TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 1

1:1 <03063> hdwhy <04428> yklm <02396> whyqzxy <0271> zxa <03147> Mtwy <05818> whyze <03117> ymyb <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> le <02372> hzx <0834> rsa <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02377> Nwzx(1:1)

1:1 orasiv <3706> hn <3739> eiden <3708> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> hn <3739> eiden <3708> kata <2596> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> kata <2596> ierousalhm <2419> en <1722> basileia <932> oziou <3604> kai <2532> iwayam <2488> kai <2532> acaz <881> kai <2532> ezekiou oi <3739> ebasileusan <936> thv <3588> ioudaiav <2449>

1:2 <0> yb <06586> wesp <01992> Mhw <07311> ytmmwrw <01431> ytldg <01121> Mynb <01696> rbd <03068> hwhy <03588> yk <0776> Ura <0238> ynyzahw <08064> Myms <08085> wems(1:2)

1:2 akoue <191> ourane <3772> kai <2532> enwtizou <1801> gh <1065> oti <3754> kuriov <2962> elalhsen <2980> uiouv <5207> egennhsa <1080> kai <2532> uqwsa <5312> autoi <846> de <1161> me <1473> hyethsan <114>

1:3 <0995> Nnwbth <03808> al <05971> yme <03045> edy <03808> al <03478> larvy <01167> wyleb <018> owba <02543> rwmxw <07069> whnq <07794> rws <03045> edy(1:3)

1:3 egnw <1097> bouv <1016> ton <3588> kthsamenon <2932> kai <2532> onov <3688> thn <3588> fatnhn <5336> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> israhl <2474> de <1161> me <1473> ouk <3364> egnw <1097> kai <2532> o <3588> laov <2992> me <1473> ou <3364> sunhken <4920>

1:4 <0268> rwxa <02114> wrzn <03478> larvy <06918> swdq <0853> ta <05006> wuan <03068> hwhy <0853> ta <05800> wbze <07843> Mytyxsm <01121> Mynb <07489> Myerm <02233> erz <05771> Nwe <03515> dbk <05971> Me <02398> ajx <01471> ywg <01945> ywh(1:4)

1:4 ouai <3759> eynov <1484> amartwlon <268> laov <2992> plhrhv <4134> amartiwn <266> sperma <4690> ponhron <4190> uioi <5207> anomoi <459> egkatelipate <1459> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> parwrgisate <3949> ton <3588> agion <40> tou <3588> israhl <2474>

1:5 <01742> ywd <03824> bbl <03605> lkw <02483> ylxl <07218> sar <03605> lk <05627> hro <03254> wpyowt <05750> dwe <05221> wkt <04100> hm <05921> le(1:5)

1:5 ti <5100> eti <2089> plhghte <4141> prostiyentev <4369> anomian <458> pasa <3956> kefalh <2776> eiv <1519> ponon <4192> kai <2532> pasa <3956> kardia <2588> eiv <1519> luphn <3077>

1:6 <08081> Nmsb <07401> hkkr <03808> alw <02280> wsbx <03808> alw <02115> wrz <03808> al <02961> hyrj <04347> hkmw <02250> hrwbxw <06482> eup <04974> Mtm <0> wb <0369> Nya <07218> sar <05704> dew <07272> lgr <03709> Pkm(1:6)

1:6 apo <575> podwn <4228> ewv <2193> kefalhv <2776> oute <3777> trauma <5134> oute <3777> mwlwq <3468> oute <3777> plhgh <4127> flegmainousa ouk <3364> estin <1510> malagma epiyeinai <2007> oute <3777> elaion <1637> oute <3777> katadesmouv

1:7 <02114> Myrz <04114> tkphmk <08077> hmmsw <0853> hta <0398> Mylka <02114> Myrz <05048> Mkdgnl <0127> Mktmda <0784> sa <08313> twprv <05892> Mkyre <08077> hmms <0776> Mkura(1:7)

1:7 h <3588> gh <1065> umwn <4771> erhmov <2048> ai <3588> poleiv <4172> umwn <4771> purikaustoi thn <3588> cwran <5561> umwn <4771> enwpion <1799> umwn <4771> allotrioi <245> katesyiousin <2719> authn <846> kai <2532> hrhmwtai <2049> katestrammenh <2690> upo <5259> lawn <2992> allotriwn <245>

1:8 <05341> hrwun <05892> ryek <04750> hsqmb <04412> hnwlmk <03754> Mrkb <05521> hkok <06726> Nwyu <01323> tb <03498> hrtwnw(1:8)

1:8 egkataleifyhsetai <1459> h <3588> yugathr <2364> siwn <4622> wv <3739> skhnh <4633> en <1722> ampelwni <290> kai <2532> wv <3739> opwrofulakion en <1722> sikuhratw wv <3739> poliv <4172> poliorkoumenh

1:9 o <01819> wnymd <06017> hrmel <01961> wnyyh <05467> Mdok <04592> jemk <08300> dyrv <0> wnl <03498> rytwh <06635> twabu <03068> hwhy <03884> ylwl(1:9)

1:9 kai <2532> ei <1487> mh <3165> kuriov <2962> sabawy <4519> egkatelipen <1459> hmin <1473> sperma <4690> wv <3739> sodoma <4670> an <302> egenhyhmen <1096> kai <2532> wv <3739> gomorra an <302> wmoiwyhmen <3666>

1:10 <06017> hrme <05971> Me <0430> wnyhla <08451> trwt <0238> wnyzah <05467> Mdo <07101> ynyuq <03069> hwhy <01697> rbd <08085> wems(1:10)

1:10 akousate <191> logon <3056> kuriou <2962> arcontev <758> sodomwn <4670> prosecete <4337> nomon <3551> yeou <2316> laov <2992> gomorrav

1:11 <02654> ytupx <03808> al <06260> Mydwtew <03532> Myvbkw <06499> Myrp <01818> Mdw <04806> Myayrm <02459> blxw <0352> Mylya <05930> twle <07646> ytebv <03068> hwhy <0559> rmay <02077> Mkyxbz <07230> br <0> yl <04100> hml(1:11)

1:11 ti <5100> moi <1473> plhyov <4128> twn <3588> yusiwn <2378> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> plhrhv <4134> eimi <1510> olokautwmatwn <3646> kriwn kai <2532> stear arnwn kai <2532> aima <129> taurwn <5022> kai <2532> tragwn <5131> ou <3364> boulomai <1014>

1:12 <02691> yrux <07429> omr <03027> Mkdym <02063> taz <01245> sqb <04310> ym <06440> ynp <07200> twarl <0935> wabt <03588> yk(1:12)

1:12 oud <3761> ean <1437> erchsye <2064> ofyhnai <3708> moi <1473> tiv <5100> gar <1063> exezhthsen <1567> tauta <3778> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> patein <3961> thn <3588> aulhn <833> mou <1473>

1:13 <06116> hruew <0205> Nwa <03201> lkwa <03808> al <04744> arqm <07121> arq <07676> tbsw <02320> sdx <0> yl <01931> ayh <08441> hbewt <07004> trjq <07723> aws <04503> txnm <0935> aybh <03254> wpyowt <03808> al(1:13)

1:13 ou <3364> prosyhsesye <4369> ean <1437> ferhte <5342> semidalin <4585> mataion <3152> yumiama <2368> bdelugma <946> moi <1473> estin <1510> tav <3588> noumhniav <3561> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> kai <2532> hmeran <2250> megalhn <3173> ouk <3364> anecomai nhsteian <3521> kai <2532> argian

1:14 <05375> avn <03811> ytyaln <02960> xrjl <05921> yle <01961> wyh <05315> yspn <08130> hanv <04150> Mkydewmw <02320> Mkysdx(1:14)

1:14 kai <2532> tav <3588> noumhniav <3561> umwn <4771> kai <2532> tav <3588> eortav <1859> umwn <4771> misei <3404> h <3588> quch <5590> mou <1473> egenhyhte <1096> moi <1473> eiv <1519> plhsmonhn <4140> ouketi <3765> anhsw <447> tav <3588> amartiav <266> umwn <4771>

1:15 <04390> walm <01818> Mymd <03027> Mkydy <08085> ems <0369> ynnya <08605> hlpt <07235> wbrt <03588> yk <01571> Mg <04480> Mkm <05869> ynye <05956> Mylea <03709> Mkypk <06566> Mkvrpbw(1:15)

1:15 otan <3752> tav <3588> ceirav <5495> ekteinhte <1614> prov <4314> me <1473> apostreqw <654> touv <3588> ofyalmouv <3788> mou <1473> af <575> umwn <4771> kai <2532> ean <1437> plhyunhte <4129> thn <3588> dehsin <1162> ouk <3364> eisakousomai <1522> umwn <4771> ai <3588> gar <1063> ceirev <5495> umwn <4771> aimatov <129> plhreiv <4134>

1:16 <07489> erh <02308> wldx <05869> ynye <05048> dgnm <04611> Mkyllem <07455> er <05493> wryoh <02135> wkzh <07364> wuxr(1:16)

1:16 lousasye <3068> kayaroi <2513> genesye <1096> afelete tav <3588> ponhriav <4189> apo <575> twn <3588> qucwn <5590> umwn <4771> apenanti twn <3588> ofyalmwn <3788> mou <1473> pausasye <3973> apo <575> twn <3588> ponhriwn <4189> umwn <4771>

1:17 o <0490> hnmla <07378> wbyr <03490> Mwty <08199> wjps <02541> Uwmx <0833> wrsa <04941> jpsm <01875> wsrd <03190> bjyh <03925> wdml(1:17)

1:17 mayete <3129> kalon <2570> poiein <4160> ekzhthsate <1567> krisin <2920> rusasye adikoumenon <91> krinate <2919> orfanw <3737> kai <2532> dikaiwsate <1344> chran <5503>

1:18 <01961> wyhy <06785> rmuk <08438> elwtk <0119> wmyday <0518> Ma <03835> wnybly <07950> glsk <08144> Mynsk <02399> Mkyajx <01961> wyhy <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmay <03198> hxkwnw <04994> an <01980> wkl(1:18)

1:18 kai <2532> deute <1205> kai <2532> dielegcywmen legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ean <1437> wsin <1510> ai <3588> amartiai <266> umwn <4771> wv <3739> foinikoun wv <3739> ciona leukanw <3021> ean <1437> de <1161> wsin <1510> wv <3739> kokkinon <2847> wv <3739> erion <2053> leukanw <3021>

1:19 <0398> wlkat <0776> Urah <02898> bwj <08085> Mtemsw <014> wbat <0518> Ma(1:19)

1:19 kai <2532> ean <1437> yelhte <2309> kai <2532> eisakoushte <1522> mou <1473> ta <3588> agaya <18> thv <3588> ghv <1065> fagesye <2068>

1:20 o <01696> rbd <03068> hwhy <06310> yp <03588> yk <0398> wlkat <02719> brx <04784> Mtyrmw <03985> wnamt <0518> Maw(1:20)

1:20 ean <1437> de <1161> mh <3165> yelhte <2309> mhde <3366> eisakoushte <1522> mou <1473> macaira <3162> umav <4771> katedetai <2719> to <3588> gar <1063> stoma <4750> kuriou <2962> elalhsen <2980> tauta <3778>

1:21 <07523> Myxurm <06258> htew <0> hb <03885> Nyly <06664> qdu <04941> jpsm <04395> ytalm <0539> hnman <07151> hyrq <02181> hnwzl <01961> htyh <0349> hkya(1:21)

1:21 pwv <4459> egeneto <1096> pornh <4204> poliv <4172> pisth <4103> siwn <4622> plhrhv <4134> krisewv <2920> en <1722> h <3739> dikaiosunh <1343> ekoimhyh <2837> en <1722> auth <846> nun <3568> de <1161> foneutai

1:22 <04325> Mymb <04107> lwhm <05435> Kabo <05509> Mygyol <01961> hyh <03701> Kpok(1:22)

1:22 to <3588> argurion <694> umwn <4771> adokimon <96> oi <3588> kaphloi sou <4771> misgousi ton <3588> oinon <3631> udati <5204>

1:23 P <0413> Mhyla <0935> awby <03808> al <0490> hnmla <07379> byrw <08199> wjpsy <03808> al <03490> Mwty <08021> Mynmls <07291> Pdrw <07810> dxs <0157> bha <03605> wlk <01590> Mybng <02270> yrbxw <05637> Myrrwo <08269> Kyrv(1:23)

1:23 oi <3588> arcontev <758> sou <4771> apeiyousin <544> koinwnoi <2844> kleptwn <2812> agapwntev <25> dwra <1435> diwkontev <1377> antapodoma orfanoiv <3737> ou <3364> krinontev <2919> kai <2532> krisin <2920> chrwn <5503> ou <3364> prosecontev <4337>

1:24 <0341> ybywam <05358> hmqnaw <06862> yrum <05162> Mxna <01945> ywh <03478> larvy <046> ryba <06635> twabu <03068> hwhy <0113> Nwdah <05002> Man <03651> Nkl(1:24)

1:24 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> o <3588> despothv <1203> kuriov <2962> sabawy <4519> ouai <3759> oi <3588> iscuontev <2480> israhl <2474> ou <3364> pausetai <3973> gar <1063> mou <1473> o <3588> yumov <2372> en <1722> toiv <3588> upenantioiv kai <2532> krisin <2920> ek <1537> twn <3588> ecyrwn <2190> mou <1473> poihsw <4160>

1:25 <0913> Kylydb <03605> lk <05493> hryoaw <05509> Kygyo <01252> rbk <06884> Pruaw <05921> Kyle <03027> ydy <07725> hbysaw(1:25)

1:25 kai <2532> epaxw thn <3588> ceira <5495> mou <1473> epi <1909> se <4771> kai <2532> purwsw <4448> se <4771> eiv <1519> kayaron <2513> touv <3588> de <1161> apeiyountav <544> apolesw kai <2532> afelw pantav <3956> anomouv <459> apo <575> sou <4771> kai <2532> pantav <3956> uperhfanouv <5244> tapeinwsw <5013>

1:26 <0539> hnman <07151> hyrq <06664> qduh <05892> rye <0> Kl <07121> arqy <03651> Nk <0310> yrxa <08462> hlxtbk <03289> Kyueyw <07223> hnsarbk <08199> Kyjps <07725> hbysaw(1:26)

1:26 kai <2532> episthsw touv <3588> kritav <2923> sou <4771> wv <3739> to <3588> proteron <4387> kai <2532> touv <3588> sumboulouv <4825> sou <4771> wv <3739> to <3588> ap <575> archv <746> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> klhyhsh <2564> poliv <4172> dikaiosunhv <1343> mhtropoliv <3390> pisth <4103> siwn <4622>

1:27 <06666> hqdub <07725> hybsw <06299> hdpt <04941> jpsmb <06726> Nwyu(1:27)

1:27 meta <3326> gar <1063> krimatov <2917> swyhsetai <4982> h <3588> aicmalwsia <161> authv <846> kai <2532> meta <3326> elehmosunhv <1654>

1:28 <03615> wlky <03068> hwhy <05800> ybzew <03162> wdxy <02400> Myajxw <06586> Myesp <07667> rbsw(1:28)

1:28 kai <2532> suntribhsontai <4937> oi <3588> anomoi <459> kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> ama <260> kai <2532> oi <3588> egkataleipontev <1459> ton <3588> kurion <2962> suntelesyhsontai <4931>

1:29 <0977> Mtrxb <0834> rsa <01593> twnghm <02659> wrpxtw <02530> Mtdmx <0834> rsa <0352> Mylyam <0954> wsby <03588> yk(1:29)

1:29 dioti <1360> aiscunyhsontai <153> epi <1909> toiv <3588> eidwloiv <1497> autwn <846> a <3739> autoi <846> hboulonto <1014> kai <2532> ephscunyhsan epi <1909> toiv <3588> khpoiv <2779> autwn <846> a <3739> epeyumhsan <1937>

1:30 <0> hl <0369> Nya <04325> Mym <0834> rsa <01593> hngkw <05929> hle <05034> tlbn <0424> hlak <01961> wyht <03588> yk(1:30)

1:30 esontai <1510> gar <1063> wv <3739> terebinyov apobeblhkuia <577> ta <3588> fulla <5444> kai <2532> wv <3739> paradeisov <3857> udwr <5204> mh <3165> ecwn <2192>

1:31 o <03518> hbkm <0369> Nyaw <03162> wdxy <08147> Mhyns <01197> wrebw <05213> Uwuynl <06467> wlepw <05296> trenl <02634> Noxh <01961> hyhw(1:31)

1:31 kai <2532> estai <1510> h <3588> iscuv <2479> autwn <846> wv <3739> kalamh <2562> stippuou kai <2532> ai <3588> ergasiai <2039> autwn <846> wv <3739> spinyhrev purov <4442> kai <2532> katakauyhsontai <2618> oi <3588> anomoi <459> kai <2532> oi <3588> amartwloi <268> ama <260> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sbeswn <4570>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA