TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Samuel 19

19:1 <053> Mlsba <05921> le <056> lbatyw <01058> hkb <04428> Klmh <02009> hnh <03097> bawyl <05046> dgyw<19:2> (19:1)

19:1 (19:2) kai <2532> anhggelh <312> tw <3588> iwab legontev <3004> idou <2400> o <3588> basileuv <935> klaiei <2799> kai <2532> penyei <3996> epi <1909> abessalwm

19:2 <01121> wnb <05921> le <04428> Klmh <06087> buen <0559> rmal <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <08085> ems <03588> yk <05971> Meh <03605> lkl <060> lbal <01931> awhh <03117> Mwyb <08668> hesth <01961> yhtw<19:3> (19:2)

19:2 (19:3) kai <2532> egeneto <1096> h <3588> swthria <4991> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> eiv <1519> penyov <3997> panti <3956> tw <3588> law <2992> oti <3754> hkousen <191> o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> legwn <3004> oti <3754> lupeitai <3076> o <3588> basileuv <935> epi <1909> tw <3588> uiw <5207> autou <846>

19:3 <04421> hmxlmb <05127> Mownb <03637> Mymlknh <05971> Meh <01589> bngty <0834> rsak <05892> ryeh <0935> awbl <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <01589> bngtyw<19:4> (19:3)

19:3 (19:4) kai <2532> dieklepteto o <3588> laov <2992> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> tou <3588> eiselyein <1525> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kaywv <2531> diakleptetai o <3588> laov <2992> oi <3588> aiscunomenoi <153> en <1722> tw <3588> autouv <846> feugein <5343> en <1722> tw <3588> polemw <4171>

19:4 o <01121> ynb <01121> ynb <053> Mwlsba <053> Mwlsba <01121> ynb <01419> lwdg <06963> lwq <04428> Klmh <02199> qezyw <06440> wynp <0853> ta <03813> jal <04428> Klmhw<19:5> (19:4)

19:4 (19:5) kai <2532> o <3588> basileuv <935> ekruqen <2928> to <3588> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> ekraxen <2896> o <3588> basileuv <935> fwnh <5456> megalh <3173> legwn <3004> uie <5207> mou <1473> abessalwm abessalwm uie <5207> mou <1473>

19:5 <06370> Kysglp <05315> spnw <0802> Kysn <05315> spnw <01323> Kytnbw <01121> Kynb <05315> spn <0853> taw <03117> Mwyh <05315> Kspn <0853> ta <04422> Myjlmmh <05650> Kydbe <03605> lk <06440> ynp <0853> ta <03117> Mwyh <03001> tsbh <0559> rmayw <01004> tybh <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0935> abyw<19:6> (19:5)

19:5 (19:6) kai <2532> eishlyen <1525> iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> eipen kathscunav <2617> shmeron <4594> to <3588> proswpon <4383> pantwn <3956> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> twn <3588> exairoumenwn <1807> se <4771> shmeron <4594> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> uiwn <5207> sou <4771> kai <2532> twn <3588> yugaterwn <2364> sou <4771> kai <2532> thn <3588> quchn <5590> twn <3588> gunaikwn <1135> sou <4771> kai <2532> twn <3588> pallakwn sou <4771>

19:6 <05869> Kynyeb <03477> rsy <0227> za <03588> yk <04191> Mytm <03117> Mwyh <03605> wnlkw <02416> yx <053> Mwlsba <03863> *wl {al} <03588> yk <03117> Mwyh <03045> ytedy <03588> yk <05650> Mydbew <08269> Myrv <0> Kl <0369> Nya <03588> yk <03117> Mwyh <05046> tdgh <03588> yk <0157> Kybha <0853> ta <08130> anvlw <08130> Kyanv <0853> ta <0157> hbhal<19:7> (19:6)

19:6 (19:7) tou <3588> agapan <25> touv <3588> misountav <3404> se <4771> kai <2532> misein <3404> touv <3588> agapwntav <25> se <4771> kai <2532> anhggeilav <312> shmeron <4594> oti <3754> ouk <3364> eisin <1510> oi <3588> arcontev <758> sou <4771> oude <3761> paidev <3816> oti <3754> egnwka <1097> shmeron <4594> oti <3754> ei <1487> abessalwm ezh <2198> pantev <3956> hmeiv <1473> shmeron <4594> nekroi <3498> oti <3754> tote <5119> to <3588> euyev hn <1510> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:7 o <06258> hte <05704> de <05271> Kyrenm <05921> Kyle <0935> hab <0834> rsa <07451> herh <03605> lkm <02063> taz <0> Kl <07451> herw <03915> hlylh <0854> Kta <0376> sya <03885> Nyly <0518> Ma <03318> auwy <0369> Knya <03588> yk <07650> ytebsn <03068> hwhyb <03588> yk <05650> Kydbe <03820> bl <05921> le <01696> rbdw <03318> au <06965> Mwq <06258> htew<19:8> (19:7)

19:7 (19:8) kai <2532> nun <3568> anastav <450> exelye <1831> kai <2532> lalhson <2980> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> oti <3754> en <1722> kuriw <2962> wmosa oti <3754> ei <1487> mh <3165> ekporeush <1607> shmeron <4594> ei <1487> aulisyhsetai anhr <435> meta <3326> sou <4771> thn <3588> nukta <3571> tauthn <3778> kai <2532> epignwyi <1921> seautw <4572> kai <2532> kakon <2556> soi <4771> touto <3778> uper <5228> pan <3956> to <3588> kakon <2556> to <3588> epelyon soi <4771> ek <1537> neothtov <3503> sou <4771> ewv <2193> tou <3588> nun <3568>

19:8 o <0168> wylhal <0376> sya <05127> on <03478> larvyw <04428> Klmh <06440> ynpl <05971> Meh <03605> lk <0935> abyw <08179> resb <03427> bswy <04428> Klmh <02009> hnh <0559> rmal <05046> wdygh <05971> Meh <03605> lklw <08179> resb <03427> bsyw <04428> Klmh <06965> Mqyw<19:9> (19:8)

19:8 (19:9) kai <2532> anesth <450> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> th <3588> pulh <4439> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> anhggeilan <312> legontev <3004> idou <2400> o <3588> basileuv <935> kayhtai <2521> en <1722> th <3588> pulh <4439> kai <2532> eishlyen <1525> pav <3956> o <3588> laov <2992> kata <2596> proswpon <4383> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> israhl <2474> efugen <5343> anhr <435> eiv <1519> ta <3588> skhnwmata <4638> autou <846>

19:9 <053> Mwlsba <05921> lem <0776> Urah <04480> Nm <01272> xrb <06258> htew <06430> Mytslp <03709> Pkm <04422> wnjlm <01931> awhw <0341> wnybya <03709> Pkm <05337> wnlyuh <04428> Klmh <0559> rmal <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lkb <01777> Nwdn <05971> Meh <03605> lk <01961> yhyw<19:10> (19:9)

19:9 (19:10) kai <2532> hn <1510> pav <3956> o <3588> laov <2992> krinomenov <2919> en <1722> pasaiv <3956> fulaiv <5443> israhl <2474> legontev <3004> o <3588> basileuv <935> dauid errusato hmav <1473> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> hmwn <1473> kai <2532> autov <846> exeilato hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246> kai <2532> nun <3568> pefeugen <5343> apo <575> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> apo <575> thv <3588> basileiav <932> autou <846> apo <575> abessalwm

19:10 o <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <02790> Mysrxm <0859> Mta <04100> hml <06258> htew <04421> hmxlmb <04191> tm <05921> wnyle <04886> wnxsm <0834> rsa <053> Mwlsbaw<19:11> (19:10)

19:10 (19:11) kai <2532> abessalwm on <3739> ecrisamen <5548> ef <1909> hmwn <1473> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> polemw <4171> kai <2532> nun <3568> ina <2443> ti <5100> umeiv <4771> kwfeuete tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> kai <2532> to <3588> rhma <4487> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:11 <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0413> la <0935> ab <03478> larvy <03605> lk <01697> rbdw <01004> wtyb <0413> la <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hml <0559> rmal <03063> hdwhy <02205> ynqz <0413> la <01696> wrbd <0559> rmal <03548> Mynhkh <054> rtyba <0413> law <06659> qwdu <0413> la <07971> xls <01732> dwd <04428> Klmhw<19:12> (19:11)

19:11 (19:12) kai <2532> o <3588> basileuv <935> dauid apesteilen <649> prov <4314> sadwk <4524> kai <2532> prov <4314> abiayar <8> touv <3588> iereiv <2409> legwn <3004> lalhsate <2980> prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> iouda <2448> legontev <3004> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> logov <3056> pantov <3956> israhl <2474> hlyen <2064> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:12 <04428> Klmh <0853> ta <07725> byshl <0314> Mynrxa <01961> wyht <04100> hmlw <0859> Mta <01320> yrvbw <06106> ymue <0859> Mta <0251> yxa<19:13> (19:12)

19:12 (19:13) adelfoi <80> mou <1473> umeiv <4771> osta <3747> mou <1473> kai <2532> sarkev <4561> mou <1473> umeiv <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> ginesye <1096> escatoi <2078> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

19:13 <03097> bawy <08478> txt <03117> Mymyh <03605> lk <06440> ynpl <01961> hyht <06635> abu <08269> rv <03808> al <0518> Ma <03254> Pyowy <03541> hkw <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <03541> hk <0859> hta <01320> yrvbw <06106> ymue <03808> awlh <0559> wrmt <06021> avmelw<19:14> (19:13)

19:13 (19:14) kai <2532> tw <3588> amessai ereite ouci <3364> ostoun <3747> mou <1473> kai <2532> sarx <4561> mou <1473> su <4771> kai <2532> nun <3568> tade <3592> poihsai <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> ei <1487> mh <3165> arcwn <758> dunamewv <1411> esh <1510> enwpion <1799> emou <1473> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> anti <473> iwab

19:14 <05650> Kydbe <03605> lkw <0859> hta <07725> bws <04428> Klmh <0413> la <07971> wxlsyw <0259> dxa <0376> syak <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <03824> bbl <0853> ta <05186> jyw<19:15> (19:14)

19:14 (19:15) kai <2532> eklinen <2827> thn <3588> kardian <2588> pantov <3956> androv <435> iouda <2448> wv <3739> androv <435> enov <1519> kai <2532> apesteilan <649> prov <4314> ton <3588> basilea <935> legontev <3004> epistrafhti <1994> su <4771> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> douloi <1401> sou <4771>

19:15 <03383> Ndryh <0853> ta <04428> Klmh <0853> ta <05674> rybehl <04428> Klmh <07125> tarql <01980> tkll <01537> hlglgh <0935> ab <03063> hdwhyw <03383> Ndryh <05704> de <0935> abyw <04428> Klmh <07725> bsyw<19:16> (19:15)

19:15 (19:16) kai <2532> epestreqen <1994> o <3588> basileuv <935> kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> andrev <435> iouda <2448> hlyan <2064> eiv <1519> galgala tou <3588> poreuesyai <4198> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> diabibasai ton <3588> basilea <935> ton <3588> iordanhn <2446>

19:16 <01732> dwd <04428> Klmh <07125> tarql <03063> hdwhy <0376> sya <05973> Me <03381> dryw <0980> Myrwxbm <0834> rsa <01145> ynymyh <0> Nb <01617> arg <01121> Nb <08096> yems <04116> rhmyw<19:17> (19:16)

19:16 (19:17) kai <2532> etacunen semei <4584> uiov <5207> ghra uiou <5207> tou <3588> iemeni ek <1537> baourim kai <2532> katebh <2597> meta <3326> androv <435> iouda <2448> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> dauid

19:17 <04428> Klmh <06440> ynpl <03383> Ndryh <06743> wxluw <0854> wta <05650> wydbe <06242> Myrvew <01121> wynb <06240> rve <02568> tsmxw <07586> lwas <01004> tyb <05288> ren <06717> abyuw <01144> Nmynbm <05973> wme <0376> sya <0505> Plaw<19:18> (19:17)

19:17 (19:18) kai <2532> cilioi <5507> andrev <435> met <3326> autou <846> ek <1537> tou <3588> beniamin <958> kai <2532> siba to <3588> paidarion <3808> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> deka <1176> pente <4002> uioi <5207> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> eikosi <1501> douloi <1401> autou <846> met <3326> autou <846> kai <2532> kateuyunan <2720> ton <3588> iordanhn <2446> emprosyen <1715> tou <3588> basilewv <935>

19:18 <03383> Ndryb <05674> wrbeb <04428> Klmh <06440> ynpl <05307> lpn <01617> arg <01121> Nb <08096> yemsw <05869> *wynyeb {wnyeb} <02896> bwjh <06213> twvelw <04428> Klmh <01004> tyb <0853> ta <05674> rybel <05679> hrbeh <05674> hrbew<19:19> (19:18)

19:18 (19:19) kai <2532> eleitourghsan thn <3588> leitourgian <3009> tou <3588> diabibasai ton <3588> basilea <935> kai <2532> diebh <1224> h <3588> diabasiv exegeirai <1825> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> autou <846> kai <2532> semei <4584> uiov <5207> ghra epesen <4098> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> enwpion <1799> tou <3588> basilewv <935> diabainontov <1224> autou <846> ton <3588> iordanhn <2446>

19:19 <03820> wbl <0413> la <04428> Klmh <07760> Mwvl <03389> Mlswrym <04428> Klmh <0113> ynda <03318> auy <0834> rsa <03117> Mwyb <05650> Kdbe <05753> hweh <0834> rsa <0853> ta <02142> rkzt <0408> law <05771> Nwe <0113> ynda <0> yl <02803> bsxy <0408> la <04428> Klmh <0413> la <0559> rmayw<19:20> (19:19)

19:19 (19:20) kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> basilea <935> mh <3165> dialogisasyw <1260> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> anomian <458> kai <2532> mh <3165> mnhsyhv <3403> osa <3745> hdikhsen <91> o <3588> paiv <3816> sou <4771> en <1722> th <3588> hmera <2250> h <3739> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> exeporeueto <1607> ex <1537> ierousalhm <2419> tou <3588> yesyai <5087> ton <3588> basilea <935> eiv <1519> thn <3588> kardian <2588> autou <846>

19:20 o <04428> Klmh <0113> ynda <07125> tarql <03381> tdrl <03130> Powy <01004> tyb <03605> lkl <07223> Nwsar <03117> Mwyh <0935> ytab <02009> hnhw <02398> ytajx <0589> yna <03588> yk <05650> Kdbe <03045> edy <03588> yk<19:21> (19:20)

19:20 (19:21) oti <3754> egnw <1097> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> egw <1473> hmarton <264> kai <2532> idou <2400> egw <1473> hlyon <2064> shmeron <4594> proterov <4387> pantov <3956> oikou <3624> iwshf <2501> tou <3588> katabhnai <2597> eiv <1519> apanthn tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935>

19:21 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <07043> llq <03588> yk <08096> yems <04191> tmwy <03808> al <02063> taz <08478> txth <0559> rmayw <06870> hywru <01121> Nb <052> ysyba <06030> Neyw<19:22> (19:21)

19:21 (19:22) kai <2532> apekriyh abessa uiov <5207> sarouiav kai <2532> eipen mh <3165> anti <473> toutou <3778> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> semei <4584> oti <3754> kathrasato ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

19:22 <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <0589> yna <03117> Mwyh <03588> yk <03045> ytedy <03808> awlh <03588> yk <03478> larvyb <0376> sya <04191> tmwy <03117> Mwyh <07854> Njvl <03117> Mwyh <0> yl <01961> wyht <03588> yk <06870> hywru <01121> ynb <0> Mklw <0> yl <04100> hm <01732> dwd <0559> rmayw<19:23> (19:22)

19:22 (19:23) kai <2532> eipen dauid ti <5100> emoi <1473> kai <2532> umin <4771> uioi <5207> sarouiav oti <3754> ginesye <1096> moi <1473> shmeron <4594> eiv <1519> epiboulon shmeron <4594> ou <3364> yanatwyhsetai <2289> tiv <5100> anhr <435> ex <1537> israhl <2474> oti <3754> ouk <3364> oida ei <1487> shmeron <4594> basileuw <936> egw <1473> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

19:23 o <04428> Klmh <0> wl <07650> ebsyw <04191> twmt <03808> al <08096> yems <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw<19:24> (19:23)

19:23 (19:24) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> semei <4584> ou <3364> mh <3165> apoyanhv <599> kai <2532> wmosen autw <846> o <3588> basileuv <935>

19:24 <07965> Mwlsb <0935> ab <0834> rsa <03117> Mwyh <05704> de <04428> Klmh <01980> tkl <03117> Mwyh <04480> Nml <03526> obk <03808> al <0899> wydgb <0853> taw <08222> wmpv <06213> hve <03808> alw <07272> wylgr <06213> hve <03808> alw <04428> Klmh <07125> tarql <03381> dry <07586> lwas <01121> Nb <04648> tsbpmw<19:25> (19:24)

19:24 (19:25) kai <2532> memfibosye uiov <5207> iwnayan uiou <5207> saoul <4549> katebh <2597> eiv <1519> apanthn tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ouk <3364> eyerapeusen <2323> touv <3588> podav <4228> autou <846> oude <3761> wnucisato oude <3761> epoihsen <4160> ton <3588> mustaka autou <846> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autou <846> ouk <3364> eplunen <4150> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> aphlyen <565> o <3588> basileuv <935> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> hv <3739> autov <846> paregeneto <3854> en <1722> eirhnh <1515>

19:25 <04648> tsbypm <05973> yme <01980> tklh <03808> al <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw <04428> Klmh <07125> tarql <03389> Mlswry <0935> ab <03588> yk <01961> yhyw<19:26> (19:25)

19:25 (19:26) kai <2532> egeneto <1096> ote <3753> eishlyen <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> eiv <1519> apanthsin tou <3588> basilewv <935> kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ti <5100> oti <3754> ouk <3364> eporeuyhv <4198> met <3326> emou <1473> memfibosye

19:26 <05650> Kdbe <06455> xop <03588> yk <04428> Klmh <0854> ta <01980> Klaw <05921> hyle <07392> bkraw <02543> rwmxh <0> yl <02280> hsbxa <05650> Kdbe <0559> rma <03588> yk <07411> ynmr <05650> ydbe <04428> Klmh <0113> ynda <0559> rmayw<19:27> (19:26)

19:26 (19:27) kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> memfibosye kurie <2962> mou <1473> basileu <935> o <3588> doulov <1401> mou <1473> parelogisato <3884> me <1473> oti <3754> eipen o <3588> paiv <3816> sou <4771> autw <846> episaxon moi <1473> thn <3588> onon <3688> kai <2532> epibw <1910> ep <1909> authn <846> kai <2532> poreusomai <4198> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> oti <3754> cwlov <5560> o <3588> doulov <1401> sou <4771>

19:27 <05869> Kynyeb <02896> bwjh <06213> hvew <0430> Myhlah <04397> Kalmk <04428> Klmh <0113> yndaw <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <05650> Kdbeb <07270> lgryw<19:28> (19:27)

19:27 (19:28) kai <2532> meywdeusen en <1722> tw <3588> doulw <1401> sou <4771> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> kai <2532> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> o <3588> basileuv <935> wv <3739> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> poihson <4160> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:28 P <04428> Klmh <0413> la <05750> dwe <02199> qezlw <06666> hqdu <05750> dwe <0> yl <03426> sy <04100> hmw <07979> Knxls <0398> ylkab <05650> Kdbe <0853> ta <07896> tstw <04428> Klmh <0113> yndal <04194> twm <0376> ysna <0518> Ma <03588> yk <01> yba <01004> tyb <03605> lk <01961> hyh <03808> al <03588> yk<19:29> (19:28)

19:28 (19:29) oti <3754> ouk <3364> hn <1510> pav <3956> o <3588> oikov <3624> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> all <235> h <2228> oti <3754> andrev <435> yanatou <2288> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> tw <3588> basilei <935> kai <2532> eyhkav <5087> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> en <1722> toiv <3588> esyiousin <2068> thn <3588> trapezan <5132> sou <4771> kai <2532> ti <5100> estin <1510> moi <1473> eti <2089> dikaiwma <1345> kai <2532> tou <3588> kekragenai <2896> me <1473> eti <2089> prov <4314> ton <3588> basilea <935>

19:29 <07704> hdvh <0853> ta <02505> wqlxt <06717> abyuw <0859> hta <0559> ytrma <01697> Kyrbd <05750> dwe <01696> rbdt <04100> hml <04428> Klmh <0> wl <0559> rmayw<19:30> (19:29)

19:29 (19:30) kai <2532> eipen autw <846> o <3588> basileuv <935> ina <2443> ti <5100> laleiv <2980> eti <2089> touv <3588> logouv <3056> sou <4771> eipon su <4771> kai <2532> siba dieleisye <1244> ton <3588> agron <68>

19:30 o <01004> wtyb <0413> la <07965> Mwlsb <04428> Klmh <0113> ynda <0935> ab <0834> rsa <0310> yrxa <03947> xqy <03605> lkh <0853> ta <01571> Mg <04428> Klmh <0413> la <04648> tsbypm <0559> rmayw<19:31> (19:30)

19:30 (19:31) kai <2532> eipen memfibosye prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> ge <1065> ta <3588> panta <3956> labetw <2983> meta <3326> to <3588> paragenesyai <3854> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> en <1722> eirhnh <1515> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

19:31 <03383> *Ndryh {Ndryb} <0853> ta <07971> wxlsl <03383> Ndryh <04428> Klmh <0854> ta <05674> rbeyw <07274> Mylgrm <03381> dry <01569> ydelgh <01271> ylzrbw<19:32> (19:31)

19:31 (19:32) kai <2532> berzelli o <3588> galaadithv katebh <2597> ek <1537> rwgellim kai <2532> diebh <1224> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> ton <3588> iordanhn <2446> ekpemqai <1599> auton <846> ton <3588> iordanhn <2446>

19:32 <03966> dam <01931> awh <01419> lwdg <0376> sya <03588> yk <04266> Mynxmb <07871> wtbysb <04428> Klmh <0853> ta <03557> lklk <01931> awhw <08141> hns <08084> Mynms <01121> Nb <03966> dam <02204> Nqz <01271> ylzrbw<19:33> (19:32)

19:32 (19:33) kai <2532> berzelli anhr <435> presbuterov <4245> sfodra <4970> uiov <5207> ogdohkonta <3589> etwn <2094> kai <2532> autov <846> dieyreqen ton <3588> basilea <935> en <1722> tw <3588> oikein <3611> auton <846> en <1722> manaim oti <3754> anhr <435> megav <3173> estin <1510> sfodra <4970>

19:33 <03389> Mlswryb <05978> ydme <0853> Kta <03557> ytlklkw <0854> yta <05674> rbe <0859> hta <01271> ylzrb <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw<19:34> (19:33)

19:33 (19:34) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> berzelli su <4771> diabhsh <1224> met <3326> emou <1473> kai <2532> diayreqw to <3588> ghrav <1094> sou <4771> met <3326> emou <1473> en <1722> ierousalhm <2419>

19:34 <03389> Mlswry <04428> Klmh <0854> ta <05927> hlea <03588> yk <02416> yyx <08147> yns <03117> ymy <04100> hmk <04428> Klmh <0413> la <01271> ylzrb <0559> rmayw<19:35> (19:34)

19:34 (19:35) kai <2532> eipen berzelli prov <4314> ton <3588> basilea <935> posai <4214> hmerai <2250> etwn <2094> zwhv <2222> mou <1473> oti <3754> anabhsomai <305> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> ierousalhm <2419>

19:35 <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <04853> avml <05750> dwe <05650> Kdbe <01961> hyhy <04100> hmlw <07891> twrsw <07891> Myrs <06963> lwqb <05750> dwe <08085> emsa <0518> Ma <08354> htsa <0834> rsa <0853> taw <0398> lka <0834> rsa <0853> ta <05650> Kdbe <02938> Mejy <0518> Ma <07451> erl <02896> bwj <0996> Nyb <03045> edah <03117> Mwyh <0595> ykna <08141> hns <08084> Mynms <01121> Nb<19:36> (19:35)

19:35 (19:36) uiov <5207> ogdohkonta <3589> etwn <2094> egw <1473> eimi <1510> shmeron <4594> mh <3165> gnwsomai <1097> ana <303> meson <3319> agayou <18> kai <2532> kakou <2556> h <2228> geusetai o <3588> doulov <1401> sou <4771> eti <2089> o <3739> fagomai <2068> h <2228> piomai <4095> h <2228> akousomai <191> eti <2089> fwnhn <5456> adontwn <103> kai <2532> adouswn <103> ina <2443> ti <5100> estai <1510> eti <2089> o <3588> doulov <1401> sou <4771> eiv <1519> fortion <5413> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935>

19:36 <02063> tazh <01578> hlwmgh <04428> Klmh <01580> ynlmgy <04100> hmlw <04428> Klmh <0854> ta <03383> Ndryh <0853> ta <05650> Kdbe <05674> rbey <04592> jemk<19:37> (19:36)

19:36 (19:37) wv <3739> bracu <1024> diabhsetai <1224> o <3588> doulov <1401> sou <4771> ton <3588> iordanhn <2446> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ina <2443> ti <5100> antapodidwsin <467> moi <1473> o <3588> basileuv <935> thn <3588> antapodosin tauthn <3778>

19:37 o <05869> Kynyeb <02896> bwj <0834> rsa <0853> ta <0> wl <06213> hvew <04428> Klmh <0113> ynda <05973> Me <05674> rbey <03643> Mhmk <05650> Kdbe <02009> hnhw <0517> ymaw <01> yba <06913> rbq <05973> Me <05892> yryeb <04191> tmaw <05650> Kdbe <04994> an <07725> bsy<19:38> (19:37)

19:37 (19:38) kayisatw <2523> dh <1161> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kai <2532> apoyanoumai <599> en <1722> th <3588> polei <4172> mou <1473> para <3844> tw <3588> tafw <5028> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> thv <3588> mhtrov <3384> mou <1473> kai <2532> idou <2400> o <3588> doulov <1401> sou <4771> camaam diabhsetai <1224> meta <3326> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> poihson <4160> autw <846> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771>

19:38 <0> Kl <06213> hvea <05921> yle <0977> rxbt <0834> rsa <03605> lkw <05869> Kynyeb <02896> bwjh <0853> ta <0> wl <06213> hvea <0589> ynaw <03643> Mhmk <05674> rbey <0854> yta <04428> Klmh <0559> rmayw<19:39> (19:38)

19:38 (19:39) kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> met <3326> emou <1473> diabhtw <1224> camaam kagw poihsw <4160> autw <846> to <3588> agayon <18> en <1722> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> panta <3956> osa <3745> eklexh ep <1909> emoi <1473> poihsw <4160> soi <4771>

19:39 o <04725> wmqml <07725> bsyw <01288> whkrbyw <01271> ylzrbl <04428> Klmh <05401> qsyw <05674> rbe <04428> Klmhw <03383> Ndryh <0853> ta <05971> Meh <03605> lk <05674> rbeyw<19:40> (19:39)

19:39 (19:40) kai <2532> diebh <1224> pav <3956> o <3588> laov <2992> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> o <3588> basileuv <935> diebh <1224> kai <2532> katefilhsen <2705> o <3588> basileuv <935> ton <3588> berzelli kai <2532> euloghsen <2127> auton <846> kai <2532> epestreqen <1994> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

19:40 <03478> larvy <05971> Me <02677> yux <01571> Mgw <04428> Klmh <0853> ta <05674> *wrybeh {wrbeyw} <03063> hdwhy <05971> Me <03605> lkw <05973> wme <05674> rbe <03643> Nhmkw <01537> hlglgh <04428> Klmh <05674> rbeyw<19:41> (19:40)

19:40 (19:41) kai <2532> diebh <1224> o <3588> basileuv <935> eiv <1519> galgala kai <2532> camaam diebh <1224> met <3326> autou <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> iouda <2448> diabainontev <1224> meta <3326> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> ge <1065> to <3588> hmisu tou <3588> laou <2992> israhl <2474>

19:41 o <05973> wme <01732> dwd <0376> ysna <03605> lkw <03383> Ndryh <0853> ta <01004> wtyb <0853> taw <04428> Klmh <0853> ta <05674> wrbeyw <03063> hdwhy <0376> sya <0251> wnyxa <01589> Kwbng <04069> ewdm <04428> Klmh <0413> la <0559> wrmayw <04428> Klmh <0413> la <0935> Myab <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <02009> hnhw<19:42> (19:41)

19:41 (19:42) kai <2532> idou <2400> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> paregenonto <3854> prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipon prov <4314> ton <3588> basilea <935> ti <5100> oti <3754> ekleqan <2813> se <4771> oi <3588> adelfoi <80> hmwn <1473> anhr <435> iouda <2448> kai <2532> diebibasan ton <3588> basilea <935> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> pantev <3956> andrev <435> dauid met <3326> autou <846>

19:42 o <0> wnl <05375> avn <05379> tavn <0518> Ma <04428> Klmh <04480> Nm <0398> wnlka <0398> lwkah <02088> hzh <01697> rbdh <05921> le <0> Kl <02734> hrx <02088> hz <04100> hmlw <0413> yla <04428> Klmh <07138> bwrq <03588> yk <03478> larvy <0376> sya <05921> le <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <06030> Neyw<19:43> (19:42)

19:42 (19:43) kai <2532> apekriyh pav <3956> anhr <435> iouda <2448> prov <4314> andra <435> israhl <2474> kai <2532> eipan dioti <1360> eggizei <1448> prov <4314> me <1473> o <3588> basileuv <935> kai <2532> ina <2443> ti <5100> outwv <3778> eyumwyhv <2373> peri <4012> tou <3588> logou <3056> toutou <3778> mh <3165> brwsei <1035> efagamen <2068> ek <1537> tou <3588> basilewv <935> h <2228> doma <1390> edwken <1325> h <2228> arsin hren <142> hmin <1473>

19:43 o <03478> larvy <0376> sya <01697> rbdm <03063> hdwhy <0376> sya <01697> rbd <07185> sqyw <04428> yklm <0853> ta <07725> byshl <0> yl <07223> Nwsar <01697> yrbd <01961> hyh <03808> alw <07043> yntlqh <04069> ewdmw <04480> Kmm <0589> yna <01732> dwdb <01571> Mgw <04428> Klmb <0> yl <03027> twdy <06235> rve <0559> rmayw <03063> hdwhy <0376> sya <0853> ta <03478> larvy <0376> sya <06030> Neyw<19:44> (19:43)

19:43 (19:44) kai <2532> apekriyh anhr <435> israhl <2474> tw <3588> andri <435> iouda <2448> kai <2532> eipen deka <1176> ceirev <5495> moi <1473> en <1722> tw <3588> basilei <935> kai <2532> prwtotokov <4416> egw <1473> h <2228> su <4771> kai <2532> ge <1065> en <1722> tw <3588> dauid eimi <1510> uper <5228> se <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> touto <3778> ubrisav <5195> me <1473> kai <2532> ouk <3364> elogisyh <3049> o <3588> logov <3056> mou <1473> prwtov <4413> moi <1473> tou <3588> epistreqai <1994> ton <3588> basilea <935> emoi <1473> kai <2532> esklhrunyh <4645> o <3588> logov <3056> androv <435> iouda <2448> uper <5228> ton <3588> logon <3056> androv <435> israhl <2474>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA