> Uemyxa <0559> rmayw <053> Mwlsbal <05288> renl <07965> Mwls <04428> Klmh <0559> rmayw(18:29)

18:29 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> eirhnh <1515> tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> abessalwm kai <2532> eipen acimaav eidon to <3588> plhyov <4128> to <3588> mega <3173> tou <3588> aposteilai <649> ton <3588> doulon <1401> tou <3588> basilewv <935> iwab kai <2532> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> egnwn <1097> ti <5100> ekei <1563>

18:30 <05975> dmeyw <05437> boyw <03541> hk <03320> buyth <05437> bo <04428> Klmh <0559> rmayw(18:30)

18:30 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> epistreqon <1994> sthlwyhti wde <3592> kai <2532> epestrafh <1994> kai <2532> esth <2476>

18:31 o <05921> Kyle <06965> Mymqh <03605> lk <03027> dym <03117> Mwyh <03068> hwhy <08199> Kjps <03588> yk <04428> Klmh <0113> ynda <01319> rvbty <03569> yswkh <0559> rmayw <0935> ab <03569> yswkh <02009> hnhw(18:31)

18:31 kai <2532> idou <2400> o <3588> cousi paregeneto <3854> kai <2532> eipen tw <3588> basilei <935> euaggelisyhtw <2097> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> oti <3754> ekrinen <2919> soi <4771> kuriov <2962> shmeron <4594> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> epegeiromenwn epi <1909> se <4771>

18:32 o <07451> herl <05921> Kyle <06965> wmq <0834> rsa <03605> lkw <04428> Klmh <0113> ynda <0341> ybya <05288> renk <01961> wyhy <03569> yswkh <0559> rmayw <053> Mwlsbal <05288> renl <07965> Mwlsh <03569> yswkh <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(18:32)

18:32 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> ton <3588> cousi ei <1487> eirhnh <1515> tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> abessalwm kai <2532> eipen o <3588> cousi genointo <1096> wv <3739> to <3588> paidarion <3808> oi <3588> ecyroi <2190> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> pantev <3956> osoi <3745> epanesthsan ep <1909> auton <846> eiv <1519> kaka <2556>

18:33 <01121> ynb <01121> ynb <053> Mwlsba <08478> Kytxt <0589> yna <04191> ytwm <05414> Nty <04310> ym <053> Mwlsba <01121> ynb <01121> ynb <053> Mwlsba <01121> ynb <01980> wtklb <0559> rma <03541> hkw <01058> Kbyw <08179> resh <05944> tyle <05921> le <05927> leyw <04428> Klmh <07264> zgryw<19:1> (18:33)

18:33 (19:1) kai <2532> etaracyh <5015> o <3588> basileuv <935> kai <2532> anebh <305> eiv <1519> to <3588> uperwon <5253> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> eklausen <2799> kai <2532> outwv <3778> eipen en <1722> tw <3588> poreuesyai <4198> auton <846> uie <5207> mou <1473> abessalwm uie <5207> mou <1473> uie <5207> mou <1473> abessalwm tiv <5100> dwh <1325> ton <3588> yanaton <2288> mou <1473> anti <473> sou <4771> egw <1473> anti <473> sou <4771> abessalwm uie <5207> mou <1473> uie <5207> mou <1473>

19:1 <053> Mlsba <05921> le <056> lbatyw <01058> hkb <04428> Klmh <02009> hnh <03097> bawyl <05046> dgyw<19:2> (19:1)

19:1 (19:2) kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> iwab legontev <3004> idou <2400> o <3588> basileuv <935> klaiei <2799> kai <2532> penyei <3996> epi <1909> abessalwm

19:2 <01121> wnb <05921> le <04428> Klmh <06087> buen <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <08085> ems <03588> yk <05971> Meh <03605> lkl <060> lbal <01931> awhh <03117> Mwyb <08668> hesth <01961> yhtw<19:3> (19:2)

19:2 (19:3) kai <2532> egeneto <1096> h <3588> swthria <4991> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eiv <1519> penyov <3997> panti <3956> tw <3588> law <2992> oti <3754> hkousen <191> o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> legwn <3004> oti <3754> lupeitai <3076> o <3588> basileuv <935> epi <1909> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

19:3 <04421> hmxlmb <05127> Mownb <03637> Mymlknh <05971> Meh <01589> bngty <0834> rsak <05892> ryeh <0935> awbl <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <01589> bngtyw<19:4> (19:3)

19:3 (19:4) kai <2532> dieklepteto o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> tou <3588> eiselyein <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kaywv <2531> diakleptetai o <3588> laov <2992> oi <3588> aiscunomenoi <153> en <1722> tw <3588> autouv <846> feugein <5343> en <1722> tw <3588> polemw <4171>

19:4 o <01121> ynb <01121> ynb <053> Mwlsba <053> Mwlsba <01121> ynb <01419> lwdg <06963> lwq <04428> Klmh <02199> qezyw <06440> wynp <0853> ta <03813> jal <04428> Klmhw<19:5> (19:4)

19:4 (19:5) kai <2532> o <3588> basileuv <935> ekruqen <2928> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ekraxen <2896> o <3588> basileuv <935> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> uie <5207> mou <1473> abessalwm abessalwm uie <5207> mou <1473>

19:5 <06370> Kysglp <05315> spnw <0802> Kysn <05315> spnw <01323> Kytnbw <01121> Kynb <05315> spn <0853> taw <03117> Mwyh <05315> Kspn <0853> ta <04422> Myjlmmh <05650> Kydbe <03605> lk <06440> ynp <0853> ta <03117> Mwyh <03001> tsbh <0559> rmayw <01004> tybh <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0935> abyw<19:6> (19:5)

19:5 (19:6) kai <2532> eishlyen <1525> iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> eipen kathscunav <2617> shmeron <4594> to <3588> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> twn <3588> exairoumenwn <1807> se <4771> shmeron <4594> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> sou <4771> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> gunaikwn <1135> sou <4771> kai <2532> twn <3588> pallakwn sou <4771>

19:6 <05869> Kynyeb <03477> rsy <0227> za <03588> yk <04191> Mytm <03117> Mwyh <03605> wnlkw <02416> yx <053> Mwlsba <03863> *wl {al} <03588> yk <03117> Mwyh <03045> ytedy <03588> yk <05650> Mydbew <08269> Myrv <0> Kl <0369> Nya <03588> yk <03117> Mwyh <05046> tdgh <03588> yk <0157> Kybha <0853> ta <08130> anvlw <08130> Kyanv <0853> ta <0157> hbhal<19:7> (19:6)

19:6 (19:7) tou <3588> agapan <25> touv <3588> misountav <3404> se <4771> kai <2532> misein <3404> touv <3588> agapwntav <25> se <4771> kai <2532> anhggeilav <312> shmeron <4594> oti <3754> ouk <3364> eisin <1510> oi <3588> arcontev <758> sou <4771> oude <3761> paidev <3816> oti <3754> egnwka <1097> shmeron <4594> oti <3754> ei <1487> abessalwm ezh <2198> pantev <3956> hmeiv <1473> shmeron <4594> nekroi <3498> oti <3754> tote <5119> to <3588> euyev hn <1510> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:7 o <06258> hte <05704> de <05271> Kyrenm <05921> Kyle <0935> hab <0834> rsa <07451> herh <03605> lkm <02063> taz <0> Kl <07451> herw <03915> hlylh <0854> Kta <0376> sya <03885> Nyly <0518> Ma <03318> auwy <0369> Knya <03588> yk <07650> ytebsn <03068> hwhyb <03588> yk <05650> Kydbe <03820> bl <05921> le <01696> rbdw <03318> au <06965> Mwq <06258> htew<19:8> (19:7)

19:7 (19:8) kai <2532> nun <3568> anastav <450> exelye <1831> kai <2532> lalhson <2980> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> oti <3754> en <1722> kuriw <2962> wmosa oti <3754> ei <1487> mh <3165> ekporeush <1607> shmeron <4594> ei <1487> aulisyhsetai anhr <435> meta <3326> sou <4771> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> kai <2532> epignwyi <1921> seautw <4572> kai <2532> kakon <2556> soi <4771> touto <3778> uper <5228> pan <3956> to <3588> kakon <2556> to <3588> epelyon soi <4771> ek <1537> neothtov <3503> sou <4771> ewv <2193> tou <3588> nun <3568>

19:8 o <0168> wylhal <0376> sya <05127> on <03478> larvyw <04428> Klmh <06440> ynpl <05971> Meh <03605> lk <0935> abyw <08179> resb <03427> bswy <04428> Klmh <02009> hnh <0559> rmal <05046> wdygh <05971> Meh <03605> lklw <08179> resb <03427> bsyw <04428> Klmh <06965> Mqyw<19:9> (19:8)

19:8 (19:9) kai <2532> anesth <450> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> th <3588> pulh <4439> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> anhggeilan <312> legontev <3004> idou <2400> o <3588> basileuv <935> kayhtai <2521> en <1722> th <3588> pulh <4439> kai <2532> eishlyen <1525> pav <3956> o <3588> laov <2992> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> israhl <2474> efugen <5343> anhr <435> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autou <846>

19:9 <053> Mwlsba <05921> lem <0776> Urah <04480> Nm <01272> xrb <06258> htew <06430> Mytslp <03709> Pkm <04422> wnjlm <01931> awhw <0341> wnybya <03709> Pkm <05337> wnlyuh <04428> Klmh <0559> rmal <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <01777> Nwdn <05971> Meh <03605> lk <01961> yhyw<19:10> (19:9)

19:9 (19:10) kai <2532> hn <1510> pav <3956> o <3588> laov <2992> krinomenov <2919> en <1722> pasaiv <3956> fulaiv <5443> israhl <2474> legontev <3004> o <3588> basileuv <935> dauid errusato hmav <1473> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> hmwn <1473> kai <2532> autov <846> exeilato hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246> kai <2532> nun <3568> pefeugen <5343> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apo <575> thv <3588> basileiav <932> autou <846> apo <575> abessalwm

19:10 o <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <02790> Mysrxm <0859> Mta <04100> hml <06258> htew <04421> hmxlmb <04191> tm <05921> wnyle <04886> wnxsm <0834> rsa <053> Mwlsbaw<19:11> (19:10)

19:10 (19:11) kai <2532> abessalwm on <3739> ecrisamen <5548> ef <1909> hmwn <1473> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> polemw <4171> kai <2532> nun <3568> ina <2443> ti <5100> umeiv <4771> kwfeuete tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> kai <2532> to <3588> rhma <4487> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:11 <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0413> la <0935> ab <03478> larvy <03605> lk <01697> rbdw <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hml <0559> rmal <03063> hdwhy <02205> ynqz <0413> la <01696> wrbd <0559> rmal <03548> Mynhkh <054> rtyba <0413> law <06659> qwdu <0413> la <07971> xls <01732> dwd <04428> Klmhw<19:12> (19:11)

19:11 (19:12) kai <2532> o <3588> basileuv <935> dauid apesteilen <649> prov <4314> sadwk <4524> kai <2532> prov <4314> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> legwn <3004> lalhsate <2980> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> iouda <2448> legontev <3004> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> logov <3056> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:12 <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hmlw <0859> Mta <01320> yrvbw <06106> ymue <0859> Mta <0251> yxa<19:13> (19:12)

19:12 (19:13) adelfoi <80> mou <1473> umeiv <4771> osta <3747> mou <1473> kai <2532> sarkev <4561> mou <1473> umeiv <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

19:13 <03097> bawy <08478> txt <03117> Mymyh <03605> lk <06440> ynpl <01961> hyht <06635> abu <08269> rv <03808> al <0518> Ma <03254> Pyowy <03541> hkw <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <03541> hk <0859> hta <01320> yrvbw <06106> ymue <03808> awlh <0559> wrmt <06021> avmelw<19:14> (19:13)

19:13 (19:14) kai <2532> tw <3588> amessai ereite ouci <3364> ostoun <3747> mou <1473> kai <2532> sarx <4561> mou <1473> su <4771> kai <2532> nun <3568> tade <3592> poihsai <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> ei <1487> mh <3165> arcwn <758> dunamewv <1411> esh <1510> enwpion <1799> emou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> anti <473> iwab

19:14 <05650> Kydbe <03605> lkw <0859> hta <07725> bws <04428> Klmh <0413> la <07971> wxlsyw <0259> dxa <0376> syak <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <03824> bbl <0853> ta <05186> jyw<19:15> (19:14)

19:14 (19:15) kai <2532> eklinen <2827> thn <3588> kardian <2588> pantov <3956> androv <435> iouda <2448> wv <3739> androv <435> enov <1519> kai <2532> apesteilan <649> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legontev <3004> epistrafhti <1994> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> sou <4771>

19:15 <03383> Ndryh <0853> ta <04428> Klmh <0853> ta <05674> rybehl <04428> Klmh <07125> tarql <01980> tkll <01537> hlglgh <0935> ab <03063> hdwhyw <03383> Ndryh <05704> de <0935> abyw <04428> Klmh <07725> bsyw<19:16> (19:15)

19:15 (19:16) kai <2532> epestreqen <1994> o <3588> basileuv <935> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> hlyan <2064> eiv <1519> galgala tou <3588> poreuesyai <4198> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> diabibasai ton <3588> basilea <935> ton <3588> iordanhn <2446>

19:16 <01732> dwd <04428> Klmh <07125> tarql <03063> hdwhy <0376> sya <05973> Me <03381> dryw <0980> Myrwxbm <0834> rsa <01145> ynymyh <0> Nb <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <04116> rhmyw<19:17> (19:16)

19:16 (19:17) kai <2532> etacunen semei <4584> uiov <5207> ghra uiou <5207> tou <3588> iemeni ek <1537> baourim kai <2532> katebh <2597> meta <3326> androv <435> iouda <2448> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> dauid

19:17 <04428> Klmh <06440> ynpl <03383> Ndryh <06743> wxluw <0854> wta <05650> wydbe <06242> Myrvew <01121> wynb <06240> rve <02568> tsmxw <07586> lwas <01004> tyb <05288> ren <06717> abyuw <01144> Nmynbm <05973> wme <0376> sya <0505> Plaw<19:18> (19:17)

19:17 (19:18) kai <2532> cilioi <5507> andrev <435> met <3326> autou <846> ek <1537> tou <3588> beniamin <958> kai <2532> siba to <3588> paidarion <3808> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> deka <1176> pente <4002> uioi <5207> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> eikosi <1501> douloi <1401> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> kateuyunan <2720> ton <3588> iordanhn <2446> emprosyen <1715> tou <3588> basilewv <935>

19:18 <03383> Ndryb <05674> wrbeb <04428> Klmh <06440> ynpl <05307> lpn <01617> arg <01121> Nb <08096> yemsw <05869> *wynyeb {wnyeb} <02896> bwjh <06213> twvelw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> ta <05674> rybel <05679> hrbeh <05674> hrbew<19:19> (19:18)

19:18 (19:19) kai <2532> eleitourghsan thn <3588> leitourgian <3009> tou <3588> diabibasai ton <3588> basilea <935> kai <2532> diebh <1224> h <3588> diabasiv exegeirai <1825> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> kai <2532> semei <4584> uiov <5207> ghra epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> diabainontov <1224> autou <846> ton <3588> iordanhn <2446>

19:19 <03820> wbl <0413> la <04428> Klmh <07760> Mwvl <03389> Mlswrym <04428> Klmh <0113> ynda <03318> auy <0834> rsa <03117> Mwyb <05650> Kdbe <05753> hweh <0834> rsa <0853> ta <02142> rkzt <0408> law <05771> Nwe <0113> ynda <0> yl <02803> bsxy <0408> la <04428> Klmh <0413> la <0559> rmayw<19:20> (19:19)

19:19 (19:20) kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> mh <3165> dialogisasyw <1260> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> anomian <458> kai <2532> mh <3165> mnhsyhv <3403> osa <3745> hdikhsen <91> o <3588> paiv <3816> sou <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> exeporeueto <1607> ex <1537> ierousalhm <2419> tou <3588> yesyai <5087> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> autou <846>

19:20 o <04428> Klmh <0113> ynda <07125> tarql <03381> tdrl <03130> Powy <01004> tyb <03605> lkl <07223> Nwsar <03117> Mwyh <0935> ytab <02009> hnhw <02398> ytajx <0589> yna <03588> yk <05650> Kdbe <03045> edy <03588> yk<19:21> (19:20)

19:20 (19:21) oti <3754> egnw <1097> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> egw <1473> hmarton <264> kai <2532> idou <2400> egw <1473> hlyon <2064> shmeron <4594> proterov <4387> pantov <3956> oikou <3624> iwshf <2501> tou <3588> katabhnai <2597> eiv <1519> apanthn tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935>

19:21 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <07043> llq <03588> yk <08096> yems <04191> tmwy <03808> al <02063> taz <08478> txth <0559> rmayw <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <06030> Neyw<19:22> (19:21)

19:21 (19:22) kai <2532> apekriyh abessa uiov <5207> sarouiav kai <2532> eipen mh <3165> anti <473> toutou <3778> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> semei <4584> oti <3754> kathrasato ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

19:22 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <0589> yna <03117> Mwyh <03588> yk <03045> ytedy <03808> awlh <03588> yk <03478> larvyb <0376> sya <04191> tmwy <03117> Mwyh <07854> Njvl <03117> Mwyh <0> yl <01961> wyht <03588> yk <06870> hywru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <01732> dwd <0559> rmayw<19:23> (19:22)

19:22 (19:23) kai <2532> eipen dauid ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav oti <3754> ginesye <1096> moi <1473> shmeron <4594> eiv <1519> epiboulon shmeron <4594> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> tiv <5100> anhr <435> ex <1537> israhl <2474> oti <3754> ouk <3364> oida ei <1487> shmeron <4594> basileuw <936> egw <1473> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

19:23 o <04428> Klmh <0> wl <07650> ebsyw <04191> twmt <03808> al <08096> yems <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw<19:24> (19:23)

19:23 (19:24) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> semei <4584> ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599> kai <2532> wmosen autw <846> o <3588> basileuv <935>

19:24 <07965> Mwlsb <0935> ab <0834> rsa <03117> Mwyh <05704> de <04428> Klmh <01980> tkl <03117> Mwyh <04480> Nml <03526> obk <03808> al <0899> wydgb <0853> taw <08222> wmpv <06213> hve <03808> alw <07272> wylgr <06213> hve <03808> alw <04428> Klmh <07125> tarql <03381> dry <07586> lwas <01121> Nb <04648> tsbpmw<19:25> (19:24)

19:24 (19:25) kai <2532> memfibosye uiov <5207> iwnayan uiou <5207> saoul <4549> katebh <2597> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ouk <3364> eyerapeusen <2323> touv <3588> podav <4228> autou <846> oude <3761> wnucisato oude <3761> epoihsen <4160> ton <3588> mustaka autou <846> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autou <846> ouk <3364> eplunen <4150> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> aphlyen <565> o <3588> basileuv <935> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> autov <846> paregeneto <3854> en <1722> eirhnh <1515>

19:25 <04648> tsbypm <05973> yme <01980> tklh <03808> al <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <04428> Klmh <07125> tarql <03389> Mlswry <0935> ab <03588> yk <01961> yhyw<19:26> (19:25)

19:25 (19:26) kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> eishlyen <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> eiv <1519> apanthsin tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> eporeuyhv <4198> met <3326> emou <1473> memfibosye

19:26 <05650> Kdbe <06455> xop <03588> yk <04428> Klmh <0854> ta <01980> Klaw <05921> hyle <07392> bkraw <02543> rwmxh <0> yl <02280> hsbxa <05650> Kdbe <0559> rma <03588> yk <07411> ynmr <05650> ydbe <04428> Klmh <0113> ynda <0559> rmayw<19:27> (19:26)

19:26 (19:27) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> memfibosye kurie <2962> mou <1473> basileu <935> o <3588> doulov <1401> mou <1473> parelogisato <3884> me <1473> oti <3754> eipen o <3588> paiv <3816> sou <4771> autw <846> episaxon moi <1473> thn <3588> onon <3688> kai <2532> epibw <1910> ep <1909> authn <846> kai <2532> poreusomai <4198> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> oti <3754> cwlov <5560> o <3588> doulov <1401> sou <4771>

19:27 <05869> Kynyeb <02896> bwjh <06213> hvew <0430> Myhlah <04397> Kalmk <04428> Klmh <0113> yndaw <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <05650> Kdbeb <07270> lgryw<19:28> (19:27)

19:27 (19:28) kai <2532> meywdeusen en <1722> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> wv <3739> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> poihson <4160> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:28 P <04428> Klmh <0413> la <05750> dwe <02199> qezlw <06666> hqdu <05750> dwe <0> yl <03426> sy <04100> hmw <07979> Knxls <0398> ylkab <05650> Kdbe <0853> ta <07896> tstw <04428> Klmh <0113> yndal <04194> twm <0376> ysna <0518> Ma <03588> yk <01> yba <01004> tyb <03605> lk <01961> hyh <03808> al <03588> yk<19:29> (19:28)

19:28 (19:29) oti <3754> ouk <3364> hn <1510> pav <3956> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> all <235> h <2228> oti <3754> andrev <435> yanatou <2288> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eyhkav <5087> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> en <1722> toiv <3588> esyiousin <2068> thn <3588> trapezan <5132> sou <4771> kai <2532> ti <5100> estin <1510> moi <1473> eti <2089> dikaiwma <1345> kai <2532> tou <3588> kekragenai <2896> me <1473> eti <2089> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:29 <07704> hdvh <0853> ta <02505> wqlxt <06717> abyuw <0859> hta <0559> ytrma <01697> Kyrbd <05750> dwe <01696> rbdt <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw<19:30> (19:29)

19:29 (19:30) kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ina <2443> ti <5100> laleiv <2980> eti <2089> touv <3588> logouv <3056> sou <4771> eipon su <4771> kai <2532> siba dieleisye <1244> ton <3588> agron <68>

19:30 o <01004> wtyb <0413> la <07965> Mwlsb <04428> Klmh <0113> ynda <0935> ab <0834> rsa <0310> yrxa <03947> xqy <03605> lkh <0853> ta <01571> Mg <04428> Klmh <0413> la <04648> tsbypm <0559> rmayw<19:31> (19:30)

19:30 (19:31) kai <2532> eipen memfibosye prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> ge <1065> ta <3588> panta <3956> labetw <2983> meta <3326> to <3588> paragenesyai <3854> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> en <1722> eirhnh <1515> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

19:31 <03383> *Ndryh {Ndryb} <0853> ta <07971> wxlsl <03383> Ndryh <04428> Klmh <0854> ta <05674> rbeyw <07274> Mylgrm <03381> dry <01569> ydelgh <01271> ylzrbw<19:32> (19:31)

19:31 (19:32) kai <2532> berzelli o <3588> galaadithv katebh <2597> ek <1537> rwgellim kai <2532> diebh <1224> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> ton <3588> iordanhn <2446> ekpemqai <1599> auton <846> ton <3588> iordanhn <2446>

19:32 <03966> dam <01931> awh <01419> lwdg <0376> sya <03588> yk <04266> Mynxmb <07871> wtbysb <04428> Klmh <0853> ta <03557> lklk <01931> awhw <08141> hns <08084> Mynms <01121> Nb <03966> dam <02204> Nqz <01271> ylzrbw<19:33> (19:32)

19:32 (19:33) kai <2532> berzelli anhr <435> presbuterov <4245> sfodra <4970> uiov <5207> ogdohkonta <3589> etwn <2094> kai <2532> autov <846> dieyreqen ton <3588> basilea <935> en <1722> tw <3588> oikein <3611> auton <846> en <1722> manaim oti <3754> anhr <435> megav <3173> estin <1510> sfodra <4970>

19:33 <03389> Mlswryb <05978> ydme <0853> Kta <03557> ytlklkw <0854> yta <05674> rbe <0859> hta <01271> ylzrb <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw<19:34> (19:33)

19:33 (19:34) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> berzelli su <4771> diabhsh <1224> met <3326> emou <1473> kai <2532> diayreqw to <3588> ghrav <1094> sou <4771> met <3326> emou <1473> en <1722> ierousalhm <2419>

19:34 <03389> Mlswry <04428> Klmh <0854> ta <05927> hlea <03588> yk <02416> yyx <08147> yns <03117> ymy <04100> hmk <04428> Klmh <0413> la <01271> ylzrb <0559> rmayw<19:35> (19:34)

19:34 (19:35) kai <2532> eipen berzelli prov <4314> ton <3588> basilea <935> posai <4214> hmerai <2250> etwn <2094> zwhv <2222> mou <1473> oti <3754> anabhsomai <305> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> ierousalhm <2419>

19:35 <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <04853> avml <05750> dwe <05650> Kdbe <01961> hyhy <04100> hmlw <07891> twrsw <07891> Myrs <06963> lwqb <05750> dwe <08085> emsa <0518> Ma <08354> htsa <0834> rsa <0853> taw <0398> lka <0834> rsa <0853> ta <05650> Kdbe <02938> Mejy <0518> Ma <07451> erl <02896> bwj <0996> Nyb <03045> edah <03117> Mwyh <0595> ykna <08141> hns <08084> Mynms <01121> Nb<19:36> (19:35)

19:35 (19:36) uiov <5207> ogdohkonta <3589> etwn <2094> egw <1473> eimi <1510> shmeron <4594> mh <3165> gnwsomai <1097> ana <303> meson <3319> agayou <18> kai <2532> kakou <2556> h <2228> geusetai o <3588> doulov <1401> sou <4771> eti <2089> o <3739> fagomai <2068> h <2228> piomai <4095> h <2228> akousomai <191> eti <2089> fwnhn <5456> adontwn <103> kai <2532> adouswn <103> ina <2443> ti <5100> estai <1510> eti <2089> o <3588> doulov <1401> sou <4771> eiv <1519> fortion <5413> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935>

19:36 <02063> tazh <01578> hlwmgh <04428> Klmh <01580> ynlmgy <04100> hmlw <04428> Klmh <0854> ta <03383> Ndryh <0853> ta <05650> Kdbe <05674> rbey <04592> jemk<19:37> (19:36)

19:36 (19:37) wv <3739> bracu <1024> diabhsetai <1224> o <3588> doulov <1401> sou <4771> ton <3588> iordanhn <2446> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ina <2443> ti <5100> antapodidwsin <467> moi <1473> o <3588> basileuv <935> thn <3588> antapodosin tauthn <3778>

19:37 o <05869> Kynyeb <02896> bwj <0834> rsa <0853> ta <0> wl <06213> hvew <04428> Klmh <0113> ynda <05973> Me <05674> rbey <03643> Mhmk <05650> Kdbe <02009> hnhw <0517> ymaw <01> yba <06913> rbq <05973> Me <05892> yryeb <04191> tmaw <05650> Kdbe <04994> an <07725> bsy<19:38> (19:37)

19:37 (19:38) kayisatw <2523> dh <1161> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kai <2532> apoyanoumai <599> en <1722> th <3588> polei <4172> mou <1473> para <3844> tw <3588> tafw <5028> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473> kai <2532> idou <2400> o <3588> doulov <1401> sou <4771> camaam diabhsetai <1224> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> poihson <4160> autw <846> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:38 <0> Kl <06213> hvea <05921> yle <0977> rxbt <0834> rsa <03605> lkw <05869> Kynyeb <02896> bwjh <0853> ta <0> wl <06213> hvea <0589> ynaw <03643> Mhmk <05674> rbey <0854> yta <04428> Klmh <0559> rmayw<19:39> (19:38)

19:38 (19:39) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> met <3326> emou <1473> diabhtw <1224> camaam kagw poihsw <4160> autw <846> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> panta <3956> osa <3745> eklexh ep <1909> emoi <1473> poihsw <4160> soi <4771>

19:39 o <04725> wmqml <07725> bsyw <01288> whkrbyw <01271> ylzrbl <04428> Klmh <05401> qsyw <05674> rbe <04428> Klmhw <03383> Ndryh <0853> ta <05971> Meh <03605> lk <05674> rbeyw<19:40> (19:39)

19:39 (19:40) kai <2532> diebh <1224> pav <3956> o <3588> laov <2992> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> o <3588> basileuv <935> diebh <1224> kai <2532> katefilhsen <2705> o <3588> basileuv <935> ton <3588> berzelli kai <2532> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> epestreqen <1994> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

19:40 <03478> larvy <05971> Me <02677> yux <01571> Mgw <04428> Klmh <0853> ta <05674> *wrybeh {wrbeyw} <03063> hdwhy <05971> Me <03605> lkw <05973> wme <05674> rbe <03643> Nhmkw <01537> hlglgh <04428> Klmh <05674> rbeyw<19:41> (19:40)

19:40 (19:41) kai <2532> diebh <1224> o <3588> basileuv <935> eiv <1519> galgala kai <2532> camaam diebh <1224> met <3326> autou <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> iouda <2448> diabainontev <1224> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ge <1065> to <3588> hmisu tou <3588> laou <2992> israhl <2474>

19:41 o <05973> wme <01732> dwd <0376> ysna <03605> lkw <03383> Ndryh <0853> ta <01004> wtyb <0853> taw <04428> Klmh <0853> ta <05674> wrbeyw <03063> hdwhy <0376> sya <0251> wnyxa <01589> Kwbng <04069> ewdm <04428> Klmh <0413> la <0559> wrmayw <04428> Klmh <0413> la <0935> Myab <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <02009> hnhw<19:42> (19:41)

19:41 (19:42) kai <2532> idou <2400> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> paregenonto <3854> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipon prov <4314> ton <3588> basilea <935> ti <5100> oti <3754> ekleqan <2813> se <4771> oi <3588> adelfoi <80> hmwn <1473> anhr <435> iouda <2448> kai <2532> diebibasan ton <3588> basilea <935> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> pantev <3956> andrev <435> dauid met <3326> autou <846>

19:42 o <0> wnl <05375> avn <05379> tavn <0518> Ma <04428> Klmh <04480> Nm <0398> wnlka <0398> lwkah <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0> Kl <02734> hrx <02088> hz <04100> hmlw <0413> yla <04428> Klmh <07138> bwrq <03588> yk <03478> larvy <0376> sya <05921> le <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <06030> Neyw<19:43> (19:42)

19:42 (19:43) kai <2532> apekriyh pav <3956> anhr <435> iouda <2448> prov <4314> andra <435> israhl <2474> kai <2532> eipan dioti <1360> eggizei <1448> prov <4314> me <1473> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ina <2443> ti <5100> outwv <3778> eyumwyhv <2373> peri <4012> tou <3588> logou <3056> toutou <3778> mh <3165> brwsei <1035> efagamen <2068> ek <1537> tou <3588> basilewv <935> h <2228> doma <1390> edwken <1325> h <2228> arsin hren <142> hmin <1473>

19:43 o <03478> larvy <0376> sya <01697> rbdm <03063> hdwhy <0376> sya <01697> rbd <07185> sqyw <04428> yklm <0853> ta <07725> byshl <0> yl <07223> Nwsar <01697> yrbd <01961> hyh <03808> alw <07043> yntlqh <04069> ewdmw <04480> Kmm <0589> yna <01732> dwdb <01571> Mgw <04428> Klmb <0> yl <03027> twdy <06235> rve <0559> rmayw <03063> hdwhy <0376> sya <0853> ta <03478> larvy <0376> sya <06030> Neyw<19:44> (19:43)

19:43 (19:44) kai <2532> apekriyh anhr <435> israhl <2474> tw <3588> andri <435> iouda <2448> kai <2532> eipen deka <1176> ceirev <5495> moi <1473> en <1722> tw <3588> basilei <935> kai <2532> prwtotokov <4416> egw <1473> h <2228> su <4771> kai <2532> ge <1065> en <1722> tw <3588> dauid eimi <1510> uper <5228> se <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> touto <3778> ubrisav <5195> me <1473> kai <2532> ouk <3364> elogisyh <3049> o <3588> logov <3056> mou <1473> prwtov <4413> moi <1473> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> emoi <1473> kai <2532> esklhrunyh <4645> o <3588> logov <3056> androv <435> iouda <2448> uper <5228> ton <3588> logon <3056> androv <435> israhl <2474>

20:1 <03478> larvy <0168> wylhal <0376> sya <03448> ysy <01121> Nbb <0> wnl <05159> hlxn <03808> alw <01732> dwdb <02506> qlx <0> wnl <0369> Nya <0559> rmayw <07782> rpsb <08628> eqtyw <03228> ynymy <0376> sya <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <08034> wmsw <01100> leylb <0376> sya <07122> arqn <08033> Msw(20:1)

20:1 kai <2532> ekei <1563> epikaloumenov uiov <5207> paranomov kai <2532> onoma <3686> autw <846> sabee uiov <5207> bocori anhr <435> o <3588> iemeni kai <2532> esalpisen <4537> en <1722> th <3588> keratinh kai <2532> eipen ouk <3364> estin <1510> hmin <1473> meriv <3310> en <1722> dauid oude <3761> klhronomia <2817> hmin <1473> en <1722> tw <3588> uiw <5207> iessai <2421> anhr <435> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> sou <4771> israhl <2474>

20:2 <03389> Mlswry <05704> dew <03383> Ndryh <04480> Nm <04428> Mklmb <01692> wqbd <03063> hdwhy <0376> syaw <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <01732> dwd <0310> yrxam <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <05927> leyw(20:2)

20:2 kai <2532> anebh <305> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> apo <575> opisyen dauid opisw <3694> sabee uiou <5207> bocori kai <2532> anhr <435> iouda <2448> ekollhyh <2853> tw <3588> basilei <935> autwn <846> apo <575> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> ewv <2193> ierousalhm <2419>

20:3 o <02424> twyx <0491> twnmla <04194> Ntm <03117> Mwy <05704> de <06887> twrru <01961> hnyyhtw <0935> ab <03808> al <0413> Mhylaw <03557> Mlklkyw <04931> trmsm <01004> tyb <05414> Mntyw <01004> tybh <08104> rmsl <03240> xynh <0834> rsa <06370> Mysglp <0802> Mysn <06235> rve <0853> ta <04428> Klmh <03947> xqyw <03389> Mlswry <01004> wtyb <0413> la <01732> dwd <0935> abyw(20:3)

20:3 kai <2532> eishlyen <1525> dauid eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> elaben <2983> o <3588> basileuv <935> tav <3588> deka <1176> gunaikav <1135> tav <3588> pallakav autou <846> av <3739> afhken fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> edwken <1325> autav <846> en <1722> oikw <3624> fulakhv <5438> kai <2532> dieyreqen autav <846> kai <2532> prov <4314> autav <846> ouk <3364> eishlyen <1525> kai <2532> hsan <1510> sunecomenai <4912> ewv <2193> hmerav <2250> yanatou <2288> autwn <846> chrai <5503> zwsai <2198>

20:4 <05975> dme <06311> hp <0859> htaw <03117> Mymy <07969> tsls <03063> hdwhy <0376> sya <0853> ta <0> yl <02199> qezh <06021> avme <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(20:4)

20:4 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> amessai bohson <994> moi <1473> ton <3588> andra <435> iouda <2448> treiv <5140> hmerav <2250> su <4771> de <1161> autou <846> sthyi <2476>

20:5 o <03259> wdey <0834> rsa <04150> dewmh <04480> Nm <0309> *rxwyw {rxyyw} <03063> hdwhy <0853> ta <02199> qyezhl <06021> avme <01980> Klyw(20:5)

20:5 kai <2532> eporeuyh <4198> amessai tou <3588> bohsai <994> ton <3588> ioudan <2455> kai <2532> ecronisen <5549> apo <575> tou <3588> kairou <2540> ou <3739> etaxato <5021> autw <846> dauid

20:6 <05869> wnnye <05337> lyuhw <01219> twrub <05892> Myre <0> wl <04672> aum <06435> Np <0310> wyrxa <07291> Pdrw <0113> Kynda <05650> ydbe <0853> ta <03947> xq <0859> hta <053> Mwlsba <04480> Nm <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0> wnl <03415> ery <06258> hte <052> ysyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(20:6)

20:6 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abessa nun <3568> kakopoihsei <2554> hmav <1473> sabee uiov <5207> bocori uper <5228> abessalwm kai <2532> nun <3568> su <4771> labe <2983> meta <3326> seautou <4572> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> kai <2532> katadiwxon <2614> opisw <3694> autou <846> mhpote <3379> eautw <1438> eurh <2147> poleiv <4172> ocurav kai <2532> skiasei touv <3588> ofyalmouv <3788> hmwn <1473>

20:7 <01075> yrkb <01121> Nb <07652> ebs <0310> yrxa <07291> Pdrl <03389> Mlswrym <03318> wauyw <01368> Myrbgh <03605> lkw <06432> ytlphw <03774> ytrkhw <03097> bawy <0376> ysna <0310> wyrxa <03318> wauyw(20:7)

20:7 <