TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 15:1-33

15:1 o <03068> hwhy <01697> yrbd <06963> lwql <08085> ems <06258> htew <03478> larvy <05921> le <05971> wme <05921> le <04428> Klml <04886> Kxsml <03068> hwhy <07971> xls <0853> yta <07586> lwas <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(15:1)

15:1 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> saoul <4549> eme <1473> apesteilen <649> kuriov <2962> crisai <5548> se <4771> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> nun <3568> akoue <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962>

15:2 <04714> Myrumm <05927> wtleb <01870> Krdb <0> wl <07760> Mv <0834> rsa <03478> larvyl <06002> qlme <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <06485> ytdqp <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(15:2)

15:2 tade <3592> eipen kuriov <2962> sabawy <4519> nun <3568> ekdikhsw <1556> a <3739> epoihsen <4160> amalhk tw <3588> israhl <2474> wv <3739> aphnthsen <528> autw <846> en <1722> th <3588> odw <3598> anabainontov <305> autou <846> ex <1537> aiguptou <125>

15:3 o <02543> rwmx <05704> dew <01581> lmgm <07716> hv <05704> dew <07794> rwsm <03243> qnwy <05704> dew <05768> llem <0802> hsa <05704> de <0376> syam <04191> htmhw <05921> wyle <02550> lmxt <03808> alw <0> wl <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <02763> Mtmrxhw <06002> qlme <0853> ta <05221> htykhw <01980> Kl <06258> hte(15:3)

15:3 kai <2532> nun <3568> poreuou <4198> kai <2532> pataxeiv <3960> ton <3588> amalhk kai <2532> ierim kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> kai <2532> ou <3364> peripoihsh ex <1537> autou <846> kai <2532> exoleyreuseiv auton <846> kai <2532> anayematieiv <332> auton <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> kai <2532> ou <3364> feish <5339> ap <575> autou <846> kai <2532> apokteneiv <615> apo <575> androv <435> kai <2532> ewv <2193> gunaikov <1135> kai <2532> apo <575> nhpiou <3516> ewv <2193> yhlazontov <2337> kai <2532> apo <575> moscou <3448> ewv <2193> probatou <4263> kai <2532> apo <575> kamhlou <2574> ewv <2193> onou <3688>

15:4 <03063> hdwhy <0376> sya <0853> ta <0505> Mypla <06235> trvew <07273> ylgr <0505> Pla <03967> Mytam <02923> Myaljb <06485> Mdqpyw <05971> Meh <0853> ta <07586> lwas <08085> emsyw(15:4)

15:4 kai <2532> parhggeilen <3853> saoul <4549> tw <3588> law <2992> kai <2532> episkeptetai <1980> autouv <846> en <1722> galgaloiv tetrakosiav <5071> ciliadav <5505> tagmatwn <5001> kai <2532> ton <3588> ioudan <2455> triakonta <5144> ciliadav <5505> tagmatwn <5001>

15:5 <05158> lxnb <07378> bryw <06002> qlme <05892> rye <05704> de <07586> lwas <0935> abyw(15:5)

15:5 kai <2532> hlyen <2064> saoul <4549> ewv <2193> twn <3588> polewn <4172> amalhk kai <2532> enhdreusen <1748> en <1722> tw <3588> ceimarrw

15:6 <06002> qlme <08432> Kwtm <07017> ynyq <05493> royw <04714> Myrumm <05927> Mtwleb <03478> larvy <01121> ynb <03605> lk <05973> Me <02617> dox <06213> htyve <0859> htaw <05973> wme <0622> Kpoa <06435> Np <06003> yqlme <08432> Kwtm <03381> wdr <05493> wro <01980> wkl <07017> ynyqh <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(15:6)

15:6 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> ton <3588> kinaion apelye <565> kai <2532> ekklinon <1578> ek <1537> mesou <3319> tou <3588> amalhkitou mh <3165> prosyw <4369> se <4771> met <3326> autou <846> kai <2532> su <4771> epoihsav <4160> eleov <1656> meta <3326> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> en <1722> tw <3588> anabainein <305> autouv <846> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> exeklinen <1578> o <3588> kinaiov ek <1537> mesou <3319> amalhk

15:7 <04714> Myrum <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <07793> rws <0935> Kawb <02341> hlywxm <06002> qlme <0853> ta <07586> lwas <05221> Kyw(15:7)

15:7 kai <2532> epataxen <3960> saoul <4549> ton <3588> amalhk apo <575> euilat ewv <2193> sour epi <1909> proswpou <4383> aiguptou <125>

15:8 <02719> brx <06310> ypl <02763> Myrxh <05971> Meh <03605> lk <0853> taw <02416> yx <06002> qlme <04428> Klm <090> gga <0853> ta <08610> vptyw(15:8)

15:8 kai <2532> sunelaben <4815> ton <3588> agag basilea <935> amalhk zwnta <2198> kai <2532> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ierim apekteinen <615> en <1722> stomati <4750> romfaiav

15:9 P <02763> wmyrxh <0853> hta <04549> omnw <0959> hzbmn <04399> hkalmh <03605> lkw <02763> Mmyrxh <014> wba <03808> alw <02896> bwjh <03605> lk <05921> lew <03733> Myrkh <05921> lew <04932> Mynsmhw <01241> rqbhw <06629> Nauh <04315> bjym <05921> lew <090> gga <05921> le <05971> Mehw <07586> lwas <02550> lmxyw(15:9)

15:9 kai <2532> periepoihsato saoul <4549> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> ton <3588> agag zwnta <2198> kai <2532> ta <3588> agaya <18> twn <3588> poimniwn <4168> kai <2532> twn <3588> boukoliwn kai <2532> twn <3588> edesmatwn kai <2532> twn <3588> ampelwnwn <290> kai <2532> pantwn <3956> twn <3588> agaywn <18> kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> auta <846> exoleyreusai kai <2532> pan <3956> ergon <2041> htimwmenon <821> kai <2532> exoudenwmenon exwleyreusan

15:10 <0559> rmal <08050> lawms <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(15:10)

15:10 kai <2532> egenhyh <1096> rhma <4487> kuriou <2962> prov <4314> samouhl <4545> legwn <3004>

15:11 <03915> hlylh <03605> lk <03068> hwhy <0413> la <02199> qezyw <08050> lawmsl <02734> rxyw <06965> Myqh <03808> al <01697> yrbd <0853> taw <0310> yrxam <07725> bs <03588> yk <04428> Klml <07586> lwas <0853> ta <04427> ytklmh <03588> yk <05162> ytmxn(15:11)

15:11 parakeklhmai oti <3754> ebasileusa <936> ton <3588> saoul <4549> eiv <1519> basilea <935> oti <3754> apestreqen <654> apo <575> opisyen mou <1473> kai <2532> touv <3588> logouv <3056> mou <1473> ouk <3364> ethrhsen <5083> kai <2532> hyumhsen <120> samouhl <4545> kai <2532> ebohsen <994> prov <4314> kurion <2962> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571>

15:12 <01537> lglgh <03381> dryw <05674> rbeyw <05437> boyw <03027> dy <0> wl <05324> byum <02009> hnhw <03760> hlmrkh <07586> lwas <0935> ab <0559> rmal <08050> lawmsl <05046> dgyw <01242> rqbb <07586> lwas <07122> tarql <08050> lawms <07925> Mksyw(15:12)

15:12 kai <2532> wryrisen <3719> samouhl <4545> kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> apanthsin israhl <2474> prwi <4404> kai <2532> aphggelh tw <3588> samouhl <4545> legontev <3004> hkei <1854> saoul <4549> eiv <1519> karmhlon kai <2532> anestaken <450> autw <846> ceira <5495> kai <2532> epestreqen <1994> to <3588> arma <716> kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> galgala prov <4314> saoul <4549> kai <2532> idou <2400> autov <846> aneferen <399> olokautwsin tw <3588> kuriw <2962> ta <3588> prwta <4413> twn <3588> skulwn <4661> wn <3739> hnegken <5342> ex <1537> amalhk

15:13 <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <06965> ytmyqh <03068> hwhyl <0859> hta <01288> Kwrb <07586> lwas <0> wl <0559> rmayw <07586> lwas <0413> la <08050> lawms <0935> abyw(15:13)

15:13 kai <2532> paregeneto <3854> samouhl <4545> prov <4314> saoul <4549> kai <2532> eipen autw <846> saoul <4549> euloghtov <2128> su <4771> tw <3588> kuriw <2962> esthsa <2476> panta <3956> osa <3745> elalhsen <2980> kuriov <2962>

15:14 <08085> ems <0595> ykna <0834> rsa <01241> rqbh <06963> lwqw <0241> ynzab <02088> hzh <06629> Nauh <06963> lwq <04100> hmw <08050> lawms <0559> rmayw(15:14)

15:14 kai <2532> eipen samouhl <4545> kai <2532> tiv <5100> h <3588> fwnh <5456> tou <3588> poimniou <4168> toutou <3778> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> mou <1473> kai <2532> fwnh <5456> twn <3588> bown <1016> wn <3739> egw <1473> akouw <191>

15:15 o <02763> wnmrxh <03498> rtwyh <0853> taw <0430> Kyhla <03068> hwhyl <02076> xbz <04616> Neml <01241> rqbhw <06629> Nauh <04315> bjym <05921> le <05971> Meh <02550> lmx <0834> rsa <0935> Mwaybh <06003> yqlmem <07586> lwas <0559> rmayw(15:15)

15:15 kai <2532> eipen saoul <4549> ex <1537> amalhk hnegka <5342> auta <846> a <3739> periepoihsato o <3588> laov <2992> ta <3588> kratista <2908> tou <3588> poimniou <4168> kai <2532> twn <3588> bown <1016> opwv <3704> tuyh <2380> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sou <4771> kai <2532> ta <3588> loipa exwleyreusa

15:16 o <01696> rbd <0> wl <0559> *rmayw {wrmayw} <03915> hlylh <0413> yla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <0> Kl <05046> hdygaw <07503> Prh <07586> lwas <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(15:16)

15:16 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> saoul <4549> anev <447> kai <2532> apaggelw soi <4771> a <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> me <1473> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> eipen autw <846> lalhson <2980>

15:17 <03478> larvy <05921> le <04428> Klml <03068> hwhy <04886> Kxsmyw <0859> hta <03478> larvy <07626> yjbs <07218> sar <05869> Kynyeb <0859> hta <06996> Njq <0518> Ma <03808> awlh <08050> lawms <0559> rmayw(15:17)

15:17 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> saoul <4549> ouci <3364> mikrov <3398> su <4771> ei <1510> enwpion <1799> autou <846> hgoumenov <2233> skhptrou fulhv <5443> israhl <2474> kai <2532> ecrisen <5548> se <4771> kuriov <2962> eiv <1519> basilea <935> epi <1909> israhl <2474>

15:18 <0853> Mta <03615> Mtwlk <05704> de <0> wb <03898> tmxlnw <06002> qlme <0853> ta <02400> Myajxh <0853> ta <02763> htmrxhw <01980> Kl <0559> rmayw <01870> Krdb <03068> hwhy <07971> Kxlsyw(15:18)

15:18 kai <2532> apesteilen <649> se <4771> kuriov <2962> en <1722> odw <3598> kai <2532> eipen soi <4771> poreuyhti <4198> kai <2532> exoleyreuson touv <3588> amartanontav <264> eiv <1519> eme <1473> ton <3588> amalhk kai <2532> polemhseiv <4170> autouv <846> ewv <2193> sunteleshv <4931> autouv <846>

15:19 o <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> vetw <07998> llsh <0413> la <05860> jetw <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> tems <03808> al <04100> hmlw(15:19)

15:19 kai <2532> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> hkousav <191> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> all <235> wrmhsav <3729> tou <3588> yesyai <5087> epi <1909> ta <3588> skula <4661> kai <2532> epoihsav <4160> to <3588> ponhron <4190> enwpion <1799> kuriou <2962>

15:20 <02763> ytmrxh <06002> qlme <0853> taw <06002> qlme <04428> Klm <090> gga <0853> ta <0935> aybaw <03068> hwhy <07971> ynxls <0834> rsa <01870> Krdb <01980> Klaw <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> ytems <0834> rsa <08050> lawms <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(15:20)

15:20 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> samouhl <4545> dia <1223> to <3588> akousai <191> me <1473> thv <3588> fwnhv <5456> tou <3588> laou <2992> kai <2532> eporeuyhn <4198> en <1722> th <3588> odw <3598> h <3739> apesteilen <649> me <1473> kuriov <2962> kai <2532> hgagon <71> ton <3588> agag basilea <935> amalhk kai <2532> ton <3588> amalhk exwleyreusa

15:21 <01537> lglgb <0430> Kyhla <03068> hwhyl <02076> xbzl <02764> Mrxh <07225> tysar <01241> rqbw <06629> Nau <07998> llshm <05971> Meh <03947> xqyw(15:21)

15:21 kai <2532> elaben <2983> o <3588> laov <2992> twn <3588> skulwn <4661> poimnia <4168> kai <2532> boukolia ta <3588> prwta <4413> tou <3588> exoleyreumatov yusai <2380> enwpion <1799> kuriou <2962> yeou <2316> hmwn <1473> en <1722> galgaloiv

15:22 <0352> Mylya <02459> blxm <07181> bysqhl <02896> bwj <02077> xbzm <08085> ems <02009> hnh <03068> hwhy <06963> lwqb <08085> emsk <02077> Myxbzw <05930> twleb <03068> hwhyl <02656> Upxh <08050> lawms <0559> rmayw(15:22)

15:22 kai <2532> eipen samouhl <4545> ei <1487> yelhton tw <3588> kuriw <2962> olokautwmata <3646> kai <2532> yusiai <2378> wv <3739> to <3588> akousai <191> fwnhv <5456> kuriou <2962> idou <2400> akoh <189> uper <5228> yusian <2378> agayh <18> kai <2532> h <3588> epakroasiv uper <5228> stear kriwn

15:23 o <04428> Klmm <03988> Koamyw <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <03988> toam <03282> Ney <06484> ruph <08655> Myprtw <0205> Nwaw <04805> yrm <07081> Moq <02403> tajx <03588> yk(15:23)

15:23 oti <3754> amartia <266> oiwnisma estin <1510> odunhn <3601> kai <2532> ponouv <4192> yerafin epagousin oti <3754> exoudenwsav <1847> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> exoudenwsei <1847> se <4771> kuriov <2962> mh <3165> einai <1510> basilea <935> epi <1909> israhl <2474>

15:24 <06963> Mlwqb <08085> emsaw <05971> Meh <0853> ta <03372> ytary <03588> yk <01697> Kyrbd <0853> taw <03068> hwhy <06310> yp <0853> ta <05674> ytrbe <03588> yk <02398> ytajx <08050> lawms <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(15:24)

15:24 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> samouhl <4545> hmarthka <264> oti <3754> parebhn <3845> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> kai <2532> to <3588> rhma <4487> sou <4771> oti <3754> efobhyhn <5399> ton <3588> laon <2992> kai <2532> hkousa <191> thv <3588> fwnhv <5456> autwn <846>

15:25 <03068> hwhyl <07812> hwxtsaw <05973> yme <07725> bwsw <02403> ytajx <0853> ta <04994> an <05375> av <06258> htew(15:25)

15:25 kai <2532> nun <3568> aron <142> dh <1161> to <3588> amarthma <265> mou <1473> kai <2532> anastreqon <390> met <3326> emou <1473> kai <2532> proskunhsw <4352> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771>

15:26 o <03478> larvy <05921> le <04428> Klm <01961> twyhm <03068> hwhy <03988> Koamyw <03068> hwhy <01697> rbd <0853> ta <03988> htoam <03588> yk <05973> Kme <07725> bwsa <03808> al <07586> lwas <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(15:26)

15:26 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> saoul <4549> ouk <3364> anastrefw <390> meta <3326> sou <4771> oti <3754> exoudenwsav <1847> to <3588> rhma <4487> kuriou <2962> kai <2532> exoudenwsei <1847> se <4771> kuriov <2962> tou <3588> mh <3165> einai <1510> basilea <935> epi <1909> ton <3588> israhl <2474>

15:27 <07167> erqyw <04598> wlyem <03671> Pnkb <02388> qzxyw <01980> tkll <08050> lawms <05437> boyw(15:27)

15:27 kai <2532> apestreqen <654> samouhl <4545> to <3588> proswpon <4383> autou <846> tou <3588> apelyein <565> kai <2532> ekrathsen <2902> saoul <4549> tou <3588> pterugiou <4419> thv <3588> diploidov autou <846> kai <2532> dierrhxen auto <846>

15:28 <04480> Kmm <02896> bwjh <07453> Kerl <05414> hntnw <03117> Mwyh <05921> Kylem <03478> larvy <04468> twklmm <0853> ta <03068> hwhy <07167> erq <08050> lawms <0413> wyla <0559> rmayw(15:28)

15:28 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> samouhl <4545> dierrhxen kuriov <2962> thn <3588> basileian <932> israhl <2474> ek <1537> ceirov <5495> sou <4771> shmeron <4594> kai <2532> dwsei <1325> authn <846> tw <3588> plhsion <4139> sou <4771> tw <3588> agayw <18> uper <5228> se <4771>

15:29 <05162> Mxnhl <01931> awh <0120> Mda <03808> al <03588> yk <05162> Mxny <03808> alw <08266> rqsy <03808> al <03478> larvy <05331> xun <01571> Mgw(15:29)

15:29 kai <2532> diaireyhsetai <1244> israhl <2474> eiv <1519> duo <1417> kai <2532> ouk <3364> apostreqei <654> oude <3761> metanohsei <3340> oti <3754> ouc <3364> wv <3739> anyrwpov <444> estin <1510> tou <3588> metanohsai <3340> autov <846>

15:30 <0430> Kyhla <03068> hwhyl <07812> ytywxtshw <05973> yme <07725> bwsw <03478> larvy <05048> dgnw <05971> yme <02205> ynqz <05048> dgn <04994> an <03513> yndbk <06258> hte <02398> ytajx <0559> rmayw(15:30)

15:30 kai <2532> eipen saoul <4549> hmarthka <264> alla <235> doxason <1392> me <1473> dh <1161> enwpion <1799> presbuterwn <4245> israhl <2474> kai <2532> enwpion <1799> laou <2992> mou <1473> kai <2532> anastreqon <390> met <3326> emou <1473> kai <2532> proskunhsw <4352> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> sou <4771>

15:31 o <03068> hwhyl <07586> lwas <07812> wxtsyw <07586> lwas <0310> yrxa <08050> lawms <07725> bsyw(15:31)

15:31 kai <2532> anestreqen <390> samouhl <4545> opisw <3694> saoul <4549> kai <2532> prosekunhsen <4352> tw <3588> kuriw <2962>

15:32 o <04194> twmh <04751> rm <05493> ro <0403> Nka <090> gga <0559> rmayw <04574> tndem <090> gga <0413> wyla <01980> Klyw <06002> qlme <04428> Klm <090> gga <0853> ta <0413> yla <05066> wsygh <08050> lawms <0559> rmayw(15:32)

15:32 kai <2532> eipen samouhl <4545> prosagagete <4317> moi <1473> ton <3588> agag basilea <935> amalhk kai <2532> proshlyen <4334> prov <4314> auton <846> agag tremwn <5141> kai <2532> eipen agag ei <1487> outwv <3778> pikrov <4089> o <3588> yanatov <2288>

15:33 o <01537> lglgb <03068> hwhy <06440> ynpl <090> gga <0853> ta <08050> lawms <08158> Posyw <0517> Kma <0802> Mysnm <07921> lkst <03651> Nk <02719> Kbrx <0802> Mysn <07921> hlks <0834> rsak <08050> lawms <0559> rmayw(15:33)

15:33 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> agag kayoti <2530> hteknwsen gunaikav <1135> h <3588> romfaia sou <4771> outwv <3778> ateknwyhsetai ek <1537> gunaikwn <1135> h <3588> mhthr <3384> sou <4771> kai <2532> esfaxen <4969> samouhl <4545> ton <3588> agag enwpion <1799> kuriou <2962> en <1722> galgalTIP #34: Tip apa yang ingin Anda lihat di sini? Beritahu kami dengan klik "Laporan Masalah/Saran" di bagian bawah halaman. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA