TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Raja-raja 18

18:1 <03063> hdwhy <04428> Klm <0271> zxa <01121> Nb <02396> hyqzx <04427> Klm <03478> larvy <04428> Klm <0425> hla <01121> Nb <01954> eswhl <07969> sls <08141> tnsb <01961> yhyw(18:1)

18:1 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> etei <2094> tritw <5154> tw <3588> wshe <5617> uiw <5207> hla basilei <935> israhl <2474> ebasileusen <936> ezekiav <1478> uiov <5207> acaz <881> basilewv <935> iouda <2448>

18:2 <02148> hyrkz <01323> tb <021> yba <0517> wma <08034> Msw <03389> Mlswryb <04427> Klm <08141> hns <08672> estw <06242> Myrvew <04427> wklmb <01961> hyh <08141> hns <02568> smxw <06242> Myrve <01121> Nb(18:2)

18:2 uiov <5207> eikosi <1501> kai <2532> pente <4002> etwn <2094> hn <1510> en <1722> tw <3588> basileuein <936> auton <846> kai <2532> eikosi <1501> kai <2532> ennea <1767> eth <2094> ebasileusen <936> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> onoma <3686> th <3588> mhtri <3384> autou <846> abou yugathr <2364> zacariou <2197>

18:3 <01> wyba <01732> dwd <06213> hve <0834> rsa <03605> lkk <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> veyw(18:3)

18:3 kai <2532> epoihsen <4160> to <3588> euyev en <1722> ofyalmoiv <3788> kuriou <2962> kata <2596> panta <3956> osa <3745> epoihsen <4160> dauid o <3588> pathr <3962> autou <846>

18:4 <05180> Ntsxn <0> wl <07121> arqyw <0> wl <06999> Myrjqm <03478> larvy <01121> ynb <01961> wyh <01992> hmhh <03117> Mymyh <05704> de <03588> yk <04872> hsm <06213> hve <0834> rsa <05178> tsxnh <05175> sxn <03807> ttkw <0842> hrsah <0853> ta <03772> trkw <04676> tbumh <0853> ta <07665> rbsw <01116> twmbh <0853> ta <05493> ryoh <01931> awh(18:4)

18:4 autov <846> exhren <1808> ta <3588> uqhla <5308> kai <2532> sunetriqen <4937> pasav <3956> tav <3588> sthlav kai <2532> exwleyreusen ta <3588> alsh kai <2532> ton <3588> ofin <3789> ton <3588> calkoun on <3739> epoihsen <4160> mwushv oti <3754> ewv <2193> twn <3588> hmerwn <2250> ekeinwn <1565> hsan <1510> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> yumiwntev autw <846> kai <2532> ekalesen <2564> auton <846> neesyan

18:5 <06440> wynpl <01961> wyh <0834> rsaw <03063> hdwhy <04428> yklm <03605> lkb <03644> whmk <01961> hyh <03808> al <0310> wyrxaw <0982> xjb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyb(18:5)

18:5 en <1722> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474> hlpisen <1679> kai <2532> met <3326> auton <846> ouk <3364> egenhyh <1096> omoiov <3664> autw <846> en <1722> basileusin <935> iouda <2448> kai <2532> en <1722> toiv <3588> genomenoiv <1096> emprosyen <1715> autou <846>

18:6 <04872> hsm <0853> ta <03068> hwhy <06680> hwu <0834> rsa <04687> wytwum <08104> rmsyw <0310> wyrxam <05493> ro <03808> al <03068> hwhyb <01692> qbdyw(18:6)

18:6 kai <2532> ekollhyh <2853> tw <3588> kuriw <2962> ouk <3364> apesth opisyen autou <846> kai <2532> efulaxen <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> osav <3745> eneteilato <1781> mwush

18:7 <05647> wdbe <03808> alw <0804> rwsa <04428> Klmb <04775> drmyw <07919> lykvy <03318> auy <0834> rsa <03605> lkb <05973> wme <03068> hwhy <01961> hyhw(18:7)

18:7 kai <2532> hn <1510> kuriov <2962> met <3326> autou <846> en <1722> pasin <3956> oiv <3739> epoiei <4160> sunhken <4920> kai <2532> hyethsen <114> en <1722> tw <3588> basilei <935> assuriwn kai <2532> ouk <3364> edouleusen <1398> autw <846>

18:8 P <04013> rubm <05892> rye <05704> de <05341> Myruwn <04026> ldgmm <01366> hylwbg <0853> taw <05804> hze <05704> de <06430> Mytslp <0853> ta <05221> hkh <01931> awh(18:8)

18:8 autov <846> epataxen <3960> touv <3588> allofulouv <246> ewv <2193> gazhv <1047> kai <2532> ewv <2193> oriou <3725> authv <846> apo <575> purgou <4444> fulassontwn <5442> kai <2532> ewv <2193> polewv <4172> ocurav

18:9 <05921> hyle <06696> ruyw <08111> Nwrms <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <08022> roanmls <05927> hle <03478> larvy <04428> Klm <0425> hla <01121> Nb <01954> eswhl <07637> tyeybsh <08141> hnsh <01931> ayh <02396> whyqzx <04428> Klml <07243> tyeybrh <08141> hnsb <01961> yhyw(18:9)

18:9 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> tetartw <5067> basilei <935> ezekia <1478> autov <846> eniautov <1763> o <3588> ebdomov <1442> tw <3588> wshe <5617> uiw <5207> hla basilei <935> israhl <2474> anebh <305> salamanassar basileuv <935> assuriwn epi <1909> samareian <4540> kai <2532> epoliorkei ep <1909> authn <846>

18:10 <08111> Nwrms <03920> hdkln <03478> larvy <04428> Klm <01954> eswhl <08672> est <08141> tns <01931> ayh <02396> hyqzxl <08337> ss <08141> tnsb <08141> Myns <07969> sls <07097> huqm <03920> hdklyw(18:10)

18:10 kai <2532> katelabeto <2638> authn <846> apo <575> telouv <5056> triwn <5140> etwn <2094> en <1722> etei <2094> ektw <1622> tw <3588> ezekia <1478> autov <846> eniautov <1763> enatov tw <3588> wshe <5617> basilei <935> israhl <2474> kai <2532> sunelhmfyh <4815> samareia <4540>

18:11 <04074> ydm <05892> yrew <01470> Nzwg <05104> rhn <02249> rwbxbw <02477> xlxb <05148> Mxnyw <0804> hrwsa <03478> larvy <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <01540> lgyw(18:11)

18:11 kai <2532> apwkisen basileuv <935> assuriwn thn <3588> samareian <4540> eiv <1519> assuriouv kai <2532> eyhken <5087> autouv <846> en <1722> alae kai <2532> en <1722> abwr potamw <4215> gwzan kai <2532> orh mhdwn

18:12 P <06213> wve <03808> alw <08085> wems <03808> alw <03069> hwhy <05650> dbe <04872> hsm <06680> hwu <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01285> wtyrb <0853> ta <05674> wrbeyw <0430> Mhyhla <03069> hwhy <06963> lwqb <08085> wems <03808> al <0834> rsa <05921> le(18:12)

18:12 any <473> wn <3739> oti <3754> ouk <3364> hkousan <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> yeou <2316> autwn <846> kai <2532> parebhsan <3845> thn <3588> diayhkhn <1242> autou <846> panta <3956> osa <3745> eneteilato <1781> mwushv o <3588> doulov <1401> kuriou <2962> kai <2532> ouk <3364> hkousan <191> kai <2532> ouk <3364> epoihsan <4160>

18:13 <08610> Mvptyw <01219> twrubh <03063> hdwhy <05892> yre <03605> lk <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <05927> hle <02396> hyqzx <04428> Klml <08141> hns <06240> hrve <0702> ebrabw(18:13)

18:13 kai <2532> tw <3588> tessareskaidekatw etei <2094> basilei <935> ezekiou <1478> anebh <305> sennachrim basileuv <935> assuriwn epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> iouda <2448> tav <3588> ocurav kai <2532> sunelaben <4815> autav <846>

18:14 <02091> bhz <03603> rkk <07970> Myslsw <03701> Pok <03603> rkk <03967> twam <07969> sls <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <07760> Mvyw <05375> ava <05921> yle <05414> Ntt <0834> rsa <0853> ta <05921> ylem <07725> bws <02398> ytajx <0559> rmal <03923> hsykl <0804> rwsa <04428> Klm <0413> la <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <07971> xlsyw(18:14)

18:14 kai <2532> apesteilen <649> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> aggelouv <32> prov <4314> basilea <935> assuriwn eiv <1519> laciv legwn <3004> hmarthka <264> apostrafhti <654> ap <575> emou <1473> o <3739> ean <1437> epiyhv <2007> ep <1909> eme <1473> bastasw <941> kai <2532> epeyhken <2007> o <3588> basileuv <935> assuriwn epi <1909> ezekian <1478> basilea <935> iouda <2448> triakosia <5145> talanta <5007> arguriou <694> kai <2532> triakonta <5144> talanta <5007> crusiou <5553>

18:15 <04428> Klmh <01004> tyb <0214> twruabw <03068> hwhy <01004> tyb <04672> aumnh <03701> Pokh <03605> lk <0853> ta <02396> hyqzx <05414> Ntyw(18:15)

18:15 kai <2532> edwken <1325> ezekiav <1478> pan <3956> to <3588> argurion <694> to <3588> eureyen <2147> en <1722> oikw <3624> kuriou <2962> kai <2532> en <1722> yhsauroiv <2344> oikou <3624> tou <3588> basilewv <935>

18:16 P <0804> rwsa <04428> Klml <05414> Mntyw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> hyqzx <06823> hpu <0834> rsa <0547> twnmah <0853> taw <03068> hwhy <01964> lkyh <01817> twtld <0853> ta <02396> hyqzx <07112> Uuq <01931> ayhh <06256> teb(18:16)

18:16 en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> sunekoqen ezekiav <1478> tav <3588> yurav <2374> naou <3485> kuriou <2962> kai <2532> ta <3588> esthrigmena <4741> a <3739> ecruswsen <5558> ezekiav <1478> basileuv <935> iouda <2448> kai <2532> edwken <1325> auta <846> basilei <935> assuriwn

18:17 <03526> obwk <07704> hdv <04546> tlomb <0834> rsa <05945> hnwyleh <01295> hkrbh <08585> tletb <05975> wdmeyw <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <0935> wabyw <05927> wleyw <03389> Mlswry <03515> dbk <02426> lyxb <02396> whyqzx <04428> Klmh <0413> la <03923> sykl <04480> Nm <07262> hqs <0> br <0853> taw <07249> oyro <0> br <0853> taw <08661> Ntrt <0853> ta <0804> rwsa <04428> Klm <07971> xlsyw(18:17)

18:17 kai <2532> apesteilen <649> basileuv <935> assuriwn ton <3588> yaryan kai <2532> ton <3588> rafiv kai <2532> ton <3588> raqakhn ek <1537> laciv prov <4314> ton <3588> basilea <935> ezekian <1478> en <1722> dunamei <1411> bareia <926> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> anebhsan <305> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> esthsan <2476> en <1722> tw <3588> udragwgw thv <3588> kolumbhyrav <2861> thv <3588> anw <507> h <3739> estin <1510> en <1722> th <3588> odw <3598> tou <3588> agrou <68> tou <3588> gnafewv <1102>

18:18 <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> hnbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0413> Mhla <03318> auyw <04428> Klmh <0413> la <07121> warqyw(18:18)

18:18 kai <2532> ebohsan <994> prov <4314> ezekian <1478> kai <2532> exhlyon <1831> prov <4314> auton <846> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363>

18:19 <0982> txjb <0834> rsa <02088> hzh <0986> Nwxjbh <04100> hm <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk <02396> whyqzx <0413> la <04994> an <0559> wrma <07262> hqs <0> br <0413> Mhla <0559> rmayw(18:19)

18:19 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv eipate dh <1161> prov <4314> ezekian <1478> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> o <3588> megav <3173> basileuv <935> assuriwn tiv <5100> h <3588> pepoiyhsiv <4006> auth <3778> hn <3739> pepoiyav <3982>

18:20 <0> yb <04775> tdrm <03588> yk <0982> txjb <04310> ym <05921> le <06258> hte <04421> hmxlml <01369> hrwbgw <06098> hue <08193> Mytpv <01697> rbd <0389> Ka <0559> trma(18:20)

18:20 eipav plhn <4133> logoi <3056> ceilewn <5491> boulh <1012> kai <2532> dunamiv <1411> eiv <1519> polemon <4171> nun <3568> oun <3767> tini <5100> pepoiywv <3982> hyethsav <114> en <1722> emoi <1473>

18:21 <05921> wyle <0982> Myxjbh <03605> lkl <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03651> Nk <05344> hbqnw <03709> wpkb <0935> abw <05921> wyle <0376> sya <05564> Kmoy <0834> rsa <04714> Myrum <05921> le <02088> hzh <07533> Uwurh <07070> hnqh <04938> tnesm <05921> le <0> Kl <0982> txjb <02009> hnh <06258> hte(18:21)

18:21 nun <3568> idou <2400> pepoiyav <3982> sautw <4572> epi <1909> thn <3588> rabdon thn <3588> kalaminhn thn <3588> teylasmenhn tauthn <3778> ep <1909> aigupton <125> ov <3739> an <302> sthricyh <4741> anhr <435> ep <1909> authn <846> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ceira <5495> autou <846> kai <2532> trhsei authn <846> outwv <3778> faraw <5328> basileuv <935> aiguptou <125> pasin <3956> toiv <3588> pepoiyosin <3982> ep <1909> auton <846>

18:22 <03389> Mlswryb <07812> wwxtst <02088> hzh <04196> xbzmh <06440> ynpl <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <0559> rmayw <04196> wytxbzm <0853> taw <01116> wytmb <0853> ta <02396> whyqzx <05493> ryoh <0834> rsa <01931> awh <03808> awlh <0982> wnxjb <0430> wnyhla <03068> hwhy <0413> la <0413> yla <0559> Nwrmat <03588> ykw(18:22)

18:22 kai <2532> oti <3754> eipav prov <4314> me <1473> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> pepoiyamen <3982> ouci <3364> autov <846> outov <3778> ou <3739> apesthsen ezekiav <1478> ta <3588> uqhla <5308> autou <846> kai <2532> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> kai <2532> th <3588> ierousalhm <2419> enwpion tou <3588> yusiasthriou <2379> toutou <3778> proskunhsete <4352> en <1722> ierousalhm <2419>

18:23 <05921> Mhyle <07392> Mybkr <0> Kl <05414> ttl <03201> lkwt <0518> Ma <05483> Myowo <0505> Mypla <0> Kl <05414> hntaw <0804> rwsa <04428> Klm <0853> ta <0113> ynda <0854> ta <04994> an <06148> breth <06258> htew(18:23)

18:23 kai <2532> nun <3568> micyhte <3396> dh <1161> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> basilei <935> assuriwn kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> disciliouv <1367> ippouv <2462> ei <1487> dunhsh <1410> dounai <1325> seautw <4572> epibatav ep <1909> autouv <846>

18:24 <06571> Mysrplw <07393> bkrl <04714> Myrum <05921> le <0> Kl <0982> xjbtw <06996> Mynjqh <0113> ynda <05650> ydbe <0259> dxa <06346> txp <06440> ynp <0853> ta <07725> byst <0349> Kyaw(18:24)

18:24 kai <2532> pwv <4459> apostreqeiv <654> to <3588> proswpon <4383> toparcou enov <1519> twn <3588> doulwn <1401> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> twn <3588> elacistwn kai <2532> hlpisav <1679> sautw <4572> ep <1909> aigupton <125> eiv <1519> armata <716> kai <2532> ippeiv <2460>

18:25 <07843> htyxshw <02063> tazh <0776> Urah <05921> le <05927> hle <0413> yla <0559> rma <03068> hwhy <07843> wtxshl <02088> hzh <04725> Mwqmh <05921> le <05927> ytyle <03068> hwhy <01107> ydelbmh <06258> hte(18:25)

18:25 kai <2532> nun <3568> mh <3165> aneu <427> kuriou <2962> anebhmen <305> epi <1909> ton <3588> topon <5117> touton <3778> tou <3588> diafyeirai <1311> auton <846> kuriov <2962> eipen prov <4314> me <1473> anabhyi <305> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> kai <2532> diafyeiron <1311> authn <846>

18:26 <02346> hmxh <05921> le <0834> rsa <05971> Meh <0241> ynzab <03066> tydwhy <05973> wnme <01696> rbdt <0408> law <0587> wnxna <08085> Myems <03588> yk <0762> tymra <05650> Kydbe <0413> la <04994> an <01696> rbd <07262> hqs <0> br <0413> la <03098> xawyw <07644> hnbsw <02518> whyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0559> rmayw(18:26)

18:26 kai <2532> eipen eliakim uiov <5207> celkiou kai <2532> somnav kai <2532> iwav prov <4314> raqakhn lalhson <2980> dh <1161> prov <4314> touv <3588> paidav <3816> sou <4771> suristi oti <3754> akouomen <191> hmeiv <1473> kai <2532> ou <3364> lalhseiv <2980> mey <3326> hmwn <1473> ioudaisti kai <2532> ina <2443> ti <5100> laleiv <2980> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> tou <3588> laou <2992> tou <3588> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038>

18:27 <05973> Mkme <07890> Mhylgr*ymym {Mhynys} <0853> ta <08354> twtslw <02755> *Mtawu {Mhyrx} <0853> ta <0398> lkal <02346> hmxh <05921> le <03427> Mybsyh <0376> Mysnah <05921> le <03808> alh <0428> hlah <01697> Myrbdh <0853> ta <01696> rbdl <0113> ynda <07971> ynxls <0413> Kylaw <0113> Kynda <05921> leh <07262> hqs <0> br <0413> Mhyla <0559> rmayw(18:27)

18:27 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> raqakhv mh <3165> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> sou <4771> kai <2532> prov <4314> se <4771> apesteilen <649> me <1473> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> lalhsai <2980> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> ouci <3364> epi <1909> touv <3588> andrav <435> touv <3588> kayhmenouv <2521> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038> tou <3588> fagein <2068> thn <3588> kopron autwn <846> kai <2532> piein <4095> to <3588> ouron autwn <846> mey <3326> umwn <4771> ama <260>

18:28 <0804> rwsa <04428> Klm <01419> lwdgh <04428> Klmh <01697> rbd <08085> wems <0559> rmayw <01696> rbdyw <03066> tydwhy <01419> lwdg <06963> lwqb <07121> arqyw <07262> hqs <0> br <05975> dmeyw(18:28)

18:28 kai <2532> esth <2476> raqakhv kai <2532> ebohsen <994> fwnh <5456> megalh <3173> ioudaisti kai <2532> elalhsen <2980> kai <2532> eipen akousate <191> touv <3588> logouv <3056> tou <3588> megalou <3173> basilewv <935> assuriwn

18:29 <03027> wdym <0853> Mkta <05337> lyuhl <03201> lkwy <03808> al <03588> yk <02396> whyqzx <0> Mkl <05377> aysy <0408> la <04428> Klmh <0559> rma <03541> hk(18:29)

18:29 tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> mh <3165> epairetw umav <4771> ezekiav <1478> logoiv <3056> oti <3754> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> umav <4771> exelesyai <1807> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:30 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dyb <02063> tazh <05892> ryeh <0853> ta <05414> Ntnt <03808> alw <03068> hwhy <05337> wnlyuy <05337> luh <0559> rmal <03068> hwhy <0413> la <02396> whyqzx <0853> Mkta <0982> xjby <0408> law(18:30)

18:30 kai <2532> mh <3165> epelpizetw umav <4771> ezekiav <1478> prov <4314> kurion <2962> legwn <3004> exairoumenov <1807> exeleitai <1807> hmav <1473> kuriov <2962> ou <3364> mh <3165> paradoyh <3860> h <3588> poliv <4172> auth <3778> en <1722> ceiri <5495> basilewv <935> assuriwn

18:31 <0953> wrwb <04325> ym <0376> sya <08354> wtsw <08384> wtnat <0376> syaw <01612> wnpg <0376> sya <0398> wlkaw <0413> yla <03318> wauw <01293> hkrb <0854> yta <06213> wve <0804> rwsa <04428> Klm <0559> rma <03541> hk <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> la(18:31)

18:31 mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> tade <3592> legei <3004> o <3588> basileuv <935> assuriwn poihsate <4160> met <3326> emou <1473> eulogian <2129> kai <2532> exelyate <1831> prov <4314> me <1473> kai <2532> pietai <4095> anhr <435> thn <3588> ampelon <288> autou <846> kai <2532> anhr <435> thn <3588> sukhn <4808> autou <846> fagetai <2068> kai <2532> pietai <4095> udwr <5204> tou <3588> lakkou autou <846>

18:32 <05337> wnlyuy <03068> hwhy <0559> rmal <0853> Mkta <05496> tyoy <03588> yk <02396> whyqzx <0413> la <08085> wemst <0408> law <04191> wtmt <03808> alw <02421> wyxw <01706> sbdw <03323> rhuy <02132> tyz <0776> Ura <03754> Mymrkw <03899> Mxl <0776> Ura <08492> swrytw <01715> Ngd <0776> Ura <0776> Mkurak <0776> Ura <0413> la <0853> Mkta <03947> ytxqlw <0935> yab <05704> de(18:32)

18:32 ewv <2193> elyw <2064> kai <2532> labw <2983> umav <4771> eiv <1519> ghn <1065> wv <3739> gh <1065> umwn <4771> gh <1065> sitou <4621> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> artou <740> kai <2532> ampelwnwn <290> gh <1065> elaiav <1636> elaiou <1637> kai <2532> melitov <3192> kai <2532> zhsete <2198> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanhte <599> kai <2532> mh <3165> akouete <191> ezekiou <1478> oti <3754> apata <538> umav <4771> legwn <3004> kuriov <2962> rusetai hmav <1473>

18:33 <0804> rwsa <04428> Klm <03027> dym <0776> wura <0853> ta <0376> sya <01471> Mywgh <0430> yhla <05337> wlyuh <05337> luhh(18:33)

18:33 mh <3165> ruomenoi errusanto oi <3588> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> cwran <5561> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assuriwn

18:34 <03027> ydym <08111> Nwrms <0853> ta <05337> wlyuh <03588> yk <05755> hwew <02012> enh <05617> Mywrpo <0430> yhla <0346> hya <0774> dpraw <02574> tmx <0430> yhla <0346> hya(18:34)

18:34 pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> aimay kai <2532> arfad pou <4225> estin <1510> o <3588> yeov <2316> sepfarouain kai <2532> oti <3754> exeilanto <1807> samareian <4540> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:35 <03027> ydym <03389> Mlswry <0853> ta <03068> hwhy <05337> lyuy <03588> yk <03027> ydym <0776> Mura <0853> ta <05337> wlyuh <0834> rsa <0776> twurah <0430> yhla <03605> lkb <04310> ym(18:35)

18:35 tiv <5100> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> yeoiv <2316> twn <3588> gaiwn oi <3739> exeilanto <1807> tav <3588> gav <1065> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> oti <3754> exeleitai <1807> kuriov <2962> thn <3588> ierousalhm <2419> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

18:36 <06030> whnet <03808> al <0559> rmal <01931> ayh <04428> Klmh <04687> twum <03588> yk <01697> rbd <0853> wta <06030> wne <03808> alw <05971> Meh <02790> wsyrxhw(18:36)

18:36 kai <2532> ekwfeusan kai <2532> ouk <3364> apekriyhsan autw <846> logon <3056> oti <3754> entolh <1785> tou <3588> basilewv <935> legwn <3004> ouk <3364> apokriyhsesye autw <846>

18:37 <07262> hqs <0> br <01697> yrbd <0> wl <05046> wdgyw <0899> Mydgb <07167> yewrq <02396> whyqzx <0413> la <02142> rykzmh <0623> Poa <01121> Nb <03098> xawyw <05608> rpoh <07644> anbsw <01004> tybh <05921> le <0834> rsa <02518> hyqlx <01121> Nb <0471> Myqyla <0935> abyw(18:37)

18:37 kai <2532> eishlyen <1525> eliakim uiov <5207> celkiou o <3588> oikonomov <3623> kai <2532> somnav o <3588> grammateuv <1122> kai <2532> iwav uiov <5207> asaf o <3588> anamimnhskwn <363> prov <4314> ezekian <1478> dierrhcotev ta <3588> imatia <2440> kai <2532> anhggeilan <312> autw <846> touv <3588> logouv <3056> raqakouTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.18 detik
dipersembahkan oleh YLSA