TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kidung Agung 5:1--8:14

5:1 o <01730> Mydwd <07937> wrksw <08354> wts <07453> Myer <0398> wlka <02461> yblx <05973> Me <03196> ynyy <08354> ytyts <01706> ysbd <05973> Me <03293> yrey <0398> ytlka <01314> ymvb <05973> Me <04753> yrwm <0717> ytyra <03618> hlk <0269> ytxa <01588> yngl <0935> ytab(5:1)

5:1 eishlyon <1525> eiv <1519> khpon <2779> mou <1473> adelfh <79> mou <1473> numfh <3565> etrughsa <5166> smurnan <4666> mou <1473> meta <3326> arwmatwn <759> mou <1473> efagon <2068> arton <740> mou <1473> meta <3326> melitov <3192> mou <1473> epion <4095> oinon <3631> mou <1473> meta <3326> galaktov <1051> mou <1473> fagete <2068> plhsioi kai <2532> piete <4095> kai <2532> meyusyhte <3184> adelfoi <80>

5:2 <03915> hlyl <07447> yoyor <06977> ytwuwq <02919> lj <04390> almn <07218> ysars <08535> ytmt <03123> ytnwy <07474> ytyer <0269> ytxa <0> yl <06605> yxtp <01849> qpwd <01730> ydwd <06963> lwq <05782> re <03820> yblw <03462> hnsy <0589> yna(5:2)

5:2 egw <1473> kayeudw <2518> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> agrupnei <69> fwnh <5456> adelfidou mou <1473> krouei <2925> epi <1909> thn <3588> yuran <2374> anoixon <455> moi <1473> adelfh <79> mou <1473> h <3588> plhsion <4139> mou <1473> peristera <4058> mou <1473> teleia <5046> mou <1473> oti <3754> h <3588> kefalh <2776> mou <1473> eplhsyh drosou kai <2532> oi <3588> bostrucoi mou <1473> qekadwn nuktov <3571>

5:3 <02936> Mpnja <0349> hkkya <07272> ylgr <0853> ta <07364> ytuxr <03847> hnsbla <0349> hkkya <03801> ytntk <0853> ta <06584> ytjsp(5:3)

5:3 exedusamhn <1562> ton <3588> citwna <5509> mou <1473> pwv <4459> enduswmai <1746> auton <846> eniqamhn <3538> touv <3588> podav <4228> mou <1473> pwv <4459> molunw <3435> autouv <846>

5:4 <05921> wyle <01993> wmh <04578> yemw <02356> rxh <04480> Nm <03027> wdy <07971> xls <01730> ydwd(5:4)

5:4 adelfidov mou <1473> apesteilen <649> ceira <5495> autou <846> apo <575> thv <3588> ophv <3692> kai <2532> h <3588> koilia <2836> mou <1473> eyrohyh <2360> ep <1909> auton <846>

5:5 <04514> lwenmh <03709> twpk <05921> le <05674> rbe <04753> rwm <0676> ytebuaw <04753> rwm <05197> wpjn <03027> ydyw <01730> ydwdl <06605> xtpl <0589> yna <06965> ytmq(5:5)

5:5 anesthn <450> egw <1473> anoixai <455> tw <3588> adelfidw mou <1473> ceirev <5495> mou <1473> estaxan smurnan <4666> daktuloi <1147> mou <1473> smurnan <4666> plhrh <4134> epi <1909> ceirav <5495> tou <3588> kleiyrou

5:6 <06030> ynne <03808> alw <07121> wytarq <04672> whytaum <03808> alw <01245> whytsqb <01696> wrbdb <03318> hauy <05315> yspn <05674> rbe <02559> qmx <01730> ydwdw <01730> ydwdl <0589> yna <06605> ytxtp(5:6)

5:6 hnoixa <455> egw <1473> tw <3588> adelfidw mou <1473> adelfidov mou <1473> parhlyen <3928> quch <5590> mou <1473> exhlyen <1831> en <1722> logw <3056> autou <846> ezhthsa <2212> auton <846> kai <2532> ouc <3364> euron <2147> auton <846> ekalesa <2564> auton <846> kai <2532> ouc <3364> uphkousen <5219> mou <1473>

5:7 <02346> twmxh <08104> yrms <05921> ylem <07289> ydydr <0853> ta <05375> wavn <06481> ynweup <05221> ynwkh <05892> ryeb <05437> Mybboh <08104> Myrmsh <04672> ynaum(5:7)

5:7 eurosan <2147> me <1473> oi <3588> fulakev <5441> oi <3588> kuklountev <2944> en <1722> th <3588> polei <4172> epataxan <3960> me <1473> etraumatisan <5135> me <1473> hran <142> to <3588> yeristron mou <1473> ap <575> emou <1473> fulakev <5441> twn <3588> teicewn <5038>

5:8 <0589> yna <0160> hbha <02470> tlwxs <0> wl <05046> wdygt <04100> hm <01730> ydwd <0853> ta <04672> waumt <0518> Ma <03389> Mlswry <01323> twnb <0853> Mkta <07650> ytebsh(5:8)

5:8 wrkisa <3726> umav <4771> yugaterev <2364> ierousalhm <2419> en <1722> taiv <3588> dunamesin <1411> kai <2532> en <1722> taiv <3588> iscusesin <2479> tou <3588> agrou <68> ean <1437> eurhte <2147> ton <3588> adelfidon mou <1473> ti <5100> apaggeilhte autw <846> oti <3754> tetrwmenh agaphv <26> eimi <1510> egw <1473>

5:9 <07650> wntebsh <03602> hkks <01730> dwdm <01730> Kdwd <04100> hm <0802> Mysnb <03303> hpyh <01730> dwdm <01730> Kdwd <04100> hm(5:9)

5:9 ti <5100> adelfidov sou <4771> apo <575> adelfidou h <3588> kalh <2570> en <1722> gunaixin <1135> ti <5100> adelfidov sou <4771> apo <575> adelfidou oti <3754> outwv <3778> wrkisav <3726> hmav <1473>

5:10 <07233> hbbrm <01713> lwgd <0122> Mwdaw <06703> xu <01730> ydwd(5:10)

5:10 adelfidov mou <1473> leukov <3022> kai <2532> purrov eklelocismenov apo <575> muriadwn <3461>

5:11 <06158> brwek <07838> twrxs <08534> Myltlt <06977> wytwuwq <06337> zp <03800> Mtk <07218> wsar(5:11)

5:11 kefalh <2776> autou <846> crusion <5553> kai <2532> faz bostrucoi autou <846> elatai melanev <3189> wv <3739> korax <2876>

5:12 <04402> talm <05921> le <03427> twbsy <02461> blxb <07364> twuxr <04325> Mym <0650> yqypa <05921> le <03123> Mynwyk <05869> wynye(5:12)

5:12 ofyalmoi <3788> autou <846> wv <3739> peristerai <4058> epi <1909> plhrwmata <4138> udatwn <5204> lelousmenai <3068> en <1722> galakti <1051> kayhmenai <2521> epi <1909> plhrwmata <4138> udatwn <5204>

5:13 <05674> rbe <04753> rwm <05197> twpjn <07799> Mynsws <08193> wytwtpv <04840> Myxqrm <04026> twldgm <01314> Mvbh <06170> tgwrek <03895> wyxl(5:13)

5:13 siagonev <4600> autou <846> wv <3739> fialai <5357> tou <3588> arwmatov <759> fuousai <5453> mureqika ceilh <5491> autou <846> krina <2918> stazonta smurnan <4666> plhrh <4134>

5:14 <05601> Myrypo <05968> tplem <08127> Ns <06247> tse <04578> wyem <08658> sysrtb <04390> Myalmm <02091> bhz <01550> ylylg <03027> wydy(5:14)

5:14 ceirev <5495> autou <846> toreutai crusai peplhrwmenai <4137> yarsiv koilia <2836> autou <846> puxion elefantinon <1661> epi <1909> liyou <3037> sapfeirou <4552>

5:15 <0730> Myzrak <0977> rwxb <03844> Nwnblk <04758> wharm <06337> zp <0134> ynda <05921> le <03245> Mydoym <08336> ss <05982> ydwme <07785> wyqws(5:15)

5:15 knhmai autou <846> stuloi <4769> marmarinoi teyemeliwmenoi <2311> epi <1909> baseiv <939> crusav eidov <1491> autou <846> wv <3739> libanov <3030> eklektov <1588> wv <3739> kedroi

5:16 <03389> Mlswry <01323> twnb <07453> yer <02088> hzw <01730> ydwd <02088> hz <04261> Mydmxm <03605> wlkw <04477> Myqtmm <02441> wkx(5:16)

5:16 farugx autou <846> glukasmoi kai <2532> olov <3650> epiyumia <1939> outov <3778> adelfidov mou <1473> kai <2532> outov <3778> plhsion <4139> mou <1473> yugaterev <2364> ierousalhm <2419>

6:1 <05973> Kme <01245> wnsqbnw <01730> Kdwd <06437> hnp <0575> hna <0802> Mysnb <03303> hpyh <01730> Kdwd <01980> Klh <0575> hna(6:1)

6:1 pou <4225> aphlyen <565> o <3588> adelfidov sou <4771> h <3588> kalh <2570> en <1722> gunaixin <1135> pou <4225> apebleqen <578> o <3588> adelfidov sou <4771> kai <2532> zhthsomen <2212> auton <846> meta <3326> sou <4771>

6:2 <07799> Mynsws <03950> jqllw <01588> Myngb <07462> twerl <01314> Mvbh <06170> twgwrel <01588> wngl <03381> dry <01730> ydwd(6:2)

6:2 adelfidov mou <1473> katebh <2597> eiv <1519> khpon <2779> autou <846> eiv <1519> fialav <5357> tou <3588> arwmatov <759> poimainein <4165> en <1722> khpoiv <2779> kai <2532> sullegein <4816> krina <2918>

6:3 o <07799> Mynswsb <07462> herh <0> yl <01730> ydwdw <01730> ydwdl <0589> yna(6:3)

6:3 egw <1473> tw <3588> adelfidw mou <1473> kai <2532> adelfidov mou <1473> emoi <1473> o <3588> poimainwn <4165> en <1722> toiv <3588> krinoiv <2918>

6:4 <01713> twlgdnk <0366> hmya <03389> Mlswryk <05000> hwan <08656> hurtk <07474> ytyer <0859> ta <03303> hpy(6:4)

6:4 kalh <2570> ei <1510> h <3588> plhsion <4139> mou <1473> wv <3739> eudokia <2107> wraia <5611> wv <3739> ierousalhm <2419> yambov <2285> wv <3739> tetagmenai <5021>

6:5 <01568> delgh <04480> Nm <01570> wslgs <05795> Myzeh <05739> rdek <08181> Krev <07292> ynbyhrh <01992> Mhs <05048> ydgnm <05869> Kynye <05437> yboh(6:5)

6:5 apostreqon <654> ofyalmouv <3788> sou <4771> apenantion mou <1473> oti <3754> autoi <846> anepterwsan me <1473> tricwma sou <4771> wv <3739> agelai <34> twn <3588> aigwn ai <3739> anefanhsan <398> apo <575> tou <3588> galaad

6:6 <0> Mhb <0369> Nya <07909> hlksw <08382> twmyatm <03605> Mlks <07367> huxrh <04480> Nm <05927> wles <07353> Mylxrh <05739> rdek <08127> Kyns(6:6)

6:6 odontev <3599> sou <4771> wv <3739> agelai <34> twn <3588> kekarmenwn <2751> ai <3739> anebhsan <305> apo <575> tou <3588> loutrou <3067> ai <3588> pasai <3956> didumeuousai kai <2532> ateknousa ouk <3364> estin <1510> en <1722> autaiv <846>

6:7 <06777> Ktmul <01157> debm <07541> Ktqr <07416> Nwmrh <06400> xlpk(6:7)

6:7 wv <3739> spartion to <3588> kokkinon <2847> ceilh <5491> sou <4771> kai <2532> h <3588> lalia <2981> sou <4771> wraia <5611> wv <3739> lepuron thv <3588> roav mhlon sou <4771> ektov <1622> thv <3588> siwphsewv sou <4771>

6:8 <04557> rpom <0369> Nya <05959> twmlew <06370> Mysglyp <08084> Mynmsw <04436> twklm <01992> hmh <08346> Myss(6:8)

6:8 exhkonta <1835> eisin <1510> basilissai <938> kai <2532> ogdohkonta <3589> pallakai kai <2532> neanidev wn <3739> ouk <3364> estin <1510> ariymov <706>

6:9 o <01984> hwllhyw <06370> Mysglypw <04436> twklm <0833> hwrsayw <01323> twnb <07200> hwar <03205> htdlwyl <01931> ayh <01249> hrb <0517> hmal <01931> ayh <0259> txa <08535> ytmt <03123> ytnwy <01931> ayh <0259> txa(6:9)

6:9 mia <1519> estin <1510> peristera <4058> mou <1473> teleia <5046> mou <1473> mia <1519> estin <1510> th <3588> mhtri <3384> authv <846> eklekth <1588> estin <1510> th <3588> tekoush <5088> authv <846> eidosan <3708> authn <846> yugaterev <2364> kai <2532> makariousin <3106> authn <846> basilissai <938> kai <2532> pallakai kai <2532> ainesousin <134> authn <846>

6:10 o <01713> twlgdnk <0366> hmya <02535> hmxk <01249> hrb <03842> hnblk <03303> hpy <07837> rxs <03644> wmk <08259> hpqsnh <02063> taz <04310> ym(6:10)

6:10 tiv <5100> auth <3778> h <3588> ekkuptousa wsei <5616> oryrov <3722> kalh <2570> wv <3739> selhnh <4582> eklekth <1588> wv <3739> o <3588> hliov <2246> yambov <2285> wv <3739> tetagmenai <5021>

6:11 <07416> Mynmrh <05132> wunh <01612> Npgh <06524> hxrph <07200> twarl <05158> lxnh <03> ybab <07200> twarl <03381> ytdry <093> zwga <01594> tng <0413> la(6:11)

6:11 eiv <1519> khpon <2779> karuav katebhn <2597> idein <3708> en <1722> genhmasin tou <3588> ceimarrou idein <3708> ei <1487> hnyhsen h <3588> ampelov <288> exhnyhsan ai <3588> roai ekei <1563> dwsw <1325> touv <3588> mastouv <3149> mou <1473> soi <4771>

6:12 <05081> bydn <05971> yme <04818> twbkrm <07760> yntmv <05315> yspn <03045> ytedy <03808> al(6:12)

6:12 ouk <3364> egnw <1097> h <3588> quch <5590> mou <1473> eyeto <5087> me <1473> armata <716> aminadab <284>

6:13 <04264> Mynxmh <04246> tlxmk <07759> tymlwsb <02372> wzxt <04100> hm <0> Kb <02372> hzxnw <07725> ybws <07725> ybws <07759> tymlwsh <07725> ybws <07725> ybws<7:1> (6:13)

6:13 (7:1) epistrefe <1994> epistrefe <1994> h <3588> soulamitiv epistrefe <1994> epistrefe <1994> kai <2532> oqomeya <3708> en <1722> soi <4771> ti <5100> oqesye <3708> en <1722> th <3588> soulamitidi h <3588> ercomenh <2064> wv <3739> coroi <5525> twn <3588> parembolwn

7:1 <0542> Nma <03027> ydy <04639> hvem <02481> Myalx <03644> wmk <03409> Kykry <02542> yqwmx <05081> bydn <01323> tb <05275> Mylenb <06471> Kymep <03303> wpy <04100> hm<7:2> (7:1)

7:1 (7:2) ti <5100> wraiwyhsan diabhmata sou <4771> en <1722> upodhmasin <5266> yugater <2364> nadab ruymoi mhrwn <3313> sou <4771> omoioi <3664> ormiskoiv ergw <2041> ceirwn <5495> tecnitou <5079>

7:2 <07799> Mynswsb <05473> hgwo <02406> Myjx <06194> tmre <0990> Knjb <04197> gzmh <02637> roxy <0408> la <05469> rhoh <0101> Nga <08326> Krrs<7:3> (7:2)

7:2 (7:3) omfalov sou <4771> krathr toreutov mh <3165> usteroumenov <5302> krama koilia <2836> sou <4771> yimwnia sitou <4621> pefragmenh <5420> en <1722> krinoiv <2918>

7:3 <06646> hybu <08380> ymat <06082> Myrpe <08147> ynsk <07699> Kyds <08147> yns<7:4> (7:3)

7:3 (7:4) duo <1417> mastoi <3149> sou <4771> wv <3739> duo <1417> nebroi didumoi <1324> dorkadov <1393>

7:4 <01834> qvmd <06440> ynp <06822> hpwu <03844> Nwnblh <04026> ldgmk <0639> Kpa <01337> Mybr <0> tb <08179> res <05921> le <02809> Nwbsxb <01295> twkrb <05869> Kynye <08127> Nsh <04026> ldgmk <06677> Krawu<7:5> (7:4)

7:4 (7:5) trachlov <5137> sou <4771> wv <3739> purgov <4444> elefantinov <1661> ofyalmoi <3788> sou <4771> wv <3739> limnai <3041> en <1722> esebwn en <1722> pulaiv <4439> yugatrov <2364> pollwn <4183> mukthr sou <4771> wv <3739> purgov <4444> tou <3588> libanou <3030> skopeuwn proswpon <4383> damaskou <1154>

7:5 <07298> Myjhrb <0631> rwoa <04428> Klm <0713> Nmgrak <07218> Ksar <01803> tldw <03760> lmrkk <05921> Kyle <07218> Ksar<7:6> (7:5)

7:5 (7:6) kefalh <2776> sou <4771> epi <1909> se <4771> wv <3739> karmhlov kai <2532> plokion kefalhv <2776> sou <4771> wv <3739> porfura <4209> basileuv <935> dedemenov <1210> en <1722> paradromaiv

7:6 <08588> Mygwnetb <0160> hbha <05276> tmen <04100> hmw <03302> typy <04100> hm<7:7> (7:6)

7:6 (7:7) ti <5100> wraiwyhv kai <2532> ti <5100> hdunyhv agaph <26> en <1722> trufaiv <5172> sou <4771>

7:7 <0811> twlksal <07699> Kydsw <08558> rmtl <01819> htmd <06967> Ktmwq <02063> taz<7:8> (7:7)

7:7 (7:8) touto <3778> megeyov <3174> sou <4771> wmoiwyh <3666> tw <3588> foiniki <5404> kai <2532> oi <3588> mastoi <3149> sou <4771> toiv <3588> botrusin <1009>

7:8 <08598> Myxwptk <0639> Kpa <07381> xyrw <01612> Npgh <0811> twlksak <07699> Kyds <04994> an <01961> wyhyw <05577> wynonob <0270> hzxa <08558> rmtb <05927> hlea <0559> ytrma<7:9> (7:8)

7:8 (7:9) eipa anabhsomai <305> en <1722> tw <3588> foiniki <5404> krathsw <2902> twn <3588> uqewn <5311> autou <846> kai <2532> esontai <1510> dh <1161> mastoi <3149> sou <4771> wv <3739> botruev <1009> thv <3588> ampelou <288> kai <2532> osmh <3744> rinov sou <4771> wv <3739> mhla

7:9 <03462> Mynsy <08193> ytpv <01680> bbwd <04339> Myrsyml <01730> ydwdl <01980> Klwh <02896> bwjh <03196> Nyyk <02441> Kkxw<7:10> (7:9)

7:9 (7:10) kai <2532> larugx <2995> sou <4771> wv <3739> oinov <3631> o <3588> agayov <18> poreuomenov <4198> tw <3588> adelfidw mou <1473> eiv <1519> euyuyhta <2118> ikanoumenov <2427> ceilesin <5491> mou <1473> kai <2532> odousin <3599>

7:10 o <08669> wtqwst <05921> ylew <01730> ydwdl <0589> yna<7:11> (7:10)

7:10 (7:11) egw <1473> tw <3588> adelfidw mou <1473> kai <2532> ep <1909> eme <1473> h <3588> epistrofh <1995> autou <846>

7:11 <03723> Myrpkb <03885> hnyln <07704> hdvh <03318> aun <01730> ydwd <01980> hkl<7:12> (7:11)

7:11 (7:12) elye <2064> adelfide mou <1473> exelywmen <1831> eiv <1519> agron <68> aulisywmen en <1722> kwmaiv <2864>

7:12 <0> Kl <01730> ydd <0853> ta <05414> Nta <08033> Ms <07416> Mynwmrh <05132> wunh <05563> rdmoh <06605> xtp <01612> Npgh <06524> hxrp <0518> Ma <07200> harn <03754> Mymrkl <07925> hmyksn<7:13> (7:12)

7:12 (7:13) oryriswmen <3719> eiv <1519> ampelwnav <290> idwmen <3708> ei <1487> hnyhsen h <3588> ampelov <288> hnyhsen o <3588> kuprismov hnyhsan ai <3588> roai ekei <1563> dwsw <1325> touv <3588> mastouv <3149> mou <1473> soi <4771>

7:13 <0> Kl <06845> ytnpu <01730> ydwd <03465> Mynsy <01571> Mg <02319> Mysdx <04022> Mydgm <03605> lk <06607> wnyxtp <05921> lew <07381> xyr <05414> wntn <01736> Myadwdh<7:14> (7:13)

7:13 (7:14) oi <3588> mandragorai edwkan <1325> osmhn <3744> kai <2532> epi <1909> yuraiv <2374> hmwn <1473> panta <3956> akrodrua nea <3501> prov <4314> palaia <3820> adelfide mou <1473> ethrhsa <5083> soi <4771>

8:1 <0> yl <0936> wzwby <03808> al <01571> Mg <05401> Kqsa <02351> Uwxb <04672> Kauma <0517> yma <07699> yds <03243> qnwy <0> yl <0251> xak <05414> Knty <04310> ym(8:1)

8:1 tiv <5100> dwh <1325> se <4771> adelfidon mou <1473> yhlazonta <2337> mastouv <3149> mhtrov <3384> mou <1473> eurousa <2147> se <4771> exw <1854> filhsw <5368> se <4771> kai <2532> ge <1065> ouk <3364> exoudenwsousin <1847> moi <1473>

8:2 <07416> ynmr <06071> oyoem <07544> xqrh <03196> Nyym <08248> Kqsa <03925> yndmlt <0517> yma <01004> tyb <0413> la <0935> Kayba <05090> Kghna(8:2)

8:2 paralhmqomai <3880> se <4771> eisaxw <1521> se <4771> eiv <1519> oikon <3624> mhtrov <3384> mou <1473> kai <2532> eiv <1519> tamieion thv <3588> sullaboushv <4815> me <1473> potiw <4222> se <4771> apo <575> oinou <3631> tou <3588> mureqikou apo <575> namatov rown mou <1473>

8:3 <02263> ynqbxt <03225> wnymyw <07218> ysar <08478> txt <08040> wlamv(8:3)

8:3 euwnumov <2176> autou <846> upo <5259> thn <3588> kefalhn <2776> mou <1473> kai <2532> h <3588> dexia <1188> autou <846> perilhmqetai me <1473>

8:4 o <02654> Upxts <05704> de <0160> hbhah <0853> ta <05782> wrret <04100> hmw <05782> wryet <04100> hm <03389> Mlswry <01323> twnb <0853> Mkta <07650> ytebsh(8:4)

8:4 wrkisa <3726> umav <4771> yugaterev <2364> ierousalhm <2419> en <1722> taiv <3588> dunamesin <1411> kai <2532> en <1722> taiv <3588> iscusesin <2479> tou <3588> agrou <68> ti <5100> egeirhte <1453> kai <2532> ti <5100> exegeirhte <1825> thn <3588> agaphn <26> ewv <2193> an <302> yelhsh <2309>

8:5 <03205> Ktdly <02254> hlbx <08033> hms <0517> Kma <02254> Ktlbx <08033> hms <05782> Kytrrwe <08598> xwpth <08478> txt <01730> hdwd <05921> le <07514> tqprtm <04057> rbdmh <04480> Nm <05927> hle <02063> taz <04310> ym(8:5)

8:5 tiv <5100> auth <3778> h <3588> anabainousa <305> leleukanyismenh episthrizomenh <1991> epi <1909> ton <3588> adelfidon authv <846> upo <5259> mhlon exhgeira se <4771> ekei <1563> wdinhsen <5605> se <4771> h <3588> mhthr <3384> sou <4771> ekei <1563> wdinhsen <5605> se <4771> h <3588> tekousa <5088> sou <4771>

8:6 <07957> hytbhls <0784> sa <07565> ypsr <07565> hypsr <07068> hanq <07585> lwask <07186> hsq <0160> hbha <04194> twmk <05794> hze <03588> yk <02220> Kewrz <05921> le <02368> Mtwxk <03820> Kbl <05921> le <02368> Mtwxk <07760> ynmyv(8:6)

8:6 yev <5087> me <1473> wv <3739> sfragida <4973> epi <1909> thn <3588> kardian <2588> sou <4771> wv <3739> sfragida <4973> epi <1909> ton <3588> braciona <1023> sou <4771> oti <3754> krataia <2900> wv <3739> yanatov <2288> agaph <26> sklhrov <4642> wv <3739> adhv <86> zhlov <2205> periptera authv <846> periptera purov <4442> flogev <5395> authv <846>

8:7 o <0> wl <0936> wzwby <0936> zwb <0160> hbhab <01004> wtyb <01952> Nwh <03605> lk <0853> ta <0376> sya <05414> Nty <0518> Ma <07857> hwpjsy <03808> al <05104> twrhnw <0160> hbhah <0853> ta <03518> twbkl <03201> wlkwy <03808> al <07227> Mybr <04325> Mym(8:7)

8:7 udwr <5204> polu <4183> ou <3364> dunhsetai <1410> sbesai <4570> thn <3588> agaphn <26> kai <2532> potamoi <4215> ou <3364> sugklusousin authn <846> ean <1437> dw <1325> anhr <435> ton <3588> panta <3956> bion <979> autou <846> en <1722> th <3588> agaph <26> exoudenwsei exoudenwsousin <1847> auton <846>

8:8 <0> hb <01696> rbdys <03117> Mwyb <0269> wntxal <06213> hven <04100> hm <0> hl <0369> Nya <07699> Mydsw <06996> hnjq <0> wnl <0269> twxa(8:8)

8:8 adelfh <79> hmin <1473> mikra <3398> kai <2532> mastouv <3149> ouk <3364> ecei <2192> ti <5100> poihswmen <4160> th <3588> adelfh <79> hmwn <1473> en <1722> hmera <2250> h <3739> ean <1437> lalhyh <2980> en <1722> auth <846>

8:9 <0730> zra <03871> xwl <05921> hyle <06696> rwun <01931> ayh <01817> tld <0518> Maw <03701> Pok <02918> tryj <05921> hyle <01129> hnbn <01931> ayh <02346> hmwx <0518> Ma(8:9)

8:9 ei <1487> teicov <5038> estin <1510> oikodomhswmen <3618> ep <1909> authn <846> epalxeiv argurav kai <2532> ei <1487> yura <2374> estin <1510> diagraqwmen ep <1909> authn <846> sanida kedrinhn

8:10 P <07965> Mwls <04672> tauwmk <05869> wynyeb <01961> ytyyh <0227> za <04026> twldgmk <07699> ydsw <02346> hmwx <0589> yna(8:10)

8:10 egw <1473> teicov <5038> kai <2532> mastoi <3149> mou <1473> wv <3739> purgoi <4444> egw <1473> hmhn <1510> en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> wv <3739> euriskousa <2147> eirhnhn <1515>

8:11 <03701> Pok <0505> Pla <06529> wyrpb <0935> aby <0376> sya <05201> Myrjnl <03754> Mrkh <0853> ta <05414> Ntn <01174> Nwmh <0> lebb <08010> hmlsl <01961> hyh <03754> Mrk(8:11)

8:11 ampelwn <290> egenhyh <1096> tw <3588> salwmwn en <1722> beelamwn edwken <1325> ton <3588> ampelwna <290> autou <846> toiv <3588> throusin <5083> anhr <435> oisei <5342> en <1722> karpw <2590> autou <846> ciliouv <5507> arguriou <694>

8:12 <06529> wyrp <0853> ta <05201> Myrjnl <03967> Mytamw <08010> hmls <0> Kl <0505> Plah <06440> ynpl <0> yls <03754> ymrk(8:12)

8:12 ampelwn <290> mou <1473> emov <1699> enwpion <1799> mou <1473> oi <3588> cilioi <5507> soi <4771> salwmwn kai <2532> oi <3588> diakosioi <1250> toiv <3588> throusi <5083> ton <3588> karpon <2590> autou <846>

8:13 <08085> ynyeymsh <06963> Klwql <07181> Mybysqm <02270> Myrbx <01588> Myngb <03427> tbswyh(8:13)

8:13 o <3588> kayhmenov <2521> en <1722> khpoiv <2779> etairoi <2083> prosecontev <4337> th <3588> fwnh <5456> sou <4771> akoutison me <1473>

8:14 <01314> Mymvb <02022> yrh <05921> le <0354> Mylyah <06082> rpel <0176> wa <06643> ybul <0> Kl <01819> hmdw <01730> ydwd <01272> xrb(8:14)

8:14 fuge <5343> adelfide mou <1473> kai <2532> omoiwyhti <3666> th <3588> dorkadi <1393> h <2228> tw <3588> nebrw twn <3588> elafwn epi <1909> orh <3735> arwmatwn <759>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA