TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Daniel 9

9:1 <03778> Mydvk <04438> twklm <05921> le <04427> Klmh <0834> rsa <04074> ydm <02233> erzm <0325> swrwsxa <01121> Nb <01867> swyrdl <0259> txa <08141> tnsb(9:1)

9:1 en <1722> tw <3588> prwtw <4413> etei <2094> dareiou tou <3588> uiou <5207> asouhrou apo <575> tou <3588> spermatov <4690> twn <3588> mhdwn <3370> ov <3739> ebasileusen <936> epi <1909> basileian <932> caldaiwn <5466>

9:2 <08141> hns <07657> Myebs <03389> Mlswry <02723> twbrxl <04390> twalml <05030> aybnh <03414> hymry <0413> la <03068> hwhy <01697> rbd <01961> hyh <0834> rsa <08141> Mynsh <04557> rpom <05612> Myrpob <0995> ytnyb <01840> laynd <0589> yna <04427> wklml <0259> txa <08141> tnsb(9:2)

9:2 en <1722> etei <2094> eni <1519> thv <3588> basileiav <932> autou <846> egw <1473> danihl <1158> sunhka <4920> en <1722> taiv <3588> bubloiv <976> ton <3588> ariymon <706> twn <3588> etwn <2094> ov <3739> egenhyh <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> ieremian <2408> ton <3588> profhthn <4396> eiv <1519> sumplhrwsin erhmwsewv <2050> ierousalhm <2419> ebdomhkonta <1440> eth <2094>

9:3 <0665> rpaw <08242> qvw <06685> Mwub <08469> Mynwnxtw <08605> hlpt <01245> sqbl <0430> Myhlah <0136> ynda <0413> la <06440> ynp <0853> ta <05414> hntaw(9:3)

9:3 kai <2532> edwka <1325> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> ekzhthsai <1567> proseuchn <4335> kai <2532> dehseiv <1162> en <1722> nhsteiaiv <3521> kai <2532> sakkw <4526> kai <2532> spodw <4700>

9:4 <04687> wytwum <08104> yrmslw <0157> wybhal <02617> doxhw <01285> tyrbh <08104> rms <03372> arwnhw <01419> lwdgh <0410> lah <0136> ynda <0577> ana <0559> hrmaw <03034> hdwtaw <0430> yhla <03068> hwhyl <06419> hllptaw(9:4)

9:4 kai <2532> proshuxamhn <4336> prov <4314> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> mou <1473> kai <2532> exwmologhsamhn <1843> kai <2532> eipa kurie <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> megav <3173> kai <2532> yaumastov <2298> o <3588> fulasswn <5442> thn <3588> diayhkhn <1242> sou <4771> kai <2532> to <3588> eleov <1656> toiv <3588> agapwsin <25> se <4771> kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> tav <3588> entolav <1785> sou <4771>

9:5 <04941> Kyjpsmmw <04687> Ktwumm <05493> rwow <04775> wndrmw <07561> *wnesrh {wnesrhw} <05753> wnywew <02398> wnajx(9:5)

9:5 hmartomen <264> hdikhsamen <91> hnomhsamen kai <2532> apesthmen kai <2532> exeklinamen <1578> apo <575> twn <3588> entolwn <1785> sou <4771> kai <2532> apo <575> twn <3588> krimatwn <2917> sou <4771>

9:6 <0776> Urah <05971> Me <03605> lk <0413> law <01> wnytbaw <08269> wnyrv <04428> wnyklm <0413> la <08034> Kmsb <01696> wrbd <0834> rsa <05030> Myaybnh <05650> Kydbe <0413> la <08085> wnems <03808> alw(9:6)

9:6 kai <2532> ouk <3364> eishkousamen <1522> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> twn <3588> profhtwn <4396> oi <3739> elaloun <2980> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> prov <4314> touv <3588> basileiv <935> hmwn <1473> kai <2532> arcontav <758> hmwn <1473> kai <2532> paterav <3962> hmwn <1473> kai <2532> prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> thv <3588> ghv <1065>

9:7 <0> Kb <04603> wlem <0834> rsa <04604> Mlemb <08033> Ms <05080> Mtxdh <0834> rsa <0776> twurah <03605> lkb <07350> Myqxrhw <07138> Mybrqh <03478> larvy <03605> lklw <03389> Mlswry <03427> ybswylw <03063> hdwhy <0376> syal <02088> hzh <03117> Mwyk <06440> Mynph <01322> tsb <0> wnlw <06666> hqduh <0136> ynda <0> Kl(9:7)

9:7 soi <4771> kurie <2962> h <3588> dikaiosunh <1343> kai <2532> hmin <1473> h <3588> aiscunh <152> tou <3588> proswpou <4383> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> andri <435> iouda <2448> kai <2532> toiv <3588> enoikousin <1774> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> panti <3956> israhl <2474> toiv <3588> egguv <1451> kai <2532> toiv <3588> makran <3112> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> ou <3739> diespeirav <1289> autouv <846> ekei <1563> en <1722> ayesia autwn <846> h <3739> hyethsan <114> en <1722> soi <4771>

9:8 <0> Kl <02398> wnajx <0834> rsa <01> wnytbalw <08269> wnyrvl <04428> wnyklml <06440> Mynph <01322> tsb <0> wnl <03068> hwhy(9:8)

9:8 kurie <2962> hmin <1473> h <3588> aiscunh <152> tou <3588> proswpou <4383> kai <2532> toiv <3588> basileusin <935> hmwn <1473> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> hmwn <1473> kai <2532> toiv <3588> patrasin <3962> hmwn <1473> oitinev <3748> hmartomen <264> soi <4771>

9:9 <0> wb <04775> wndrm <03588> yk <05547> twxlohw <07356> Mymxrh <0430> wnyhla <0136> yndal(9:9)

9:9 tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> hmwn <1473> oi <3588> oiktirmoi <3628> kai <2532> oi <3588> ilasmoi <2434> oti <3754> apesthmen

9:10 <05030> Myaybnh <05650> wydbe <03027> dyb <06440> wnynpl <05414> Ntn <0834> rsa <08451> wytrwtb <01980> tkll <0430> wnyhla <03069> hwhy <06963> lwqb <08085> wnems <03808> alw(9:10)

9:10 kai <2532> ouk <3364> eishkousamen <1522> thv <3588> fwnhv <5456> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> poreuesyai <4198> en <1722> toiv <3588> nomoiv <3551> autou <846> oiv <3739> edwken <1325> kata <2596> proswpon <4383> hmwn <1473> en <1722> cersin <5495> twn <3588> doulwn <1401> autou <846> twn <3588> profhtwn <4396>

9:11 <0> wl <02398> wnajx <03588> yk <0430> Myhlah <05650> dbe <04872> hsm <08451> trwtb <03789> hbwtk <0834> rsa <07621> hebshw <0423> hlah <05921> wnyle <05413> Kttw <06963> Klqb <08085> ewms <01115> ytlbl <05493> rwow <08451> Ktrwt <0853> ta <05674> wrbe <03478> larvy <03605> lkw(9:11)

9:11 kai <2532> pav <3956> israhl <2474> parebhsan <3845> ton <3588> nomon <3551> sou <4771> kai <2532> exeklinan <1578> tou <3588> mh <3165> akousai <191> thv <3588> fwnhv <5456> sou <4771> kai <2532> ephlyen ef <1909> hmav <1473> h <3588> katara <2671> kai <2532> o <3588> orkov <3727> o <3588> gegrammenov <1125> en <1722> nomw <3551> mwusewv doulou <1401> tou <3588> yeou <2316> oti <3754> hmartomen <264> autw <846>

9:12 <03389> Mlswryb <06213> htven <0834> rsak <08064> Mymsh <03605> lk <08478> txt <06213> htven <03808> al <0834> rsa <01419> hldg <07451> her <05921> wnyle <0935> aybhl <08199> wnwjps <0834> rsa <08199> wnyjps <05921> lew <05921> wnyle <01696> rbd <0834> rsa <01697> *wrbd {wyrbd} <0853> ta <06965> Mqyw(9:12)

9:12 kai <2532> esthsen <2476> touv <3588> logouv <3056> autou <846> ouv <3739> elalhsen <2980> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> epi <1909> touv <3588> kritav <2923> hmwn <1473> oi <3739> ekrinon <2919> hmav <1473> epagagein ef <1909> hmav <1473> kaka <2556> megala <3173> oia <3634> ou <3364> gegonen <1096> upokatw <5270> pantov <3956> tou <3588> ouranou <3772> kata <2596> ta <3588> genomena <1096> en <1722> ierousalhm <2419>

9:13 <0571> Ktmab <07919> lykvhlw <05771> wnnwem <07725> bwsl <0430> wnyhla <03068> hwhy <06440> ynp <0854> ta <02470> wnylx <03808> alw <05921> wnyle <0935> hab <02063> tazh <07451> herh <03605> lk <0853> ta <04872> hsm <08451> trwtb <03789> bwtk <0834> rsak(9:13)

9:13 kaywv <2531> gegraptai <1125> en <1722> tw <3588> nomw <3551> mwush panta <3956> ta <3588> kaka <2556> tauta <3778> hlyen <2064> ef <1909> hmav <1473> kai <2532> ouk <3364> edehyhmen <1210> tou <3588> proswpou <4383> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> hmwn <1473> apostreqai <654> apo <575> twn <3588> adikiwn <93> hmwn <1473> kai <2532> tou <3588> sunienai <4920> en <1722> pash <3956> alhyeia <225> sou <4771>

9:14 <06963> wlqb <08085> wnems <03808> alw <06213> hve <0834> rsa <04639> wyvem <03605> lk <05921> le <0430> wnyhla <03068> hwhy <06662> qydu <03588> yk <05921> wnyle <0935> haybyw <07451> herh <05921> le <03068> hwhy <08245> dqsyw(9:14)

9:14 kai <2532> egrhgorhsen kuriov <2962> kai <2532> ephgagen auta <846> ef <1909> hmav <1473> oti <3754> dikaiov <1342> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> epi <1909> pasan <3956> thn <3588> poihsin <4162> autou <846> hn <3739> epoihsen <4160> kai <2532> ouk <3364> eishkousamen <1522> thv <3588> fwnhv <5456> autou <846>

9:15 <07561> wnesr <02398> wnajx <02088> hzh <03117> Mwyk <08034> Ms <0> Kl <06213> vetw <02389> hqzx <03027> dyb <04714> Myrum <0776> Uram <05971> Kme <0853> ta <03318> tauwh <0834> rsa <0430> wnyhla <0136> ynda <06258> htew(9:15)

9:15 kai <2532> nun <3568> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> ov <3739> exhgagev <1806> ton <3588> laon <2992> sou <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> epoihsav <4160> seautw <4572> onoma <3686> wv <3739> h <3588> hmera <2250> auth <3778> hmartomen <264> hnomhsamen

9:16 <05439> wnytbybo <03605> lkl <02781> hprxl <05971> Kmew <03389> Mlswry <01> wnytba <05771> twnwebw <02399> wnyajxb <03588> yk <06944> Ksdq <02022> rh <03389> Mlswry <05892> Kryem <02534> Ktmxw <0639> Kpa <04994> an <07725> bsy <06666> Ktqdu <03605> lkk <0136> ynda(9:16)

9:16 kurie <2962> en <1722> pash <3956> elehmosunh <1654> sou <4771> apostrafhtw <654> dh <1161> o <3588> yumov <2372> sou <4771> kai <2532> h <3588> orgh <3709> sou <4771> apo <575> thv <3588> polewv <4172> sou <4771> ierousalhm <2419> orouv <3735> agiou <40> sou <4771> oti <3754> hmartomen <264> kai <2532> en <1722> taiv <3588> adikiaiv <93> hmwn <1473> kai <2532> twn <3588> paterwn <3962> hmwn <1473> ierousalhm <2419> kai <2532> o <3588> laov <2992> sou <4771> eiv <1519> oneidismon <3680> egeneto <1096> en <1722> pasin <3956> toiv <3588> perikuklw hmwn <1473>

9:17 <0136> ynda <04616> Neml <08076> Mmsh <04720> Ksdqm <05921> le <06440> Kynp <0215> rahw <08469> wynwnxt <0413> law <05650> Kdbe <08605> tlpt <0413> la <0430> wnyhla <08085> ems <06258> htew(9:17)

9:17 kai <2532> nun <3568> eisakouson <1522> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> thv <3588> proseuchv <4335> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> kai <2532> twn <3588> dehsewn <1162> autou <846> kai <2532> epifanon <2014> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> to <3588> agiasma sou <4771> to <3588> erhmon <2048> eneken sou <4771> kurie <2962>

9:18 <07227> Mybrh <07356> Kymxr <05921> le <03588> yk <06440> Kynpl <08469> wnynwnxt <05307> Mylypm <0587> wnxna <06666> wnytqdu <05921> le <03808> al <03588> yk <05921> hyle <08034> Kms <07121> arqn <0834> rsa <05892> ryehw <08077> wnytmms <07200> harw <05869> Kynye <06491> *xqp {hxqp} <08085> emsw <0241> Knza <0430> yhla <05186> hjh(9:18)

9:18 klinon <2827> o <3588> yeov <2316> mou <1473> to <3588> ouv <3775> sou <4771> kai <2532> akouson <191> anoixon <455> touv <3588> ofyalmouv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> ton <3588> afanismon <854> hmwn <1473> kai <2532> thv <3588> polewv <4172> sou <4771> ef <1909> hv <3739> epikeklhtai to <3588> onoma <3686> sou <4771> ep <1909> authv <846> oti <3754> ouk <3364> epi <1909> taiv <3588> dikaiosunaiv <1343> hmwn <1473> hmeiv <1473> riptoumen ton <3588> oiktirmon <3628> hmwn <1473> enwpion <1799> sou <4771> all <235> epi <1909> touv <3588> oiktirmouv <3628> sou <4771> touv <3588> pollouv <4183>

9:19 <05971> Kme <05921> lew <05892> Krye <05921> le <07121> arqn <08034> Kms <03588> yk <0430> yhla <04616> Kneml <0309> rxat <0408> la <06213> hvew <07181> hbysqh <0136> ynda <05545> hxlo <0136> ynda <08085> hems <0136> ynda(9:19)

9:19 kurie <2962> eisakouson <1522> kurie <2962> ilasyhti <2433> kurie <2962> proscev <4337> kai <2532> poihson <4160> mh <3165> cronishv <5549> eneken sou <4771> o <3588> yeov <2316> mou <1473> oti <3754> to <3588> onoma <3686> sou <4771> epikeklhtai epi <1909> thn <3588> polin <4172> sou <4771> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771>

9:20 <0430> yhla <06944> sdq <02022> rh <05921> le <0430> yhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08467> ytnxt <05307> lypmw <03478> larvy <05971> yme <02403> tajxw <02403> ytajx <03034> hdwtmw <06419> llptmw <01696> rbdm <0589> yna <05750> dwew(9:20)

9:20 kai <2532> eti <2089> emou <1473> lalountov <2980> kai <2532> proseucomenou <4336> kai <2532> exagoreuontov tav <3588> amartiav <266> mou <1473> kai <2532> tav <3588> amartiav <266> tou <3588> laou <2992> mou <1473> israhl <2474> kai <2532> riptountov ton <3588> eleon <1656> mou <1473> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> mou <1473> peri <4012> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> agiou <40> tou <3588> yeou <2316> mou <1473>

9:21 <06153> bre <04503> txnm <06256> tek <0413> yla <05060> egn <03288> Peyb <03286> Pem <08462> hlxtb <02377> Nwzxb <07200> ytyar <0834> rsa <01403> layrbg <0376> syahw <08605> hlptb <01696> rbdm <0589> yna <05750> dwew(9:21)

9:21 kai <2532> eti <2089> emou <1473> lalountov <2980> en <1722> th <3588> proseuch <4335> kai <2532> idou <2400> o <3588> anhr <435> gabrihl <1043> on <3739> eidon <3708> en <1722> th <3588> orasei <3706> en <1722> th <3588> arch <746> petomenov <4072> kai <2532> hqato <680> mou <1473> wsei <5616> wran <5610> yusiav <2378> esperinhv

9:22 <0998> hnyb <07919> Klykvhl <03318> ytauy <06258> hte <01840> laynd <0559> rmayw <05973> yme <01696> rbdyw <0995> Nbyw(9:22)

9:22 kai <2532> sunetisen me <1473> kai <2532> elalhsen <2980> met <3326> emou <1473> kai <2532> eipen danihl <1158> nun <3568> exhlyon <1831> sumbibasai <4822> se <4771> sunesin <4907>

9:23 <04758> harmb <0995> Nbhw <01697> rbdb <0995> Nybw <0859> hta <02530> twdwmx <03588> yk <05046> dyghl <0935> ytab <0589> ynaw <01697> rbd <03318> auy <08469> Kynwnxt <08462> tlxtb(9:23)

9:23 en <1722> arch <746> thv <3588> dehsewv <1162> sou <4771> exhlyen <1831> logov <3056> kai <2532> egw <1473> hlyon <2064> tou <3588> anaggeilai <312> soi <4771> oti <3754> anhr <435> epiyumiwn <1939> su <4771> ei <1510> kai <2532> ennohyhti en <1722> tw <3588> rhmati <4487> kai <2532> sunev <4920> en <1722> th <3588> optasia <3701>

9:24 <06944> Mysdq <06944> sdq <04886> xsmlw <05030> aybnw <02377> Nwzx <02856> Mtxlw <05769> Mymle <06664> qdu <0935> aybhlw <05771> Nwe <03722> rpklw <02403> *tajx {twajx} <02856> *Mthlw {Mtxlw} <06588> esph <03607> alkl <06944> Ksdq <05892> rye <05921> lew <05971> Kme <05921> le <02852> Ktxn <07657> Myebs <07620> Myebs(9:24)

9:24 ebdomhkonta <1440> ebdomadev sunetmhyhsan <4932> epi <1909> ton <3588> laon <2992> sou <4771> kai <2532> epi <1909> thn <3588> polin <4172> thn <3588> agian <40> sou <4771> tou <3588> suntelesyhnai <4931> amartian <266> kai <2532> tou <3588> sfragisai <4972> amartiav <266> kai <2532> apaleiqai tav <3588> anomiav <458> kai <2532> tou <3588> exilasasyai adikiav <93> kai <2532> tou <3588> agagein <71> dikaiosunhn <1343> aiwnion <166> kai <2532> tou <3588> sfragisai <4972> orasin <3706> kai <2532> profhthn <4396> kai <2532> tou <3588> crisai <5548> agion <40> agiwn <40>

9:25 <06256> Myteh <06695> qwubw <02742> Uwrxw <07339> bwxr <01129> htnbnw <07725> bwst <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsw <07651> hebs <07620> Myebs <05057> dygn <04899> xysm <05704> de <03389> Mlswry <01129> twnblw <07725> byshl <01697> rbd <04161> aum <04480> Nm <07919> lkvtw <03045> edtw(9:25)

9:25 kai <2532> gnwsh <1097> kai <2532> sunhseiv <4920> apo <575> exodou <1841> logou <3056> tou <3588> apokriyhnai kai <2532> tou <3588> oikodomhsai <3618> ierousalhm <2419> ewv <2193> cristou <5547> hgoumenou <2233> ebdomadev epta <2033> kai <2532> ebdomadev exhkonta <1835> duo <1417> kai <2532> epistreqei <1994> kai <2532> oikodomhyhsetai <3618> plateia <4113> kai <2532> teicov <5038> kai <2532> ekkenwyhsontai oi <3588> kairoi <2540>

9:26 <08074> twmms <02782> turxn <04421> hmxlm <07093> Uq <05704> dew <07858> Pjsb <07093> wuqw <0935> abh <05057> dygn <05971> Me <07843> tyxsy <06944> sdqhw <05892> ryehw <0> wl <0369> Nyaw <04899> xysm <03772> trky <08147> Mynsw <08346> Myss <07620> Myebsh <0310> yrxaw(9:26)

9:26 kai <2532> meta <3326> tav <3588> ebdomadav tav <3588> exhkonta <1835> duo <1417> exoleyreuyhsetai crisma <5545> kai <2532> krima <2917> ouk <3364> estin <1510> en <1722> autw <846> kai <2532> thn <3588> polin <4172> kai <2532> to <3588> agion <40> diafyerei <1311> sun <4862> tw <3588> hgoumenw <2233> tw <3588> ercomenw <2064> kai <2532> ekkophsontai en <1722> kataklusmw <2627> kai <2532> ewv <2193> telouv <5056> polemou <4171> suntetmhmenou <4932> taxei <5010> afanismoiv <854>

9:27 P <08074> Mms <05921> le <05413> Ktt <02782> hurxnw <03617> hlk <05704> dew <08074> Mmsm <08251> Myuwqs <03671> Pnk <05921> lew <04503> hxnmw <02077> xbz <07673> tybsy <07620> ewbsh <02677> yuxw <0259> dxa <07620> ewbs <07227> Mybrl <01285> tyrb <01396> rybghw(9:27)

9:27 kai <2532> dunamwsei <1412> diayhkhn <1242> polloiv <4183> ebdomav mia <1519> kai <2532> en <1722> tw <3588> hmisei thv <3588> ebdomadov aryhsetai <142> mou <1473> yusia <2378> kai <2532> spondh kai <2532> epi <1909> to <3588> ieron <2413> bdelugma <946> twn <3588> erhmwsewn <2050> kai <2532> ewv <2193> sunteleiav <4930> kairou <2540> sunteleia <4930> doyhsetai <1325> epi <1909> thn <3588> erhmwsin <2050>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA