TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 32

32:1 <06310> yp <0561> yrma <0776> Urah <08085> emstw <01696> hrbdaw <08064> Mymsh <0238> wnyzah(32:1)

32:1 prosece <4337> ourane <3772> kai <2532> lalhsw <2980> kai <2532> akouetw <191> gh <1065> rhmata <4487> ek <1537> stomatov <4750> mou <1473>

32:2 <06212> bve <05921> yle <07241> Mybybrkw <01877> asd <05921> yle <08164> Mryevk <0565> ytrma <02919> ljk <05140> lzt <03948> yxql <04306> rjmk <06201> Prey(32:2)

32:2 prosdokasyw <4328> wv <3739> uetov <5205> to <3588> apofyegma mou <1473> kai <2532> katabhtw <2597> wv <3739> drosov ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> wsei <5616> ombrov <3655> ep <1909> agrwstin kai <2532> wsei <5616> nifetov epi <1909> corton <5528>

32:3 <0430> wnyhlal <01433> ldg <03051> wbh <07121> arqa <03068> hwhy <08034> Ms <03588> yk(32:3)

32:3 oti <3754> onoma <3686> kuriou <2962> ekalesa <2564> dote <1325> megalwsunhn <3172> tw <3588> yew <2316> hmwn <1473>

32:4 <01931> awh <03477> rsyw <06662> qydu <05766> lwe <0369> Nyaw <0530> hnwma <0410> la <04941> jpsm <01870> wykrd <03605> lk <03588> yk <06467> wlep <08549> Mymt <06697> rwuh(32:4)

32:4 yeov <2316> alhyina <228> ta <3588> erga <2041> autou <846> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> odoi <3598> autou <846> kriseiv <2920> yeov <2316> pistov <4103> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> adikia <93> dikaiov <1342> kai <2532> osiov <3741> kuriov <2962>

32:5 <06618> ltltpw <06141> sqe <01755> rwd <03971> Mmwm <01121> wynb <03808> al <0> wl <07843> txs(32:5)

32:5 hmartosan <264> ouk <3364> autw <846> tekna <5043> mwmhta genea <1074> skolia <4646> kai <2532> diestrammenh <1294>

32:6 <03559> Knnkyw <06213> Kve <01931> awh <07069> Knq <01> Kyba <01931> awh <03808> awlh <02450> Mkx <03808> alw <05036> lbn <05971> Me <02063> taz <01580> wlmgt <03068> hwhyl <03068> h(32:6)

32:6 tauta <3778> kuriw <2962> antapodidote <467> outw <3778> laov <2992> mwrov <3474> kai <2532> ouci <3364> sofov <4680> ouk <3364> autov <846> outov <3778> sou <4771> pathr <3962> ekthsato <2932> se <4771> kai <2532> epoihsen <4160> se <4771> kai <2532> ektisen <2936> se <4771>

32:7 <0> Kl <0559> wrmayw <02205> Kynqz <05046> Kdgyw <01> Kyba <07592> las <01755> rwdw <01755> rwd <08141> twns <0995> wnyb <05769> Mlwe <03117> twmy <02142> rkz(32:7)

32:7 mnhsyhte <3403> hmerav <2250> aiwnov <165> sunete <4920> eth <2094> geneav <1074> genewn <1074> eperwthson ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> anaggelei <312> soi <4771> touv <3588> presbuterouv <4245> sou <4771> kai <2532> erousin soi <4771>

32:8 <03478> larvy <01121> ynb <04557> rpoml <05971> Myme <01367> tlbg <05324> buy <0120> Mda <01121> ynb <06504> wdyrphb <01471> Mywg <05945> Nwyle <05157> lxnhb(32:8)

32:8 ote <3753> diemerizen <1266> o <3588> uqistov <5310> eynh <1484> wv <3739> diespeiren <1289> uiouv <5207> adam <76> esthsen <2476> oria <3725> eynwn <1484> kata <2596> ariymon <706> aggelwn <32> yeou <2316>

32:9 <05159> wtlxn <02256> lbx <03290> bqey <05971> wme <03068> hwhy <02506> qlx <03588> yk(32:9)

32:9 kai <2532> egenhyh <1096> meriv <3310> kuriou <2962> laov <2992> autou <846> iakwb <2384> scoinisma klhronomiav <2817> autou <846> israhl <2474>

32:10 <05869> wnye <0380> Nwsyak <05341> whnruy <0995> whnnwby <05437> whnbboy <03452> Nmsy <03214> lly <08414> whtbw <04057> rbdm <0776> Urab <04672> whaumy(32:10)

32:10 autarkhsen auton <846> en <1722> gh <1065> erhmw <2048> en <1722> diqei <1373> kaumatov <2738> en <1722> anudrw <504> ekuklwsen <2944> auton <846> kai <2532> epaideusen <3811> auton <846> kai <2532> diefulaxen <1314> auton <846> wv <3739> koran <2879> ofyalmou <3788>

32:11 <084> wtrba <05921> le <05375> whavy <03947> whxqy <03671> wypnk <06566> vrpy <07363> Pxry <01469> wylzwg <05921> le <07064> wnq <05782> ryey <05404> rsnk(32:11)

32:11 wv <3739> aetov <105> skepasai nossian <3555> autou <846> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> neossoiv <3502> autou <846> epepoyhsen dieiv tav <3588> pterugav <4420> autou <846> edexato <1209> autouv <846> kai <2532> anelaben <353> autouv <846> epi <1909> twn <3588> metafrenwn autou <846>

32:12 <05236> rkn <0410> la <05973> wme <0369> Nyaw <05148> wnxny <0910> ddb <03068> hwhy(32:12)

32:12 kuriov <2962> monov <3441> hgen <71> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> met <3326> autwn <846> yeov <2316> allotriov <245>

32:13 <06697> rwu <02496> symlxm <08081> Nmsw <05553> elom <01706> sbd <03243> whqnyw <07704> ydv <08570> tbwnt <0398> lkayw <0776> Ura <01116> *ytmb {ytwmb} <05921> le <07392> whbkry(32:13)

32:13 anebibasen <307> autouv <846> epi <1909> thn <3588> iscun <2479> thv <3588> ghv <1065> eqwmisen <5595> autouv <846> genhmata agrwn <68> eyhlasan <2337> meli <3192> ek <1537> petrav <4073> kai <2532> elaion <1637> ek <1537> stereav <4731> petrav <4073>

32:14 <02561> rmx <08354> htst <06025> bne <01818> Mdw <02406> hjx <03629> twylk <02459> blx <05973> Me <06260> Mydwtew <01316> Nsb <01121> ynb <0352> Mylyaw <03733> Myrk <02459> blx <05973> Me <06629> Nau <02461> blxw <01241> rqb <02529> tamx(32:14)

32:14 bouturon bown <1016> kai <2532> gala <1051> probatwn <4263> meta <3326> steatov arnwn kai <2532> kriwn uiwn <5207> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> meta <3326> steatov nefrwn <3510> purou kai <2532> aima <129> stafulhv <4718> epion <4095> oinon <3631>

32:15 <03444> wtesy <06697> rwu <05034> lbnyw <06213> whve <0433> hwla <05203> sjyw <03780> tyvk <05666> tybe <08080> tnms <01163> jebyw <03484> Nwrsy <08080> Nmsyw(32:15)

32:15 kai <2532> efagen <2068> iakwb <2384> kai <2532> eneplhsyh kai <2532> apelaktisen o <3588> hgaphmenov <25> elipanyh epacunyh <3975> eplatunyh <4115> kai <2532> egkatelipen <1459> yeon <2316> ton <3588> poihsanta <4160> auton <846> kai <2532> apesth apo <575> yeou <2316> swthrov <4990> autou <846>

32:16 <03707> whoyeky <08441> tbewtb <02114> Myrzb <07065> whanqy(32:16)

32:16 parwxunan <3947> me <1473> ep <1909> allotrioiv <245> en <1722> bdelugmasin <946> autwn <846> exepikranan me <1473>

32:17 <01> Mkytba <08175> Mwrev <03808> al <0935> wab <07138> brqm <02319> Mysdx <03045> Mwedy <03808> al <0430> Myhla <0433> hla <03808> al <07700> Mydsl <02076> wxbzy(32:17)

32:17 eyusan <2380> daimonioiv <1140> kai <2532> ou <3364> yew <2316> yeoiv <2316> oiv <3739> ouk <3364> hdeisan kainoi <2537> prosfatoi <4372> hkasin <1854> ouv <3739> ouk <3364> hdeisan oi <3588> paterev <3962> autwn <846>

32:18 <02342> Kllxm <0410> la <07911> xkstw <07876> yst <03205> Kdly <06697> rwu(32:18)

32:18 yeon <2316> ton <3588> gennhsanta <1080> se <4771> egkatelipev <1459> kai <2532> epelayou yeou <2316> tou <3588> trefontov <5142> se <4771>

32:19 <01323> wytnbw <01121> wynb <03708> oekm <05006> Uanyw <03068> hwhy <07200> aryw(32:19)

32:19 kai <2532> eiden <3708> kuriov <2962> kai <2532> ezhlwsen <2206> kai <2532> parwxunyh <3947> di <1223> orghn <3709> uiwn <5207> autou <846> kai <2532> yugaterwn <2364>

32:20 <0> Mb <0529> Nma <03808> al <01121> Mynb <01992> hmh <08419> tkpht <01755> rwd <03588> yk <0319> Mtyrxa <04100> hm <07200> hara <01992> Mhm <06440> ynp <05641> hrytoa <0559> rmayw(32:20)

32:20 kai <2532> eipen apostreqw <654> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ap <575> autwn <846> kai <2532> deixw <1166> ti <5100> estai <1510> autoiv <846> ep <1909> escatwn oti <3754> genea <1074> exestrammenh <1612> estin <1510> uioi <5207> oiv <3739> ouk <3364> estin <1510> pistiv <4102> en <1722> autoiv <846>

32:21 <03707> Moyeka <05036> lbn <01471> ywgb <05971> Me <03808> alb <07065> Maynqa <0589> ynaw <01892> Mhylbhb <03707> ynwoek <0410> la <03808> alb <07065> ynwanq <01992> Mh(32:21)

32:21 autoi <846> parezhlwsan <3863> me <1473> ep <1909> ou <3364> yew <2316> parwrgisan <3949> me <1473> en <1722> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> kagw parazhlwsw <3863> autouv <846> ep <1909> ouk <3364> eynei <1484> ep <1909> eynei <1484> asunetw <801> parorgiw <3949> autouv <846>

32:22 <02022> Myrh <04146> ydowm <03857> jhltw <02981> hlbyw <0776> Ura <0398> lkatw <08482> tytxt <07585> lwas <05704> de <03344> dqytw <0639> ypab <06919> hxdq <0784> sa <03588> yk(32:22)

32:22 oti <3754> pur <4442> ekkekautai <1572> ek <1537> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> kauyhsetai <2545> ewv <2193> adou katw <2736> katafagetai <2719> ghn <1065> kai <2532> ta <3588> genhmata authv <846> flexei yemelia <2310> orewn <3735>

32:23 <0> Mb <03615> hlka <02671> yux <07451> twer <05921> wmyle <05595> hpoa(32:23)

32:23 sunaxw <4863> eiv <1519> autouv <846> kaka <2556> kai <2532> ta <3588> belh <956> mou <1473> suntelesw <4931> eiv <1519> autouv <846>

32:24 <06083> rpe <02119> ylxz <02534> tmx <05973> Me <0> Mb <07971> xlsa <0929> twmhb <08127> Nsw <04815> yryrm <06986> bjqw <07565> Psr <03898> ymxlw <07458> ber <04198> yzm(32:24)

32:24 thkomenoi <5080> limw <3042> kai <2532> brwsei <1035> ornewn <3732> kai <2532> opisyotonov aniatov odontav <3599> yhriwn <2342> apostelw <649> eiv <1519> autouv <846> meta <3326> yumou <2372> surontwn <4951> epi <1909> ghv <1065>

32:25 <07872> hbyv <0376> sya <05973> Me <03243> qnwy <01330> hlwtb <01571> Mg <0970> rwxb <01571> Mg <0367> hmya <02315> Myrdxmw <02719> brx <07921> lkst <02351> Uwxm(32:25)

32:25 exwyen <1855> ateknwsei autouv <846> macaira <3162> kai <2532> ek <1537> twn <3588> tamieiwn fobov <5401> neaniskov <3495> sun <4862> paryenw <3933> yhlazwn <2337> meta <3326> kayesthkotov <2525> presbutou <4246>

32:26 <02143> Mrkz <0582> swnam <07673> htybsa <06284> Mhyapa <0559> ytrma(32:26)

32:26 eipa diasperw <1289> autouv <846> pausw <3973> dh <1161> ex <1537> anyrwpwn <444> to <3588> mnhmosunon <3422> autwn <846>

32:27 <02063> taz <03605> lk <06466> lep <03068> hwhy <03808> alw <07311> hmr <03027> wnydy <0559> wrmay <06435> Np <06862> wmyru <05234> wrkny <06435> Np <01481> rwga <0341> bywa <03708> oek <03884> ylwl(32:27)

32:27 ei <1487> mh <3165> di <1223> orghn <3709> ecyrwn <2190> ina <2443> mh <3165> makrocroniswsin kai <2532> ina <2443> mh <3165> sunepiywntai oi <3588> upenantioi mh <3165> eipwsin h <3588> ceir <5495> hmwn <1473> h <3588> uqhlh <5308> kai <2532> ouci <3364> kuriov <2962> epoihsen <4160> tauta <3778> panta <3956>

32:28 <08394> hnwbt <0> Mhb <0369> Nyaw <01992> hmh <06098> twue <06> dba <01471> ywg <03588> yk(32:28)

32:28 oti <3754> eynov <1484> apolwlekov boulhn <1012> estin <1510> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autoiv <846> episthmh

32:29 <0319> Mtyrxal <0995> wnyby <02063> taz <07919> wlykvy <02449> wmkx <03863> wl(32:29)

32:29 ouk <3364> efronhsan <5426> sunienai <4920> tauta <3778> katadexasywsan eiv <1519> ton <3588> epionta cronon <5550>

32:30 <05462> Mrygoh <03068> hwhyw <04376> Mrkm <06697> Mrwu <03588> yk <03808> al <0518> Ma <07233> hbbr <05127> woyny <08147> Mynsw <0505> Pla <0259> dxa <07291> Pdry <0349> hkya(32:30)

32:30 pwv <4459> diwxetai <1377> eiv <1519> ciliouv <5507> kai <2532> duo <1417> metakinhsousin <3334> muriadav <3461> ei <1487> mh <3165> o <3588> yeov <2316> apedoto <591> autouv <846> kai <2532> kuriov <2962> paredwken <3860> autouv <846>

32:31 <06414> Mylylp <0341> wnybyaw <06697> Mrwu <06697> wnrwuk <03808> al <03588> yk(32:31)

32:31 oti <3754> ouk <3364> estin <1510> wv <3739> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> oi <3588> yeoi <2316> autwn <846> oi <3588> de <1161> ecyroi <2190> hmwn <1473> anohtoi <453>

32:32 <0> wml <04846> trrm <0811> tlksa <07219> swr <06025> ybne <06025> wmbne <06017> hrme <07709> tmdsmw <01612> Mnpg <05467> Mdo <01612> Npgm <03588> yk(32:32)

32:32 ek <1537> gar <1063> ampelou <288> sodomwn <4670> h <3588> ampelov <288> autwn <846> kai <2532> h <3588> klhmativ autwn <846> ek <1537> gomorrav h <3588> stafulh <4718> autwn <846> stafulh <4718> colhv <5521> botruv <1009> pikriav <4088> autoiv <846>

32:33 <0393> rzka <06620> Myntp <07219> sarw <03196> Mnyy <08577> Mnynt <02534> tmx(32:33)

32:33 yumov <2372> drakontwn <1404> o <3588> oinov <3631> autwn <846> kai <2532> yumov <2372> aspidwn <785> aniatov

32:34 <0214> ytruwab <02856> Mtx <05978> ydme <03647> omk <01931> awh <03808> alh(32:34)

32:34 ouk <3364> idou <2400> tauta <3778> sunhktai <4863> par <3844> emoi <1473> kai <2532> esfragistai <4972> en <1722> toiv <3588> yhsauroiv <2344> mou <1473>

32:35 <0> wml <06264> tdte <02363> sxw <0343> Mdya <03117> Mwy <07138> bwrq <03588> yk <07272> Mlgr <04131> jwmt <06256> tel <08005> Mlsw <05359> Mqn <0> yl(32:35)

32:35 en <1722> hmera <2250> ekdikhsewv <1557> antapodwsw <467> en <1722> kairw <2540> otan <3752> sfalh o <3588> pouv <4228> autwn <846> oti <3754> egguv <1451> hmera <2250> apwleiav <684> autwn <846> kai <2532> parestin <3918> etoima <2092> umin <4771>

32:36 <05800> bwzew <06113> rwue <0657> opaw <03027> dy <0235> tlza <03588> yk <07200> hary <03588> yk <05162> Mxnty <05650> wydbe <05921> lew <05971> wme <03068> hwhy <01777> Nydy <03588> yk(32:36)

32:36 oti <3754> krinei <2919> kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> autou <846> kai <2532> epi <1909> toiv <3588> douloiv <1401> autou <846> paraklhyhsetai <3870> eiden <3708> gar <1063> paralelumenouv <3886> autouv <846> kai <2532> ekleloipotav <1587> en <1722> epagwgh kai <2532> pareimenouv <3935>

32:37 <0> wb <02620> wyox <06697> rwu <0430> wmyhla <0335> ya <0559> rmaw(32:37)

32:37 kai <2532> eipen kuriov <2962> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> yeoi <2316> autwn <846> ef <1909> oiv <3739> epepoiyeisan <3982> ep <1909> autoiv <846>

32:38 <05643> hrto <05921> Mkyle <01961> yhy <05826> Mkrzeyw <06965> wmwqy <05257> Mkyon <03196> Nyy <08354> wtsy <0398> wlkay <02077> wmyxbz <02459> blx <0834> rsa(32:38)

32:38 wn <3739> to <3588> stear twn <3588> yusiwn <2378> autwn <846> hsyiete <2068> kai <2532> epinete <4095> ton <3588> oinon <3631> twn <3588> spondwn autwn <846> anasthtwsan <450> kai <2532> bohyhsatwsan <997> umin <4771> kai <2532> genhyhtwsan <1096> umin <4771> skepastai

32:39 <05337> lyum <03027> ydym <0369> Nyaw <07495> apra <0589> ynaw <04272> ytuxm <02421> hyxaw <04191> tyma <0589> yna <05978> ydme <0430> Myhla <0369> Nyaw <01931> awh <0589> yna <0589> yna <03588> yk <06258> hte <07200> war(32:39)

32:39 idete <3708> idete <3708> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> plhn <4133> emou <1473> egw <1473> apoktenw <615> kai <2532> zhn <2198> poihsw <4160> pataxw <3960> kagw iasomai <2390> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> ov <3739> exeleitai <1807> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473>

32:40 <05769> Mlel <0595> ykna <02416> yx <0559> ytrmaw <03027> ydy <08064> Myms <0413> la <05375> ava <03588> yk(32:40)

32:40 oti <3754> arw <142> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> kai <2532> omoumai th <3588> dexia <1188> mou <1473> kai <2532> erw zw <2198> egw <1473> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

32:41 <07999> Mlsa <08130> yanvmlw <06862> yrul <05359> Mqn <07725> bysa <03027> ydy <04941> jpsmb <0270> zxatw <02719> ybrx <01300> qrb <08150> ytwns <0518> Ma(32:41)

32:41 oti <3754> paroxunw <3947> wv <3739> astraphn <796> thn <3588> macairan <3162> mou <1473> kai <2532> anyexetai krimatov <2917> h <3588> ceir <5495> mou <1473> kai <2532> antapodwsw <467> dikhn <1349> toiv <3588> ecyroiv <2190> kai <2532> toiv <3588> misousin <3404> me <1473> antapodwsw <467>

32:42 <0341> bywa <06546> twerp <07218> sarm <07633> hybsw <02491> llx <01818> Mdm <01320> rvb <0398> lkat <02719> ybrxw <01818> Mdm <02671> yux <07937> ryksa(32:42)

32:42 meyusw <3184> ta <3588> belh <956> mou <1473> af <575> aimatov <129> kai <2532> h <3588> macaira <3162> mou <1473> katafagetai <2719> krea <2907> af <575> aimatov <129> traumatiwn kai <2532> aicmalwsiav <161> apo <575> kefalhv <2776> arcontwn <758> ecyrwn <2190>

32:43 P <05971> wme <0127> wtmda <03722> rpkw <06862> wyrul <07725> bysy <05359> Mqnw <05358> Mwqy <05650> wydbe <01818> Md <03588> yk <05971> wme <01471> Mywg <07442> wnynrh(32:43)

32:43 eufranyhte <2165> ouranoi <3772> ama <260> autw <846> kai <2532> proskunhsatwsan <4352> autw <846> pantev <3956> uioi <5207> yeou <2316> eufranyhte <2165> eynh <1484> meta <3326> tou <3588> laou <2992> autou <846> kai <2532> eniscusatwsan <1765> autw <846> pantev <3956> aggeloi <32> yeou <2316> oti <3754> to <3588> aima <129> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> ekdikatai kai <2532> ekdikhsei <1556> kai <2532> antapodwsei <467> dikhn <1349> toiv <3588> ecyroiv <2190> kai <2532> toiv <3588> misousin <3404> antapodwsei <467> kai <2532> ekkayariei kuriov <2962> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> laou <2992> autou <846>

32:44 <05126> Nwn <01121> Nb <01954> eswhw <01931> awh <05971> Meh <0241> ynzab <02063> tazh <07892> hrysh <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <01696> rbdyw <04872> hsm <0935> abyw(32:44)

32:44 kai <2532> egraqen <1125> mwushv thn <3588> wdhn <3592> tauthn <3778> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> kai <2532> edidaxen <1321> authn <846> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> kai <2532> eishlyen <1525> mwushv kai <2532> elalhsen <2980> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> tou <3588> laou <2992> autov <846> kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> tou <3588> nauh

32:45 <03478> larvy <03605> lk <0413> la <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <01696> rbdl <04872> hsm <03615> lkyw(32:45)

32:45 kai <2532> sunetelesen <4931> mwushv lalwn <2980> panti <3956> israhl <2474>

32:46 <02063> tazh <08451> hrwth <01697> yrbd <03605> lk <0853> ta <06213> twvel <08104> rmsl <01121> Mkynb <0853> ta <06680> Mwut <0834> rsa <03117> Mwyh <0> Mkb <05749> dyem <0595> ykna <0834> rsa <01697> Myrbdh <03605> lkl <03824> Mkbbl <07760> wmyv <0413> Mhla <0559> rmayw(32:46)

32:46 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> prosecete <4337> th <3588> kardia <2588> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouv <3739> egw <1473> diamarturomai <1263> umin <4771> shmeron <4594> a <3739> enteleisye toiv <3588> uioiv <5207> umwn <4771> fulassein <5442> kai <2532> poiein <4160> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> nomou <3551> toutou <3778>

32:47 P <03423> htsrl <08033> hms <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Myrbe <0859> Mta <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <03117> Mymy <0748> wkyrat <02088> hzh <01697> rbdbw <02416> Mkyyx <01931> awh <03588> yk <04480> Mkm <01931> awh <07386> qr <01697> rbd <03808> al <03588> yk(32:47)

32:47 oti <3754> ouci <3364> logov <3056> kenov <2756> outov <3778> umin <4771> oti <3754> auth <3778> h <3588> zwh <2222> umwn <4771> kai <2532> eneken tou <3588> logou <3056> toutou <3778> makrohmereusete epi <1909> thv <3588> ghv <1065> eiv <1519> hn <3739> umeiv <4771> diabainete <1224> ton <3588> iordanhn <2446> ekei <1563> klhronomhsai <2816> authn <846>

32:48 <0559> rmal <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(32:48)

32:48 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> legwn <3004>

32:49 <0272> hzxal <03478> larvy <01121> ynbl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <07200> harw <03405> wxry <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <04124> bawm <0776> Urab <0834> rsa <05015> wbn <02022> rh <02088> hzh <05682> Myrbeh <02022> rh <0413> la <05927> hle(32:49)

32:49 anabhyi <305> eiv <1519> to <3588> orov <3735> to <3588> abarin touto <3778> orov <3735> nabau o <3739> estin <1510> en <1722> gh <1065> mwab kata <2596> proswpon <4383> iericw <2410> kai <2532> ide <3708> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> hn <3739> egw <1473> didwmi <1325> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> eiv <1519> katascesin <2697>

32:50 <05971> wyme <0413> la <0622> Poayw <02022> rhh <02023> rhb <0251> Kyxa <0175> Nrha <04191> tm <0834> rsak <05971> Kyme <0413> la <0622> Poahw <08033> hms <05927> hle <0859> hta <0834> rsa <02022> rhb <04191> tmw(32:50)

32:50 kai <2532> teleuta <5053> en <1722> tw <3588> orei <3735> eiv <1519> o <3739> anabaineiv <305> ekei <1563> kai <2532> prosteyhti <4369> prov <4314> ton <3588> laon <2992> sou <4771> on <3739> tropon <5158> apeyanen <599> aarwn <2> o <3588> adelfov <80> sou <4771> en <1722> wr tw <3588> orei <3735> kai <2532> proseteyh <4369> prov <4314> ton <3588> laon <2992> autou <846>

32:51 <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtb <0853> ytwa <06942> Mtsdq <03808> al <0834> rsa <05921> le <06790> Nu <04057> rbdm <06946> sdq <04808> tbyrm <04325> ymb <03478> larvy <01121> ynb <08432> Kwtb <0> yb <04603> Mtlem <0834> rsa <05921> le(32:51)

32:51 dioti <1360> hpeiyhsate <544> tw <3588> rhmati <4487> mou <1473> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474> epi <1909> tou <3588> udatov <5204> antilogiav <485> kadhv en <1722> th <3588> erhmw <2048> sin dioti <1360> ouc <3364> hgiasate <37> me <1473> en <1722> toiv <3588> uioiv <5207> israhl <2474>

32:52 P <03478> larvy <01121> ynbl <05414> Ntn <0589> yna <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> awbt <03808> al <08033> hmsw <0776> Urah <0853> ta <07200> hart <05048> dgnm <03588> yk(32:52)

32:52 oti <3754> apenanti oqh <3708> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ekei <1563> ouk <3364> eiseleush <1525>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.17 detik
dipersembahkan oleh YLSA