TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yeremia 2

2:1 <0559> rmal <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(2:1)

2:1

2:2 <02232> hewrz <03808> al <0776> Urab <04057> rbdmb <0310> yrxa <01980> Ktkl <03623> Kytlwlk <0160> tbha <05271> Kyrwen <02617> dox <0> Kl <02142> ytrkz <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <03389> Mlswry <0241> ynzab <07121> tarqw <01980> Klh(2:2)

2:2 kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> emnhsyhn <3403> eleouv <1656> neothtov <3503> sou <4771> kai <2532> agaphv <26> teleiwsewv <5050> sou <4771> tou <3588> exakolouyhsai <1811> se <4771> tw <3588> agiw <40> israhl <2474> legei <3004> kuriov <2962>

2:3 P <03068> hwhy <05002> Man <0413> Mhyla <0935> abt <07451> her <0816> wmsay <0398> wylka <03605> lk <08393> *htawbt <07225> tysar <03068> hwhyl <03478> larvy <06944> sdq(2:3)

2:3 agiov <40> israhl <2474> tw <3588> kuriw <2962> arch <746> genhmatwn autou <846> pantev <3956> oi <3588> esyontev <2068> auton <846> plhmmelhsousin kaka <2556> hxei <1854> ep <1909> autouv <846> fhsin <5346> kuriov <2962>

2:4 <03478> larvy <01004> tyb <04940> twxpsm <03605> lkw <03290> bqey <01004> tyb <03068> hwhy <01697> rbd <08085> wems(2:4)

2:4 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> oikov <3624> iakwb <2384> kai <2532> pasa <3956> patria <3965> oikou <3624> israhl <2474>

2:5 <01891> wlbhyw <01892> lbhh <0310> yrxa <01980> wklyw <05921> ylem <07368> wqxr <03588> yk <05766> lwe <0> yb <01> Mkytwba <04672> waum <04100> hm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(2:5)

2:5 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ti <5100> eurosan <2147> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> en <1722> emoi <1473> plhmmelhma oti <3754> apesthsan makran <3117> ap <575> emou <1473> kai <2532> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> twn <3588> mataiwn <3152> kai <2532> emataiwyhsan <3154>

2:6 <08033> Ms <0120> Mda <03427> bsy <03808> alw <0376> sya <0> hb <05674> rbe <03808> al <0776> Urab <06757> twmluw <06723> hyu <0776> Urab <07745> hxwsw <06160> hbre <0776> Urab <04057> rbdmb <0853> wnta <01980> Kylwmh <04714> Myrum <0776> Uram <0853> wnta <05927> hlemh <03068> hwhy <0346> hya <0559> wrma <03808> alw(2:6)

2:6 kai <2532> ouk <3364> eipan pou <4225> estin <1510> kuriov <2962> o <3588> anagagwn <321> hmav <1473> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> o <3588> kayodhghsav hmav <1473> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> gh <1065> apeirw kai <2532> abatw en <1722> gh <1065> anudrw <504> kai <2532> akarpw <175> en <1722> gh <1065> en <1722> h <3739> ou <3364> diwdeusen <1353> en <1722> auth <846> ouyen <3762> kai <2532> ou <3364> katwkhsen ekei <1563> uiov <5207> anyrwpou <444>

2:7 <08441> hbewtl <07760> Mtmv <05159> ytlxnw <0776> yura <0853> ta <02930> wamjtw <0935> wabtw <02898> hbwjw <06529> hyrp <0398> lkal <03759> lmrkh <0776> Ura <0413> la <0853> Mkta <0935> aybaw(2:7)

2:7 kai <2532> eishgagon <1521> umav <4771> eiv <1519> ton <3588> karmhlon tou <3588> fagein <2068> umav <4771> touv <3588> karpouv <2590> autou <846> kai <2532> ta <3588> agaya <18> autou <846> kai <2532> eishlyate <1525> kai <2532> emianate <3392> thn <3588> ghn <1065> mou <1473> kai <2532> thn <3588> klhronomian <2817> mou <1473> eyesye <5087> eiv <1519> bdelugma <946>

2:8 <01980> wklh <03276> wlewy <03808> al <0310> yrxaw <01168> lebb <05012> wabn <05030> Myaybnhw <0> yb <06586> wesp <07462> Myerhw <03045> ynwedy <03808> al <08451> hrwth <08610> yvptw <03068> hwhy <0346> hya <0559> wrma <03808> al <03548> Mynhkh(2:8)

2:8 oi <3588> iereiv <2409> ouk <3364> eipan pou <4225> estin <1510> kuriov <2962> kai <2532> oi <3588> antecomenoi tou <3588> nomou <3551> ouk <3364> hpistanto <1987> me <1473> kai <2532> oi <3588> poimenev <4166> hseboun <764> eiv <1519> eme <1473> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> eprofhteuon <4395> th <3588> baal <896> kai <2532> opisw <3694> anwfelouv <512> eporeuyhsan <4198>

2:9 <07378> byra <01121> Mkynb <01121> ynb <0854> taw <03068> hwhy <05002> Man <0854> Mkta <07378> byra <05750> de <03651> Nkl(2:9)

2:9 dia <1223> touto <3778> eti <2089> kriyhsomai <2919> prov <4314> umav <4771> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> prov <4314> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> uiwn <5207> umwn <4771> kriyhsomai <2919>

2:10 <02063> tazk <01961> htyh <02005> Nh <07200> warw <03966> dam <0995> wnnwbthw <07971> wxls <06938> rdqw <07200> warw <03794> Myytk <0339> yya <05674> wrbe <03588> yk(2:10)

2:10 dioti <1360> dielyete <1330> eiv <1519> nhsouv <3520> cettiim kai <2532> idete <3708> kai <2532> eiv <1519> khdar aposteilate <649> kai <2532> nohsate <3539> sfodra <4970> kai <2532> idete <3708> ei <1487> gegonen <1096> toiauta <5108>

2:11 <03276> lyewy <01094> awlb <03519> wdwbk <04171> rymh <05971> ymew <0430> Myhla <03808> al <01992> hmhw <0430> Myhla <01471> ywg <04171> rymyhh(2:11)

2:11 ei <1487> allaxontai <236> eynh <1484> yeouv <2316> autwn <846> kai <2532> outoi <3778> ouk <3364> eisin <1510> yeoi <2316> o <3588> de <1161> laov <2992> mou <1473> hllaxato <236> thn <3588> doxan <1391> autou <846> ex <1537> hv <3739> ouk <3364> wfelhyhsontai <5623>

2:12 <03068> hwhy <05002> Man <03966> dam <02717> wbrx <08175> wrevw <02063> taz <05921> le <08064> Myms <08074> wms(2:12)

2:12 exesth <1839> o <3588> ouranov <3772> epi <1909> toutw <3778> kai <2532> efrixen <5425> epi <1909> pleion <4183> sfodra <4970> legei <3004> kuriov <2962>

2:13 <04325> Mymh <03557> wlky <03808> al <0834> rsa <07665> Myrbsn <0877> trab <0877> twrab <0> Mhl <02672> buxl <02416> Myyx <04325> Mym <04726> rwqm <05800> wbze <0853> yta <05971> yme <06213> hve <07451> twer <08147> Myts <03588> yk(2:13)

2:13 oti <3754> duo <1417> ponhra <4190> epoihsen <4160> o <3588> laov <2992> mou <1473> eme <1473> egkatelipon <1459> phghn <4077> udatov <5204> zwhv <2222> kai <2532> wruxan <3736> eautoiv <1438> lakkouv suntetrimmenouv <4937> oi <3739> ou <3364> dunhsontai <1410> udwr <5204> sunecein <4912>

2:14 <0957> zbl <01961> hyh <04069> ewdm <01931> awh <01004> tyb <03211> dyly <0518> Ma <03478> larvy <05650> dbeh(2:14)

2:14 mh <3165> doulov <1401> estin <1510> israhl <2474> h <2228> oikogenhv estin <1510> dia <1223> ti <5100> eiv <1519> pronomhn egeneto <1096>

2:15 <03427> bsy <01097> ylbm <03341> *wtun {htun} <05892> wyre <08047> hmsl <0776> wura <07896> wtysyw <06963> Mlwq <05414> wntn <03715> Myrpk <07580> wgasy <05921> wyle(2:15)

2:15 ep <1909> auton <846> wruonto <5612> leontev <3023> kai <2532> edwkan <1325> thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> oi <3739> etaxan <5021> thn <3588> ghn <1065> autou <846> eiv <1519> erhmon <2048> kai <2532> ai <3588> poleiv <4172> autou <846> kateskafhsan <2679> para <3844> to <3588> mh <3165> katoikeisyai

2:16 <06936> dqdq <07462> Kwery <08471> *oxnpxtw {onpxtw} <05297> Pn <01121> ynb <01571> Mg(2:16)

2:16 kai <2532> uioi <5207> memfewv kai <2532> tafnav egnwsan <1097> se <4771> kai <2532> katepaizon sou <4771>

2:17 <01870> Krdb <01980> Kkylwm <06256> teb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> Kbze <0> Kl <06213> hvet <02063> taz <03808> awlh(2:17)

2:17 ouci <3364> tauta <3778> epoihsen <4160> soi <4771> to <3588> katalipein <2641> se <4771> eme <1473> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

2:18 <05104> rhn <04325> ym <08354> twtsl <0804> rwsa <01870> Krdl <0> Kl <04100> hmw <07883> rwxs <04325> ym <08354> twtsl <04714> Myrum <01870> Krdl <0> Kl <04100> hm <06258> htew(2:18)

2:18 kai <2532> nun <3568> ti <5100> soi <4771> kai <2532> th <3588> odw <3598> aiguptou <125> tou <3588> piein <4095> udwr <5204> ghwn kai <2532> ti <5100> soi <4771> kai <2532> th <3588> odw <3598> assuriwn tou <3588> piein <4095> udwr <5204> potamwn <4215>

2:19 <06635> twabu <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <0413> Kyla <06345> ytdxp <03808> alw <0430> Kyhla <03068> hwhy <0853> ta <05800> Kbze <04751> rmw <07451> er <03588> yk <07200> yarw <03045> yedw <03198> Kxkwt <04878> Kytwbsmw <07451> Kter <03256> Kroyt(2:19)

2:19 paideusei <3811> se <4771> h <3588> apostasia <646> sou <4771> kai <2532> h <3588> kakia <2549> sou <4771> elegxei <1651> se <4771> kai <2532> gnwyi <1097> kai <2532> ide <3708> oti <3754> pikron <4089> soi <4771> to <3588> katalipein <2641> se <4771> eme <1473> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> eudokhsa <2106> epi <1909> soi <4771> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

2:20 <02181> hnz <06808> heu <0859> ta <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txtw <01364> hhbg <01389> hebg <03605> lk <05921> le <03588> yk <05647> *rwbea {dbea} <03808> al <0559> yrmatw <04147> Kytrowm <05423> ytqtn <05923> Kle <07665> ytrbs <05769> Mlwem <03588> yk(2:20)

2:20 oti <3754> ap <575> aiwnov <165> sunetriqav <4937> ton <3588> zugon <2218> sou <4771> diespasav <1288> touv <3588> desmouv sou <4771> kai <2532> eipav ou <3364> douleusw <1398> alla <235> poreusomai <4198> epi <1909> pan <3956> bounon <1015> uqhlon <5308> kai <2532> upokatw <5270> pantov <3956> xulou <3586> kataskiou ekei <1563> diacuyhsomai en <1722> th <3588> porneia <4202> mou <1473>

2:21 <05237> hyrkn <01612> Npgh <05494> yrwo <0> yl <02015> tkphn <0349> Kyaw <0571> tma <02233> erz <03605> hlk <08321> qrv <05193> Kytejn <0595> yknaw(2:21)

2:21 egw <1473> de <1161> efuteusa <5452> se <4771> ampelon <288> karpoforon <2593> pasan <3956> alhyinhn <228> pwv <4459> estrafhv <4762> eiv <1519> pikrian <4088> h <3588> ampelov <288> h <3588> allotria <245>

2:22 <03069> hwhy <0136> ynda <05002> Man <06440> ynpl <05771> Knwe <03799> Mtkn <01287> tyrb <0> Kl <07235> ybrtw <05427> rtnb <03526> yobkt <0518> Ma <03588> yk(2:22)

2:22 ean <1437> apoplunh <637> en <1722> nitrw kai <2532> plhyunhv <4129> seauth <4572> poan kekhlidwsai en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> sou <4771> enantion <1726> emou <1473> legei <3004> kuriov <2962>

2:23 <01870> hykrd <08308> tkrvm <07031> hlq <01072> hrkb <06213> tyve <04100> hm <03045> yed <01516> aygb <01870> Kkrd <07200> yar <01980> ytklh <03808> al <01168> Mylebh <0310> yrxa <02930> ytamjn <03808> al <0559> yrmat <0349> Kya(2:23)

2:23 pwv <4459> ereiv ouk <3364> emianyhn <3392> kai <2532> opisw <3694> thv <3588> baal <896> ouk <3364> eporeuyhn <4198> ide <3708> tav <3588> odouv <3598> sou <4771> en <1722> tw <3588> poluandriw kai <2532> gnwyi <1097> ti <5100> epoihsav <4160> oqe <3796> fwnh <5456> authv <846> wloluxen <3649> tav <3588> odouv <3598> authv <846>

2:24 <04672> hnwaumy <02320> hsdxb <03286> wpeyy <03808> al <01245> hysqbm <03605> lk <07725> hnbysy <04310> ym <08385> htnat <07307> xwr <07602> hpas <05315> *hspn {wspn} <0185> twab <04057> rbdm <03928> dml <06501> hrp(2:24)

2:24 eplatunen <4115> ef <1909> udata <5204> erhmou <2048> en <1722> epiyumiaiv <1939> quchv <5590> authv <846> epneumatoforeito paredoyh <3860> tiv <5100> epistreqei <1994> authn <846> pantev <3956> oi <3588> zhtountev <2212> authn <846> ou <3364> kopiasousin <2872> en <1722> th <3588> tapeinwsei <5014> authv <846> eurhsousin <2147> authn <846>

2:25 <01980> Kla <0310> Mhyrxaw <02114> Myrz <0157> ytbha <03588> yk <03808> awl <02976> sawn <0559> yrmatw <06773> hamum <01637> *Knwrgw {Knrwgw} <03182> Pxym <07272> Klgr <04513> yenm(2:25)

2:25 apostreqon <654> ton <3588> poda <4228> sou <4771> apo <575> odou <3598> traceiav <5138> kai <2532> ton <3588> farugga sou <4771> apo <575> diqouv <1373> h <3588> de <1161> eipen andrioumai <407> oti <3754> hgaphkei <25> allotriouv <245> kai <2532> opisw <3694> autwn <846> eporeueto <4198>

2:26 <05030> Mhyaybnw <03548> Mhynhkw <08269> Mhyrv <04428> Mhyklm <01992> hmh <03478> larvy <01004> tyb <0954> wsybh <03651> Nk <04672> aumy <03588> yk <01590> bng <01322> tsbk(2:26)

2:26 wv <3739> aiscunh <152> kleptou <2812> otan <3752> alw outwv <3778> aiscunyhsontai <153> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> autoi <846> kai <2532> oi <3588> basileiv <935> autwn <846> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> autwn <846> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> autwn <846> kai <2532> oi <3588> profhtai <4396> autwn <846>

2:27 <03467> wneyswhw <06965> hmwq <0559> wrmay <07451> Mter <06256> tebw <06440> Mynp <03808> alw <06203> Pre <0413> yla <06437> wnp <03588> yk <03205> *wntdly {yntdly} <0859> ta <068> Nbalw <0859> hta <01> yba <06086> Uel <0559> Myrma(2:27)

2:27 tw <3588> xulw <3586> eipan oti <3754> pathr <3962> mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> tw <3588> liyw <3037> su <4771> egennhsav <1080> me <1473> kai <2532> estreqan <4762> ep <1909> eme <1473> nwta kai <2532> ou <3364> proswpa <4383> autwn <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> kairw <2540> twn <3588> kakwn <2556> autwn <846> erousin anasta <450> kai <2532> swson <4982> hmav <1473>

2:28 o <03063> hdwhy <0430> Kyhla <01961> wyh <05892> Kyre <04557> rpom <03588> yk <07451> Kter <06256> teb <03467> Kweyswy <0518> Ma <06965> wmwqy <0> Kl <06213> tyve <0834> rsa <0430> Kyhla <0346> hyaw(2:28)

2:28 kai <2532> pou <4225> eisin <1510> oi <3588> yeoi <2316> sou <4771> ouv <3739> epoihsav <4160> seautw <4572> ei <1487> anasthsontai <450> kai <2532> swsousin <4982> se <4771> en <1722> kairw <2540> thv <3588> kakwsewv <2561> sou <4771> oti <3754> kat <2596> ariymon <706> twn <3588> polewn <4172> sou <4771> hsan <1510> yeoi <2316> sou <4771> iouda <2448> kai <2532> kat <2596> ariymon <706> diodwn thv <3588> ierousalhm <2419> eyuon <2380> th <3588> baal <896>

2:29 <03068> hwhy <05002> Man <0> yb <06586> Mtesp <03605> Mklk <0413> yla <07378> wbyrt <04100> hml(2:29)

2:29 ina <2443> ti <5100> laleite <2980> prov <4314> me <1473> pantev <3956> umeiv <4771> hsebhsate <764> kai <2532> pantev <3956> umeiv <4771> hnomhsate eiv <1519> eme <1473> legei <3004> kuriov <2962>

2:30 <07843> tyxsm <0738> hyrak <05030> Mkyaybn <02719> Mkbrx <0398> hlka <03947> wxql <03808> al <04148> rowm <01121> Mkynb <0853> ta <05221> ytykh <07723> awsl(2:30)

2:30 mathn <3155> epataxa <3960> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> paideian <3809> ouk <3364> edexasye <1209> macaira <3162> katefagen <2719> touv <3588> profhtav <4396> umwn <4771> wv <3739> lewn <3023> oleyreuwn kai <2532> ouk <3364> efobhyhte <5399>

2:31 <0413> Kyla <05750> dwe <0935> awbn <03808> awl <07300> wndr <05971> yme <0559> wrma <04069> ewdm <03991> hylpam <0776> Ura <0518> Ma <03478> larvyl <01961> ytyyh <04057> rbdmh <03068> hwhy <01697> rbd <07200> war <0859> Mta <01755> rwdh(2:31)

2:31 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> mh <3165> erhmov <2048> egenomhn <1096> tw <3588> israhl <2474> h <2228> gh <1065> kecerswmenh dia <1223> ti <5100> eipen o <3588> laov <2992> mou <1473> ou <3364> kurieuyhsomeya <2961> kai <2532> ouc <3364> hxomen <1854> prov <4314> se <4771> eti <2089>

2:32 <04557> rpom <0369> Nya <03117> Mymy <07911> ynwxks <05971> ymew <07196> hyrsq <03618> hlk <05716> hyde <01330> hlwtb <07911> xksth(2:32)

2:32 mh <3165> epilhsetai numfh <3565> ton <3588> kosmon <2889> authv <846> kai <2532> paryenov <3933> thn <3588> sthyodesmida authv <846> o <3588> de <1161> laov <2992> mou <1473> epelayeto mou <1473> hmerav <2250> wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706>

2:33 <01870> Kykrd <0853> ta <03925> *tdml {ytdml} <07451> twerh <0853> ta <01571> Mg <03651> Nkl <0160> hbha <01245> sqbl <01870> Kkrd <03190> ybjyt <04100> hm(2:33)

2:33 ti <5100> eti <2089> kalon <2570> epithdeuseiv en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> sou <4771> tou <3588> zhthsai <2212> agaphsin ouc <3364> outwv <3778> alla <235> kai <2532> su <4771> eponhreusw tou <3588> mianai <3392> tav <3588> odouv <3598> sou <4771>

2:34 <0428> hla <03605> lk <05921> le <03588> yk <04672> Mytaum <04290> trtxmb <03808> al <05355> Myyqn <034> Mynwyba <05315> twspn <01818> Md <04672> waumn <03671> Kypnkb <01571> Mg(2:34)

2:34 kai <2532> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> sou <4771> eureyhsan <2147> aimata <129> qucwn <5590> aywwn <121> ouk <3364> en <1722> diorugmasin euron <2147> autouv <846> all <235> epi <1909> pash <3956> drui

2:35 <02398> ytajx <03808> al <0559> Krma <05921> le <0854> Ktwa <08199> jpsn <02005> ynnh <04480> ynmm <0639> wpa <07725> bs <0389> Ka <05352> ytyqn <03588> yk <0559> yrmatw(2:35)

2:35 kai <2532> eipav aywov <121> eimi <1510> alla <235> apostrafhtw <654> o <3588> yumov <2372> autou <846> ap <575> emou <1473> idou <2400> egw <1473> krinomai <2919> prov <4314> se <4771> en <1722> tw <3588> legein <3004> se <4771> ouc <3364> hmarton <264>

2:36 <0804> rwsam <0954> tsb <0834> rsak <0954> yswbt <04714> Myrumm <01571> Mg <01870> Kkrd <0853> ta <08138> twnsl <03966> dam <0235> ylzt <04100> hm(2:36)

2:36 ti <5100> katefronhsav <2706> sfodra <4970> tou <3588> deuterwsai tav <3588> odouv <3598> sou <4771> kai <2532> apo <575> aiguptou <125> kataiscunyhsh <2617> kaywv <2531> kathscunyhv <2617> apo <575> assour

2:37 <0> Mhl <06743> yxylut <03808> alw <04009> Kyxjbmb <03068> hwhy <03988> oam <03588> yk <07218> Ksar <05921> le <03027> Kydyw <03318> yaut <02088> hz <0853> tam <01571> Mg(2:37)

2:37 oti <3754> kai <2532> enteuyen <1782> exeleush <1831> kai <2532> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> sou <4771> oti <3754> apwsato kuriov <2962> thn <3588> elpida <1680> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> euodwyhsh <2137> en <1722> auth <846>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA