TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 14

14:1 <03290> bqey <01004> tyb <05921> le <05596> wxponw <05921> Mhyle <01616> rgh <03867> hwlnw <0127> Mtmda <05921> le <03240> Mxynhw <03478> larvyb <05750> dwe <0977> rxbw <03290> bqey <0853> ta <03068> hwhy <07355> Mxry <03588> yk(14:1)

14:1 kai <2532> elehsei <1653> kuriov <2962> ton <3588> iakwb <2384> kai <2532> eklexetai eti <2089> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> anapausontai <373> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> autwn <846> kai <2532> o <3588> giwrav prosteyhsetai <4369> prov <4314> autouv <846> kai <2532> prosteyhsetai <4369> prov <4314> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384>

14:2 o <05065> Mhyvgnb <07287> wdrw <07617> Mhybsl <07617> Mybs <01961> wyhw <08198> twxpslw <05650> Mydbel <03068> hwhy <0127> tmda <05921> le <03478> larvy <01004> tyb <05157> Mwlxnthw <04725> Mmwqm <0413> la <0935> Mwaybhw <05971> Myme <03947> Mwxqlw(14:2)

14:2 kai <2532> lhmqontai <2983> autouv <846> eynh <1484> kai <2532> eisaxousin <1521> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autwn <846> kai <2532> kataklhronomhsousinkai <2532> plhyunyhsontai <4129> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> tou <3588> yeou <2316> eiv <1519> doulouv <1401> kai <2532> doulav <1399> kai <2532> esontai <1510> aicmalwtoi <164> oi <3588> aicmalwteusantev <162> autouv <846> kai <2532> kurieuyhsontai <2961> oi <3588> kurieusantev <2961> autwn <846>

14:3 <0> Kb <05647> dbe <0834> rsa <07186> hsqh <05656> hdbeh <04480> Nmw <07267> Kzgrmw <06090> Kbuem <0> Kl <03068> hwhy <05117> xynh <03117> Mwyb <01961> hyhw(14:3)

14:3 kai <2532> estai <1510> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> anapausei <372> se <4771> o <3588> yeov <2316> ek <1537> thv <3588> odunhv <3601> kai <2532> tou <3588> yumou <2372> sou <4771> kai <2532> thv <3588> douleiav <1397> sou <4771> thv <3588> sklhrav <4642> hv <3739> edouleusav <1398> autoiv <846>

14:4 <04062> hbhdm <07673> htbs <05065> vgn <07673> tbs <0349> Kya <0559> trmaw <0894> lbb <04428> Klm <05921> le <02088> hzh <04912> lsmh <05375> tavnw(14:4)

14:4 kai <2532> lhmqh <2983> ton <3588> yrhnon <2355> touton <3778> epi <1909> ton <3588> basilea <935> babulwnov <897> kai <2532> ereiv en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> pwv <4459> anapepautai <373> o <3588> apaitwn <523> kai <2532> anapepautai <373> o <3588> epispoudasthv

14:5 <04910> Mylsm <07626> jbs <07563> Myesr <04294> hjm <03068> hwhy <07665> rbs(14:5)

14:5 sunetriqen <4937> o <3588> yeov <2316> ton <3588> zugon <2218> twn <3588> amartwlwn <268> ton <3588> zugon <2218> twn <3588> arcontwn <758>

14:6 <02820> Kvx <01097> ylb <04783> Pdrm <01471> Mywg <0639> Pab <07287> hdr <05627> hro <01115> ytlb <04347> tkm <05678> hrbeb <05971> Myme <05221> hkm(14:6)

14:6 pataxav <3960> eynov <1484> yumw <2372> plhgh <4127> aniatw paiwn <3817> eynov <1484> plhghn <4127> yumou <2372> h <3739> ouk <3364> efeisato <5339>

14:7 <07440> hnr <06476> wxup <0776> Urah <03605> lk <08252> hjqs <05117> hxn(14:7)

14:7 anepausato <373> pepoiywv <3982> pasa <3956> h <3588> gh <1065> boa <994> met <3326> eufrosunhv <2167>

14:8 <05921> wnyle <03772> trkh <05927> hley <03808> al <07901> tbks <0227> zam <03844> Nwnbl <0730> yzra <0> Kl <08055> wxmv <01265> Myswrb <01571> Mg(14:8)

14:8 kai <2532> ta <3588> xula <3586> tou <3588> libanou <3030> eufranyhsan <2165> epi <1909> soi <4771> kai <2532> h <3588> kedrov tou <3588> libanou <3030> af <575> ou <3739> su <4771> kekoimhsai <2837> ouk <3364> anebh <305> o <3588> koptwn <2875> hmav <1473>

14:9 <01471> Mywg <04428> yklm <03605> lk <03678> Mtwaokm <06965> Myqh <0776> Ura <06260> ydwte <03605> lk <07496> Myapr <0> Kl <05782> rrwe <0935> Kawb <07125> tarql <0> Kl <07264> hzgr <08478> txtm <07585> lwas(14:9)

14:9 o <3588> adhv <86> katwyen epikranyh <4087> sunanthsav <4876> soi <4771> sunhgeryhsan <4891> soi <4771> pantev <3956> oi <3588> gigantev oi <3588> arxantev <757> thv <3588> ghv <1065> oi <3588> egeirantev <1453> ek <1537> twn <3588> yronwn <2362> autwn <846> pantav <3956> basileiv <935> eynwn <1484>

14:10 <04911> tlsmn <0413> wnyla <03644> wnwmk <02470> tylx <0859> hta <01571> Mg <0413> Kyla <0559> wrmayw <06030> wney <03605> Mlk(14:10)

14:10 pantev <3956> apokriyhsontai kai <2532> erousin soi <4771> kai <2532> su <4771> ealwv wsper <3746> kai <2532> hmeiv <1473> en <1722> hmin <1473> de <1161> katelogisyhv

14:11 <08438> helwt <04374> Kyokmw <07415> hmr <03331> euy <08478> Kytxt <05035> Kylbn <01998> tymh <01347> Knwag <07585> lwas <03381> drwh(14:11)

14:11 katebh <2597> de <1161> eiv <1519> adou <86> h <3588> doxa <1391> sou <4771> h <3588> pollh <4183> sou <4771> eufrosunh <2167> upokatw <5270> sou <4771> strwsousin <4766> shqin kai <2532> to <3588> katakalumma sou <4771> skwlhx <4663>

14:12 <01471> Mywg <05921> le <02522> slwx <0776> Ural <01438> tedgn <07837> rxs <01121> Nb <01966> llyh <08064> Mymsm <05307> tlpn <0349> Kya(14:12)

14:12 pwv <4459> exepesen <1601> ek <1537> tou <3588> ouranou <3772> o <3588> ewsforov o <3588> prwi <4404> anatellwn <393> sunetribh <4937> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> o <3588> apostellwn <649> prov <4314> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

14:13 <06828> Nwpu <03411> ytkryb <04150> dewm <02022> rhb <03427> bsaw <03678> yaok <07311> Myra <0410> la <03556> ybkwkl <04605> lemm <05927> hlea <08064> Mymsh <03824> Kbblb <0559> trma <0859> htaw(14:13)

14:13 su <4771> de <1161> eipav en <1722> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772> anabhsomai <305> epanw <1883> twn <3588> astrwn <798> tou <3588> ouranou <3772> yhsw <5087> ton <3588> yronon <2362> mou <1473> kayiw <2523> en <1722> orei <3735> uqhlw <5308> epi <1909> ta <3588> orh <3735> ta <3588> uqhla <5308> ta <3588> prov <4314> borran

14:14 <05945> Nwylel <01819> hmda <05645> be <01116> ytmb <05921> le <05927> hlea(14:14)

14:14 anabhsomai <305> epanw <1883> twn <3588> nefelwn <3507> esomai <1510> omoiov <3664> tw <3588> uqistw <5310>

14:15 <0953> rwb <03411> ytkry <0413> la <03381> drwt <07585> lwas <0413> la <0389> Ka(14:15)

14:15 nun <3568> de <1161> eiv <1519> adou <86> katabhsh <2597> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> yemelia thv <3588> ghv <1065>

14:16 <04467> twklmm <07493> syerm <0776> Urah <07264> zygrm <0376> syah <02088> hzh <0995> wnnwbty <0413> Kyla <07688> wxygsy <0413> Kyla <07200> Kyar(14:16)

14:16 oi <3588> idontev <3708> se <4771> yaumasousin <2296> epi <1909> soi <4771> kai <2532> erousin outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> o <3588> paroxunwn <3947> thn <3588> ghn <1065> seiwn <4579> basileiv <935>

14:17 <01004> htyb <06605> xtp <03808> al <0615> wyryoa <02040> orh <05892> wyrew <04057> rbdmk <08398> lbt <07760> Mv(14:17)

14:17 o <3588> yeiv <5087> thn <3588> oikoumenhn <3611> olhn <3650> erhmon <2048> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> kayeilen <2507> touv <3588> en <1722> epagwgh ouk <3364> elusen <3089>

14:18 <01004> wtybb <0376> sya <03519> dwbkb <07901> wbks <03605> Mlk <01471> Mywg <04428> yklm <03605> lk(14:18)

14:18 pantev <3956> oi <3588> basileiv <935> twn <3588> eynwn <1484> ekoimhyhsan <2837> en <1722> timh <5092> anyrwpov <444> en <1722> tw <3588> oikw <3624> autou <846>

14:19 <0947> obwm <06297> rgpk <0953> rwb <068> ynba <0413> la <03381> ydrwy <02719> brx <02944> ynejm <02026> Mygrh <03830> swbl <08581> betn <05342> runk <06913> Krbqm <07993> tklsh <0859> htaw(14:19)

14:19 su <4771> de <1161> rifhsh en <1722> toiv <3588> oresin <3735> wv <3739> nekrov <3498> ebdelugmenov <948> meta <3326> pollwn <4183> teynhkotwn <2348> ekkekenthmenwn <1574> macairaiv <3162> katabainontwn <2597> eiv <1519> adou <86> on <3739> tropon <5158> imation <2440> en <1722> aimati <129> pefurmenon ouk <3364> estai <1510> kayaron <2513>

14:20 <07489> Myerm <02233> erz <05769> Mlwel <07121> arqy <03808> al <02026> tgrh <05971> Kme <07843> txs <0776> Kura <03588> yk <06900> hrwbqb <0854> Mta <03161> dxt <03808> al(14:20)

14:20 outwv <3778> oude <3761> su <4771> esh <1510> kayarov <2513> dioti <1360> thn <3588> ghn <1065> mou <1473> apwlesav kai <2532> ton <3588> laon <2992> mou <1473> apekteinav <615> ou <3364> mh <3165> meinhv <3306> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> cronon <5550> sperma <4690> ponhron <4190>

14:21 <05892> Myre <08398> lbt <06440> ynp <04390> walmw <0776> Ura <03423> wsryw <06965> wmqy <01077> lb <01> Mtwba <05771> Nweb <04293> xbjm <01121> wynbl <03559> wnykh(14:21)

14:21 etoimason <2090> ta <3588> tekna <5043> sou <4771> sfaghnai <4969> taiv <3588> amartiaiv <266> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> ina <2443> mh <3165> anastwsin <450> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> klhronomhswsin <2816> kai <2532> emplhswsi thn <3588> ghn <1065> polewn <4172>

14:22 <03069> hwhy <05002> Man <05220> dknw <05209> Nynw <07605> rasw <08034> Ms <0894> lbbl <03772> ytrkhw <06635> twabu <03069> hwhy <05002> Man <05921> Mhyle <06965> ytmqw(14:22)

14:22 kai <2532> epanasthsomai autoiv <846> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> kai <2532> apolw autwn <846> onoma <3686> kai <2532> kataleimma <2640> kai <2532> sperma <4690> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962>

14:23 P <06635> twabu <03068> hwhy <05002> Man <08045> dmsh <04292> ajajmb <02894> hytajajw <04325> Mym <098> ymgaw <07090> dpq <04180> srwml <07760> hytmvw(14:23)

14:23 kai <2532> yhsw <5087> thn <3588> babulwnian erhmon <2048> wste <5620> katoikein ecinouv kai <2532> estai <1510> eiv <1519> ouden <3762> kai <2532> yhsw <5087> authn <846> phlou <4081> barayron eiv <1519> apwleian <684>

14:24 <06965> Mwqt <01931> ayh <03289> ytuey <0834> rsakw <01961> htyh <03651> Nk <01819> ytymd <0834> rsak <03808> al <0518> Ma <0559> rmal <06635> twabu <03068> hwhy <07650> ebsn(14:24)

14:24 tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> on <3739> tropon <5158> eirhka outwv <3778> estai <1510> kai <2532> on <3739> tropon <5158> bebouleumai <1011> outwv <3778> menei <3306>

14:25 <05493> rwoy <07926> wmks <05921> lem <05448> wlbow <05923> wle <05921> Mhylem <05493> row <0947> wnowba <02022> yrh <05921> lew <0776> yurab <0804> rwsa <07665> rbsl(14:25)

14:25 tou <3588> apolesai touv <3588> assuriouv apo <575> thv <3588> ghv <1065> thv <3588> emhv <1699> kai <2532> apo <575> twn <3588> orewn <3735> mou <1473> kai <2532> esontai <1510> eiv <1519> katapathma kai <2532> afaireyhsetai ap <575> autwn <846> o <3588> zugov <2218> autwn <846> kai <2532> to <3588> kudov autwn <846> apo <575> twn <3588> wmwn <3676> afaireyhsetai

14:26 <01471> Mywgh <03605> lk <05921> le <05186> hywjnh <03027> dyh <02063> tazw <0776> Urah <03605> lk <05921> le <06095> huweyh <06098> hueh <02063> taz(14:26)

14:26 auth <3778> h <3588> boulh <1012> hn <3739> bebouleutai <1011> kuriov <2962> epi <1909> thn <3588> oikoumenhn <3611> olhn <3650> kai <2532> auth <3778> h <3588> ceir <5495> h <3588> uqhlh <5308> epi <1909> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> thv <3588> oikoumenhv <3611>

14:27 P <07725> hnbysy <04310> ymw <05186> hywjnh <03027> wdyw <06565> rpy <04310> ymw <03289> Uey <06635> twabu <03068> hwhy <03588> yk(14:27)

14:27 a <3739> gar <1063> o <3588> yeov <2316> o <3588> agiov <40> bebouleutai <1011> tiv <5100> diaskedasei kai <2532> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> uqhlhn <5308> tiv <5100> apostreqei <654>

14:28 <02088> hzh <04853> avmh <01961> hyh <0271> zxa <04428> Klmh <04194> twm <08141> tnsb(14:28)

14:28 tou <3588> etouv <2094> ou <3739> apeyanen <599> acaz <881> o <3588> basileuv <935> egenhyh <1096> to rhma <4487> touto <3778>

14:29 <05774> Ppwem <08314> Prv <06529> wyrpw <06848> epu <03318> auy <05175> sxn <08328> srsm <03588> yk <05221> Kkm <07626> jbs <07665> rbsn <03588> yk <03605> Klk <06429> tslp <08055> yxmvt <0408> la(14:29)

14:29 mh <3165> eufranyeihte <2165> pantev <3956> oi <3588> allofuloi <246> sunetribh <4937> gar <1063> o <3588> zugov <2218> tou <3588> paiontov <3817> umav <4771> ek <1537> gar <1063> spermatov <4690> ofewn <3789> exeleusetai <1831> ekgona aspidwn <785> kai <2532> ta <3588> ekgona autwn <846> exeleusontai <1831> ofeiv <3789> petomenoi <4072>

14:30 <02026> grhy <07611> Ktyrasw <08328> Ksrs <07458> berb <04191> ytmhw <07257> wubry <0983> xjbl <034> Mynwybaw <01800> Myld <01060> yrwkb <07462> werw(14:30)

14:30 kai <2532> boskhyhsontai <1006> ptwcoi <4434> di <1223> autou <846> ptwcoi <4434> de <1161> andrev <435> ep <1909> eirhnhv <1515> anapausontai <373> anelei <337> de <1161> limw <3042> to <3588> sperma <4690> sou <4771> kai <2532> to <3588> kataleimma <2640> sou <4771> anelei <337>

14:31 <04151> wydewmb <0909> ddwb <0369> Nyaw <0935> ab <06227> Nse <06828> Nwpum <03588> yk <03605> Klk <06429> tslp <04127> gwmn <05892> rye <02199> yqez <08179> res <03213> ylylyh(14:31)

14:31 ololuzete <3649> pulai <4439> polewn <4172> kekragetwsan <2896> poleiv <4172> tetaragmenai <5015> oi <3588> allofuloi <246> pantev <3956> oti <3754> kapnov <2586> apo <575> borra ercetai <2064> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> tou <3588> einai <1510>

14:32 o <05971> wme <06041> yyne <02620> woxy <0> hbw <06726> Nwyu <03245> doy <03068> hwhy <03588> yk <01471> ywg <04397> ykalm <06030> hney <04100> hmw(14:32)

14:32 kai <2532> ti <5100> apokriyhsontai basileiv <935> eynwn <1484> oti <3754> kuriov <2962> eyemeliwsen <2311> siwn <4622> kai <2532> di <1223> autou <846> swyhsontai <4982> oi <3588> tapeinoi <5011> tou <3588> laou <2992>TIP #33: Situs ini membutuhkan masukan, ide, dan partisipasi Anda! Klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA