TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 21:1--24:22

21:1 <0854> Kta <0369> Nya <0376> syaw <0905> Kdbl <0859> hta <04069> ewdm <0> wl <0559> rmayw <01732> dwd <07122> tarql <0288> Klmyxa <02729> drxyw <03548> Nhkh <0288> Klmyxa <0413> la <05011> hbn <01732> dwd <0935> abyw<21:2> (21:1)

21:1 (21:2) kai <2532> ercetai <2064> dauid eiv <1519> nomba prov <4314> abimelec ton <3588> ierea <2409> kai <2532> exesth <1839> abimelec th <3588> apanthsei autou <846> kai <2532> eipen autw <846> ti <5100> oti <3754> su <4771> monov <3441> kai <2532> ouyeiv <3762> meta <3326> sou <4771>

21:2 <0492> ynwmla <06423> ynlp <04725> Mwqm <0413> la <03045> ytedwy <05288> Myrenh <0853> taw <06680> Ktywu <0834> rsaw <07971> Kxls <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbdh <0853> ta <03972> hmwam <03045> edy <0408> la <0376> sya <0413> yla <0559> rmayw <01697> rbd <06680> ynwu <04428> Klmh <03548> Nhkh <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:3> (21:2)

21:2 (21:3) kai <2532> eipen dauid tw <3588> ierei <2409> o <3588> basileuv <935> entetaltai <1781> moi <1473> rhma <4487> shmeron <4594> kai <2532> eipen moi <1473> mhdeiv <3367> gnwtw <1097> to <3588> rhma <4487> peri <4012> ou <3739> egw <1473> apostellw <649> se <4771> kai <2532> uper <5228> ou <3739> entetalmai <1781> soi <4771> kai <2532> toiv <3588> paidarioiv <3808> diamemarturhmai en <1722> tw <3588> topw <5117> tw <3588> legomenw <3004> yeou <2316> pistiv <4102> fellani alemwni

21:3 <04672> aumnh <0176> wa <03027> ydyb <05414> hnt <03899> Mxl <02568> hsmx <03027> Kdy <08478> txt <03426> sy <04100> hm <06258> htew<21:4> (21:3)

21:3 (21:4) kai <2532> nun <3568> ei <1487> eisin <1510> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> pente <4002> artoi <740> dov <1325> eiv <1519> ceira <5495> mou <1473> to <3588> eureyen <2147>

21:4 P <0802> hsam <0389> Ka <05288> Myrenh <08104> wrmsn <0518> Ma <03426> sy <06944> sdq <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03027> ydy <08478> txt <0413> la <02455> lx <03899> Mxl <0369> Nya <0559> rmayw <01732> dwd <0853> ta <03548> Nhkh <06030> Neyw<21:5> (21:4)

21:4 (21:5) kai <2532> apekriyh o <3588> iereuv <2409> tw <3588> dauid kai <2532> eipen ouk <3364> eisin <1510> artoi <740> bebhloi <952> upo <5259> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> agioi <40> eisin <1510> ei <1487> pefulagmena <5442> ta <3588> paidaria <3808> estin <1510> apo <575> gunaikov <1135> kai <2532> fagetai <2068>

21:5 <03627> ylkb <06942> sdqy <03117> Mwyh <03588> yk <0637> Paw <02455> lx <01870> Krd <01931> awhw <06944> sdq <05288> Myrenh <03627> ylk <01961> wyhyw <03318> ytaub <08032> Msls <08543> lwmtk <0> wnl <06113> hrue <0802> hsa <0518> Ma <03588> yk <0> wl <0559> rmayw <03548> Nhkh <0853> ta <01732> dwd <06030> Neyw<21:6> (21:5)

21:5 (21:6) kai <2532> apekriyh dauid tw <3588> ierei <2409> kai <2532> eipen autw <846> alla <235> apo <575> gunaikov <1135> apeschmeya <568> ecyev kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> me <1473> eiv <1519> odon <3598> gegone <1096> panta <3956> ta <3588> paidaria <3808> hgnismena <48> kai <2532> auth <846> h <3588> odov <3598> bebhlov <952> dioti <1360> agiasyhsetai <37> shmeron <4594> dia <1223> ta <3588> skeuh <4632> mou <1473>

21:6 <03947> wxqlh <03117> Mwyb <02527> Mx <03899> Mxl <07760> Mwvl <03068> hwhy <06440> ynplm <05493> Myrowmh <06440> Mynph <03899> Mxl <0518> Ma <03588> yk <03899> Mxl <08033> Ms <01961> hyh <03808> al <03588> yk <06944> sdq <03548> Nhkh <0> wl <05414> Ntyw<21:7> (21:6)

21:6 (21:7) kai <2532> edwken <1325> autw <846> abimelec o <3588> iereuv <2409> touv <3588> artouv <740> thv <3588> proyesewv <4286> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> ekei <1563> artov <740> oti <3754> all <235> h <2228> artoi <740> tou <3588> proswpou <4383> oi <3588> afhrhmenoi ek <1537> proswpou <4383> kuriou <2962> parateyhnai <3908> arton <740> yermon h <3739> hmera <2250> elaben <2983> autouv <846>

21:7 <07586> lwasl <0834> rsa <07473> Myerh <047> ryba <0130> ymdah <01673> gad <08034> wmsw <03069> hwhy <06440> ynpl <06113> ruen <01931> awhh <03117> Mwyb <07586> lwas <05650> ydbem <0376> sya <08033> Msw<21:8> (21:7)

21:7 (21:8) kai <2532> ekei <1563> hn <1510> en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> tou <3588> saoul <4549> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> sunecomenov <4912> neessaran enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> onoma <3686> autw <846> dwhk o <3588> surov <4948> nemwn tav <3588> hmionouv saoul <4549>

21:8 o <05169> Uwxn <04428> Klmh <01697> rbd <01961> hyh <03588> yk <03027> ydyb <03947> ytxql <03808> al <03627> ylk <01571> Mgw <02719> ybrx <01571> Mg <03588> yk <02719> brx <0176> wa <02595> tynx <03027> Kdy <08478> txt <06311> hp <03426> sy <0371> Nyaw <0288> Klmyxal <01732> dwd <0559> rmayw<21:9> (21:8)

21:8 (21:9) kai <2532> eipen dauid prov <4314> abimelec ide <3708> ei <1487> estin <1510> entauya upo <5259> thn <3588> ceira <5495> sou <4771> doru h <2228> romfaia oti <3754> thn <3588> romfaian mou <1473> kai <2532> ta <3588> skeuh <4632> ouk <3364> eilhfa <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> oti <3754> hn <1510> to <3588> rhma <4487> tou <3588> basilewv <935> kata <2596> spoudhn <4710>

21:9 <0> yl <05414> hnnt <03644> hwmk <0369> Nya <01732> dwd <0559> rmayw <02088> hzb <02108> htlwz <0312> trxa <0369> Nya <03588> yk <0> xq <0> Kl <03947> xqt <0853> hta <0518> Ma <0646> dwpah <0310> yrxa <08071> hlmvb <03874> hjwl <01931> ayh <02009> hnh <0425> hlah <06010> qmeb <05221> tykh <0834> rsa <06430> ytslph <01555> tylg <02719> brx <03548> Nhkh <0559> rmayw<21:10> (21:9)

21:9 (21:10) kai <2532> eipen o <3588> iereuv <2409> idou <2400> h <3588> romfaia goliay tou <3588> allofulou <246> on <3739> epataxav <3960> en <1722> th <3588> koiladi hla kai <2532> auth <846> eneilhmenh <1750> en <1722> imatiw <2440> ei <1487> tauthn <3778> lhmqh <2983> seautw <4572> labe <2983> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> etera <2087> parex tauthv <3778> entauya kai <2532> eipen dauid idou <2400> ouk <3364> estin <1510> wsper <3746> auth <846> dov <1325> moi <1473> authn <846>

21:10 <01661> tg <04428> Klm <0397> syka <0413> la <0935> abyw <07586> lwas <06440> ynpm <01931> awhh <03117> Mwyb <01272> xrbyw <01732> dwd <06965> Mqyw<21:11> (21:10)

21:10 (21:11) kai <2532> edwken <1325> authn <846> autw <846> kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> efugen <5343> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> ek <1537> proswpou <4383> saoul <4549> kai <2532> hlyen <2064> dauid prov <4314> agcouv basilea <935> gey

21:11 <07233> *wytbbrb {wtbbrb} <01732> dwdw <0505> *wyplab {wplab} <07586> lwas <05221> hkh <0559> rmal <04246> twlxmb <06030> wney <02088> hzl <03808> awlh <0776> Urah <04428> Klm <01732> dwd <02088> hz <03808> awlh <0413> wyla <0397> syka <05650> ydbe <0559> wrmayw<21:12> (21:11)

21:11 (21:12) kai <2532> eipan oi <3588> paidev <3816> agcouv prov <4314> auton <846> ouci <3364> outov <3778> dauid o <3588> basileuv <935> thv <3588> ghv <1065> ouci <3364> toutw <3778> exhrcon ai <3588> coreuousai legousai <3004> epataxen <3960> saoul <4549> en <1722> ciliasin <5505> autou <846> kai <2532> dauid en <1722> muriasin <3461> autou <846>

21:12 <01661> tg <04428> Klm <0397> syka <06440> ynpm <03966> dam <03372> aryw <03824> wbblb <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01732> dwd <07760> Mvyw<21:13> (21:12)

21:12 (21:13) kai <2532> eyeto <5087> dauid ta <3588> rhmata <4487> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> efobhyh <5399> sfodra <4970> apo <575> proswpou <4383> agcouv basilewv <935> gey

21:13 <02206> wnqz <0413> la <07388> wryr <03381> drwyw <08179> resh <01817> twtld <05921> le <08427> *wytyw {wtyw} <03027> Mdyb <01984> llhtyw <05869> Mhynyeb <02940> wmej <0853> ta <08138> wnsyw<21:14> (21:13)

21:13 (21:14) kai <2532> hlloiwsen to <3588> proswpon <4383> autou <846> enwpion <1799> autou <846> kai <2532> prosepoihsato en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> etumpanizen <5178> epi <1909> taiv <3588> yuraiv <2374> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> parefereto <3911> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> kai <2532> epipten <4098> epi <1909> tav <3588> yurav <2374> thv <3588> pulhv <4439> kai <2532> ta <3588> siela autou <846> katerrei epi <1909> ton <3588> pwgwna autou <846>

21:14 <0413> yla <0853> wta <0935> waybt <04100> hml <07696> egtsm <0376> sya <07200> wart <02009> hnh <05650> wydbe <0413> la <0397> syka <0559> rmayw<21:15> (21:14)

21:14 (21:15) kai <2532> eipen agcouv prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> idou <2400> idete <3708> andra <435> epilhmpton ina <2443> ti <5100> eishgagete <1521> auton <846> prov <4314> me <1473>

21:15 o <01004> ytyb <0413> la <0935> awby <02088> hzh <05921> yle <07696> egtshl <02088> hz <0853> ta <0935> Mtabh <03588> yk <0589> yna <07696> Myegsm <02638> rox<21:16> (21:15)

21:15 (21:16) h <2228> elattoumai <1642> epilhmptwn egw <1473> oti <3754> eisageiocate <1521> auton <846> epilhmpteuesyai prov <4314> me <1473> outov <3778> ouk <3364> eiseleusetai <1525> eiv <1519> oikian <3614>

22:1 <08033> hms <0413> wyla <03381> wdryw <01> wyba <01004> tyb <03605> lkw <0251> wyxa <08085> wemsyw <05725> Mlde <04631> trem <0413> la <04422> jlmyw <08033> Msm <01732> dwd <01980> Klyw(22:1)

22:1 kai <2532> aphlyen <565> ekeiyen <1564> dauid kai <2532> dieswyh <1295> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> to <3588> sphlaion <4693> to <3588> odollam kai <2532> akouousin <191> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> kai <2532> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> katabainousin <2597> prov <4314> auton <846> ekei <1563>

22:2 <0376> sya <03967> twam <0702> ebrak <05973> wme <01961> wyhyw <08269> rvl <05921> Mhyle <01961> yhyw <05315> spn <04751> rm <0376> sya <03605> lkw <05378> asn <0> wl <0834> rsa <0376> sya <03605> lkw <04689> qwum <0376> sya <03605> lk <0413> wyla <06908> wubqtyw(22:2)

22:2 kai <2532> sunhgonto <4863> prov <4314> auton <846> pav <3956> en <1722> anagkh kai <2532> pav <3956> upocrewv kai <2532> pav <3956> katwdunov quch <5590> kai <2532> hn <1510> ep <1909> autwn <846> hgoumenov <2233> kai <2532> hsan <1510> met <3326> autou <846> wv <3739> tetrakosioi <5071> andrev <435>

22:3 <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <04100> hm <03045> eda <0834> rsa <05704> de <0854> Mkta <0517> ymaw <01> yba <04994> an <03318> auy <04124> bawm <04428> Klm <0413> la <0559> rmayw <04124> bawm <04708> hpum <08033> Msm <01732> dwd <01980> Klyw(22:3)

22:3 kai <2532> aphlyen <565> dauid ekeiyen <1564> eiv <1519> masshfa thv <3588> mwab kai <2532> eipen prov <4314> basilea <935> mwab ginesywsan <1096> dh <1161> o <3588> pathr <3962> mou <1473> kai <2532> h <3588> mhthr <3384> mou <1473> para <3844> soi <4771> ewv <2193> otou <3748> gnw <1097> ti <5100> poihsei <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316>

22:4 o <04686> hdwumb <01732> dwd <01961> twyh <03117> ymy <03605> lk <05973> wme <03427> wbsyw <04124> bawm <04428> Klm <06440> ynp <0854> ta <05148> Mxnyw(22:4)

22:4 kai <2532> parekalesen <3870> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> mwab kai <2532> katwkoun met <3326> autou <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> ontov <1510> tou <3588> dauid en <1722> th <3588> perioch <4042>

22:5 o <02802> trx <03293> rey <0935> abyw <01732> dwd <01980> Klyw <03063> hdwhy <0776> Ura <0> Kl <0935> tabw <01980> Kl <04686> hdwumb <03427> bst <03808> al <01732> dwd <0413> la <05030> aybnh <01410> dg <0559> rmayw(22:5)

22:5 kai <2532> eipen gad <1045> o <3588> profhthv <4396> prov <4314> dauid mh <3165> kayou <2521> en <1722> th <3588> perioch <4042> poreuou <4198> kai <2532> hxeiv <1854> eiv <1519> ghn <1065> iouda <2448> kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> hlyen <2064> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> polei <4172> saric

22:6 <05921> wyle <05324> Mybun <05650> wydbe <03605> lkw <03027> wdyb <02595> wtynxw <07413> hmrb <0815> lsah <08478> txt <01390> hebgb <03427> bswy <07586> lwasw <0854> wta <0834> rsa <0582> Mysnaw <01732> dwd <03045> edwn <03588> yk <07586> lwas <08085> emsyw(22:6)

22:6 kai <2532> hkousen <191> saoul <4549> oti <3754> egnwstai <1097> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> saoul <4549> ekayhto <2521> en <1722> tw <3588> bounw <1015> upo <5259> thn <3588> arouran thn <3588> en <1722> rama kai <2532> to <3588> doru en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> autou <846> pareisthkeisan <3936> autw <846>

22:7 <03967> twam <08269> yrvw <0505> Mypla <08269> yrv <07760> Myvy <03605> Mklkl <03754> Mymrkw <07704> twdv <03448> ysy <01121> Nb <05414> Nty <03605> Mklkl <01571> Mg <03227> ynymy <01121> ynb <04994> an <08085> wems <05921> wyle <05324> Mybunh <05650> wydbel <07586> lwas <0559> rmayw(22:7)

22:7 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> touv <3588> paresthkotav <3936> autw <846> kai <2532> eipen autoiv <846> akousate <191> dh <1161> uioi <5207> beniamin <958> ei <1487> alhywv <230> pasin <3956> umin <4771> dwsei <1325> o <3588> uiov <5207> iessai <2421> agrouv <68> kai <2532> ampelwnav <290> kai <2532> pantav <3956> umav <4771> taxei <5021> ekatontarcouv kai <2532> ciliarcouv <5506>

22:8 o <02088> hzh <03117> Mwyk <0693> bral <05921> yle <05650> ydbe <0853> ta <01121> ynb <06965> Myqh <03588> yk <0241> ynza <0853> ta <01540> hlgw <05921> yle <04480> Mkm <02470> hlx <0369> Nyaw <03448> ysy <01121> Nb <05973> Me <01121> ynb <03772> trkb <0241> ynza <0853> ta <01540> hlg <0369> Nyaw <05921> yle <03605> Mklk <07194> Mtrsq <03588> yk(22:8)

22:8 oti <3754> sugkeisye pantev <3956> umeiv <4771> ep <1909> eme <1473> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> apokaluptwn <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> en <1722> tw <3588> diayesyai ton <3588> uion <5207> mou <1473> diayhkhn <1242> meta <3326> tou <3588> uiou <5207> iessai <2421> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ponwn peri <4012> emou <1473> ex <1537> umwn <4771> kai <2532> apokaluptwn <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> oti <3754> ephgeiren o <3588> uiov <5207> mou <1473> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> ecyron <2190> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

22:9 <0285> bwjxa <01121> Nb <0288> Klmyxa <0413> la <05011> hbn <0935> ab <03448> ysy <01121> Nb <0853> ta <07200> ytyar <0559> rmayw <07586> lwas <05650> ydbe <05921> le <05324> bun <01931> awhw <0130> ymdah <01673> gad <06030> Neyw(22:9)

22:9 kai <2532> apokrinetai dwhk o <3588> surov <4948> o <3588> kayesthkwv <2525> epi <1909> tav <3588> hmionouv saoul <4549> kai <2532> eipen eoraka <3708> ton <3588> uion <5207> iessai <2421> paraginomenon <3854> eiv <1519> nomba prov <4314> abimelec uion <5207> acitwb ton <3588> ierea <2409>

22:10 <0> wl <05414> Ntn <06430> ytslph <01555> tylg <02719> brx <0853> taw <0> wl <05414> Ntn <06720> hdyuw <03068> hwhyb <0> wl <07592> lasyw(22:10)

22:10 kai <2532> hrwta <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> episitismon <1979> edwken <1325> autw <846> kai <2532> thn <3588> romfaian goliad tou <3588> allofulou <246> edwken <1325> autw <846>

22:11 o <04428> Klmh <0413> la <03605> Mlk <0935> wabyw <05011> bnb <0834> rsa <03548> Mynhkh <01> wyba <01004> tyb <03605> lk <0853> taw <03548> Nhkh <0285> bwjyxa <01121> Nb <0288> Klmyxa <0853> ta <07121> arql <04428> Klmh <07971> xlsyw(22:11)

22:11 kai <2532> apesteilen <649> o <3588> basileuv <935> kalesai <2564> ton <3588> abimelec uion <5207> acitwb kai <2532> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> tou <3588> patrov <3962> autou <846> touv <3588> iereiv <2409> touv <3588> en <1722> nomba kai <2532> paregenonto <3854> pantev <3956> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

22:12 <0113> ynda <02005> ynnh <0559> rmayw <0285> bwjyxa <01121> Nb <04994> an <08085> ems <07586> lwas <0559> rmayw(22:12)

22:12 kai <2532> eipen saoul <4549> akoue <191> dh <1161> uie <5207> acitwb kai <2532> eipen idou <2400> egw <1473> lalei <2980> kurie <2962>

22:13 o <02088> hzh <03117> Mwyk <0693> bral <0413> yla <06965> Mwql <0430> Myhlab <0> wl <07592> lwasw <02719> brxw <03899> Mxl <0> wl <05414> Kttb <03448> ysy <01121> Nbw <0859> hta <05921> yle <07194> Mtrsq <04100> hml <07586> lwas <0413> *wyla {wla} <0559> rmayw(22:13)

22:13 kai <2532> eipen autw <846> saoul <4549> ina <2443> ti <5100> suneyou kat <2596> emou <1473> su <4771> kai <2532> o <3588> uiov <5207> iessai <2421> dounai <1325> se <4771> autw <846> arton <740> kai <2532> romfaian kai <2532> erwtan <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> yesyai <5087> auton <846> ep <1909> eme <1473> eiv <1519> ecyron <2190> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778>

22:14 <01004> Ktybb <03513> dbknw <04928> Ktemsm <0413> la <05493> row <04428> Klmh <02860> Ntxw <0539> Nman <01732> dwdk <05650> Kydbe <03605> lkb <04310> ymw <0559> rmayw <04428> Klmh <0853> ta <0288> Klmyxa <06030> Neyw(22:14)

22:14 kai <2532> apekriyh tw <3588> basilei <935> kai <2532> eipen kai <2532> tiv <5100> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> douloiv <1401> sou <4771> wv <3739> dauid pistov <4103> kai <2532> gambrov tou <3588> basilewv <935> kai <2532> arcwn <757> pantov <3956> paraggelmatov sou <4771> kai <2532> endoxov <1741> en <1722> tw <3588> oikw <3624> sou <4771>

22:15 <01419> lwdg <0176> wa <06996> Njq <01697> rbd <02063> taz <03605> lkb <05650> Kdbe <03045> edy <03808> al <03588> yk <01> yba <01004> tyb <03605> lkb <01697> rbd <05650> wdbeb <04428> Klmh <07760> Mvy <0408> la <0> yl <02486> hlylx <0430> Myhlab <07592> wl <07592> *lasl {lwasl} <02490> ytlxh <03117> Mwyh(22:15)

22:15 h <2228> shmeron <4594> hrgmai <757> erwtan <2065> autw <846> dia <1223> tou <3588> yeou <2316> mhdamwv <3365> mh <3165> dotw <1325> o <3588> basileuv <935> kata <2596> tou <3588> doulou <1401> autou <846> logon <3056> kai <2532> ef <1909> olon <3650> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> oti <3754> ouk <3364> hdei <1491> o <3588> doulov <1401> o <3588> sov <4674> en <1722> pasin <3956> toutoiv <3778> rhma <4487> mikron <3398> h <2228> mega <3173>

22:16 <01> Kyba <01004> tyb <03605> lkw <0859> hta <0288> Klmyxa <04191> twmt <04191> twm <04428> Klmh <0559> rmayw(22:16)

22:16 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> saoul <4549> yanatw <2288> apoyanh <599> abimelec su <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

22:17 o <03068> hwhy <03548> ynhkb <06293> egpl <03027> Mdy <0853> ta <07971> xlsl <04428> Klmh <05650> ydbe <014> wba <03808> alw <0241> *ynza {wnza} <0853> ta <01540> wlg <03808> alw <01931> awh <01272> xrb <03588> yk <03045> wedy <03588> ykw <01732> dwd <05973> Me <03027> Mdy <01571> Mg <03588> yk <03068> hwhy <03548> ynhk <04191> wtymhw <05437> wbo <05921> wyle <05324> Mybunh <07323> Myurl <04428> Klmh <0559> rmayw(22:17)

22:17 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> toiv <3588> paratrecousin toiv <3588> efesthkosin ep <1909> auton <846> prosagagete <4317> kai <2532> yanatoute <2289> touv <3588> iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962> oti <3754> h <3588> ceir <5495> autwn <846> meta <3326> dauid kai <2532> oti <3754> egnwsan <1097> oti <3754> feugei <5343> autov <846> kai <2532> ouk <3364> apekaluqan <601> to <3588> wtion <5621> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> eboulhyhsan <1014> oi <3588> paidev <3816> tou <3588> basilewv <935> epenegkein <2018> tav <3588> ceirav <5495> autwn <846> apanthsai <528> eiv <1519> touv <3588> iereiv <2409> kuriou <2962>

22:18 <0906> db <0646> dwpa <05375> avn <0376> sya <02568> hsmxw <08084> Mynms <01931> awhh <03117> Mwyb <04191> tmyw <03548> Mynhkb <01931> awh <06293> egpyw <0130> ymdah <01673> *gawd {gywd} <05437> boyw <03548> Mynhkb <06293> egpw <0859> hta <05437> bo <01673> *gawdl {gywdl} <04428> Klmh <0559> rmayw(22:18)

22:18 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> tw <3588> dwhk epistrefou <1994> su <4771> kai <2532> apanta <528> eiv <1519> touv <3588> iereiv <2409> kai <2532> epestrafh <1994> dwhk o <3588> surov <4948> kai <2532> eyanatwsen <2289> touv <3588> iereiv <2409> kuriou <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> triakosiouv <5145> kai <2532> pente <4002> andrav <435> pantav <3956> airontav <142> efoud

22:19 <02719> brx <06310> ypl <07716> hvw <02543> rwmxw <07794> rwsw <03243> qnwy <05704> dew <05768> llwem <0802> hsa <05704> dew <0376> syam <02719> brx <06310> ypl <05221> hkh <03548> Mynhkh <05892> rye <05011> bn <0853> taw(22:19)

22:19 kai <2532> thn <3588> nomba thn <3588> polin <4172> twn <3588> ierewn <2409> epataxen <3960> en <1722> stomati <4750> romfaiav apo <575> androv <435> ewv <2193> gunaikov <1135> apo <575> nhpiou <3516> ewv <2193> yhlazontov <2337> kai <2532> moscou <3448> kai <2532> onou <3688> kai <2532> probatou <4263>

22:20 <01732> dwd <0310> yrxa <01272> xrbyw <054> rtyba <08034> wmsw <0285> bwjxa <01121> Nb <0288> Klmyxal <0259> dxa <01121> Nb <04422> jlmyw(22:20)

22:20 kai <2532> diaswzetai <1295> uiov <5207> eiv <1519> tw <3588> abimelec uiw <5207> acitwb kai <2532> onoma <3686> autw <846> abiayar <8> kai <2532> efugen <5343> opisw <3694> dauid

22:21 <03068> hwhy <03548> ynhk <0853> ta <07586> lwas <02026> grh <03588> yk <01732> dwdl <054> rtyba <05046> dgyw(22:21)

22:21 kai <2532> aphggeilen abiayar <8> tw <3588> dauid oti <3754> eyanatwsen <2289> saoul <4549> pantav <3956> touv <3588> iereiv <2409> tou <3588> kuriou <2962>

22:22 <01> Kyba <01004> tyb <05315> spn <03605> lkb <05437> ytbo <0595> ykna <07586> lwasl <05046> dygy <05046> dgh <03588> yk <0130> ymdah <01673> *gawd {gywd} <08033> Ms <03588> yk <01931> awhh <03117> Mwyb <03045> ytedy <054> rtybal <01732> dwd <0559> rmayw(22:22)

22:22 kai <2532> eipen dauid tw <3588> abiayar <8> hidein en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> oti <3754> dwhk o <3588> surov <4948> oti <3754> apaggellwn apaggelei tw <3588> saoul <4549> egw <1473> eimi <1510> aitiov <159> twn <3588> qucwn <5590> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> sou <4771>

22:23 <05978> ydme <0859> hta <04931> trmsm <03588> yk <05315> Kspn <0853> ta <01245> sqby <05315> yspn <0853> ta <01245> sqby <0834> rsa <03588> yk <03372> aryt <0408> la <0854> yta <03427> hbs(22:23)

22:23 kayou <2521> met <3326> emou <1473> mh <3165> fobou <5399> oti <3754> ou <3364> ean <1437> zhtw <2212> th <3588> quch <5590> mou <1473> topon <5117> zhthsw <2212> kai <2532> th <3588> quch <5590> sou <4771> oti <3754> pefulaxai <5442> su <4771> par <3844> emoi <1473>

23:1 <01637> twnrgh <0853> ta <08154> Myos <01992> hmhw <07084> hlyeqb <03898> Mymxln <06430> Mytslp <02009> hnh <0559> rmal <01732> dwdl <05046> wdgyw(23:1)

23:1 kai <2532> aphggelh tw <3588> dauid legontev <3004> idou <2400> oi <3588> allofuloi <246> polemousin <4170> en <1722> th <3588> keila kai <2532> autoi <846> diarpazousin katapatousin <2662> touv <3588> alw <257>

23:2 <07084> hlyeq <0853> ta <03467> teswhw <06430> Mytslpb <05221> tykhw <01980> Kl <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rmaywo <0428> hlah <06430> Mytslpb <05221> ytykhw <01980> Klah <0559> rmal <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw(23:2)

23:2 kai <2532> ephrwthsen dauid dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> legwn <3004> ei <1487> poreuyw <4198> kai <2532> pataxw <3960> touv <3588> allofulouv <246> toutouv <3778> kai <2532> eipen kuriov <2962> poreuou <4198> kai <2532> pataxeiv <3960> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> toutoiv <3778> kai <2532> swseiv <4982> thn <3588> keila

23:3 o <06430> Mytslp <04634> twkrem <0413> la <07084> hleq <01980> Kln <03588> yk <0637> Paw <03372> Myary <03063> hdwhyb <06311> hp <0587> wnxna <02009> hnh <0413> wyla <01732> dwd <0376> ysna <0559> wrmayw(23:3)

23:3 kai <2532> eipan oi <3588> andrev <435> tou <3588> dauid prov <4314> auton <846> idou <2400> hmeiv <1473> entauya en <1722> th <3588> ioudaia <2449> foboumeya <5399> kai <2532> pwv <4459> estai <1510> ean <1437> poreuywmen <4198> eiv <1519> keila eiv <1519> ta <3588> skula <4661> twn <3588> allofulwn <246> eisporeusomeya <1531>

23:4 <03027> Kdyb <06430> Mytslp <0853> ta <05414> Ntn <0589> yna <03588> yk <07084> hlyeq <03381> dr <06965> Mwq <0559> rmayw <03068> hwhy <06030> whneywo <03068> hwhyb <07592> lasl <01732> dwd <05750> dwe <03254> Powyw(23:4)

23:4 kai <2532> proseyeto <4369> dauid erwthsai <2065> eti <2089> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apekriyh autw <846> kuriov <2962> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> anasthyi <450> kai <2532> katabhyi <2597> eiv <1519> keila oti <3754> egw <1473> paradidwmi <3860> touv <3588> allofulouv <246> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771>

23:5 o <07084> hlyeq <03427> ybsy <0853> ta <01732> dwd <03467> esyw <01419> hlwdg <04347> hkm <0> Mhb <05221> Kyw <04735> Mhynqm <0853> ta <05090> ghnyw <06430> Mytslpb <03898> Mxlyw <07084> hlyeq <0376> *wysnaw {wsnaw} <01732> dwd <01980> Klyw(23:5)

23:5 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> eiv <1519> keila kai <2532> epolemhsen <4170> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> kai <2532> efugon <5343> ek <1537> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> aphgagen <520> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autoiv <846> plhghn <4127> megalhn <3173> kai <2532> eswsen <4982> dauid touv <3588> katoikountav keila

23:6 <03027> wdyb <03381> dry <0646> dwpa <07084> hlyeq <01732> dwd <0413> la <0288> Klmyxa <01121> Nb <054> rtyba <01272> xrbb <01961> yhyw(23:6)

23:6 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> fugein <5343> abiayar <8> uion <5207> abimelec prov <4314> dauid kai <2532> autov <846> meta <3326> dauid eiv <1519> keila katebh <2597> ecwn <2192> efoud en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846>

23:7 <01280> xyrbw <01817> Mytld <05892> ryeb <0935> awbl <05462> rgon <03588> yk <03027> ydyb <0430> Myhla <0853> wta <05234> rkn <07586> lwas <0559> rmayw <07084> hlyeq <01732> dwd <0935> ab <03588> yk <07586> lwasl <05046> dgyw(23:7)

23:7 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> oti <3754> hkei <1854> dauid eiv <1519> keila kai <2532> eipen saoul <4549> pepraken <4097> auton <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ceirav <5495> mou <1473> oti <3754> apokekleistai <608> eiselywn <1525> eiv <1519> polin <4172> yurwn <2374> kai <2532> moclwn

23:8 <0376> wysna <0413> law <01732> dwd <0413> la <06696> rwul <07084> hlyeq <03381> tdrl <04421> hmxlml <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <07586> lwas <08085> emsyw(23:8)

23:8 kai <2532> parhggeilen <3853> saoul <4549> panti <3956> tw <3588> law <2992> eiv <1519> polemon <4171> katabainein <2597> eiv <1519> keila sunecein <4912> ton <3588> dauid kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846>

23:9 o <0646> dwpah <05066> hsygh <03548> Nhkh <054> rtyba <0413> la <0559> rmayw <07451> herh <02790> syrxm <07586> lwas <05921> wyle <03588> yk <01732> dwd <03045> edyw(23:9)

23:9 kai <2532> egnw <1097> dauid oti <3754> ou <3364> parasiwpa saoul <4549> peri <4012> autou <846> thn <3588> kakian <2549> kai <2532> eipen dauid prov <4314> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> prosagage <4317> to <3588> efoud kuriou <2962>

23:10 <05668> yrwbeb <05892> ryel <07843> txsl <07084> hlyeq <0413> la <0935> awbl <07586> lwas <01245> sqbm <03588> yk <05650> Kdbe <08085> ems <08085> ems <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01732> dwd <0559> rmayw(23:10)

23:10 kai <2532> eipen dauid kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> akouwn <191> akhkoen <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> zhtei <2212> saoul <4549> elyein <2064> epi <1909> keila diafyeirai <1311> thn <3588> polin <4172> di <1223> eme <1473>

23:11 <03381> dry <03068> hwhy <0559> rmaywo <05650> Kdbel <04994> an <05046> dgh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05650> Kdbe <08085> ems <0834> rsak <07586> lwas <03381> dryh <03027> wdyb <07084> hlyeq <01167> yleb <05462> ynrgoyh(23:11)

23:11 ei <1487> apokleisyhsetai <608> kai <2532> nun <3568> ei <1487> katabhsetai <2597> saoul <4549> kaywv <2531> hkousen <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apaggeilon tw <3588> doulw <1401> sou <4771> kai <2532> eipen kuriov <2962> apokleisyhsetai <608>

23:12 o <05462> wrygoy <03068> hwhy <0559> rmayw <07586> lwas <03027> dyb <0376> ysna <0853> taw <0853> yta <07084> hlyeq <01167> yleb <05462> wrgoyh <01732> dwd <0559> rmayw(23:12)

23:12

23:13 <03318> taul <02308> ldxyw <07084> hlyeqm <01732> dwd <04422> jlmn <03588> yk <05046> dgh <07586> lwaslw <01980> wklhty <0834> rsab <01980> wklhtyw <07084> hleqm <03318> wauyw <0376> sya <03967> twam <08337> ssk <0376> wysnaw <01732> dwd <06965> Mqyw(23:13)

23:13 kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> wv <3739> tetrakosioi <5071> kai <2532> exhlyon <1831> ek <1537> keila kai <2532> eporeuonto <4198> ou <3364> ean <1437> eporeuyhsan <4198> kai <2532> tw <3588> saoul <4549> aphggelh oti <3754> diaseswtai <1295> dauid ek <1537> keila kai <2532> anhken <447> tou <3588> exelyein <1831>

23:14 <03027> wdyb <0430> Myhla <05414> wntn <03808> alw <03117> Mymyh <03605> lk <07586> lwas <01245> whsqbyw <02128> Pyz <04057> rbdmb <02022> rhb <03427> bsyw <04679> twdumb <04057> rbdmb <01732> dwd <03427> bsyw(23:14)

23:14 kai <2532> ekayisen <2523> dauid en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> maserem en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> kai <2532> ekayhto <2521> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> tw <3588> orei <3735> zif en <1722> th <3588> gh <1065> th <3588> aucmwdei kai <2532> ezhtei <2212> auton <846> saoul <4549> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> kai <2532> ou <3364> paredwken <3860> auton <846> kuriov <2962> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> autou <846>

23:15 o <02793> hsrxb <02128> Pyz <04057> rbdmb <01732> dwdw <05315> wspn <0853> ta <01245> sqbl <07586> lwas <03318> auy <03588> yk <01732> dwd <07200> aryw(23:15)

23:15 kai <2532> eiden <3708> dauid oti <3754> exercetai <1831> saoul <4549> tou <3588> zhtein <2212> ton <3588> dauid kai <2532> dauid en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> aucmwdei en <1722> th <3588> kainh zif

23:16 <0430> Myhlab <03027> wdy <0853> ta <02388> qzxyw <02793> hsrx <01732> dwd <0413> la <01980> Klyw <07586> lwas <01121> Nb <03083> Ntnwhy <06965> Mqyw(23:16)

23:16 kai <2532> anesth <450> iwnayan uiov <5207> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> dauid eiv <1519> kainhn kai <2532> ekrataiwsen <2901> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> en <1722> kuriw <2962>

23:17 <03651> Nk <03045> edy <01> yba <07586> lwas <01571> Mgw <04932> hnsml <0> Kl <01961> hyha <0595> yknaw <03478> larvy <05921> le <04427> Klmt <0859> htaw <01> yba <07586> lwas <03027> dy <04672> Kaumt <03808> al <03588> yk <03372> aryt <0408> la <0413> wyla <0559> rmayw(23:17)

23:17 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> mh <3165> fobou <5399> oti <3754> ou <3364> mh <3165> eurh <2147> se <4771> h <3588> ceir <5495> saoul <4549> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> su <4771> basileuseiv <936> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> egw <1473> esomai <1510> soi <4771> eiv <1519> deuteron <1208> kai <2532> saoul <4549> o <3588> pathr <3962> mou <1473> oiden outwv <3778>

23:18 o <01004> wtybl <01980> Klh <03083> Ntnwhyw <02793> hsrxb <01732> dwd <03427> bsyw <03068> hwhy <06440> ynpl <01285> tyrb <08147> Mhyns <03772> wtrkyw(23:18)

23:18 kai <2532> dieyento amfoteroi diayhkhn <1242> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> ekayhto <2521> dauid en <1722> kainh kai <2532> iwnayan aphlyen <565> eiv <1519> oikon <3624> autou <846>

23:19 <03452> Nwmysyh <03225> Nymym <0834> rsa <02444> hlykxh <01389> tebgb <02793> hsrxb <04679> twdumb <05973> wnme <05641> rttom <01732> dwd <03808> awlh <0559> rmal <01390> htebgh <07586> lwas <0413> la <02130> Mypz <05927> wleyw(23:19)

23:19 kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> zifaioi ek <1537> thv <3588> aucmwdouv prov <4314> saoul <4549> epi <1909> ton <3588> bounon <1015> legontev <3004> ouk <3364> idou <2400> dauid kekruptai <2928> par <3844> hmin <1473> en <1722> messara en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> en <1722> th <3588> kainh en <1722> tw <3588> bounw <1015> tou <3588> ecela tou <3588> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> iessaimoun

23:20 <04428> Klmh <03027> dyb <05462> wrygoh <0> wnlw <03381> dr <03381> tdrl <04428> Klmh <05315> Kspn <0185> twa <03605> lkl <06258> htew(23:20)

23:20 kai <2532> nun <3568> pan <3956> to <3588> prov <4314> quchn <5590> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> katabasin <2600> katabainetw <2597> prov <4314> hmav <1473> kekleikasin <2808> auton <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> tou <3588> basilewv <935>

23:21 <05921> yle <02550> Mtlmx <03588> yk <03068> hwhyl <0859> Mta <01288> Mykwrb <07586> lwas <0559> rmayw(23:21)

23:21 kai <2532> eipen autoiv <846> saoul <4549> euloghmenoi <2127> umeiv <4771> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> eponesate peri <4012> emou <1473>

23:22 <01931> awh <06196> Mrey <06191> Mwre <0413> yla <0559> rma <03588> yk <08033> Ms <07200> whar <04310> ym <07272> wlgr <01961> hyht <0834> rsa <04725> wmwqm <0853> ta <07200> warw <03045> wedw <05750> dwe <03559> wnykh <04994> an <01980> wkl(23:22)

23:22 poreuyhte <4198> dh <1161> kai <2532> etoimasate <2090> eti <2089> kai <2532> gnwte <1097> ton <3588> topon <5117> autou <846> ou <3739> estai <1510> o <3588> pouv <4228> autou <846> en <1722> tacei <5036> ekei <1563> ou <3739> eipate mhpote <3379> panourgeushtai

23:23 <03063> hdwhy <0505> ypla <03605> lkb <0853> wta <02664> ytvpxw <0776> Urab <03426> wnsy <0518> Ma <01961> hyhw <0854> Mkta <01980> ytklhw <03559> Nwkn <0413> la <0413> yla <07725> Mtbsw <08033> Ms <02244> abxty <0834> rsa <04224> Myabxmh <03605> lkm <03045> wedw <07200> warw(23:23)

23:23 kai <2532> idete <3708> kai <2532> gnwte <1097> kai <2532> poreusomeya <4198> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> estai <1510> ei <1487> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> exereunhsw <1830> auton <846> en <1722> pasaiv <3956> ciliasin <5505> iouda <2448>

23:24 <03452> Nwmysyh <03225> Nymy <0413> la <06160> hbreb <04584> Nwem <04057> rbdmb <0376> wysnaw <01732> dwdw <07586> lwas <06440> ynpl <02128> hpyz <01980> wklyw <06965> wmwqyw(23:24)

23:24 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> zifaioi kai <2532> eporeuyhsan <4198> emprosyen <1715> saoul <4549> kai <2532> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> th <3588> maan kay <2596> esperan <2073> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> iessaimoun

23:25 <04584> Nwem <04057> rbdm <01732> dwd <0310> yrxa <07291> Pdryw <07586> lwas <08085> emsyw <04584> Nwem <04057> rbdmb <03427> bsyw <05553> eloh <03381> dryw <01732> dwdl <05046> wdgyw <01245> sqbl <0376> wysnaw <07586> lwas <01980> Klyw(23:25)

23:25 kai <2532> eporeuyh <4198> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> zhtein <2212> auton <846> kai <2532> aphggeilan tw <3588> dauid kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> petran <4073> thn <3588> en <1722> th <3588> erhmw <2048> maan kai <2532> hkousen <191> saoul <4549> kai <2532> katediwxen <2614> opisw <3694> dauid eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> maan

23:26 <08610> Mvptl <0376> wysna <0413> law <01732> dwd <0413> la <05849> Myrje <0376> wysnaw <07586> lwasw <07586> lwas <06440> ynpm <01980> tkll <02648> zpxn <01732> dwd <01961> yhyw <02088> hzm <02022> rhh <06654> dum <0376> wysnaw <01732> dwdw <02088> hzm <02022> rhh <06654> dum <07586> lwas <01980> Klyw(23:26)

23:26 kai <2532> poreuontai <4198> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> ek <1537> merouv <3313> tou <3588> orouv <3735> toutou <3778> kai <2532> hn <1510> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> ek <1537> merouv <3313> tou <3588> orouv <3735> toutou <3778> kai <2532> hn <1510> dauid skepazomenov poreuesyai <4198> apo <575> proswpou <4383> saoul <4549> kai <2532> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> parenebalon epi <1909> dauid kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846> sullabein <4815> autouv <846>

23:27 <0776> Urah <05921> le <06430> Mytslp <06584> wjsp <03588> yk <01980> hklw <04116> hrhm <0559> rmal <07586> lwas <0413> la <0935> ab <04397> Kalmw(23:27)

23:27 kai <2532> aggelov <32> prov <4314> saoul <4549> hlyen <2064> legwn <3004> speude <4692> kai <2532> deuro <1204> oti <3754> epeyento <2007> oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

23:28 <05555> twqlxmh <0> elo <01931> awhh <04725> Mwqml <07121> warq <03651> Nk <05921> le <06430> Mytslp <07122> tarql <01980> Klyw <01732> dwd <0310> yrxa <07291> Pdrm <07586> lwas <07725> bsyw(23:28)

23:28 kai <2532> anestreqen <390> saoul <4549> mh <3165> katadiwkein <2614> opisw <3694> dauid kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> sunanthsin <4877> twn <3588> allofulwn <246> dia <1223> touto <3778> epeklhyh o <3588> topov <5117> ekeinov <1565> petra <4073> h <3588> merisyeisa <3307>

23:29 <05872> ydg <0> Nye <04679> twdumb <03427> bsyw <08033> Msm <01732> dwd <05927> leyw<24:1> (23:29)

23:29 (24:1) kai <2532> anebh <305> dauid ekeiyen <1564> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> eggaddi

24:1 o <05872> ydg <0> Nye <04057> rbdmb <01732> dwd <02009> hnh <0559> rmal <0> wl <05046> wdgyw <06430> Mytslp <0310> yrxam <07586> lwas <07725> bs <0834> rsak <01961> yhyw<24:2> (24:1)

24:1 (24:2) kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> anestreqen <390> saoul <4549> apo <575> opisyen twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> aphggelh autw <846> legontwn <3004> oti <3754> dauid en <1722> th <3588> erhmw <2048> eggaddi

24:2 <03277> Myleyh <06697> yrwu <06440> ynp <05921> le <0376> wysnaw <01732> dwd <0853> ta <01245> sqbl <01980> Klyw <03478> larvy <03605> lkm <0970> rwxb <0376> sya <0505> Mypla <07969> tsls <07586> lwas <03947> xqyw<24:3> (24:2)

24:2 (24:3) kai <2532> elaben <2983> mey <3326> eautou <1438> treiv <5140> ciliadav <5505> andrwn <435> eklektouv <1588> ek <1537> pantov <3956> israhl <2474> kai <2532> eporeuyh <4198> zhtein <2212> ton <3588> dauid kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846> epi <1909> proswpon <4383> sadaiem

24:3 <03427> Mybsy <04631> hremh <03411> ytkryb <0376> wysnaw <01732> dwdw <07272> wylgr <0853> ta <05526> Kohl <07586> lwas <0935> abyw <04631> hrem <08033> Msw <01870> Krdh <05921> le <06629> Nauh <01448> twrdg <0413> la <0935> abyw<24:4> (24:3)

24:3 (24:4) kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> tav <3588> agelav <34> twn <3588> poimniwn <4168> tav <3588> epi <1909> thv <3588> odou <3598> kai <2532> hn <1510> ekei <1563> sphlaion <4693> kai <2532> saoul <4549> eishlyen <1525> paraskeuasasyai <3903> kai <2532> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> eswteron tou <3588> sphlaiou <4693> ekayhnto <2521>

24:4 <03909> jlb <07586> lwasl <0834> rsa <04598> lyemh <03671> Pnk <0853> ta <03772> trkyw <01732> dwd <06965> Mqyw <05869> Kynyeb <03190> bjy <0834> rsak <0> wl <06213> tyvew <03027> Kdyb <0341> *Kbya {Kybya} <0853> ta <05414> Ntn <0595> ykna <02009> hnh <0413> Kyla <03068> hwhy <0559> rma <0834> rsa <03117> Mwyh <02009> hnh <0413> wyla <01732> dwd <0376> ysna <0559> wrmayw<24:5> (24:4)

24:4 (24:5) kai <2532> eipon oi <3588> andrev <435> dauid prov <4314> auton <846> idou <2400> h <3588> hmera <2250> auth <3778> hn <3739> eipen kuriov <2962> prov <4314> se <4771> paradounai <3860> ton <3588> ecyron <2190> sou <4771> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> poihseiv <4160> autw <846> wv <3739> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> afeilen to <3588> pterugion <4419> thv <3588> diploidov thv <3588> saoul <4549> layraiwv

24:5 o <07586> lwasl <0834> rsa <03671> Pnk <0853> ta <03772> trk <0834> rsa <05921> le <0853> wta <01732> dwd <03820> bl <05221> Kyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw<24:6> (24:5)

24:5 (24:6) kai <2532> egenhyh <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> epataxen <3960> kardia <2588> dauid auton <846> oti <3754> afeilen to <3588> pterugion <4419> thv <3588> diploidov autou <846>

24:6 <01931> awh <03069> hwhy <04899> xysm <03588> yk <0> wb <03027> ydy <07971> xlsl <03069> hwhy <04899> xysml <0113> yndal <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> hvea <0518> Ma <03069> hwhym <0> yl <02486> hlylx <0582> wysnal <0559> rmayw<24:7> (24:6)

24:6 (24:7) kai <2532> eipen dauid prov <4314> touv <3588> andrav <435> autou <846> mhdamwv <3365> moi <1473> para <3844> kuriou <2962> ei <1487> poihsw <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> tw <3588> cristw <5547> kuriou <2962> epenegkai <2018> ceira <5495> mou <1473> ep <1909> auton <846> oti <3754> cristov <5547> kuriou <2962> estin <1510> outov <3778>

24:7 o <01870> Krdb <01980> Klyw <04631> hremhm <06965> Mq <07586> lwasw <07586> lwas <0413> la <06965> Mwql <05414> Mntn <03808> alw <01697> Myrbdb <0376> wysna <0853> ta <01732> dwd <08156> eosyw<24:8> (24:7)

24:7 (24:8) kai <2532> epeisen <3982> dauid touv <3588> andrav <435> autou <846> en <1722> logoiv <3056> kai <2532> ouk <3364> edwken <1325> autoiv <846> anastantav <450> yanatwsai <2289> ton <3588> saoul <4549> kai <2532> anesth <450> saoul <4549> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> odon <3598>

24:8 o <07812> wxtsyw <0776> hura <0639> Mypa <01732> dwd <06915> dqyw <0310> wyrxa <07586> lwas <05027> jbyw <04428> Klmh <0113> ynda <0559> rmal <07586> lwas <0310> yrxa <07121> arqyw <04631> *hremhm {hremh} {04480 Nm} <03318> auyw <03651> Nk <0310> yrxa <01732> dwd <06965> Mqyw<24:9> (24:8)

24:8 (24:9) kai <2532> anesth <450> dauid opisw <3694> autou <846> ek <1537> tou <3588> sphlaiou <4693> kai <2532> ebohsen <994> dauid opisw <3694> saoul <4549> legwn <3004> kurie <2962> basileu <935> kai <2532> epebleqen <1914> saoul <4549> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> ekuqen <2955> dauid epi <1909> proswpon <4383> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846>

24:9 <07451> Kter <01245> sqbm <01732> dwd <02009> hnh <0559> rmal <0120> Mda <01697> yrbd <0853> ta <08085> emst <04100> hml <07586> lwasl <01732> dwd <0559> rmayw<24:10> (24:9)

24:9 (24:10) kai <2532> eipen dauid prov <4314> saoul <4549> ina ti <5100> akoueiv <191> twn <3588> logwn <3056> tou <3588> laou <2992> legontwn <3004> idou <2400> dauid zhtei <2212> thn <3588> quchn <5590> sou <4771>

24:10 <01931> awh <03068> hwhy <04899> xysm <03588> yk <0113> yndab <03027> ydy <07971> xlsa <03808> al <0559> rmaw <05921> Kyle <02347> oxtw <02026> Kgrhl <0559> rmaw <04631> hremb <03027> ydyb <03117> Mwyh <03068> hwhy <05414> Kntn <0834> rsa <0853> ta <05869> Kynye <07200> war <02088> hzh <03117> Mwyh <02009> hnh<24:11> (24:10)

24:10 (24:11) idou <2400> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> eorakasin <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> wv <3739> paredwken <3860> se <4771> kuriov <2962> shmeron <4594> eiv <1519> ceira <5495> mou <1473> en <1722> tw <3588> sphlaiw <4693> kai <2532> ouk <3364> hboulhyhn apokteinai <615> se <4771> kai <2532> efeisamhn <5339> sou <4771> kai <2532> eipa ouk <3364> epoisw <2018> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> kurion <2962> mou <1473> oti <3754> cristov <5547> kuriou <2962> outov <3778> estin <1510>

24:11 <03947> htxql <05315> yspn <0853> ta <06658> hdu <0859> htaw <0> Kl <02398> ytajx <03808> alw <06588> espw <07451> her <03027> ydyb <0369> Nya <03588> yk <07200> harw <03045> ed <02026> Kytgrh <03808> alw <04598> Klyem <03671> Pnk <0853> ta <03772> ytrkb <03588> yk <03027> ydyb <04598> Klyem <03671> Pnk <0853> ta <07200> har <01571> Mg <07200> har <01> ybaw<24:12> (24:11)

24:11 (24:12) kai <2532> idou <2400> to <3588> pterugion <4419> thv <3588> diploidov sou <4771> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> egw <1473> afhrhka to <3588> pterugion <4419> kai <2532> ouk <3364> apektagka <615> se <4771> kai <2532> gnwyi <1097> kai <2532> ide <3708> shmeron <4594> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> kakia <2549> en <1722> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> oude <3761> asebeia <763> kai <2532> ayethsiv <115> kai <2532> ouc <3364> hmarthka <264> eiv <1519> se <4771> kai <2532> su <4771> desmeueiv <1195> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> labein <2983> authn <846>

24:12 <0> Kb <01961> hyht <03808> al <03027> ydyw <04480> Kmm <03068> hwhy <05358> ynmqnw <0996> Knybw <0996> ynyb <03068> hwhy <08199> jpsy<24:13> (24:12)

24:12 (24:13) dikasai kuriov <2962> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> sou <4771> kai <2532> ekdikhsai <1556> me <1473> kuriov <2962> ek <1537> sou <4771> kai <2532> h <3588> ceir <5495> mou <1473> ouk <3364> estai <1510> epi <1909> soi <4771>

24:13 <0> Kb <01961> hyht <03808> al <03027> ydyw <07562> esr <03318> auy <07561> Myesrm <06931> ynmdqh <04912> lsm <0559> rmay <0834> rsak<24:14> (24:13)

24:13 (24:14) kaywv <2531> legetai <3004> h <3588> parabolh <3850> h <3588> arcaia <744> ex <1537> anomwn <459> exeleusetai <1831> plhmmeleia kai <2532> h <3588> ceir <5495> mou <1473> ouk <3364> estai <1510> epi <1909> se <4771>

24:14 <0259> dxa <06550> serp <0310> yrxa <04191> tm <03611> blk <0310> yrxa <07291> Pdr <0859> hta <04310> ym <0310> yrxa <03478> larvy <04428> Klm <03318> auy <04310> ym <0310> yrxa<24:15> (24:14)

24:14 (24:15) kai <2532> nun <3568> opisw <3694> tinov <5100> su <4771> ekporeuh <1607> basileu <935> israhl <2474> opisw <3694> tinov <5100> katadiwkeiv <2614> su <4771> opisw <3694> kunov <2965> teynhkotov <2348> kai <2532> opisw <3694> qullou enov <1519>

24:15 P <03027> Kdym <08199> ynjpsyw <07379> ybyr <0853> ta <07378> bryw <07200> aryw <0996> Knybw <0996> ynyb <08199> jpsw <01781> Nydl <03068> hwhy <01961> hyhw<24:16> (24:15)

24:15 (24:16) genoito <1096> kuriov <2962> eiv <1519> krithn <2923> kai <2532> dikasthn <1348> ana <303> meson <3319> emou <1473> kai <2532> ana <303> meson <3319> sou <4771> idoi <3708> kuriov <2962> kai <2532> krinai <2919> thn <3588> krisin <2920> mou <1473> kai <2532> dikasai moi <1473> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771>

24:16 <01058> Kbyw <06963> wlq <07586> lwas <05375> avyw <01732> dwd <01121> ynb <02088> hz <06963> Klqh <07586> lwas <0559> rmayw <07586> lwas <0413> la <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdl <01732> dwd <03615> twlkk <01961> yhyw<24:17> (24:16)

24:16 (24:17) kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> dauid ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> lalwn <2980> prov <4314> saoul <4549> kai <2532> eipen saoul <4549> h <1510> fwnh <5456> sou <4771> auth <3778> teknon <5043> dauid kai <2532> hren <142> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> saoul <4549> kai <2532> eklausen <2799>

24:17 <07451> herh <01580> Kytlmg <0589> ynaw <02896> hbwjh <01580> yntlmg <0859> hta <03588> yk <04480> ynmm <0859> hta <06662> qydu <01732> dwd <0413> la <0559> rmayw<24:18> (24:17)

24:17 (24:18) kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> dauid dikaiov <1342> su <4771> uper <5228> eme <1473> oti <3754> su <4771> antapedwkav <467> moi <1473> agaya <18> egw <1473> de <1161> antapedwka <467> soi <4771> kaka <2556>

24:18 <02026> yntgrh <03808> alw <03027> Kdyb <03068> hwhy <05462> ynrgo <0834> rsa <0853> ta <02896> hbwj <0854> yta <06213> htyve <0834> rsa <0853> ta <03117> Mwyh <05046> tdgh <0859> *htaw {taw} <24:19> (24:18)

24:18 (24:19) kai <2532> su <4771> aphggeilav moi <1473> shmeron <4594> a <3739> epoihsav <4160> moi <1473> agaya <18> wv <3739> apekleisen <608> me <1473> kuriov <2962> shmeron <4594> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> apekteinav <615> me <1473>

24:19 <0> yl <06213> htyve <0834> rsa <02088> hzh <03117> Mwyh <08478> txt <02896> hbwj <07999> Kmlsy <03068> hwhyw <02896> hbwj <01870> Krdb <07971> wxlsw <0341> wbya <0853> ta <0376> sya <04672> aumy <03588> ykw<24:20> (24:19)

24:19 (24:20) kai <2532> oti <3754> ei <1487> euroito <2147> tiv <5100> ton <3588> ecyron <2190> autou <846> en <1722> yliqei <2347> kai <2532> ekpemqai <1599> auton <846> en <1722> odw <3598> agayh <18> kai <2532> kuriov <2962> antapoteisei autw <846> agaya <18> kaywv <2531> pepoihkav <4160> shmeron <4594>

24:20 <03478> larvy <04467> tklmm <03027> Kdyb <06965> hmqw <04427> Kwlmt <04427> Klm <03588> yk <03045> ytedy <02009> hnh <06258> htew<24:21> (24:20)

24:20 (24:21) kai <2532> nun <3568> idou <2400> egw <1473> ginwskw <1097> oti <3754> basileuwn <936> basileuseiv <936> kai <2532> sthsetai <2476> en <1722> cersin <5495> sou <4771> basileia <932> israhl <2474>

24:21 <01> yba <01004> tybm <08034> yms <0853> ta <08045> dymst <0518> Maw <0310> yrxa <02233> yerz <0853> ta <03772> tyrkt <0518> Ma <03068> hwhyb <0> yl <07650> hebsh <06258> htew<24:22> (24:21)

24:21 (24:22) kai <2532> nun <3568> omoson moi <1473> en <1722> kuriw <2962> oti <3754> ouk <3364> exoleyreuseiv to <3588> sperma <4690> mou <1473> opisw <3694> mou <1473> kai <2532> ouk <3364> afanieiv to <3588> onoma <3686> mou <1473> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

24:22 P <04686> hdwumh <05921> le <05927> wle <0376> wysnaw <01732> dwdw <01004> wtyb <0413> la <07586> lwas <01980> Klyw <07586> lwasl <01732> dwd <07650> ebsyw<24:23> (24:22)

24:22 (24:23) kai <2532> wmosen dauid tw <3588> saoul <4549> kai <2532> aphlyen <565> saoul <4549> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846> kai <2532> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> anebhsan <305> eiv <1519> thn <3588> messara stenhn <4728>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA