TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Tawarikh 32

32:1 <0413> wyla <01234> Meqbl <0559> rmayw <01219> twrubh <05892> Myreh <05921> le <02583> Nxyw <03063> hdwhyb <0935> abyw <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <0935> ab <0428> hlah <0571> tmahw <01697> Myrbdh <0310> yrxa(32:1)

32:1 kai <2532> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> tauthn <3778> hlyen <2064> sennachrim basileuv <935> assuriwn kai <2532> hlyen <2064> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> parenebalen epi <1909> tav <3588> poleiv <4172> tav <3588> teichreiv kai <2532> eipen prokatalabesyai autav <846>

32:2 <03389> Mlswry <05921> le <04421> hmxlml <06440> wynpw <05576> byrxno <0935> ab <03588> yk <02396> whyqzxy <07200> aryw(32:2)

32:2 kai <2532> eiden <3708> ezekiav <1478> oti <3754> hkei <1854> sennachrim kai <2532> to <3588> proswpon <4383> autou <846> tou <3588> polemhsai <4170> epi <1909> ierousalhm <2419>

32:3 <05826> whwrzeyw <05892> ryel <02351> Uwxm <0834> rsa <05869> twnyeh <04325> ymym <0853> ta <05640> Mwtol <01368> wyrbgw <08269> wyrv <05973> Me <03289> Uewyw(32:3)

32:3 kai <2532> ebouleusato <1011> meta <3326> twn <3588> presbuterwn <4245> autou <846> kai <2532> twn <3588> dunatwn <1415> emfraxai ta <3588> udata <5204> twn <3588> phgwn <4077> a <3739> hn <1510> exw <1854> thv <3588> polewv <4172> kai <2532> sunepiscusan autw <846>

32:4 <07227> Mybr <04325> Mym <04672> waumw <0804> rwsa <04428> yklm <0935> wawby <04100> hml <0559> rmal <0776> Urah <08432> Kwtb <07857> Pjwsh <05158> lxnh <0853> taw <04599> twnyemh <03605> lk <0853> ta <05640> wmtoyw <07227> br <05971> Me <06908> wubqyw(32:4)

32:4 kai <2532> sunhgagen <4863> laon <2992> polun <4183> kai <2532> enefraxen ta <3588> udata <5204> twn <3588> phgwn <4077> kai <2532> ton <3588> potamon <4215> ton <3588> diorizonta dia <1223> thv <3588> polewv <4172> legwn <3004> mh <3165> elyh <2064> basileuv <935> assour kai <2532> eurh <2147> udwr <5204> polu <4183> kai <2532> katiscush <2729>

32:5 <04043> Myngmw <07230> brl <07973> xls <06213> veyw <01732> dywd <05892> rye <04407> awlmh <0853> ta <02388> qzxyw <0312> trxa <02346> hmwxh <02351> huwxlw <04026> twldgmh <05921> le <05927> leyw <06555> huwrph <02346> hmwxh <03605> lk <0853> ta <01129> Nbyw <02388> qzxtyw(32:5)

32:5 kai <2532> katiscusen <2729> ezekiav <1478> kai <2532> wkodomhsen <3618> pan <3956> to <3588> teicov <5038> to <3588> kateskammenon <2679> kai <2532> purgouv <4444> kai <2532> exw <1854> proteicisma allo <243> kai <2532> katiscusen <2729> to <3588> analhmma polewv <4172> dauid kai <2532> kateskeuasen <2680> opla <3696> polla <4183>

32:6 <0559> rmal <03824> Mbbl <05921> le <01696> rbdyw <05892> ryeh <08179> res <07339> bwxr <0413> la <0413> wyla <06908> Mubqyw <05971> Meh <05921> le <04421> twmxlm <08269> yrv <05414> Ntyw(32:6)

32:6 kai <2532> eyeto <5087> arcontav <758> tou <3588> polemou <4171> epi <1909> ton <3588> laon <2992> kai <2532> sunhcyhsan <4863> prov <4314> auton <846> eiv <1519> thn <3588> plateian <4116> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> faraggov <5327> kai <2532> elalhsen <2980> epi <1909> kardian <2588> autwn <846> legwn <3004>

32:7 <05973> wmem <07227> br <05973> wnme <03588> yk <05973> wme <0834> rsa <01995> Nwmhh <03605> lk <06440> ynplmw <0804> rwsa <04428> Klm <06440> ynpm <02865> wtxt <0408> law <03372> waryt <0408> la <0553> wumaw <02388> wqzx(32:7)

32:7 iscusate <2480> kai <2532> andrizesye <407> mh <3165> ptohyhte <4422> apo <575> proswpou <4383> basilewv <935> assour kai <2532> apo <575> proswpou <4383> pantov <3956> tou <3588> eynouv <1484> tou <3588> met <3326> autou <846> oti <3754> mey <3326> hmwn <1473> pleionev <4183> h <2228> met <3326> autou <846>

32:8 P <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzxy <01697> yrbd <05921> le <05971> Meh <05564> wkmoyw <04421> wntmxlm <03898> Mxlhlw <05826> wnrzel <0430> wnyhla <03069> hwhy <05973> wnmew <01320> rvb <02220> ewrz <05973> wme(32:8)

32:8 met <3326> autou <846> bracionev <1023> sarkinoi <4560> mey <3326> hmwn <1473> de <1161> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> tou <3588> swzein <4982> kai <2532> tou <3588> polemein <4170> ton <3588> polemon <4171> hmwn <1473> kai <2532> kateyarshsen o <3588> laov <2992> epi <1909> toiv <3588> logoiv <3056> ezekiou <1478> basilewv <935> iouda <2448>

32:9 <0559> rmal <03389> Mlswryb <0834> rsa <03063> hdwhy <03605> lk <05921> lew <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzxy <05921> le <05973> wme <04475> wtlsmm <03605> lkw <03923> sykl <05921> le <01931> awhw <03389> hmylswry <05650> wydbe <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <07971> xls <02088> hz <0310> rxa(32:9)

32:9 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> apesteilen <649> sennachrim basileuv <935> assuriwn touv <3588> paidav <3816> autou <846> epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> autov <846> epi <1909> laciv kai <2532> pasa <3956> h <3588> stratia <4756> met <3326> autou <846> kai <2532> apesteilen <649> prov <4314> ezekian <1478> basilea <935> iouda <2448> kai <2532> prov <4314> panta <3956> ioudan <2455> ton <3588> en <1722> ierousalhm <2419> legwn <3004>

32:10 <03389> Mlswryb <04692> rwumb <03427> Mybsyw <0982> Myxjb <0859> Mta <04100> hm <05921> le <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <0559> rma <03541> hk(32:10)

32:10 outwv <3778> legei <3004> sennachrim o <3588> basileuv <935> assuriwn epi <1909> tini <5100> umeiv <4771> pepoiyate <3982> kai <2532> kayhsye <2521> en <1722> th <3588> perioch <4042> en <1722> ierousalhm <2419>

32:11 <0804> rwsa <04428> Klm <03709> Pkm <05337> wnlyuy <0430> wnyhla <03068> hwhy <0559> rmal <06772> amubw <07458> berb <04191> twml <0853> Mkta <05414> ttl <0853> Mkta <05496> tyom <02396> whyqzxy <03808> alh(32:11)

32:11 ouci <3364> ezekiav <1478> apata <538> umav <4771> tou <3588> paradounai <3860> umav <4771> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> eiv <1519> limon <3042> kai <2532> eiv <1519> diqan legwn <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> swsei <4982> hmav <1473> ek <1537> ceirov <5495> basilewv <935> assour

32:12 <06999> wryjqt <05921> wylew <07812> wwxtst <0259> dxa <04196> xbzm <06440> ynpl <0559> rmal <03389> Mlswrylw <03063> hdwhyl <0559> rmayw <04196> wytxbzm <0853> taw <01116> wytmb <0853> ta <05493> ryoh <02396> whyqzxy <01931> awh <03808> alh(32:12)

32:12 ouc <3364> outov <3778> estin <1510> ezekiav <1478> ov <3739> perieilen <4014> ta <3588> yusiasthria <2379> autou <846> kai <2532> ta <3588> uqhla <5308> autou <846> kai <2532> eipen tw <3588> iouda <2448> kai <2532> toiv <3588> katoikousin ierousalhm <2419> legwn <3004> katenanti tou <3588> yusiasthriou <2379> toutou <3778> proskunhsete <4352> kai <2532> ep <1909> autw <846> yumiasete <2370>

32:13 <03027> ydym <0776> Mura <0853> ta <05337> lyuhl <0776> twurah <01471> ywg <0430> yhla <03201> wlky <03605> lwkyh <0776> twurah <05971> yme <03605> lkl <01> ytwbaw <0589> yna <06213> ytyve <04100> hm <03045> wedt <03808> alh(32:13)

32:13 ou <3364> gnwsesye <1097> o <3739> ti <5100> epoihsa <4160> egw <1473> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> mou <1473> pasi <3956> toiv <3588> laoiv <2992> twn <3588> cwrwn <5561> mh <3165> dunamenoi <1410> hdunanto <1410> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> swsai <4982> ton <3588> laon <2992> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

32:14 <03027> ydym <0853> Mkta <05337> lyuhl <0430> Mkyhla <03201> lkwy <03588> yk <03027> ydym <05971> wme <0853> ta <05337> lyuhl <03201> lwky <0834> rsa <01> ytwba <02763> wmyrxh <0834> rsa <0428> hlah <01471> Mywgh <0430> yhla <03605> lkb <04310> ym(32:14)

32:14 tiv <5100> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> yeoiv <2316> twn <3588> eynwn <1484> toutwn <3778> ouv <3739> exwleyreusan oi <3588> paterev <3962> mou <1473> mh <3165> hdunanto <1410> swsai <4982> ton <3588> laon <2992> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> oti <3754> dunhsetai <1410> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> swsai <4982> umav <4771> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

32:15 <03027> ydym <0853> Mkta <05337> wlyuy <03808> al <0430> Mkyhla <03588> yk <0637> Pa <01> ytwba <03027> dymw <03027> ydym <05971> wme <05337> lyuhl <04467> hklmmw <01471> ywg <03605> lk <0433> hwla <03605> lk <03201> lkwy <03808> al <03588> yk <0> wl <0539> wnymat <0408> law <02063> tazk <0853> Mkta <05496> tyoy <0408> law <02396> whyqzx <0853> Mkta <05377> aysy <0408> la <06258> htew(32:15)

32:15 nun <3568> mh <3165> apatatw <538> umav <4771> ezekiav <1478> kai <2532> mh <3165> pepoiyenai <3982> umav <4771> poieitw <4160> kata <2596> tauta <3778> kai <2532> mh <3165> pisteuete <4100> autw <846> oti <3754> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> o <3588> yeov <2316> pantov <3956> eynouv <1484> kai <2532> basileiav <932> tou <3588> swsai <4982> ton <3588> laon <2992> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> paterwn <3962> mou <1473> oti <3754> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> ou <3364> mh <3165> swsei <4982> umav <4771> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

32:16 <05650> wdbe <02396> whyqzxy <05921> lew <0430> Myhlah <03068> hwhy <05921> le <05650> wydbe <01696> wrbd <05750> dwew(32:16)

32:16 kai <2532> eti <2089> elalhsan <2980> oi <3588> paidev <3816> autou <846> epi <1909> kurion <2962> yeon <2316> kai <2532> epi <1909> ezekian <1478> paida <3816> autou <846>

32:17 <03027> ydym <05971> wme <02396> whyqzxy <0430> yhla <05337> lyuy <03808> al <03651> Nk <03027> ydym <05971> Mme <05337> wlyuh <03808> al <0834> rsa <0776> twurah <01471> ywg <0430> yhlak <0559> rmal <05921> wyle <0559> rmalw <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <02778> Prxl <03789> btk <05612> Myrpow(32:17)

32:17 kai <2532> biblion <975> egraqen <1125> oneidizein <3679> ton <3588> kurion <2962> yeon <2316> israhl <2474> kai <2532> eipen peri <4012> autou <846> legwn <3004> wv <3739> yeoi <2316> twn <3588> eynwn <1484> thv <3588> ghv <1065> ouk <3364> exeilanto <1807> touv <3588> laouv <2992> autwn <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473> outwv <3778> ou <3364> mh <3165> exelhtai <1807> o <3588> yeov <2316> ezekiou <1478> laon <2992> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> mou <1473>

32:18 <05892> ryeh <0853> ta <03920> wdkly <04616> Neml <0926> Mlhblw <03372> Maryl <02346> hmwxh <05921> le <0834> rsa <03389> Mlswry <05971> Me <05921> le <03066> tydwhy <01419> lwdg <06963> lwqb <07121> warqyw(32:18)

32:18 kai <2532> ebohsen <994> fwnh <5456> megalh <3173> ioudaisti epi <1909> laon <2992> ierousalhm <2419> ton <3588> epi <1909> tou <3588> teicouv <5038> tou <3588> fobhsai <5399> autouv <846> kai <2532> kataspasai opwv <3704> prokatalabwntai thn <3588> polin <4172>

32:19 o <0120> Mdah <03027> ydy <04639> hvem <0776> Urah <05971> yme <0430> yhla <05921> lek <03389> Mlswry <0430> yhla <0413> la <01696> wrbdyw(32:19)

32:19 kai <2532> elalhsen <2980> epi <1909> yeon <2316> ierousalhm <2419> wv <3739> kai <2532> epi <1909> yeouv <2316> lawn <2992> thv <3588> ghv <1065> erga <2041> ceirwn <5495> anyrwpwn <444>

32:20 P <08064> Mymsh <02199> wqezyw <02063> taz <05921> le <05030> aybnh <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesyw <04428> Klmh <02396> whyqzxy <06419> llptyw(32:20)

32:20 kai <2532> proshuxato <4336> ezekiav <1478> o <3588> basileuv <935> kai <2532> hsaiav <2268> uiov <5207> amwv <301> o <3588> profhthv <4396> peri <4012> toutwn <3778> kai <2532> ebohsan <994> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>

32:21 <02719> brxb <05307> whlyph <08033> Ms <04578> wyem <03329> *yayuymw {wayuymw} <0430> wyhla <01004> tyb <0935> abyw <0776> wural <06440> Mynp <01322> tsbb <07725> bsyw <0804> rwsa <04428> Klm <04264> hnxmb <08269> rvw <05057> dygnw <02428> lyx <01368> rwbg <03605> lk <03582> dxkyw <04397> Kalm <03068> hwhy <07971> xlsyw(32:21)

32:21 kai <2532> apesteilen <649> kuriov <2962> aggelon <32> kai <2532> exetriqen pan <3956> dunaton <1415> polemisthn kai <2532> arconta <758> kai <2532> strathgon <4755> en <1722> th <3588> parembolh basilewv <935> assour kai <2532> apestreqen <654> meta <3326> aiscunhv <152> proswpou <4383> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> kai <2532> hlyen <2064> eiv <1519> oikon <3624> tou <3588> yeou <2316> autou <846> kai <2532> twn <3588> exelyontwn <1831> ek <1537> koiliav <2836> autou <846> katebalon <2598> auton <846> en <1722> romfaia

32:22 <05439> bybom <05095> Mlhnyw <03605> lk <03027> dymw <0804> rwsa <04428> Klm <05576> byrxno <03027> dym <03389> Mlswry <03427> ybsy <0853> taw <02396> whyqzxy <0853> ta <03068> hwhy <03467> eswyw(32:22)

32:22 kai <2532> eswsen <4982> kuriov <2962> ezekian <1478> kai <2532> touv <3588> katoikountav en <1722> ierousalhm <2419> ek <1537> ceirov <5495> sennachrim basilewv <935> assour kai <2532> ek <1537> ceirov <5495> pantwn <3956> kai <2532> katepausen <2664> autouv <846> kukloyen <2943>

32:23 o <03651> Nk <0310> yrxam <01471> Mywgh <03605> lk <05869> ynyel <05375> avnyw <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzxyl <04030> twndgmw <03389> Mlswryl <03068> hwhyl <04503> hxnm <0935> Myaybm <07227> Mybrw(32:23)

32:23 kai <2532> polloi <4183> eferon <5342> dwra <1435> tw <3588> kuriw <2962> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> domata <1390> tw <3588> ezekia <1478> basilei <935> iouda <2448> kai <2532> uperhryh kat <2596> ofyalmouv <3788> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> meta <3326> tauta <3778>

32:24 <0> wl <05414> Ntn <04159> tpwmw <0> wl <0559> rmayw <03068> hwhy <0413> la <06419> llptyw <04191> twml <05704> de <02396> whyqzxy <02470> hlx <01992> Mhh <03117> Mymyb(32:24)

32:24 en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> hrrwsthsen ezekiav <1478> ewv <2193> yanatou <2288> kai <2532> proshuxato <4336> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> ephkousen autou <846> kai <2532> shmeion <4592> edwken <1325> autw <846>

32:25 <03389> Mlswryw <03063> hdwhy <05921> lew <07110> Puq <05921> wyle <01961> yhyw <03820> wbl <01361> hbg <03588> yk <02396> whyqzxy <07725> bysh <05921> wyle <01576> lmgk <03808> alw(32:25)

32:25 kai <2532> ou <3364> kata <2596> to <3588> antapodoma o <3739> edwken <1325> autw <846> antapedwken <467> ezekiav <1478> alla <235> uqwyh <5312> h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> ep <1909> auton <846> orgh <3709> kai <2532> epi <1909> ioudan <2455> kai <2532> ierousalhm <2419>

32:26 <02396> whyqzxy <03117> ymyb <03068> hwhy <07110> Puq <05921> Mhyle <0935> ab <03808> alw <03389> Mlswry <03427> ybsyw <01931> awh <03820> wbl <01363> hbgb <02396> whyqzxy <03665> enkyw(32:26)

32:26 kai <2532> etapeinwyh <5013> ezekiav <1478> apo <575> tou <3588> uqouv <5311> thv <3588> kardiav <2588> autou <846> kai <2532> oi <3588> katoikountev ierousalhm <2419> kai <2532> ouk <3364> ephlyen ep <1909> autouv <846> orgh <3709> kuriou <2962> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ezekiou <1478>

32:27 <02532> hdmx <03627> ylk <03605> lklw <04043> Myngmlw <01314> Mymvblw <03368> hrqy <068> Nbalw <02091> bhzlw <03701> Pokl <0> wl <06213> hve <0214> twruaw <03966> dam <07235> hbrh <03519> dwbkw <06239> rse <02396> whyqzxyl <01961> yhyw(32:27)

32:27 kai <2532> egeneto <1096> tw <3588> ezekia <1478> ploutov <4149> kai <2532> doxa <1391> pollh <4183> sfodra <4970> kai <2532> yhsaurouv <2344> epoihsen <4160> eautw <1438> arguriou <694> kai <2532> crusiou <5553> kai <2532> tou <3588> liyou <3037> tou <3588> timiou <5093> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> arwmata <759> kai <2532> oployhkav kai <2532> eiv <1519> skeuh <4632> epiyumhta

32:28 <0220> twrwal <05739> Myrdew <0929> hmhbw <0929> hmhb <03605> lkl <0723> twraw <03323> rhuyw <08492> swrytw <01715> Ngd <08393> tawbtl <04543> twnkomw(32:28)

32:28 kai <2532> poleiv <4172> eiv <1519> ta <3588> genhmata sitou <4621> kai <2532> elaiou <1637> kai <2532> oinou <3631> kai <2532> fatnav <5336> pantov <3956> kthnouv <2934> kai <2532> mandrav eiv <1519> ta <3588> poimnia <4168>

32:29 <03966> dam <07227> br <07399> swkr <0430> Myhla <0> wl <05414> Ntn <03588> yk <07230> brl <01241> rqbw <06629> Nau <04735> hnqmw <0> wl <06213> hve <05892> Myrew(32:29)

32:29 kai <2532> poleiv <4172> av <3739> wkodomhsen <3618> autw <1438> kai <2532> aposkeuhn probatwn <4263> kai <2532> bown <1016> eiv <1519> plhyov <4128> oti <3754> edwken <1325> autw <846> kuriov <2962> aposkeuhn pollhn <4183> sfodra <4970>

32:30 <04639> whvem <03605> lkb <02396> whyqzxy <06743> xluyw <01732> dywd <05892> ryel <04628> hbrem <04295> hjml <03474> Mrsyyw <05945> Nwyleh <01521> Nwxyg <04325> ymym <04161> auwm <0853> ta <05640> Mto <02396> whyqzxy <01931> awhw(32:30)

32:30 autov <846> ezekiav <1478> enefraxen thn <3588> exodon <1841> tou <3588> udatov <5204> giwn to <3588> anw <507> kai <2532> kathuyunen <2720> auta <846> katw <2736> prov <4314> liba <3047> thv <3588> polewv <4172> dauid kai <2532> euodwyh <2137> ezekiav <1478> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> ergoiv <2041> autou <846>

32:31 <03824> wbblb <03605> lk <03045> tedl <05254> wtwonl <0430> Myhlah <05800> wbze <0776> Urab <01961> hyh <0834> rsa <04159> tpwmh <01875> srdl <05921> wyle <07971> Myxlsmh <0894> lbb <08269> yrv <03887> yuylmb <03651> Nkw(32:31)

32:31 kai <2532> outwv <3778> toiv <3588> presbeutaiv twn <3588> arcontwn <758> apo <575> babulwnov <897> toiv <3588> apostaleisin <649> prov <4314> auton <846> puyesyai <4441> par <3844> autou <846> to <3588> terav <5059> o <3739> egeneto <1096> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> egkatelipen <1459> auton <846> kuriov <2962> tou <3588> peirasai <3985> auton <846> eidenai ta <3588> en <1722> th <3588> kardia <2588> autou <846>

32:32 <03478> larvyw <03063> hdwhy <04428> yklm <05612> rpo <05921> le <05030> aybnh <0531> Uwma <01121> Nb <03470> whyesy <02377> Nwzxb <03789> Mybwtk <02005> Mnh <02617> wydoxw <02396> whyqzxy <01697> yrbd <03499> rtyw(32:32)

32:32 kai <2532> ta <3588> kataloipa <2645> twn <3588> logwn <3056> ezekiou <1478> kai <2532> to <3588> eleov <1656> autou <846> idou <2400> gegraptai <1125> en <1722> th <3588> profhteia <4394> hsaiou <2268> uiou <5207> amwv <301> tou <3588> profhtou <4396> kai <2532> epi <1909> bibliou <975> basilewn <935> iouda <2448> kai <2532> israhl <2474>

32:33 P <08478> wytxt <01121> wnb <04519> hsnm <04427> Klmyw <03389> Mlswry <03427> ybsyw <03063> hdwhy <03605> lk <04194> wtwmb <0> wl <06213> wve <03519> dwbkw <01732> dywd <01121> ynb <06913> yrbq <04608> hlemb <06912> whrbqyw <01> wytba <05973> Me <02396> whyqzxy <07901> bksyw(32:33)

32:33 kai <2532> ekoimhyh <2837> ezekiav <1478> meta <3326> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> kai <2532> eyaqan <2290> auton <846> en <1722> anabasei tafwn <5028> uiwn <5207> dauid kai <2532> doxan <1391> kai <2532> timhn <5092> edwkan <1325> autw <846> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> autou <846> pav <3956> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> ebasileusen <936> manasshv <3128> uiov <5207> autou <846> ant <473> autou <846>TIP #22: Untuk membuka tautan pada Boks Temuan di jendela baru, gunakan klik kanan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA