TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Raja-raja 9:1--11:43

9:1 P <06213> twvel <02654> Upx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <03605> lk <0853> taw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <08010> hmls <03615> twlkk <01961> yhyw(9:1)

9:1 kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> sunetelesen <4931> salwmwn oikodomein <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> pragmateian <4230> salwmwn osa <3745> hyelhsen <2309> poihsai <4160>

9:2 <01391> Nwebgb <0413> wyla <07200> harn <0834> rsak <08145> tyns <08010> hmls <0413> la <03068> hwhy <07200> aryw(9:2)

9:2 kai <2532> wfyh <3708> kuriov <2962> tw <3588> salwmwn deuteron <1208> kaywv <2531> wfyh <3708> en <1722> gabawn

9:3 <03117> Mymyh <03605> lk <08033> Ms <03820> yblw <05869> ynye <01961> wyhw <05769> Mlwe <05704> de <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <01129> htnb <0834> rsa <02088> hzh <01004> tybh <0853> ta <06942> ytsdqh <06440> ynpl <02603> htnnxth <0834> rsa <08467> Ktnxt <0853> taw <08605> Ktlpt <0853> ta <08085> ytems <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw(9:3)

9:3 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> kuriov <2962> hkousa <191> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> proseuchv <4335> sou <4771> kai <2532> thv <3588> dehsewv <1162> sou <4771> hv <3739> edehyhv <1210> enwpion <1799> emou <1473> pepoihka <4160> soi <4771> kata <2596> pasan <3956> thn <3588> proseuchn <4335> sou <4771> hgiaka <37> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> wkodomhsav <3618> tou <3588> yesyai <5087> to <3588> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> esontai <1510> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> ekei <1563> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

9:4 <08104> rmst <04941> yjpsmw <02706> yqx <06680> Kytywu <0834> rsa <03605> lkk <06213> twvel <03476> rsybw <03824> bbl <08537> Mtb <01> Kyba <01732> dwd <01980> Klh <0834> rsak <06440> ynpl <01980> Klt <0518> Ma <0859> htaw(9:4)

9:4 kai <2532> su <4771> ean <1437> poreuyhv <4198> enwpion <1799> emou <1473> kaywv <2531> eporeuyh <4198> dauid o <3588> pathr <3962> sou <4771> en <1722> osiothti <3742> kardiav <2588> kai <2532> en <1722> euyuthti <2118> kai <2532> tou <3588> poiein <4160> kata <2596> panta <3956> a <3739> eneteilamhn <1781> autw <846> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> fulaxhv <5442>

9:5 <03478> larvy <03678> aok <05921> lem <0376> sya <0> Kl <03772> trky <03808> al <0559> rmal <01> Kyba <01732> dwd <05921> le <01696> ytrbd <0834> rsak <05769> Mlel <03478> larvy <05921> le <04467> Ktklmm <03678> aok <0853> ta <06965> ytmqhw(9:5)

9:5 kai <2532> anasthsw <450> ton <3588> yronon <2362> thv <3588> basileiav <932> sou <4771> epi <1909> israhl <2474> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kaywv <2531> elalhsa <2980> tw <3588> dauid patri <3962> sou <4771> legwn <3004> ouk <3364> exaryhsetai <1808> soi <4771> anhr <435> hgoumenov <2233> en <1722> israhl <2474>

9:6 <0> Mhl <07812> Mtywxtshw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> Mtdbew <01980> Mtklhw <06440> Mkynpl <05414> yttn <0834> rsa <02708> ytqx <04687> ytwum <08104> wrmst <03808> alw <0310> yrxam <01121> Mkynbw <0859> Mta <07725> Nwbst <07725> bws <0518> Ma(9:6)

9:6 ean <1437> de <1161> apostrafentev <654> apostrafhte <654> umeiv <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> ap <575> emou <1473> kai <2532> mh <3165> fulaxhte <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> edwken <1325> mwushv enwpion <1799> umwn <4771> kai <2532> poreuyhte <4198> kai <2532> douleushte <1398> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> proskunhshte <4352> autoiv <846>

9:7 <05971> Mymeh <03605> lkb <08148> hnynslw <04912> lsml <03478> larvy <01961> hyhw <06440> ynp <05921> lem <07971> xlsa <08034> ymsl <06942> ytsdqh <0834> rsa <01004> tybh <0853> taw <0> Mhl <05414> yttn <0834> rsa <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03478> larvy <0853> ta <03772> ytrkhw(9:7)

9:7 kai <2532> exarw <1808> ton <3588> israhl <2474> apo <575> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> edwka <1325> autoiv <846> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> touton <3778> on <3739> hgiasa <37> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> aporriqw ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> estai <1510> israhl <2474> eiv <1519> afanismon <854> kai <2532> eiv <1519> lalhma eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> laouv <2992>

9:8 <02088> hzh <01004> tyblw <02063> tazh <0776> Ural <03602> hkk <03068> hwhy <06213> hve <04100> hm <05921> le <0559> wrmaw <08319> qrsw <08074> Msy <05921> wyle <05674> rbe <03605> lk <05945> Nwyle <01961> hyhy <02088> hzh <01004> tybhw(9:8)

9:8 kai <2532> o <3588> oikov <3624> outov <3778> o <3588> uqhlov <5308> pav <3956> o <3588> diaporeuomenov <1279> di <1223> autou <846> eksthsetai <1839> kai <2532> suriei kai <2532> erousin eneka <1752> tinov <5100> epoihsen <4160> kuriov <2962> outwv <3778> th <3588> gh <1065> tauth <3778> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778>

9:9 P <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <05921> Mhyle <03068> hwhy <0935> aybh <03651> Nk <05921> le <05647> Mdbeyw <0> Mhl <07812> *wwxtsyw {wxtsyw} <0312> Myrxa <0430> Myhlab <02388> wqzxyw <04714> Myrum <0776> Uram <01> Mtba <0853> ta <03318> ayuwh <0834> rsa <0430> Mhyhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <0834> rsa <05921> le <0559> wrmaw(9:9)

9:9 kai <2532> erousin any <473> wn <3739> egkatelipon <1459> kurion <2962> yeon <2316> autwn <846> ov <3739> exhgagen <1806> touv <3588> paterav <3962> autwn <846> ex <1537> aiguptou <125> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> kai <2532> antelabonto yewn <2316> allotriwn <245> kai <2532> prosekunhsan <4352> autoiv <846> kai <2532> edouleusan <1398> autoiv <846> dia <1223> touto <3778> ephgagen kuriov <2962> ep <1909> autouv <846> thn <3588> kakian <2549> tauthn <3778>

9:10 <04428> Klmh <01004> tyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01004> Mytbh <08147> yns <0853> ta <08010> hmls <01129> hnb <0834> rsa <08141> hns <06242> Myrve <07097> huqm <01961> yhyw(9:10)

9:10 eikosi <1501> eth <2094> en <1722> oiv <3739> wkodomhsen <3618> salwmwn touv <3588> duo <1417> oikouv <3624> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935>

9:11 <01551> lylgh <0776> Urab <05892> rye <06242> Myrve <02438> Mryxl <08010> hmls <04428> Klmh <05414> Nty <0227> za <02656> wupx <03605> lkl <02091> bhzbw <01265> Myswrb <06086> yuebw <0730> Myzra <06086> yueb <08010> hmls <0853> ta <05375> avn <06865> ru <04428> Klm <02438> Mryx(9:11)

9:11 ciram basileuv <935> turou <5184> antelabeto tou <3588> salwmwn en <1722> xuloiv <3586> kedrinoiv kai <2532> en <1722> xuloiv <3586> peukinoiv kai <2532> en <1722> crusiw <5553> kai <2532> en <1722> panti <3956> yelhmati <2307> autou <846> tote <5119> edwken <1325> o <3588> basileuv <935> tw <3588> ciram eikosi <1501> poleiv <4172> en <1722> th <3588> gh <1065> th <3588> galilaia <1056>

9:12 <05869> wynyeb <03474> wrsy <03808> alw <08010> hmls <0> wl <05414> Ntn <0834> rsa <05892> Myreh <0853> ta <07200> twarl <06865> rum <02438> Mryx <03318> auyw(9:12)

9:12 kai <2532> exhlyen <1831> ciram ek <1537> turou <5184> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> thn <3588> galilaian <1056> tou <3588> idein <3708> tav <3588> poleiv <4172> av <3739> edwken <1325> autw <846> salwmwn kai <2532> ouk <3364> hresan <700> autw <846>

9:13 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03521> lwbk <0776> Ura <0> Mhl <07121> arqyw <0251> yxa <0> yl <05414> httn <0834> rsa <0428> hlah <05892> Myreh <04100> hm <0559> rmayw(9:13)

9:13 kai <2532> eipen ti <5100> ai <3588> poleiv <4172> autai <3778> av <3739> edwkav <1325> moi <1473> adelfe <80> kai <2532> ekalesen <2564> autav <846> orion <3725> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

9:14 <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <02438> Mryx <07971> xlsyw(9:14)

9:14 kai <2532> hnegken <5342> ciram tw <3588> salwmwn ekaton <1540> kai <2532> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553>

9:15 <01507> rzg <0853> taw <04023> wdgm <0853> taw <02674> rux <0853> taw <03389> Mlswry <02346> tmwx <0853> taw <04407> awlmh <0853> taw <01004> wtyb <0853> taw <03068> hwhy <01004> tyb <0853> ta <01129> twnbl <08010> hmls <04428> Klmh <05927> hleh <0834> rsa <04522> omh <01697> rbd <02088> hzw(9:15)

9:15 (10:22a) auth <3778> hn <1510> h <3588> pragmateia <4230> thv <3588> pronomhv hv <3739> anhnegken <399> o <3588> basileuv <935> salwmwn oikodomhsai <3618> ton <3588> oikon <3624> kuriou <2962> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> to <3588> teicov <5038> ierousalhm <2419> kai <2532> thn <3588> akran tou <3588> perifraxai ton <3588> fragmon <5418> thv <3588> polewv <4172> dauid kai <2532> thn <3588> assour kai <2532> thn <3588> magdan kai <2532> thn <3588> gazer kai <2532> thn <3588> baiywrwn thn <3588> anwterw <507> kai <2532> thn <3588> ieyermay kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> pasav <3956> tav <3588> poleiv <4172> twn <3588> ippewn <2460> kai <2532> thn <3588> pragmateian <4230> salwmwn hn <3739> epragmateusato oikodomhsai <3618> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> tou <3588> mh <3165> katarxai autou <846>

9:16 <08010> hmls <0802> tsa <01323> wtbl <07964> Myxls <05414> hntyw <02026> grh <05892> ryeb <03427> bsyh <03669> ynenkh <0853> taw <0784> sab <08313> hprvyw <01507> rzg <0853> ta <03920> dklyw <05927> hle <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp(9:16)

9:16

9:17 <08481> Nwtxt <01032> Nrx <0> tyb <0853> taw <01507> rzg <0853> ta <08010> hmls <01129> Nbyw(9:17)

9:17

9:18 <0776> Urab <04057> rbdmb <08412> *rmdt {rmt} <0853> taw <01191> tleb <0853> taw(9:18)

9:18

9:19 <04475> wtlsmm <0776> Ura <03605> lkbw <03844> Nwnblbw <03389> Mlswryb <01129> twnbl <02836> qsx <0834> rsa <08010> hmls <02837> qsx <0853> taw <06571> Mysrph <05892> yre <0853> taw <07393> bkrh <05892> yre <0853> taw <08010> hmlsl <01961> wyh <0834> rsa <04543> twnkomh <05892> yre <03605> lk <0853> taw(9:19)

9:19

9:20 <01992> hmh <03478> larvy <01121> ynbm <03808> al <0834> rsa <02983> yowbyhw <02340> ywxh <06522> yzrph <02850> ytxh <0567> yrmah <04480> Nm <03498> rtwnh <05971> Meh <03605> lk(9:20)

9:20 (10:22b) panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> upoleleimmenon <5275> apo <575> tou <3588> cettaiou kai <2532> tou <3588> amorraiou kai <2532> tou <3588> ferezaiou kai <2532> tou <3588> cananaiou kai <2532> tou <3588> euaiou kai <2532> tou <3588> iebousaiou kai <2532> tou <3588> gergesaiou twn <3588> mh <3165> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ontwn <1510> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ta <3588> upoleleimmena <5275> met <3326> autouv <846> en <1722> th <3588> gh <1065> ouv <3739> ouk <3364> edunanto <1410> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> exoleyreusai autouv <846> kai <2532> anhgagen <321> autouv <846> salwmwn eiv <1519> foron <5411> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

9:21 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <05647> dbe <04522> oml <08010> hmls <05927> Mleyw <02763> Mmyrxhl <03478> larvy <01121> ynb <03201> wlky <03808> al <0834> rsa <0776> Urab <0310> Mhyrxa <03498> wrtn <0834> rsa <01121> Mhynb(9:21)

9:21

9:22 o <06571> wysrpw <07393> wbkr <08269> yrvw <07991> wyslsw <08269> wyrvw <05650> wydbew <04421> hmxlmh <0376> ysna <01992> Mh <03588> yk <05650> dbe <08010> hmls <05414> Ntn <03808> al <03478> larvy <01121> ynbmw(9:22)

9:22 (10:22c) kai <2532> ek <1537> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ouk <3364> edwke <1325> salwmwn eiv <1519> pragma <4229> oti <3754> autoi <846> hsan <1510> andrev <435> oi <3588> polemistai kai <2532> paidev <3816> autou <846> kai <2532> arcontev <758> twn <3588> armatwn <716> autou <846> kai <2532> ippeiv <2460> autou <846>

9:23 <04399> hkalmb <06213> Myveh <05971> Meb <07287> Mydrh <03967> twam <02568> smxw <02572> Mysmx <08010> hmlsl <04399> hkalmh <05921> le <0834> rsa <05324> Mybunh <08269> yrv <0428> hla(9:23)

9:23

9:24 <04407> awlmh <0853> ta <01129> hnb <0227> za <0> hl <01129> hnb <0834> rsa <01004> htyb <0413> la <01732> dwd <05892> ryem <05927> htle <06547> herp <01323> tb <0389> Ka(9:24)

9:24 (9:9a) tote <5119> anhgagen <321> salwmwn thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> ek <1537> polewv <4172> dauid eiv <1519> oikon <3624> autou <846> on <3739> wkodomhsen <3618> eautw <1438> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565>

9:25 <01004> tybh <0853> ta <07999> Mlsw <03068> hwhy <06440> ynpl <0834> rsa <0854> wta <06999> ryjqhw <03068> hwhyl <01129> hnb <0834> rsa <04196> xbzmh <05921> le <08002> Mymlsw <05930> twle <08141> hnsb <06471> Mymep <07969> sls <08010> hmls <05927> hlehw(9:25)

9:25

9:26 <0123> Mwda <0776> Urab <05488> Pwo <03220> My <08193> tpv <05921> le <0359> twla <0854> ta <0834> rsa <06100> rbg <0> Nwyueb <08010> hmls <04428> Klmh <06213> hve <0590> ynaw(9:26)

9:26 kai <2532> naun <3491> uper <5228> ou <3739> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> salwmwn en <1722> gasiwngaber thn <3588> ousan <1510> ecomenhn <2192> ailay epi <1909> tou <3588> ceilouv <5491> thv <3588> escathv <2078> yalasshv <2281> en <1722> gh <1065> edwm

9:27 <08010> hmls <05650> ydbe <05973> Me <03220> Myh <03045> yedy <0591> twyna <0582> ysna <05650> wydbe <0853> ta <0590> ynab <02438> Mryx <07971> xlsyw(9:27)

9:27 kai <2532> apesteilen <649> ciram en <1722> th <3588> nhi <3491> twn <3588> paidwn <3816> autou <846> andrav <435> nautikouv elaunein <1643> eidotav yalassan <2281> meta <3326> twn <3588> paidwn <3816> salwmwn

9:28 P <08010> hmls <04428> Klmh <0413> la <0935> wabyw <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> twam <0702> ebra <02091> bhz <08033> Msm <03947> wxqyw <0211> hrypwa <0935> wabyw(9:28)

9:28 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> swfhra kai <2532> elabon <2983> ekeiyen <1564> crusiou <5553> ekaton <1540> kai <2532> eikosi <1501> talanta <5007> kai <2532> hnegkan <5342> tw <3588> basilei <935> salwmwn

10:1 <02420> twdyxb <05254> wtonl <0935> abtw <03068> hwhy <08034> Msl <08010> hmls <08088> ems <0853> ta <08085> tems <07614> abs <04436> tklmw(10:1)

10:1 kai <2532> basilissa <938> saba hkousen <191> to <3588> onoma <3686> salwmwn kai <2532> to <3588> onoma <3686> kuriou <2962> kai <2532> hlyen <2064> peirasai <3985> auton <846> en <1722> ainigmasin <135>

10:2 <03824> hbbl <05973> Me <01961> hyh <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0413> wyla <01696> rbdtw <08010> hmls <0413> la <0935> abtw <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07227> br <02091> bhzw <01314> Mymvb <05375> Myavn <01581> Mylmg <03966> dam <03515> dbk <02428> lyxb <03389> hmlswry <0935> abtw(10:2)

10:2 kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> sfodra <4970> kai <2532> kamhloi <2574> airousai <142> hdusmata kai <2532> cruson <5557> polun <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> kai <2532> eishlyen <1525> prov <4314> salwmwn kai <2532> elalhsen <2980> autw <846> panta <3956> osa <3745> hn <1510> en <1722> th <3588> kardia <2588> authv <846>

10:3 <0> hl <05046> dygh <03808> al <0834> rsa <04428> Klmh <04480> Nm <05956> Mlen <01697> rbd <01961> hyh <03808> al <01697> hyrbd <03605> lk <0853> ta <08010> hmls <0> hl <05046> dgyw(10:3)

10:3 kai <2532> aphggeilen auth <846> salwmwn pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> authv <846> ouk <3364> hn <1510> logov <3056> parewramenov para <3844> tou <3588> basilewv <935> on <3739> ouk <3364> aphggeilen auth <846>

10:4 <01129> hnb <0834> rsa <01004> tybhw <08010> hmls <02451> tmkx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklm <07200> artw(10:4)

10:4 kai <2532> eiden <3708> basilissa <938> saba pasan <3956> fronhsin <5428> salwmwn kai <2532> ton <3588> oikon <3624> on <3739> wkodomhsen <3618>

10:5 <07307> xwr <05750> dwe <0> hb <01961> hyh <03808> alw <03068> hwhy <01004> tyb <05927> hley <0834> rsa <05930> wtlew <04945> wyqsmw <04403> Mhysblmw <08334> *wytrsm {wtrsm} <04612> dmemw <05650> wydbe <04186> bswmw <07979> wnxls <03978> lkamw(10:5)

10:5 kai <2532> ta <3588> brwmata <1033> salwmwn kai <2532> thn <3588> kayedran <2515> paidwn <3816> autou <846> kai <2532> thn <3588> stasin <4714> leitourgwn <3011> autou <846> kai <2532> ton <3588> imatismon <2441> autou <846> kai <2532> touv <3588> oinocoouv autou <846> kai <2532> thn <3588> olokautwsin autou <846> hn <3739> aneferen <399> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> ex <1537> eauthv <1438> egeneto <1096>

10:6 <02451> Ktmkx <05921> lew <01697> Kyrbd <05921> le <0776> yurab <08085> ytems <0834> rsa <01697> rbdh <01961> hyh <0571> tma <04428> Klmh <0413> la <0559> rmatw(10:6)

10:6 kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> salwmwn alhyinov <228> o <3588> logov <3056> on <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473> peri <4012> tou <3588> logou <3056> sou <4771> kai <2532> peri <4012> thv <3588> fronhsewv <5428> sou <4771>

10:7 <08085> ytems <0834> rsa <08052> hewmsh <0413> la <02896> bwjw <02451> hmkx <03254> tpowh <02677> yuxh <0> yl <05046> dgh <03808> al <02009> hnhw <05869> ynye <07200> hnyartw <0935> ytab <0834> rsa <05704> de <01697> Myrbdl <0539> ytnmah <03808> alw(10:7)

10:7 kai <2532> ouk <3364> episteusa <4100> toiv <3588> lalousin <2980> moi <1473> ewv <2193> otou <3748> paregenomhn <3854> kai <2532> ewrakasin <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> mou <1473> kai <2532> idou <2400> ouk <3364> estin <1510> to <3588> hmisu kaywv <2531> aphggeilan moi <1473> prosteyeikav <4369> agaya <18> prov <4314> auta <846> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> akohn <189> hn <3739> hkousa <191> en <1722> th <3588> gh <1065> mou <1473>

10:8 <02451> Ktmkx <0853> ta <08085> Myemsh <08548> dymt <06440> Kynpl <05975> Mydmeh <0428> hla <05650> Kydbe <0835> yrsa <0376> Kysna <0835> yrsa(10:8)

10:8 makariai <3107> ai <3588> gunaikev <1135> sou <4771> makarioi <3107> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> outoi <3778> oi <3588> paresthkotev <3936> enwpion <1799> sou <4771> di <1223> olou <3650> oi <3588> akouontev <191> pasan <3956> thn <3588> fronhsin <5428> sou <4771>

10:9 <06666> hqduw <04941> jpsm <06213> twvel <04428> Klml <07760> Kmyvyw <05769> Mlel <03478> larvy <0853> ta <03068> hwhy <0160> tbhab <03478> larvy <03678> aok <05921> le <05414> Kttl <0> Kb <02654> Upx <0834> rsa <01288> Kwrb <0430> Kyhla <03068> hwhy <01961> yhy(10:9)

10:9 genoito <1096> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> euloghmenov <2127> ov <3739> hyelhsen <2309> en <1722> soi <4771> dounai <1325> se <4771> epi <1909> yronou <2362> israhl <2474> dia <1223> to <3588> agapan <25> kurion <2962> ton <3588> israhl <2474> sthsai <2476> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> eyeto <5087> se <4771> basilea <935> ep <1909> autouv <846> tou <3588> poiein <4160> krima <2917> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> en <1722> krimasin <2917> autwn <846>

10:10 <08010> hmls <04428> Klml <07614> abs <04436> tklm <05414> hntn <0834> rsa <07230> brl <05750> dwe <01931> awhh <01314> Mvbk <0935> ab <03808> al <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07235> hbrh <01314> Mymvbw <02091> bhz <03603> rkk <06242> Myrvew <03967> ham <04428> Klml <05414> Nttw(10:10)

10:10 kai <2532> edwken <1325> tw <3588> salwmwn ekaton <1540> eikosi <1501> talanta <5007> crusiou <5553> kai <2532> hdusmata polla <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093> ouk <3364> elhluyei <2064> kata <2596> ta <3588> hdusmata ekeina <1565> eti <2089> eiv <1519> plhyov <4128> a <3739> edwken <1325> basilissa <938> saba tw <3588> basilei <935> salwmwn

10:11 <03368> hrqy <068> Nbaw <03966> dam <07235> hbrh <0484> Mygmla <06086> yue <0211> rypam <0935> aybh <0211> rypwam <02091> bhz <05375> avn <0834> rsa <02438> Mryx <0590> yna <01571> Mgw(10:11)

10:11 kai <2532> h <3588> nauv <3491> ciram h <3588> airousa <142> to <3588> crusion <5553> ek <1537> soufir hnegken <5342> xula <3586> apelekhta polla <4183> sfodra <4970> kai <2532> liyon <3037> timion <5093>

10:12 <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <07200> harn <03808> alw <0484> Mygmla <06086> yue <03651> Nk <0935> ab <03808> al <07891> Myrsl <05035> Mylbnw <03658> twrnkw <04428> Klmh <01004> tyblw <03069> hwhy <01004> tybl <04552> deom <0484> Mygmlah <06086> yue <0853> ta <04428> Klmh <06213> veyw(10:12)

10:12 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> ta <3588> xula <3586> ta <3588> apelekhta uposthrigmata tou <3588> oikou <3624> kuriou <2962> kai <2532> tou <3588> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> nablav kai <2532> kinurav toiv <3588> wdoiv <3598> ouk <3364> elhluyei <2064> toiauta <5108> xula <3586> apelekhta epi <1909> thv <3588> ghv <1065> oude <3761> wfyhsan <3708> pou <4225> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

10:13 o <05650> hydbew <01931> ayh <0776> hural <01980> Kltw <06437> Nptw <08010> hmls <04428> Klmh <03027> dyk <0> hl <05414> Ntn <0834> rsa <0905> dblm <07592> hlas <0834> rsa <02656> hupx <03605> lk <0853> ta <07614> abs <04436> tklml <05414> Ntn <08010> hmls <04428> Klmhw(10:13)

10:13 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn edwken <1325> th <3588> basilissh <938> saba panta <3956> osa <3745> hyelhsen <2309> osa <3745> hthsato <154> ektov <1622> pantwn <3956> wn <3739> dedwkei <1325> auth <846> dia <1223> ceirov <5495> tou <3588> basilewv <935> salwmwn kai <2532> apestrafh <654> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> authv <846> auth <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> paidev <3816> authv <846>

10:14 <02091> bhz <03603> rkk <08337> ssw <08346> Myss <03967> twam <08337> ss <0259> txa <08141> hnsb <08010> hmlsl <0935> ab <0834> rsa <02091> bhzh <04948> lqsm <01961> yhyw(10:14)

10:14 kai <2532> hn <1510> o <3588> staymov tou <3588> crusiou <5553> tou <3588> elhluyotov <2064> tw <3588> salwmwn en <1722> eniautw <1763> eni <1519> exakosia <1812> kai <2532> exhkonta <1835> ex <1803> talanta <5007> crusiou <5553>

10:15 <0776> Urah <06346> twxpw <06152> breh <04428> yklm <03605> lkw <07402> Mylkrh <04536> rxomw <08446> Myrth <0376> ysnam <0905> dbl(10:15)

10:15 cwriv <5565> twn <3588> forwn <5411> twn <3588> upotetagmenwn <5293> kai <2532> twn <3588> emporwn <1713> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> basilewn <935> tou <3588> peran <4008> kai <2532> twn <3588> satrapwn thv <3588> ghv <1065>

10:16 <0259> txah <06793> hnuh <05921> le <05927> hley <02091> bhz <03967> twam <08337> ss <07820> jwxs <02091> bhz <06793> hnu <03967> Mytam <08010> hmls <04428> Klmh <06213> veyw(10:16)

10:16 kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn triakosia <5145> dorata crusa elata triakosioi <5145> crusoi ephsan epi <1909> to <3588> doru to <3588> en <1519>

10:17 P <03844> Nwnblh <03293> rey <01004> tyb <04428> Klmh <05414> Mntyw <0259> txah <04043> Ngmh <05921> le <05927> hley <02091> bhz <04488> Mynm <07969> tsls <07820> jwxs <02091> bhz <04043> Myngm <03967> twam <07969> slsw(10:17)

10:17 kai <2532> triakosia <5145> opla <3696> crusa elata treiv <5140> mnai <3414> crusiou <5553> enhsan <1751> eiv <1519> to <3588> oplon <3696> to <3588> en <1519> kai <2532> edwken <1325> auta <846> eiv <1519> oikon <3624> drumou tou <3588> libanou <3030>

10:18 <06338> zpwm <02091> bhz <06823> whpuyw <01419> lwdg <08127> Ns <03678> aok <04428> Klmh <06213> veyw(10:18)

10:18 kai <2532> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> yronon <2362> elefantinon <1661> megan <3173> kai <2532> periecruswsen auton <846> crusiw <5553> dokimw <1384>

10:19 <03027> twdyh <0681> lua <05975> Mydme <0738> twyra <08147> Mynsw <07675> tbsh <04725> Mwqm <0413> la <02088> hzmw <02088> hzm <03027> tdyw <0310> wyrxam <03678> hokl <05696> lge <07218> sarw <03678> hokl <04609> twlem <08337> ss(10:19)

10:19 ex <1803> anabaymoi <304> tw <3588> yronw <2362> kai <2532> protomai moscwn <3448> tw <3588> yronw <2362> ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> ceirev <5495> enyen kai <2532> enyen epi <1909> tou <3588> topou <5117> thv <3588> kayedrav <2515> kai <2532> duo <1417> leontev <3023> esthkotev <2476> para <3844> tav <3588> ceirav <5495>

10:20 <04467> twklmm <03605> lkl <03651> Nk <06213> hven <03808> al <02088> hzmw <02088> hzm <04609> twlemh <08337> ss <05921> le <08033> Ms <05975> Mydme <0738> Myyra <06240> rve <08147> Mynsw(10:20)

10:20 kai <2532> dwdeka <1427> leontev <3023> estwtev <2476> epi <1909> twn <3588> ex <1803> anabaymwn <304> enyen kai <2532> enyen ou <3364> gegonen <1096> outwv <3778> pash <3956> basileia <932>

10:21 <03972> hmwaml <08010> hmls <03117> ymyb <02803> bsxn <03808> al <03701> Pok <0369> Nya <05462> rwgo <02091> bhz <03844> Nwnblh <03293> rey <01004> tyb <03627> ylk <03605> lkw <02091> bhz <08010> hmls <04428> Klmh <04945> hqsm <03627> ylk <03605> lkw(10:21)

10:21 kai <2532> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> tou <3588> potou <4224> salwmwn crusa kai <2532> louthrev crusoi panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> oikou <3624> drumou tou <3588> libanou <3030> crusiw <5553> sugkekleismena <4788> ouk <3364> hn <1510> argurion <694> oti <3754> ouk <3364> hn <1510> logizomenon <3049> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> salwmwn

10:22 <08500> Myyktw <06971> Mypqw <08143> Mybhns <03701> Pokw <02091> bhz <05375> tavn <08659> sysrt <0590> yna <0935> awbt <08141> Myns <07969> slsl <0259> txa <02438> Mryx <0590> yna <05973> Me <03220> Myb <04428> Klml <08659> sysrt <0590> yna <03588> yk(10:22)

10:22 oti <3754> nauv <3491> yarsiv tw <3588> basilei <935> en <1722> th <3588> yalassh <2281> meta <3326> twn <3588> nhwn <3491> ciram mia <1519> dia <1223> triwn <5140> etwn <2094> hrceto <757> tw <3588> basilei <935> nauv <3491> ek <1537> yarsiv crusiou <5553> kai <2532> arguriou <694> kai <2532> liywn <3037> toreutwn kai <2532> pelekhtwn

10:23 <02451> hmkxlw <06239> rsel <0776> Urah <04428> yklm <03605> lkm <08010> hmls <04428> Klmh <01431> ldgyw(10:23)

10:23 kai <2532> emegalunyh <3170> salwmwn uper <5228> pantav <3956> touv <3588> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> ploutw <4149> kai <2532> fronhsei <5428>

10:24 <03820> wblb <0430> Myhla <05414> Ntn <0834> rsa <02451> wtmkx <0853> ta <08085> emsl <08010> hmls <06440> ynp <0853> ta <01245> Mysqbm <0776> Urah <03605> lkw(10:24)

10:24 kai <2532> pantev <3956> basileiv <935> thv <3588> ghv <1065> ezhtoun <2212> to <3588> proswpon <4383> salwmwn tou <3588> akousai <191> thv <3588> fronhsewv <5428> autou <846> hv <3739> edwken <1325> kuriov <2962> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846>

10:25 o <08141> hnsb <08141> hns <01697> rbd <06505> Mydrpw <05483> Myowo <01314> Mymvbw <05402> qsnw <08008> twmlvw <02091> bhz <03627> ylkw <03701> Pok <03627> ylk <04503> wtxnm <0376> sya <0935> Myabm <01992> hmhw(10:25)

10:25 kai <2532> autoi <846> eferon <5342> ekastov <1538> ta <3588> dwra <1435> autou <846> skeuh <4632> crusa kai <2532> imatismon <2441> stakthn kai <2532> hdusmata kai <2532> ippouv <2462> kai <2532> hmionouv to <3588> kat <2596> eniauton <1763> eniauton <1763>

10:26 <03389> Mlswryb <04428> Klmh <05973> Mew <07393> bkrh <05892> yreb <05148> Mxnyw <06571> Mysrp <0505> Pla <06240> rve <08147> Mynsw <07393> bkr <03967> twam <0702> ebraw <0505> Pla <0> wl <01961> yhyw <06571> Mysrpw <07393> bkr <08010> hmls <0622> Poayw(10:26)

10:26 kai <2532> hsan <1510> tw <3588> salwmwn tessarev <5064> ciliadev <5505> yhleiai <2338> ippoi <2462> eiv <1519> armata <716> kai <2532> dwdeka <1427> ciliadev <5505> ippewn <2460> kai <2532> eyeto <5087> autav <846> en <1722> taiv <3588> polesi <4172> twn <3588> armatwn <716> kai <2532> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> en <1722> ierousalhm <2419> (10:26a) kai <2532> hn <1510> hgoumenov <2233> pantwn <3956> twn <3588> basilewn <935> apo <575> tou <3588> potamou <4215> kai <2532> ewv <2193> ghv <1065> allofulwn <246> kai <2532> ewv <2193> oriwn <3725> aiguptou <125>

10:27 <07230> brl <08219> hlpsb <0834> rsa <08256> Mymqsk <05414> Ntn <0730> Myzrah <0853> taw <068> Mynbak <03389> Mlswryb <03701> Pokh <0853> ta <04428> Klmh <05414> Ntyw(10:27)

10:27 kai <2532> edwken <1325> o <3588> basileuv <935> to <3588> crusion <5553> kai <2532> to <3588> argurion <694> en <1722> ierousalhm <2419> wv <3739> liyouv <3037> kai <2532> tav <3588> kedrouv edwken <1325> wv <3739> sukaminouv <4807> tav <3588> en <1722> th <3588> pedinh eiv <1519> plhyov <4128>

10:28 <04242> ryxmb <04723> hwqm <03947> wxqy <04428> Klmh <05503> yrxo <04723> hwqmw <04714> Myrumm <08010> hmlsl <0834> rsa <05483> Myowoh <04161> auwmw(10:28)

10:28 kai <2532> h <3588> exodov <1841> twn <3588> ippwn <2462> salwmwn ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> ek <1537> yekoue emporoi <1713> tou <3588> basilewv <935> elambanon <2983> ek <1537> yekoue en <1722> allagmati

10:29 P <03318> wauy <03027> Mdyb <0758> Mra <04428> yklmlw <02850> Mytxh <04428> yklm <03605> lkl <03651> Nkw <03967> hamw <02572> Mysmxb <05483> owow <03701> Pok <03967> twam <08337> ssb <04714> Myrumm <04818> hbkrm <03318> autw <05927> hletw(10:29)

10:29 kai <2532> anebainen <305> h <3588> exodov <1841> ex <1537> aiguptou <125> arma <716> anti <473> ekaton <1540> arguriou <694> kai <2532> ippov <2462> anti <473> penthkonta <4004> arguriou <694> kai <2532> outw <3778> pasin <3956> toiv <3588> basileusin <935> cettiin kai <2532> basileusin <935> suriav <4947> kata <2596> yalassan <2281> exeporeuonto <1607>

11:1 <02850> tytx <06722> tyndu <0130> tymda <05984> twynme <04125> twybawm <06547> herp <01323> tb <0853> taw <07227> twbr <05237> twyrkn <0802> Mysn <0157> bha <08010> hmls <04428> Klmhw(11:1)

11:1 kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn hn <1510> filogunaiov kai <2532> hsan <1510> autw <846> arcousai <757> eptakosiai kai <2532> pallakai triakosiai <5145> kai <2532> elaben <2983> gunaikav <1135> allotriav <245> kai <2532> thn <3588> yugatera <2364> faraw <5328> mwabitidav ammanitidav surav kai <2532> idoumaiav <2401> cettaiav kai <2532> amorraiav

11:2 <0160> hbhal <08010> hmls <01692> qbd <0> Mhb <0430> Mhyhla <0310> yrxa <03824> Mkbbl <0853> ta <05186> wjy <0403> Nka <0> Mkb <0935> waby <03808> al <01992> Mhw <0> Mhb <0935> wabt <03808> al <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <03069> hwhy <0559> rma <0834> rsa <01471> Mywgh <04480> Nm(11:2)

11:2 ek <1537> twn <3588> eynwn <1484> wn <3739> apeipen kuriov <2962> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> ouk <3364> eiseleusesye <1525> eiv <1519> autouv <846> kai <2532> autoi <846> ouk <3364> eiseleusontai <1525> eiv <1519> umav <4771> mh <3165> ekklinwsin <1578> tav <3588> kardiav <2588> umwn <4771> opisw <3694> eidwlwn <3588> autwn <846> eiv <1519> autouv <846> ekollhyh <2853> salwmwn tou <3588> agaphsai <25>

11:3 <03820> wbl <0853> ta <0802> wysn <05186> wjyw <03967> twam <07969> sls <06370> Mysglpw <03967> twam <07651> ebs <08282> twrv <0802> Mysn <0> wl <01961> yhyw(11:3)

11:3

11:4 <01> wyba <01732> dywd <03824> bblk <0430> wyhla <03068> hwhy <05973> Me <08003> Mls <03824> wbbl <01961> hyh <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <03824> wbbl <0853> ta <05186> wjh <0802> wysn <08010> hmls <02209> tnqz <06256> tel <01961> yhyw(11:4)

11:4 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> kairw <2540> ghrouv <1094> salwmwn kai <2532> ouk <3364> hn <1510> h <3588> kardia <2588> autou <846> teleia <5046> meta <3326> kuriou <2962> yeou <2316> autou <846> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> exeklinan <1578> ai <3588> gunaikev <1135> ai <3588> allotriai <245> thn <3588> kardian <2588> autou <846> opisw <3694> yewn <2316> autwn <846>

11:5 <05984> Mynme <08251> Uqs <04445> Mklm <0310> yrxaw <06722> Myndu <0430> yhla <06253> trtse <0310> yrxa <08010> hmls <01980> Klyw(11:5)

11:5 (11:6) kai <2532> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606>

11:6 o <01> wyba <01732> dwdk <03068> hwhy <0310> yrxa <04390> alm <03808> alw <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <08010> hmls <06213> veyw(11:6)

11:6 (11:8) kai <2532> epoihsen <4160> salwmwn to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962> ouk <3364> eporeuyh <4198> opisw <3694> kuriou <2962> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:7 <05983> Nwme <01121> ynb <08251> Uqs <04432> Klmlw <03389> Mlswry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <02022> rhb <04124> bawm <08251> Uqs <03645> swmkl <01116> hmb <08010> hmls <01129> hnby <0227> za(11:7)

11:7 (11:5) tote <5119> wkodomhsen <3618> salwmwn uqhlon <5308> tw <3588> camwv eidwlw <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> eidwlw <1497> uiwn <5207> ammwn

11:8 <0430> Nhyhlal <02076> twxbzmw <06999> twryjqm <05237> twyrknh <0802> wysn <03605> lkl <06213> hve <03651> Nkw(11:8)

11:8 (11:7) kai <2532> outwv <3778> epoihsen <4160> pasaiv <3956> taiv <3588> gunaixin <1135> autou <846> taiv <3588> allotriaiv <245> eyumiwn kai <2532> eyuon <2380> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846>

11:9 <06471> Mymep <0413> wyla <07200> harnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05973> Mem <03824> wbbl <05186> hjn <03588> yk <08010> hmlsb <03068> hwhy <0599> Pnatyw(11:9)

11:9 kai <2532> wrgisyh <3710> kuriov <2962> epi <1909> salwmwn oti <3754> exeklinen <1578> kardian <2588> autou <846> apo <575> kuriou <2962> yeou <2316> israhl <2474> tou <3588> ofyentov <3708> autw <846> div <1364>

11:10 P <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <0853> ta <08104> rms <03808> alw <0312> Myrxa <0430> Myhla <0310> yrxa <01980> tkl <01115> ytlbl <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0413> wyla <06680> hwuw(11:10)

11:10 kai <2532> enteilamenou <1781> autw <846> uper <5228> tou <3588> logou <3056> toutou <3778> to <3588> parapan mh <3165> poreuyhnai <4198> opisw <3694> yewn <2316> eterwn <2087> kai <2532> fulaxasyai <5442> poihsai <4160> a <3739> eneteilato <1781> autw <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316>

11:11 <05650> Kdbel <05414> hyttnw <05921> Kylem <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erqa <07167> erq <05921> Kyle <06680> ytywu <0834> rsa <02708> ytqxw <01285> ytyrb <08104> trms <03808> alw <05973> Kme <02063> taz <01961> htyh <0834> rsa <03282> Ney <08010> hmlsl <03068> hwhy <0559> rmayw(11:11)

11:11 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> salwmwn any <473> wn <3739> egeneto <1096> tauta <3778> meta <3326> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> efulaxav <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> a <3739> eneteilamhn <1781> soi <4771> diarrhsswn diarrhxw thn <3588> basileian <932> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> dwsw <1325> authn <846> tw <3588> doulw <1401> sou <4771>

11:12 <07167> hnerqa <01121> Knb <03027> dym <01> Kyba <01732> dwd <04616> Neml <06213> hnvea <03808> al <03117> Kymyb <0389> Ka(11:12)

11:12 plhn <4133> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> sou <4771> ou <3364> poihsw <4160> auta <846> dia <1223> dauid ton <3588> patera <3962> sou <4771> ek <1537> ceirov <5495> uiou <5207> sou <4771> lhmqomai <2983> authn <846>

11:13 <0977> ytrxb <0834> rsa <03389> Mlswry <04616> Nemlw <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <01121> Knbl <05414> Nta <0259> dxa <07626> jbs <07167> erqa <03808> al <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <07535> qr(11:13)

11:13 plhn <4133> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ou <3364> mh <3165> labw <2983> skhptron en <1519> dwsw <1325> tw <3588> uiw <5207> sou <4771> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhn

11:14 <0123> Mwdab <01931> awh <04428> Klmh <02233> erzm <0130> ymdah <01908> ddh <0853> ta <08010> hmlsl <07854> Njv <03068> hwhy <06965> Mqyw(11:14)

11:14 kai <2532> hgeiren kuriov <2962> satan <4566> tw <3588> salwmwn ton <3588> ader ton <3588> idoumaion kai <2532> ton <3588> esrwm <2074> uion <5207> eliadae ton <3588> en <1722> raemmay adrazar basilea <935> souba kurion <2962> autou <846> kai <2532> sunhyroisyhsan <4867> ep <1909> auton <846> andrev <435> kai <2532> hn <1510> arcwn <758> sustremmatov kai <2532> prokatelabeto thn <3588> damasek kai <2532> hsan <1510> satan <4566> tw <3588> israhl <2474> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> salwmwn kai <2532> ader o <3588> idoumaiov ek <1537> tou <3588> spermatov <4690> thv <3588> basileiav <932> en <1722> idoumaia <2401>

11:15 <0123> Mwdab <02145> rkz <03605> lk <05221> Kyw <02491> Myllxh <0853> ta <06912> rbql <06635> abuh <08269> rv <03097> bawy <05927> twleb <0123> Mwda <0854> ta <01732> dwd <01961> twyhb <01961> yhyw(11:15)

11:15 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> exoleyreusai dauid ton <3588> edwm en <1722> tw <3588> poreuyhnai <4198> iwab arconta <758> thv <3588> stratiav <4756> yaptein <2290> touv <3588> traumatiav ekoqan <2875> pan <3956> arsenikon en <1722> th <3588> idoumaia <2401>

11:16 <0123> Mwdab <02145> rkz <03605> lk <03772> tyrkh <05704> de <03478> larvy <03605> lkw <03097> bawy <08033> Ms <03427> bsy <02320> Mysdx <08337> tss <03588> yk(11:16)

11:16 oti <3754> ex <1803> mhnav <3303> enekayhto ekei <1563> iwab kai <2532> pav <3956> israhl <2474> en <1722> th <3588> idoumaia <2401> ewv <2193> otou <3748> exwleyreusen pan <3956> arsenikon ek <1537> thv <3588> idoumaiav <2401>

11:17 <06996> Njq <05288> ren <01908> ddhw <04714> Myrum <0935> awbl <0854> wta <01> wyba <05650> ydbem <0130> Myymda <0376> Mysnaw <01931> awh <01908> dda <01272> xrbyw(11:17)

11:17 kai <2532> apedra ader autov <846> kai <2532> pantev <3956> andrev <435> idoumaioi twn <3588> paidwn <3816> tou <3588> patrov <3962> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> ader paidarion <3808> mikron <3398>

11:18 <0> wl <05414> Ntn <0776> Uraw <0> wl <0559> rma <03899> Mxlw <01004> tyb <0> wl <05414> Ntyw <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <0413> la <04714> Myrum <0935> wabyw <06290> Nrapm <05973> Mme <0582> Mysna <03947> wxqyw <06290> Nrap <0935> wabyw <04080> Nydmm <06965> wmqyw(11:18)

11:18 kai <2532> anistantai <450> andrev <435> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> madiam kai <2532> ercontai <2064> eiv <1519> faran kai <2532> lambanousin <2983> andrav <435> met <3326> autwn <846> kai <2532> ercontai <2064> prov <4314> faraw <5328> basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> eishlyen <1525> ader prov <4314> faraw <5328> kai <2532> edwken <1325> autw <846> oikon <3624> kai <2532> artouv <740> dietaxen <1299> autw <846>

11:19 <01377> hrybgh <08472> oynpxt <0269> twxa <0802> wtsa <0269> twxa <0853> ta <0802> hsa <0> wl <05414> Ntyw <03966> dam <06547> herp <05869> ynyeb <02580> Nx <01908> ddh <04672> aumyw(11:19)

11:19 kai <2532> euren <2147> ader carin <5485> enantion <1726> faraw <5328> sfodra <4970> kai <2532> edwken <1325> autw <846> gunaika <1135> adelfhn <79> thv <3588> gunaikov <1135> autou <846> adelfhn <79> yekeminav thn <3588> meizw <3173>

11:20 <06547> herp <01121> ynb <08432> Kwtb <06547> herp <01004> tyb <01592> tbng <01961> yhyw <06547> herp <01004> tyb <08432> Kwtb <08472> onpxt <01580> whlmgtw <01121> wnb <01592> tbng <0853> ta <08472> oynpxt <0269> twxa <0> wl <03205> dltw(11:20)

11:20 kai <2532> eteken <5088> autw <846> h <3588> adelfh <79> yekeminav tw <3588> ader ton <3588> ganhbay uion <5207> authv <846> kai <2532> exeyreqen <1625> auton <846> yekemina en <1722> mesw <3319> uiwn <5207> faraw <5328> kai <2532> hn <1510> ganhbay en <1722> mesw <3319> uiwn <5207> faraw <5328>

11:21 <0776> yura <0413> la <01980> Klaw <07971> ynxls <06547> herp <0413> la <01908> ddh <0559> rmayw <06635> abuh <08269> rv <03097> bawy <04191> tm <03588> ykw <01> wytba <05973> Me <01732> dwd <07901> bks <03588> yk <04714> Myrumb <08085> ems <01908> ddhw(11:21)

11:21 kai <2532> ader hkousen <191> en <1722> aiguptw <125> oti <3754> kekoimhtai <2837> dauid meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> oti <3754> teynhken <2348> iwab o <3588> arcwn <758> thv <3588> stratiav <4756> kai <2532> eipen ader prov <4314> faraw <5328> exaposteilon me <1473> kai <2532> apostreqw <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> mou <1473>

11:22 <07971> ynxlst <07971> xls <03588> yk <03808> al <0559> rmayw <0776> Kura <0413> la <01980> tkll <01245> sqbm <02005> Knhw <05973> yme <02638> rox <0859> hta <04100> hm <03588> yk <06547> herp <0> wl <0559> rmayw(11:22)

11:22 kai <2532> eipen faraw <5328> tw <3588> ader tini <5100> su <4771> elattonh <1641> met <3326> emou <1473> kai <2532> idou <2400> su <4771> zhteiv <2212> apelyein <565> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> sou <4771> kai <2532> eipen autw <846> ader oti <3754> exapostellwn <1821> exaposteleiv <1821> me <1473> kai <2532> anestreqen <390> ader eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846>

11:23 <0113> wynda <06678> hbwu <04428> Klm <01909> rzeddh <0853> tam <01272> xrb <0834> rsa <0450> edyla <01121> Nb <07331> Nwzr <0853> ta <07854> Njv <0> wl <0430> Myhla <06965> Mqyw(11:23)

11:23

11:24 <01834> qvmdb <04427> wklmyw <0> hb <03427> wbsyw <01834> qvmd <01980> wklyw <0853> Mta <01732> dwd <02026> grhb <01416> dwdg <08269> rv <01961> yhyw <0376> Mysna <05921> wyle <06908> Ubqyw(11:24)

11:24

11:25 P <0758> Mra <05921> le <04427> Klmyw <03478> larvyb <06973> Uqyw <01908> ddh <0834> rsa <07451> herh <0854> taw <08010> hmls <03117> ymy <03605> lk <03478> larvyl <07854> Njv <01961> yhyw(11:25)

11:25 auth <3778> h <3588> kakia <2549> hn <3739> epoihsen <4160> ader kai <2532> ebaruyumhsen en <1722> israhl <2474> kai <2532> ebasileusen <936> en <1722> gh <1065> edwm

11:26 <04428> Klmb <03027> dy <07311> Mryw <08010> hmlsl <05650> dbe <0490> hnmla <0802> hsa <06871> hewru <0517> wma <08034> Msw <06868> hdruh <04480> Nm <0673> ytrpa <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebryw(11:26)

11:26 kai <2532> ieroboam uiov <5207> nabat o <3588> efrayi ek <1537> thv <3588> sarira uiov <5207> gunaikov <1135> chrav <5503> doulov <1401> salwmwn

11:27 <01> wyba <01732> dwd <05892> rye <06556> Urp <0853> ta <05462> rgo <04407> awlmh <0853> ta <01129> hnb <08010> hmls <04428> Klmb <03027> dy <07311> Myrh <0834> rsa <01697> rbdh <02088> hzw(11:27)

11:27 kai <2532> touto <3778> to <3588> pragma <4229> wv <3739> ephrato ceirav <5495> epi <1909> basilea <935> salwmwn wkodomhsen <3618> thn <3588> akran sunekleisen <4788> ton <3588> fragmon <5418> thv <3588> polewv <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846>

11:28 o <03130> Powy <01004> tyb <05447> lbo <03605> lkl <0853> wta <06485> dqpyw <01931> awh <04399> hkalm <06213> hve <03588> yk <05288> renh <0853> ta <08010> hmls <07200> aryw <02428> lyx <01368> rwbg <03379> Mebry <0376> syahw(11:28)

11:28 kai <2532> o <3588> anyrwpov <444> ieroboam iscurov <2478> dunamei <1411> kai <2532> eiden <3708> salwmwn to <3588> paidarion <3808> oti <3754> anhr <435> ergwn <2041> estin <1510> kai <2532> katesthsen <2525> auton <846> epi <1909> tav <3588> arseiv oikou <3624> iwshf <2501>

11:29 <07704> hdvb <0905> Mdbl <08147> Mhynsw <02319> hsdx <08008> hmlvb <03680> hoktm <01931> awhw <01870> Krdb <05030> aybnh <07888> ynlysh <0281> hyxa <0853> wta <04672> aumyw <03389> Mlswrym <03318> auy <03379> Mebryw <01931> ayhh <06256> teb <01961> yhyw(11:29)

11:29 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> kai <2532> ieroboam exhlyen <1831> ex <1537> ierousalhm <2419> kai <2532> euren <2147> auton <846> aciav o <3588> shlwnithv o <3588> profhthv <4396> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> apesthsen auton <846> ek <1537> thv <3588> odou <3598> kai <2532> o <3588> aciav peribeblhmenov <4016> imatiw <2440> kainw <2537> kai <2532> amfoteroi en <1722> tw <3588> pediw

11:30 <07168> Myerq <06240> rve <08147> Myns <07167> herqyw <05921> wyle <0834> rsa <02319> hsdxh <08008> hmlvb <0281> hyxa <08610> vptyw(11:30)

11:30 kai <2532> epelabeto acia tou <3588> imatiou <2440> autou <846> tou <3588> kainou <2537> tou <3588> ep <1909> autw <846> kai <2532> dierrhxen auto <846> dwdeka <1427> rhgmata <4485>

11:31 <07626> Myjbsh <06235> hrve <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <08010> hmls <03027> dym <04467> hklmmh <0853> ta <07167> erq <02005> ynnh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk <07168> Myerq <06235> hrve <0> Kl <03947> xq <03379> Mebryl <0559> rmayw(11:31)

11:31 kai <2532> eipen tw <3588> ieroboam labe <2983> seautw <4572> deka <1176> rhgmata <4485> oti <3754> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> idou <2400> egw <1473> rhssw <4486> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> salwmwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> deka <1176> skhptra

11:32 <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkm <0> hb <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswry <04616> Nemlw <01732> dwd <05650> ydbe <04616> Neml <0> wl <01961> hyhy <0259> dxah <07626> jbshw(11:32)

11:32 kai <2532> duo <1417> skhptra esontai <1510> autw <846> dia <1223> ton <3588> doulon <1401> mou <1473> dauid kai <2532> dia <1223> ierousalhm <2419> thn <3588> polin <4172> hn <3739> exelexamhn en <1722> auth <846> ek <1537> paswn <3956> fulwn <5443> israhl <2474>

11:33 <01> wyba <01732> dwdk <04941> yjpsmw <02708> ytqxw <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <01870> ykrdb <01980> wklh <03808> alw <05983> Nwme <01121> ynb <0430> yhla <04445> Mklmlw <04124> bawm <0430> yhla <03645> swmkl <06722> Nyndu <0430> yhla <06253> trtsel <07812> wwxtsyw <05800> ynwbze <0834> rsa <03282> Ney(11:33)

11:33 any <473> wn <3739> katelipen <2641> me <1473> kai <2532> epoihsen <4160> th <3588> astarth bdelugmati <946> sidwniwn <4606> kai <2532> tw <3588> camwv kai <2532> toiv <3588> eidwloiv <1497> mwab kai <2532> tw <3588> basilei <935> autwn <846> prosocyismati uiwn <5207> ammwn kai <2532> ouk <3364> eporeuyh <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> wv <3739> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

11:34 <02708> ytqxw <04687> ytwum <08104> rms <0834> rsa <0853> wta <0977> ytrxb <0834> rsa <05650> ydbe <01732> dwd <04616> Neml <02416> wyyx <03117> ymy <03605> lk <07896> wntsa <05387> ayvn <03588> yk <03027> wdym <04467> hklmmh <03605> lk <0853> ta <03947> xqa <03808> alw(11:34)

11:34 kai <2532> ou <3364> mh <3165> labw <2983> olhn <3650> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> dioti <1360> antitassomenov antitaxomai autw <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> thv <3588> zwhv <2222> autou <846> dia <1223> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> on <3739> exelexamhn auton <846>

11:35 <07626> Myjbsh <06235> trve <0853> ta <0> Kl <05414> hyttnw <01121> wnb <03027> dym <04410> hkwlmh <03947> ytxqlw(11:35)

11:35 kai <2532> lhmqomai <2983> thn <3588> basileian <932> ek <1537> ceirov <5495> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> ta <3588> deka <1176> skhptra

11:36 <08033> Ms <08034> yms <07760> Mwvl <0> yl <0977> ytrxb <0834> rsa <05892> ryeh <03389> Mlswryb <06440> ynpl <03117> Mymyh <03605> lk <05650> ydbe <01732> dywdl <05216> ryn <01961> twyh <04616> Neml <0259> dxa <07626> jbs <05414> Nta <01121> wnblw(11:36)

11:36 tw <3588> de <1161> uiw <5207> autou <846> dwsw <1325> ta <3588> duo <1417> skhptra opwv <3704> h <1510> yesiv tw <3588> doulw <1401> mou <1473> dauid pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> enwpion <1799> emou <1473> en <1722> ierousalhm <2419> th <3588> polei <4172> hn <3739> exelexamhn emautw <1683> tou <3588> yesyai <5087> onoma <3686> mou <1473> ekei <1563>

11:37 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <01961> tyyhw <05315> Kspn <0183> hwat <0834> rsa <03605> lkb <04427> tklmw <03947> xqa <0853> Ktaw(11:37)

11:37 kai <2532> se <4771> lhmqomai <2983> kai <2532> basileuseiv <936> en <1722> oiv <3739> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> su <4771> esh <1510> basileuv <935> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

11:38 <03478> larvy <0853> ta <0> Kl <05414> yttnw <01732> dwdl <01129> ytynb <0834> rsak <0539> Nman <01004> tyb <0> Kl <01129> ytynbw <05973> Kme <01961> ytyyhw <05650> ydbe <01732> dwd <06213> hve <0834> rsak <04687> ytwumw <02708> ytwqx <08104> rwmsl <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> tyvew <01870> ykrdb <01980> tklhw <06680> Kwua <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <08085> emst <0518> Ma <01961> hyhw(11:38)

11:38 kai <2532> estai <1510> ean <1437> fulaxhv <5442> panta <3956> osa <3745> an <302> enteilwmai <1781> soi <4771> kai <2532> poreuyhv <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> mou <1473> kai <2532> poihshv <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> emou <1473> tou <3588> fulaxasyai <5442> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> kai <2532> ta <3588> prostagmata mou <1473> kaywv <2531> epoihsen <4160> dauid o <3588> doulov <1401> mou <1473> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771> kai <2532> oikodomhsw <3618> soi <4771> oikon <3624> piston <4103> kaywv <2531> wkodomhsa <3618> tw <3588> dauid

11:39 o <03117> Mymyh <03605> lk <03808> al <0389> Ka <02063> taz <04616> Neml <01732> dwd <02233> erz <0853> ta <06031> hneaw(11:39)

11:39

11:40 <08010> hmls <04194> twm <05704> de <04714> Myrumb <01961> yhyw <04714> Myrum <04428> Klm <07895> qsys <0413> la <04714> Myrum <01272> xrbyw <03379> Mebry <06965> Mqyw <03379> Mebry <0853> ta <04191> tymhl <08010> hmls <01245> sqbyw(11:40)

11:40 kai <2532> ezhthsen <2212> salwmwn yanatwsai <2289> ton <3588> ieroboam kai <2532> anesth <450> kai <2532> apedra eiv <1519> aigupton <125> prov <4314> sousakim basilea <935> aiguptou <125> kai <2532> hn <1510> en <1722> aiguptw <125> ewv <2193> ou <3739> apeyanen <599> salwmwn

11:41 <08010> hmls <01697> yrbd <05612> rpo <05921> le <03789> Mybtk <01992> Mh <03808> awlh <02451> wtmkxw <06213> hve <0834> rsa <03605> lkw <08010> hmls <01697> yrbd <03499> rtyw(11:41)

11:41 kai <2532> ta <3588> loipa twn <3588> rhmatwn <4487> salwmwn kai <2532> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> fronhsin <5428> autou <846> ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> gegraptai <1125> en <1722> bibliw <975> rhmatwn <4487> salwmwn

11:42 <08141> hns <0705> Myebra <03478> larvy <03605> lk <05921> le <03389> Mlswryb <08010> hmls <04427> Klm <0834> rsa <03117> Mymyhw(11:42)

11:42 kai <2532> ai <3588> hmerai <2250> av <3739> ebasileusen <936> salwmwn en <1722> ierousalhm <2419> tessarakonta <5062> eth <2094>

11:43 o <08478> wytxt <01121> wnb <07346> Mebxr <04427> Klmyw <01> wyba <01732> dwd <05892> ryeb <06912> rbqyw <01> wytba <05973> Me <08010> hmls <07901> bksyw(11:43)

11:43 kai <2532> ekoimhyh <2837> salwmwn meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> polei <4172> dauid tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> egenhyh <1096> wv <3739> hkousen <191> ieroboam uiov <5207> nabat kai <2532> autou <846> eti <2089> ontov <1510> en <1722> aiguptw <125> wv <3739> efugen <5343> ek <1537> proswpou <4383> salwmwn kai <2532> ekayhto <2521> en <1722> aiguptw <125> kateuyunei <2720> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> sarira thn <3588> en <1722> orei <3735> efraim <2187> kai <2532> o <3588> basileuv <935> salwmwn ekoimhyh <2837> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> ebasileusen <936> roboam uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA