TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ibrani 1:1--6:12

TSK Full Life Study Bible

1:1

berulang kali(TB)/Setelah ............... lidah .... kali ..... peri(TL) <4181> [at.]

pada zaman dahulu ...... dalam pelbagai cara(TB)/sudah ....... kala(TL) <4187 3819> [in.]

nenek moyang(TB)/nenek(TL) <3962> [the fathers.]

1:1

Judul : Allah berfirman dengan perantaraan Anak-Nya

Perikop : Ibr 1:1-4


pelbagai cara

Bil 12:6,8 [Semua]

berbicara

Yoh 9:29; Ibr 2:2,3; 4:8; 12:25 [Semua]

perantaraan nabi-nabi,

Luk 1:70; Kis 2:30 [Semua]


Catatan Frasa: BERBICARA KEPADA KITA DENGAN PERANTARAAN ANAK-NYA.


1:2

<5130> [these.]

<2980> [spoken.]

telah ... tetapkan(TB)/ditetapkan-Nya(TL) <5087> [appointed.]

berfirmanlah ............. yang ............ Oleh Dia(TB)/berfirmanlah ................. oleh-Nya(TL) <1722 3739 1223> [by whom.]

1:2

zaman akhir

Ul 4:30; Ibr 9:26; 1Pet 1:20 [Semua]

perantaraan Anak-Nya,

Ibr 1:5; Mat 3:17; [Lihat FULL. Mat 3:17]; Ibr 3:6; 5:8; 7:28 [Semua]

yang berhak

Mazm 2:8; Mat 11:27; Mat 28:18; [Lihat FULL. Mat 28:18] [Semua]

Oleh Dia

Yoh 1:3; [Lihat FULL. Yoh 1:3]

alam semesta.

Ibr 11:31:3

cahaya(TB/TL) <541> [the brightness.]

gambar wujud(TB)/Allah ... zat Allah ... kelihatan serta .......... setelah ... membuat persucian(TL) <5481> [image.]

menopang(TB)/menanggung(TL) <5342> [upholding.]

firman-Nya(TB)/firman(TL) <4487> [the word.]

<1223 1438> [by himself.]

Ia duduk(TB)/duduklah(TL) <2523> [sat.]

Yang Mahabesar(TB)/Mahabesar(TL) <3172> [Majesty.]

1:3

cahaya kemuliaan

Yoh 1:14

gambar wujud

Yoh 14:9; [Lihat FULL. Yoh 14:9]

yang ada

Kol 1:17

penyucian dosa,

Tit 2:14; Ibr 7:27; 9:11-14 [Semua]

yang tinggi,

Mr 16:19; [Lihat FULL. Mr 16:19]


Catatan Frasa: IA DUDUK DI SEBELAH KANAN YANG MAHABESAR.


1:4

jauh(TB)/sebegitu(TL) <5118> [so.]

yang dikaruniakan(TB)/waris(TL) <2816> [by.]

1:4

nama mereka.

Ef 1:21; Fili 2:9,10; Ibr 8:6 [Semua]


Catatan Frasa: JAUH LEBIH TINGGI DARI PADA MALAIKAT-MALAIKAT.


1:5

Engkau(TB)/Engkaulah(TL) <4771> [Thou.]

Aku(TB)/Aku ...... Aku(TL) <1473 2071> [I will.]

1:5

Judul : Anak Allah lebih tinggi dari pada malaikat-malaikat

Perikop : Ibr 1:5-14


telah Kuperanakkan

Mazm 2:7; Mat 3:17; [Lihat FULL. Mat 3:17] [Semua]

menjadi Anak-Ku?

2Sam 7:14


Catatan Frasa: ENGKAU TELAH KUPERANAKKAN PADA HARI INI.


1:6

Dan lagi .... pula(TB)/lagi ......... lalu(TL) <1161 3825 2532> [And again, etc. or, When he bringeth again. the first- begotten.]

Dan ................ harus menyembah(TB)/lalu ........ menyembah(TL) <1161 2532 4352> [And let.]

1:6

yang sulung

Yoh 3:16; Kol 1:18; [Lihat FULL. Kol 1:18] [Semua]

ke dunia,

Ibr 10:5

menyembah Dia.

Ul 32:43; Mazm 97:7 [Semua]1:7

tentang .............. api(TB)/akan ................ api(TL) <4314 4442> [of. Gr. unto. Who.]

1:7

nyala api.

Mazm 104:41:8

Takhta-Mu Arasy-Mu(TB)/Arasy-Mu(TL) <2362 4675> [Thy throne.]

Allah(TB/TL) <2316> [O God.]

untuk(TB) <1519> [for.]

tongkat .... tongkat(TB/TL) <4464> [a sceptre.]

kebenaran(TB)/yaitulah(TL) <2118> [righteousness. Gr. rightness. or, straightness.]

1:8

dan selamanya,

Luk 1:33; [Lihat FULL. Luk 1:33]


Catatan Frasa: TENTANG ANAK ... YA ALLAH.


1:9

Engkau mencintai(TB)/mengasihi(TL) <25> [loved.]

membenci(TB/TL) <3404> [hated.]

Allah Allah-Mu ....... Allah ...... sekutu-Mu(TB)/Allah Tuhanmu(TL) <2316 4675> [thy God.]

telah mengurapi(TB)/diurapi(TL) <5548> [anointed.]

dengan minyak(TB)/minyak(TL) <1637> [oil.]

Allah-Mu ..... tolanmu ........ sekutu-Mu(TB)/tolanmu .... Tuhanmu(TL) <4675 3353> [thy fellows.]

1:9

dengan minyak

Yes 61:1,3 [Semua]

tanda kesukaan,

Mazm 45:7,8 [Semua]

teman-teman sekutu-Mu.

Fili 2:9


Catatan Frasa: MENCINTAI KEADILAN DAN MEMBENCI KEFASIKAN.


1:10

Engkau(TB)/Engkaulah(TL) <4771> [Thou.]

Pada(TB)/pada(TL) <2596> [in.]

telah meletakkan dasar(TB)/membubuh(TL) <2311> [hast.]

buatan(TB)/perbuatan(TL) <2041> [the works.]

1:10

buatan tangan-Mu.

Mazm 8:7; Za 12:1 [Semua]1:11

akan binasa(TB)/binasa(TL) <622> [shall perish.]

Engkau(TB)/Engkaulah(TL) <4771> [thou.]

akan menjadi usang(TB)/baju(TL) <3822> [shall wax.]

1:11

seperti pakaian;

Yes 34:4; 51:6; Ibr 12:27; [Lihat FULL. Ibr 12:27] [Semua]1:12

tetapi(TB/TL) <1161> [but.]

dan ........... dan tahun-tahun-Mu ..... tahun-Mu(TB)/dan ........ dan .............. dan tahun-Mu(TL) <2532 4675> [and thy.]

1:12

tetap sama,

Ibr 13:8

tidak berkesudahan.

Mazm 102:26-28 [Semua]1:13

kepada(TB)/Kepada(TL) <4314> [to.]

5

Duduklah(TB/TL) <2521> [Sit.]

musuh-Mu(TL) <302> [until.]

1:13

sebelah kanan-Ku,

Ibr 1:3; Mr 16:19; [Lihat FULL. Mr 16:19] [Semua]

menjadi tumpuan

Yos 10:24; Ibr 10:13 [Semua]

kaki-Mu?

Mazm 110:1; Mat 22:44; [Lihat FULL. Mat 22:44] [Semua]


Catatan Frasa: MALAIKAT.


1:14

yang melayani(TB)/berkhidmat(TL) <3010> [ministering.]

yang diutus(TB)/diutuskan(TL) <649> [sent.]

melayani(TB)/diutuskan(TL) <1248> [minister.]

memperoleh(TB)/mewarisi(TL) <2816> [heirs.]

1:14

adalah roh-roh

Mazm 91:11; 103:20; Dan 7:10 [Semua]

harus memperoleh

Mat 25:34; Mr 10:17; Kis 20:32; [Lihat FULL. Kis 20:32] [Semua]

keselamatan?

Rom 11:14; [Lihat FULL. Rom 11:14]; Ibr 2:3; 5:9; 9:28 [Semua]2:1

Karena(TB)/Sebab(TL) <1223> [Therefore.]

lebih teliti(TB)/lagi(TL) <4056> [the more.]

hanyut dibawa arus(TB)/hanyut(TL) <3901> [we should.]

hanyut dibawa arus(TB)/hanyut(TL) <3901> [let them slip. Gr. run out, as leaking vessels.]

2:1

Judul : Peringatan supaya jangan hanyut dibawa arus

Perikop : Ibr 2:1-4


dibawa arus.

Rom 11:22; [Lihat FULL. Rom 11:22]


Catatan Frasa: SUPAYA KITA JANGAN HANYUT DIBAWA ARUS.


2:2

yang dikatakan(TB)/difirmankan(TL) <2980> [spoken.]

setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

[recompense.]

2:2

yang dikatakan

Ibr 1:1; [Lihat FULL. Ibr 1:1]

perantaraan malaikat-malaikat

Ul 33:2; Kis 7:53; Gal 3:19 [Semua]

mendapat balasan

Ibr 10:282:3

bagaimanakah(TB/TL) <4459> [How.]

sebesar(TB)/sebegitu(TL) <5082> [so.]

disungguhkan(TL) <2983> [began.]

yang dapat dipercayai(TB)/disungguhkan(TL) <950> [and was.]

2:3

menyia-nyiakan keselamatan

Ibr 10:29; 12:25 [Semua]

oleh Tuhan

Ibr 1:2

telah mendengarnya,

Luk 1:2; [Lihat FULL. Luk 1:2]


Catatan Frasa: KEPADA KITA ... DAPAT DIPERCAYAI.


2:4

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

dibagi-bagikan-Nya(TB) <3311> [gifts. or, distributions.]

menurut(TB/TL) <2596> [according.]

2:4

dan mujizat-mujizat

Mr 16:20; Yoh 4:48; [Lihat FULL. Yoh 4:48] [Semua]

Roh Kudus,

1Kor 12:4; [Lihat FULL. 1Kor 12:4]

menurut kehendak-Nya.

Ef 1:5; [Lihat FULL. Ef 1:5]


Catatan Frasa: ALLAH MENEGUHKAN KESAKSIAN MEREKA.


2:5

dunia(TB)/ditaklukkan-Nya(TL) <3625> [the world.]

2:5

Judul : Yesus seketika lebih rendah dari pada malaikat-malaikat

Perikop : Ibr 2:5-182:6

di dalam suatu nas(TB)/nas(TL) <4225> [in.]

Apakah(TB)/Apatah(TL) <5101> [What.]

anak(TB/TL) <5207> [the son.]

Engkau mengindahkannya(TB)/melawat(TL) <1980> [visitest.]

2:6

Ada orang

Ibr 4:4

Engkau mengindahkannya?

Ayub 7:17; Mazm 144:3 [Semua]2:7

lebih rendah(TB)/Seketika(TL) <1642> [madest.]

9

lebih rendah dari pada(TB)/Seketika ...... sedikit ... daripada(TL) <1024 1642 3844> [a little lower than. or, a little while inferior to.]


2:8

telah Engkau taklukkan ....... menaklukkan ........................ telah ditaklukkan(TB)/sesuatu .... taklukkan ke .... Adapun ........ ditaklukkan ........... takluk kepada-Nya ........... tertakluk(TL) <5293> [hast.]

Tetapi(TB/TL) <1161> [but.]

2:8

bawah kaki-Nya.

Mazm 8:5-7; Mat 22:44; [Lihat FULL. Mat 22:44] [Semua]


Catatan Frasa: BELUM KITA LIHAT, ... SEGALA SESUATU TELAH DITAKLUKKAN.


2:9

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

[for the. or, by the. crowned.]

kasih karunia(TB)/anugerah(TL) <5485> [by.]

Ia mengalami(TB)/merasai(TL) <1089> [taste.]

oleh karena ................ segala bagi semua(TB)/sebab ........... karena(TL) <1223 5228 3956> [for every.]

2:9

penderitaan maut,

Fili 2:7-9 [Semua]

dan hormat,

Ibr 2:7; Kis 3:13; Fili 2:9; [Lihat FULL. Fili 2:9] [Semua]

semua manusia.

2Kor 5:15


Catatan Frasa: MENGALAMI MAUT BAGI SEMUA MANUSIA.


2:10

sesuai(TB)/patut(TL) <4241> [it.]

Sebab ......... dan ...................... dengan(TB)/Karena ....... karena-Nya ... oleh-Nya .................... dengan(TL) <1063 1223> [for.]

banyak(TB/TL) <4183> [many.]

kemuliaan(TB/TL) <1391> [glory.]

memimpin(TB)/Penganjur(TL) <747> [the captain.]

menyempurnakan(TB/TL) <5048> [perfect.]

2:10

sesuatu dijadikan

Rom 11:36; [Lihat FULL. Rom 11:36]

dengan penderitaan.

Luk 24:26; Ibr 5:8,9; 7:28 [Semua]


Catatan Frasa: MENYEMPURNAKAN ... DENGAN PENDERITAAN.


2:11

yang menguduskan .... yang dikuduskan(TB)/menguduskan .... dikuduskan(TL) <37> [he that.]

semua(TB)/sekaliannya(TL) <3956> [all.]

Ia ... malu(TB)/malu(TL) <1870> [he is.]

menyebut(TB)/mengaku(TL) <2564> [to call.]

2:11

yang menguduskan

Ibr 13:12

yang dikuduskan,

Ef 5:26; [Lihat FULL. Ef 5:26]

mereka saudara,

Mat 28:10; [Lihat FULL. Mat 28:10]


Catatan Frasa: IA YANG MENGUDUSKAN.


2:12

Aku akan memberitakan(TB)/memberitakan(TL) <518> [I will.]

di(TB/TL) <1722> [in.]

2:12

dan memuji-muji

Mazm 22:23; 68:27 [Semua]2:13

Aku .......... Aku(TB)/Aku ........... Aku(TL) <1473 2071> [I will.]

Sesungguhnya inilah(TB)/Tengok(TL) <2400> [Behold.]

yang(TB/TL) <3739> [which.]

2:13

kepercayaan kepada-Nya,

Yes 8:17

Allah kepada-Ku.

Yes 8:18; Yoh 10:29 [Semua]2:14

anak-anak(TB/TL) <3813> [the children.]

daging(TB)/berdaging(TL) <4561> [of flesh.]

dan .... maka juga .... juga .... mendapat bagian(TB)/maka ..... juga(TL) <3348 2532> [he also.]

dengan ...... supaya oleh(TB)/supaya dengan(TL) <2443 1223> [that through.]

Ia memusnahkan(TB)/ditiadakan-Nya(TL) <2673> [destroy.]

Iblis(TB/TL) <1228> [the devil.]

2:14

dan daging,

1Kor 15:50; Ef 6:12 [Semua]

dengan mereka

Yoh 1:14; [Lihat FULL. Yoh 1:14]

Ia memusnahkan

Kej 3:15; 1Kor 15:54-57; 2Tim 1:10 [Semua]

yaitu Iblis,

1Yoh 3:8


Catatan Frasa: MENDAPAT BAGIAN DALAM KEADAAN MEREKA.


2:15

Ia membebaskan(TB)/dilepaskan-Nya(TL) <525> [deliver.]

oleh karena(TB)/oleh sebab ...... tertawan(TL) <1223> [through.]

<1777> [subject.]

2:15

karena takutnya

2Tim 1:7; [Lihat FULL. 2Tim 1:7]2:16

sesungguhnya(TB/TL) <1222> [verily.]

[took not, etc. Gr. taketh not hold of angels, but of the seed of Abraham he taketh hold. the seed.]

2:16

tetapi keturunan

Luk 3:8; [Lihat FULL. Luk 3:8]2:17

Ia harus(TB)/dirupakan(TL) <3784> [it.]

menaruh belas kasihan(TB)/berkasihan(TL) <1655> [a merciful.]

ibadat ......... untuk mendamaikan ..... perdamaian(TB)/dalam ...... menjadi(TL) <1519 2433> [to make.]

2:17

dengan saudara-saudara-Nya,

Ibr 2:14; Fili 2:7; [Lihat FULL. Fili 2:7] [Semua]

Imam Besar

Ibr 3:1; 4:14,15; 5:5,10; 7:26,28; 8:1,3; 9:11 [Semua]

belas kasihan

Ibr 5:2

kepada Allah

Ibr 5:1

seluruh bangsa.

Rom 3:25; [Lihat FULL. Rom 3:25]


Catatan Frasa: IMAM BESAR YANG MENARUH BELAS KASIHAN DAN YANG SETIA.


2:18

Ia ... telah menderita(TB)/sengsara(TL) <3958> [suffered.]

Ia dapat(TB)/dapatlah(TL) <1410> [he is.]

pencobaan ....... yang dicobai(TB)/Sedangkan ....... tatkala ... coba ........ coba(TL) <3985> [them.]

2:18

yang dicobai.

Ibr 4:15


Catatan Frasa: IA DAPAT MENOLONG.


3:1

yang kudus(TB)/suci(TL) <40> [holy.]

yang mendapat bagian(TB)/amat-amatilah(TL) <3353> [partakers.]

sorgawi(TB)/surga(TL) <2032> [the heavenly.]

pandanglah(TB) <2657> [consider.]

Rasul(TB/TL) <652> [the apostle.]

dan(TB) <2532> [and.]

3:1

Judul : Yesus lebih tinggi dari Musa

Perikop : Ibr 3:1-6


hai saudara-saudara

Ibr 2:11

dalam panggilan

Rom 8:28; [Lihat FULL. Rom 8:28]

Imam Besar

Ibr 2:17; [Lihat FULL. Ibr 2:17]

kita akui,

1Tim 6:12; Ibr 4:14; 10:23; 2Kor 9:13 [Semua]


Catatan Frasa: SAUDARA-SAUDARA YANG KUDUS.

Catatan Frasa: RASUL DAN IMAM BESAR.


3:2

yang setia .......... dalam(TB)/setiawan ......... di(TL) <4103 1722> [faithful.]

yang telah menetapkan-Nya(TB)/menetapkan(TL) <4160> [appointed. Gr. made.]

sebagaimana(TB)/seperti(TL) <5613> [as.]

segenap(TB/TL) <3650> [all.]

3:2

segenap rumah-Nya.

Ibr 3:5; Bil 12:7 [Semua]3:3

Ia(TB) <3778> [this.]

yang dibangunnya(TB)/mendirikan(TL) <2680> [who.]

3:3

pada Musa,

Ul 34:123:4

tetapi(TB/TL) <1161> [but.]

3:4

segala sesuatu

Kej 1:13:5

setia(TB)/setiawan(TL) <4103> [faithful.]

sebagai(TB)/seperti(TL) <5613> [as.]

untuk(TB) <1519> [for.]

3:5

segenap rumah

Ibr 3:2; Bil 12:7 [Semua]

sebagai pelayan

Kel 14:313:6

sebagai(TB)/sebagaimana(TL) <5613> [as.]

<3739> [whose.]

jika(TB)/isi(TL) <1437> [if.]

kepercayaan(TB)/kemegahan(TL) <2745> [rejoicing.]

3:6

sebagai Anak

Ibr 1:2; [Lihat FULL. Ibr 1:2]

dan rumah-Nya

1Kor 3:16; [Lihat FULL. 1Kor 3:16]; 1Tim 3:15 [Semua]

teguh berpegang

Ibr 3:14; Rom 11:22; [Lihat FULL. Rom 11:22]; Ibr 4:14 [Semua]

dan pengharapan

Rom 5:2; Ibr 6:11,18,19; 7:19; 11:1 [Semua]


Catatan Frasa: JIKA KITA ... BERPEGANG PADA KEPERCAYAAN DAN PENGHARAPAN.


3:7

seperti(TB/TL) <2531> [as.]

Pada hari ini(TB)/hari(TL) <4594> [To-day.]

kamu mendengar(TB)/mendengar(TL) <191> [hear.]

3:7

Judul : Peringatan terhadap ketidakpercayaan

Perikop : Ibr 3:7-19


yang dikatakan

Kis 28:25; Ibr 9:8; 10:15 [Semua]


Catatan Frasa: SEPERTI YANG DIKATAKAN ROH KUDUS.

Catatan Frasa: HARI INI, JIKA KAMU MENDENGAR SUARA-NYA.


3:8

keraskan(TB)/mengeraskan(TL) <4645> [Harden.]

seperti(TB/TL) <5613> [as.]

pencobaan(TB/TL) <3986> [of.]

3:8

keraskan hatimu

Ibr 3:15; Ibr 4:7 [Semua]


Catatan Frasa: JANGANLAH KERASKAN HATIMU.


3:9

sekalipun(TB)/dan(TL) <2532> [and.]

empat puluh(TB)/empat(TL) <5062> [forty.]

3:9

melihat perbuatan-perbuatan-Ku,

Bil 14:33; Ul 1:3; Kis 7:36 [Semua]3:10

Aku murka(TB)/jalan-Ku(TL) <4360> [I was.]

mereka sesat(TB)/sesat(TL) <4105> [err.]

mereka ... mengenal ..... mengenal(TB)/mereka ......... mengenal(TL) <846 1097> [they have.]


3:11

Aku bersumpah(TB)/bersumpah(TL) <3660> [I sware.]

Mereka takkan masuk(TB)/masuk(TL) <1525 1487> [They shall not enter. Gr. If they shall enter. my rest.]

3:11

dalam murka-Ku:

Ul 1:34,35 [Semua]

tempat perhentian-Ku.

Ibr 4:3,5 [Semua]

Mazm 95:7-11 [Semua]3:12

Waspadalah(TB)/baik-baik(TL) <991> [Take.]

jahat(TB/TL) <4190> [an.]

di antara ............. oleh karena(TB) <1722> [in.]

yang hidup(TB)/hidup(TL) <2198> [the.]

3:12

dari Allah

Mat 16:16; [Lihat FULL. Mat 16:16]


Catatan Frasa: MURTAD DARI ALLAH YANG HIDUP.


3:13

nasihatilah(TB)/bernasehat-nasehatlah(TL) <3870> [exhort.]

<2596> [daily.]

7

tipu daya(TB)/daya(TL) <539> [the deceitfulness.]

3:13

setiap hari,

Ibr 10:24,25 [Semua]

tipu daya

Yer 17:9; Ef 4:22 [Semua]


Catatan Frasa: NASIHATILAH SEORANG AKAN YANG LAIN SETIAP HARI.


3:14

<1096> [we are.]

asal saja(TB)/asal kita(TL) <1437> [if.]

3:14

teguh berpegang

Ibr 3:6

keyakinan iman

Ef 3:12; [Lihat FULL. Ef 3:12]3:15

Pada hari ini(TB)/hari(TL) <4594> [To day.]

3:15

dalam kegeraman

Ibr 3:7,8; Mazm 95:7,8; Ibr 4:7 [Semua]3:16

siapakah(TB) <5100> [some.]

Bukankah(TB/TL) <3756> [not.]

3:16

dari Mesir

Bil 14:23:17

[with him.]

Bukankah(TB/TL) <3780> [was it.]

yang(TB)/sehingga(TL) <3739> [whose.]

3:17

padang gurun?

Bil 14:29; Mazm 106:26; 1Kor 10:5 [Semua]3:18

siapakah(TB/TL) <5101> [to whom.]

<1508> [but.]

3:18

tempat perhentian-Nya?

Bil 14:20-23; Ul 1:34,35 [Semua]

tidak taat?

Ibr 4:6


Catatan Frasa: MEREKA TAKKAN MASUK KE TEMPAT PERHENTIAN-NYA.


3:19

3:19

karena ketidakpercayaan

Mazm 78:22; 106:24; Yoh 3:36 [Semua]4:1

Sebab itu ... kita waspada(TB)/Sebab ................ takut(TL) <3767 5399> [us therefore.]

janji(TB)/perjanjian(TL) <1860> [a promise.]

perhentian-Nya(TB) <846> [his.]

ada seorang(TB)/barang(TL) <5100> [any.]

4:1

Judul : Hari perhentian bagi umat Allah

Perikop : Ibr 4:1-13


dianggap ketinggalan,

Ibr 12:15


Catatan Frasa: DIANGGAP KETINGGALAN ... PERHENTIAN-NYA.


4:2

<2070> [unto us.]

diberitakan ... kabar kesukaan ........ pemberitaan(TB)/diberitakan ........... berita ........... sebab(TL) <2097 189> [preached. Gr. of hearing.]

berguna(TB)/faedah(TL) <5623> [did.]

[not being, etc. or because they were not united by faith to.]

4:2

oleh iman

1Tes 2:134:3

<3588> [we.]

seperti yang ..... Aku bersumpah ... bersumpah(TB)/sebagaimana ...... Seperti(TL) <2531 5613 3660> [As I.]

pekerjaan-Nya(TB)/perbuatan(TL) <2041> [the works.]

sejak(TB)/daripada(TL) <575> [from.]

4:3

tempat perhentian-Ku,

Mazm 95:11; Ul 1:34,35; Ibr 3:11 [Semua]


Catatan Frasa: MASUK KE TEMPAT PERHENTIAN-KU.


4:4

di dalam suatu nas(TB)/nas(TL) <4225> [in.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

4:4

segala pekerjaan-Nya.

Kej 2:2,3; Kel 20:11 [Semua]4:5

4:5

tempat perhentian-Ku.

Mazm 95:11; Ibr 4:3; [Lihat FULL. Ibr 4:3] [Semua]4:6

sudah jelas(TB)/sedangkan(TL) <620> [it remaineth.]

ada sejumlah orang(TB)/setengah(TL) <5100> [some.]

lebih dahulu(TB)/perhentian ...... kepadanya ...... terlebih dahulu(TL) <4386> [they.]

lebih dahulu(TB)/perhentian ...... kepadanya ...... terlebih dahulu(TL) <4386> [it was. or, the gospel was. entered.]

4:6

karena ketidaktaatan

Ibr 4:11; Ibr 3:18 [Semua]4:7

berfirman(TB)/firman-Nya(TL) <3004> [saying.]

hari ini ............... Pada hari ini(TB)/Hari ..................... hari(TL) <4594> [To day.]

setelah(TB)/kemudian(TL) <3326> [after.]

4:7

keraskan hatimu!

Mazm 95:7,8; Ibr 3:7,8,15 [Semua]4:8

[Jesus, that is, Joshua.]

telah membawa ... masuk ke tempat perhentian(TB)/perhentian(TL) <2664> [had.]

4:8

tempat perhentian,

Yos 22:4

akan berkata-kata

Ibr 1:1; [Lihat FULL. Ibr 1:1]4:9

masih tersedia(TB) <620> [remaineth.]

perhentian hari ketujuh(TB)/Perhentian(TL) <4520> [rest. or, keeping of a sabbath. people.]

4:9

Catatan Frasa: MASIH TERSEDIA SUATU HARI PERHENTIAN.


4:10

telah masuk(TB)/masuk(TL) <1525> [he that.]

ia ... telah berhenti(TB)/berhenti(TL) <2664> [hath.]

sama seperti(TB)/seperti(TL) <5618> [as.]

4:10

segala pekerjaannya,

Im 23:3; Wahy 14:13 [Semua]

dari pekerjaan-Nya.

Ibr 4:44:11

kita berusaha(TB)/mengusahakan(TL) <4704> [Let.]

<3363> [lest.]

ketidaktaatan(TB)/durhaka(TL) <543> [unbelief. or, disobedience.]

4:11

contoh ketidaktaatan

Ibr 4:6; Ibr 3:18 [Semua]


Catatan Frasa: BERUSAHA UNTUK MASUK.


4:12

firman(TB/TL) <3056> [the word.]

hidup(TB/TL) <2198> [is quick.]

lebih tajam(TB)/berkuasa ... lebih tajam daripada(TL) <5114> [sharper.]

dan ... dan ................. dan .... dan .... menyelidik membedakan ... dan(TB)/dan .......... dan ....... dan ... serta ... dan ... dan ...... dan(TL) <2532 5037 2924> [and is.]

4:12

firman Allah

Mr 4:14; [Lihat FULL. Mr 4:14]; Luk 5:1; 11:28; Yoh 10:35; Kis 12:24; 1Tes 2:13; 2Tim 2:9; 1Pet 1:23; 1Yoh 2:14; Wahy 1:2,9 [Semua]

hidup

Kis 7:38; 1Pet 1:23 [Semua]

dan kuat

Yes 55:11; Yer 23:29; 1Tes 2:13 [Semua]

pada pedang

Ef 6:17; Wahy 1:16; [Lihat FULL. Wahy 1:16] [Semua]

pikiran hati

1Kor 14:24,25 [Semua]


Catatan Frasa: FIRMAN ALLAH.


4:13

<2076> [is there.]

telanjang(TB) <1131> [naked.]

kepada-Nya(TB/TL) <4314> [with.]

4:13

di hadapan-Nya,

Mazm 33:13-15; Ams 5:21; Yer 16:17; 23:24; Dan 2:22 [Semua]4:14

Agung(TB)/Mahabesar(TL) <3173> [a great.]

yang telah melintasi(TB)/melintas(TL) <1330> [that is.]

Yesus(TB/TL) <2424> [Jesus.]

kita teguh berpegang(TB)/memegang(TL) <2902> [let.]

4:14

Judul : Yesus sebagai Imam Besar

Perikop : Ibr 4:14--5:10


Besar Agung,

Ibr 2:17; [Lihat FULL. Ibr 2:17]

semua langit,

Ibr 6:20; 8:1; 9:24 [Semua]

Anak Allah,

Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3]

pengakuan iman

Ibr 3:1; [Lihat FULL. Ibr 3:1]


Catatan Frasa: KITA SEKARANG MEMPUNYAI IMAM BESAR AGUNG.


4:15

kita punya(TB)/ada(TL) <2192> [we have.]

telah dicobai(TB) <3985> [tempted.]

tidak(TB)/tiada(TL) <5565> [yet.]

4:15

Imam Besar

Ibr 2:17; [Lihat FULL. Ibr 2:17]

dengan kita,

Ibr 2:18

berbuat dosa.

2Kor 5:21; [Lihat FULL. 2Kor 5:21]4:16

kita ..... menghampiri(TB)/menghampiri(TL) <4334> [come.]

takhta(TB/TL) <2362> [the throne.]

kita menerima(TB)/beroleh(TL) <2983> [obtain.]

4:16

penuh keberanian

Ef 3:12; [Lihat FULL. Ef 3:12]

menghampiri

Ibr 7:19; [Lihat FULL. Ibr 7:19]


Catatan Frasa: DENGAN PENUH KEBERANIAN MENGHAMPIRI TAKHTA KASIH KARUNIA.


5:1

setiap(TB)/tiap-tiap(TL) <3956> [every.]

ditetapkan(TB)/beribadat(TL) <2525> [is ordained.]

Sebab ......... manusia ... bagi manusia manusia ............ karena(TB)/Karena ......... manusia .... karena manusia .............. karena(TL) <1063 444 5228> [for men.]

<5037> [both.]

5:1

dengan Allah,

Ibr 2:17

dan korban

Ibr 8:3; 9:9 [Semua]

karena dosa.

Ibr 7:27


Catatan Frasa: SETIAP IMAM BESAR.


5:2

dapat(TB)/boleh(TL) <1410> [Who.]

mengerti ... yang jahil ... jahil(TB)/menahan(TL) <3356 50> [have compassion on. or, reasonably bear with. ignorant.]

yang sesat(TB)/sesat(TL) <4105> [them.]

ia ... penuh dengan(TB)/diliputi(TL) <4029> [is compassed.]

5:2

yang sesat,

Yes 29:24; Ibr 2:18; 4:15 [Semua]

dengan kelemahan,

Ibr 7:285:3

<2531> [as.]

5:3

bagi umat,

Im 9:7; 16:6; Ibr 7:27; 9:7 [Semua]5:4

5:4

telah terjadi

Kel 28:1; Bil 14:40; 18:7 [Semua]5:5

Kristus(TB/TL) <5547> [Christ.]

Engkau(TB) <4771> [Thou.]

5:5

tidak memuliakan

Yoh 8:54

Imam Besar,

Ibr 2:17; [Lihat FULL. Ibr 2:17]

yang berfirman

Ibr 1:1; [Lihat FULL. Ibr 1:1]

telah Kuperanakkan

Mazm 2:7; Mat 3:17; [Lihat FULL. Mat 3:17] [Semua]5:6

Engkau(TB)/Engkaulah(TL) <4771> [Thou.]

Melkisedek(TB)/Malkisedik(TL) <3198> [Melchisedec.]

5:6

peraturan Melkisedek.

Ibr 5:10; Kej 14:18; Ibr 6:20; 7:1-22 [Semua]

Mazm 110:4; Ibr 7:17,21 [Semua]


Catatan Frasa: MENURUT PERATURAN MELKISEDEK.


5:7

hidup-Nya(TB) <2250> [the.]

telah mempersembahkan(TB)/doa-Nya(TL) <4374> [when.]

dengan(TL) <3326> [with.]

keluhan(TB)/air .... doa-Nya(TL) <1144> [tears.]

kepada(TB/TL) <4314> [unto.]

dan ...... dan(TB)/tatkala ...................... dan ..... maka(TL) <5037 2532> [and.]

Dalam ......................... kesalehan-Nya .......... ketakutan-Nya(TB)/di ............................ dari ... ketakutan-Nya(TL) <1722 575 2124> [in that he feared. or, for his piety.]

5:7

dan permohonan

Luk 22:41-44 [Semua]

ratap tangis

Mat 27:46,50; Luk 23:46 [Semua]

karena kesalehan-Nya

Mr 14:36

telah didengarkan.

Mazm 22:25


Catatan Frasa: RATAP TANGIS DAN KELUHAN.


5:8

<5607> [he were.]

Ia telah belajar(TB)/belajar(TL) <3129> [yet.]

5:8

adalah Anak,

Ibr 1:2; [Lihat FULL. Ibr 1:2]

telah diderita-Nya,

Fili 2:8; [Lihat FULL. Fili 2:8]


Catatan Frasa: IA TELAH BELAJAR MENJADI TAAT.


5:9

sesudah ... mencapai kesempurnaan-Nya(TB)/disempurnakan(TL) <5048> [being.]

Ia menjadi(TB)/menjadi(TL) <1096> [he became.]

yang abadi(TB)/kekal(TL) <166> [eternal.]

bagi semua orang(TB)/segala(TL) <3956> [unto.]

5:9

mencapai kesempurnaan-Nya,

Ibr 2:10; [Lihat FULL. Ibr 2:10]


Catatan Frasa: KESELAMATAN ... BAGI SEMUA ORANG YANG TAAT KEPADA-NYA.


5:10

5:10

Imam Besar

Ibr 5:5; Ibr 2:17; [Lihat FULL. Ibr 2:17] [Semua]

peraturan Melkisedek.

Ibr 5:6; [Lihat FULL. Ibr 5:6]5:11

kami(TB)/kita(TL) <2254> [we.]

lamban(TB)/pendengaranmu(TL) <3576> [dull.]

5:11

Judul : Peringatan supaya dewasa

Perikop : Ibr 5:11--6:35:12

lamanya ... dari sudut waktu ... wajib .............. dan(TB)/ditimbang ....... tetapi ............. maka(TL) <2532 1223 5550> [for the.]

pengajar(TB)/guru(TL) <1320> [teachers.]

diajarkan(TB)/mengajarkan(TL) <1321> [teach.]

pokok(TB)/dari(TL) <746> [the first.]

penyataan(TB)/ditimbang lamanya ................ firman(TL) <3051> [the oracles.]

ditimbang ............. perlu .......... kamu masih memerlukan ... mendapat(TB)/ditimbang ...................... menjadi ..... mendapat(TL) <2192 1096> [as have.]

5:12

asas-asas pokok

Ibr 6:1

makanan keras.

1Kor 3:2; 1Pet 2:2 [Semua]


Catatan Frasa: SUSU, BUKAN MAKANAN KERAS.


5:13

ia tidak memahami(TB)/paham(TL) <552> [is unskilful. Gr. hath no experience. the word.]

<2076> [he.]

5:13

anak kecil.

1Kor 14:20; [Lihat FULL. 1Kor 14:20]5:14

orang-orang dewasa(TB)/biasa(TL) <5046> [of full age. or, perfect.]

biasa(TL) <1838> [use. or, an habit, or, perfection. their.]

untuk membedakan ...... membedakan(TB)/akalnya ... membedakan(TL) <4314 1253> [to discern.]

5:14

orang-orang dewasa,

1Kor 2:6; [Lihat FULL. 1Kor 2:6]

yang jahat.

Yes 7:15


Catatan Frasa: MEMBEDAKAN YANG BAIK DARIPADA YANG JAHAT.


6:1

tinggalkan(TB)/langsungkanlah(TL) <863> [leaving.]

asas-asas pertama pengajaran ajaran(TB)/pengajaran ...... langsungkanlah(TL) <3056 746> [principles of the doctrine. or, word of the beginning.]

beralih(TB) <5342> [let.]

meletakkan(TB)/membubuh(TL) <2598> [laying.]

pertobatan(TB)/tobat(TL) <3341> [repentance.]

yang sia-sia(TB)/mati(TL) <3498> [dead.]

kepercayaan(TB)/iman(TL) <4102> [faith.]

6:1

kita tinggalkan

Fili 3:12-14 [Semua]

dari ajaran

Ibr 5:12

yang sia-sia,

Ibr 9:146:2

ajaran(TB)/pengajaran(TL) <1322> [the doctrine.]

penumpangan(TB)/meletakkan(TL) <1936> [laying.]

kebangkitan(TB)/dari hal .... bangkit(TL) <386> [resurrection.]

kekal(TB/TL) <166> [eternal.]

6:2

pelbagai pembaptisan,

Yoh 3:25

penumpangan tangan,

Kis 6:6; [Lihat FULL. Kis 6:6]

orang-orang mati

Kis 2:24; [Lihat FULL. Kis 2:24]; Kis 17:18,32 [Semua]6:3

jika(TB)/jikalau(TL) <1437> [if.]

6:3

Allah mengizinkannya.

Kis 18:216:4

orang-orang(TL) <102> [it is.]

sekali(TL) <530> [were once.]

yang pernah mengecap merasa-rasa ... dan(TB)/dan ... merasa-rasa ....... dan(TL) <5037 2532 1089> [and have.]

mendapat bagian(TB)/bahagian(TL) <3353> [partakers.]

6:4

Judul : Peringatan supaya jangan murtad

Perikop : Ibr 6:4-8


pernah diterangi

Ibr 10:32

mengecap karunia

Ef 2:8

Roh Kudus,

Gal 3:2


Catatan Frasa: TIDAK MUNGKIN ... MEREKA BERTOBAT.


6:5

yang mengecap(TB)/sudah masuk hati ....... beserta .... kuat(TL) <1089> [tasted.]

karunia-karunia(TB)/kuasa(TL) <1411> [the powers.]

6:5

mengecap firman

Ibr 4:12; [Lihat FULL. Ibr 4:12]

yang baik

Mazm 34:96:6

dibaharui(TB)/dibaharukan(TL) <340> [to renew.]

menyalibkan(TB)/oleh sebab mereka ..... menyalibkan(TL) <388> [they crucify.]

menghina-Nya di muka umum(TB)/nyata-nyata(TL) <3856> [an open.]

6:6

mereka bertobat,

2Pet 2:21; 1Yoh 5:16 [Semua]

Anak Allah

Mat 4:3; [Lihat FULL. Mat 4:3]


Catatan Frasa: NAMUN YANG MURTAD LAGI.


6:7

tanah(TB/TL) <1093> [the earth.]

berguna(TL) <1223> [by. or, for. receiveth.]


6:8

menghasilkan(TB) <1627> [beareth.]

yang(TB)/laknat(TL) <3739> [whose.]

6:8

pada kutuk,

Kej 3:17,18; Yes 5:6; 27:4 [Semua]6:9

saudara-saudaraku yang kekasih(TB)/kekasihku(TL) <27> [beloved.]

yang mengandung(TB)/menaruh(TL) <2909 2192> [things.]

6:9

Judul : Ketentuan dari perjanjian Allah

Perikop : Ibr 6:9-12


hai saudara-saudaraku

1Kor 10:14; [Lihat FULL. 1Kor 10:14]


Catatan Frasa: SESUATU YANG LEBIH BAIK.


6:10

Sebab(TB)/Karena(TL) <1063> [For.]

Allah(TB/TL) <2316> [God.]

lupa(TB/TL) <1950> [to forget.]

pekerjaanmu(TB)/perbuatanmu(TL) <2041> [work.]

yang(TB/TL) <3739> [which.]

6:10

kamu lakukan

Mat 10:40,42; [Lihat FULL. Mat 10:40]; [Lihat FULL. Mat 10:42]; 1Tes 1:3 [Semua]6:11

kami ingin(TB)/kehendak(TL) <1937> [we desire.]

untuk .... berpaut milik yang pasti(TB)/serupa(TL) <4314 4136> [to the.]

pengharapanmu(TB)/pengharapan(TL) <1680> [of hope.]

sampai(TB)/hingga(TL) <891> [unto.]

6:11

menjadikan pengharapanmu

Ibr 3:6; [Lihat FULL. Ibr 3:6]6:12

kamu ... menjadi(TB)/jadi(TL) <1096> [ye.]

tetapi(TB) <1161> [but.]

iman(TB/TL) <4102> [faith.]

mendapat bagian(TB)/mewarisi(TL) <2816> [inherit.]

6:12

menjadi penurut-penurut

Ibr 13:7

dan kesabaran

2Tes 1:4; Yak 1:3; Wahy 13:10; 14:12 [Semua]

yang dijanjikan

Ibr 10:36
TIP #09: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab dan catatan hanya seukuran layar atau memanjang. [SEMUA]
dibuat dalam 0.27 detik
dipersembahkan oleh YLSA