TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 78

78:1 <06310> yp <0561> yrmal <0241> Mknza <05186> wjh <08451> ytrwt <05971> yme <0238> hnyzah <0623> Poal <04905> lykvm(78:1)

78:1 (77:1) sunesewv <4907> tw <3588> asaf prosecete <4337> laov <2992> mou <1473> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> klinate <2827> to <3588> ouv <3775> umwn <4771> eiv <1519> ta <3588> rhmata <4487> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473>

78:2 <06924> Mdq <04480> ynm <02420> twdyx <05042> heyba <06310> yp <04912> lsmb <06605> hxtpa(78:2)

78:2 (77:2) anoixw <455> en <1722> parabolaiv <3850> to <3588> stoma <4750> mou <1473> fyegxomai <5350> problhmata ap <575> archv <746>

78:3 <0> wnl <05608> wrpo <01> wnytwbaw <03045> Mednw <08085> wnems <0834> rsa(78:3)

78:3 (77:3) osa <3745> hkousamen <191> kai <2532> egnwmen <1097> auta <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> hmwn <1473> dihghsanto <1334> hmin <1473>

78:4 <06213> hve <0834> rsa <06381> wytwalpnw <05807> wzwzew <03068> hwhy <08416> twlht <05608> Myrpom <0314> Nwrxa <01755> rwdl <01121> Mhynbm <03582> dxkn <03808> al(78:4)

78:4 (77:4) ouk <3364> ekrubh <2928> apo <575> twn <3588> teknwn <5043> autwn <846> eiv <1519> genean <1074> eteran <2087> apaggellontev tav <3588> aineseiv <133> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> tav <3588> dunasteiav autou <846> kai <2532> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846> a <3739> epoihsen <4160>

78:5 <01121> Mhynbl <03045> Meydwhl <01> wnytwba <0853> ta <06680> hwu <0834> rsa <03478> larvyb <07760> Mv <08451> hrwtw <03290> bqeyb <05715> twde <06965> Mqyw(78:5)

78:5 (77:5) kai <2532> anesthsen <450> marturion <3142> en <1722> iakwb <2384> kai <2532> nomon <3551> eyeto <5087> en <1722> israhl <2474> osa <3745> eneteilato <1781> toiv <3588> patrasin <3962> hmwn <1473> tou <3588> gnwrisai <1107> auta <846> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846>

78:6 <01121> Mhynbl <05608> wrpoyw <06965> wmqy <03205> wdlwy <01121> Mynb <0314> Nwrxa <01755> rwd <03045> wedy <04616> Neml(78:6)

78:6 (77:6) opwv <3704> an <302> gnw <1097> genea <1074> etera <2087> uioi <5207> oi <3588> tecyhsomenoi <5088> kai <2532> anasthsontai <450> kai <2532> apaggelousin auta <846> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846>

78:7 <05341> wruny <04687> wytwumw <0410> la <04611> yllem <07911> wxksy <03808> alw <03689> Mlok <0430> Myhlab <07760> wmyvyw(78:7)

78:7 (77:7) ina <2443> ywntai <5087> epi <1909> ton <3588> yeon <2316> thn <3588> elpida <1680> autwn <846> kai <2532> mh <3165> epilaywntai twn <3588> ergwn <2041> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> autou <846> ekzhthsousin <1567>

78:8 <07307> wxwr <0410> la <0854> ta <0539> hnman <03808> alw <03820> wbl <03559> Nykh <03808> al <01755> rwd <04784> hrmw <05637> rrwo <01755> rwd <01> Mtwbak <01961> wyhy <03808> alw(78:8)

78:8 (77:8) ina <2443> mh <3165> genwntai <1096> wv <3739> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> genea <1074> skolia <4646> kai <2532> parapikrainousa <3893> genea <1074> htiv <3748> ou <3364> kathuyunen <2720> thn <3588> kardian <2588> authv <846> kai <2532> ouk <3364> epistwyh <4104> meta <3326> tou <3588> yeou <2316> to <3588> pneuma <4151> authv <846>

78:9 <07128> brq <03117> Mwyb <02015> wkph <07198> tsq <07411> ymwr <05401> yqswn <0669> Myrpa <01121> ynb(78:9)

78:9 (77:9) uioi <5207> efraim <2187> enteinontev kai <2532> ballontev <906> toxoiv <5115> estrafhsan <4762> en <1722> hmera <2250> polemou <4171>

78:10 <01980> tkll <03985> wnam <08451> wtrwtbw <0430> Myhla <01285> tyrb <08104> wrms <03808> al(78:10)

78:10 (77:10) ouk <3364> efulaxan <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> en <1722> tw <3588> nomw <3551> autou <846> ouk <3364> hyelon <2309> poreuesyai <4198>

78:11 <07200> Marh <0834> rsa <06381> wytwalpnw <05949> wytwlyle <07911> wxksyw(78:11)

78:11 (77:11) kai <2532> epelayonto twn <3588> euergesiwn <2108> autou <846> kai <2532> twn <3588> yaumasiwn <2297> autou <846> wn <3739> edeixen <1166> autoiv <846>

78:12 <06814> Neu <07704> hdv <04714> Myrum <0776> Urab <06382> alp <06213> hve <01> Mtwba <05048> dgn(78:12)

78:12 (77:12) enantion <1726> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> a <3739> epoihsen <4160> yaumasia <2297> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> en <1722> pediw tanewv

78:13 <05067> dn <03644> wmk <04325> Mym <05324> buyw <05674> Mrybeyw <03220> My <01234> eqb(78:13)

78:13 (77:13) dierrhxen yalassan <2281> kai <2532> dihgagen <1236> autouv <846> esthsen <2476> udata <5204> wsei <5616> askon <779>

78:14 <0784> sa <0216> rwab <03915> hlylh <03605> lkw <03119> Mmwy <06051> Nneb <05148> Mxnyw(78:14)

78:14 (77:14) kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> en <1722> nefelh <3507> hmerav <2250> kai <2532> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> en <1722> fwtismw <5462> purov

78:15 <07227> hbr <08415> twmhtk <08248> qsyw <04057> rbdmb <06697> Myru <01234> eqby(78:15)

78:15 (77:15) dierrhxen petran <4073> en <1722> erhmw <2048> kai <2532> epotisen <4222> autouv <846> wv <3739> en <1722> abussw <12> pollh <4183>

78:16 <04325> Mym <05104> twrhnk <03381> drwyw <05553> elom <05140> Mylzwn <03318> auwyw(78:16)

78:16 (77:16) kai <2532> exhgagen <1806> udwr <5204> ek <1537> petrav <4073> kai <2532> kathgagen <2609> wv <3739> potamouv <4215> udata <5204>

78:17 <06723> hyub <05945> Nwyle <04784> twrml <0> wl <02398> ajxl <05750> dwe <03254> wpyowyw(78:17)

78:17 (77:17) kai <2532> proseyento <4369> eti <2089> tou <3588> amartanein <264> autw <846> parepikranan <3893> ton <3588> uqiston <5310> en <1722> anudrw <504>

78:18 <05315> Mspnl <0400> lka <07592> lasl <03824> Mbblb <0410> la <05254> wonyw(78:18)

78:18 (77:18) kai <2532> exepeirasan <1598> ton <3588> yeon <2316> en <1722> taiv <3588> kardiaiv <2588> autwn <846> tou <3588> aithsai <154> brwmata <1033> taiv <3588> qucaiv <5590> autwn <846>

78:19 <04057> rbdmb <07979> Nxls <06186> Krel <0410> la <03201> lkwyh <0559> wrma <0430> Myhlab <01696> wrbdyw(78:19)

78:19 (77:19) kai <2532> katelalhsan <2635> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eipan mh <3165> dunhsetai <1410> o <3588> yeov <2316> etoimasai <2090> trapezan <5132> en <1722> erhmw <2048>

78:20 <05971> wmel <07607> ras <03559> Nyky <0518> Ma <05414> tt <03201> lkwy <03899> Mxl <01571> Mgh <07857> wpjsy <05158> Mylxnw <04325> Mym <02100> wbwzyw <06697> rwu <05221> hkh <02005> Nh(78:20)

78:20 (77:20) epei <1893> epataxen <3960> petran <4073> kai <2532> erruhsan udata <5204> kai <2532> ceimarroi kateklusyhsan <2626> mh <3165> kai <2532> arton <740> dunatai <1410> dounai <1325> h <2228> etoimasai <2090> trapezan <5132> tw <3588> law <2992> autou <846>

78:21 <03478> larvyb <05927> hle <0639> Pa <01571> Mgw <03290> bqeyb <05400> hqvn <0784> saw <05674> rbetyw <03068> hwhy <08085> ems <03651> Nkl(78:21)

78:21 (77:21) dia <1223> touto <3778> hkousen <191> kuriov <2962> kai <2532> anebaleto kai <2532> pur <4442> anhfyh en <1722> iakwb <2384> kai <2532> orgh <3709> anebh <305> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

78:22 <03444> wtewsyb <0982> wxjb <03808> alw <0430> Myhlab <0539> wnymah <03808> al <03588> yk(78:22)

78:22 (77:22) oti <3754> ouk <3364> episteusan <4100> en <1722> tw <3588> yew <2316> oude <3761> hlpisan <1679> epi <1909> to <3588> swthrion <4992> autou <846>

78:23 <06605> xtp <08064> Myms <01817> ytldw <04605> lemm <07834> Myqxs <06680> wuyw(78:23)

78:23 (77:23) kai <2532> eneteilato <1781> nefelaiv <3507> uperanwyen kai <2532> yurav <2374> ouranou <3772> anewxen <455>

78:24 <0> wml <05414> Ntn <08064> Myms <01715> Ngdw <0398> lkal <04478> Nm <05921> Mhyle <04305> rjmyw(78:24)

78:24 (77:24) kai <2532> ebrexen <1026> autoiv <846> manna <3131> fagein <2068> kai <2532> arton <740> ouranou <3772> edwken <1325> autoiv <846>

78:25 <07648> ebvl <01992> Mhl <07971> xls <06720> hdyu <0376> sya <0398> lka <047> Myryba <03899> Mxl(78:25)

78:25 (77:25) arton <740> aggelwn <32> efagen <2068> anyrwpov <444> episitismon <1979> apesteilen <649> autoiv <846> eiv <1519> plhsmonhn <4140>

78:26 <08486> Nmyt <05797> wzeb <05090> ghnyw <08064> Mymsb <06921> Mydq <05265> eoy(78:26)

78:26 (77:26) aphren <522> noton <3558> ex <1537> ouranou <3772> kai <2532> ephgagen en <1722> th <3588> dunasteia autou <846> liba <3047>

78:27 <03671> Pnk <05775> Pwe <03220> Mymy <02344> lwxkw <07607> ras <06083> rpek <05921> Mhyle <04305> rjmyw(78:27)

78:27 (77:27) kai <2532> ebrexen <1026> ep <1909> autouv <846> wsei <5616> coun sarkav <4561> kai <2532> wsei <5616> ammon <285> yalasswn <2281> peteina <4071> pterwta

78:28 <04908> wytnksml <05439> bybo <04264> whnxm <07130> brqb <05307> lpyw(78:28)

78:28 (77:28) kai <2532> epepeson <1968> eiv <1519> meson <3319> thv <3588> parembolhv autwn <846> kuklw twn <3588> skhnwmatwn <4638> autwn <846>

78:29 <01992> Mhl <0935> aby <08378> Mtwatw <03966> dam <07646> webvyw <0398> wlkayw(78:29)

78:29 (77:29) kai <2532> efagosan <2068> kai <2532> eneplhsyhsan sfodra <4970> kai <2532> thn <3588> epiyumian <1939> autwn <846> hnegken <5342> autoiv <846>

78:30 <06310> Mhypb <0400> Mlka <05750> dwe <08378> Mtwatm <02114> wrz <03808> al(78:30)

78:30 (77:30) ouk <3364> esterhyhsan apo <575> thv <3588> epiyumiav <1939> autwn <846> eti <2089> thv <3588> brwsewv <1035> autwn <846> oushv <1510> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846>

78:31 <03766> eyrkh <03478> larvy <0970> yrwxbw <04924> Mhynmsmb <02026> grhyw <0> Mhb <05927> hle <0430> Myhla <0639> Paw(78:31)

78:31 (77:31) kai <2532> orgh <3709> tou <3588> yeou <2316> anebh <305> ep <1909> autouv <846> kai <2532> apekteinen <615> en <1722> toiv <3588> piosin <4095> autwn <846> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588> tou <3588> israhl <2474> sunepodisen

78:32 <06381> wytwalpnb <0539> wnymah <03808> alw <05750> dwe <02398> wajx <02063> taz <03605> lkb(78:32)

78:32 (77:32) en <1722> pasin <3956> toutoiv <3778> hmarton <264> eti <2089> kai <2532> ouk <3364> episteusan <4100> en <1722> toiv <3588> yaumasioiv <2297> autou <846>

78:33 <0928> hlhbb <08141> Mtwnsw <03117> Mhymy <01892> lbhb <03615> lkyw(78:33)

78:33 (77:33) kai <2532> exelipon <1587> en <1722> mataiothti <3153> ai <3588> hmerai <2250> autwn <846> kai <2532> ta <3588> eth <2094> autwn <846> meta <3326> spoudhv <4710>

78:34 <0410> la <07836> wrxsw <07725> wbsw <01875> whwsrdw <02026> Mgrh <0518> Ma(78:34)

78:34 (77:34) otan <3752> apektennen <615> autouv <846> exezhtoun <1567> auton <846> kai <2532> epestrefon <1994> kai <2532> wryrizon <3719> prov <4314> ton <3588> yeon <2316>

78:35 <01350> Mlag <05945> Nwyle <0410> law <06697> Mrwu <0430> Myhla <03588> yk <02142> wrkzyw(78:35)

78:35 (77:35) kai <2532> emnhsyhsan <3403> oti <3754> o <3588> yeov <2316> bohyov <998> autwn <846> estin <1510> kai <2532> o <3588> yeov <2316> o <3588> uqistov <5310> lutrwthv <3086> autwn <846> estin <1510>

78:36 <0> wl <03576> wbzky <03956> Mnwslbw <06310> Mhypb <06601> whwtpyw(78:36)

78:36 (77:36) kai <2532> hpathsan <538> auton <846> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autwn <846> kai <2532> th <3588> glwssh <1100> autwn <846> eqeusanto <5574> autw <846>

78:37 <01285> wtyrbb <0539> wnman <03808> alw <05973> wme <03559> Nwkn <03808> al <03820> Mblw(78:37)

78:37 (77:37) h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> ouk <3364> euyeia <2117> met <3326> autou <846> oude <3761> epistwyhsan <4104> en <1722> th <3588> diayhkh <1242> autou <846>

78:38 <02534> wtmx <03605> lk <05782> ryey <03808> alw <0639> wpa <07725> byshl <07235> hbrhw <07843> tyxsy <03808> alw <05771> Nwe <03722> rpky <07349> Mwxr <01931> awhw(78:38)

78:38 (77:38) autov <846> de <1161> estin <1510> oiktirmwn <3629> kai <2532> ilasetai <2433> taiv <3588> amartiaiv <266> autwn <846> kai <2532> ou <3364> diafyerei <1311> kai <2532> plhyunei <4129> tou <3588> apostreqai <654> ton <3588> yumon <2372> autou <846> kai <2532> ouci <3364> ekkausei <1572> pasan <3956> thn <3588> orghn <3709> autou <846>

78:39 <07725> bwsy <03808> alw <01980> Klwh <07307> xwr <01992> hmh <01320> rvb <03588> yk <02142> rkzyw(78:39)

78:39 (77:39) kai <2532> emnhsyh <3403> oti <3754> sarx <4561> eisin <1510> pneuma <4151> poreuomenon <4198> kai <2532> ouk <3364> epistrefon <1994>

78:40 <03452> Nwmysyb <06087> whwbyuey <04057> rbdmb <04784> whwrmy <04100> hmk(78:40)

78:40 (77:40) posakiv <4212> parepikranan <3893> auton <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> parwrgisan <3949> auton <846> en <1722> gh <1065> anudrw <504>

78:41 <08428> wwth <03478> larvy <06918> swdqw <0410> la <05254> wonyw <07725> wbwsyw(78:41)

78:41 (77:41) kai <2532> epestreqan <1994> kai <2532> epeirasan <3985> ton <3588> yeon <2316> kai <2532> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474> parwxunan <3947>

78:42 <06862> ru <04480> ynm <06299> Mdp <0834> rsa <03117> Mwy <03027> wdy <0853> ta <02142> wrkz <03808> al(78:42)

78:42 (77:42) ouk <3364> emnhsyhsan <3403> thv <3588> ceirov <5495> autou <846> hmerav <2250> hv <3739> elutrwsato <3084> autouv <846> ek <1537> ceirov <5495> ylibontov <2346>

78:43 <06814> Neu <07704> hdvb <04159> wytpwmw <0226> wytwta <04714> Myrumb <07760> Mv <0834> rsa(78:43)

78:43 (77:43) wv <3739> eyeto <5087> en <1722> aiguptw <125> ta <3588> shmeia <4592> autou <846> kai <2532> ta <3588> terata <5059> autou <846> en <1722> pediw tanewv

78:44 <08354> Nwytsy <01077> lb <05140> Mhylznw <02975> Mhyray <01818> Mdl <02015> Kphyw(78:44)

78:44 (77:44) kai <2532> metestreqen <3344> eiv <1519> aima <129> touv <3588> potamouv <4215> autwn <846> kai <2532> ta <3588> ombrhmata autwn <846> opwv <3704> mh <3165> piwsin <4095>

78:45 <07843> Mtyxstw <06854> edrpuw <0398> Mlkayw <06157> bre <0> Mhb <07971> xlsy(78:45)

78:45 (77:45) exapesteilen <1821> eiv <1519> autouv <846> kunomuian kai <2532> katefagen <2719> autouv <846> kai <2532> batracon <944> kai <2532> diefyeiren <1311> autouv <846>

78:46 <0697> hbral <03018> Meygyw <02981> Mlwby <02625> lyoxl <05414> Ntyw(78:46)

78:46 (77:46) kai <2532> edwken <1325> th <3588> erusibh ton <3588> karpon <2590> autwn <846> kai <2532> touv <3588> ponouv <4192> autwn <846> th <3588> akridi <200>

78:47 <02602> lmnxb <08256> Mtwmqsw <01612> Mnpg <01259> drbb <02026> grhy(78:47)

78:47 (77:47) apekteinen <615> en <1722> calazh <5464> thn <3588> ampelon <288> autwn <846> kai <2532> tav <3588> sukaminouv <4807> autwn <846> en <1722> th <3588> pacnh

78:48 <07565> Mypsrl <04735> Mhynqmw <01165> Mryeb <01259> drbl <05462> rgoyw(78:48)

78:48 (77:48) kai <2532> paredwken <3860> eiv <1519> calazan <5464> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> kai <2532> thn <3588> uparxin <5223> autwn <846> tw <3588> puri <4442>

78:49 <07451> Myer <04397> ykalm <04917> txlsm <06869> hruw <02195> Mezw <05678> hrbe <0639> wpa <02740> Nwrx <0> Mb <07971> xlsy(78:49)

78:49 (77:49) exapesteilen <1821> eiv <1519> autouv <846> orghn <3709> yumou <2372> autou <846> yumon <2372> kai <2532> orghn <3709> kai <2532> yliqin <2347> apostolhn <651> di <1223> aggelwn <32> ponhrwn <4190>

78:50 <05462> rygoh <01698> rbdl <02416> Mtyxw <05315> Mspn <04194> twmm <02820> Kvx <03808> al <0639> wpal <05410> bytn <06424> olpy(78:50)

78:50 (77:50) wdopoihsen tribon th <3588> orgh <3709> autou <846> ouk <3364> efeisato <5339> apo <575> yanatou <2288> twn <3588> qucwn <5590> autwn <846> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> eiv <1519> yanaton <2288> sunekleisen <4788>

78:51 <02526> Mx <0168> ylhab <0202> Mynwa <07225> tysar <04714> Myrumb <01060> rwkb <03605> lk <05221> Kyw(78:51)

78:51 (77:51) kai <2532> epataxen <3960> pan <3956> prwtotokon <4416> en <1722> aiguptw <125> aparchn twn <3588> ponwn <4192> autwn <846> en <1722> toiv <3588> skhnwmasi <4638> cam

78:52 <04057> rbdmb <05739> rdek <05090> Mghnyw <05971> wme <06629> Nauk <05265> eoyw(78:52)

78:52 (77:52) kai <2532> aphren <522> wv <3739> probata <4263> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> anhgagen <321> autouv <846> wv <3739> poimnion <4168> en <1722> erhmw <2048>

78:53 <03220> Myh <03680> hok <0341> Mhybywa <0853> taw <06342> wdxp <03808> alw <0983> xjbl <05148> Mxnyw(78:53)

78:53 (77:53) kai <2532> wdhghsen <3594> autouv <846> en <1722> elpidi <1680> kai <2532> ouk <3364> edeiliasan <1168> kai <2532> touv <3588> ecyrouv <2190> autwn <846> ekaluqen <2572> yalassa <2281>

78:54 <03225> wnymy <07069> htnq <02088> hz <02022> rh <06944> wsdq <01366> lwbg <0413> la <0935> Maybyw(78:54)

78:54 (77:54) kai <2532> eishgagen <1521> autouv <846> eiv <1519> orion <3725> agiasmatov autou <846> orov <3735> touto <3778> o <3739> ekthsato <2932> h <3588> dexia <1188> autou <846>

78:55 <03478> larvy <07626> yjbs <0168> Mhylhab <07931> Nksyw <05159> hlxn <02256> lbxb <05307> Mlypyw <01471> Mywg <06440> Mhynpm <01644> srgyw(78:55)

78:55 (77:55) kai <2532> exebalen <1544> apo <575> proswpou <4383> autwn <846> eynh <1484> kai <2532> eklhrodothsen autouv <846> en <1722> scoiniw <4979> klhrodosiav kai <2532> kateskhnwsen <2681> en <1722> toiv <3588> skhnwmasin <4638> autwn <846> tav <3588> fulav <5443> tou <3588> israhl <2474>

78:56 <08104> wrms <03808> al <05713> wytwdew <05945> Nwyle <0430> Myhla <0853> ta <04784> wrmyw <05254> wonyw(78:56)

78:56 (77:56) kai <2532> epeirasan <3985> kai <2532> parepikranan <3893> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> uqiston <5310> kai <2532> ta <3588> marturia <3142> autou <846> ouk <3364> efulaxanto <5442>

78:57 <07423> hymr <07198> tsqk <02015> wkphn <01> Mtwbak <0898> wdgbyw <05472> wgoyw(78:57)

78:57 (77:57) kai <2532> apestreqan <654> kai <2532> hsunyethsan kaywv <2531> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> autwn <846> kai <2532> metestrafhsan <3344> eiv <1519> toxon <5115> streblon

78:58 <07065> whwaynqy <06456> Mhylyopbw <01116> Mtwmbb <03707> whwoyekyw(78:58)

78:58 (77:58) kai <2532> parwrgisan <3949> auton <846> en <1722> toiv <3588> bounoiv <1015> autwn <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> gluptoiv autwn <846> parezhlwsan <3863> auton <846>

78:59 <03478> larvyb <03966> dam <03988> oamyw <05674> rbetyw <0430> Myhla <08085> ems(78:59)

78:59 (77:59) hkousen <191> o <3588> yeov <2316> kai <2532> upereiden kai <2532> exoudenwsen <1847> sfodra <4970> ton <3588> israhl <2474>

78:60 <0120> Mdab <07931> Nks <0168> lha <07887> wls <04908> Nksm <05203> sjyw(78:60)

78:60 (77:60) kai <2532> apwsato thn <3588> skhnhn <4633> shlwm skhnwma <4638> autou <846> ou <3739> kateskhnwsen <2681> en <1722> anyrwpoiv <444>

78:61 <06862> ru <03027> dyb <08597> wtraptw <05797> wze <07628> ybsl <05414> Ntyw(78:61)

78:61 (77:61) kai <2532> paredwken <3860> eiv <1519> aicmalwsian <161> thn <3588> iscun <2479> autwn <846> kai <2532> thn <3588> kallonhn autwn <846> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrou <2190>

78:62 <05674> rbeth <05159> wtlxnbw <05971> wme <02719> brxl <05462> rgoyw(78:62)

78:62 (77:62) kai <2532> sunekleisen <4788> eiv <1519> romfaian ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846> upereiden

78:63 <01984> wllwh <03808> al <01330> wytlwtbw <0784> sa <0398> hlka <0970> wyrwxb(78:63)

78:63 (77:63) touv <3588> neaniskouv <3495> autwn <846> katefagen <2719> pur <4442> kai <2532> ai <3588> paryenoi <3933> autwn <846> ouk <3364> epenyhyhsan <3996>

78:64 <01058> hnykbt <03808> al <0490> wytnmlaw <05307> wlpn <02719> brxb <03548> wynhk(78:64)

78:64 (77:64) oi <3588> iereiv <2409> autwn <846> en <1722> romfaia epesan <4098> kai <2532> ai <3588> chrai <5503> autwn <846> ou <3364> klausyhsontai <2799>

78:65 <03196> Nyym <07442> Nnwrtm <01368> rwbgk <0136> ynda <03463> Nsyk <03364> Uqyw(78:65)

78:65 (77:65) kai <2532> exhgeryh <1825> wv <3739> o <3588> upnwn <5258> kuriov <2962> wv <3739> dunatov <1415> kekraipalhkwv ex <1537> oinou <3631>

78:66 <0> wml <05414> Ntn <05769> Mlwe <02781> tprx <0268> rwxa <06862> wyru <05221> Kyw(78:66)

78:66 (77:66) kai <2532> epataxen <3960> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> oneidov <3681> aiwnion <166> edwken <1325> autoiv <846>

78:67 <0977> rxb <03808> al <0669> Myrpa <07626> jbsbw <03130> Powy <0168> lhab <03988> oamyw(78:67)

78:67 (77:67) kai <2532> apwsato to <3588> skhnwma <4638> iwshf <2501> kai <2532> thn <3588> fulhn <5443> efraim <2187> ouk <3364> exelexato

78:68 <0157> bha <0834> rsa <06726> Nwyu <02022> rh <0853> ta <03063> hdwhy <07626> jbs <0853> ta <0977> rxbyw(78:68)

78:68 (77:68) kai <2532> exelexato thn <3588> fulhn <5443> iouda <2448> to <3588> orov <3735> to <3588> siwn <4622> o <3739> hgaphsen <25>

78:69 <05769> Mlwel <03245> hdoy <0776> Urak <04720> wsdqm <07311> Mymr <03644> wmk <01129> Nbyw(78:69)

78:69 (77:69) kai <2532> wkodomhsen <3618> wv <3739> monokerwtwn to <3588> agiasma autou <846> en <1722> th <3588> gh <1065> eyemeliwsen <2311> authn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

78:70 <06629> Nau <04356> talkmm <03947> whxqyw <05650> wdbe <01732> dwdb <0977> rxbyw(78:70)

78:70 (77:70) kai <2532> exelexato dauid ton <3588> doulon <1401> autou <846> kai <2532> anelaben <353> auton <846> ek <1537> twn <3588> poimniwn <4168> twn <3588> probatwn <4263>

78:71 <05159> wtlxn <03478> larvybw <05971> wme <03290> bqeyb <07462> twerl <0935> waybh <05763> twle <0310> rxam(78:71)

78:71 (77:71) exopisyen twn <3588> loceuomenwn elaben <2983> auton <846> poimainein <4165> iakwb <2384> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> israhl <2474> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

78:72 <05148> Mxny <03709> wypk <08394> twnwbtbw <03824> wbbl <08537> Mtk <07462> Meryw(78:72)

78:72 (77:72) kai <2532> epoimanen <4165> autouv <846> en <1722> th <3588> akakia thv <3588> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> en <1722> taiv <3588> sunesesi <4907> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> wdhghsen <3594> autouv <846>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA