TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Samuel 3

3:1 o <01800> Myldw <01980> Myklh <07586> lwas <01004> tybw <02390> qzxw <01980> Klh <01732> dwdw <01732> dwd <01004> tyb <0996> Nybw <07586> lwas <01004> tyb <0996> Nyb <0752> hkra <04421> hmxlmh <01961> yhtw(3:1)

3:1 kai <2532> egeneto <1096> o <3588> polemov <4171> epi <1909> polu <4183> ana <303> meson <3319> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> oikou <3624> dauid kai <2532> o <3588> oikov <3624> dauid eporeueto <4198> kai <2532> ekrataiouto <2901> kai <2532> o <3588> oikov <3624> saoul <4549> eporeueto <4198> kai <2532> hsyenei <770>

3:2 <03159> tlaerzyh <0293> Menyxal <0550> Nwnma <01060> wrwkb <01961> yhyw <02275> Nwrbxb <01121> Mynb <01732> dwdl <03205> *wdlwyw {wdlyw} (3:2)

3:2 kai <2532> etecyhsan <5088> tw <3588> dauid uioi <5207> en <1722> cebrwn kai <2532> hn <1510> o <3588> prwtotokov <4416> autou <846> amnwn thv <3588> acinoom thv <3588> iezrahlitidov

3:3 <01650> rwsg <04428> Klm <08526> ymlt <01323> tb <04601> hkem <01121> Nb <053> Mwlsba <07992> yslshw <03761> ylmrkh <05037> lbn <0802> tsa <026> *lygybal {lgybal} <03609> balk <04932> whnsmw(3:3)

3:3 kai <2532> o <3588> deuterov <1208> autou <846> dalouia thv <3588> abigaiav thv <3588> karmhliav kai <2532> o <3588> tritov <5154> abessalwm uiov <5207> maaca yugatrov <2364> yolmi basilewv <935> gesir

3:4 <037> ljyba <01121> Nb <08203> hyjps <02549> ysymxhw <02294> tygx <01121> Nb <0138> hynda <07243> yeybrhw(3:4)

3:4 kai <2532> o <3588> tetartov <5067> ornia uiov <5207> feggiy kai <2532> o <3588> pemptov <3991> sabatia thv <3588> abital

3:5 P <02275> Nwrbxb <01732> dwdl <03205> wdly <0428> hla <01732> dwd <0802> tsa <05698> hlgel <03507> Merty <08345> ysshw(3:5)

3:5 kai <2532> o <3588> ektov <1622> ieyeraam thv <3588> aigla gunaikov <1135> dauid outoi <3778> etecyhsan <5088> tw <3588> dauid en <1722> cebrwn

3:6 <07586> lwas <01004> tybb <02388> qzxtm <01961> hyh <074> rnbaw <01732> dwd <01004> tyb <0996> Nybw <07586> lwas <01004> tyb <0996> Nyb <04421> hmxlmh <01961> twyhb <01961> yhyw(3:6)

3:6 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> einai <1510> ton <3588> polemon <4171> ana <303> meson <3319> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> ana <303> meson <3319> tou <3588> oikou <3624> dauid kai <2532> abennhr hn <1510> kratwn <2902> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549>

3:7 <01> yba <06370> sglyp <0413> la <0935> htab <04069> ewdm <074> rnba <0413> la <0559> rmayw <0345> hya <01323> tb <07532> hpur <08034> hmsw <06370> sglp <07586> lwaslw(3:7)

3:7 kai <2532> tw <3588> saoul <4549> pallakh resfa yugathr <2364> ial kai <2532> eipen memfibosye uiov <5207> saoul <4549> prov <4314> abennhr ti <5100> oti <3754> eishlyev <1525> prov <4314> thn <3588> pallakhn tou <3588> patrov <3962> mou <1473>

3:8 <03117> Mwyh <0802> hsah <05771> Nwe <05921> yle <06485> dqptw <01732> dwd <03027> dyb <04672> Ktyumh <03808> alw <04828> wherm <0413> law <0251> wyxa <0413> la <01> Kyba <07586> lwas <01004> tyb <05973> Me <02617> dox <06213> hvea <03117> Mwyh <03063> hdwhyl <0834> rsa <0595> ykna <03611> blk <07218> sarh <0559> rmayw <0378> tsb <0> sya <01697> yrbd <05921> le <03966> dam <074> rnbal <02734> rxyw(3:8)

3:8 kai <2532> eyumwyh <2373> sfodra <4970> abennhr peri <4012> tou <3588> logou <3056> memfibosye kai <2532> eipen abennhr prov <4314> auton <846> mh <3165> kefalh <2776> kunov <2965> egw <1473> eimi <1510> epoihsa <4160> eleov <1656> shmeron <4594> meta <3326> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> peri <4012> adelfwn <80> kai <2532> gnwrimwn kai <2532> ouk <3364> hutomolhsa eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> dauid kai <2532> epizhteiv <1934> ep <1909> eme <1473> uper <5228> adikiav <93> gunaikov <1135> shmeron <4594>

3:9 <0> wl <06213> hvea <03651> Nk <03588> yk <01732> dwdl <03068> hwhy <07650> ebsn <0834> rsak <03588> yk <0> wl <03254> Pyoy <03541> hkw <074> rnbal <0430> Myhla <06213> hvey <03541> hk(3:9)

3:9 tade <3592> poihsai <4160> o <3588> yeov <2316> tw <3588> abennhr kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> autw <846> oti <3754> kaywv <2531> wmosen kuriov <2962> tw <3588> dauid oti <3754> outwv <3778> poihsw <4160> autw <846> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778>

3:10 <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <03063> hdwhy <05921> lew <03478> larvy <05921> le <01732> dwd <03678> aok <0853> ta <06965> Myqhlw <07586> lwas <01004> tybm <04467> hklmmh <05674> rybehl(3:10)

3:10 perielein <4014> thn <3588> basileian <932> apo <575> tou <3588> oikou <3624> saoul <4549> kai <2532> tou <3588> anasthsai <450> ton <3588> yronon <2362> dauid epi <1909> israhl <2474> kai <2532> epi <1909> ton <3588> ioudan <2455> apo <575> dan ewv <2193> bhrsabee

3:11 o <0853> wta <03372> wtarym <01697> rbd <074> rnba <0853> ta <07725> byshl <05750> dwe <03201> lky <03808> alw(3:11)

3:11 kai <2532> ouk <3364> hdunasyh <1410> eti <2089> memfibosye apokriyhnai tw <3588> abennhr rhma <4487> apo <575> tou <3588> fobeisyai <5399> auton <846>

3:12 <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <0413> Kyla <05437> bohl <05973> Kme <03027> ydy <02009> hnhw <0854> yta <01285> Ktyrb <03772> htrk <0559> rmal <0776> Ura <04310> yml <0559> rmal <08478> *wytxt {wtxt} <01732> dwd <0413> la <04397> Mykalm <074> rnba <07971> xlsyw(3:12)

3:12 kai <2532> apesteilen <649> abennhr aggelouv <32> prov <4314> dauid eiv <1519> yailam ou <3739> hn <1510> paracrhma <3916> legwn <3004> diayou diayhkhn <1242> sou <4771> met <3326> emou <1473> kai <2532> idou <2400> h <3588> ceir <5495> mou <1473> meta <3326> sou <4771> tou <3588> epistreqai <1994> prov <4314> se <4771> panta <3956> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474>

3:13 o <06440> ynp <0853> ta <07200> twarl <0935> Kabb <07586> lwas <01323> tb <04324> lkym <0853> ta <0935> Kaybh <06440> ynpl <0518> Ma <03588> yk <06440> ynp <0853> ta <07200> hart <03808> al <0559> rmal <0854> Ktam <07592> las <0595> ykna <0259> dxa <01697> rbd <0389> Ka <01285> tyrb <0854> Kta <03772> trka <0589> yna <02896> bwj <0559> rmayw(3:13)

3:13 kai <2532> eipen dauid egw <1473> kalwv <2570> diayhsomai prov <4314> se <4771> diayhkhn <1242> plhn <4133> logon <3056> ena <1519> egw <1473> aitoumai <154> para <3844> sou <4771> legwn <3004> ouk <3364> oqei <3708> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> ean <1437> mh <3165> agaghv <71> thn <3588> melcol yugatera <2364> saoul <4549> paraginomenou <3854> sou <4771> idein <3708> to <3588> proswpon <4383> mou <1473>

3:14 <06430> Mytslp <06190> twlre <03967> hamb <0> yl <0781> ytvra <0834> rsa <04324> lkym <0853> ta <0802> ytsa <0853> ta <05414> hnt <0559> rmal <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> sya <0413> la <04397> Mykalm <01732> dwd <07971> xlsyw(3:14)

3:14 kai <2532> exapesteilen <1821> dauid prov <4314> memfibosye uion <5207> saoul <4549> aggelouv <32> legwn <3004> apodov <591> moi <1473> thn <3588> gunaika <1135> mou <1473> thn <3588> melcol hn <3739> elabon <2983> en <1722> ekaton <1540> akrobustiaiv <203> allofulwn <246>

3:15 <03919> *syl {swl} <01121> Nb <06409> layjlp <05973> Mem <0376> sya <05973> Mem <03947> hxqyw <0378> tsb <0> sya <07971> xlsyw(3:15)

3:15 kai <2532> apesteilen <649> memfibosye kai <2532> elaben <2983> authn <846> para <3844> tou <3588> androv <435> authv <846> para <3844> faltihl uiou <5207> sellhv

3:16 <07725> bsyw <07725> bws <01980> Kl <074> rnba <0413> wyla <0559> rmayw <0980> Myrxb <05704> de <0310> hyrxa <01058> hkbw <01980> Kwlh <0376> hsya <0854> hta <01980> Klyw(3:16)

3:16 kai <2532> eporeueto <4198> o <3588> anhr <435> authv <846> met <3326> authv <846> klaiwn <2799> opisw <3694> authv <846> ewv <2193> barakim kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> abennhr poreuou <4198> anastrefe <390> kai <2532> anestreqen <390>

3:17 <05921> Mkyle <04428> Klml <01732> dwd <0853> ta <01245> Mysqbm <01961> Mtyyh <08032> Msls <01571> Mg <08543> lwmt <01571> Mg <0559> rmal <03478> larvy <02205> ynqz <05973> Me <01961> hyh <074> rnba <01697> rbdw(3:17)

3:17 kai <2532> eipen abennhr prov <4314> touv <3588> presbuterouv <4245> israhl <2474> legwn <3004> ecyev kai <2532> trithn <5154> ezhteite <2212> ton <3588> dauid basileuein <936> ef <1909> umwn <4771>

3:18 <0341> Mhybya <03605> lk <03027> dymw <06430> Mytslp <03027> dym <03478> larvy <05971> yme <0853> ta <03467> eyswh <05650> ydbe <01732> dwd <03027> dyb <0559> rmal <01732> dwd <0413> la <0559> rma <03068> hwhy <03588> yk <06213> wve <06258> htew(3:18)

3:18 kai <2532> nun <3568> poihsate <4160> oti <3754> kuriov <2962> elalhsen <2980> peri <4012> dauid legwn <3004> en <1722> ceiri <5495> tou <3588> doulou <1401> mou <1473> dauid swsw <4982> ton <3588> israhl <2474> ek <1537> ceirov <5495> allofulwn <246> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846>

3:19 <01144> Nmynb <01004> tyb <03605> lk <05869> ynyebw <03478> larvy <05869> ynyeb <02896> bwj <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <02275> Nwrbxb <01732> dwd <0241> ynzab <01696> rbdl <074> rnba <01571> Mg <01980> Klyw <01144> Nymynb <0241> ynzab <074> rnba <01571> Mg <01696> rbdyw(3:19)

3:19 kai <2532> elalhsen <2980> abennhr en <1722> toiv <3588> wsin <3775> beniamin <958> kai <2532> eporeuyh <4198> abennhr tou <3588> lalhsai <2980> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> tou <3588> dauid eiv <1519> cebrwn panta <3956> osa <3745> hresen <700> en <1722> ofyalmoiv <3788> israhl <2474> kai <2532> en <1722> ofyalmoiv <3788> pantov <3956> oikou <3624> beniamin <958>

3:20 <04960> htsm <0854> wta <0834> rsa <0376> Mysnalw <074> rnbal <01732> dwd <06213> veyw <0376> Mysna <06242> Myrve <0854> wtaw <02275> Nwrbx <01732> dwd <0413> la <074> rnba <0935> abyw(3:20)

3:20 kai <2532> hlyen <2064> abennhr prov <4314> dauid eiv <1519> cebrwn kai <2532> met <3326> autou <846> eikosi <1501> andrev <435> kai <2532> epoihsen <4160> dauid tw <3588> abennhr kai <2532> toiv <3588> andrasin <435> toiv <3588> met <3326> autou <846> poton <4224>

3:21 <07965> Mwlsb <01980> Klyw <074> rnba <0853> ta <01732> dwd <07971> xlsyw <05315> Kspn <0183> hwat <0834> rsa <03605> lkb <04427> tklmw <01285> tyrb <0854> Kta <03772> wtrkyw <03478> larvy <03605> lk <0853> ta <04428> Klmh <0113> ynda <0413> la <06908> hubqaw <01980> hklaw <06965> hmwqa <01732> dwd <0413> la <074> rnba <0559> rmayw(3:21)

3:21 kai <2532> eipen abennhr prov <4314> dauid anasthsomai <450> dh <1161> kai <2532> poreusomai <4198> kai <2532> sunayroisw <4867> prov <4314> kurion <2962> mou <1473> ton <3588> basilea <935> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> diayhsomai meta <3326> sou <4771> diayhkhn <1242> kai <2532> basileuseiv <936> epi <1909> pasin <3956> oiv <3739> epiyumei <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> kai <2532> apesteilen <649> dauid ton <3588> abennhr kai <2532> eporeuyh <4198> en <1722> eirhnh <1515>

3:22 <07965> Mwlsb <01980> Klyw <07971> wxls <03588> yk <02275> Nwrbxb <01732> dwd <05973> Me <0369> wnnya <074> rnbaw <0935> waybh <05973> Mme <07227> br <07998> llsw <01416> dwdghm <0935> ab <03097> bawyw <01732> dwd <05650> ydbe <02009> hnhw(3:22)

3:22 kai <2532> idou <2400> oi <3588> paidev <3816> dauid kai <2532> iwab pareginonto <3854> ek <1537> thv <3588> exodiav kai <2532> skula <4661> polla <4183> eferon <5342> met <3326> autwn <846> kai <2532> abennhr ouk <3364> hn <1510> meta <3326> dauid eiv <1519> cebrwn oti <3754> apestalkei <649> auton <846> kai <2532> apelhluyei <565> en <1722> eirhnh <1515>

3:23 <07965> Mwlsb <01980> Klyw <07971> whxlsyw <04428> Klmh <0413> la <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <0935> ab <0559> rmal <03097> bawyl <05046> wdgyw <0935> wab <0854> wta <0834> rsa <06635> abuh <03605> lkw <03097> bawyw(3:23)

3:23 kai <2532> iwab kai <2532> pasa <3956> h <3588> stratia <4756> autou <846> hcyhsan <71> kai <2532> aphggelh tw <3588> iwab legontev <3004> hkei <1854> abennhr uiov <5207> nhr prov <4314> dauid kai <2532> apestalken <649> auton <846> kai <2532> aphlyen <565> en <1722> eirhnh <1515>

3:24 <01980> Kwlh <01980> Klyw <07971> wtxls <02088> hz <04100> hml <0413> Kyla <074> rnba <0935> ab <02009> hnh <06213> htyve <04100> hm <0559> rmayw <04428> Klmh <0413> la <03097> bawy <0935> abyw(3:24)

3:24 kai <2532> eishlyen <1525> iwab prov <4314> ton <3588> basilea <935> kai <2532> eipen ti <5100> touto <3778> epoihsav <4160> idou <2400> hlyen <2064> abennhr prov <4314> se <4771> kai <2532> ina <2443> ti <5100> exapestalkav <1821> auton <846> kai <2532> apelhluyen <565> en <1722> eirhnh <1515>

3:25 <06213> hve <0859> hta <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03045> tedlw <03996> *Kabwm {Kawbm} <0853> taw <04161> Kauwm <0853> ta <03045> tedlw <0935> ab <06601> Kttpl <03588> yk <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <0853> ta <03045> tedy(3:25)

3:25 h <2228> ouk <3364> oidav thn <3588> kakian <2549> abennhr uiou <5207> nhr oti <3754> apathsai <538> se <4771> paregeneto <3854> kai <2532> gnwnai <1097> thn <3588> exodon <1841> sou <4771> kai <2532> thn <3588> eisodon <1529> sou <4771> kai <2532> gnwnai <1097> apanta <537> osa <3745> su <4771> poieiv <4160>

3:26 <03045> edy <03808> al <01732> dwdw <05626> hroh <0953> rwbm <0853> wta <07725> wbsyw <074> rnba <0310> yrxa <04397> Mykalm <07971> xlsyw <01732> dwd <05973> Mem <03097> bawy <03318> auyw(3:26)

3:26 kai <2532> anestreqen <390> iwab apo <575> tou <3588> dauid kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> opisw <3694> abennhr kai <2532> epistrefousin <1994> auton <846> apo <575> tou <3588> freatov <5421> tou <3588> seiram kai <2532> dauid ouk <3364> hdei

3:27 <0251> wyxa <06214> la <0> hve <01818> Mdb <04191> tmyw <02570> smxh <08033> Ms <05221> whkyw <07987> ylsb <0854> wta <01696> rbdl <08179> resh <08432> Kwt <0413> la <03097> bawy <05186> whjyw <02275> Nwrbx <074> rnba <07725> bsyw(3:27)

3:27 kai <2532> epestreqen <1994> abennhr eiv <1519> cebrwn kai <2532> exeklinen <1578> auton <846> iwab ek <1537> plagiwn thv <3588> pulhv <4439> lalhsai <2980> prov <4314> auton <846> enedreuwn <1748> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> ekei <1563> epi <1909> thn <3588> qoan kai <2532> apeyanen <599> en <1722> tw <3588> aimati <129> asahl tou <3588> adelfou <80> iwab

3:28 <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <01818> ymdm <05769> Mlwe <05703> de <03068> hwhy <05973> Mem <04467> ytklmmw <0595> ykna <05355> yqn <0559> rmayw <03651> Nk <0310> yrxam <01732> dwd <08085> emsyw(3:28)

3:28 kai <2532> hkousen <191> dauid meta <3326> tauta <3778> kai <2532> eipen aywov <121> eimi <1510> egw <1473> kai <2532> h <3588> basileia <932> mou <1473> apo <575> kuriou <2962> ewv <2193> aiwnov <165> apo <575> twn <3588> aimatwn <129> abennhr uiou <5207> nhr

3:29 <03899> Mxl <02638> roxw <02719> brxb <05307> lpnw <06418> Klpb <02388> qyzxmw <06879> erumw <02100> bz <03097> bawy <01004> tybm <03772> trky <0408> law <01> wyba <01004> tyb <03605> lk <0413> law <03097> bawy <07218> sar <05921> le <02342> wlxy(3:29)

3:29 katanthsatwsan epi <1909> kefalhn <2776> iwab kai <2532> epi <1909> panta <3956> ton <3588> oikon <3624> tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> mh <3165> eklipoi <1587> ek <1537> tou <3588> oikou <3624> iwab gonorruhv kai <2532> leprov <3015> kai <2532> kratwn <2902> skutalhv kai <2532> piptwn <4098> en <1722> romfaia kai <2532> elassoumenov <1642> artoiv <740>

3:30 P <04421> hmxlmb <01391> Nwebgb <0251> Mhyxa <06214> lahve <0853> ta <04191> tymh <0834> rsa <05921> le <074> rnbal <02026> wgrh <0251> wyxa <052> ysybaw <03097> bawyw(3:30)

3:30 iwab de <1161> kai <2532> abessa o <3588> adelfov <80> autou <846> dieparethrounto ton <3588> abennhr any <473> wn <3739> eyanatwsen <2289> ton <3588> asahl ton <3588> adelfon <80> autwn <846> en <1722> gabawn en <1722> tw <3588> polemw <4171>

3:31 <04296> hjmh <0310> yrxa <01980> Klh <01732> dwd <04428> Klmhw <074> rnba <06440> ynpl <05594> wdpow <08242> Myqv <02296> wrgxw <0899> Mkydgb <07167> werq <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <0413> law <03097> bawy <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(3:31)

3:31 kai <2532> eipen dauid prov <4314> iwab kai <2532> prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846> diarrhxate ta <3588> imatia <2440> umwn <4771> kai <2532> perizwsasye <4024> sakkouv <4526> kai <2532> koptesye <2875> emprosyen <1715> abennhr kai <2532> o <3588> basileuv <935> dauid eporeueto <4198> opisw <3694> thv <3588> klinhv <2825>

3:32 P <05971> Meh <03605> lk <01058> wkbyw <074> rnba <06913> rbq <0413> la <01058> Kbyw <06963> wlwq <0853> ta <04428> Klmh <05375> avyw <02275> Nwrbxb <074> rnba <0853> ta <06912> wrbqyw(3:32)

3:32 kai <2532> yaptousin <2290> ton <3588> abennhr eiv <1519> cebrwn kai <2532> hren <142> o <3588> basileuv <935> thn <3588> fwnhn <5456> autou <846> kai <2532> eklausen <2799> epi <1909> tou <3588> tafou <5028> autou <846> kai <2532> eklausen <2799> pav <3956> o <3588> laov <2992> epi <1909> abennhr

3:33 <074> rnba <04191> twmy <05036> lbn <04194> twmkh <0559> rmayw <074> rnba <0413> la <04428> Klmh <06969> Nnqyw(3:33)

3:33 kai <2532> eyrhnhsen <2354> o <3588> basileuv <935> epi <1909> abennhr kai <2532> eipen ei <1487> kata <2596> ton <3588> yanaton <2288> nabal apoyaneitai <599> abennhr

3:34 <05921> wyle <01058> twkbl <05971> Meh <03605> lk <03254> wpoyw <05307> tlpn <05766> hlwe <01121> ynb <06440> ynpl <05307> lwpnk <05066> wsgh <05178> Mytsxnl <03808> al <07272> Kylgrw <0631> twroa <03808> al <03027> Kdy(3:34)

3:34 ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> ouk <3364> edeyhsan <1210> oi <3588> podev <4228> sou <4771> ouk <3364> en <1722> pedaiv <3976> ou <3364> proshgagen <4317> wv <3739> nabal enwpion <1799> uiwn <5207> adikiav <93> epesav <4098> kai <2532> sunhcyh <4863> pav <3956> o <3588> laov <2992> tou <3588> klausai <2799> auton <846>

3:35 <03972> hmwam <03605> lk <0176> wa <03899> Mxl <02938> Meja <08121> smsh <0935> awb <06440> ynpl <0518> Ma <03588> yk <03254> Pyoy <03541> hkw <0430> Myhla <0> yl <06213> hvey <03541> hk <0559> rmal <01732> dwd <07650> ebsyw <03117> Mwyh <05750> dweb <03899> Mxl <01732> dwd <0853> ta <01262> twrbhl <05971> Meh <03605> lk <0935> abyw(3:35)

3:35 kai <2532> hlyen <2064> pav <3956> o <3588> laov <2992> perideipnhsai ton <3588> dauid artoiv <740> eti <2089> oushv <1510> hmerav <2250> kai <2532> wmosen dauid legwn <3004> tade <3592> poihsai <4160> moi <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> tade <3592> prosyeih <4369> oti <3754> ean <1437> mh <3165> duh <1417> o <3588> hliov <2246> ou <3364> mh <3165> geuswmai artou <740> h <2228> apo <575> pantov <3956> tinov <5100>

3:36 <02896> bwj <05971> Meh <03605> lk <05869> ynyeb <04428> Klmh <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <05869> Mhynyeb <03190> bjyyw <05234> wrykh <05971> Meh <03605> lkw(3:36)

3:36 kai <2532> egnw <1097> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> hresen <700> enwpion <1799> autwn <846> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> o <3588> basileuv <935> enwpion <1799> tou <3588> laou <2992>

3:37 P <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <0853> ta <04191> tymhl <04428> Klmhm <01961> htyh <03808> al <03588> yk <01931> awhh <03117> Mwyb <03478> larvy <03605> lkw <05971> Meh <03605> lk <03045> wedyw(3:37)

3:37 kai <2532> egnw <1097> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> oti <3754> ouk <3364> egeneto <1096> para <3844> tou <3588> basilewv <935> yanatwsai <2289> ton <3588> abennhr uion <5207> nhr

3:38 <03478> larvyb <02088> hzh <03117> Mwyh <05307> lpn <01419> lwdgw <08269> rv <03588> yk <03045> wedt <03808> awlh <05650> wydbe <0413> la <04428> Klmh <0559> rmayw(3:38)

3:38 kai <2532> eipen o <3588> basileuv <935> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> autou <846> ouk <3364> oidate oti <3754> hgoumenov <2233> megav <3173> peptwken <4098> en <1722> th <3588> hmera <2250> tauth <3778> en <1722> tw <3588> israhl <2474>

3:39 P <07451> wterk <07451> herh <06213> hvel <03068> hwhy <07999> Mlsy <04480> ynmm <07186> Mysq <06870> hywru <01121> ynb <0428> hlah <0376> Mysnahw <04428> Klm <04886> xwsmw <07390> Kr <03117> Mwyh <0595> yknaw(3:39)

3:39 kai <2532> oti <3754> egw <1473> eimi <1510> shmeron <4594> suggenhv <4773> kai <2532> kayestamenov <2525> upo <5259> basilewv <935> oi <3588> de <1161> andrev <435> outoi <3778> uioi <5207> sarouiav sklhroteroi <4642> mou <1473> eisin <1510> antapodw <467> kuriov <2962> tw <3588> poiounti <4160> ponhra <4190> kata <2596> thn <3588> kakian <2549> autou <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA