TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 24:1--27:13

24:1 <03427> hybsy <06327> Uyphw <06440> hynp <05753> hwew <01110> hqlwbw <0776> Urah <01238> qqwb <03068> hwhy <02009> hnh(24:1)

24:1 idou <2400> kuriov <2962> katafyeirei thn <3588> oikoumenhn <3611> kai <2532> erhmwsei <2049> authn <846> kai <2532> anakaluqei <343> to <3588> proswpon <4383> authv <846> kai <2532> diasperei <1289> touv <3588> enoikountav <1774> en <1722> auth <846>

24:2 <0> wb <05378> asn <0834> rsak <05383> hsnk <03867> hwlk <03867> hwlmk <04376> rkwmk <07069> hnwqk <01404> htrbgk <08198> hxpsk <0113> wyndak <05650> dbek <03548> Nhkk <05971> Mek <01961> hyhw(24:2)

24:2 kai <2532> estai <1510> o <3588> laov <2992> wv <3739> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> o <3588> paiv <3816> wv <3739> o <3588> kuriov <2962> kai <2532> h <3588> yerapaina wv <3739> h <3588> kuria <2959> estai <1510> o <3588> agorazwn <59> wv <3739> o <3588> pwlwn <4453> kai <2532> o <3588> daneizwn <1155> wv <3739> o <3588> daneizomenov <1155> kai <2532> o <3588> ofeilwn <3784> wv <3739> w <3739> ofeilei <3784>

24:3 <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0962> zwbt <0962> zwbhw <0776> Urah <01238> qwbt <01238> qwbh(24:3)

24:3 fyora <5356> fyarhsetai <5351> h <3588> gh <1065> kai <2532> pronomh pronomeuyhsetai h <3588> gh <1065> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980> tauta <3778>

24:4 <0776> Urah <05971> Me <04791> Mwrm <0535> wllma <08398> lbt <05034> hlbn <0535> hllma <0776> Urah <05034> hlbn <056> hlba(24:4)

24:4 epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> kai <2532> efyarh <5351> h <3588> oikoumenh <3611> epenyhsan <3996> oi <3588> uqhloi <5308> thv <3588> ghv <1065>

24:5 <05769> Mlwe <01285> tyrb <06565> wrph <02706> qx <02498> wplx <08451> trwt <05674> wrbe <03588> yk <03427> hybsy <08478> txt <02610> hpnx <0776> Urahw(24:5)

24:5 h <3588> de <1161> gh <1065> hnomhsen dia <1223> touv <3588> katoikountav authn <846> dioti <1360> parebhsan <3845> ton <3588> nomon <3551> kai <2532> hllaxan <236> ta <3588> prostagmata diayhkhn <1242> aiwnion <166>

24:6 <04213> rezm <0582> swna <07604> rasnw <0776> Ura <03427> ybsy <02787> wrx <03651> Nk <05921> le <0> hb <03427> ybsy <0816> wmsayw <0776> Ura <0398> hlka <0423> hla <03651> Nk <05921> le(24:6)

24:6 dia <1223> touto <3778> ara <685> edetai <2068> thn <3588> ghn <1065> oti <3754> hmartosan <264> oi <3588> katoikountev authn <846> dia <1223> touto <3778> ptwcoi <4434> esontai <1510> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> th <3588> gh <1065> kai <2532> kataleifyhsontai <2641> anyrwpoi <444> oligoi <3641>

24:7 <03820> bl <08056> yxmv <03605> lk <0584> wxnan <01612> Npg <0535> hllma <08492> swryt <056> lba(24:7)

24:7 penyhsei <3996> oinov <3631> penyhsei <3996> ampelov <288> stenaxousin <4727> pantev <3956> oi <3588> eufrainomenoi <2165> thn <3588> quchn <5590>

24:8 <03658> rwnk <04885> vwvm <07673> tbs <05947> Myzyle <07588> Nwas <02308> ldx <08596> Mypt <04885> vwvm <07673> tbs(24:8)

24:8 pepautai <3973> eufrosunh <2167> tumpanwn pepautai <3973> auyadeia kai <2532> ploutov <4149> asebwn <765> pepautai <3973> fwnh <5456> kiyarav <2788>

24:9 <08354> wytsl <07941> rks <04843> rmy <03196> Nyy <08354> wtsy <03808> al <07892> rysb(24:9)

24:9 hscunyhsan <153> ouk <3364> epion <4095> oinon <3631> pikron <4089> egeneto <1096> to <3588> sikera <4608> toiv <3588> pinousin <4095>

24:10 <0935> awbm <01004> tyb <03605> lk <05462> rgo <08414> wht <07151> tyrq <07665> hrbsn(24:10)

24:10 hrhmwyh <2049> pasa <3956> poliv <4172> kleisei <2808> oikian <3614> tou <3588> mh <3165> eiselyein <1525>

24:11 <0776> Urah <04885> vwvm <01540> hlg <08057> hxmv <03605> lk <06150> hbre <02351> twuwxb <03196> Nyyh <05921> le <06682> hxwu(24:11)

24:11 ololuzete <3649> peri <4012> tou <3588> oinou <3631> pantach pepautai <3973> pasa <3956> eufrosunh <2167> thv <3588> ghv <1065>

24:12 <08179> res <03807> tky <07591> hyasw <08047> hms <05892> ryeb <07604> rasn(24:12)

24:12 kai <2532> kataleifyhsontai <2641> poleiv <4172> erhmoi <2048> kai <2532> oikoi <3624> egkataleleimmenoi <1459> apolountai

24:13 <01210> ryub <03615> hlk <0518> Ma <05955> tllwek <02132> tyz <05363> Pqnk <05971> Mymeh <08432> Kwtb <0776> Urah <07130> brqb <01961> hyhy <03541> hk <03588> yk(24:13)

24:13 tauta <3778> panta <3956> estai <1510> en <1722> th <3588> gh <1065> en <1722> mesw <3319> twn <3588> eynwn <1484> on <3739> tropon <5158> ean <1437> tiv <5100> kalamhshtai elaian <1636> outwv <3778> kalamhsontai autouv <846> kai <2532> ean <1437> paushtai <3973> o <3588> trughtov

24:14 <03220> Mym <06670> wlhu <03069> hwhy <01347> Nwagb <07442> wnry <06963> Mlwq <05375> wavy <01992> hmh(24:14)

24:14 outoi <3778> fwnh <5456> bohsontai <994> oi <3588> de <1161> kataleifyentev <2641> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> eufranyhsontai <2165> ama <260> th <3588> doxh <1391> kuriou <2962> taracyhsetai <5015> to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281>

24:15 o <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <08034> Ms <03220> Myh <0339> yyab <03068> hwhy <03513> wdbk <0217> Myrab <03651> Nk <05921> le(24:15)

24:15 dia <1223> touto <3778> h <3588> doxa <1391> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> estai <1510> thv <3588> yalasshv <2281> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> endoxon <1741> estai <1510> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474>

24:16 <0898> wdgb <0898> Mydgwb <0899> dgbw <0898> wdgb <0898> Mydgb <0> yl <0188> ywa <0> yl <07334> yzr <0> yl <07334> yzr <0559> rmaw <06662> qydul <06643> ybu <08085> wnems <02158> trmz <0776> Urah <03671> Pnkm(24:16)

24:16 apo <575> twn <3588> pterugwn <4420> thv <3588> ghv <1065> terata <5059> hkousamen <191> elpiv <1680> tw <3588> eusebei <2151> kai <2532> erousin ouai <3759> toiv <3588> ayetousin <114> oi <3588> ayetountev <114> ton <3588> nomon <3551>

24:17 <0776> Urah <03427> bswy <05921> Kyle <06341> xpw <06354> txpw <06343> dxp(24:17)

24:17 fobov <5401> kai <2532> boyunov <999> kai <2532> pagiv <3803> ef <1909> umav <4771> touv <3588> enoikountav <1774> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

24:18 <0776> Ura <04146> ydowm <07493> wseryw <06605> wxtpn <04791> Mwrmm <0699> twbra <03588> yk <06341> xpb <03920> dkly <06354> txph <08432> Kwtm <05927> hlwehw <06354> txph <0413> la <05307> lpy <06343> dxph <06963> lwqm <05127> onh <01961> hyhw(24:18)

24:18 kai <2532> estai <1510> o <3588> feugwn <5343> ton <3588> fobon <5401> empeseitai <1706> eiv <1519> ton <3588> boyunon <999> o <3588> de <1161> ekbainwn ek <1537> tou <3588> boyunou <999> alwsetai upo <5259> thv <3588> pagidov <3803> oti <3754> yuridev <2376> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> hnewcyhsan <455> kai <2532> seisyhsetai <4579> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

24:19 <0776> Ura <04131> hjjwmth <04131> jwm <0776> Ura <06565> hrrwpth <06565> rwp <0776> Urah <07489> heerth <07489> her(24:19)

24:19 tarach <5016> taracyhsetai <5015> h <3588> gh <1065> kai <2532> aporia <640> aporhyhsetai <639> h <3588> gh <1065>

24:20 o <06965> Mwq <03254> Pyot <03808> alw <05307> hlpnw <06588> hesp <05921> hyle <03513> dbkw <04412> hnwlmk <05110> hddwnthw <07910> rwksk <0776> Ura <05128> ewnt <05128> ewn(24:20)

24:20 eklinen <2827> kai <2532> seisyhsetai <4579> wv <3739> opwrofulakion h <3588> gh <1065> wv <3739> o <3588> meyuwn <3184> kai <2532> kraipalwn kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> anasthnai <450> katiscusen <2729> gar <1063> ep <1909> authv <846> h <3588> anomia <458>

24:21 <0127> hmdah <05921> le <0127> hmdah <04428> yklm <05921> lew <04791> Mwrmb <04791> Mwrmh <06635> abu <05921> le <03068> hwhy <06485> dqpy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(24:21)

24:21 kai <2532> epaxei o <3588> yeov <2316> epi <1909> ton <3588> kosmon <2889> tou <3588> ouranou <3772> thn <3588> ceira <5495> kai <2532> epi <1909> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065>

24:22 <06485> wdqpy <03117> Mymy <07230> brmw <04525> rgom <05921> le <05462> wrgow <0953> rwb <05921> le <0616> ryoa <0626> hpoa <0622> wpoaw(24:22)

24:22 kai <2532> sunaxousin <4863> kai <2532> apokleisousin <608> eiv <1519> ocurwma <3794> kai <2532> eiv <1519> desmwthrion <1201> dia <1223> pollwn <4183> genewn <1074> episkoph <1984> estai <1510> autwn <846>

24:23 P <03519> dwbk <02205> wynqz <05048> dgnw <03389> Mlswrybw <06726> Nwyu <02022> rhb <06635> twabu <03068> hwhy <04427> Klm <03588> yk <02535> hmxh <0954> hswbw <03842> hnblh <02659> hrpxw(24:23)

24:23 kai <2532> takhsetai <5080> h <3588> plinyov kai <2532> peseitai <4098> to <3588> teicov <5038> oti <3754> basileusei <936> kuriov <2962> en <1722> siwn <4622> kai <2532> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> enwpion <1799> twn <3588> presbuterwn <4245> doxasyhsetai <1392>

25:1 <0544> Nma <0530> hnwma <07350> qwxrm <06098> twue <06382> alp <06213> tyve <03588> yk <08034> Kms <03034> hdwa <07426> Kmmwra <0859> hta <0430> yhla <03068> hwhy(25:1)

25:1 kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> doxasw <1392> se <4771> umnhsw <5214> to <3588> onoma <3686> sou <4771> oti <3754> epoihsav <4160> yaumasta <2298> pragmata <4229> boulhn <1012> arcaian <744> alhyinhn <228> genoito <1096> kurie <2962>

25:2 <01129> hnby <03808> al <05769> Mlwel <05892> ryem <02114> Myrz <0759> Nwmra <04654> hlpml <01219> hrwub <07151> hyrq <01530> lgl <05892> ryem <07760> tmv <03588> yk(25:2)

25:2 oti <3754> eyhkav <5087> poleiv <4172> eiv <1519> cwma poleiv <4172> ocurav tou <3588> pesein <4098> autwn <846> ta <3588> yemelia twn <3588> asebwn <765> poliv <4172> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> ou <3364> mh <3165> oikodomhyh <3618>

25:3 <03372> Kwaryy <06184> Myuyre <01471> Mywg <07151> tyrq <05794> ze <05971> Me <03513> Kwdbky <03651> Nk <05921> le(25:3)

25:3 dia <1223> touto <3778> euloghsei <2127> se <4771> o <3588> laov <2992> o <3588> ptwcov <4434> kai <2532> poleiv <4172> anyrwpwn <444> adikoumenwn <91> euloghsousin <2127> se <4771>

25:4 <07023> ryq <02230> Mrzk <06184> Myuyre <07307> xwr <03588> yk <02721> brxm <06738> lu <02230> Mrzm <04268> hoxm <0> wl <06862> rub <034> Nwybal <04581> zwem <01800> ldl <04581> zwem <01961> tyyh <03588> yk(25:4)

25:4 egenou <1096> gar <1063> pash <3956> polei <4172> tapeinh <5011> bohyov <998> kai <2532> toiv <3588> ayumhsasin <120> dia <1223> endeian skeph apo <575> anyrwpwn <444> ponhrwn <4190> rush autouv <846> skeph diqwntwn <1372> kai <2532> pneuma <4151> anyrwpwn <444> adikoumenwn <91>

25:5 P <06030> hney <06184> Myuyre <02158> rymz <05645> be <06738> lub <02721> brx <03665> eynkt <02114> Myrz <07588> Nwas <06724> Nwyub <02721> brxk(25:5)

25:5 euloghsousin <2127> se <4771> wv <3739> anyrwpoi <444> oligoqucoi <3642> diqwntev <1372> en <1722> siwn <4622> apo <575> anyrwpwn <444> asebwn <765> oiv <3739> hmav <1473> paredwkav <3860>

25:6 <02212> Myqqzm <08105> Myrms <04229> Myxmm <08081> Mynms <08105> Myrms <04960> htsm <08081> Mynms <04960> htsm <02088> hzh <02022> rhb <05971> Mymeh <03605> lkl <06635> twabu <03068> hwhy <06213> hvew(25:6)

25:6 kai <2532> poihsei <4160> kuriov <2962> sabawy <4519> pasi <3956> toiv <3588> eynesin <1484> epi <1909> to <3588> orov <3735> touto <3778> piontai <4095> eufrosunhn <2167> piontai <4095> oinon <3631> crisontai <5548> muron <3464>

25:7 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05259> hkwonh <04541> hkomhw <05971> Mymeh <03605> lk <05921> le <03874> jwlh <03875> jwlh <06440> ynp <02088> hzh <02022> rhb <01104> elbw(25:7)

25:7 en <1722> tw <3588> orei <3735> toutw <3778> paradov <3860> tauta <3778> panta <3956> toiv <3588> eynesin <1484> h <3588> gar <1063> boulh <1012> auth <3778> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

25:8 P <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0776> Urah <03605> lk <05921> lem <05493> ryoy <05971> wme <02781> tprxw <06440> Mynp <03605> lk <05921> lem <01832> hemd <03069> hwhy <0136> ynda <04229> hxmw <05331> xunl <04194> twmh <01104> elb(25:8)

25:8 katepien <2666> o <3588> yanatov <2288> iscusav <2480> kai <2532> palin <3825> afeilen o <3588> yeov <2316> pan <3956> dakruon <1144> apo <575> pantov <3956> proswpou <4383> to <3588> oneidov <3681> tou <3588> laou <2992> afeilen apo <575> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980>

25:9 <03444> wtewsyb <08055> hxmvnw <01523> hlygn <0> wl <06960> wnywq <03069> hwhy <02088> hz <03467> wneyswyw <0> wl <06960> wnywq <02088> hz <0430> wnyhla <02009> hnh <01931> awhh <03117> Mwyb <0559> rmaw(25:9)

25:9 kai <2532> erousin th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> idou <2400> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ef <1909> w <3739> hlpizomen <1679> kai <2532> hgalliwmeya kai <2532> eufranyhsomeya <2165> epi <1909> th <3588> swthria <4991> hmwn <1473>

25:10 <04087> hnmdm <04325> *wmb {ymb} <04963> Nbtm <01758> swdhk <08478> wytxt <04124> bawm <01758> swdnw <02088> hzh <02022> rhb <03068> hwhy <03027> dy <05117> xwnt <03588> yk(25:10)

25:10 oti <3754> anapausin <372> dwsei <1325> o <3588> yeov <2316> epi <1909> to <3588> orov <3735> touto <3778> kai <2532> katapathyhsetai <2662> h <3588> mwabitiv on <3739> tropon <5158> patousin <3961> alwna <257> en <1722> amaxaiv

25:11 <03027> wydy <0698> twbra <05973> Me <01346> wtwag <08213> lypshw <07811> twxvl <07811> hxvh <06566> vrpy <0834> rsak <07130> wbrqb <03027> wydy <06566> vrpw(25:11)

25:11 kai <2532> anhsei <447> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> on <3739> tropon <5158> kai <2532> autov <846> etapeinwsen <5013> tou <3588> apolesai kai <2532> tapeinwsei <5013> thn <3588> ubrin <5196> autou <846> ef <1909> a <3739> tav <3588> ceirav <5495> epebalen <1911>

25:12 o <06083> rpe <05704> de <0776> Ural <05060> eygh <08213> lypsh <07817> xsh <02346> Kytmwx <04869> bgvm <04013> rubmw(25:12)

25:12 kai <2532> to <3588> uqov <5311> thv <3588> katafughv tou <3588> toicou <5109> sou <4771> tapeinwsei <5013> kai <2532> katabhsetai <2597> ewv <2193> tou <3588> edafouv <1475>

26:1 <02426> lxw <02346> twmwx <07896> tysy <03444> hewsy <0> wnl <05794> ze <05892> rye <03063> hdwhy <0776> Urab <02088> hzh <07892> rysh <07891> rswy <01931> awhh <03117> Mwyb(26:1)

26:1 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> asontai <103> to <3588> asma touto <3778> epi <1909> ghv <1065> iouda <2448> legontev <3004> idou <2400> poliv <4172> ocura kai <2532> swthrion <4992> hmwn <1473> yhsei <5087> teicov <5038> kai <2532> periteicov

26:2 <0529> Mynma <08104> rms <06662> qydu <01471> ywg <0935> abyw <08179> Myres <06605> wxtp(26:2)

26:2 anoixate <455> pulav <4439> eiselyatw <1525> laov <2992> fulasswn <5442> dikaiosunhn <1343> kai <2532> fulasswn <5442> alhyeian <225>

26:3 <0982> xwjb <0> Kb <03588> yk <07965> Mwls <07965> Mwls <05341> rut <05564> Kwmo <03336> ruy(26:3)

26:3 antilambanomenov alhyeiav <225> kai <2532> fulasswn <5442> eirhnhn <1515> oti <3754> epi <1909> soi <4771>

26:4 <05769> Mymlwe <06697> rwu <03068> hwhy <03050> hyb <03588> yk <05703> de <05704> yde <03068> hwhyb <0982> wxjb(26:4)

26:4 hlpisan <1679> kurie <2962> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> o <3588> yeov <2316> o <3588> megav <3173> o <3588> aiwniov <166>

26:5 <06083> rpe <05704> de <05060> hneygy <0776> Ura <05704> de <08213> hlypsy <08213> hnlypsy <07682> hbgvn <07151> hyrq <04791> Mwrm <03427> ybsy <07817> xsh <03588> yk(26:5)

26:5 ov <3739> tapeinwsav <5013> kathgagev <2609> touv <3588> enoikountav <1774> en <1722> uqhloiv <5308> poleiv <4172> ocurav katabaleiv <2598> kai <2532> kataxeiv <2609> ewv <2193> edafouv <1475>

26:6 <01800> Myld <06471> ymep <06041> yne <07272> ylgr <07272> lgr <07429> hnomrt(26:6)

26:6 kai <2532> pathsousin <3961> autouv <846> podev <4228> praewn <4239> kai <2532> tapeinwn <5011>

26:7 <06424> olpt <06662> qydu <04570> lgem <03477> rsy <04339> Myrsym <06662> qydul <0734> xra(26:7)

26:7 odov <3598> eusebwn <2152> euyeia <2117> egeneto <1096> kai <2532> pareskeuasmenh <3903> h <3588> odov <3598> twn <3588> eusebwn <2152>

26:8 <05315> spn <08378> twat <02143> Krkzlw <08034> Kmsl <06960> Kwnywq <03068> hwhy <04941> Kyjpsm <0734> xra <0637> Pa(26:8)

26:8 h <3588> gar <1063> odov <3598> kuriou <2962> krisiv <2920> hlpisamen <1679> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> kai <2532> epi <1909> th <3588> mneia <3417>

26:9 <08398> lbt <03427> ybsy <03925> wdml <06664> qdu <0776> Ural <04941> Kyjpsm <0834> rsak <03588> yk <07836> Krxsa <07130> ybrqb <07307> yxwr <0637> Pa <03915> hlylb <0183> Kytywa <05315> yspn(26:9)

26:9 h <3739> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> hmwn <1473> ek <1537> nuktov <3571> oryrizei <3719> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> prov <4314> se <4771> o <3588> yeov <2316> dioti <1360> fwv <5457> ta <3588> prostagmata sou <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> dikaiosunhn <1343> mayete <3129> oi <3588> enoikountev <1774> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

26:10 o <03069> hwhy <01348> twag <07200> hary <01077> lbw <05765> lwey <05229> twxkn <0776> Urab <06664> qdu <03925> dml <01077> lb <07563> esr <02603> Nxy(26:10)

26:10 pepautai <3973> gar <1063> o <3588> asebhv <765> ou <3364> mh <3165> mayh <3129> dikaiosunhn <1343> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> alhyeian <225> ou <3364> mh <3165> poihsh <4160> aryhtw <142> o <3588> asebhv <765> ina <2443> mh <3165> idh <3708> thn <3588> doxan <1391> kuriou <2962>

26:11 o <0398> Mlkat <06862> Kyru <0784> sa <0637> Pa <05971> Me <07068> tanq <0954> wsbyw <02372> wzxy <02372> Nwyzxy <01077> lb <03027> Kdy <07311> hmr <03068> hwhy(26:11)

26:11 kurie <2962> uqhlov <5308> sou <4771> o <3588> braciwn <1023> kai <2532> ouk <3364> hdeisan gnontev <1097> de <1161> aiscunyhsontai <153> zhlov <2205> lhmqetai <2983> laon <2992> apaideuton <521> kai <2532> nun <3568> pur <4442> touv <3588> upenantiouv edetai <2068>

26:12 <0> wnl <06466> tlep <04639> wnyvem <03605> lk <01571> Mg <03588> yk <0> wnl <07965> Mwls <08239> tpst <03068> hwhy(26:12)

26:12 kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> eirhnhn <1515> dov <1325> hmin <1473> panta <3956> gar <1063> apedwkav <591> hmin <1473>

26:13 <08034> Kms <02142> rykzn <0> Kb <0905> dbl <02108> Ktlwz <0113> Mynda <01166> wnwleb <0430> wnyhla <03068> hwhy(26:13)

26:13 kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kthsai <2932> hmav <1473> kurie <2962> ektov <1622> sou <4771> allon <243> ouk <3364> oidamen to <3588> onoma <3686> sou <4771> onomazomen <3687>

26:14 <0> wml <02143> rkz <03605> lk <06> dbatw <08045> Mdymstw <06485> tdqp <03651> Nkl <06965> wmqy <01077> lb <07496> Myapr <02421> wyxy <01077> lb <04191> Mytm(26:14)

26:14 oi <3588> de <1161> nekroi <3498> zwhn <2222> ou <3364> mh <3165> idwsin <3708> oude <3761> iatroi <2395> ou <3364> mh <3165> anasthswsin <450> dia <1223> touto <3778> ephgagev kai <2532> apwlesav kai <2532> hrav <142> pan <3956> arsen autwn <846>

26:15 <0776> Ura <07099> ywuq <03605> lk <07368> tqxr <03513> tdbkn <01471> ywgl <03254> tpoy <03068> hwhy <01471> ywgl <03254> tpoy(26:15)

26:15 prosyev <4369> autoiv <846> kaka <2556> kurie <2962> prosyev <4369> kaka <2556> pasin <3956> toiv <3588> endoxoiv <1741> thv <3588> ghv <1065>

26:16 <0> wml <04148> Krowm <03908> sxl <06694> Nwqu <06485> Kwdqp <06862> rub <03068> hwhy(26:16)

26:16 kurie <2962> en <1722> yliqei <2347> emnhsyhn <3403> sou <4771> en <1722> yliqei <2347> mikra <3398> h <3588> paideia <3809> sou <4771> hmin <1473>

26:17 <03068> hwhy <06440> Kynpm <01961> wnyyh <03651> Nk <02256> hylbxb <02199> qezt <02342> lyxt <03205> tdll <07126> byrqt <02030> hrh <03644> wmk(26:17)

26:17 kai <2532> wv <3739> h <3588> wdinousa <5605> eggizei <1448> tou <3588> tekein <5088> kai <2532> epi <1909> th <3588> wdini <5604> authv <846> ekekraxen <2896> outwv <3778> egenhyhmen <1096> tw <3588> agaphtw <27> sou <4771> dia <1223> ton <3588> fobon <5401> sou <4771> kurie <2962>

26:18 <08398> lbt <03427> ybsy <05307> wlpy <01077> lbw <0776> Ura <06213> hven <01077> lb <03444> tewsy <07307> xwr <03205> wndly <03644> wmk <02342> wnlx <02030> wnyrh(26:18)

26:18 en <1722> gastri <1064> elabomen <2983> kai <2532> wdinhsamen <5605> kai <2532> etekomen <5088> pneuma <4151> swthriav <4991> sou <4771> epoihsamen <4160> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> alla <235> pesountai <4098> oi <3588> enoikountev <1774> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

26:19 o <05307> lypt <07496> Myapr <0776> Uraw <02919> Klj <0219> trwa <02919> lj <03588> yk <06083> rpe <07931> ynks <07442> wnnrw <06974> wuyqh <06965> Nwmwqy <05038> ytlbn <04191> Kytm <02421> wyxy(26:19)

26:19 anasthsontai <450> oi <3588> nekroi <3498> kai <2532> egeryhsontai <1453> oi <3588> en <1722> toiv <3588> mnhmeioiv <3419> kai <2532> eufranyhsontai <2165> oi <3588> en <1722> th <3588> gh <1065> h <3588> gar <1063> drosov h <3588> para <3844> sou <4771> iama <2386> autoiv <846> estin <1510> h <3588> de <1161> gh <1065> twn <3588> asebwn <765> peseitai <4098>

26:20 <05674> Mez <05674> *rbey {rwbey} <05704> de <07281> egr <04592> jemk <02247> ybx <01157> Kdeb <01817> *Ktld {Kytld} <05462> rgow <02315> Kyrdxb <0935> ab <05971> yme <01980> Kl(26:20)

26:20 badize laov <2992> mou <1473> eiselye <1525> eiv <1519> ta <3588> tamieia sou <4771> apokleison <608> thn <3588> yuran <2374> sou <4771> apokrubhyi <613> mikron <3398> oson <3745> oson <3745> ewv <2193> an <302> parelyh <3928> h <3588> orgh <3709> kuriou <2962>

26:21 o <02026> hygwrh <05921> le <05750> dwe <03680> hokt <03808> alw <01818> hymd <0853> ta <0776> Urah <01540> htlgw <05921> wyle <0776> Urah <03427> bsy <05771> Nwe <06485> dqpl <04725> wmwqmm <03318> auy <03068> hwhy <02009> hnh <03588> yk(26:21)

26:21 idou <2400> gar <1063> kuriov <2962> apo <575> tou <3588> agiou <40> epagei thn <3588> orghn <3709> epi <1909> touv <3588> enoikountav <1774> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> anakaluqei <343> h <3588> gh <1065> to <3588> aima <129> authv <846> kai <2532> ou <3364> katakaluqei <2619> touv <3588> anhrhmenouv <337>

27:1 o <03220> Myb <0834> rsa <08577> Nynth <0853> ta <02026> grhw <06129> Nwtlqe <05175> sxn <03882> Ntywl <05921> lew <01281> xrb <05175> sxn <03882> Ntywl <05921> le <02389> hqzxhw <01419> hlwdghw <07186> hsqh <02719> wbrxb <03068> hwhy <06485> dqpy <01931> awhh <03117> Mwyb(27:1)

27:1 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> epaxei o <3588> yeov <2316> thn <3588> macairan <3162> thn <3588> agian <40> kai <2532> thn <3588> megalhn <3173> kai <2532> thn <3588> iscuran <2478> epi <1909> ton <3588> drakonta <1404> ofin <3789> feugonta <5343> epi <1909> ton <3588> drakonta <1404> ofin <3789> skolion <4646> kai <2532> anelei <337> ton <3588> drakonta <1404>

27:2 <0> hl <06030> wne <02531> dmx <03754> Mrk <01931> awhh <03117> Mwyb(27:2)

27:2 th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ampelwn <290> kalov <2570> epiyumhma exarcein kat <2596> authv <846>

27:3 <05341> hnrua <03117> Mwyw <03915> hlyl <05921> hyle <06485> dqpy <06435> Np <08248> hnqsa <07281> Myegrl <05341> hrun <03068> hwhy <0589> yna(27:3)

27:3 egw <1473> poliv <4172> iscura <2478> poliv <4172> poliorkoumenh mathn <3155> potiw <4222> authn <846> alwsetai gar <1063> nuktov <3571> hmerav <2250> de <1161> peseitai <4098> to <3588> teicov <5038>

27:4 <03162> dxy <06702> hntyua <0> hb <06585> hevpa <04421> hmxlmb <07898> tys <08068> ryms <05414> ynnty <04310> ym <0> yl <0369> Nya <02534> hmx(27:4)

27:4 ouk <3364> estin <1510> h <3739> ouk <3364> epelabeto authv <846> tiv <5100> me <1473> yhsei <5087> fulassein <5442> kalamhn <2562> en <1722> agrw <68> dia <1223> thn <3588> polemian tauthn <3778> hyethka <5087> authn <846> toinun <5106> dia <1223> touto <3778> epoihsen <4160> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> panta <3956> osa <3745> sunetaxen <4929> katakekaumai <2618>

27:5 <0> yl <06213> hvey <07965> Mwls <0> yl <07965> Mwls <06213> hvey <04581> yzwemb <02388> qzxy <0176> wa(27:5)

27:5 bohsontai <994> oi <3588> enoikountev <1774> en <1722> auth <846> poihswmen <4160> eirhnhn <1515> autw <846> poihswmen <4160> eirhnhn <1515>

27:6 o <08570> hbwnt <08398> lbt <06440> ynp <04390> walmw <03478> larvy <06524> xrpw <06692> Uyuy <03290> bqey <08327> srsy <0935> Myabh(27:6)

27:6 oi <3588> ercomenoi <2064> tekna <5043> iakwb <2384> blasthsei <985> kai <2532> exanyhsei israhl <2474> kai <2532> emplhsyhsetai h <3588> oikoumenh <3611> tou <3588> karpou <2590> autou <846>

27:7 <02026> grh <02026> wygrh <02027> grhk <0518> Ma <05221> whkh <05221> whkm <04347> tkmkh(27:7)

27:7 mh <3165> wv <3739> autov <846> epataxen <3960> kai <2532> autov <846> outwv <3778> plhghsetai <4141> kai <2532> wv <3739> autov <846> aneilen <337> outwv <3778> anaireyhsetai <337>

27:8 <06921> Mydq <03117> Mwyb <07186> hsqh <07307> wxwrb <01898> hgh <07378> hnbyrt <07971> hxlsb <05432> haoaob(27:8)

27:8 macomenov <3164> kai <2532> oneidizwn <3679> exapostelei <1821> autouv <846> ou <3364> su <4771> hsya <1510> o <3588> meletwn <3191> tw <3588> pneumati <4151> tw <3588> sklhrw <4642> anelein <337> autouv <846> pneumati <4151> yumou <2372>

27:9 <02553> Mynmxw <0842> Myrsa <06965> wmqy <03808> al <05310> twupnm <01615> rg <068> ynbak <04196> xbzm <068> ynba <03605> lk <07760> wmwvb <02403> wtajx <05493> roh <06529> yrp <03605> lk <02088> hzw <03290> bqey <05771> Nwe <03722> rpky <02063> tazb <03651> Nkl(27:9)

27:9 dia <1223> touto <3778> afaireyhsetai h <3588> anomia <458> iakwb <2384> kai <2532> touto <3778> estin <1510> h <3588> eulogia <2129> autou <846> otan <3752> afelwmai autou <846> thn <3588> amartian <266> otan <3752> ywsin <5087> pantav <3956> touv <3588> liyouv <3037> twn <3588> bwmwn <1041> katakekommenouv <2629> wv <3739> konian lepthn kai <2532> ou <3364> mh <3165> meinh <3306> ta <3588> dendra <1186> autwn <846> kai <2532> ta <3588> eidwla <1497> autwn <846> ekkekommena <1581> wsper <3746> drumov makran <3112>

27:10 <05585> hypeo <03615> hlkw <07257> Ubry <08033> Msw <05695> lge <07462> hery <08033> Ms <04057> rbdmk <05800> bzenw <07971> xlsm <05116> hwn <0910> ddb <01219> hrwub <05892> rye <03588> yk(27:10)

27:10 to <3588> katoikoumenon poimnion <4168> aneimenon <447> estai <1510> wv <3739> poimnion <4168> kataleleimmenon <2641> kai <2532> estai <1510> polun <4183> cronon <5550> eiv <1519> boskhma kai <2532> ekei <1563> anapausontai <373>

27:11 o <02603> wnnxy <03808> al <03335> wruyw <06213> whve <07355> wnmxry <03808> al <03651> Nk <05921> le <01931> awh <0998> twnyb <05971> Me <03808> al <03588> yk <0853> htwa <0215> twryam <0935> twab <0802> Mysn <07665> hnrbst <07105> hryuq <03001> sbyb(27:11)

27:11 kai <2532> meta <3326> cronon <5550> ouk <3364> estai <1510> en <1722> auth <846> pan <3956> clwron <5515> dia <1223> to <3588> xhranyhnai <3583> gunaikev <1135> ercomenai <2064> apo <575> yeav <2299> deute <1205> ou <3364> gar <1063> laov <2992> estin <1510> ecwn <2192> sunesin <4907> dia <1223> touto <3778> ou <3364> mh <3165> oiktirhsh <3627> o <3588> poihsav <4160> autouv <846> oude <3761> o <3588> plasav <4111> autouv <846> ou <3364> mh <3165> elehsh <1653>

27:12 o <03478> larvy <01121> ynb <0259> dxa <0259> dxal <03950> wjqlt <0859> Mtaw <04714> Myrum <05158> lxn <05704> de <05104> rhnh <07641> tlbsm <03069> hwhy <02251> jbxy <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(27:12)

27:12 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> sumfraxei kuriov <2962> apo <575> thv <3588> diwrugov tou <3588> potamou <4215> ewv <2193> rinokorourwn umeiv <4771> de <1161> sunagagete <4863> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> kata <2596> ena <1519> ena <1519>

27:13 <03389> Mlswryb <06944> sdqh <02022> rhb <03068> hwhyl <07812> wwxtshw <04714> Myrum <0776> Urab <05080> Myxdnhw <0804> rwsa <0776> Urab <06> Mydbah <0935> wabw <01419> lwdg <07782> rpwsb <08628> eqty <01931> awhh <03117> Mwyb <01961> hyhw(27:13)

27:13 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> salpiousin <4537> th <3588> salpiggi <4536> th <3588> megalh <3173> kai <2532> hxousin <1854> oi <3588> apolomenoi en <1722> th <3588> cwra <5561> twn <3588> assuriwn kai <2532> oi <3588> apolomenoi en <1722> aiguptw <125> kai <2532> proskunhsousin <4352> tw <3588> kuriw <2962> epi <1909> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> en <1722> ierousalhm <2419>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA