TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Keluaran 32

32:1 <0> wl <01961> hyh <04100> hm <03045> wnedy <03808> al <04714> Myrum <0776> Uram <05927> wnleh <0834> rsa <0376> syah <04872> hsm <02088> hz <03588> yk <06440> wnynpl <01980> wkly <0834> rsa <0430> Myhla <0> wnl <06213> hve <06965> Mwq <0413> wyla <0559> wrmayw <0175> Nrha <05921> le <05971> Meh <06950> lhqyw <02022> rhh <04480> Nm <03381> tdrl <04872> hsm <0954> ssb <03588> yk <05971> Meh <07200> aryw(32:1)

32:1 kai <2532> idwn <3708> o <3588> laov <2992> oti <3754> kecroniken <5549> mwushv katabhnai <2597> ek <1537> tou <3588> orouv <3735> sunesth o <3588> laov <2992> epi <1909> aarwn <2> kai <2532> legousin <3004> autw <846> anasthyi <450> kai <2532> poihson <4160> hmin <1473> yeouv <2316> oi <3739> proporeusontai <4313> hmwn <1473> o <3588> gar <1063> mwushv outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> ov <3739> exhgagen <1806> hmav <1473> ex <1537> aiguptou <125> ouk <3364> oidamen ti <5100> gegonen <1096> autw <846>

32:2 <0413> yla <0935> waybhw <01323> Mkytnbw <01121> Mkynb <0802> Mkysn <0241> ynzab <0834> rsa <02091> bhzh <05141> ymzn <06561> wqrp <0175> Nrha <0413> Mhla <0559> rmayw(32:2)

32:2 kai <2532> legei <3004> autoiv <846> aarwn <2> perielesye <4014> ta <3588> enwtia ta <3588> crusa ta <3588> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> twn <3588> gunaikwn <1135> umwn <4771> kai <2532> yugaterwn <2364> kai <2532> enegkate <5342> prov <4314> me <1473>

32:3 <0175> Nrha <0413> la <0935> waybyw <0241> Mhynzab <0834> rsa <02091> bhzh <05141> ymzn <0853> ta <05971> Meh <03605> lk <06561> wqrptyw(32:3)

32:3 kai <2532> perieilanto <4014> pav <3956> o <3588> laov <2992> ta <3588> enwtia ta <3588> crusa ta <3588> en <1722> toiv <3588> wsin <3775> autwn <846> kai <2532> hnegkan <5342> prov <4314> aarwn <2>

32:4 <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Kwleh <0834> rsa <03478> larvy <0430> Kyhla <0428> hla <0559> wrmayw <04541> hkom <05695> lge <06213> whveyw <02747> jrxb <0853> wta <03335> ruyw <03027> Mdym <03947> xqyw(32:4)

32:4 kai <2532> edexato <1209> ek <1537> twn <3588> ceirwn <5495> autwn <846> kai <2532> eplasen <4111> auta <846> en <1722> th <3588> grafidi kai <2532> epoihsen <4160> auta <846> moscon <3448> cwneuton kai <2532> eipen outoi <3778> oi <3588> yeoi <2316> sou <4771> israhl <2474> oitinev <3748> anebibasan <307> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

32:5 <04279> rxm <03068> hwhyl <02282> gx <0559> rmayw <0175> Nrha <07121> arqyw <06440> wynpl <04196> xbzm <01129> Nbyw <0175> Nrha <07200> aryw(32:5)

32:5 kai <2532> idwn <3708> aarwn <2> wkodomhsen <3618> yusiasthrion <2379> katenanti autou <846> kai <2532> ekhruxen <2784> aarwn <2> legwn <3004> eorth <1859> tou <3588> kuriou <2962> aurion <839>

32:6 P <06711> qxul <06965> wmqyw <08354> wtsw <0398> lkal <05971> Meh <03427> bsyw <08002> Mymls <05066> wsgyw <05930> tle <05927> wleyw <04283> trxmm <07925> wmyksyw(32:6)

32:6 kai <2532> oryrisav <3719> th <3588> epaurion <1887> anebibasen <307> olokautwmata <3646> kai <2532> proshnegken <4374> yusian <2378> swthriou <4992> kai <2532> ekayisen <2523> o <3588> laov <2992> fagein <2068> kai <2532> piein <4095> kai <2532> anesthsan <450> paizein <3815>

32:7 <04714> Myrum <0776> Uram <05927> tyleh <0834> rsa <05971> Kme <07843> txs <03588> yk <03381> dr <01980> Kl <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(32:7)

32:7 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004> badize to <3588> tacov <5034> enteuyen <1782> katabhyi <2597> hnomhsen gar <1063> o <3588> laov <2992> sou <4771> ouv <3739> exhgagev <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

32:8 <04714> Myrum <0776> Uram <05927> Kwleh <0834> rsa <03478> larvy <0430> Kyhla <0428> hla <0559> wrmayw <0> wl <02076> wxbzyw <0> wl <07812> wwxtsyw <04541> hkom <05695> lge <0> Mhl <06213> wve <06680> Mtywu <0834> rsa <01870> Krdh <04480> Nm <04118> rhm <05493> wro(32:8)

32:8 parebhsan <3845> tacu <5036> ek <1537> thv <3588> odou <3598> hv <3739> eneteilw <1781> autoiv <846> epoihsan <4160> eautoiv <1438> moscon <3448> kai <2532> proskekunhkasin <4352> autw <846> kai <2532> teyukasin <2380> autw <846> kai <2532> eipan outoi <3778> oi <3588> yeoi <2316> sou <4771> israhl <2474> oitinev <3748> anebibasan <307> se <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

32:9 <01931> awh <06203> Pre <07186> hsq <05971> Me <02009> hnhw <02088> hzh <05971> Meh <0853> ta <07200> ytyar <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(32:9)

32:9

32:10 <01419> lwdg <01471> ywgl <0853> Ktwa <06213> hveaw <03615> Mlkaw <0> Mhb <0639> ypa <02734> rxyw <0> yl <03240> hxynh <06258> htew(32:10)

32:10 kai <2532> nun <3568> eason <1439> me <1473> kai <2532> yumwyeiv <2373> orgh <3709> eiv <1519> autouv <846> ektriqw autouv <846> kai <2532> poihsw <4160> se <4771> eiv <1519> eynov <1484> mega <3173>

32:11 <02389> hqzx <03027> dybw <01419> lwdg <03581> xkb <04714> Myrum <0776> Uram <03318> tauwh <0834> rsa <05971> Kmeb <0639> Kpa <02734> hrxy <03068> hwhy <04100> hml <0559> rmayw <0430> wyhla <03068> hwhy <06440> ynp <0853> ta <04872> hsm <02470> lxyw(32:11)

32:11 kai <2532> edehyh <1210> mwushv enanti <1725> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> eipen ina <2443> ti <5100> kurie <2962> yumoi <2373> orgh <3709> eiv <1519> ton <3588> laon <2992> sou <4771> ouv <3739> exhgagev <1806> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> en <1722> iscui <2479> megalh <3173> kai <2532> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> sou <4771> tw <3588> uqhlw <5308>

32:12 <05971> Kmel <07451> herh <05921> le <05162> Mxnhw <0639> Kpa <02740> Nwrxm <07725> bws <0127> hmdah <06440> ynp <05921> lem <03615> Mtlklw <02022> Myrhb <0853> Mta <02026> grhl <03318> Mayuwh <07451> herb <0559> rmal <04713> Myrum <0559> wrmay <04100> hml(32:12)

32:12 mhpote <3379> eipwsin oi <3588> aiguptioi <124> legontev <3004> meta <3326> ponhriav <4189> exhgagen <1806> autouv <846> apokteinai <615> en <1722> toiv <3588> oresin <3735> kai <2532> exanalwsai autouv <846> apo <575> thv <3588> ghv <1065> pausai <3973> thv <3588> orghv <3709> tou <3588> yumou <2372> sou <4771> kai <2532> ilewv <2436> genou <1096> epi <1909> th <3588> kakia <2549> tou <3588> laou <2992> sou <4771>

32:13 <05769> Mlel <05157> wlxnw <02233> Mkerzl <05414> Nta <0559> ytrma <0834> rsa <02063> tazh <0776> Urah <03605> lkw <08064> Mymsh <03556> ybkwkk <02233> Mkerz <0853> ta <07235> hbra <0413> Mhla <01696> rbdtw <0> Kb <0> Mhl <07650> tebsn <0834> rsa <05650> Kydbe <03478> larvylw <03327> qxuyl <085> Mhrbal <02142> rkz(32:13)

32:13 mnhsyeiv <3403> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> twn <3588> swn <4674> oiketwn <3610> oiv <3739> wmosav kata <2596> seautou <4572> kai <2532> elalhsav <2980> prov <4314> autouv <846> legwn <3004> poluplhyunw to <3588> sperma <4690> umwn <4771> wsei <5616> ta <3588> astra <798> tou <3588> ouranou <3772> tw <3588> plhyei <4128> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> hn <3739> eipav dounai <1325> tw <3588> spermati <4690> autwn <846> kai <2532> kayexousin <2722> authn <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165>

32:14 P <05971> wmel <06213> twvel <01696> rbd <0834> rsa <07451> herh <05921> le <03068> hwhy <05162> Mxnyw(32:14)

32:14 kai <2532> ilasyh <2433> kuriov <2962> peri <4012> thv <3588> kakiav <2549> hv <3739> eipen poihsai <4160> ton <3588> laon <2992> autou <846>

32:15 <03789> Mybtk <01992> Mh <02088> hzmw <02088> hzm <05676> Mhyrbe <08147> ynsm <03789> Mybtk <03871> txl <03027> wdyb <05715> tdeh <03871> txl <08147> ynsw <02022> rhh <04480> Nm <04872> hsm <03381> dryw <06437> Npyw(32:15)

32:15 kai <2532> apostreqav <654> mwushv katebh <2597> apo <575> tou <3588> orouv <3735> kai <2532> ai <3588> duo <1417> plakev <4109> tou <3588> marturiou <3142> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autou <846> plakev <4109> liyinai <3035> katagegrammenai ex <1537> amfoterwn twn <3588> merwn <3313> autwn <846> enyen kai <2532> enyen hsan <1510> gegrammenai <1125>

32:16 <03871> txlh <05921> le <02801> twrx <01931> awh <0430> Myhla <04385> btkm <04385> btkmhw <01992> hmh <0430> Myhla <04639> hvem <03871> txlhw(32:16)

32:16 kai <2532> ai <3588> plakev <4109> ergon <2041> yeou <2316> hsan <1510> kai <2532> h <3588> grafh <1124> grafh <1124> yeou <2316> estin <1510> kekolammenh en <1722> taiv <3588> plaxin <4109>

32:17 <04264> hnxmb <04421> hmxlm <06963> lwq <04872> hsm <0413> la <0559> rmayw <07452> *herb <05971> Meh <06963> lwq <0853> ta <03091> eswhy <08085> emsyw(32:17)

32:17 kai <2532> akousav <191> ihsouv <2424> thn <3588> fwnhn <5456> tou <3588> laou <2992> krazontwn <2896> legei <3004> prov <4314> mwushn fwnh <5456> polemou <4171> en <1722> th <3588> parembolh

32:18 <08085> ems <0595> ykna <06030> twne <06963> lwq <02476> hswlx <06030> twne <06963> lwq <0369> Nyaw <01369> hrwbg <06030> twne <06963> lwq <0369> Nya <0559> rmayw(32:18)

32:18 kai <2532> legei <3004> ouk <3364> estin <1510> fwnh <5456> exarcontwn kat <2596> iscun <2479> oude <3761> fwnh <5456> exarcontwn trophv <5157> alla <235> fwnhn <5456> exarcontwn oinou <3631> egw <1473> akouw <191>

32:19 <02022> rhh <08478> txt <0853> Mta <07665> rbsyw <03871> txlh <0853> ta <03027> *wydym {wdym} <07993> Klsyw <04872> hsm <0639> Pa <02734> rxyw <04246> tlxmw <05695> lgeh <0853> ta <07200> aryw <04264> hnxmh <0413> la <07126> brq <0834> rsak <01961> yhyw(32:19)

32:19 kai <2532> hnika <2259> hggizen <1448> th <3588> parembolh ora <3708> ton <3588> moscon <3448> kai <2532> touv <3588> corouv <5525> kai <2532> orgisyeiv <3710> yumw <2372> mwushv erriqen apo <575> twn <3588> ceirwn <5495> autou <846> tav <3588> duo <1417> plakav <4109> kai <2532> sunetriqen <4937> autav <846> upo <5259> to <3588> orov <3735>

32:20 <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <08248> qsyw <04325> Mymh <06440> ynp <05921> le <02219> rzyw <01854> qd <0834> rsa <05704> de <02912> Nxjyw <0784> sab <08313> Prvyw <06213> wve <0834> rsa <05695> lgeh <0853> ta <03947> xqyw(32:20)

32:20 kai <2532> labwn <2983> ton <3588> moscon <3448> on <3739> epoihsan <4160> katekausen <2618> auton <846> en <1722> puri <4442> kai <2532> kathlesen auton <846> lepton kai <2532> espeiren <4687> auton <846> epi <1909> to <3588> udwr <5204> kai <2532> epotisen <4222> auto <846> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474>

32:21 <01419> hldg <02401> hajx <05921> wyle <0935> tabh <03588> yk <02088> hzh <05971> Meh <0> Kl <06213> hve <04100> hm <0175> Nrha <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw(32:21)

32:21 kai <2532> eipen mwushv tw <3588> aarwn <2> ti <5100> epoihsen <4160> soi <4771> o <3588> laov <2992> outov <3778> oti <3754> ephgagev ep <1909> autouv <846> amartian <266> megalhn <3173>

32:22 <01931> awh <07451> erb <03588> yk <05971> Meh <0853> ta <03045> tedy <0859> hta <0113> ynda <0639> Pa <02734> rxy <0408> la <0175> Nrha <0559> rmayw(32:22)

32:22 kai <2532> eipen aarwn <2> prov <4314> mwushn mh <3165> orgizou <3710> kurie <2962> su <4771> gar <1063> oidav to <3588> ormhma <3731> tou <3588> laou <2992> toutou <3778>

32:23 <0> wl <01961> hyh <04100> hm <03045> wnedy <03808> al <04714> Myrum <0776> Uram <05927> wnleh <0834> rsa <0376> syah <04872> hsm <02088> hz <03588> yk <06440> wnynpl <01980> wkly <0834> rsa <0430> Myhla <0> wnl <06213> hve <0> yl <0559> wrmayw(32:23)

32:23 legousin <3004> gar <1063> moi <1473> poihson <4160> hmin <1473> yeouv <2316> oi <3739> proporeusontai <4313> hmwn <1473> o <3588> gar <1063> mwushv outov <3778> o <3588> anyrwpov <444> ov <3739> exhgagen <1806> hmav <1473> ex <1537> aiguptou <125> ouk <3364> oidamen ti <5100> gegonen <1096> autw <846>

32:24 <02088> hzh <05695> lgeh <03318> auyw <0784> sab <07993> whklsaw <0> yl <05414> wntyw <06561> wqrpth <02091> bhz <04310> yml <0> Mhl <0559> rmaw(32:24)

32:24 kai <2532> eipa autoiv <846> ei <1487> tini <5100> uparcei <5225> crusia <5553> perielesye <4014> kai <2532> edwkan <1325> moi <1473> kai <2532> erriqa eiv <1519> to <3588> pur <4442> kai <2532> exhlyen <1831> o <3588> moscov <3448> outov <3778>

32:25 <06965> Mhymqb <08103> humsl <0175> Nrha <06544> herp <03588> yk <01931> awh <06544> erp <03588> yk <05971> Meh <0853> ta <04872> hsm <07200> aryw(32:25)

32:25 kai <2532> idwn <3708> mwushv ton <3588> laon <2992> oti <3754> dieskedastai dieskedasen gar <1063> autouv <846> aarwn <2> epicarma toiv <3588> upenantioiv autwn <846>

32:26 <03878> ywl <01121> ynb <03605> lk <0413> wyla <0622> wpoayw <0413> yla <03068> hwhyl <04310> ym <0559> rmayw <04264> hnxmh <08179> resb <04872> hsm <05975> dmeyw(32:26)

32:26 esth <2476> de <1161> mwushv epi <1909> thv <3588> pulhv <4439> thv <3588> parembolhv kai <2532> eipen tiv <5100> prov <4314> kurion <2962> itw <1510> prov <4314> me <1473> sunhlyon <4905> oun <3767> prov <4314> auton <846> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> leui <3017>

32:27 <07138> wbrq <0853> ta <0376> syaw <07453> wher <0853> ta <0376> syaw <0251> wyxa <0853> ta <0376> sya <02026> wgrhw <04264> hnxmb <08179> resl <08179> resm <07725> wbwsw <05674> wrbe <03409> wkry <05921> le <02719> wbrx <0376> sya <07760> wmyv <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0> Mhl <0559> rmayw(32:27)

32:27 kai <2532> legei <3004> autoiv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> yesye <5087> ekastov <1538> thn <3588> eautou <1438> romfaian epi <1909> ton <3588> mhron <3313> kai <2532> dielyate <1330> kai <2532> anakamqate <344> apo <575> pulhv <4439> epi <1909> pulhn <4439> dia <1223> thv <3588> parembolhv kai <2532> apokteinate <615> ekastov <1538> ton <3588> adelfon <80> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> ton <3588> eggista <1451> autou <846>

32:28 <0376> sya <0505> ypla <07969> tslsk <01931> awhh <03117> Mwyb <05971> Meh <04480> Nm <05307> lpyw <04872> hsm <01697> rbdk <03878> ywl <01121> ynb <06213> wveyw(32:28)

32:28 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> uioi <5207> leui <3017> kaya <2505> elalhsen <2980> autoiv <846> mwushv kai <2532> epesan <4098> ek <1537> tou <3588> laou <2992> en <1722> ekeinh <1565> th <3588> hmera <2250> eiv <1519> trisciliouv <5153> andrav <435>

32:29 <01293> hkrb <03117> Mwyh <05921> Mkyle <05414> ttlw <0251> wyxabw <01121> wnbb <0376> sya <03588> yk <03068> hwhyl <03117> Mwyh <03027> Mkdy <04390> walm <04872> hsm <0559> rmayw(32:29)

32:29 kai <2532> eipen autoiv <846> mwushv eplhrwsate <4137> tav <3588> ceirav <5495> umwn <4771> shmeron <4594> kuriw <2962> ekastov <1538> en <1722> tw <3588> uiw <5207> h <2228> tw <3588> adelfw <80> doyhnai <1325> ef <1909> umav <4771> eulogian <2129>

32:30 <02403> Mktajx <01157> deb <03722> hrpka <0194> ylwa <03068> hwhy <0413> la <05927> hlea <06258> htew <01419> hldg <02401> hajx <02398> Mtajx <0859> Mta <05971> Meh <0413> la <04872> hsm <0559> rmayw <04283> trxmm <01961> yhyw(32:30)

32:30 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> thn <3588> aurion <839> eipen mwushv prov <4314> ton <3588> laon <2992> umeiv <4771> hmarthkate <264> amartian <266> megalhn <3173> kai <2532> nun <3568> anabhsomai <305> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> ina <2443> exilaswmai peri <4012> thv <3588> amartiav <266> umwn <4771>

32:31 <02091> bhz <0430> yhla <0> Mhl <06213> wveyw <01419> hldg <02401> hajx <02088> hzh <05971> Meh <02398> ajx <0577> ana <0559> rmayw <03068> hwhy <0413> la <04872> hsm <07725> bsyw(32:31)

32:31 upestreqen <5290> de <1161> mwushv prov <4314> kurion <2962> kai <2532> eipen deomai <1189> kurie <2962> hmarthken <264> o <3588> laov <2992> outov <3778> amartian <266> megalhn <3173> kai <2532> epoihsan <4160> eautoiv <1438> yeouv <2316> crusouv

32:32 <03789> tbtk <0834> rsa <05612> Krpom <04994> an <04229> ynxm <0369> Nya <0518> Maw <02403> Mtajx <05375> avt <0518> Ma <06258> htew(32:32)

32:32 kai <2532> nun <3568> ei <1487> men <3303> afeiv autoiv <846> thn <3588> amartian <266> afev ei <1487> de <1161> mh <3165> exaleiqon <1813> me <1473> ek <1537> thv <3588> biblou <976> sou <4771> hv <3739> egraqav <1125>

32:33 <05612> yrpom <04229> wnxma <0> yl <02398> ajx <0834> rsa <04310> ym <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(32:33)

32:33 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> mwushn ei <1487> tiv <5100> hmarthken <264> enwpion <1799> mou <1473> exaleiqw <1813> auton <846> ek <1537> thv <3588> biblou <976> mou <1473>

32:34 <02403> Mtajx <05921> Mhyle <06485> ytdqpw <06485> ydqp <03117> Mwybw <06440> Kynpl <01980> Kly <04397> ykalm <02009> hnh <0> Kl <01696> ytrbd <0834> rsa <0413> la <05971> Meh <0853> ta <05148> hxn <01980> Kl <06258> htew(32:34)

32:34 nuni <3570> de <1161> badize katabhyi <2597> kai <2532> odhghson <3594> ton <3588> laon <2992> touton <3778> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> eipa soi <4771> idou <2400> o <3588> aggelov <32> mou <1473> proporeuetai <4313> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771> h <3739> d <1161> an <302> hmera <2250> episkeptwmai epaxw ep <1909> autouv <846> thn <3588> amartian <266> autwn <846>

32:35 o <0175> Nrha <06213> hve <0834> rsa <05695> lgeh <0853> ta <06213> wve <0834> rsa <05921> le <05971> Meh <0853> ta <03068> hwhy <05062> Pgyw(32:35)

32:35 kai <2532> epataxen <3960> kuriov <2962> ton <3588> laon <2992> peri <4012> thv <3588> poihsewv <4162> tou <3588> moscou <3448> ou <3739> epoihsen <4160> aarwn <2>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA