TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Tawarikh 20

20:1 <04421> hmxlml <03092> jpswhy <05921> le <05984> Mynwmehm <05973> Mhmew <05983> Nwme <01121> ynbw <04124> bawm <01121> ynb <0935> wab <0310> Nkyrxa <01961> yhyw(20:1)

20:1 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> hlyon <2064> oi <3588> uioi <5207> mwab kai <2532> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> met <3326> autwn <846> ek <1537> twn <3588> minaiwn prov <4314> iwsafat <2498> eiv <1519> polemon <4171>

20:2 <05872> ydg <0> Nye <01931> ayh <02688> rmt <0> Nwuuxb <02009> Mnhw <0758> Mram <03220> Myl <05676> rbem <07227> br <01995> Nwmh <05921> Kyle <0935> ab <0559> rmal <03092> jpswhyl <05046> wdygyw <0935> wabyw(20:2)

20:2 kai <2532> hlyon <2064> kai <2532> upedeixan tw <3588> iwsafat <2498> legontev <3004> hkei <1854> epi <1909> se <4771> plhyov <4128> polu <4183> ek <1537> peran <4008> thv <3588> yalasshv <2281> apo <575> suriav <4947> kai <2532> idou <2400> eisin <1510> en <1722> asasanyamar auth <3778> estin <1510> engaddi

20:3 <03063> hdwhy <03605> lk <05921> le <06685> Mwu <07121> arqyw <03068> hwhyl <01875> swrdl <06440> wynp <0853> ta <03092> jpswhy <05414> Ntyw <03372> aryw(20:3)

20:3 kai <2532> efobhyh <5399> kai <2532> edwken <1325> iwsafat <2498> to <3588> proswpon <4383> autou <846> ekzhthsai <1567> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> ekhruxen <2784> nhsteian <3521> en <1722> panti <3956> iouda <2448>

20:4 <03068> hwhy <0853> ta <01245> sqbl <0935> wab <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lkm <01571> Mg <03068> hwhym <01245> sqbl <03063> hdwhy <06908> wubqyw(20:4)

20:4 kai <2532> sunhcyh <4863> ioudav <2455> ekzhthsai <1567> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> apo <575> paswn <3956> twn <3588> polewn <4172> iouda <2448> hlyon <2064> zhthsai <2212> ton <3588> kurion <2962>

20:5 <02319> hsdxh <02691> ruxh <06440> ynpl <03068> hwhy <01004> tybb <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <06951> lhqb <03092> jpswhy <05975> dmeyw(20:5)

20:5 kai <2532> anesth <450> iwsafat <2498> en <1722> ekklhsia <1577> iouda <2448> en <1722> ierousalhm <2419> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kata <2596> proswpon <4383> thv <3588> aulhv <833> thv <3588> kainhv <2537>

20:6 <03320> buythl <05973> Kme <0369> Nyaw <01369> hrwbgw <03581> xk <03027> Kdybw <01471> Mywgh <04467> twklmm <03605> lkb <04910> lswm <0859> htaw <08064> Mymsb <0430> Myhla <01931> awh <0859> hta <03808> alh <01> wnytba <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rmayw(20:6)

20:6 kai <2532> eipen kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <1473> ouci <3364> su <4771> ei <1510> yeov <2316> en <1722> ouranw <3772> kai <2532> su <4771> kurieueiv <2961> paswn <3956> twn <3588> basileiwn <932> twn <3588> eynwn <1484> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> iscuv <2479> dunasteiav kai <2532> ouk <3364> estin <1510> prov <4314> se <4771> antisthnai

20:7 <05769> Mlwel <0157> Kbha <085> Mhrba <02233> erzl <05414> hnttw <03478> larvy <05971> Kme <06440> ynplm <02063> tazh <0776> Urah <03427> ybsy <0853> ta <03423> tsrwh <0430> wnyhla <0859> hta <03808> alh(20:7)

20:7 ouci <3364> su <4771> ei <1510> o <3588> kuriov <2962> o <3588> exoleyreusav touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> laou <2992> sou <4771> israhl <2474> kai <2532> edwkav <1325> authn <846> spermati <4690> abraam <11> tw <3588> hgaphmenw <25> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

20:8 <0559> rmal <08034> Kmsl <04720> sdqm <0> hb <0> Kl <01129> wnbyw <0> hb <03427> wbsyw(20:8)

20:8 kai <2532> katwkhsan en <1722> auth <846> kai <2532> wkodomhsan <3618> en <1722> auth <846> agiasma tw <3588> onomati <3686> sou <4771> legontev <3004>

20:9 <03467> eyswtw <08085> emstw <06869> wntrum <0413> Kyla <02199> qeznw <02088> hzh <01004> tybb <08034> Kms <03588> yk <06440> Kynplw <02088> hzh <01004> tybh <06440> ynpl <05975> hdmen <07458> berw <01698> rbdw <08196> jwps <02719> brx <07451> her <05921> wnyle <0935> awbt <0518> Ma(20:9)

20:9 ean <1437> epelyh ef <1909> hmav <1473> kaka <2556> romfaia krisiv <2920> yanatov <2288> limov <3042> sthsomeya <2476> enantion <1726> tou <3588> oikou <3624> toutou <3778> kai <2532> enantion <1726> sou <4771> oti <3754> to <3588> onoma <3686> sou <4771> epi <1909> tw <3588> oikw <3624> toutw <3778> kai <2532> bohsomeya <994> prov <4314> se <4771> apo <575> thv <3588> yliqewv <2347> kai <2532> akoush <191> kai <2532> swseiv <4982>

20:10 <08045> Mwdymsh <03808> alw <05921> Mhylem <05493> wro <03588> yk <04714> Myrum <0776> Uram <0935> Mabb <0> Mhb <0935> awbl <03478> larvyl <05414> httn <03808> al <0834> rsa <08165> ryev <02022> rhw <04124> bawmw <05983> Nwme <01121> ynb <02009> hnh <06258> htew(20:10)

20:10 kai <2532> nun <3568> idou <2400> uioi <5207> ammwn kai <2532> mwab kai <2532> orov <3735> shir eiv <1519> ouv <3739> ouk <3364> edwkav <1325> tw <3588> israhl <2474> dielyein <1330> di <1223> autwn <846> exelyontwn <1831> autwn <846> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> oti <3754> exeklinan <1578> ap <575> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> exwleyreusan autouv <846>

20:11 <03423> wntsrwh <0834> rsa <03425> Ktsrym <01644> wnsrgl <0935> awbl <05921> wnyle <01580> Mylmg <01992> Mh <02009> hnhw(20:11)

20:11 kai <2532> nun <3568> idou <2400> autoi <846> epiceirousin <2021> ef <1909> hmav <1473> exelyein <1831> ekbalein <1544> hmav <1473> apo <575> thv <3588> klhronomiav <2817> hmwn <1473> hv <3739> edwkav <1325> hmin <1473>

20:12 <05869> wnynye <05921> Kyle <03588> yk <06213> hven <04100> hm <03045> edn <03808> al <0587> wnxnaw <05921> wnyle <0935> abh <02088> hzh <07227> brh <01995> Nwmhh <06440> ynpl <03581> xk <0> wnb <0369> Nya <03588> yk <0> Mb <08199> jpst <03808> alh <0430> wnyhla(20:12)

20:12 kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ou <3364> krineiv <2919> en <1722> autoiv <846> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> hmin <1473> iscuv <2479> tou <3588> antisthnai prov <4314> to <3588> plhyov <4128> to <3588> polu <4183> touto <3778> to <3588> elyon <2064> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> oidamen ti <5100> poihswmen <4160> autoiv <846> all <235> h <2228> epi <1909> soi <4771> oi <3588> ofyalmoi <3788> hmwn <1473>

20:13 P <01121> Mhynbw <0802> Mhysn <02945> Mpj <01571> Mg <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> Mydme <03063> hdwhy <03605> lkw(20:13)

20:13 kai <2532> pav <3956> ioudav <2455> esthkwv <2476> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> paidia autwn <846> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135>

20:14 <06951> lhqh <08432> Kwtb <03068> hwhy <07307> xwr <05921> wyle <01961> htyh <0623> Poa <01121> ynb <04480> Nm <03881> ywlh <04983> hyntm <01121> Nb <03273> layey <01121> Nb <01141> hynb <01121> Nb <02148> whyrkz <01121> Nb <03166> layzxyw(20:14)

20:14 kai <2532> tw <3588> ozihl tw <3588> tou <3588> zacariou <2197> twn <3588> uiwn <5207> banaiou twn <3588> uiwn <5207> elehl tou <3588> manyaniou tou <3588> leuitou apo <575> twn <3588> uiwn <5207> asaf egeneto <1096> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> kuriou <2962> en <1722> th <3588> ekklhsia <1577>

20:15 <0430> Myhlal <03588> yk <04421> hmxlmh <0> Mkl <03808> al <03588> yk <02088> hzh <07227> brh <01995> Nwmhh <06440> ynpm <02865> wtxt <0408> law <03372> waryt <0408> la <0859> Mta <0> Mkl <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03092> jpswhy <04428> Klmhw <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <03605> lk <07181> wbysqh <0559> rmayw(20:15)

20:15 kai <2532> eipen akousate <191> pav <3956> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev ierousalhm <2419> kai <2532> o <3588> basileuv <935> iwsafat <2498> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> umin <4771> autoiv <846> mh <3165> fobeisye <5399> mhde <3366> ptohyhte <4422> apo <575> proswpou <4383> tou <3588> oclou <3793> tou <3588> pollou <4183> toutou <3778> oti <3754> ouc <3364> umin <4771> estin <1510> h <3588> parataxiv all <235> h <2228> tw <3588> yew <2316>

20:16 <03385> lawry <04057> rbdm <06440> ynp <05158> lxnh <05490> Pwob <0853> Mta <04672> Mtaumw <06732> Uyuh <04608> hlemb <05927> Myle <02005> Mnh <05921> Mhyle <03381> wdr <04279> rxm(20:16)

20:16 aurion <839> katabhte <2597> ep <1909> autouv <846> idou <2400> anabainousin <305> kata <2596> thn <3588> anabasin asav kai <2532> eurhsete <2147> autouv <846> ep <1909> akrou potamou <4215> thv <3588> erhmou <2048> ierihl

20:17 <05973> Mkme <03068> hwhyw <06440> Mhynpl <03318> wau <04279> rxm <02865> wtxt <0408> law <03372> waryt <0408> la <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05973> Mkme <03068> hwhy <03444> tewsy <0853> ta <07200> warw <05975> wdme <03320> wbuyth <02063> tazb <03898> Mxlhl <0> Mkl <03808> al(20:17)

20:17 ouc <3364> umin <4771> estin <1510> polemhsai <4170> tauta <3778> sunete <4920> kai <2532> idete <3708> thn <3588> swthrian <4991> kuriou <2962> mey <3326> umwn <4771> iouda <2448> kai <2532> ierousalhm <2419> mh <3165> fobeisye <5399> mhde <3366> ptohyhte <4422> aurion <839> exelyein <1831> eiv <1519> apanthsin autoiv <846> kai <2532> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771>

20:18 <03068> hwhyl <07812> twxtshl <03068> hwhy <06440> ynpl <05307> wlpn <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <03605> lkw <0776> hura <0639> Mypa <03092> jpswhy <06915> dqyw(20:18)

20:18 kai <2532> kuqav <2955> iwsafat <2498> epi <1909> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> pav <3956> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev ierousalhm <2419> epesan <4098> enanti <1725> kuriou <2962> proskunhsai <4352> kuriw <2962>

20:19 <04605> hleml <01419> lwdg <06963> lwqb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <01984> llhl <07145> Myxrqh <01121> ynb <04480> Nmw <06956> Mythqh <01121> ynb <04480> Nm <03881> Mywlh <06965> wmqyw(20:19)

20:19 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> leuitai apo <575> twn <3588> uiwn <5207> kaay kai <2532> apo <575> twn <3588> uiwn <5207> kore <2879> ainein <134> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474> en <1722> fwnh <5456> megalh <3173> eiv <1519> uqov <5311>

20:20 <06743> wxyluhw <05030> wyaybnb <0539> wnymah <0539> wnmatw <0430> Mkyhla <03068> hwhyb <0539> wnymah <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <08085> ynwems <0559> rmayw <03092> jpswhy <05975> dme <03318> Mtaubw <08620> ewqt <04057> rbdml <03318> wauyw <01242> rqbb <07925> wmyksyw(20:20)

20:20 kai <2532> wryrisan <3719> prwi <4404> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> yekwe kai <2532> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> esth <2476> iwsafat <2498> kai <2532> ebohsen <994> kai <2532> eipen akousate <191> mou <1473> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> ierousalhm <2419> empisteusate en <1722> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> kai <2532> empisteuyhsesye empisteusate en <1722> profhth <4396> autou <846> kai <2532> euodwyhsesye <2137>

20:21 <02617> wdox <05769> Mlwel <03588> yk <03068> hwhyl <03034> wdwh <0559> Myrmaw <02502> Uwlxh <06440> ynpl <03318> taub <06944> sdq <01927> trdhl <01984> Myllhmw <03068> hwhyl <07891> Myrrsm <05975> dmeyw <05971> Meh <0413> la <03289> Uewyw(20:21)

20:21 kai <2532> ebouleusato <1011> meta <3326> tou <3588> laou <2992> kai <2532> esthsen <2476> qaltwdouv kai <2532> ainountav <134> exomologeisyai <1843> kai <2532> ainein <134> ta <3588> agia <40> en <1722> tw <3588> exelyein <1831> emprosyen <1715> thv <3588> dunamewv <1411> kai <2532> elegon <3004> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> to <3588> eleov <1656> autou <846>

20:22 <05062> wpgnyw <03063> hdwhyl <0935> Myabh <08165> ryev <02022> rhw <04124> bawm <05983> Nwme <01121> ynb <05921> le <0693> Mybram <03068> hwhy <05414> Ntn <08416> hlhtw <07440> hnrb <02490> wlxh <06256> tebw(20:22)

20:22 kai <2532> en <1722> tw <3588> arxasyai <757> thv <3588> ainesewv <133> autou <846> thv <3588> exomologhsewv edwken <1325> kuriov <2962> polemein <4170> touv <3588> uiouv <5207> ammwn epi <1909> mwab kai <2532> orov <3735> shir touv <3588> exelyontav <1831> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> etropwyhsan

20:23 <04889> tyxsml <07453> wherb <0376> sya <05826> wrze <08165> ryev <03427> ybswyb <03615> Mtwlkkw <08045> dymshlw <02763> Myrxhl <08165> ryev <02022> rh <03427> ybsy <05921> le <04124> bawmw <05983> Nwme <01121> ynb <05975> wdmeyw(20:23)

20:23 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> uioi <5207> ammwn kai <2532> mwab epi <1909> touv <3588> katoikountav orov <3735> shir exoleyreusai kai <2532> ektriqai kai <2532> wv <3739> sunetelesan <4931> touv <3588> katoikountav shir anesthsan <450> eiv <1519> allhlouv tou <3588> exoleyreuyhnai

20:24 <06413> hjylp <0369> Nyaw <0776> hura <05307> Mylpn <06297> Myrgp <02005> Mnhw <01995> Nwmhh <0413> la <06437> wnpyw <04057> rbdml <04707> hpumh <05921> le <0935> ab <03063> hdwhyw(20:24)

20:24 kai <2532> ioudav <2455> hlyen <2064> epi <1909> thn <3588> skopian thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> epebleqen <1914> kai <2532> eiden <3708> to <3588> plhyov <4128> kai <2532> idou <2400> pantev <3956> nekroi <3498> peptwkotev <4098> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> ouk <3364> hn <1510> swzomenov <4982>

20:25 <01931> awh <07227> br <03588> yk <07998> llsh <0853> ta <0962> Myzzb <07969> hswls <03117> Mymy <01961> wyhyw <04853> avm <0369> Nyal <0> Mhl <05337> wlunyw <02530> twdmx <03627> ylkw <06297> Myrgpw <07399> swkrw <07230> brl <0> Mhb <04672> waumyw <07998> Mlls <0853> ta <0962> zbl <05971> wmew <03092> jpswhy <0935> abyw(20:25)

20:25 kai <2532> hlyen <2064> iwsafat <2498> kai <2532> o <3588> laov <2992> autou <846> skuleusai ta <3588> skula <4661> autwn <846> kai <2532> euron <2147> kthnh <2934> polla <4183> kai <2532> aposkeuhn kai <2532> skula <4661> kai <2532> skeuh <4632> epiyumhta kai <2532> eskuleusan eautoiv <1438> kai <2532> egenonto <1096> hmerai <2250> treiv <5140> skuleuontwn autwn <846> ta <3588> skula <4661> oti <3754> polla <4183> hn <1510>

20:26 <03117> Mwyh <05704> de <01294> hkrb <06010> qme <01931> awhh <04725> Mwqmh <08034> Ms <0853> ta <07121> warq <03651> Nk <05921> le <03068> hwhy <0853> ta <01288> wkrb <08033> Ms <03588> yk <01294> hkrb <06010> qmel <06950> wlhqn <07243> yebrh <03117> Mwybw(20:26)

20:26 kai <2532> th <3588> hmera <2250> th <3588> tetarth <5067> episunhcyhsan <1996> eiv <1519> ton <3588> aulwna thv <3588> eulogiav <2129> ekei <1563> gar <1063> huloghsan <2127> ton <3588> kurion <2962> dia <1223> touto <3778> ekalesan <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> koilav eulogiav <2129> ewv <2193> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778>

20:27 <0341> Mhybywam <03069> hwhy <08055> Mxmv <03588> yk <08057> hxmvb <03389> Mlswry <0413> la <07725> bwsl <07218> Msarb <03092> jpswhyw <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <0376> sya <03605> lk <07725> wbsyw(20:27)

20:27 kai <2532> epestreqen <1994> pav <3956> anhr <435> iouda <2448> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> iwsafat <2498> hgoumenov <2233> autwn <846> en <1722> eufrosunh <2167> megalh <3173> oti <3754> eufranen <2165> autouv <846> kuriov <2962> apo <575> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846>

20:28 <03068> hwhy <01004> tyb <0413> la <02689> twruuxbw <03658> twrnkbw <05035> Mylbnb <03389> Mlswry <0935> wabyw(20:28)

20:28 kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> en <1722> nablaiv kai <2532> en <1722> kinuraiv kai <2532> en <1722> salpigxin <4536> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

20:29 <03478> larvy <0341> ybywa <05973> Me <03068> hwhy <03898> Mxln <03588> yk <08085> Memsb <0776> twurah <04467> twklmm <03605> lk <05921> le <0430> Myhla <06343> dxp <01961> yhyw(20:29)

20:29 kai <2532> egeneto <1096> ekstasiv <1611> kuriou <2962> epi <1909> pasav <3956> tav <3588> basileiav <932> thv <3588> ghv <1065> en <1722> tw <3588> akousai <191> autouv <846> oti <3754> epolemhsen <4170> kuriov <2962> prov <4314> touv <3588> upenantiouv israhl <2474>

20:30 P <05439> bybom <0430> wyhla <0> wl <05117> xnyw <03092> jpswhy <04438> twklm <08252> jqstw(20:30)

20:30 kai <2532> eirhneusen <1514> h <3588> basileia <932> iwsafat <2498> kai <2532> katepausen <2664> autw <846> o <3588> yeov <2316> autou <846> kukloyen <2943>

20:31 <07977> yxls <01323> tb <05806> hbwze <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrvew <04427> wklmb <08141> hns <02568> smxw <07970> Mysls <01121> Nb <03063> hdwhy <05921> le <03092> jpswhy <04427> Klmyw(20:31)

20:31 kai <2532> ebasileusen <936> iwsafat <2498> epi <1909> ton <3588> ioudan <2455> etwn <2094> triakonta <5144> pente <4002> en <1722> tw <3588> basileusai <936> auton <846> kai <2532> eikosi <1501> pente <4002> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> azouba yugathr <2364> sali

20:32 <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> twvel <04480> hnmm <05493> ro <03808> alw <0609> aoa <01> wyba <01870> Krdb <01980> Klyw(20:32)

20:32 kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> tou <3588> patrov <3962> autou <846> asa <760> kai <2532> ouk <3364> exeklinen <1578> tou <3588> poihsai <4160> to <3588> euyev enwpion <1799> kuriou <2962>

20:33 <01> Mhytba <0430> yhlal <03824> Mbbl <03559> wnykh <03808> al <05971> Meh <05750> dwew <05493> wro <03808> al <01116> twmbh <0389> Ka(20:33)

20:33 alla <235> ta <3588> uqhla <5308> eti <2089> uphrcen <5225> kai <2532> eti <2089> o <3588> laov <2992> ou <3364> kateuyunen <2720> thn <3588> kardian <2588> prov <4314> kurion <2962> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>

20:34 <03478> larvy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <05927> hleh <0834> rsa <02607> ynnx <01121> Nb <03058> awhy <01697> yrbdb <03789> Mybwtk <02005> Mnh <0314> Mynrxahw <07223> Mynsarh <03092> jpswhy <01697> yrbd <03499> rtyw(20:34)

20:34 kai <2532> oi <3588> loipoi logoi <3056> iwsafat <2498> oi <3588> prwtoi <4413> kai <2532> oi <3588> escatoi <2078> idou <2400> gegrammenoi <1125> en <1722> logoiv <3056> iou tou <3588> anani ov <3739> kategraqen biblion <975> basilewn <935> israhl <2474>

20:35 <06213> twvel <07561> eysrh <01931> awh <03478> larvy <04428> Klm <0274> hyzxa <05973> Me <03063> hdwhy <04428> Klm <03092> jpswhy <02266> rbxta <0310> Nkyrxaw(20:35)

20:35 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> ekoinwnhsen <2841> iwsafat <2498> basileuv <935> iouda <2448> prov <4314> ocozian basilea <935> israhl <2474> kai <2532> outov <3778> hnomhsen

20:36 <06100> rbg <0> Nwyueb <0591> twyna <06213> wveyw <08659> sysrt <01980> tkll <0591> twyna <06213> twvel <05973> wme <02266> whrbxyw(20:36)

20:36 en <1722> tw <3588> poihsai <4160> kai <2532> poreuyhnai <4198> prov <4314> auton <846> tou <3588> poihsai <4160> ploia <4143> tou <3588> poreuyhnai <4198> eiv <1519> yarsiv kai <2532> epoihsen <4160> ploia <4143> en <1722> gasiwngaber

20:37 <08659> sysrt <0413> la <01980> tkll <06113> wrue <03808> alw <0591> twyna <07665> wrbsyw <04639> Kyvem <0853> ta <03068> hwhy <06555> Urp <0274> whyzxa <05973> Me <02266> Krbxthk <0559> rmal <03092> jpswhy <05921> le <04762> hsrmm <01735> whwdd <01121> Nb <0461> rzeyla <05012> abntyw(20:37)

20:37 kai <2532> eprofhteusen <4395> eliezer <1663> o <3588> tou <3588> dwdia apo <575> marishv epi <1909> iwsafat <2498> legwn <3004> wv <3739> efiliasav tw <3588> ocozia eyrausen <2352> kuriov <2962> to <3588> ergon <2041> sou <4771> kai <2532> sunetribh <4937> ta <3588> ploia <4143> sou <4771> kai <2532> ouk <3364> edunasyh <1410> tou <3588> poreuyhnai <4198> eiv <1519> yarsivTIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA