TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Daniel 11

11:1 <0> wl <04581> zwemlw <02388> qyzxml <05975> ydme <04075> ydmh <01867> swyrdl <0259> txa <08141> tnsb <0589> ynaw(11:1)

11:1 kai <2532> egw <1473> en <1722> etei <2094> prwtw <4413> kurou esthn <2476> eiv <1519> kratov <2904> kai <2532> iscun <2479>

11:2 <03120> Nwy <04438> twklm <0853> ta <03605> lkh <05782> ryey <06239> wrseb <02393> wtqzxkw <03605> lkm <01419> lwdg <06239> rse <06238> rysey <07243> yeybrhw <06539> orpl <05975> Mydme <04428> Myklm <07969> hsls <05750> dwe <02009> hnh <0> Kl <05046> dyga <0571> tma <06258> htew(11:2)

11:2 kai <2532> nun <3568> alhyeian <225> anaggelw <312> soi <4771> idou <2400> eti <2089> treiv <5140> basileiv <935> anasthsontai <450> en <1722> th <3588> persidi <4069> kai <2532> o <3588> tetartov <5067> plouthsei <4147> plouton <4149> megan <3173> para <3844> pantav <3956> kai <2532> meta <3326> to <3588> krathsai <2902> auton <846> tou <3588> ploutou <4149> autou <846> epanasthsetai pasaiv <3956> basileiaiv <932> ellhnwn <1672>

11:3 <07522> wnwurk <06213> hvew <07227> br <04474> lsmm <04910> lsmw <01368> rwbg <04428> Klm <05975> dmew(11:3)

11:3 kai <2532> anasthsetai <450> basileuv <935> dunatov <1415> kai <2532> kurieusei <2961> kurieiav pollhv <4183> kai <2532> poihsei <4160> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846>

11:4 <0428> hla <0905> dblm <0312> Myrxalw <04438> wtwklm <05428> stnt <03588> yk <04910> lsm <0834> rsa <04915> wlsmk <03808> alw <0319> wtyrxal <03808> alw <08064> Mymsh <07307> twxwr <0702> ebral <02673> Uxtw <04438> wtwklm <07665> rbst <05975> wdmekw(11:4)

11:4 kai <2532> wv <3739> an <302> sth <2476> h <3588> basileia <932> autou <846> suntribhsetai <4937> kai <2532> diaireyhsetai <1244> eiv <1519> touv <3588> tessarav <5064> anemouv <417> tou <3588> ouranou <3772> kai <2532> ouk <3364> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> autou <846> oude <3761> kata <2596> thn <3588> kurieian autou <846> hn <3739> ekurieusen <2961> oti <3754> ektilhsetai h <3588> basileia <932> autou <846> kai <2532> eteroiv <2087> ektov <1622> toutwn <3778>

11:5 <04475> wtlsmm <07227> br <04474> lsmm <04910> lsmw <05921> wyle <02388> qzxyw <08269> wyrv <04480> Nmw <05045> bgnh <04428> Klm <02388> qzxyw(11:5)

11:5 kai <2532> eniscusei <1765> o <3588> basileuv <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> eiv <1519> twn <3588> arcontwn <758> autou <846> eniscusei <1765> ep <1909> auton <846> kai <2532> kurieusei <2961> kurieian pollhn <4183> ep <1909> exousiav <1849> autou <846>

11:6 <06256> Myteb <02388> hqzxmw <03205> hdlyhw <0935> hyaybmw <01931> ayh <05414> Ntntw <02220> werzw <05975> dmey <03808> alw <02220> ewrzh <03581> xwk <06113> ruet <03808> alw <04339> Myrsym <06213> twvel <06828> Nwpuh <04428> Klm <0413> la <0935> awbt <05045> bgnh <04428> Klm <01323> tbw <02266> wrbxty <08141> Myns <07093> Uqlw(11:6)

11:6 kai <2532> meta <3326> ta <3588> eth <2094> autou <846> summeighsontai kai <2532> yugathr <2364> basilewv <935> tou <3588> notou <3558> eiseleusetai <1525> prov <4314> basilea <935> tou <3588> borra tou <3588> poihsai <4160> sunyhkav met <3326> autou <846> kai <2532> ou <3364> krathsei <2902> iscuov <2479> bracionov <1023> kai <2532> ou <3364> sthsetai <2476> to <3588> sperma <4690> autou <846> kai <2532> paradoyhsetai <3860> auth <846> kai <2532> oi <3588> ferontev <5342> authn <846> kai <2532> h <3588> neaniv kai <2532> o <3588> katiscuwn <2729> authn <846> en <1722> toiv <3588> kairoiv <2540>

11:7 <02388> qyzxhw <0> Mhb <06213> hvew <06828> Nwpuh <04428> Klm <04581> zwemb <0935> abyw <02428> lyxh <0413> la <0935> abyw <03653> wnk <08328> hysrs <05342> runm <05975> dmew(11:7)

11:7 kai <2532> sthsetai <2476> ek <1537> tou <3588> anyouv <438> thv <3588> rizhv authv <846> thv <3588> etoimasiav <2091> autou <846> kai <2532> hxei <1854> prov <4314> thn <3588> dunamin <1411> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> ta <3588> uposthrigmata tou <3588> basilewv <935> tou <3588> borra kai <2532> poihsei <4160> en <1722> autoiv <846> kai <2532> katiscusei <2729>

11:8 <06828> Nwpuh <04428> Klmm <05975> dmey <08141> Myns <01931> awhw <04714> Myrum <0935> aby <07628> ybsb <02091> bhzw <03701> Pok <02532> Mtdmx <03627> ylk <05973> Me <05257> Mhykon <05973> Me <0430> Mhyhla <01571> Mgw(11:8)

11:8 kai <2532> ge <1065> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> meta <3326> twn <3588> cwneutwn autwn <846> pan <3956> skeuov <4632> epiyumhton autwn <846> arguriou <694> kai <2532> crusiou <5553> meta <3326> aicmalwsiav <161> oisei <5342> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> autov <846> sthsetai <2476> uper <5228> basilea <935> tou <3588> borra

11:9 <0127> wtmda <0413> la <07725> bsw <05045> bgnh <04428> Klm <04438> twklmb <0935> abw(11:9)

11:9 kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> basileian <932> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> anastreqei <390> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846>

11:10 <04581> *wzem {hzem} <05704> de <01624> *hrgtyw {wrgtyw} <07725> bsyw <05674> rbew <07857> Pjsw <0935> awb <0935> abw <07227> Mybr <02428> Mylyx <01995> Nwmh <0622> wpoaw <01624> wrgty <01121> *wynbw {wnbw} (11:10)

11:10 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autou <846> sunaxousin <4863> oclon <3793> dunamewn <1411> pollwn <4183> kai <2532> eleusetai <2064> ercomenov <2064> kai <2532> katakluzwn <2626> kai <2532> pareleusetai <3928> kai <2532> kayietai <2524> kai <2532> sumprosplakhsetai ewv <2193> thv <3588> iscuov <2479> autou <846>

11:11 <03027> wdyb <01995> Nwmhh <05414> Ntnw <07227> br <01995> Nwmh <05975> dymehw <06828> Nwpuh <04428> Klm <05973> Me <05973> wme <03898> Mxlnw <03318> auyw <05045> bgnh <04428> Klm <04843> rmrmtyw(11:11)

11:11 kai <2532> agrianyhsetai basileuv <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> exeleusetai <1831> kai <2532> polemhsei <4170> meta <3326> basilewv <935> tou <3588> borra kai <2532> sthsei <2476> oclon <3793> polun <4183> kai <2532> paradoyhsetai <3860> o <3588> oclov <3793> en <1722> ceiri <5495> autou <846>

11:12 <05810> zwey <03808> alw <07239> twabr <05307> lyphw <03824> wbbl <07311> *Mrw {Mwry} <01995> Nwmhh <05375> avnw(11:12)

11:12 kai <2532> lhmqetai <2983> ton <3588> oclon <3793> kai <2532> uqwyhsetai <5312> h <3588> kardia <2588> autou <846> kai <2532> katabalei <2598> muriadav <3461> kai <2532> ou <3364> katiscusei <2729>

11:13 <07227> br <07399> swkrbw <01419> lwdg <02428> lyxb <0935> awb <0935> awby <08141> Myns <06256> Myteh <07093> Uqlw <07223> Nwsarh <04480> Nm <07227> br <01995> Nwmh <05975> dymehw <06828> Nwpuh <04428> Klm <07725> bsw(11:13)

11:13 kai <2532> epistreqei <1994> basileuv <935> tou <3588> borra kai <2532> axei <71> oclon <3793> polun <4183> uper <5228> ton <3588> proteron <4387> kai <2532> eiv <1519> to <3588> telov <5056> twn <3588> kairwn <2540> eniautwn <1763> epeleusetai eisodia en <1722> dunamei <1411> megalh <3173> kai <2532> en <1722> uparxei <5223> pollh <4183>

11:14 <03782> wlsknw <02377> Nwzx <05975> dymehl <05375> wavny <05971> Kme <06530> yuyrp <01121> ynbw <05045> bgnh <04428> Klm <05921> le <05975> wdmey <07227> Mybr <01992> Mhh <06256> Mytebw(11:14)

11:14 kai <2532> en <1722> toiv <3588> kairoiv <2540> ekeinoiv <1565> polloi <4183> epanasthsontai epi <1909> basilea <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> twn <3588> loimwn <3061> tou <3588> laou <2992> sou <4771> eparyhsontai tou <3588> sthsai <2476> orasin <3706> kai <2532> asyenhsousin <770>

11:15 <05975> dmel <03581> xk <0369> Nyaw <04005> wyrxbm <05971> Mew <05975> wdmey <03808> al <05045> bgnh <02220> twerzw <04013> twrubm <05892> rye <03920> dklw <05550> hllwo <08210> Kpsyw <06828> Nwpuh <04428> Klm <0935> abyw(11:15)

11:15 kai <2532> eiseleusetai <1525> basileuv <935> tou <3588> borra kai <2532> ekceei <1632> proscwma kai <2532> sullhmqetai <4815> poleiv <4172> ocurav kai <2532> oi <3588> bracionev <1023> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> notou <3558> ou <3364> sthsontai <2476> kai <2532> anasthsontai <450> oi <3588> eklektoi <1588> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> iscuv <2479> tou <3588> sthnai <2476>

11:16 <03027> wdyb <03615> hlkw <06643> ybuh <0776> Urab <05975> dmeyw <06440> wynpl <05975> dmwe <0369> Nyaw <07522> wnwurk <0413> wyla <0935> abh <06213> veyw(11:16)

11:16 kai <2532> poihsei <4160> o <3588> eisporeuomenov <1531> prov <4314> auton <846> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> estwv <2476> kata <2596> proswpon <4383> autou <846> kai <2532> sthsetai <2476> en <1722> gh <1065> tou <3588> sabi kai <2532> suntelesyhsetai <4931> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846>

11:17 <01961> hyht <0> wl <03808> alw <05975> dmet <03808> alw <07843> htyxshl <0> wl <05414> Nty <0802> Mysnh <01323> tbw <06213> hvew <05973> wme <03477> Myrsyw <04438> wtwklm <03605> lk <08633> Pqtb <0935> awbl <06440> wynp <07760> Mvyw(11:17)

11:17 kai <2532> taxei <5021> to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiselyein <1525> en <1722> iscui <2479> pashv <3956> thv <3588> basileiav <932> autou <846> kai <2532> euyeia <2117> panta <3956> met <3326> autou <846> poihsei <4160> kai <2532> yugatera <2364> twn <3588> gunaikwn <1135> dwsei <1325> autw <846> tou <3588> diafyeirai <1311> authn <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> parameinh <3887> kai <2532> ouk <3364> autw <846> estai <1510>

11:18 <0> wl <07725> bysy <02781> wtprx <01115> ytlb <0> wl <02781> wtprx <07101> Nyuq <07673> tybshw <07227> Mybr <03920> dklw <0339> Myyal <06440> wynp <07725> *Mvyw {bsyw} (11:18)

11:18 kai <2532> epistreqei <1994> to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiv <1519> tav <3588> nhsouv <3520> kai <2532> sullhmqetai <4815> pollav <4183> kai <2532> katapausei <2664> arcontav <758> oneidismou <3680> autwn <846> plhn <4133> oneidismov <3680> autou <846> epistreqei <1994> autw <846>

11:19 <04672> aumy <03808> alw <05307> lpnw <03782> lsknw <0776> wura <04581> yzweml <06440> wynp <07725> bsyw(11:19)

11:19 kai <2532> epistreqei <1994> to <3588> proswpon <4383> autou <846> eiv <1519> thn <3588> iscun <2479> thv <3588> ghv <1065> autou <846> kai <2532> asyenhsei <770> kai <2532> peseitai <4098> kai <2532> ouc <3364> eureyhsetai <2147>

11:20 <04421> hmxlmb <03808> alw <0639> Mypab <03808> alw <07665> rbsy <0259> Mydxa <03117> Mymybw <04438> twklm <01925> rdh <05065> vgwn <05674> rybem <03653> wnk <05921> le <05975> dmew(11:20)

11:20 kai <2532> anasthsetai <450> ek <1537> thv <3588> rizhv autou <846> futon basileiav <932> epi <1909> thn <3588> etoimasian <2091> autou <846> parabibazwn prasswn <4238> doxan <1391> basileiav <932> kai <2532> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> ekeinaiv <1565> suntribhsetai <4937> kai <2532> ouk <3364> en <1722> proswpoiv <4383> oude <3761> en <1722> polemw <4171>

11:21 <02519> twqlqlxb <04438> twklm <02388> qyzxhw <07962> hwlsb <0935> abw <04438> twklm <01935> dwh <05921> wyle <05414> wntn <03808> alw <0959> hzbn <03653> wnk <05921> le <05975> dmew(11:21)

11:21 sthsetai <2476> epi <1909> thn <3588> etoimasian <2091> autou <846> exoudenwyh <1847> kai <2532> ouk <3364> edwkan <1325> ep <1909> auton <846> doxan <1391> basileiav <932> kai <2532> hxei <1854> en <1722> euyhnia kai <2532> katiscusei <2729> basileiav <932> en <1722> olisyrhmasin

11:22 <01285> tyrb <05057> dygn <01571> Mgw <07665> wrbsyw <06440> wynplm <07857> wpjsy <07858> Pjsh <02220> twerzw(11:22)

11:22 kai <2532> bracionev <1023> tou <3588> katakluzontov <2626> kataklusyhsontai <2626> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> suntribhsontai <4937> kai <2532> hgoumenov <2233> diayhkhv <1242>

11:23 <01471> ywg <04592> jemb <06105> Muew <05927> hlew <04820> hmrm <06213> hvey <0413> wyla <02266> twrbxth <04480> Nmw(11:23)

11:23 kai <2532> apo <575> twn <3588> sunanameixewn prov <4314> auton <846> poihsei <4160> dolon <1388> kai <2532> anabhsetai <305> kai <2532> uperiscusei autou <846> en <1722> oligw <3641> eynei <1484>

11:24 <06256> te <05704> dew <04284> wytbsxm <02803> bsxy <04013> Myrubm <05921> lew <0967> rwzby <01992> Mhl <07399> swkrw <07998> llsw <0961> hzb <01> wytba <01> twbaw <01> wytba <06213> wve <03808> al <0834> rsa <06213> hvew <0935> awby <04082> hnydm <04924> ynmsmbw <07962> hwlsb(11:24)

11:24 kai <2532> en <1722> euyhnia kai <2532> en <1722> piosin cwraiv <5561> hxei <1854> kai <2532> poihsei <4160> a <3739> ouk <3364> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> autou <846> kai <2532> oi <3588> paterev <3962> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> pronomhn kai <2532> skula <4661> kai <2532> uparxin <5223> autoiv <846> diaskorpiei <1287> kai <2532> ep <1909> aigupton <125> logieitai <3049> logismouv <3053> autou <846> kai <2532> ewv <2193> kairou <2540>

11:25 <04284> twbsxm <05921> wyle <02803> wbsxy <03588> yk <05975> dmey <03808> alw <03966> dam <05704> de <06099> Mwuew <01419> lwdg <02428> lyxb <04421> hmxlml <01624> hrgty <05045> bgnh <04428> Klmw <01419> lwdg <02428> lyxb <05045> bgnh <04428> Klm <05921> le <03824> wbblw <03581> wxk <05782> reyw(11:25)

11:25 kai <2532> exegeryhsetai <1825> h <3588> iscuv <2479> autou <846> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autou <846> epi <1909> basilea <935> tou <3588> notou <3558> en <1722> dunamei <1411> megalh <3173> kai <2532> o <3588> basileuv <935> tou <3588> notou <3558> sunaqei polemon <4171> en <1722> dunamei <1411> megalh <3173> kai <2532> iscura <2478> sfodra <4970> kai <2532> ou <3364> sthsetai <2476> oti <3754> logiountai <3049> ep <1909> auton <846> logismouv <3053>

11:26 <07227> Mybr <02491> Myllx <05307> wlpnw <07857> Pwjsy <02428> wlyxw <07665> whwrbsy <06598> wgb <0> tp <0398> ylkaw(11:26)

11:26 kai <2532> fagontai <2068> ta <3588> deonta <1210> autou <846> kai <2532> suntriqousin <4937> auton <846> kai <2532> dunameiv <1411> kataklusei <2626> kai <2532> pesountai <4098> traumatiai polloi <4183>

11:27 <04150> dewml <07093> Uq <05750> dwe <03588> yk <06743> xlut <03808> alw <01696> wrbdy <03577> bzk <0259> dxa <07979> Nxls <05921> lew <04827> erml <03824> Mbbl <04428> Myklmh <08147> Mhynsw(11:27)

11:27 kai <2532> amfoteroi oi <3588> basileiv <935> ai <3588> kardiai <2588> autwn <846> eiv <1519> ponhrian <4189> kai <2532> epi <1909> trapezh <5132> mia <1519> qeudh <5571> lalhsousin <2980> kai <2532> ou <3364> kateuyunei <2720> oti <3754> eti <2089> perav <4009> eiv <1519> kairon <2540>

11:28 <0776> wural <07725> bsw <06213> hvew <06944> sdq <01285> tyrb <05921> le <03824> wbblw <01419> lwdg <07399> swkrb <0776> wura <07725> bsyw(11:28)

11:28 kai <2532> epistreqei <1994> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846> en <1722> uparxei <5223> pollh <4183> kai <2532> h <3588> kardia <2588> autou <846> epi <1909> diayhkhn <1242> agian <40> kai <2532> poihsei <4160> kai <2532> epistreqei <1994> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> autou <846>

11:29 <0314> hnrxakw <07223> hnsark <01961> hyht <03808> alw <05045> bgnb <0935> abw <07725> bwsy <04150> dewml(11:29)

11:29 eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> epistreqei <1994> kai <2532> hxei <1854> en <1722> tw <3588> notw <3558> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> wv <3739> h <3588> prwth <4413> kai <2532> wv <3739> h <3588> escath <2078>

11:30 <06944> sdq <01285> tyrb <05800> ybze <05921> le <0995> Nbyw <07725> bsw <06213> hvew <06944> sdwq <01285> tyrb <05921> le <02194> Mezw <07725> bsw <03512> haknw <03794> Mytk <06716> Myyu <0> wb <0935> wabw(11:30)

11:30 kai <2532> eiseleusontai <1525> en <1722> autw <846> oi <3588> ekporeuomenoi <1607> kitioi kai <2532> tapeinwyhsetai <5013> kai <2532> epistreqei <1994> kai <2532> yumwyhsetai <2373> epi <1909> diayhkhn <1242> agian <40> kai <2532> poihsei <4160> kai <2532> epistreqei <1994> kai <2532> sunhsei <4920> epi <1909> touv <3588> katalipontav <2641> diayhkhn <1242> agian <40>

11:31 <08074> Mmwsm <08251> Uwqsh <05414> wntnw <08548> dymth <05493> wryohw <04581> zwemh <04720> sdqmh <02490> wllxw <05975> wdmey <04480> wnmm <02220> Myerzw(11:31)

11:31 kai <2532> spermata <4690> ex <1537> autou <846> anasthsontai <450> kai <2532> bebhlwsousin <953> to <3588> agiasma thv <3588> dunasteiav kai <2532> metasthsousin <3179> ton <3588> endelecismon kai <2532> dwsousin <1325> bdelugma <946> hfanismenon

11:32 <06213> wvew <02388> wqzxy <0430> wyhla <03045> yedy <05971> Mew <02514> twqlxb <02610> Pynxy <01285> tyrb <07561> yeysrmw(11:32)

11:32 kai <2532> oi <3588> anomountev diayhkhn <1242> epaxousin en <1722> olisyrhmasin kai <2532> laov <2992> ginwskontev <1097> yeon <2316> autou <846> katiscusousin <2729> kai <2532> poihsousin <4160>

11:33 <03117> Mymy <0961> hzbbw <07628> ybsb <03852> hbhlbw <02719> brxb <03782> wlsknw <07227> Mybrl <0995> wnyby <05971> Me <07919> ylykvmw(11:33)

11:33 kai <2532> oi <3588> sunetoi <4908> tou <3588> laou <2992> sunhsousin <4920> eiv <1519> polla <4183> kai <2532> asyenhsousin <770> en <1722> romfaia kai <2532> en <1722> flogi <5395> kai <2532> en <1722> aicmalwsia <161> kai <2532> en <1722> diarpagh hmerwn <2250>

11:34 <02519> twqlqlxb <07227> Mybr <05921> Mhyle <03867> wwlnw <04592> jem <05828> rze <05826> wrzey <03782> Mlskhbw(11:34)

11:34 kai <2532> en <1722> tw <3588> asyenhsai <770> autouv <846> bohyhyhsontai <997> bohyeian <996> mikran <3398> kai <2532> prosteyhsontai <4369> ep <1909> autouv <846> polloi <4183> en <1722> olisyrhmasin

11:35 <04150> dewml <05750> dwe <03588> yk <07093> Uq <06256> te <05704> de <03835> Nbllw <01305> rrblw <0> Mhb <06884> Pwrul <03782> wlsky <07919> Mylykvmh <04480> Nmw(11:35)

11:35 kai <2532> apo <575> twn <3588> sunientwn <4920> asyenhsousin <770> tou <3588> purwsai <4448> autouv <846> kai <2532> tou <3588> eklexasyai kai <2532> tou <3588> apokalufyhnai <601> ewv <2193> kairou <2540> perav <4009> oti <3754> eti <2089> eiv <1519> kairon <2540>

11:36 <06213> htven <02782> hurxn <03588> yk <02195> Mez <03615> hlk <05704> de <06743> xyluhw <06381> twalpn <01696> rbdy <0410> Myla <0410> la <05921> lew <0410> la <03605> lk <05921> le <01431> ldgtyw <07311> Mmwrtyw <04428> Klmh <07522> wnwurk <06213> hvew(11:36)

11:36 kai <2532> poihsei <4160> kata <2596> to <3588> yelhma <2307> autou <846> kai <2532> uqwyhsetai <5312> o <3588> basileuv <935> kai <2532> megalunyhsetai <3170> epi <1909> panta <3956> yeon <2316> kai <2532> lalhsei <2980> uperogka <5246> kai <2532> kateuyunei <2720> mecriv ou <3739> suntelesyh <4931> h <3588> orgh <3709> eiv <1519> gar <1063> sunteleian <4930> ginetai <1096>

11:37 <01431> ldgty <03605> lk <05921> le <03588> yk <0995> Nyby <03808> al <0433> hwla <03605> lk <05921> lew <0802> Mysn <02532> tdmx <05921> lew <0995> Nyby <03808> al <01> wytba <0430> yhla <05921> lew(11:37)

11:37 kai <2532> epi <1909> pantav <3956> yeouv <2316> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> ou <3364> sunhsei <4920> kai <2532> epi <1909> epiyumian <1939> gunaikwn <1135> kai <2532> epi <1909> pan <3956> yeon <2316> ou <3364> sunhsei <4920> oti <3754> epi <1909> pantav <3956> megalunyhsetai <3170>

11:38 <02530> twdmxbw <03368> hrqy <068> Nbabw <03701> Pokbw <02091> bhzb <03513> dbky <01> wytba <03045> whedy <03808> al <0834> rsa <0433> hwlalw <03513> dbky <03653> wnk <05921> le <04581> Myzem <0433> hlalw(11:38)

11:38 kai <2532> yeon <2316> mawzin epi <1909> topou <5117> autou <846> doxasei <1392> kai <2532> yeon <2316> on <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> oi <3588> paterev <3962> autou <846> doxasei <1392> en <1722> crusw kai <2532> argurw <696> kai <2532> liyw <3037> timiw <5093> kai <2532> en <1722> epiyumhmasin

11:39 <04242> ryxmb <02505> qlxy <0127> hmdaw <07227> Mybrb <04910> Mlysmhw <03519> dwbk <07235> hbry <05234> *ryky {rykh} <0834> rsa <05236> rkn <0433> hwla <05973> Me <04581> Myzem <04013> yrubml <06213> hvew(11:39)

11:39 kai <2532> poihsei <4160> toiv <3588> ocurwmasin <3794> twn <3588> katafugwn meta <3326> yeou <2316> allotriou <245> kai <2532> plhyunei <4129> doxan <1391> kai <2532> upotaxei <5293> autoiv <846> pollouv <4183> kai <2532> ghn <1065> dielei <1244> en <1722> dwroiv <1435>

11:40 <05674> rbew <07857> Pjsw <0776> twurab <0935> abw <07227> twbr <0591> twynabw <06571> Mysrpbw <07393> bkrb <06828> Nwpuh <04428> Klm <05921> wyle <08175> retvyw <05045> bgnh <04428> Klm <05973> wme <05055> xgnty <07093> Uq <06256> tebw(11:40)

11:40 kai <2532> en <1722> kairou <2540> perati <4009> sugkeratisyhsetai meta <3326> tou <3588> basilewv <935> tou <3588> notou <3558> kai <2532> sunacyhsetai <4863> ep <1909> auton <846> basileuv <935> tou <3588> borra en <1722> armasin <716> kai <2532> en <1722> ippeusin <2460> kai <2532> en <1722> nausin <3491> pollaiv <4183> kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> suntriqei <4937> kai <2532> pareleusetai <3928>

11:41 <05983> Nwme <01121> ynb <07225> tysarw <04124> bawmw <0123> Mwda <03027> wdym <04422> wjlmy <0428> hlaw <03782> wlsky <07227> twbrw <06643> ybuh <0776> Urab <0935> abw(11:41)

11:41 kai <2532> eiseleusetai <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> sabi kai <2532> polloi <4183> asyenhsousin <770> kai <2532> outoi <3778> diaswyhsontai <1295> ek <1537> ceirov <5495> autou <846> edwm kai <2532> mwab kai <2532> arch <746> uiwn <5207> ammwn

11:42 <06413> hjylpl <01961> hyht <03808> al <04714> Myrum <0776> Uraw <0776> twurab <03027> wdy <07971> xlsyw(11:42)

11:42 kai <2532> ektenei <1614> thn <3588> ceira <5495> autou <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> gh <1065> aiguptou <125> ouk <3364> estai <1510> eiv <1519> swthrian <4991>

11:43 <04703> wydeumb <03569> Myskw <03864> Myblw <04714> Myrum <02530> twdmx <03605> lkbw <03701> Pokhw <02091> bhzh <04362> ynmkmb <04910> lsmw(11:43)

11:43 kai <2532> kurieusei <2961> en <1722> toiv <3588> apokrufoiv <614> tou <3588> crusou kai <2532> tou <3588> argurou <696> kai <2532> en <1722> pasin <3956> epiyumhtoiv aiguptou <125> kai <2532> libuwn kai <2532> aiyiopwn <128> en <1722> toiv <3588> ocurwmasin <3794> autwn <846>

11:44 <07227> Mybr <02763> Myrxhlw <08045> dymshl <01419> hldg <02534> amxb <03318> auyw <06828> Nwpumw <04217> xrzmm <0926> whlhby <08052> twemsw(11:44)

11:44 kai <2532> akoai <189> kai <2532> spoudai <4710> taraxousin <5015> auton <846> ex <1537> anatolwn <395> kai <2532> apo <575> borra kai <2532> hxei <1854> en <1722> yumw <2372> pollw <4183> tou <3588> afanisai kai <2532> tou <3588> anayematisai <332> pollouv <4183>

11:45 <0> wl <05826> rzwe <0369> Nyaw <07093> wuq <05704> de <0935> abw <06944> sdq <06643> ybu <02022> rhl <03220> Mymy <0996> Nyb <0643> wndpa <0168> ylha <05193> ejyw(11:45)

11:45 kai <2532> phxei <4078> thn <3588> skhnhn <4633> autou <846> efadanw ana <303> meson <3319> twn <3588> yalasswn <2281> eiv <1519> orov <3735> sabi agion <40> kai <2532> hxei <1854> ewv <2193> merouv <3313> autou <846> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> o <3588> ruomenov auton <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA