TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Raja-raja 9

9:1 <01568> delg <07433> tmr <01980> Klw <03027> Kdyb <02088> hzh <08081> Nmsh <06378> Kp <03947> xqw <04975> Kyntm <02296> rgx <0> wl <0559> rmayw <05030> Myaybnh <01121> ynbm <0259> dxal <07121> arq <05030> aybnh <0477> esylaw(9:1)

9:1 kai <2532> elisaie o <3588> profhthv <4396> ekalesen <2564> ena <1519> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> eipen autw <846> zwsai <2224> thn <3588> osfun <3751> sou <4771> kai <2532> labe <2983> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> toutou <3778> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> deuro <1204> eiv <1519> remmwy galaad

9:2 <02315> rdxb <02315> rdx <0853> wta <0935> taybhw <0251> wyxa <08432> Kwtm <06965> wtmqhw <0935> tabw <05250> ysmn <01121> Nb <03092> jpswhy <01121> Nb <03058> awhy <08033> Ms <07200> harw <08033> hms <0935> tabw(9:2)

9:2 kai <2532> eiseleush <1525> ekei <1563> kai <2532> oqh <3708> ekei <1563> iou uion <5207> iwsafat <2498> uiou <5207> namessi kai <2532> eiseleush <1525> kai <2532> anasthseiv <450> auton <846> ek <1537> mesou <3319> twn <3588> adelfwn <80> autou <846> kai <2532> eisaxeiv <1521> auton <846> eiv <1519> to <3588> tamieion en <1722> tw <3588> tamieiw

9:3 <02442> hkxt <03808> alw <05127> htonw <01817> tldh <06605> txtpw <03478> larvy <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> trmaw <07218> wsar <05921> le <03332> tquyw <08081> Nmsh <06378> Kp <03947> txqlw(9:3)

9:3 kai <2532> lhmqh <2983> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> kai <2532> epiceeiv <2022> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> eipon tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> anoixeiv <455> thn <3588> yuran <2374> kai <2532> feuxh <5343> kai <2532> ou <3364> meneiv <3306>

9:4 <01568> delg <07433> tmr <05030> aybnh <05288> renh <05288> renh <01980> Klyw(9:4)

9:4 kai <2532> eporeuyh <4198> to <3588> paidarion <3808> o <3588> profhthv <4396> eiv <1519> remmwy galaad

9:5 <08269> rvh <0413> Kyla <0559> rmayw <03605> wnlkm <04310> ym <0413> la <03058> awhy <0559> rmayw <08269> rvh <0413> Kyla <0> yl <01697> rbd <0559> rmayw <03427> Mybsy <02428> lyxh <08269> yrv <02009> hnhw <0935> abyw(9:5)

9:5 kai <2532> eishlyen <1525> kai <2532> idou <2400> oi <3588> arcontev <758> thv <3588> dunamewv <1411> ekayhnto <2521> kai <2532> eipen logov <3056> moi <1473> prov <4314> se <4771> o <3588> arcwn <757> kai <2532> eipen iou prov <4314> tina <5100> ek <1537> pantwn <3956> hmwn <1473> kai <2532> eipen prov <4314> se <4771> o <3588> arcwn <757>

9:6 <03478> larvy <0413> la <03068> hwhy <05971> Me <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0> wl <0559> rmayw <07218> wsar <0413> la <08081> Nmsh <03332> quyw <01004> htybh <0935> abyw <06965> Mqyw(9:6)

9:6 kai <2532> anesth <450> kai <2532> eishlyen <1525> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> kai <2532> epeceen <2022> to <3588> elaion <1637> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> eipen autw <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> laon <2992> kuriou <2962> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

9:7 <0348> lbzya <03027> dym <03068> hwhy <05650> ydbe <03605> lk <01818> ymdw <05030> Myaybnh <05650> ydbe <01818> ymd <05358> ytmqnw <0113> Kynda <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <05221> htykhw(9:7)

9:7 kai <2532> exoleyreuseiv ton <3588> oikon <3624> acaab tou <3588> kuriou <2962> sou <4771> ek <1537> proswpou <4383> mou <1473> kai <2532> ekdikhseiv <1556> ta <3588> aimata <129> twn <3588> doulwn <1401> mou <1473> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> ta <3588> aimata <129> pantwn <3956> twn <3588> doulwn <1401> kuriou <2962> ek <1537> ceirov <5495> iezabel <2403>

9:8 <03478> larvyb <05800> bwzew <06113> rwuew <07023> ryqb <08366> Nytsm <0256> baxal <03772> ytrkhw <0256> baxa <01004> tyb <03605> lk <06> dbaw(9:8)

9:8 kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> olou <3650> tou <3588> oikou <3624> acaab kai <2532> exoleyreuseiv tw <3588> oikw <3624> acaab ourounta prov <4314> toicon <5109> kai <2532> sunecomenon <4912> kai <2532> egkataleleimmenon <1459> en <1722> israhl <2474>

9:9 <0281> hyxa <01121> Nb <01201> aseb <01004> tybkw <05028> jbn <01121> Nb <03379> Mebry <01004> tybk <0256> baxa <01004> tyb <0853> ta <05414> yttnw(9:9)

9:9 kai <2532> dwsw <1325> ton <3588> oikon <3624> acaab wv <3739> ton <3588> oikon <3624> ieroboam uiou <5207> nabat kai <2532> wv <3739> ton <3588> oikon <3624> baasa uiou <5207> acia

9:10 <05127> onyw <01817> tldh <06605> xtpyw <06912> rbq <0369> Nyaw <03157> laerzy <02506> qlxb <03611> Myblkh <0398> wlkay <0348> lbzya <0853> taw(9:10)

9:10 kai <2532> thn <3588> iezabel <2403> katafagontai <2719> oi <3588> kunev <2965> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> yaptwn <2290> kai <2532> hnoixen <455> thn <3588> yuran <2374> kai <2532> efugen <5343>

9:11 <07879> wxyv <0853> taw <0376> syah <0853> ta <03045> Mtedy <0859> Mta <0413> Mhyla <0559> rmayw <0413> Kyla <02088> hzh <07696> egsmh <0935> ab <04069> ewdm <07965> Mwlsh <0> wl <0559> rmayw <0113> wynda <05650> ydbe <0413> la <03318> auy <03058> awhyw(9:11)

9:11 kai <2532> iou exhlyen <1831> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> tou <3588> kuriou <2962> autou <846> kai <2532> eipon autw <846> ei <1487> eirhnh <1515> ti <5100> oti <3754> eishlyen <1525> o <3588> epilhmptov outov <3778> prov <4314> se <4771> kai <2532> eipen autoiv <846> umeiv <4771> oidate ton <3588> andra <435> kai <2532> thn <3588> adolescian autou <846>

9:12 <03478> larvy <0413> la <04428> Klml <04886> Kytxsm <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0559> rmal <0413> yla <0559> rma <02063> tazkw <02063> tazk <0559> rmayw <0> wnl <04994> an <05046> dgh <08267> rqs <0559> wrmayw(9:12)

9:12 kai <2532> eipon adikon <94> apaggeilon dh <1161> hmin <1473> kai <2532> eipen iou prov <4314> autouv <846> outwv <3778> kai <2532> outwv <3778> elalhsen <2980> prov <4314> me <1473> legwn <3004> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kecrika <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474>

9:13 <03058> awhy <04427> Klm <0559> wrmayw <07782> rpwsb <08628> weqtyw <04609> twlemh <01634> Mrg <0413> la <08478> wytxt <07760> wmyvyw <0899> wdgb <0376> sya <03947> wxqyw <04116> wrhmyw(9:13)

9:13 kai <2532> akousantev <191> espeusan <4692> kai <2532> elabon <2983> ekastov <1538> to <3588> imation <2440> autou <846> kai <2532> eyhkan <5087> upokatw <5270> autou <846> epi <1909> garem twn <3588> anabaymwn <304> kai <2532> esalpisan <4537> en <1722> keratinh kai <2532> eipon ebasileusen <936> iou

9:14 <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <06440> ynpm <03478> larvy <03605> lkw <01931> awh <01568> delg <07433> tmrb <08104> rms <01961> hyh <03141> Mrwyw <03141> Mrwy <0413> la <05250> ysmn <01121> Nb <03092> jpswhy <01121> Nb <03058> awhy <07194> rsqtyw(9:14)

9:14 kai <2532> sunestrafh iou uiov <5207> iwsafat <2498> uiou <5207> namessi prov <4314> iwram <2496> kai <2532> iwram <2496> autov <846> efulassen <5442> en <1722> remmwy galaad autov <846> kai <2532> pav <3956> israhl <2474> apo <575> proswpou <4383> azahl basilewv <935> suriav <4947>

9:15 <03157> laerzyb <05046> *dyghl {dygl} <01980> tkll <05892> ryeh <04480> Nm <06412> jylp <03318> auy <0408> la <05315> Mkspn <03426> sy <0518> Ma <03058> awhy <0559> rmayw <0758> Mra <04428> Klm <02371> lazx <0854> ta <03898> wmxlhb <0761> Mymra <05221> whky <0834> rsa <04347> Mykmh <04480> Nm <03157> laerzyb <07495> aprthl <04428> Klmh <03088> Mrwhy <07725> bsyw(9:15)

9:15 kai <2532> apestreqen <654> iwram <2496> o <3588> basileuv <935> iatreuyhnai en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> plhgwn <4127> wn <3739> epaisan <3815> auton <846> oi <3588> suroi <4948> en <1722> tw <3588> polemein <4170> auton <846> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> kai <2532> eipen iou ei <1487> estin <1510> h <3588> quch <5590> umwn <4771> met <3326> emou <1473> mh <3165> exelyetw <1831> ek <1537> thv <3588> polewv <4172> diapefeugwv <1309> tou <3588> poreuyhnai <4198> kai <2532> apaggeilai en <1722> iezrael

9:16 <03141> Mrwy <0853> ta <07200> twarl <03381> dry <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw <08033> hms <07901> bks <03141> Mrwy <03588> yk <03157> hlaerzy <01980> Klyw <03058> awhy <07392> bkryw(9:16)

9:16 kai <2532> ippeusen kai <2532> eporeuyh <4198> iou kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> iezrael oti <3754> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> eyerapeueto <2323> en <1722> iezrael apo <575> twn <3588> toxeumatwn wn <3739> katetoxeusan <2700> auton <846> oi <3588> aramin en <1722> th <3588> rammay en <1722> tw <3588> polemw <4171> meta <3326> azahl basilewv <935> suriav <4947> oti <3754> autov <846> dunatov <1415> kai <2532> anhr <435> dunamewv <1411> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> katebh <2597> idein <3708> ton <3588> iwram <2496>

9:17 <07965> Mwlsh <0559> rmayw <07125> Mtarql <07971> xlsw <07395> bkr <03947> xq <03088> Mrwhy <0559> rmayw <07200> har <0589> yna <08229> teps <0559> rmayw <0935> wabb <03058> awhy <08229> teps <0853> ta <07200> aryw <03157> laerzyb <04026> ldgmh <05921> le <05975> dme <06822> hpuhw(9:17)

9:17 kai <2532> o <3588> skopov <4649> anebh <305> epi <1909> ton <3588> purgon <4444> en <1722> iezrael kai <2532> eiden <3708> ton <3588> koniorton <2868> iou en <1722> tw <3588> paraginesyai <3854> auton <846> kai <2532> eipen koniorton egw <1473> blepw <991> kai <2532> eipen iwram <2496> labe <2983> epibathn kai <2532> aposteilon <649> emprosyen <1715> autwn <846> kai <2532> eipatw ei <1487> eirhnh <1515>

9:18 <07725> bs <03808> alw <01992> Mh <05704> de <04397> Kalmh <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwlsh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <07125> wtarql <05483> owoh <07392> bkr <01980> Klyw(9:18)

9:18 kai <2532> eporeuyh <4198> epibathv ippou <2462> eiv <1519> apanthn autwn <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefe <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473> kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> o <3588> aggelov <32> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390>

9:19 <0310> yrxa <0413> la <05437> bo <07965> Mwlslw <0> Kl <04100> hm <03058> awhy <0559> rmayw <07965> Mwls <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <0559> rmayw <0413> Mhla <0935> abyw <08145> yns <05483> owo <07392> bkr <07971> xlsyw(9:19)

9:19 kai <2532> apesteilen <649> epibathn ippou <2462> deuteron <1208> kai <2532> hlyen <2064> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> ei <1487> eirhnh <1515> kai <2532> eipen iou ti <5100> soi <4771> kai <2532> eirhnh <1515> epistrefou <1994> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> mou <1473>

9:20 <05090> ghny <07697> Nwegsb <03588> yk <05250> ysmn <01121> Nb <03058> awhy <04491> ghnmk <04491> ghnmhw <07725> bs <03808> alw <0413> Mhyla <05704> de <0935> ab <0559> rmal <06822> hpuh <05046> dgyw(9:20)

9:20 kai <2532> aphggeilen o <3588> skopov <4649> legwn <3004> hlyen <2064> ewv <2193> autwn <846> kai <2532> ouk <3364> anestreqen <390> kai <2532> o <3588> agwn <71> hgen <71> ton <3588> iou uion <5207> namessiou oti <3754> en <1722> parallagh <3883> egeneto <1096>

9:21 <03158> ylaerzyh <05022> twbn <02513> tqlxb <04672> whaumyw <03058> awhy <07125> tarql <03318> wauyw <07393> wbkrb <0376> sya <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> whyzxaw <03478> larvy <04428> Klm <03088> Mrwhy <03318> auyw <07393> wbkr <0631> roayw <0631> roa <03088> Mrwhy <0559> rmayw(9:21)

9:21 kai <2532> eipen iwram <2496> zeuxon kai <2532> ezeuxen arma <716> kai <2532> exhlyen <1831> iwram <2496> basileuv <935> israhl <2474> kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> anhr <435> en <1722> tw <3588> armati <716> autou <846> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> apanthn iou kai <2532> euron <2147> auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> nabouyai tou <3588> iezrahlitou

9:22 <07227> Mybrh <03785> hypskw <0517> Kma <0348> lbzya <02183> ynwnz <05704> de <07965> Mwlsh <04100> hm <0559> rmayw <03058> awhy <07965> Mwlsh <0559> rmayw <03058> awhy <0853> ta <03088> Mrwhy <07200> twark <01961> yhyw(9:22)

9:22 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> eiden <3708> iwram <2496> ton <3588> iou kai <2532> eipen ei <1487> eirhnh <1515> iou kai <2532> eipen iou ti <5100> eirhnh <1515> eti <2089> ai <3588> porneiai <4202> iezabel <2403> thv <3588> mhtrov <3384> sou <4771> kai <2532> ta <3588> farmaka authv <846> ta <3588> polla <4183>

9:23 <0274> hyzxa <04820> hmrm <0274> whyzxa <0413> la <0559> rmayw <05127> onyw <03027> wydy <03088> Mrwhy <02015> Kphyw(9:23)

9:23 kai <2532> epestreqen <1994> iwram <2496> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> tou <3588> fugein <5343> kai <2532> eipen prov <4314> ocozian dolov <1388> ocozia

9:24 <07393> wbkrb <03766> erkyw <03820> wblm <02678> yuxh <03318> auyw <02220> wyerz <0996> Nyb <03088> Mrwhy <0853> ta <05221> Kyw <07198> tsqb <03027> wdy <04390> alm <03058> awhyw(9:24)

9:24 kai <2532> eplhsen iou thn <3588> ceira <5495> autou <846> en <1722> tw <3588> toxw <5115> kai <2532> epataxen <3960> ton <3588> iwram <2496> ana <303> meson <3319> twn <3588> bracionwn <1023> autou <846> kai <2532> exhlyen <1831> to <3588> belov <956> dia <1223> thv <3588> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> ekamqen <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846>

9:25 <02088> hzh <04853> avmh <0853> ta <05921> wyle <05375> avn <03069> hwhyw <01> wyba <0256> baxa <0310> yrxa <06776> Mydmu <07392> Mybkr <0853> ta <0859> htaw <0589> yna <02142> rkz <03588> yk <03158> ylaerzyh <05022> twbn <07704> hdv <02513> tqlxb <07993> whklsh <05375> av <07991> *wsls {hsls} <0920> rqdb <0413> la <0559> rmayw(9:25)

9:25 kai <2532> eipen iou prov <4314> badekar ton <3588> tristathn autou <846> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> agrou <68> nabouyai tou <3588> iezrahlitou oti <3754> mnhmoneuw <3421> egw <1473> kai <2532> su <4771> epibebhkotev <1910> epi <1909> zeugh <2201> opisw <3694> acaab tou <3588> patrov <3962> autou <846> kai <2532> kuriov <2962> elaben <2983> ep <1909> auton <846> to <3588> lhmma touto <3778> legwn <3004>

9:26 <03068> hwhy <01697> rbdk <02513> hqlxb <07993> whklsh <05375> av <06258> htew <03068> hwhy <05002> Man <02063> tazh <02513> hqlxb <0> Kl <07999> ytmlsw <03068> hwhy <05002> Man <0570> sma <07200> ytyar <01121> wynb <01818> ymd <0853> taw <05022> twbn <01818> ymd <0853> ta <03808> al <0518> Ma(9:26)

9:26 ei <1487> mh <3165> meta <3326> twn <3588> aimatwn <129> nabouyai kai <2532> ta <3588> aimata <129> twn <3588> uiwn <5207> autou <846> eidon <3708> ecyev fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> antapodwsw <467> autw <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> tauth <3778> fhsin <5346> kuriov <2962> kai <2532> nun <3568> arav <142> dh <1161> riqon auton <846> en <1722> th <3588> meridi <3310> kata <2596> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962>

9:27 <08033> Ms <04191> tmyw <04023> wdgm <05127> onyw <02991> Melby <0853> ta <0834> rsa <01483> rwg <04608> hlemb <04818> hbkrmh <0413> la <05221> whkh <0853> wta <01571> Mg <0559> rmayw <03058> awhy <0310> wyrxa <07291> Pdryw <01588> Ngh <01004> tyb <01870> Krd <05127> onyw <07200> har <03063> hdwhy <04428> Klm <0274> hyzxaw(9:27)

9:27 kai <2532> ocoziav basileuv <935> iouda <2448> eiden <3708> kai <2532> efugen <5343> odon <3598> baiyaggan kai <2532> ediwxen <1377> opisw <3694> autou <846> iou kai <2532> eipen kai <2532> ge <1065> auton <846> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> en <1722> tw <3588> armati <716> en <1722> tw <3588> anabainein <305> gai h <3739> estin <1510> ieblaam kai <2532> efugen <5343> eiv <1519> mageddwn kai <2532> apeyanen <599> ekei <1563>

9:28 P <01732> dwd <05892> ryeb <01> wytba <05973> Me <06900> wtrbqb <0853> wta <06912> wrbqyw <03389> hmlswry <05650> wydbe <0853> wta <07392> wbkryw(9:28)

9:28 kai <2532> epebibasan <1913> auton <846> oi <3588> paidev <3816> autou <846> epi <1909> to <3588> arma <716> kai <2532> hgagon <71> auton <846> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> autou <846> en <1722> polei <4172> dauid

9:29 <03063> hdwhy <05921> le <0274> hyzxa <04427> Klm <0256> baxa <01121> Nb <03141> Mrwyl <08141> hns <06240> hrve <0259> txa <08141> tnsbw(9:29)

9:29 kai <2532> en <1722> etei <2094> endekatw <1734> iwram <2496> basilewv <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ocoziav epi <1909> ioudan <2455>

9:30 <02474> Nwlxh <01157> deb <08259> Pqstw <07218> hsar <0853> ta <03190> bjytw <05869> hynye <06320> Kwpb <07760> Mvtw <08085> hems <0348> lbzyaw <03157> hlaerzy <03058> awhy <0935> awbyw(9:30)

9:30 kai <2532> hlyen <2064> iou eiv <1519> iezrael kai <2532> iezabel <2403> hkousen <191> kai <2532> estimisato touv <3588> ofyalmouv <3788> authv <846> kai <2532> hgayunen thn <3588> kefalhn <2776> authv <846> kai <2532> diekuqen dia <1223> thv <3588> yuridov <2376>

9:31 <0113> wynda <02026> grh <02174> yrmz <07965> Mwlsh <0559> rmatw <08179> resb <0935> ab <03058> awhyw(9:31)

9:31 kai <2532> iou eiseporeueto <1531> en <1722> th <3588> polei <4172> kai <2532> eipen ei <1487> eirhnh <1515> zambri o <3588> foneuthv tou <3588> kuriou <2962> autou <846>

9:32 <05631> Myoyro <07969> hsls <08147> Myns <0413> wyla <08259> wpyqsyw <04310> ym <0854> yta <04310> ym <0559> rmayw <02474> Nwlxh <0413> la <06440> wynp <05375> avyw(9:32)

9:32 kai <2532> ephren to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiv <1519> thn <3588> yurida <2376> kai <2532> eiden <3708> authn <846> kai <2532> eipen tiv <5100> ei <1510> su <4771> katabhyi <2597> met <3326> emou <1473> kai <2532> katekuqan prov <4314> auton <846> duo <1417> eunoucoi <2135>

9:33 <07429> hnomryw <05483> Myowoh <0413> law <07023> ryqh <0413> la <01818> hmdm <05137> zyw <08058> hwjmsyw <08058> *hwjms {whjms} <0559> rmayw(9:33)

9:33 kai <2532> eipen kulisate authn <846> kai <2532> ekulisan authn <846> kai <2532> errantisyh tou <3588> aimatov <129> authv <846> prov <4314> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> prov <4314> touv <3588> ippouv <2462> kai <2532> sunepathsan authn <846>

9:34 <01931> ayh <04428> Klm <01323> tb <03588> yk <06912> hwrbqw <02063> tazh <0779> hrwrah <0853> ta <04994> an <06485> wdqp <0559> rmayw <08354> tsyw <0398> lkayw <0935> abyw(9:34)

9:34 kai <2532> eishlyen <1525> iou kai <2532> efagen <2068> kai <2532> epien <4095> kai <2532> eipen episkeqasye <1980> dh <1161> thn <3588> kathramenhn tauthn <3778> kai <2532> yaqate <2290> authn <846> oti <3754> yugathr <2364> basilewv <935> estin <1510>

9:35 <03027> Mydyh <03709> twpkw <07272> Mylgrhw <01538> tlglgh <0518> Ma <03588> yk <0> hb <04672> waum <03808> alw <06912> hrbql <01980> wklyw(9:35)

9:35 kai <2532> eporeuyhsan <4198> yaqai <2290> authn <846> kai <2532> ouc <3364> euron <2147> en <1722> auth <846> allo <243> ti <5100> h <2228> to <3588> kranion <2898> kai <2532> oi <3588> podev <4228> kai <2532> ta <3588> icnh <2487> twn <3588> ceirwn <5495>

9:36 <0348> lbzya <01320> rvb <0853> ta <03611> Myblkh <0398> wlkay <03157> laerzy <02506> qlxb <0559> rmal <08664> ybsth <0452> whyla <05650> wdbe <03027> dyb <01696> rbd <0834> rsa <01931> awh <03068> hwhy <01697> rbd <0559> rmayw <0> wl <05046> wdygyw <07725> wbsyw(9:36)

9:36 kai <2532> epestreqan <1994> kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> kai <2532> eipen logov <3056> kuriou <2962> on <3739> elalhsen <2980> en <1722> ceiri <5495> doulou <1401> autou <846> hliou <2243> tou <3588> yesbitou legwn <3004> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael katafagontai <2719> oi <3588> kunev <2965> tav <3588> sarkav <4561> iezabel <2403>

9:37 P <0348> lbzya <02063> taz <0559> wrmay <03808> al <0834> rsa <03157> laerzy <02506> qlxb <07704> hdvh <06440> ynp <05921> le <01828> Nmdk <0348> lbzya <05038> tlbn <01961> *htyhw {tyhw} (9:37)

9:37 kai <2532> estai <1510> to <3588> ynhsimaion iezabel <2403> wv <3739> kopria <2874> epi <1909> proswpou <4383> tou <3588> agrou <68> en <1722> th <3588> meridi <3310> iezrael wste <5620> mh <3165> eipein autouv <846> iezabel <2403>TIP #05: Coba klik dua kali sembarang kata untuk melakukan pencarian instan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA