TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 1:1--6:11

TSK Full Life Study Bible

1:1

mulanya(TB)/awal(TL) <746> [the beginning.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <3056> [the Word.]

bersama-sama(TL) <4314> [with.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <2258 3056> [the Word was.]

1:1

Judul : Firman yang telah menjadi manusia

Perikop : Yoh 1:1-18


adalah Firman;

Yes 55:11; Wahy 19:13 [Semua]

dengan Allah

Yoh 17:5; 1Yoh 1:2 [Semua]

adalah Allah.

Fili 2:6


Catatan Frasa: FIRMAN.


1:2

pada mulanya

Kej 1:1; Yoh 8:58; 17:5,24; 1Yoh 1:1; Wahy 1:8 [Semua]


Catatan Frasa: PADA MULANYA BERSAMA-SAMA DENGAN ALLAH.


1:3

[A.M. 1. B.C. 4004.]

1:3

telah dijadikan.

Yoh 1:10; 1Kor 8:6; Kol 1:16; Ibr 1:2 [Semua]1:4

Dia(TB)/dalamnya(TL) <846> [him.]

hidup ... hidup(TB/TL) <2222> [the life.]

1:4

ada hidup

Yoh 5:26; [Lihat FULL. Yoh 5:26]; Yoh 6:57; 11:25; 14:6; Kis 3:15; Ibr 7:16; 1Yoh 1:1,2; 5:20; Wahy 1:18 [Semua]

adalah terang

Mazm 36:10; Yoh 3:19; 8:12; 9:5; 12:46 [Semua]


Catatan Frasa: HIDUP ITU ADALAH TERANG MANUSIA.


1:5

1:5

dalam kegelapan

Mazm 18:29

tidak menguasainya.

Yoh 3:19


Catatan Frasa: TERANG ITU BERCAHAYA DI DALAM KEGELAPAN.


1:6

seorang(TB/TL) <444> [A.M. 3999. B.C. 5. a man.]

Yohanes(TB)/Yahya(TL) <2491> [John.]

1:6

namanya Yohanes;

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:7

saksi(TB)/kesaksian(TL) <3141> [a witness.]

untuk ....... supaya(TB)/hendak ...... supaya(TL) <2443> [that.]

1:7

memberi kesaksian

Yoh 1:15,19,32; Yoh 3:26; 5:33 [Semua]

menjadi percaya.

Yoh 1:12; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]1:8

terang ......... terang(TB)/terang ....... terang(TL) <5457> [that light.]


1:9

sesungguhnya(TB)/sebenarnya(TL) <228> [the true.]

setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

1:9

Terang

1Yoh 2:8

setiap orang,

Yes 49:6


Catatan Frasa: TERANG ... YANG MENERANGI SETIAP ORANG.


1:10

di dalam(TB)/di(TL) <1722 2258> [was in.]

dunia dan dunia .... tetapi dunia(TB/TL) <2889 2532> [and the world was.]

See note on "Joh 1:3"

mengenal-Nya(TB)/mengenal(TL) <1097> [knew.]

1:10

dijadikan oleh-Nya,

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]


Catatan Frasa: DUNIA TIDAK MENGENALNYA.


1:11

Ia datang(TB)/datanglah(TL) <2064> [came.]

tetapi(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

1:11

tidak menerima-Nya.

Yes 53:31:12

menerima-Nya(TB)/menerima(TL) <2983> [received.]

menerima-Nya diberi-Nya .......... percaya(TB)/Dia ... mereka .............. percaya(TL) <846 4100> [to them.]

kuasa(TB)/diberi-Nya(TL) <1849> [power. or, the right, or privilege. even.]

1:12

anak-anak Allah,

Ul 14:1; Rom 8:14; [Lihat FULL. Rom 8:14]; Rom 8:16,21; Ef 5:1; 1Yoh 3:1,2 [Semua]

yang percaya

Yoh 1:7; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]

dalam nama-Nya;

1Yoh 3:23; [Lihat FULL. 1Yoh 3:23]


Catatan Frasa: MENERIMA ... PERCAYA.

Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH.

Catatan Frasa: PERCAYA.


1:13

diperanakkan(TB)/kejadian-Nya(TL) <1080> [were.]

bukan(TB/TL) <3756> [not.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan ..... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ..... daripada(TL) <1537 3761 2307> [nor of the will of the.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan seorang laki-laki ... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ... laki-laki ... daripada(TL) <1537 3761 2307 435> [nor of the will of man.]

dari .... dari ....... oleh ...... Allah Allah(TB)/daripada ..... daripada ...... daripada ...... daripada Allah(TL) <1537 2316> [of God.]

1:13

dari Allah.

Yoh 3:6; Tit 3:5; Yak 1:18; 1Pet 1:23; 1Yoh 3:9; 4:7; 5:1,4 [Semua]


Catatan Frasa: YANG DIPERANAKKAN BUKAN ... OLEH KEINGINAN SEORANG LAKI-LAKI.


1:14

Firman(TB/TL) <3056> [the Word.]

kita telah melihat(TB)/memandang(TL) <2300> [we.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

penuh(TB/TL) <4134> [full.]

1:14

menjadi manusia,

Gal 4:4; Fili 2:7,8; 1Tim 3:16; Ibr 2:14; 1Yoh 1:1,2; 4:2 [Semua]

melihat kemuliaan-Nya,

Kel 33:18; 40:34 [Semua]

kasih karunia

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]

dan kebenaran.

Yoh 14:6


Catatan Frasa: FIRMAN ITU TELAH MENJADI MANUSIA.


1:15

memberi kesaksian(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [bare. A.M. 4030. A.D. 26. See on ver.]

<2258> [he was.]

1:15

memberi kesaksian

Yoh 1:7

sebelum aku.

Yoh 1:30; Mat 3:11 [Semua]1:16

dari kepenuhan-Nya(TB)/daripada(TL) <1537 846> [of his.]

anugerah karunia karunia kasih karunia(TB)/anugerah ... karunia(TL) <2532 5485> [and grace.]

1:16

dari kepenuhan-Nya

Ef 1:23; Kol 1:19; 2:9 [Semua]

kasih karunia;

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]1:17

hukum Taurat(TB)/Taurat(TL) <3551> [the law.]

kasih karunia(TB)/anugerah(TL) <5485> [grace.]

1:17

oleh Musa,

Ul 32:46; Yoh 7:19 [Semua]

Yesus Kristus.

Yoh 1:14


Catatan Frasa: KASIH KARUNIA DAN KEBENARAN.


1:18

melihat(TB)/dilihat(TL) <3708> [seen.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

di pangkuan .... pangku(TB)/di(TL) <1519 2859> [in the.]

menyatakan-Nya ..... menyatakan Dia(TB)/Ialah(TL) <1565 1834> [he hath.]

1:18

melihat Allah;

Kel 33:20; Yoh 6:46; Kol 1:15; 1Tim 6:16; 1Yoh 4:12 [Semua]

Anak Tunggal

Yoh 3:16,18; 1Yoh 4:9 [Semua]1:19

ketika(TB)/tatkala(TL) <3753> [when.]

Siapakah(TB/TL) <5101> [Who.]

1:19

Judul : Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri

Perikop : Yoh 1:19-28


Paralel:

Mat 3:1-12; Mr 1:1-8; Luk 3:3-6,15-17 dengan Yoh 1:19-28


kesaksian Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]

orang Yahudi

Yoh 2:18; 5:10,16; 6:41,52; 7:1; 10:24 [Semua]1:20

1:20

bukan Mesias.

Yoh 3:28; Luk 3:15,16 [Semua]1:21

engkau Elia ...... Engkaukah(TB)/Engkaukah Elias ..... Engkaukah(TL) <1488 4771 2243> [Art thou Elias.]

engkau ....... Engkaukah(TB)/Engkaukah ...... Engkaukah(TL) <1488 4771> [Art thou that. or, Art thou a.]

1:21

engkau? Elia?

Mat 11:14; [Lihat FULL. Mat 11:14]

Engkaukah nabi

Ul 18:151:22

mengutus(TB)/Supaya ......... menyuruhkan(TL) <2443 3992> [that.]


1:23

Akulah suara ... suara(TB)/Aku(TL) <1473 5456> [I am.]

seperti .... dikatakan sabda(TB)/seperti sabda(TL) <2531 2036> [as said.]

1:23

padang gurun:

Mat 3:1

jalan Tuhan!

Yes 40:31:24

orang(TB/TL) <2258 1537> [were of.]


1:25

Mengapakah(TB)/apakah(TL) <5101> [Why.]

Mesias(TB)/Kristus(TL) <5547> [that Christ.]


1:26

Aku(TB/TL) <1473> [I.]

yang(TL) <3739> [whom.]

1:26

dengan air;

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]1:27

<3739> [who.]

<3739> [whose.]

1:27

dari padaku.

Yoh 1:15,30 [Semua]

Membuka tali

Mr 1:71:28

<962> [Bethabara.]

[Bethbarah.]

di mana(TB)/tempat(TL) <3699> [where.]

1:28

sungai Yordan,

Yoh 3:26; 10:40 [Semua]1:29

<2396> [Behold.]

<3588> [which.]

menghapus(TB)/mengangkut(TL) <142> [taketh. or, beareth.]

1:29

Judul : Yesus: Anak domba Allah

Perikop : Yoh 1:29-31


domba Allah,

Yoh 1:36; Kej 22:8; Yes 53:7; 1Pet 1:19; Wahy 5:6; 13:8 [Semua]

dosa dunia.

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]


Catatan Frasa: ANAK DOMBA ALLAH.


1:30

1:30

sebelum aku.

Yoh 1:15,27 [Semua]1:31

Dan aku ... kenal ... mengenal ...... aku(TB)/aku ... kenal ............ aku(TL) <1492 1473 2504> [I knew.]

tetapi(TB/TL) <235> [but.]

<1223> [therefore.]


1:32

melihat(TB)/nampak(TL) <2300> [I saw.]

1:32

Judul : Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus

Perikop : Yoh 1:32-34


di atas-Nya.

Mat 3:161:33

Dan akupun ... mengenal-Nya kenal ............... melihat ..... nampak(TB)/aku .... kenal ................... nampak(TL) <1492 2504> [I knew.]

itu .................. itulah(TL) <1565 3778> [the same.]

1:33

dengan air,

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]

Roh Kudus.

Mr 1:8; [Lihat FULL. Mr 1:8]


Catatan Frasa: AKAN MEMBAPTIS DENGAN ROH KUDUS.


1:34

inilah(TB/TL) <3778> [this.]

1:34

Anak Allah.

Yoh 1:49; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]1:35

dua dua(TB)/dua(TL) <2532 1417> [and two.]

1:35

Judul : Murid-murid Yesus yang pertama

Perikop : Yoh 1:35-42


Paralel:

Mat 4:18-22; Mat 1:16-20; Luk 5:2-11 dengan Yoh 1:40-42


harinya Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:36

<2396> [Behold.]

1:36

domba Allah!

Yoh 1:29; [Lihat FULL. Yoh 1:29]1:37

mengikut(TB)/Maka ......... lalu(TL) <2532 190> [and they.]


1:38

menoleh(TB)/berpalinglah(TL) <4762> [turned.]

Apakah(TB/TL) <5101> [What.]

Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

manakah(TB/TL) <4226> [where.]

tinggal(TB/TL) <3306> [dwellest. or, abidest.]

1:38

Rabi

Yoh 1:49; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]1:39

Marilah ....... datang(TB)/Marilah ..... datanglah(TL) <2064> [Come.]

tinggal ...... tinggal(TB)/tinggal ..... tinggal(TL) <3306> [abode.]

kira-kira(TB/TL) <5613> [about.]

"That was two hours before night."


1:40

Andreas(TB/TL) <406> [Andrew.]


1:41

<4413> [first.]

Mesias(TB)/Messias(TL) <3323> [the Messias.]

Kristus(TB/TL) <5547> [Christ. or, Anointed.]

1:41

(artinya: Kristus).

Yoh 4:251:42

Engkau ..... engkau(TB)/Engkau ...... engkau(TL) <4771 1488> [Thou art.]

anak(TB/TL) <5207> [the son.]

[Jonas.]

[Barjona. called.]

Petrus(TB/TL) <4074> [A stone. or, Peter.]

1:42

akan dinamakan

Kej 17:5,15; 32:28; 35:10 [Semua]

(artinya: Petrus).

Mat 16:181:43

berjumpa bertemu .... dan(TB)/lalu berjumpa .... serta(TL) <2532 2147> [and findeth.]

1:43

Judul : Yesus memanggil Filipus dan Natanael

Perikop : Yoh 1:43-51


dengan Filipus,

Mat 10:3; Yoh 6:5-7; 12:21,22; 14:8,9 [Semua]

Ikutlah Aku!

Mat 4:19; [Lihat FULL. Mat 4:19]1:44

Filipus(TB)/Pilipus(TL) <5376> [Philip.]

Betsaida(TB)/Baitsaida(TL) <966> [Bethsaida.]

1:44

dari Betsaida,

Mat 11:21; [Lihat FULL. Mat 11:21]1:45

Natanael(TB/TL) <3482> [Nathanael.]

hal-Nya(TL) <3739> [of whom.]

[See on]

dan ............... dan .... nabi ..... nabi(TB)/lalu ................. dan(TL) <2532 4396> [and the.]

[See more on]

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

anak(TB/TL) <5207> [the son.]

1:45

dengan Natanael

Yoh 21:2

kitab Taurat

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

para nabi,

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

anak Yusuf

Luk 3:23

dari Nazaret.

Mr 1:24; [Lihat FULL. Mr 1:24]1:46

Mungkinkah(TB)/Bolehkah(TL) <1410> [Can.]

datang(TB)/Marilah(TL) <1511 2064> [Come.]

1:46

dari Nazaret?

Yoh 7:41,42,52 [Semua]1:47

<2396> [Behold.]

<1722> [in.]

1:47

seorang Israel

Rom 9:4,6 [Semua]

ada kepalsuan

Mazm 32:21:48

<5607> [when.]


1:49

Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

Engkau .... Engkau(TB)/Rabbilah .... Rabbilah(TL) <4771> [thou.]

Raja(TB/TL) <935> [the King.]

1:49

Rabi,

Yoh 1:38; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]

Anak Allah,

Yoh 1:34; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]

orang Israel!

Mat 2:2; [Lihat FULL. Mat 2:2]; Mat 27:42; Yoh 12:13 [Semua]1:50

Karena(TB)/sebab(TL) <3754> [Because.]

<3700> [thou shalt.]


1:51

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

<737> [Hereafter.]

dan malaikat-malaikat .... malaekat(TB)/Lalu ................ dan(TL) <2532 32> [and the.]

Anak(TB/TL) <5207> [the Son.]

1:51

langit terbuka

Mat 3:16; [Lihat FULL. Mat 3:16]

turun naik

Kej 28:12

Anak Manusia.

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]


Catatan Frasa: AKAN MELIHAT LANGIT TERBUKA.


2:1

ketiga(TB)/kemudian daripada ..... perjamuan(TL) <5154> [A.M. 4034. A.D. 30. the third.]

perkawinan(TB)/kawin(TL) <1062> [a marriage.]

Kana(TB/TL) <2580> [Cana.]

[Kanah.]

2:1

Judul : Yesus mengubah air menjadi air anggur

Perikop : Yoh 2:1-11


di Galilea,

Yoh 4:46; 21:2 [Semua]

dan ibu

Mat 12:46; [Lihat FULL. Mat 12:46]2:2

dan(TB)/Maka(TL) <2532> [both.]

murid-murid-Nya(TB) <846> [his.]

perkawinan(TB)/kawin(TL) <1062> [the marriage.]


2:3

kekurangan(TB/TL) <5302> [they wanted.]

Mereka kehabisan(TB)/berair(TL) <2192> [They have.]

2:3

Catatan Frasa: ANGGUR.

Catatan Frasa: MEREKA KEHABISAN ANGGUR.


2:4

Hai perempuan .......... Saat-Ku(TL) <1135> [Woman.]

apakah(TB/TL) <5101> [what.]

Saat-Ku(TB/TL) <3450> [mine.]

2:4

dari pada-Ku,

Mat 8:29; [Lihat FULL. Mat 8:29]

ibu?

Yoh 19:26

Saat-Ku

Mat 26:18; [Lihat FULL. Mat 26:18]2:5

<3748> [Whatsoever.]

2:5

dikatakan kepadamu,

Kej 41:552:6

disediakan(TB)/menurut(TL) <2596> [after.]

2:6

untuk pembasuhan

Mr 7:3,4; Yoh 3:25 [Semua]2:7

Isilah ......... mengisinya(TB)/Isikanlah air ke dalam ......... mengisi(TL) <1072> [Fill.]


2:8

cedoklah(TB)/Cedoklah(TL) <501> [Draw.]

pemimpin pesta(TB)/perjamuan(TL) <755> [the governor.]


2:9

air yang telah menjadi jadi .......... tetapi ..... air(TB)/Setelah ....... air ............ tetapi ........ air(TL) <1161 5204 1096> [the water that.]

tetapi(TB)/Setelah .................. tetapi(TL) <1161> [but.]

2:9

menjadi anggur

Yoh 4:462:10

dan ............ sesudah(TB)/lalu ............. dan(TL) <2532 3752> [and when.]

engkau(TB)/dijamukannya(TL) <4771> [but.]

2:10

Catatan Frasa: ANGGUR YANG BAIK.

Catatan Frasa: SESUDAH ORANG PUAS MINUM.


2:11

pertama(TB)/permulaan(TL) <746> [beginning.]

dibuat(TB)/diperbuat(TL) <4160> [did.]

Ia telah menyatakan(TB)/menyatakan(TL) <5319> [manifested.]

dan murid-murid-Nya ... kepada-Nya ... Dia(TB)/dan ..... maka ....... Dia(TL) <2532 846> [and his.]

2:11

dari tanda-tanda-Nya

Yoh 2:23; Mat 12:38; Yoh 3:2; Yoh 4:48; [Lihat FULL. Yoh 4:48]; Yoh 6:2,14,26,30; 12:37; 20:30 [Semua]

menyatakan kemuliaan-Nya,

Yoh 1:14

percaya kepada-Nya.

Kel 14:312:12

Kapernaum(TB/TL) <2584> [Capernaum.]

Yesus ..... bersama-sama dengan ibu-Nya dan saudara-saudara-Nya dan ... dan(TB)/dan saudara-saudara-Nya dan ... maka(TL) <2532 846 80> [and his brethren.]

2:12

Judul : Yesus di Kapernaum

Perikop : Yoh 2:12


ke Kapernaum,

Mat 4:13; [Lihat FULL. Mat 4:13]

dengan ibu-Nya

Mat 12:46; [Lihat FULL. Mat 12:46]

dan saudara-saudara-Nya

Mat 12:46; [Lihat FULL. Mat 12:46]2:13

Paskah(TB)/Pasah(TL) <3957> [passover.]

2:13

Judul : Yesus menyucikan Bait Allah

Perikop : Yoh 2:13-25


Paralel:

Mat 21:12-13; Mr 11:15-17; Luk 19:45-46 dengan Yoh 2:13-25


raya Paskah

Yoh 11:55; [Lihat FULL. Yoh 11:55]

ke Yerusalem.

Ul 16:1-6; Luk 2:41 [Semua]2:14

2:14

dan merpati,

Im 1:14; Ul 14:26 [Semua]

penukar-penukar uang

Ul 14:252:15

mengusir(TB)/diusir-Nya(TL) <1544> [he drove.]

2:15

Catatan Frasa: MENGUSIR MEREKA SEMUA DARI BAIT SUCI.


2:16

kamu membuat(TB)/jadikan(TL) <4160> [make.]

Bapa-Ku(TB/TL) <3450> [my.]

2:16

membuat rumah

Luk 2:492:17

Cinta(TB)/rumah-Mu(TL) <2205> [The zeal.]

2:17

menghanguskan Aku.

Mazm 69:102:18

apakah(TB)/Apakah(TL) <5101> [What.]

bahwa(TB)/Engkau(TL) <3754> [seeing.]

2:18

Orang-orang Yahudi

Yoh 1:19; [Lihat FULL. Yoh 1:19]

Tanda

Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]

bertindak demikian?

Mat 12:38; [Lihat FULL. Mat 12:38]2:19

Rombak(TB)/Runtuhkanlah(TL) <3089> [Destroy.]

dan dalam .......... di(TB)/serta .......... maka ....... di(TL) <2532 1722> [and in.]

Aku akan mendirikannya(TB)/membangunkan(TL) <1453> [I will.]

2:19

tiga hari

Mat 16:21; [Lihat FULL. Mat 16:21]; Mat 26:61; 27:40; Mr 14:58; 15:29; Kis 6:14 [Semua]


Catatan Frasa: BAIT ALLAH.


2:21

Bait(TL) <1565> [he.]

Bait Allah(TB)/Bait Allah ... dikatakan-Nya(TL) <3485> [temple.]

2:21

ialah tubuh-Nya

1Kor 6:192:22

murid-murid-Nya(TB) <846> [his.]

percayalah merekapun percayalah ..... dan(TB)/maka ....... dan(TL) <2532 4100> [and they.]

2:22

telah dikatakan-Nya,

Luk 24:5-8; Yoh 12:16; 14:26 [Semua]

Kitab Suci

Mazm 16:10; Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27] [Semua]2:23

banyak orang(TB)/banyak(TL) <4183> [many.]

2:23

raya Paskah,

Yoh 2:13

orang percaya

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]

melihat tanda-tanda

Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]2:24

mempercayakan(TB/TL) <4100> [did.]

karena(TB)/sebab(TL) <1223> [because.]


2:25

tentang manusia,

Yes 11:3

hati manusia.

Ul 31:21; 1Raj 8:39; Mat 9:4; [Lihat FULL. Mat 9:4]; Yoh 6:61,64; 13:11 [Semua]3:1

3:1

Judul : Percakapan dengan Nikodemus

Perikop : Yoh 3:1-21


bernama Nikodemus,

Yoh 7:50; 19:39 [Semua]

pemimpin agama

Luk 23:133:2

Ia datang ............. Engkau datang(TB)/datang ................. datang(TL) <2064> [came.]

Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

kami tahu(TB)/tahu(TL) <1492> [we know.]

sebab(TB)/karena(TL) <1063> [for.]

3:2

Rabi,

Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7]

kami tahu,

Yoh 3:11

mengadakan tanda-tanda

Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]

tidak menyertainya.

Yoh 10:38; 14:10,11; Kis 2:22; 10:38 [Semua]3:3

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

<3362> [Except.]

kembali(TB)/pula(TL) <509> [again. or, from above.]

ia ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [he cannot.]

3:3

dilahirkan kembali,

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]

dilahirkan kembali,

Mat 3:2; [Lihat FULL. Mat 3:2]


Catatan Frasa: DILAHIRKAN KEMBALI.


3:4

Bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]


3:5

dilahirkan(TB)/diperanakkan(TL) <1080> [born.]

dari ... dan Roh ... Roh(TB)/daripada ... dan(TL) <1537 2532 4151> [and of.]

tidak(TB)/tiada(TL) <3756> [cannot.]

3:5

dan Roh,

Kis 22:16; [Lihat FULL. Kis 22:16]

dan Roh,

Tit 3:5


Catatan Frasa: DILAHIRKAN DARI AIR.


3:6

dilahirkan dari daging ... daging ..... dilahirkan dari(TB)/diperanakkan daripada tabiat tubuh tubuh ...... diperanakkan daripada(TL) <1537 4561 1080> [born of the flesh.]

dilahirkan ......... dilahirkan(TB)/diperanakkan .......... diperanakkan(TL) <1080> [that.]

3:6

adalah roh.

Yoh 1:13; [Lihat FULL. Yoh 1:13]; 1Kor 15:50 [Semua]3:7

engkau heran(TB)/heran(TL) <2296> [Marvel.]

Kamu(TB)/kamu(TL) <5209> [Ye.]

kembali(TB)/pula(TL) <509> [again. or, from above.]


3:8

Angin ................................ Roh(TB)/bertiup ............................. Roh(TL) <4151> [wind.]

Demikianlah(TB/TL) <3779> [so.]

3:8

dari Roh.

1Kor 2:14-16 [Semua]


Catatan Frasa: ANGIN ... ROH.


3:9

Bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]

3:9

itu terjadi?

Yoh 6:52,60 [Semua]3:10

<1488> [Art.]

dan engkau ... mengerti ... mengerti(TB)/dan .... mengerti(TL) <2532 1097> [and knowest.]

3:10

adalah pengajar

Luk 2:463:11

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [verily.]

kami berkata-kata(TB)/katakan(TL) <2980> [We speak.]

kamu ... menerima(TB)/menerima(TL) <2983> [ye.]

3:11

kami ketahui

Yoh 1:18; 7:16,17 [Semua]

menerima kesaksian

Yoh 3:323:12

hal-hal duniawi(TB)/perkara dunia(TL) <1919> [earthly.]

hal-hal sorgawi(TB)/surga(TL) <2032> [heavenly.]


3:13

Tidak ada seorangpun(TB)/pun(TL) <3762> [no man.]

<1508> [but.]

Anak(TB/TL) <5207> [even.]

3:13

ke sorga,

Ams 30:4; Kis 2:34; Ef 4:8-10 [Semua]

dari sorga,

Yoh 3:31; Yoh 6:38,42; Ibr 4:14; 9:24 [Semua]

Anak Manusia.

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]3:14

sama seperti(TB)/Sebagaimana(TL) <2531> [as.]

demikian(TB)/begitulah(TL) <3779> [even.]

3:14

padang gurun,

Bil 21:8,9 [Semua]

harus ditinggikan,

Yoh 12:32; [Lihat FULL. Yoh 12:32]3:15

setiap orang(TB)/barangsiapa(TL) <3956> [whosoever.]

<3363> [not.]

yang kekal(TB)/kekal(TL) <166> [eternal.]

3:15

yang percaya

Yoh 3:16,36; Kej 15:6; Bil 14:11; Mat 27:42; Mr 1:15; Yoh 1:7,12; 2:23; 5:24; 7:38; 20:29; Kis 13:39; 16:31; Rom 3:22; 10:9,10; 1Yoh 5:1,5,10 [Semua]

beroleh hidup

Yoh 3:16,36; Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]; Yoh 20:31 [Semua]3:16

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

Ia telah mengaruniakan(TB)/dikaruniakan-Nya(TL) <1325> [gave.]

sehingga ....... barangsiapa supaya setiap orang(TB)/sehingga ....... supaya barangsiapa(TL) <5620 2443 3956> [that whosoever.]

3:16

besar kasih

Rom 5:8; Ef 2:4; 1Yoh 4:9,10 [Semua]

telah mengaruniakan

Yes 9:5; Rom 8:32 [Semua]

Anak-Nya

Kej 22:12; Yoh 1:18 [Semua]

yang percaya

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]

yang kekal.

Yoh 3:36; Yoh 6:29,40; 11:25,26 [Semua]


Catatan Frasa: BEGITU BESAR KASIH ALLAH AKAN DUNIA INI.


3:17

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

melainkan(TB/TL) <235> [but.]

3:17

dalam dunia

Yoh 6:29,57; 10:36; 11:42; 17:8,21; 20:21 [Semua]

oleh Dia.

Yes 53:11; Mat 1:21; [Lihat FULL. Mat 1:21]; Luk 2:11; [Lihat FULL. Luk 2:11]; Luk 19:10; Yoh 1:29; 12:47; Rom 11:14; [Lihat FULL. Rom 11:14]; 1Tim 1:15; 2:5,6; 1Yoh 2:2; 3:5 [Semua]3:18

ia tidak tiadalah dihukum ... tidak ... ia ... berada di bawah hukuman .... tidak(TB)/tiadalah ... dihukumkan ..... tiada ...... dihukumkan ... tiada(TL) <2919 3756 3361> [is not.]

percaya .... tidak ..... tidak percaya ... tiada ....... ia tiada percaya(TB)/percaya .... tiadalah ....... tiada percaya ....... tiada ... percaya(TL) <4100 3756 3361> [he that believeth not.]

3:18

akan dihukum;

Yoh 5:24

nama Anak

Yoh 1:18; 1Yoh 4:9 [Semua]3:19

inilah(TB) <3778> [this.]

sebab(TB/TL) <1063> [because.]

3:19

itu: Terang

Yoh 1:4; [Lihat FULL. Yoh 1:4]

mereka jahat.

Mazm 52:5; Yoh 7:7 [Semua]


Catatan Frasa: LEBIH MENYUKAI KEGELAPAN DARIPADA TERANG.


3:20

barangsiapa(TB/TL) <3956> [every.]

nampak(TB)/tempelak(TL) <1651> [reproved. or, discovered.]

3:20

tidak nampak;

Ef 5:11,13 [Semua]3:21

melakukan(TB)/berbuat(TL) <4160> [he that.]

supaya .... bahwa perbuatan-perbuatannya(TB)/supaya(TL) <2443 846 3754> [that his.]

<2076> [they are.]


3:22

itu(TB) <5023> [these.]

dan ........ dan membaptis .... membaptiskan(TB)/maka .......... sambil membaptiskan(TL) <2532 907> [and baptized.]

3:22

Judul : Kesaksian Yohanes tentang Yesus

Perikop : Yoh 3:22-36


dan membaptis.

Yoh 4:23:23

dekat(TB/TL) <1451> [near.]

[Shalem.]

[Shalim.]

banyak(TB/TL) <4183> [much.]

Akan tetapi .... juga ........... dan orang-orang datanglah(TB)/Tetapi ................ maka .... lalu(TL) <1161 2532 3854> [and they.]

3:23

tetapi Yohanespun

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]3:24

3:24

dalam penjara.

Mat 4:12; 14:3 [Semua]3:25

tentang(TB)/hal(TL) <4012> [about.]

3:25

tentang penyucian.

Yoh 2:63:26

yang ........... tentang Dia(TB)/adapun ... yang ........ yang(TL) <3739 2258> [he that.]

yang ........... tentang Dia(TB)/adapun ... yang ........ yang(TL) <3739> [to whom.]

Lalu ...... dan ......................... sekalian semua orang(TB)/Lalu ....... serta ....................... dan sekalian(TL) <2532 3956> [and all.]

3:26

Rabi,

Mat 23:27; [Lihat FULL. Mat 23:27]

memberi kesaksian,

Yoh 1:73:27

seorangpun(TB)/Seorang(TL) <444> [A man.]

mengambil(TB/TL) <2983> [receive. or, take unto himself.]

dari(TB/TL) <1537> [from.]


3:28

aku telah berkata(TB)/berkata(TL) <2036> [I said.]

tetapi(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

3:28

untuk mendahului-Nya.

Yoh 1:20,23 [Semua]3:29

Yang empunya(TB)/empunya(TL) <2192> [hath.]

sahabat(TB/TL) <5384> [the friend.]

Itulah(TB)/itu ... ini(TL) <3778> [this.]

3:29

mempelai laki-laki;

Mat 9:15

itu penuh.

Yoh 16:24; 17:13; Fili 2:2; 1Yoh 1:4; 2Yoh 1:12 [Semua]3:30

harus makin besar(TB)/Patutlah ... makin(TL) <1163 837> [must increase.]

tetapi(TB/TL) <1161> [but.]


3:31

yang datang ....................... datang(TB)/datang .................. datang(TL) <2064> [that cometh.]

atas ... di atas ................. lebih ...... di atas(TB)/atas ... di atas ................. lebih(TL) <2076 1883> [is above.]

<5607> [he that is.]

yang datang ....................... datang(TB)/datang .................. datang(TL) <2064> [he that cometh.]

3:31

dari atas

Yoh 3:13

bahasa bumi.

Yoh 8:23; 1Yoh 4:5 [Semua]3:32

apa(TB)/barang(TL) <3739> [what.]

dan .... tetapi tak seorangpun pun(TB)/dan(TL) <2532 3762> [and no.]

3:32

yang didengar-Nya,

Yoh 8:26; 15:15 [Semua]

kesaksian-Nya itu.

Yoh 3:113:33

ia mengaku(TB)/memeteraikan(TL) <4972> [hath set.]


3:34

siapa(TB)/Ialah(TL) <3739> [he.]

Sebab ..... Allah Allah .... Allah Allah Allah(TB)/Karena ...... Allah .... Allah ... Allah(TL) <1063 2316> [for God.]

3:34

yang diutus

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]

mengaruniakan Roh-Nya

Yes 42:1; Mat 12:18; Luk 4:18; Kis 10:38 [Semua]


Catatan Frasa: MENGARUNIAKAN ROH-NYA DENGAN TIDAK TERBATAS.


3:35

Bapa(TB/TL) <3962> [Father.]

dan(TB/TL) <2532> [and.]

3:35

sesuatu kepada-Nya.

Mat 28:18; [Lihat FULL. Mat 28:18]3:36

percaya kepada akan ....................... di atasnya(TB)/percaya akan ........................... atasnya(TL) <1519 1909 4100> [that believeth on.]

ia ... akan melihat(TB)/nampak(TL) <3700> [see.]

melainkan(TB/TL) <235> [but.]

3:36

yang kekal,

Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]; Yoh 5:24; 6:47 [Semua]


Catatan Frasa: BARANGSIAPA TIDAK TAAT.


4:1

Tuhan(TB)/sebagaimana(TL) <2962> [the Lord.]

Yesus ... bahwa ...... bahwa Yesus(TB)/sudah ... bahwa Yesus(TL) <3754 2424> [that Jesus.]

4:1

Judul : Percakapan dengan perempuan Samaria

Perikop : Yoh 4:1-26


pada Yohanes

Yoh 3:22,26 [Semua]4:2


4:3

Iapun meninggalkan(TB)/ditinggalkan-Nyalah(TL) <863> [left.]

lagi(TB)/kembali(TL) <3825> [again.]

4:3

Iapun

Luk 7:13; [Lihat FULL. Luk 7:13]

meninggalkan Yudea

Yoh 3:224:4

4:4

daerah Samaria.

Mat 10:5; [Lihat FULL. Mat 10:5]4:5

tanah(TB)/sebidang(TL) <5564> [the parcel.]

4:5

anaknya, Yusuf.

Kej 33:19; Yos 24:32 [Semua]4:6

perigi Yakub ........... perigi ... sumur(TB)/perigi Yakub ........... perigi(TL) <2384 4077> [Jacob's well.]

Over Jacob's well the empress Helena is said to have built a church, in the form of a cross, of which "nothing but a few foundations" remained in the time of Maundrell. He states that is situated about one-third of an hour, or, about a mile, east of Naplosa, the ancient Sychar; and Mr. Buckingham says it is called Beer Samareea, or the well of Samaria, and "stands at the commencement of the round vale which is thought to be the parcel of ground bought by Jacob, and which, like the narrow valley east of Nablous, is rich and fertile. The mouth of the well itself had an arched or vaulted building over it; and the only passage down to it at this moment is by a small hole in the roof." "It is," says Maundrell, "dug in the firm rock, and contains about three yards in diameter, and thirty-five in depth; five of which we found full of water."

sangat letih(TB) <2872> [being.]

Ia duduk(TB)/duduk(TL) <2516> [sat.]

dua belas(TB)/tengah(TL) <1623> [the sixth.]


4:7

Berilah(TB)/kepadanya ... minta(TL) <1325> [Give.]

4:7

Aku minum.

Kej 24:17; 1Raj 17:10 [Semua]


Catatan Frasa: PEREMPUAN SAMARIA.


4:8

membeli membeli(TB)/membeli(TL) <2443 59> [to buy.]

4:8

ke kota

Yoh 4:5,39 [Semua]4:9

minta(TB)/meminta(TL) <154> [askest.]

Sebab(TB)/Karena(TL) <1063> [for.]

4:9

seorang Samaria?

Mat 10:5; [Lihat FULL. Mat 10:5]4:10

Jikalau(TB/TL) <1487> [If.]

dan siapakah ..... siapa .......... dan(TB)/serta .......... dan ... siapa ................ maka(TL) <2532 5101> [and who.]

engkau ............ sudahlah(TB)/engkau ....... sudahlah(TL) <4771 302> [thou wouldest.]

hidup(TB/TL) <2198> [living.]

4:10

air hidup.

Yes 44:3; 55:1; Yer 2:13; 17:13; Za 14:8; Yoh 7:37,38; Wahy 7:17; 21:6; 22:1,17 [Semua]4:11

Engkau ... punya .......... Engkau memperoleh(TB)/peroleh(TL) <2192> [thou hast.]


4:12

4:12

sumur ini

Yoh 4:64:13

Barangsiapa(TB/TL) <3956> [Whosoever.]


4:14

ia ... akan haus untuk ................... sampai sampai(TB)/dahaga ................... sampai(TL) <1372 1519> [shall never.]

akan menjadi(TB)/menjadi(TL) <1096> [shall be.]

4:14

akan haus

Yoh 6:35

mata air

Yes 12:3; 58:11; Yoh 7:38 [Semua]

yang kekal.

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Catatan Frasa: AIR ... HIDUP YANG KEKAL.


4:15

berikanlah(TB)/berilah(TL) <1325> [give.]

4:15

tidak haus

Yoh 6:344:16

Pergilah(TB/TL) <5217> [Go.]


4:18

bukanlah ... bukan(TB)/bukan(TL) <2076 3756> [is not.]


4:19

nyata(TB)/rasa(TL) <2334> [I perceive.]

seorang nabi(TB)/nabi(TL) <4396> [a prophet.]

4:19

seorang nabi.

Mat 21:11; [Lihat FULL. Mat 21:11]4:20

Nenek moyang(TB)/Nenek(TL) <3962> [fathers.]

tetapi kamu ... kamu(TB)/maka ... kamu(TL) <2532 5210> [and ye.]

4:20

atas gunung

Ul 11:29; Yos 8:33 [Semua]

bahwa Yerusalemlah

Luk 9:534:21

Kata(TB)/kata(TL) <3004> [saith.]

apabila(TL) <3753> [when.]

kamu akan menyembah(TB)/menyembah(TL) <4352> [worship.]

4:21

akan tiba,

Yoh 5:28; 16:2 [Semua]

di Yerusalem.

Mal 1:11; 1Tim 2:8 [Semua]4:22

kamu kenal ...... kami kenal(TB)/ketahui ........ ketahui(TL) <1492> [ye know.]

menyembah ... menyembah ..... kami menyembah .... menyembah(TB)/menyembah ....... kami ... menyembah(TL) <4352 2249> [we worship.]

sebab(TB)/karena(TL) <3754> [for.]

4:22

kamu kenal,

2Raj 17:28-41 [Semua]

bangsa Yahudi.

Yes 2:3; Rom 3:1,2; 9:4,5; 15:8,9 [Semua]4:23

saatnya(TB)/masanya(TL) <5610> [the hour.]

benar(TB/TL) <228> [true.]

dalam roh .... roh(TB)/dengan roh(TL) <1722 4151> [in spirit.]

kebenaran(TB/TL) <225> [in truth.]

Bapa ....... Bapa menghendaki(TB)/Bapa ....... Bapa(TL) <3962 2212> [the Father seeketh.]

4:23

sudah tiba

Yoh 5:25; 16:32 [Semua]

dalam roh

Fili 3:3


Catatan Frasa: MENYEMBAH ... DALAM ROH DAN KEBENARAN.


4:24

Roh ......... roh(TB)/Roh ........... roh(TL) <4151> [a Spirit.]

harus(TB)/wajiblah(TL) <1163> [must.]

4:24

itu Roh

Fili 3:3


Catatan Frasa: KEBENARAN.


4:25

Mesias(TB)/Messias(TL) <3323> [Messias.]

apabila(TB/TL) <3752> [when.]

4:25

juga Kristus;

Mat 1:16; Yoh 1:41 [Semua]4:26

Akulah .... sedang bertutur(TB)/Akulah(TL) <1473 2980> [I that.]

4:26

Akulah Dia,

Yoh 8:24; 9:35-37 [Semua]4:27

heran(TB)/heranlah(TL) <2296> [marvelled.]

4:27

Judul : Murid-murid Yesus kembali

Perikop : Yoh 4:27-38


itu datanglah

Yoh 4:84:28


4:29

4:29

telah kuperbuat.

Yoh 4:17,18 [Semua]

Dia Kristus

Mat 12:23; Yoh 7:26,31 [Semua]4:30


4:31

Rabi(TB)/silakanlah(TL) <4461> [Master.]

4:31

Rabi,

Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7]4:32

pada-Ku(TB/TL) <1473 2192> [I have.]

yang(TB/TL) <3739> [that.]

4:32

ada makanan

Ayub 23:12; Mat 4:4; Yoh 6:27 [Semua]4:33


4:34

Makanan-Ku .... rezeki-Ku(TB)/rezeki-Ku(TL) <1699 1033> [My meat.]

dan(TB/TL) <2532> [and.]

4:34

melakukan kehendak

Mat 26:39; [Lihat FULL. Mat 26:39]

menyelesaikan pekerjaan-Nya.

Yoh 19:30; [Lihat FULL. Yoh 19:30]4:35

bahwa ................ karena(TL) <3754> [for.]

4:35

untuk dituai.

Mat 9:37; Luk 10:2 [Semua]


Catatan Frasa: PANDANGLAH LADANG-LADANG.


4:36

penuai telah menerima mendapat .......... sehingga .... penuai(TB)/menuai ... mendapat .......... supaya ....... menuai(TL) <2325 2983 2443> [he that reapeth receiveth.]

dan ......... sehingga penabur dan menabur(TB)/dan ........ supaya(TL) <2443 2532 4687> [both he that.]

4:36

ia mengumpulkan

Rom 1:13

yang kekal,

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Catatan Frasa: BUAH UNTUK HIDUP YANG KEKAL.


4:37

seorang .... yang lain(TB)/Lain .... lain(TL) <243> [One.]

4:37

lain menuai.

Ayub 31:8; Mi 6:15 [Semua]4:38

mengutus(TB)/menyuruhkan(TL) <649> [sent.]

orang-orang lain(TB)/lain(TL) <243> [other.]


4:39

banyak orang(TB)/banyak(TL) <4183> [many.]

karena(TB)/sebab(TL) <1223> [for.]

4:39

Judul : Banyak orang Samaria percaya

Perikop : Yoh 4:39-42


dari kota

Yoh 4:5

telah kuperbuat.

Yoh 4:294:40

mereka meminta(TB)/dipintanya(TL) <2065> [they.]

Ia tinggal ..... Iapun tinggal(TB)/tinggal ....... tinggallah(TL) <3306> [he abode.]


4:41

banyak(TB/TL) <4183> [many.]

karena(TB/TL) <1223> [because.]


4:42

sebab(TB) <1063> [for.]

dan ...................... mengetahui kami tahu(TB)/Lalu ..................... dan mengetahui(TL) <5037 2532 1492> [and know.]

4:42

Juruselamat dunia.

Luk 2:11; [Lihat FULL. Luk 2:11]4:43

dua(TB/TL) <1417> [two.]

<2532> [and.]

4:43

Judul : Kembali ke Galilea

Perikop : Yoh 4:43-45


dua hari

Yoh 4:404:44

bahwa(TB/TL) <3754> [that.]

4:44

di negerinya

Mat 13:57; Luk 4:24 [Semua]4:45

orang-orang Galileapun(TB)/Galilea(TL) <1057> [the Galilaeans.]

telah melihat(TB)/nampak(TL) <3708> [having.]

sebab(TB)/karena ..................... merayakan(TL) <1063> [for.]

4:45

pesta itu,

Yoh 2:234:46

Kana(TB/TL) <2580> [Cana.]

"It is worthy of remark," says Dr. E. D. Clarke, who visited Cana a few years ago, "that, walking among the ruins of a church, we saw large massy pots, answering the description given of the ancient vessels of the country; not preserved, but lying about, disregarded by the present inhabitants, as antiquities with whose original use they were unacquainted. From their appearance, and the number of them, it was quite evident that a practice of keeping water in large pots, each holding from eighteen to twenty-seven gallons, was once common in the country." (Compare the account of the water pots. ch. 2:6.)

pegawai istana(TB)/pegawai(TL) <937> [nobleman. or, courtier, or, ruler. whose.]

4:46

Judul : Yesus menyembuhkan anak pegawai istana

Perikop : Yoh 4:46-54


Paralel:

Mat 8:5-13; Luk 7:1-10 dengan Yoh 4:46-54


menjadi anggur.

Yoh 2:1-11 [Semua]4:47

didengarnya mendengar(TB)/didengarnya(TL) <191 3778> [he heard.]

bahwa .............. datang Ia datang(TB)/bahwa(TL) <3754 2443 2597> [that he.]

4:47

dari Yudea

Yoh 4:3,54 [Semua]4:48

<3362> [Except.]

4:48

dan mujizat,

Dan 4:2,3; Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]; Kis 2:43; 14:3; Rom 15:19; 2Kor 12:12; Ibr 2:4 [Semua]


Catatan Frasa: TANDA DAN MUKJIZAT.


4:49

datanglah(TB)/marilah(TL) <2597> [come.]


4:50

Pergilah .............. pergi(TB)/Pergilah .................. pergilah(TL) <4198> [Go.]


4:51

<4675> [Thy.]


4:53

itu ..... pada(TB) <1722 1565> [at the.]

kepadanya .... Lalu kepadanya ... ia dan ... keluarganya sendiri(TB)/kepadanya ..... maka ... sendiri ... beserta(TL) <2532 846> [and himself.]

4:53

seluruh keluarganya.

Kis 11:14; [Lihat FULL. Kis 11:14]4:54

4:54

itulah tanda

Yoh 4:48; [Lihat FULL. Yoh 4:48]; Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11] [Semua]5:1

5:1

Judul : Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda

Perikop : Yoh 5:1-185:2

sebuah kolam(TB)/kolam(TL) <2861> [market. or, gate.]

sebuah kolam(TB)/kolam(TL) <2861> [pool.]

Betesda(TB)/Baitesda(TL) <964> [Bethesda.]

The supposed remains of the pool of Bethesda are situated on the east of Jerusalem, contiguous on one side to St. Stephen's gate, and on the other to the area of the temple. Maundrell states that, "it is 120 paces long, and forty broad, and at least eight deep, but void of water. At its west end it discovers some old arches, now damned up. These some will have to be porches, in which sat that multitude of lame, halt, and blind. But it is not likely, for instead of five, there are but three."

5:2

Gerbang Domba

Neh 3:1; 12:39 [Semua]

bahasa Ibrani

Yoh 19:13,17,20; 20:16; Kis 21:40; 22:2; 26:14 [Semua]5:3

orang-orang buta(TB)/buta(TL) <5185> [of blind.]

orang-orang lumpuh(TB)/berkocak(TL) <3584> [withered.]

<1551> [waiting.]


5:4

<3767> [whosoever.]

The sanative property of this pool has been supposed by some to have been communicated by the blood of the sacrifices, and others have referred it to the mineral properties of the waters. But, 1. The beasts for sacrifice were not washed here, but in a laver in the temple. 2. No natural property could cure all manner of diseases. 3. The cure only extended to the first who entered. 4. It took place only at one particular time. 5. As the healing was effected by immersion, it must have been instantaneous; and it was never failing in it effects. All which, not being observed in medicinal waters, determine the cures to have been miraculous, as expressly stated in the text.

<4413> [first.]

<1096> [was made.]


5:5

tiga puluh(TB)/puluh(TL) <5144> [thirty.]

5:5

Catatan Frasa: TIGA PULUH DELAPAN TAHUN.


5:6

diketahui-Nya .... tahu(TB)/serta diketahui-Nya(TL) <2532 1097> [and knew.]

Maukah(TB/TL) <2309> [Wilt.]


5:7

ada(TB/TL) <2192> [I have.]

mendahului(TB/TL) <4253> [before.]


5:8

5:8

dan berjalanlah.

Mat 9:5,6 [Semua]5:9

pada saat(TB)/seketika(TL) <2112> [immediately.]

Dan ......... lalu ..... dan ... Tetapi(TB)/Maka ........ lalu ...... serta ... Adapun(TL) <2532 1161 1722> [and on.]

5:9

hari Sabat.

Mat 12:1-14; Yoh 9:14 [Semua]


Catatan Frasa: SEMBUHLAH ORANG ITU.


5:10

tiada tidak boleh(TB)/tiada patut(TL) <2076 1832 3756> [it is not.]

5:10

orang-orang Yahudi

Yoh 5:16

memikul tilammu.

Neh 13:15-22; Yer 17:21; Mat 12:2; [Lihat FULL. Mat 12:2] [Semua]5:11


5:12

Siapakah(TB/TL) <5101> [What.]


5:13

yang baru sembuh(TB)/disembuhkan(TL) <2390> [he that.]

telah menghilang(TB)/undur(TL) <1593> [had.]

orang banyak(TB)/banyak(TL) <3793 5607> [a multitude being. or, from the multitude that was.]


5:14

dalam Bait Allah ... Bait(TB)/di(TL) <1722 2411> [in the.]

berbuat dosa(TB)/berbuat(TL) <264> [sin.]

<3363> [lest.]

5:14

berbuat dosa

Mr 2:5; Yoh 8:11 [Semua]


Catatan Frasa: JANGAN BERBUAT DOSA LAGI.


5:15

lalu(TB)/serta(TL) <2532 312> [and told.]

<3588> [which.]

5:15

orang-orang Yahudi,

Yoh 1:19; [Lihat FULL. Yoh 1:19]5:16

berusaha menganiaya(TB)/menganiayakan(TL) <1377> [persecute.]

Dan(TB)/Maka(TL) <2532 2212> [and sought.]

5:16

Catatan Frasa: MENGANIAYA YESUS.


5:17

Bapa-Ku(TB) <3450> [My.]

5:17

Bapa-Ku

Luk 2:49

bekerja

Yoh 9:4; 14:10 [Semua]5:18

orang-orang Yahudi(TB)/Yahudi(TL) <2453> [the Jews.]

Ia meniadakan(TB)/melanggar(TL) <3089> [broken.]

Allah .... sendiri sendiri ....... Allah(TB)/Allah ........ Allah(TL) <2316 2398> [God was.]

5:18

untuk membunuh-Nya,

Mat 12:14; [Lihat FULL. Mat 12:14]

dengan Allah.

Yoh 10:30,33; 19:7 [Semua]


Catatan Frasa: MENYAMAKAN DIRI-NYA DENGAN ALLAH.


5:19

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

Anak ........................ Anak(TB)/Anak ............................ Anak(TL) <5207> [The Son.]

sebab(TB)/karena(TL) <1063> [for.]

[Compare.]

[with.]

[with.]

juga(TB)/serta(TL) <2532> [and.]

[with.]

juga(TB)/serta(TL) <2532> [and.]

[with.]

[with.]

[with.]

[with.]

5:19

Judul : Kesaksian Yesus tentang diri-Nya

Perikop : Yoh 5:19-30


diri-Nya sendiri,

Yoh 5:30; Yoh 14:24; [Lihat FULL. Yoh 14:24] [Semua]5:20

Bapa(TB/TL) <3962> [the Father.]

dan Ia menunjukkan menunjukkan ....... bahkan Ia akan menunjukkan menunjukkan .......... kepada-Nya(TB)/dan ... menunjukkan ........ bahkan .... menunjukkan .......... kepada-Nya(TL) <2532 1166> [and sheweth.]

<3187> [greater.]

5:20

mengasihi Anak

Yoh 3:35

pekerjaan-pekerjaan itu,

Yoh 14:125:21

sama seperti(TB)/seperti(TL) <5618> [as.]

dan .... juga(TB)/sambil ..... juga(TL) <2532> [even.]

5:21

dan menghidupkannya,

Rom 4:17; 8:11; 2Kor 1:9; Ibr 11:19 [Semua]

Anak menghidupkan

Yoh 11:255:22

5:22

kepada Anak,

Yoh 5:27; Kej 18:25; Hak 11:27; Yoh 9:39; Kis 10:42; [Lihat FULL. Kis 10:42] [Semua]5:23

semua orang menghormatkan ..... mereka menghormati ... menghormatkan ... menghormati ... ia ... menghormatkan menghormati ...... menghormatkan(TB)/sekalian(TL) <3956 5091> [all men.]

orang menghormati ..... mereka menghormati ..... menghormati ... ia .... menghormati(TB)/menghormatkan ........ menghormatkan ....... menghormatkan ....... menghormatkan(TL) <5091> [He that.]

5:23

mengutus Dia.

Luk 10:16; 1Yoh 2:23; [Lihat FULL. 1Yoh 2:23] [Semua]5:24

mendengar(TB/TL) <191> [He that.]

dan ............. dan tidak turut(TB)/serta ............. dan tiada masuk(TL) <2532 2064 3756> [and shall not.]

sebab(TB)/melainkan(TL) <235> [but.]

5:24

mengutus Aku,

Mat 10:40; [Lihat FULL. Mat 10:40]; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15]; Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17] [Semua]

yang kekal

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]

turut dihukum,

Yoh 3:18

dalam hidup.

1Yoh 3:14


Catatan Frasa: MENDENGAR ... PERCAYA.

Catatan Frasa: TIDAK TURUT DIHUKUM.


5:25

saatnya(TB)/ketikanya(TL) <5610> [The hour.]

bahwa(TB/TL) <3753> [when.]

5:25

sudah tiba,

Yoh 4:23; 16:32 [Semua]

akan mendengar

Yoh 8:43,47 [Semua]5:26

mempunyai hidup hidup ........ mempunyai hidup .... hidup(TB)/menaruh hidup ........... menaruh hidup(TL) <2192 2222> [hath life.]

mempunyai ....... juga diberikan-Nya dikaruniakan-Nya mempunyai(TB)/menaruh ....... juga ...... menaruh(TL) <2192 2532 1325> [so hath.]

5:26

mempunyai hidup

Ul 30:20; Ayub 10:12; 33:4; Mazm 36:10; Yoh 1:4; [Lihat FULL. Yoh 1:4] [Semua]


Catatan Frasa: DIBERIKAN-NYA ANAK MEMPUNYAI HIDUP DALAM DIRI-NYA SENDIRI.


5:27

Ia telah memberikan(TB)/diberi-Nya(TL) <1325> [hath.]

karena(TB)/sebab(TL) <3754> [because.]

Anak(TB/TL) <5207> [the Son.]

This appears to be a direct reference to Da 7:13, which the Jews interpret of the Messiah.

5:27

untuk menghakimi,

Yoh 5:22; [Lihat FULL. Yoh 5:22]5:28

kamu heran(TB)/heran(TL) <2296> [Marvel.]

sebab(TB)/karena(TL) <3754> [for.]

5:28

akan tiba,

Yoh 4:21; 16:2 [Semua]5:29

akan keluar(TB)/keluar(TL) <1607> [come.]

yang telah berbuat baik ....... baik(TB)/berbuat baik(TL) <18 4160> [done good.]

5:29

untuk dihukum.

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]


Catatan Frasa: MEREKA YANG TELAH BERBUAT BAIK.

Catatan Frasa: BANGKIT UNTUK HIDUP.

Catatan Frasa: MEREKA YANG TELAH BERBUAT JAHAT.


5:30

Aku ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [can.]

Aku menghakimi(TB) <2919> [I judge.]

sebab(TB)/karena(TL) <3754> [because.]

5:30

berbuat apa-apa

Yoh 5:19

penghakiman-Ku adil,

Yes 28:6; Yoh 8:16 [Semua]

mengutus Aku.

Mat 26:39; [Lihat FULL. Mat 26:39]5:31

5:31

Judul : Kesaksian-kesaksian tentang Yesus

Perikop : Yoh 5:31-47


tidak benar;

Yoh 8:145:32

yang lain(TB)/lain(TL) <243 2076> [is another.]

dan Aku tahu tahu(TB)/maka(TL) <2532 1492> [and I.]

5:32

tentang Aku

Yoh 5:37; Yoh 8:18 [Semua]5:33

telah mengirim utusan(TB)/menyuruhkan(TL) <649> [sent.]

ia telah bersaksi(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [he.]

5:33

telah bersaksi

Yoh 1:7; [Lihat FULL. Yoh 1:7]5:34

Aku ... memerlukan menerima(TB)/Aku .... menerima(TL) <1473 2983> [I receive.]

supaya(TB/TL) <2443> [that.]

5:34

memerlukan kesaksian

1Yoh 5:9

kamu diselamatkan.

Kis 16:30,31; Ef 2:8; Tit 3:5 [Semua]5:35

<2258> [was.]

dan .... dan kamu ... kamu(TB)/dan .... kamu(TL) <2532 1161 5210> [and ye.]

5:35

yang bercahaya

Dan 12:3; 2Pet 1:19 [Semua]5:36

Aku mempunyai menaruh(TB)/Aku ... menaruh(TL) <1473 2192> [I have.]

pekerjaan ......... Pekerjaan(TB)/kerja ............ kerja(TL) <2041> [the works.]

5:36

kesaksian Yohanes,

1Yoh 5:9

yang Kukerjakan

Yoh 14:11; 15:24 [Semua]

mengutus Aku.

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]5:37

yang bersaksi(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [borne.]

[See on]

Kamu .... mendengar(TB)/mendengar(TL) <191> [Ye have.]

5:37

tentang Aku.

Yoh 8:18

suara-Nya, rupa-Nyapun

Ul 4:12; 1Tim 1:17; Yoh 1:18; [Lihat FULL. Yoh 1:18] [Semua]5:38

menetap(TB)/pegang(TL) <2192> [ye have.]

sebab(TB)/karena(TL) <3754> [for.]

5:38

dalam dirimu,

1Yoh 1:10; 2:14 [Semua]

tidak percaya

Yes 26:10

yang diutus-Nya.

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]5:39

Kamu menyelidiki(TB)/menyelidiki(TL) <2045> [Search.]

kamu sangkamu(TB)/sangkamu(TL) <5210 1380> [ye think.]

menyaksikan kesaksian(TB)/kitab itu(TL) <1565 1526 3140> [they which.]

[See on]

5:39

Kitab-kitab Suci,

Rom 2:17,18 [Semua]

yang kekal,

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]

tentang Aku,

Luk 24:27,44; [Lihat FULL. Luk 24:27]; [Lihat FULL. Luk 24:44]; Kis 13:27 [Semua]5:40

tiada tidak mau(TB)/tiada ... mau(TL) <2309 3756> [ye will not.]

untuk(TB)/supaya(TL) <2443> [that.]

5:40

datang kepada-Ku

Yoh 6:445:41

5:41

dari manusia.

Yoh 5:445:42

Aku tahu(TB)/kenal(TL) <1097> [I know.]

bahwa(TB/TL) <3754> [that.]


5:43

datang ............. datang(TB/TL) <2064> [come.]

jikalau(TB/TL) <1437> [if.]


5:44

kamu dapat(TB)/boleh(TL) <1410> [can.]

yang menerima(TB) <2983> [which.]

dan(TB)/tetapi(TL) <2532> [and.]

5:44

yang Esa?

Rom 2:29; [Lihat FULL. Rom 2:29]


Catatan Frasa: MENERIMA HORMAT SEORANG DARI YANG LAIN.


5:45

<2076> [there.]

kepadanya(TB) <1519> [in.]

5:45

adalah Musa,

Yoh 9:28

kamu menaruh

Rom 2:175:46

kamu percaya ..... kamu akan percaya(TB)/percaya ....... percaya(TL) <4100> [had.]

Sebab ............. sebab(TB)/Karena ............. sebab(TL) <1063> [for.]

5:46

tentang Aku.

Kej 3:15; Luk 24:27,44; [Lihat FULL. Luk 24:27]; [Lihat FULL. Luk 24:44]; Kis 26:22 [Semua]5:47

5:47

yang Kukatakan?

Luk 16:29,31 [Semua]


Catatan Frasa: TIDAK PERCAYA AKAN APA YANG DITULISNYA.


6:1

itu(TB) <5023> [A.M. 4036. A.D. 32. these.]

danau .... danau Tiberias(TB)/Tasik ..... Tiberias(TL) <2281 5085> [the sea.]

danau Tiberias(TB)/Tiberias(TL) <5085> [which.]

6:1

Judul : Yesus memberi makan lima ribu orang

Perikop : Yoh 6:1-15


Paralel:

Mat 14:13-21; Mr 6:32-44; Luk 9:10-17 dengan Yoh 6:1-156:2

6:2

melihat mujizat-mujizat

Yoh 2:11; [Lihat FULL. Yoh 2:11]


Catatan Frasa: MUJIZAT-MUJIZAT.


6:3

6:3

atas gunung

Yoh 6:156:4

6:4

Dan Paskah,

Yoh 11:55; [Lihat FULL. Yoh 11:55]6:5

melihat(TB)/memandang(TL) <2300> [saw.]

Di manakah(TB)/manakah(TL) <4159> [Whence.]

6:5

kepada Filipus:

Yoh 1:43; [Lihat FULL. Yoh 1:43]


Catatan Frasa: MEMBERI MAKAN LIMA RIBU ORANG.


6:6

untuk mencobai(TB)/mencobai(TL) <3985> [prove.]


6:7

dua ratus(TB)/ratus(TL) <1250> [Two.]

This sum, rating the denarius at 7 «d., would amount to 6œ. 5s.: or, reckoning the denarius, with some at 7 3/4d., it would amount to 6œ. 9s. 2d. of our money; which appears to have been more than our Lord and all his disciples were worth of this world's goods.

dinar(TB/TL) <1220> [pennyworth.]


6:8

Andreas(TB/TL) <406> [Andrew.]

6:8

Andreas, saudara

Yoh 1:406:9

yang(TB/TL) <3739> [which.]

jelai(TB/TL) <2916> [barley.]

tetapi(TB/TL) <235> [but.]

6:9

sebanyak ini?

2Raj 4:436:10

Suruhlah(TB/TL) <4160> [Make.]

Maka(TL) <1161> [Now.]

No wonder, since it was the spring, being near the passover; and, from the plenty of grass, it would be a place much more suitable to the purpose. This circumstance, says Dr. Paley, is plainly the remark of an eye-witness.


6:11

mengucap syukur(TB)/mengucapkan(TL) <2168> [when.]

6:11

mengucap syukur

Yoh 6:23; Mat 14:19; [Lihat FULL. Mat 14:19] [Semua]


Yohanes 6:6

TSK Full Life Study Bible

6:6

untuk mencobai(TB)/mencobai(TL) <3985> [prove.]

Yohanes 1:1-51

TSK Full Life Study Bible

1:1

mulanya(TB)/awal(TL) <746> [the beginning.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <3056> [the Word.]

bersama-sama(TL) <4314> [with.]

Firman Firman ....... Firman(TB)/Firman ... Firman ....... Firman(TL) <2258 3056> [the Word was.]

1:1

Judul : Firman yang telah menjadi manusia

Perikop : Yoh 1:1-18


adalah Firman;

Yes 55:11; Wahy 19:13 [Semua]

dengan Allah

Yoh 17:5; 1Yoh 1:2 [Semua]

adalah Allah.

Fili 2:6


Catatan Frasa: FIRMAN.


1:2

pada mulanya

Kej 1:1; Yoh 8:58; 17:5,24; 1Yoh 1:1; Wahy 1:8 [Semua]


Catatan Frasa: PADA MULANYA BERSAMA-SAMA DENGAN ALLAH.


1:3

[A.M. 1. B.C. 4004.]

1:3

telah dijadikan.

Yoh 1:10; 1Kor 8:6; Kol 1:16; Ibr 1:2 [Semua]1:4

Dia(TB)/dalamnya(TL) <846> [him.]

hidup ... hidup(TB/TL) <2222> [the life.]

1:4

ada hidup

Yoh 5:26; [Lihat FULL. Yoh 5:26]; Yoh 6:57; 11:25; 14:6; Kis 3:15; Ibr 7:16; 1Yoh 1:1,2; 5:20; Wahy 1:18 [Semua]

adalah terang

Mazm 36:10; Yoh 3:19; 8:12; 9:5; 12:46 [Semua]


Catatan Frasa: HIDUP ITU ADALAH TERANG MANUSIA.


1:5

1:5

dalam kegelapan

Mazm 18:29

tidak menguasainya.

Yoh 3:19


Catatan Frasa: TERANG ITU BERCAHAYA DI DALAM KEGELAPAN.


1:6

seorang(TB/TL) <444> [A.M. 3999. B.C. 5. a man.]

Yohanes(TB)/Yahya(TL) <2491> [John.]

1:6

namanya Yohanes;

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:7

saksi(TB)/kesaksian(TL) <3141> [a witness.]

untuk ....... supaya(TB)/hendak ...... supaya(TL) <2443> [that.]

1:7

memberi kesaksian

Yoh 1:15,19,32; Yoh 3:26; 5:33 [Semua]

menjadi percaya.

Yoh 1:12; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]1:8

terang ......... terang(TB)/terang ....... terang(TL) <5457> [that light.]


1:9

sesungguhnya(TB)/sebenarnya(TL) <228> [the true.]

setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

1:9

Terang

1Yoh 2:8

setiap orang,

Yes 49:6


Catatan Frasa: TERANG ... YANG MENERANGI SETIAP ORANG.


1:10

di dalam(TB)/di(TL) <1722 2258> [was in.]

dunia dan dunia .... tetapi dunia(TB/TL) <2889 2532> [and the world was.]

See note on "Joh 1:3"

mengenal-Nya(TB)/mengenal(TL) <1097> [knew.]

1:10

dijadikan oleh-Nya,

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]


Catatan Frasa: DUNIA TIDAK MENGENALNYA.


1:11

Ia datang(TB)/datanglah(TL) <2064> [came.]

tetapi(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

1:11

tidak menerima-Nya.

Yes 53:31:12

menerima-Nya(TB)/menerima(TL) <2983> [received.]

menerima-Nya diberi-Nya .......... percaya(TB)/Dia ... mereka .............. percaya(TL) <846 4100> [to them.]

kuasa(TB)/diberi-Nya(TL) <1849> [power. or, the right, or privilege. even.]

1:12

anak-anak Allah,

Ul 14:1; Rom 8:14; [Lihat FULL. Rom 8:14]; Rom 8:16,21; Ef 5:1; 1Yoh 3:1,2 [Semua]

yang percaya

Yoh 1:7; Yoh 3:15; [Lihat FULL. Yoh 3:15] [Semua]

dalam nama-Nya;

1Yoh 3:23; [Lihat FULL. 1Yoh 3:23]


Catatan Frasa: MENERIMA ... PERCAYA.

Catatan Frasa: ANAK-ANAK ALLAH.

Catatan Frasa: PERCAYA.


1:13

diperanakkan(TB)/kejadian-Nya(TL) <1080> [were.]

bukan(TB/TL) <3756> [not.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan ..... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ..... daripada(TL) <1537 3761 2307> [nor of the will of the.]

dari ... atau dari ... bukan ..... oleh keinginan seorang laki-laki ... dari(TB)/daripada .... bukan daripada tabiat .... bukan daripada kehendak ... laki-laki ... daripada(TL) <1537 3761 2307 435> [nor of the will of man.]

dari .... dari ....... oleh ...... Allah Allah(TB)/daripada ..... daripada ...... daripada ...... daripada Allah(TL) <1537 2316> [of God.]

1:13

dari Allah.

Yoh 3:6; Tit 3:5; Yak 1:18; 1Pet 1:23; 1Yoh 3:9; 4:7; 5:1,4 [Semua]


Catatan Frasa: YANG DIPERANAKKAN BUKAN ... OLEH KEINGINAN SEORANG LAKI-LAKI.


1:14

Firman(TB/TL) <3056> [the Word.]

kita telah melihat(TB)/memandang(TL) <2300> [we.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

penuh(TB/TL) <4134> [full.]

1:14

menjadi manusia,

Gal 4:4; Fili 2:7,8; 1Tim 3:16; Ibr 2:14; 1Yoh 1:1,2; 4:2 [Semua]

melihat kemuliaan-Nya,

Kel 33:18; 40:34 [Semua]

kasih karunia

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]

dan kebenaran.

Yoh 14:6


Catatan Frasa: FIRMAN ITU TELAH MENJADI MANUSIA.


1:15

memberi kesaksian(TB)/menyaksikan(TL) <3140> [bare. A.M. 4030. A.D. 26. See on ver.]

<2258> [he was.]

1:15

memberi kesaksian

Yoh 1:7

sebelum aku.

Yoh 1:30; Mat 3:11 [Semua]1:16

dari kepenuhan-Nya(TB)/daripada(TL) <1537 846> [of his.]

anugerah karunia karunia kasih karunia(TB)/anugerah ... karunia(TL) <2532 5485> [and grace.]

1:16

dari kepenuhan-Nya

Ef 1:23; Kol 1:19; 2:9 [Semua]

kasih karunia;

Rom 3:24; [Lihat FULL. Rom 3:24]1:17

hukum Taurat(TB)/Taurat(TL) <3551> [the law.]

kasih karunia(TB)/anugerah(TL) <5485> [grace.]

1:17

oleh Musa,

Ul 32:46; Yoh 7:19 [Semua]

Yesus Kristus.

Yoh 1:14


Catatan Frasa: KASIH KARUNIA DAN KEBENARAN.


1:18

melihat(TB)/dilihat(TL) <3708> [seen.]

Anak Tunggal(TB)/tunggal(TL) <3439> [the only.]

di pangkuan .... pangku(TB)/di(TL) <1519 2859> [in the.]

menyatakan-Nya ..... menyatakan Dia(TB)/Ialah(TL) <1565 1834> [he hath.]

1:18

melihat Allah;

Kel 33:20; Yoh 6:46; Kol 1:15; 1Tim 6:16; 1Yoh 4:12 [Semua]

Anak Tunggal

Yoh 3:16,18; 1Yoh 4:9 [Semua]1:19

ketika(TB)/tatkala(TL) <3753> [when.]

Siapakah(TB/TL) <5101> [Who.]

1:19

Judul : Kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri

Perikop : Yoh 1:19-28


Paralel:

Mat 3:1-12; Mr 1:1-8; Luk 3:3-6,15-17 dengan Yoh 1:19-28


kesaksian Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]

orang Yahudi

Yoh 2:18; 5:10,16; 6:41,52; 7:1; 10:24 [Semua]1:20

1:20

bukan Mesias.

Yoh 3:28; Luk 3:15,16 [Semua]1:21

engkau Elia ...... Engkaukah(TB)/Engkaukah Elias ..... Engkaukah(TL) <1488 4771 2243> [Art thou Elias.]

engkau ....... Engkaukah(TB)/Engkaukah ...... Engkaukah(TL) <1488 4771> [Art thou that. or, Art thou a.]

1:21

engkau? Elia?

Mat 11:14; [Lihat FULL. Mat 11:14]

Engkaukah nabi

Ul 18:151:22

mengutus(TB)/Supaya ......... menyuruhkan(TL) <2443 3992> [that.]


1:23

Akulah suara ... suara(TB)/Aku(TL) <1473 5456> [I am.]

seperti .... dikatakan sabda(TB)/seperti sabda(TL) <2531 2036> [as said.]

1:23

padang gurun:

Mat 3:1

jalan Tuhan!

Yes 40:31:24

orang(TB/TL) <2258 1537> [were of.]


1:25

Mengapakah(TB)/apakah(TL) <5101> [Why.]

Mesias(TB)/Kristus(TL) <5547> [that Christ.]


1:26

Aku(TB/TL) <1473> [I.]

yang(TL) <3739> [whom.]

1:26

dengan air;

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]1:27

<3739> [who.]

<3739> [whose.]

1:27

dari padaku.

Yoh 1:15,30 [Semua]

Membuka tali

Mr 1:71:28

<962> [Bethabara.]

[Bethbarah.]

di mana(TB)/tempat(TL) <3699> [where.]

1:28

sungai Yordan,

Yoh 3:26; 10:40 [Semua]1:29

<2396> [Behold.]

<3588> [which.]

menghapus(TB)/mengangkut(TL) <142> [taketh. or, beareth.]

1:29

Judul : Yesus: Anak domba Allah

Perikop : Yoh 1:29-31


domba Allah,

Yoh 1:36; Kej 22:8; Yes 53:7; 1Pet 1:19; Wahy 5:6; 13:8 [Semua]

dosa dunia.

Yoh 3:17; [Lihat FULL. Yoh 3:17]


Catatan Frasa: ANAK DOMBA ALLAH.


1:30

1:30

sebelum aku.

Yoh 1:15,27 [Semua]1:31

Dan aku ... kenal ... mengenal ...... aku(TB)/aku ... kenal ............ aku(TL) <1492 1473 2504> [I knew.]

tetapi(TB/TL) <235> [but.]

<1223> [therefore.]


1:32

melihat(TB)/nampak(TL) <2300> [I saw.]

1:32

Judul : Yesus akan membaptis dengan Roh Kudus

Perikop : Yoh 1:32-34


di atas-Nya.

Mat 3:161:33

Dan akupun ... mengenal-Nya kenal ............... melihat ..... nampak(TB)/aku .... kenal ................... nampak(TL) <1492 2504> [I knew.]

itu .................. itulah(TL) <1565 3778> [the same.]

1:33

dengan air,

Mr 1:4; [Lihat FULL. Mr 1:4]

Roh Kudus.

Mr 1:8; [Lihat FULL. Mr 1:8]


Catatan Frasa: AKAN MEMBAPTIS DENGAN ROH KUDUS.


1:34

inilah(TB/TL) <3778> [this.]

1:34

Anak Allah.

Yoh 1:49; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]1:35

dua dua(TB)/dua(TL) <2532 1417> [and two.]

1:35

Judul : Murid-murid Yesus yang pertama

Perikop : Yoh 1:35-42


Paralel:

Mat 4:18-22; Mat 1:16-20; Luk 5:2-11 dengan Yoh 1:40-42


harinya Yohanes

Mat 3:1; [Lihat FULL. Mat 3:1]1:36

<2396> [Behold.]

1:36

domba Allah!

Yoh 1:29; [Lihat FULL. Yoh 1:29]1:37

mengikut(TB)/Maka ......... lalu(TL) <2532 190> [and they.]


1:38

menoleh(TB)/berpalinglah(TL) <4762> [turned.]

Apakah(TB/TL) <5101> [What.]

Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

manakah(TB/TL) <4226> [where.]

tinggal(TB/TL) <3306> [dwellest. or, abidest.]

1:38

Rabi

Yoh 1:49; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]1:39

Marilah ....... datang(TB)/Marilah ..... datanglah(TL) <2064> [Come.]

tinggal ...... tinggal(TB)/tinggal ..... tinggal(TL) <3306> [abode.]

kira-kira(TB/TL) <5613> [about.]

"That was two hours before night."


1:40

Andreas(TB/TL) <406> [Andrew.]


1:41

<4413> [first.]

Mesias(TB)/Messias(TL) <3323> [the Messias.]

Kristus(TB/TL) <5547> [Christ. or, Anointed.]

1:41

(artinya: Kristus).

Yoh 4:251:42

Engkau ..... engkau(TB)/Engkau ...... engkau(TL) <4771 1488> [Thou art.]

anak(TB/TL) <5207> [the son.]

[Jonas.]

[Barjona. called.]

Petrus(TB/TL) <4074> [A stone. or, Peter.]

1:42

akan dinamakan

Kej 17:5,15; 32:28; 35:10 [Semua]

(artinya: Petrus).

Mat 16:181:43

berjumpa bertemu .... dan(TB)/lalu berjumpa .... serta(TL) <2532 2147> [and findeth.]

1:43

Judul : Yesus memanggil Filipus dan Natanael

Perikop : Yoh 1:43-51


dengan Filipus,

Mat 10:3; Yoh 6:5-7; 12:21,22; 14:8,9 [Semua]

Ikutlah Aku!

Mat 4:19; [Lihat FULL. Mat 4:19]1:44

Filipus(TB)/Pilipus(TL) <5376> [Philip.]

Betsaida(TB)/Baitsaida(TL) <966> [Bethsaida.]

1:44

dari Betsaida,

Mat 11:21; [Lihat FULL. Mat 11:21]1:45

Natanael(TB/TL) <3482> [Nathanael.]

hal-Nya(TL) <3739> [of whom.]

[See on]

dan ............... dan .... nabi ..... nabi(TB)/lalu ................. dan(TL) <2532 4396> [and the.]

[See more on]

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

anak(TB/TL) <5207> [the son.]

1:45

dengan Natanael

Yoh 21:2

kitab Taurat

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

para nabi,

Luk 24:27; [Lihat FULL. Luk 24:27]

anak Yusuf

Luk 3:23

dari Nazaret.

Mr 1:24; [Lihat FULL. Mr 1:24]1:46

Mungkinkah(TB)/Bolehkah(TL) <1410> [Can.]

datang(TB)/Marilah(TL) <1511 2064> [Come.]

1:46

dari Nazaret?

Yoh 7:41,42,52 [Semua]1:47

<2396> [Behold.]

<1722> [in.]

1:47

seorang Israel

Rom 9:4,6 [Semua]

ada kepalsuan

Mazm 32:21:48

<5607> [when.]


1:49

Rabi(TB)/Rabbi(TL) <4461> [Rabbi.]

Engkau .... Engkau(TB)/Rabbilah .... Rabbilah(TL) <4771> [thou.]

Raja(TB/TL) <935> [the King.]

1:49

Rabi,

Yoh 1:38; Mat 23:7; [Lihat FULL. Mat 23:7] [Semua]

Anak Allah,

Yoh 1:34; Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3] [Semua]

orang Israel!

Mat 2:2; [Lihat FULL. Mat 2:2]; Mat 27:42; Yoh 12:13 [Semua]1:50

Karena(TB)/sebab(TL) <3754> [Because.]

<3700> [thou shalt.]


1:51

sesungguhnya(TB)/Sesungguh-sungguhnya Aku(TL) <281> [Verily.]

<737> [Hereafter.]

dan malaikat-malaikat .... malaekat(TB)/Lalu ................ dan(TL) <2532 32> [and the.]

Anak(TB/TL) <5207> [the Son.]

1:51

langit terbuka

Mat 3:16; [Lihat FULL. Mat 3:16]

turun naik

Kej 28:12

Anak Manusia.

Mat 8:20; [Lihat FULL. Mat 8:20]


Catatan Frasa: AKAN MELIHAT LANGIT TERBUKA.

Yohanes 14:26

TSK Full Life Study Bible

14:26

Penghibur(TB)/Penolong(TL) <3875> [the Comforter.]

Roh Kudus(TB)/Rohulkudus(TL) <4151 40> [Holy Ghost.]

yang ..................... yang(TB/TL) <3739> [whom.]

ialah(TL) <1565> [he.]

akan mengingatkan(TB)/mengingatkan(TL) <5279> [bring.]

14:26

tetapi Penghibur,

Yoh 14:16; Yoh 15:26; 16:7 [Semua]

dalam nama-Ku,

Kis 2:33

segala sesuatu

Yoh 16:13; 1Yoh 2:20,27 [Semua]

Kukatakan kepadamu.

Yoh 2:22


Catatan Frasa: ROH KUDUS.

Yohanes 14:29-30

TSK Full Life Study Bible

14:29

14:29

kamu percaya,

Yoh 13:19; 16:4 [Semua]14:30

Aku berkata-kata(TB)/bertutur(TL) <2980> [I.]

penguasa(TB)/penghulu(TL) <758> [the.]

dan(TB/TL) <2532> [and.]

14:30

dunia ini

Yoh 12:31; [Lihat FULL. Yoh 12:31]


Yohanes 15:2-26

TSK Full Life Study Bible

15:2

ranting ..... berbuah ....... berbuah .... ia .... berbuah(TB)/carang ....... berbuah .............. berbuah(TL) <2814 5342> [branch.]

dan(TB/TL) <2532> [and.]

berbuah ....... berbuah .... ia .... berbuah(TB)/berbuah .............. berbuah(TL) <5342> [may.]

15:2

tidak berbuah,

Yoh 15:6; Mat 3:10; [Lihat FULL. Mat 3:10] [Semua]

yang berbuah,

Mazm 92:15; Mat 3:8; 7:20; Gal 5:22; Ef 5:9; Fili 1:11 [Semua]


Catatan Frasa: SETIAP RANTING.


15:3

15:3

Kukatakan kepadamu.

Yoh 13:10; 17:17; Ef 5:26 [Semua]15:4

Tinggallah .................... ia ... tinggal ........... kamu ... tinggal(TB)/tetap ....................... tetap .............. tetap(TL) <3306> [Abide.]

dan Aku(TB)/Aku(TL) <2504> [I.]

Sama seperti(TB)/seperti(TL) <2531> [As.]

15:4

dalam kamu.

Yoh 6:56; [Lihat FULL. Yoh 6:56]


Catatan Frasa: TINGGALLAH DI DALAM AKU.


15:5

pokok anggur(TB)/Pokok(TL) <288> [vine.]

dia(TB)/ialah(TL) <3778> [same.]

di luar(TB)/tiada(TL) <5565> [without. or, severed from.]

kamu ... dapat(TB)/dapat(TL) <1410> [can.]

15:5

berbuah banyak,

Yoh 15:1615:6

ia dibuang ............. dicampakkan(TB)/terbuanglah ................. dibuangkannya(TL) <906> [he.]

15:6

lalu dibakar.

Yoh 15:2; Yeh 15:4; Mat 3:10; [Lihat FULL. Mat 3:10] [Semua]


Catatan Frasa: DIBUANG KE LUAR SEPERTI RANTING.


15:7

firman-Ku(TB) <3450> [my.]

mintalah(TB)/pintalah ......... dikaruniakan(TL) <154> [ye shall.]

15:7

dalam Aku

Yoh 15:4; Yoh 6:56; [Lihat FULL. Yoh 6:56] [Semua]

akan menerimanya.

Mat 7:7; [Lihat FULL. Mat 7:7]


Catatan Frasa: MINTALAH APA SAJA YANG KAMU KEHENDAKI.


15:8

dipermuliakan(TB/TL) <1392> [is.]

dan(TB)/serta(TL) <2532> [so.]

15:8

Bapa-Ku dipermuliakan,

Mat 9:8; [Lihat FULL. Mat 9:8]

adalah murid-murid-Ku.

Yoh 8:3115:9

Bapa(TB/TL) <3962> [the Father.]

tinggallah(TB)/tetaplah(TL) <3306> [continue.]

15:9

Judul : Perintah supaya saling mengasihi

Perikop : Yoh 15:9-17


mengasihi Aku,

Yoh 17:23,24,26 [Semua]


Catatan Frasa: TINGGAL DI DALAM KASIH-KU.


15:10

kamu menuruti ........... menuruti(TB)/hukum-Ku ............. menurut(TL) <5083> [ye keep.]

seperti(TB/TL) <2531> [even.]

15:10

menuruti perintah-Ku,

Yoh 14:15; [Lihat FULL. Yoh 14:15]15:11

sukacita-Ku(TB)/tetaplah(TL) <1699> [my.]

sukacitamu(TB)/sempurnalah(TL) <5216> [your.]

15:11

menjadi penuh.

Yoh 3:29; [Lihat FULL. Yoh 3:29]15:12

15:12

mengasihi kamu.

Yoh 15:17; Yoh 13:34; [Lihat FULL. Yoh 13:34] [Semua]15:13

15:13

untuk sahabat-sahabatnya.

Kej 44:33; Yoh 10:11; Rom 5:7,8 [Semua]15:14

sahabat-Ku(TB) <3450> [my.]

jikalau(TB/TL) <1437> [if.]

15:14

adalah sahabat-Ku,

Ayub 16:20; Ams 18:24; Luk 12:4 [Semua]

yang Kuperintahkan

Mat 12:5015:15

Aku ... menyebut(TB)/memanggil(TL) <3004> [I call.]