TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 9:22-57

9:22 <08141> Myns <07969> sls <03478> larvy <05921> le <040> Klmyba <07786> rvyw(9:22)

9:22 kai <2532> hrxen <757> abimelec epi <1909> israhl <2474> tria <5140> eth <2094>

9:23 <040> Klmybab <07927> Mks <01167> yleb <0898> wdgbyw <07927> Mks <01167> yleb <0996> Nybw <040> Klmyba <0996> Nyb <07451> her <07307> xwr <0430> Myhla <07971> xlsyw(9:23)

9:23 kai <2532> exapesteilen <1821> o <3588> yeov <2316> pneuma <4151> ponhron <4190> ana <303> meson <3319> abimelec kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> andrwn <435> sikimwn kai <2532> hyethsan <114> oi <3588> andrev <435> sikimwn en <1722> tw <3588> oikw <3624> abimelec

9:24 <0251> wyxa <0853> ta <02026> grhl <03027> wydy <0853> ta <02388> wqzx <0834> rsa <07927> Mks <01167> yleb <05921> lew <0853> Mtwa <02026> grh <0834> rsa <0251> Mhyxa <040> Klmyba <05921> le <07760> Mwvl <01818> Mmdw <03378> lebry <01121> ynb <07657> Myebs <02555> omx <0935> awbl(9:24)

9:24 tou <3588> epagagein thn <3588> adikian <93> twn <3588> ebdomhkonta <1440> uiwn <5207> ierobaal kai <2532> to <3588> aima <129> autwn <846> epiyeinai <2007> epi <1909> abimelec ton <3588> adelfon <80> autwn <846> ton <3588> apokteinanta <615> autouv <846> kai <2532> epi <1909> touv <3588> andrav <435> sikimwn touv <3588> katiscusantav <2729> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> wste <5620> apokteinai <615> touv <3588> adelfouv <80> autou <846>

9:25 P <040> Klmybal <05046> dgyw <01870> Krdb <05921> Mhyle <05674> rbey <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01497> wlzgyw <02022> Myrhh <07218> ysar <05921> le <0693> Mybram <07927> Mks <01167> yleb <0> wl <07760> wmyvyw(9:25)

9:25 kai <2532> eyento <5087> autw <846> oi <3588> andrev <435> sikimwn enedra <1749> epi <1909> tav <3588> kefalav <2776> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> anhrpazon pantav <3956> touv <3588> diaporeuomenouv <1279> ep <1909> autouv <846> en <1722> th <3588> odw <3598> kai <2532> aphggelh tw <3588> abimelec

9:26 <07927> Mks <01167> yleb <0> wb <0982> wxjbyw <07927> Mksb <05674> wrbeyw <0251> wyxaw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <0935> abyw(9:26)

9:26 kai <2532> hlyen <2064> gaal uiov <5207> abed kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> eiv <1519> sikima kai <2532> epepoiyhsan <3982> en <1722> autw <846> oi <3588> andrev <435> sikimwn

9:27 <040> Klmyba <0853> ta <07043> wllqyw <08354> wtsyw <0398> wlkayw <0430> Mhyhla <01004> tyb <0935> wabyw <01974> Mylwlh <06213> wveyw <01869> wkrdyw <03754> Mhymrk <0853> ta <01219> wrubyw <07704> hdvh <03318> wauyw(9:27)

9:27 kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> agron <68> kai <2532> etrughsan <5166> touv <3588> ampelwnav <290> autwn <846> kai <2532> katepatoun <2662> kai <2532> epoihsan <4160> corouv <5525> kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> oikon <3624> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> efagon <2068> kai <2532> epion <4095> kai <2532> kathrwnto ton <3588> abimelec

9:28 <0587> wnxna <05647> wndben <04069> ewdmw <07927> Mks <01> yba <02544> rwmx <0376> ysna <0853> ta <05647> wdbe <06496> wdyqp <02083> lbzw <03378> lebry <01121> Nb <03808> alh <05647> wndben <03588> yk <07927> Mks <04310> ymw <040> Klmyba <04310> ym <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <0559> rmayw(9:28)

9:28 kai <2532> eipen gaal uiov <5207> abed ti <5100> estin <1510> abimelec kai <2532> tiv <5100> estin <1510> o <3588> uiov <5207> sucem <4966> oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> ouc <3364> outov <3778> uiov <5207> ierobaal kai <2532> zeboul episkopov <1985> autou <846> doulov <1401> autou <846> sun <4862> toiv <3588> andrasin <435> emmwr <1697> patrov <3962> sucem <4966> kai <2532> ti <5100> oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> hmeiv <1473>

9:29 <03318> hauw <06635> Kabu <07235> hbr <040> Klmybal <0559> rmayw <040> Klmyba <0853> ta <05493> hryoaw <03027> ydyb <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <05414> Nty <04310> ymw(9:29)

9:29 kai <2532> tiv <5100> dwh <1325> ton <3588> laon <2992> touton <3778> en <1722> ceiri <5495> mou <1473> kai <2532> metasthsw <3179> ton <3588> abimelec kai <2532> erw tw <3588> abimelec plhyunon <4129> thn <3588> dunamin <1411> sou <4771> kai <2532> exelye <1831>

9:30 <0639> wpa <02734> rxyw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <01697> yrbd <0853> ta <05892> ryeh <08269> rv <02083> lbz <08085> emsyw(9:30)

9:30 kai <2532> hkousen <191> zeboul o <3588> arcwn <757> thv <3588> polewv <4172> touv <3588> logouv <3056> gaal uiou <5207> abed kai <2532> eyumwyh <2373> orgh <3709>

9:31 <05921> Kyle <05892> ryeh <0853> ta <06696> Myru <02009> Mnhw <07927> hmks <0935> Myab <0251> wyxaw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <02009> hnh <0559> rmal <08649> hmrtb <040> Klmyba <0413> la <04397> Mykalm <07971> xlsyw(9:31)

9:31 kai <2532> apesteilen <649> aggelouv <32> prov <4314> abimelec meta <3326> dwrwn <1435> legwn <3004> idou <2400> gaal uiov <5207> abed kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> autou <846> paragegonasin <3854> eiv <1519> sikima kai <2532> oide <3592> poliorkousin thn <3588> polin <4172> epi <1909> se <4771>

9:32 <07704> hdvb <0693> braw <0854> Kta <0834> rsa <05971> Mehw <0859> hta <03915> hlyl <06965> Mwq <06258> htew(9:32)

9:32 kai <2532> nun <3568> anasthyi <450> nuktov <3571> su <4771> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> meta <3326> sou <4771> kai <2532> enedreuson <1748> en <1722> tw <3588> agrw <68>

9:33 o <03027> Kdy <04672> aumt <0834> rsak <0> wl <06213> tyvew <0413> Kyla <03318> Myauy <0854> wta <0834> rsa <05971> Mehw <01931> awh <02009> hnhw <05892> ryeh <05921> le <06584> tjspw <07925> Mykst <08121> smsh <02224> xrzk <01242> rqbb <01961> hyhw(9:33)

9:33 kai <2532> estai <1510> to <3588> prwi <4404> ama <260> tw <3588> anateilai <393> ton <3588> hlion <2246> kai <2532> oryriseiv <3719> kai <2532> ekteneiv <1614> epi <1909> thn <3588> polin <4172> kai <2532> idou <2400> autov <846> kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> ekporeuontai <1607> prov <4314> se <4771> kai <2532> poihseiv <4160> autw <846> kayaper <2509> ean <1437> eurh <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771>

9:34 <07218> Mysar <0702> hebra <07927> Mks <05921> le <0693> wbrayw <03915> hlyl <05973> wme <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <040> Klmyba <06965> Mqyw(9:34)

9:34 kai <2532> anesth <450> abimelec kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> nuktov <3571> kai <2532> enhdreusan <1748> epi <1909> sikima tessarav <5064> arcav <746>

9:35 <03993> bramh <04480> Nm <0854> wta <0834> rsa <05971> Mehw <040> Klmyba <06965> Mqyw <05892> ryeh <08179> res <06607> xtp <05975> dmeyw <05651> dbe <01121> Nb <01603> leg <03318> auyw(9:35)

9:35 kai <2532> egeneto <1096> prwi <4404> kai <2532> exhlyen <1831> gaal uiov <5207> abed kai <2532> esth <2476> prov <4314> th <3588> yura <2374> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> anesth <450> abimelec kai <2532> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> ek <1537> twn <3588> enedrwn <1749>

9:36 o <0376> Mysnak <07200> har <0859> hta <02022> Myrhh <06738> lu <0853> ta <02083> lbz <0413> wyla <0559> rmayw <02022> Myrhh <07218> ysarm <03381> drwy <05971> Me <02009> hnh <02083> lbz <0413> la <0559> rmayw <05971> Meh <0853> ta <01603> leg <07200> aryw(9:36)

9:36 kai <2532> eiden <3708> gaal uiov <5207> abed ton <3588> laon <2992> kai <2532> eipen prov <4314> zeboul idou <2400> laov <2992> katabainwn <2597> apo <575> twn <3588> korufwn twn <3588> orewn <3735> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zeboul thn <3588> skian <4639> twn <3588> orewn <3735> su <4771> orav <3708> wv <3739> andrav <435>

9:37 <06049> Mynnwem <0436> Nwla <01870> Krdm <0935> ab <0259> dxa <07218> sarw <0776> Urah <02872> rwbj <05973> Mem <03381> Mydrwy <05971> Me <02009> hnh <0559> rmayw <01696> rbdl <01603> leg <05750> dwe <03254> Poyw(9:37)

9:37 kai <2532> proseyeto <4369> eti <2089> gaal tou <3588> lalhsai <2980> kai <2532> eipen idou <2400> laov <2992> katabainwn <2597> kata <2596> yalassan <2281> apo <575> tou <3588> ecomena <2192> tou <3588> omfalou thv <3588> ghv <1065> kai <2532> arch <746> mia <1519> paraginetai <3854> apo <575> odou <3598> druov apoblepontwn <578>

9:38 o <0> wb <03898> Mxlhw <06258> hte <04994> an <03318> au <0> wb <03988> htoam <0834> rsa <05971> Meh <02088> hz <03808> alh <05647> wndben <03588> yk <040> Klmyba <04310> ym <0559> rmat <0834> rsa <06310> Kyp <0645> awpa <0346> hya <02083> lbz <0413> wyla <0559> rmayw(9:38)

9:38 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> zeboul pou <4225> estin <1510> nun <3568> to <3588> stoma <4750> sou <4771> to <3588> legon <3004> tiv <5100> estin <1510> abimelec oti <3754> douleusomen <1398> autw <846> ouk <3364> idou <2400> outov <3778> estin <1510> o <3588> laov <2992> on <3739> exoudenwsav <1847> exelye <1831> nun <3568> kai <2532> polemei <4170> prov <4314> auton <846>

9:39 <040> Klmybab <03898> Mxlyw <07927> Mks <01167> yleb <06440> ynpl <01603> leg <03318> auyw(9:39)

9:39 kai <2532> exhlyen <1831> gaal apo <575> proswpou <4383> twn <3588> andrwn <435> sikimwn kai <2532> epolemhsen <4170> en <1722> abimelec

9:40 <08179> resh <06607> xtp <05704> de <07227> Mybr <02491> Myllx <05307> wlpyw <06440> wynpm <05127> onyw <040> Klmyba <07291> whpdryw(9:40)

9:40 kai <2532> katediwxen <2614> auton <846> abimelec kai <2532> efugen <5343> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> epeson <4098> traumatiai polloi <4183> ewv <2193> yurwn <2374> thv <3588> polewv <4172>

9:41 <07927> Mksb <03427> tbsm <0251> wyxa <0853> taw <01603> leg <0853> ta <02083> lbz <01644> srgyw <0725> hmwrab <040> Klmyba <03427> bsyw(9:41)

9:41 kai <2532> ekayisen <2523> abimelec en <1722> arima kai <2532> exebalen <1544> zeboul ton <3588> gaal kai <2532> touv <3588> adelfouv <80> autou <846> tou <3588> mh <3165> oikein <3611> en <1722> sikimoiv

9:42 <040> Klmybal <05046> wdgyw <07704> hdvh <05971> Meh <03318> auyw <04283> trxmm <01961> yhyw(9:42)

9:42 kai <2532> egenhyh <1096> th <3588> epaurion <1887> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> laov <2992> eiv <1519> to <3588> pedion kai <2532> aphggelh tw <3588> abimelec

9:43 <05221> Mkyw <05921> Mhyle <06965> Mqyw <05892> ryeh <04480> Nm <03318> auy <05971> Meh <02009> hnhw <07200> aryw <07704> hdvb <0693> brayw <07218> Mysar <07969> hslsl <02673> Muxyw <05971> Meh <0853> ta <03947> xqyw(9:43)

9:43 kai <2532> parelaben <3880> ton <3588> laon <2992> kai <2532> dieilen <1244> auton <846> treiv <5140> arcav <746> kai <2532> enhdreusen <1748> en <1722> autw <846> kai <2532> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> laov <2992> exhlyen <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> epanesth autoiv <846> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846>

9:44 <05221> Mwkyw <07704> hdvb <0834> rsa <03605> lk <05921> le <06584> wjsp <07218> Mysarh <08147> ynsw <05892> ryeh <08179> res <06607> xtp <05975> wdmeyw <06584> wjsp <05973> wme <0834> rsa <07218> Mysarhw <040> Klmybaw(9:44)

9:44 kai <2532> abimelec kai <2532> ai <3588> arcai <746> ai <3588> met <3326> autou <846> exetayhsan <1614> kai <2532> esthsan <2476> para <3844> thn <3588> pulhn <4439> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> ai <3588> duo <1417> arcai <746> execuyhsan <1632> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> en <1722> tw <3588> agrw <68> kai <2532> epataxen <3960> autouv <846>

9:45 P <04417> xlm <02232> herzyw <05892> ryeh <0853> ta <05422> Utyw <02026> grh <0> hb <0834> rsa <05971> Meh <0853> taw <05892> ryeh <0853> ta <03920> dklyw <01931> awhh <03117> Mwyh <03605> lk <05892> ryeb <03898> Mxln <040> Klmybaw(9:45)

9:45 kai <2532> abimelec epolemei <4170> en <1722> th <3588> polei <4172> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> ekeinhn <1565> kai <2532> katelabonto <2638> thn <3588> polin <4172> kai <2532> ton <3588> laon <2992> ton <3588> en <1722> auth <846> aneilen <337> kai <2532> thn <3588> polin <4172> kayeilen <2507> kai <2532> espeiren <4687> authn <846> alav <251>

9:46 <01286> tyrb <0410> la <01004> tyb <06877> xyru <0413> la <0935> wabyw <07927> Mks <04026> ldgm <01167> yleb <03605> lk <08085> wemsyw(9:46)

9:46 kai <2532> hkousan <191> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> purgou <4444> sikimwn kai <2532> eishlyon <1525> eiv <1519> to <3588> ocurwma <3794> oikou <3624> tou <3588> baal <896> diayhkhv <1242>

9:47 <07927> Mks <04026> ldgm <01167> yleb <03605> lk <06908> wubqth <03588> yk <040> Klmybal <05046> dgyw(9:47)

9:47 kai <2532> aphggelh tw <3588> abimelec oti <3754> sunhcyhsan <4863> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> tou <3588> purgou <4444> sikimwn

9:48 <03644> ynwmk <06213> wve <04116> wrhm <06213> ytyve <07200> Mtyar <04100> hm <05973> wme <0834> rsa <05971> Meh <0413> la <0559> rmayw <07926> wmks <05921> le <07760> Mvyw <05375> havyw <06086> Myue <07754> tkwv <03772> trkyw <03027> wdyb <07134> twmdrqh <0853> ta <040> Klmyba <03947> xqyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <01931> awh <06756> Nwmlu <02022> rh <040> Klmyba <05927> leyw(9:48)

9:48 kai <2532> anebh <305> abimelec eiv <1519> orov <3735> selmwn autov <846> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> elaben <2983> abimelec axinhn <513> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846> kai <2532> ekoqen <2875> fortion <5413> xulwn <3586> kai <2532> elaben <2983> auto <846> kai <2532> epeyhken <2007> epi <1909> touv <3588> wmouv <3676> autou <846> kai <2532> eipen prov <4314> ton <3588> laon <2992> ton <3588> met <3326> autou <846> ti <5100> eidete <3708> me <1473> poiounta <4160> tacewv <5030> poihsate <4160> wv <3739> kai <2532> egw <1473>

9:49 P <0802> hsaw <0376> sya <0505> Plak <07927> Mks <04026> ldgm <0376> ysna <03605> lk <01571> Mg <04191> wtmyw <0784> sab <06877> xyruh <0853> ta <05921> Mhyle <03341> wtyuyw <06877> xyruh <05921> le <07760> wmyvyw <040> Klmyba <0310> yrxa <01980> wklyw <07754> hkwv <0376> sya <05971> Meh <03605> lk <01571> Mg <03772> wtrkyw(9:49)

9:49 kai <2532> ekoqan <2875> kai <2532> autoi <846> ekastov <1538> fortion <5413> kai <2532> hran <142> kai <2532> eporeuyhsan <4198> opisw <3694> abimelec kai <2532> epeyhkan <2007> epi <1909> to <3588> ocurwma <3794> kai <2532> eneprhsan ep <1909> autouv <846> to <3588> ocurwma <3794> en <1722> puri <4442> kai <2532> apeyanon <599> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> purgou <4444> sikimwn wsei <5616> cilioi <5507> andrev <435> kai <2532> gunaikev <1135>

9:50 <03920> hdklyw <08405> Ubtb <02583> Nxyw <08405> Ubt <0413> la <040> Klmyba <01980> Klyw(9:50)

9:50 kai <2532> eporeuyh <4198> abimelec eiv <1519> yebev kai <2532> periekayisen ep <1909> authn <846> kai <2532> prokatelabeto authn <846>

9:51 <04026> ldgmh <01406> gg <05921> le <05927> wleyw <01157> Mdeb <05462> wrgoyw <05892> ryeh <01167> yleb <03605> lkw <0802> Mysnhw <0582> Mysnah <03605> lk <08033> hms <05127> wonyw <05892> ryeh <08432> Kwtb <01961> hyh <05797> ze <04026> ldgmw(9:51)

9:51 kai <2532> purgov <4444> hn <1510> ocurov en <1722> mesw <3319> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> efugon <5343> ekei <1563> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> hgoumenoi <2233> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> apekleisan <608> ef <1909> eautouv <1438> kai <2532> anebhsan <305> epi <1909> to <3588> dwma <1390> tou <3588> purgou <4444>

9:52 <0784> sab <08313> wprvl <04026> ldgmh <06607> xtp <05704> de <05066> sgyw <0> wb <03898> Mxlyw <04026> ldgmh <05704> de <040> Klmyba <0935> abyw(9:52)

9:52 kai <2532> hlyen <2064> abimelec ewv <2193> tou <3588> purgou <4444> kai <2532> exepolemhsan auton <846> kai <2532> hggisen <1448> abimelec ewv <2193> thv <3588> yurav <2374> tou <3588> purgou <4444> emprhsai auton <846> en <1722> puri <4442>

9:53 <01538> wtlglg <0853> ta <07533> Urtw <040> Klmyba <07218> sar <05921> le <07393> bkr <06400> xlp <0259> txa <0802> hsa <07993> Klstw(9:53)

9:53 kai <2532> erriqen gunh <1135> mia <1519> klasma <2801> mulou <3458> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> abimelec kai <2532> suneylasen to <3588> kranion <2898> autou <846>

9:54 <04191> tmyw <05288> wren <01856> whrqdyw <02026> whtgrh <0802> hsa <0> yl <0559> wrmay <06435> Np <04191> ynttwmw <02719> Kbrx <08025> Pls <0> wl <0559> rmayw <03627> wylk <05375> avn <05288> renh <0413> la <04120> hrhm <07121> arqyw(9:54)

9:54 kai <2532> ebohsen <994> to <3588> tacov <5034> prov <4314> to <3588> paidarion <3808> ton <3588> aironta <142> ta <3588> skeuh <4632> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> spasai <4685> thn <3588> macairan <3162> sou <4771> kai <2532> yanatwson <2289> me <1473> mhpote <3379> eipwsin gunh <1135> apekteinen <615> auton <846> kai <2532> exekenthsen <1574> auton <846> to <3588> paidarion <3808> autou <846> kai <2532> apeyanen <599> abimelec

9:55 <04725> wmqml <0376> sya <01980> wklyw <040> Klmyba <04191> tm <03588> yk <03478> larvy <0376> sya <07200> waryw(9:55)

9:55 kai <2532> eiden <3708> anhr <435> israhl <2474> oti <3754> apeyanen <599> abimelec kai <2532> aphlyon <565> anhr <435> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

9:56 <0251> wyxa <07657> Myebs <0853> ta <02026> grhl <01> wybal <06213> hve <0834> rsa <040> Klmyba <07451> ter <0853> ta <0430> Myhla <07725> bsyw(9:56)

9:56 kai <2532> apestreqen <654> o <3588> yeov <2316> thn <3588> kakian <2549> abimelec hn <3739> epoihsen <4160> tw <3588> patri <3962> autou <846> apokteinai <615> touv <3588> ebdomhkonta <1440> adelfouv <80> autou <846>

9:57 P <03378> lebry <01121> Nb <03147> Mtwy <07045> tllq <0413> Mhyla <0935> abtw <07218> Msarb <0430> Myhla <07725> bysh <07927> Mks <0376> ysna <07451> ter <03605> lk <0853> taw(9:57)

9:57 kai <2532> pasan <3956> kakian <2549> andrwn <435> sikimwn epestreqen <1994> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> thn <3588> kefalhn <2776> autwn <846> kai <2532> ephlyen ep <1909> autouv <846> h <3588> katara <2671> iwayam <2488> tou <3588> uiou <5207> ierobaalTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA