TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Amos 5:1-27

5:1 <03478> larvy <01004> tyb <07015> hnyq <05921> Mkyle <05375> avn <0595> ykna <0834> rsa <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <08085> wems(5:1)

5:1 akousate <191> ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> touton <3778> on <3739> egw <1473> lambanw <2983> ef <1909> umav <4771> yrhnon <2355> oikov <3624> israhl <2474>

5:2 <06965> hmyqm <0369> Nya <0127> htmda <05921> le <05203> hsjn <03478> larvy <01330> tlwtb <06965> Mwq <03254> Pyowt <03808> al <05307> hlpn(5:2)

5:2 epesen <4098> ouketi <3765> mh <3165> prosyh <4369> tou <3588> anasthnai <450> paryenov <3933> tou <3588> israhl <2474> esfalen epi <1909> thv <3588> ghv <1065> authv <846> ouk <3364> estin <1510> o <3588> anasthswn <450> authn <846>

5:3 o <03478> larvy <01004> tybl <06235> hrve <07604> ryast <03967> ham <03318> tauwyhw <03967> ham <07604> ryast <0505> Pla <03318> tauyh <05892> ryeh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03588> yk(5:3)

5:3 dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kuriov <2962> h <3588> poliv <4172> ex <1537> hv <3739> exeporeuonto <1607> cilioi <5507> upoleifyhsontai <5275> ekaton <1540> kai <2532> ex <1537> hv <3739> exeporeuonto <1607> ekaton <1540> upoleifyhsontai <5275> deka <1176> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474>

5:4 <02421> wyxw <01875> ynwsrd <03478> larvy <01004> tybl <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(5:4)

5:4 dioti <1360> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> prov <4314> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> ekzhthsate <1567> me <1473> kai <2532> zhsesye <2198>

5:5 <0205> Nwal <01961> hyhy <01008> la <0> tybw <01540> hlgy <01540> hlg <01537> lglgh <03588> yk <05674> wrbet <03808> al <0884> ebs <0> rabw <0935> wabt <03808> al <01537> lglghw <01008> la <0> tyb <01875> wsrdt <0408> law(5:5)

5:5 kai <2532> mh <3165> ekzhteite <1567> baiyhl kai <2532> eiv <1519> galgala mh <3165> eisporeuesye <1531> kai <2532> epi <1909> to <3588> frear <5421> tou <3588> orkou <3727> mh <3165> diabainete <1224> oti <3754> galgala aicmalwteuomenh <162> aicmalwteuyhsetai <162> kai <2532> baiyhl estai <1510> wv <3739> ouc <3364> uparcousa <5225>

5:6 <01008> la <0> tybl <03518> hbkm <0369> Nyaw <0398> hlkaw <03130> Powy <01004> tyb <0784> sak <06743> xluy <06435> Np <02421> wyxw <03069> hwhy <0853> ta <01875> wsrd(5:6)

5:6 ekzhthsate <1567> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> zhsate <2198> opwv <3704> mh <3165> analamqh wv <3739> pur <4442> o <3588> oikov <3624> iwshf <2501> kai <2532> katafagetai <2719> auton <846> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> o <3588> sbeswn <4570> tw <3588> oikw <3624> israhl <2474>

5:7 <03240> wxynh <0776> Ural <06666> hqduw <04941> jpsm <03939> hnell <02015> Mykphh(5:7)

5:7 kuriov <2962> o <3588> poiwn <4160> eiv <1519> uqov <5311> krima <2917> kai <2532> dikaiosunhn <1343> eiv <1519> ghn <1065> eyhken <5087>

5:8 o <08034> wms <03068> hwhy <0776> Urah <06440> ynp <05921> le <08210> Mkpsyw <03220> Myh <04325> yml <07121> arwqh <02821> Kysxh <03915> hlyl <03117> Mwyw <06757> twmlu <01242> rqbl <02015> Kphw <03685> lyokw <03598> hmyk <06213> hve(5:8)

5:8 poiwn <4160> panta <3956> kai <2532> metaskeuazwn kai <2532> ektrepwn <1624> eiv <1519> to <3588> prwi <4404> skian <4639> yanatou <2288> kai <2532> hmeran <2250> eiv <1519> nukta <3571> suskotazwn o <3588> proskaloumenov to <3588> udwr <5204> thv <3588> yalasshv <2281> kai <2532> ekcewn <1632> auto <846> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>

5:9 <0935> awby <04013> rubm <05921> le <07701> dsw <05794> ze <05921> le <07701> ds <01082> gylbmh(5:9)

5:9 o <3588> diairwn <1244> suntrimmon ep <1909> iscun <2479> kai <2532> talaipwrian <5004> epi <1909> ocurwma <3794> epagwn

5:10 <08581> wbety <08549> Mymt <01696> rbdw <03198> xykwm <08179> resb <08130> wanv(5:10)

5:10 emishsan <3404> en <1722> pulaiv <4439> elegconta <1651> kai <2532> logon <3056> osion <3741> ebdeluxanto <948>

5:11 <03196> Mnyy <0853> ta <08354> wtst <03808> alw <05193> Mtejn <02531> dmx <03754> ymrk <0> Mb <03427> wbst <03808> alw <01129> Mtynb <01496> tyzg <01004> ytb <04480> wnmm <03947> wxqt <01250> rb <04864> tavmw <01800> ld <05921> le <01318> Mkoswb <03282> Ney <03651> Nkl(5:11)

5:11 dia <1223> touto <3778> any <473> wn <3739> katekondulizete ptwcouv <4434> kai <2532> dwra <1435> eklekta <1588> edexasye <1209> par <3844> autwn <846> oikouv <3624> xustouv wkodomhsate <3618> kai <2532> ou <3364> mh <3165> katoikhshte en <1722> autoiv <846> ampelwnav <290> epiyumhtouv efuteusate <5452> kai <2532> ou <3364> mh <3165> pihte <4095> ton <3588> oinon <3631> ex <1537> autwn <846>

5:12 <05186> wjh <08179> resb <034> Mynwybaw <03724> rpk <03947> yxql <06662> qydu <06887> yrru <02403> Mkytajx <06099> Mymuew <06588> Mkyesp <07227> Mybr <03045> ytedy <03588> yk(5:12)

5:12 oti <3754> egnwn <1097> pollav <4183> asebeiav <763> umwn <4771> kai <2532> iscurai <2478> ai <3588> amartiai <266> umwn <4771> katapatountev <2662> dikaion <1342> lambanontev <2983> allagmata kai <2532> penhtav <3993> en <1722> pulaiv <4439> ekklinontev <1578>

5:13 <01931> ayh <07451> her <06256> te <03588> yk <01826> Mdy <01931> ayhh <06256> teb <07919> lykvmh <03651> Nkl(5:13)

5:13 dia <1223> touto <3778> o <3588> suniwn <4920> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> siwphsetai <4623> oti <3754> kairov <2540> ponhrov <4190> estin <1510>

5:14 <0559> Mtrma <0834> rsak <0854> Mkta <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <03651> Nk <01961> yhyw <02421> wyxt <04616> Neml <07451> er <0408> law <02896> bwj <01875> wsrd(5:14)

5:14 ekzhthsate <1567> to <3588> kalon <2570> kai <2532> mh <3165> to <3588> ponhron <4190> opwv <3704> zhshte <2198> kai <2532> estai <1510> outwv <3778> mey <3326> umwn <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> on <3739> tropon <5158> eipate

5:15 o <03130> Powy <07611> tyras <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <02603> Nnxy <0194> ylwa <04941> jpsm <08179> resb <03322> wgyuhw <02896> bwj <0157> wbhaw <07451> er <08130> wanv(5:15)

5:15 memishkamen <3404> ta <3588> ponhra <4190> kai <2532> hgaphkamen <25> ta <3588> kala <2570> kai <2532> apokatasthsate <600> en <1722> pulaiv <4439> krima <2917> opwv <3704> elehsh <1653> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> touv <3588> periloipouv tou <3588> iwshf <2501>

5:16 <05092> yhn <03045> yedwy <0413> la <04553> dpomw <060> lba <0413> la <0406> rka <07121> warqw <01930> wh <01930> wh <0559> wrmay <02351> twuwx <03605> lkbw <04553> dpom <07339> twbxr <03605> lkb <0136> ynda <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(5:16)

5:16 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> en <1722> pasaiv <3956> plateiaiv <4116> kopetov <2870> kai <2532> en <1722> pasaiv <3956> odoiv <3598> rhyhsetai ouai <3759> ouai <3759> klhyhsetai <2564> gewrgov <1092> eiv <1519> penyov <3997> kai <2532> kopeton <2870> kai <2532> eiv <1519> eidotav <3708> yrhnon <2355>

5:17 o <03068> hwhy <0559> rma <07130> Kbrqb <05674> rbea <03588> yk <04553> dpom <03754> Mymrk <03605> lkbw(5:17)

5:17 kai <2532> en <1722> pasaiv <3956> odoiv <3598> kopetov <2870> dioti <1360> dieleusomai <1330> dia <1223> mesou <3319> sou <4771> eipen kuriov <2962>

5:18 <0216> rwa <03808> alw <02822> Ksx <01931> awh <03068> hwhy <03117> Mwy <0> Mkl <02088> hz <04100> hml <03068> hwhy <03117> Mwy <0853> ta <0183> Mywatmh <01945> ywh(5:18)

5:18 ouai <3759> oi <3588> epiyumountev thn <3588> hmeran <2250> kuriou <2962> ina <2443> ti <5100> auth <3778> umin <4771> h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> auth <846> estin <1510> skotov <4655> kai <2532> ou <3364> fwv <5457>

5:19 <05175> sxnh <05391> wksnw <07023> ryqh <05921> le <03027> wdy <05564> Kmow <01004> tybh <0935> abw <01677> bdh <06293> wegpw <0738> yrah <06440> ynpm <0376> sya <05127> owny <0834> rsak(5:19)

5:19 on <3739> tropon <5158> otan <3752> fugh <5343> anyrwpov <444> ek <1537> proswpou <4383> tou <3588> leontov <3023> kai <2532> empesh <1706> autw <846> h <3588> arkov kai <2532> eisphdhsh <1530> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> apereishtai tav <3588> ceirav <5495> autou <846> epi <1909> ton <3588> toicon <5109> kai <2532> dakh <1143> auton <846> o <3588> ofiv <3789>

5:20 <0> wl <05051> hgn <03808> alw <0651> lpaw <0216> rwa <03808> alw <03068> hwhy <03117> Mwy <02822> Ksx <03808> alh(5:20)

5:20 ouci <3364> skotov <4655> h <3588> hmera <2250> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> ou <3364> fwv <5457> kai <2532> gnofov <1105> ouk <3364> ecwn <2192> feggov <5338> auth <846>

5:21 <06116> Mkytrueb <07306> xyra <03808> alw <02282> Mkygx <03988> ytoam <08130> ytanv(5:21)

5:21 memishka <3404> apwsmai eortav <1859> umwn <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> osfranyw en <1722> taiv <3588> panhguresin <3831> umwn <4771>

5:22 <05027> jyba <03808> al <04806> Mkyayrm <08002> Mlsw <07521> hura <03808> al <04503> Mkytxnmw <05930> twle <0> yl <05927> wlet <0518> Ma <03588> yk(5:22)

5:22 dioti <1360> kai <2532> ean <1437> enegkhte <5342> moi <1473> olokautwmata <3646> kai <2532> yusiav <2378> umwn <4771> ou <3364> prosdexomai <4327> auta <846> kai <2532> swthriou <4992> epifaneiav <2015> umwn <4771> ouk <3364> epibleqomai <1914>

5:23 <08085> emsa <03808> al <05035> Kylbn <02172> trmzw <07892> Kyrs <01995> Nwmh <05921> ylem <05493> roh(5:23)

5:23 metasthson <3179> ap <575> emou <1473> hcon <2279> wdwn <3592> sou <4771> kai <2532> qalmon <5568> organwn sou <4771> ouk <3364> akousomai <191>

5:24 <0386> Ntya <05158> lxnk <06666> hqduw <04941> jpsm <04325> Mymk <01556> lgyw(5:24)

5:24 kai <2532> kulisyhsetai wv <3739> udwr <5204> krima <2917> kai <2532> dikaiosunh <1343> wv <3739> ceimarrouv abatov

5:25 <03478> larvy <01004> tyb <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <0> yl <05066> Mtsgh <04503> hxnmw <02077> Myxbzh(5:25)

5:25 mh <3165> sfagia <4968> kai <2532> yusiav <2378> proshnegkate <4374> moi <1473> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tessarakonta <5062> eth <2094> oikov <3624> israhl <2474>

5:26 <0> Mkl <06213> Mtyve <0834> rsa <0430> Mkyhla <03556> bkwk <06754> Mkymlu <03594> Nwyk <0853> taw <04432> Mkklm <05522> twko <0853> ta <05375> Mtavnw(5:26)

5:26 kai <2532> anelabete <353> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> moloc <3434> kai <2532> to <3588> astron <798> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> raifan touv <3588> tupouv <5179> autwn <846> ouv <3739> epoihsate <4160> eautoiv <1438>

5:27 P <08034> wms <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <01834> qvmdl <01973> halhm <0853> Mkta <01540> ytylghw(5:27)

5:27 kai <2532> metoikiw <3351> umav <4771> epekeina <1900> damaskou <1154> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> pantokratwr <3841> onoma <3686> autw <846>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA