TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ratapan 3

3:1 <05678> wtrbe <07626> jbsb <06040> yne <07200> har <01397> rbgh <0589> yna(3:1)

3:1 egw <1473> anhr <435> o <3588> blepwn <991> ptwceian <4432> en <1722> rabdw yumou <2372> autou <846> ep <1909> eme <1473>

3:2 <0216> rwa <03808> alw <02822> Ksx <01980> Klyw <05090> ghn <0853> ytwa(3:2)

3:2 parelaben <3880> me <1473> kai <2532> aphgagen <520> eiv <1519> skotov <4655> kai <2532> ou <3364> fwv <5457>

3:3 o <03117> Mwyh <03605> lk <03027> wdy <02015> Kphy <07725> bsy <0> yb <0389> Ka(3:3)

3:3 plhn <4133> en <1722> emoi <1473> epestreqen <1994> ceira <5495> autou <846> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

3:4 <06106> ytwmue <07665> rbs <05785> yrwew <01320> yrvb <01086> hlb(3:4)

3:4 epalaiwsen <3822> sarkav <4561> mou <1473> kai <2532> derma <1192> mou <1473> ostea <3747> mou <1473> sunetriqen <4937>

3:5 <08513> haltw <07219> sar <05362> Pqyw <05921> yle <01129> hnb(3:5)

3:5 anwkodomhsen <456> kat <2596> emou <1473> kai <2532> ekuklwsen <2944> kefalhn <2776> mou <1473> kai <2532> emocyhsen

3:6 o <05769> Mlwe <04191> ytmk <03427> ynbyswh <04285> Myksxmb(3:6)

3:6 en <1722> skoteinoiv <4652> ekayisen <2523> me <1473> wv <3739> nekrouv <3498> aiwnov <165>

3:7 <05178> ytsxn <03513> dybkh <03318> aua <03808> alw <01157> ydeb <01443> rdg(3:7)

3:7 anwkodomhsen <456> kat <2596> emou <1473> kai <2532> ouk <3364> exeleusomai <1831> ebarunen <925> calkon <5475> mou <1473>

3:8 <08605> ytlpt <05640> Mtv <07768> ewsaw <02199> qeza <03588> yk <01571> Mg(3:8)

3:8 kai <2532> ge <1065> kekraxomai <2896> kai <2532> bohsw <994> apefraxen proseuchn <4335> mou <1473>

3:9 o <05753> hwe <05410> ytbytn <01496> tyzgb <01870> ykrd <01443> rdg(3:9)

3:9 anwkodomhsen <456> odouv <3598> mou <1473> enefraxen tribouv <5147> mou <1473> etaraxen <5015>

3:10 <04565> Myrtomb <0738> *yra {hyra} <0> yl <01931> awh <0693> bra <01677> bd(3:10)

3:10 arkov enedreuousa <1748> autov <846> moi <1473> lewn <3023> en <1722> krufaioiv

3:11 <08076> Mms <07760> ynmv <06582> ynxspyw <05493> rrwo <01870> ykrd(3:11)

3:11 katediwxen <2614> afesthkota kai <2532> katepausen <2664> me <1473> eyeto <5087> me <1473> hfanismenhn

3:12 o <02671> Uxl <04307> arjmk <05324> ynbyuyw <07198> wtsq <01869> Krd(3:12)

3:12 eneteinen toxon <5115> autou <846> kai <2532> esthlwsen me <1473> wv <3739> skopon <4649> eiv <1519> belov <956>

3:13 <0827> wtpsa <01121> ynb <03629> ytwylkb <0935> aybh(3:13)

3:13 eishgagen <1521> toiv <3588> nefroiv <3510> mou <1473> iouv <2447> faretrav autou <846>

3:14 <03117> Mwyh <03605> lk <05058> Mtnygn <05971> yme <03605> lkl <07814> qxv <01961> ytyyh(3:14)

3:14 egenhyhn <1096> gelwv <1071> panti <3956> law <2992> mou <1473> qalmov <5568> autwn <846> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

3:15 o <03939> hnel <07301> ynwrh <04844> Myrwrmb <07646> yneybvh(3:15)

3:15 ecortasen <5526> me <1473> pikriav <4088> emeyusen <3184> me <1473> colhv <5521>

3:16 <0665> rpab <03728> ynsypkh <08127> yns <02687> Uuxb <01638> orgyw(3:16)

3:16 kai <2532> exebalen <1544> qhfw <5586> odontav <3599> mou <1473> eqwmisen <5595> me <1473> spodon <4700>

3:17 <02896> hbwj <05382> ytysn <05315> yspn <07965> Mwlsm <02186> xnztw(3:17)

3:17 kai <2532> apwsato ex <1537> eirhnhv <1515> quchn <5590> mou <1473> epelayomhn agaya <18>

3:18 o <03068> hwhym <08431> ytlxwtw <05331> yxun <06> dba <0559> rmaw(3:18)

3:18 kai <2532> eipa apwleto neikov mou <1473> kai <2532> h <3588> elpiv <1680> mou <1473> apo <575> kuriou <2962>

3:19 <07219> sarw <03939> hnel <04788> ydwrmw <06040> yyne <02142> rkz(3:19)

3:19 emnhsyhn <3403> apo <575> ptwceiav <4432> mou <1473> kai <2532> ek <1537> diwgmou <1375> mou <1473> pikriav <4088> kai <2532> colhv <5521> mou <1473>

3:20 <05315> yspn <05921> yle <07743> *xwstw {xystw} <02142> rwkzt <02142> rwkz(3:20)

3:20 mnhsyhsetai <3403> kai <2532> katadoleschsei ep <1909> eme <1473> h <3588> quch <5590> mou <1473>

3:21 o <03176> lyxwa <03651> Nk <05921> le <03820> ybl <0413> la <07725> bysa <02063> taz(3:21)

3:21 tauthn <3778> taxw <5021> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> mou <1473> dia <1223> touto <3778> upomenw <5278>

3:22 <07356> wymxr <03615> wlk <03808> al <03588> yk <08552> wnmt <03808> al <03588> yk <03068> hwhy <02617> ydox(3:22)

3:22

3:23 <0530> Ktnwma <07227> hbr <01242> Myrqbl <02319> Mysdx(3:23)

3:23

3:24 o <0> wl <03176> lyxwa <03651> Nk <05921> le <05315> yspn <0559> hrma <03068> hwhy <02506> yqlx(3:24)

3:24

3:25 <01875> wnsrdt <05315> spnl <06960> *wwql <03068> hwhy <02896> bwj(3:25)

3:25 agayov <18> kuriov <2962> toiv <3588> upomenousin <5278> auton <846> quch <5590> h <3739> zhthsei <2212> auton <846> agayon <18>

3:26 <03068> hwhy <08668> tewstl <01748> Mmwdw <02342> lyxyw <02896> bwj(3:26)

3:26 kai <2532> upomenei <5278> kai <2532> hsucasei <2270> eiv <1519> to <3588> swthrion <4992> kuriou <2962>

3:27 o <05271> wyrwenb <05923> le <05375> avy <03588> yk <01397> rbgl <02896> bwj(3:27)

3:27 agayon <18> andri <435> otan <3752> arh <142> zugon <2218> en <1722> neothti <3503> autou <846>

3:28 <05921> wyle <05190> ljn <03588> yk <01826> Mdyw <0910> ddb <03427> bsy(3:28)

3:28 kayhsetai <2521> kata <2596> monav <3441> kai <2532> siwphsetai <4623> oti <3754> hren <142> ef <1909> eautw <1438>

3:29 <08615> hwqt <03426> sy <0194> ylwa <06310> whyp <06083> rpeb <05414> Nty(3:29)

3:29

3:30 o <02781> hprxb <07646> ebvy <03895> yxl <05221> whkml <05414> Nty(3:30)

3:30 dwsei <1325> tw <3588> paionti <3817> auton <846> siagona <4600> cortasyhsetai <5526> oneidismwn <3680>

3:31 <0136> ynda <05769> Mlwel <02186> xnzy <03808> al <03588> yk(3:31)

3:31 oti <3754> ouk <3364> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> apwsetai kuriov <2962>

3:32 <02617> *wydox {wdox} <07230> brk <07355> Mxrw <03013> hgwh <0518> Ma <03588> yk(3:32)

3:32 oti <3754> o <3588> tapeinwsav <5013> oiktirhsei <3627> kata <2596> to <3588> plhyov <4128> tou <3588> eleouv <1656> autou <846>

3:33 o <0376> sya <01121> ynb <03013> hgyw <03820> wblm <06031> hne <03808> al <03588> yk(3:33)

3:33 oti <3754> ouk <3364> apekriyh apo <575> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> etapeinwsen <5013> uiouv <5207> androv <435>

3:34 <0776> Ura <0615> yryoa <03605> lk <07272> wylgr <08478> txt <01792> akdl(3:34)

3:34 tou <3588> tapeinwsai <5013> upo <5259> touv <3588> podav <4228> autou <846> pantav <3956> desmiouv <1198> ghv <1065>

3:35 <05945> Nwyle <06440> ynp <05048> dgn <01397> rbg <04941> jpsm <05186> twjhl(3:35)

3:35 tou <3588> ekklinai <1578> krisin <2920> androv <435> katenanti proswpou <4383> uqistou <5310>

3:36 o <07200> har <03808> al <0136> ynda <07379> wbyrb <0120> Mda <05791> twel(3:36)

3:36 katadikasai <2613> anyrwpon <444> en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> auton <846> kuriov <2962> ouk <3364> eipen

3:37 <06680> hwu <03808> al <0136> ynda <01961> yhtw <0559> rma <02088> hz <04310> ym(3:37)

3:37 tiv <5100> outwv <3778> eipen kai <2532> egenhyh <1096> kuriov <2962> ouk <3364> eneteilato <1781>

3:38 <02896> bwjhw <07451> twerh <03318> aut <03808> al <05945> Nwyle <06310> ypm(3:38)

3:38 ek <1537> stomatov <4750> uqistou <5310> ouk <3364> exeleusetai <1831> ta <3588> kaka <2556> kai <2532> to <3588> agayon <18>

3:39 o <02399> *wyajx {wajx} <05921> le <01397> rbg <02416> yx <0120> Mda <0596> Nnwaty <04100> hm(3:39)

3:39 ti <5100> goggusei <1111> anyrwpov <444> zwn <2198> anhr <435> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> autou <846>

3:40 <03068> hwhy <05704> de <07725> hbwsnw <02713> hrqxnw <01870> wnykrd <02664> hvpxn(3:40)

3:40 exhreunhyh <1830> h <3588> odov <3598> hmwn <1473> kai <2532> htasyh kai <2532> epistreqwmen <1994> ewv <2193> kuriou <2962>

3:41 <08064> Mymsb <0410> la <0413> la <03709> Mypk <0413> la <03824> wnbbl <05375> avn(3:41)

3:41 analabwmen <353> kardiav <2588> hmwn <1473> epi <1909> ceirwn <5495> prov <4314> uqhlon <5308> en <1722> ouranw <3772>

3:42 o <05545> txlo <03808> al <0859> hta <04784> wnyrmw <06586> wnesp <05168> wnxn(3:42)

3:42 hmarthsamen <264> hsebhsamen <764> kai <2532> ouc <3364> ilasyhv <2433>

3:43 <02550> tlmx <03808> al <02026> tgrh <07291> wnpdrtw <0639> Pab <05526> htko(3:43)

3:43 epeskepasav en <1722> yumw <2372> kai <2532> apediwxav hmav <1473> apekteinav <615> ouk <3364> efeisw <5339>

3:44 <08605> hlpt <05674> rwbem <0> Kl <06051> Nneb <05526> htwko(3:44)

3:44 epeskepasav nefelhn <3507> seautw <4572> eineken proseuchv <4335>

3:45 o <05971> Mymeh <07130> brqb <07760> wnmyvt <03973> owamw <05501> yxo(3:45)

3:45 kammusai <2576> me <1473> kai <2532> apwsyhnai eyhkav <5087> hmav <1473> en <1722> mesw <3319> twn <3588> lawn <2992>

3:46 <0341> wnybya <03605> lk <06310> Mhyp <05921> wnyle <06475> wup(3:46)

3:46 dihnoixan <1272> ef <1909> hmav <1473> to <3588> stoma <4750> autwn <846> pantev <3956> oi <3588> ecyroi <2190> hmwn <1473>

3:47 <07667> rbshw <07612> tash <0> wnl <01961> hyh <06354> txpw <06343> dxp(3:47)

3:47 fobov <5401> kai <2532> yumov <2372> egenhyh <1096> hmin <1473> eparsiv kai <2532> suntribh

3:48 o <05971> yme <01323> tb <07667> rbs <05921> le <05869> ynye <03381> drt <04325> Mym <06388> yglp(3:48)

3:48 afeseiv <859> udatwn <5204> kataxei <2609> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> epi <1909> to <3588> suntrimma <4938> thv <3588> yugatrov <2364> tou <3588> laou <2992> mou <1473>

3:49 <02014> twgph <0369> Nyam <01820> hmdt <03808> alw <05064> hrgn <05869> ynye(3:49)

3:49 o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> katepoyh <2666> kai <2532> ou <3364> sighsomai <4601> tou <3588> mh <3165> einai <1510> eknhqin

3:50 <08064> Mymsm <03068> hwhy <07200> aryw <08259> Pyqsy <05704> de(3:50)

3:50 ewv <2193> ou <3739> diakuqh kai <2532> idh <3708> kuriov <2962> ex <1537> ouranou <3772>

3:51 o <05892> yrye <01323> twnb <03605> lkm <05315> yspnl <05953> hllwe <05869> ynye(3:51)

3:51 o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> epifulliei epi <1909> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> para <3844> pasav <3956> yugaterav <2364> polewv <4172>

3:52 <02600> Mnx <0341> ybya <06833> rwpuk <06679> ynwdu <06679> dwu(3:52)

3:52 yhreuontev <2340> eyhreusan <2340> me <1473> wv <3739> strouyion <4765> oi <3588> ecyroi <2190> mou <1473> dwrean <1431>

3:53 <0> yb <068> Nba <03034> wdyw <02416> yyx <0953> rwbb <06789> wtmu(3:53)

3:53 eyanatwsan <2289> en <1722> lakkw zwhn <2222> mou <1473> kai <2532> epeyhkan <2007> liyon <3037> ep <1909> emoi <1473>

3:54 o <01504> ytrzgn <0559> ytrma <07218> ysar <05921> le <04325> Mym <06687> wpu(3:54)

3:54 uperecuyh udwr <5204> epi <1909> kefalhn <2776> mou <1473> eipa apwsmai

3:55 <08482> twytxt <0953> rwbm <03068> hwhy <08034> Kms <07121> ytarq(3:55)

3:55 epekalesamhn to <3588> onoma <3686> sou <4771> kurie <2962> ek <1537> lakkou katwtatou

3:56 <07775> ytewsl <07309> ytxwrl <0241> Knza <05956> Mlet <0408> la <08085> tems <06963> ylwq(3:56)

3:56 fwnhn <5456> mou <1473> hkousav <191> mh <3165> kruqhv <2928> ta <3588> wta <3775> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> dehsin <1162> mou <1473>

3:57 o <03372> aryt <0408> la <0559> trma <07121> Karqa <03117> Mwyb <07126> tbrq(3:57)

3:57 eiv <1519> thn <3588> bohyeian <996> mou <1473> hggisav <1448> en <1722> h <3739> se <4771> hmera <2250> epekalesamhn eipav moi <1473> mh <3165> fobou <5399>

3:58 <02416> yyx <01350> tlag <05315> yspn <07379> ybyr <0136> ynda <07378> tbr(3:58)

3:58 edikasav kurie <2962> tav <3588> dikav <1349> thv <3588> quchv <5590> mou <1473> elutrwsw <3084> thn <3588> zwhn <2222> mou <1473>

3:59 <04941> yjpsm <08199> hjps <05792> yttwe <03068> hwhy <07200> htyar(3:59)

3:59 eidev <3708> kurie <2962> tav <3588> taracav <5016> mou <1473> ekrinav <2919> thn <3588> krisin <2920> mou <1473>

3:60 o <0> yl <04284> Mtbsxm <03605> lk <05360> Mtmqn <03605> lk <07200> htyar(3:60)

3:60 eidev <3708> pasan <3956> thn <3588> ekdikhsin <1557> autwn <846> eiv <1519> pantav <3956> dialogismouv <1261> autwn <846> en <1722> emoi <1473>

3:61 <05921> yle <04284> Mtbsxm <03605> lk <03068> hwhy <02781> Mtprx <08085> tems(3:61)

3:61 hkousav <191> ton <3588> oneidismon <3680> autwn <846> pantav <3956> touv <3588> dialogismouv <1261> autwn <846> kat <2596> emou <1473>

3:62 <03117> Mwyh <03605> lk <05921> yle <01902> Mnwyghw <06965> ymq <08193> ytpv(3:62)

3:62 ceilh <5491> epanistanomenwn moi <1473> kai <2532> meletav autwn <846> kat <2596> emou <1473> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250>

3:63 o <04485> Mtnygnm <0589> yna <05027> hjybh <07012> Mtmyqw <03427> Mtbs(3:63)

3:63 kayedran <2515> autwn <846> kai <2532> anastasin <386> autwn <846> epibleqon <1914> epi <1909> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846>

3:64 <03027> Mhydy <04639> hvemk <03068> hwhy <01576> lwmg <0> Mhl <07725> byst(3:64)

3:64 apodwseiv <591> autoiv <846> antapodoma kurie <2962> kata <2596> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846>

3:65 <01992> Mhl <08381> Ktlat <03820> bl <04044> tngm <01992> Mhl <05414> Ntt(3:65)

3:65 apodwseiv <591> autoiv <846> uperaspismon kardiav <2588> mocyon <3449> sou <4771> autoiv <846>

3:66 P <03068> hwhy <08064> yms <08478> txtm <08045> Mdymstw <0639> Pab <07291> Pdrt(3:66)

3:66 katadiwxeiv <2614> en <1722> orgh <3709> kai <2532> exanalwseiv autouv <846> upokatw <5270> tou <3588> ouranou <3772> kurie <2962>TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA