TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

1 Samuel 10

10:1 <05057> dygnl <05159> wtlxn <05921> le <03068> hwhy <04886> Kxsm <03588> yk <03808> awlh <0559> rmayw <05401> whqsyw <07218> wsar <05921> le <03332> quyw <08081> Nmsh <06378> Kp <0853> ta <08050> lawms <03947> xqyw(10:1)

10:1 kai <2532> elaben <2983> samouhl <4545> ton <3588> fakon tou <3588> elaiou <1637> kai <2532> epeceen <2022> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> efilhsen <5368> auton <846> kai <2532> eipen autw <846> ouci <3364> kecriken <5548> se <4771> kuriov <2962> eiv <1519> arconta <758> epi <1909> ton <3588> laon <2992> autou <846> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> su <4771> arxeiv <757> en <1722> law <2992> kuriou <2962> kai <2532> su <4771> swseiv <4982> auton <846> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> autou <846> kukloyen <2943> kai <2532> touto <3778> soi <4771> to <3588> shmeion <4592> oti <3754> ecrisen <5548> se <4771> kuriov <2962> epi <1909> klhronomian <2817> autou <846> eiv <1519> arconta <758>

10:2 <01121> ynbl <06213> hvea <04100> hm <0559> rmal <0> Mkl <01672> gadw <0860> twntah <01697> yrbd <0853> ta <01> Kyba <05203> sjn <02009> hnhw <01245> sqbl <01980> tklh <0834> rsa <0860> twntah <04672> waumn <0413> Kyla <0559> wrmaw <06766> xulub <01144> Nmynb <01366> lwbgb <07354> lxr <06900> trbq <05973> Me <0376> Mysna <08147> yns <04672> taumw <05978> ydmem <03117> Mwyh <01980> Ktklb(10:2)

10:2 wv <3739> an <302> apelyhv <565> shmeron <4594> ap <575> emou <1473> kai <2532> eurhseiv <2147> duo <1417> andrav <435> prov <4314> toiv <3588> tafoiv <5028> rachl en <1722> tw <3588> oriw <3725> beniamin <958> allomenouv <242> megala <3173> kai <2532> erousin soi <4771> eurhntai <2147> ai <3588> onoi <3688> av <3739> eporeuyhte <4198> zhtein <2212> kai <2532> idou <2400> o <3588> pathr <3962> sou <4771> apotetinaktai <660> to <3588> rhma <4487> twn <3588> onwn <3688> kai <2532> edaqileusato di <1223> umav <4771> legwn <3004> ti <5100> poihsw <4160> uper <5228> tou <3588> uiou <5207> mou <1473>

10:3 <03196> Nyy <05035> lbn <05375> avn <0259> dxaw <03899> Mxl <03603> twrkk <07969> tsls <05375> avn <0259> dxaw <01423> Myydg <07969> hsls <05375> avn <0259> dxa <01008> la <0> tyb <0430> Myhlah <0413> la <05927> Myle <0582> Mysna <07969> hsls <08033> Ms <04672> Kwaumw <08396> rwbt <0436> Nwla <05704> de <0935> tabw <01973> halhw <08033> Msm <02498> tplxw(10:3)

10:3 kai <2532> apeleusei <565> ekeiyen <1564> kai <2532> epekeina <1900> hxeiv <1854> ewv <2193> thv <3588> druov yabwr kai <2532> eurhseiv <2147> ekei <1563> treiv <5140> andrav <435> anabainontav <305> prov <4314> ton <3588> yeon <2316> eiv <1519> baiyhl ena <1519> aironta <142> tria <5140> aigidia kai <2532> ena <1519> aironta <142> tria <5140> aggeia <30> artwn <740> kai <2532> ena <1519> aironta <142> askon <779> oinou <3631>

10:4 <03027> Mdym <03947> txqlw <03899> Mxl <08147> yts <0> Kl <05414> wntnw <07965> Mwlsl <0> Kl <07592> wlasw(10:4)

10:4 kai <2532> erwthsousin <2065> se <4771> ta <3588> eiv <1519> eirhnhn <1515> kai <2532> dwsousin <1325> soi <4771> duo <1417> aparcav artwn <740> kai <2532> lhmqh <2983> ek <1537> thv <3588> ceirov <5495> autwn <846>

10:5 <05012> Myabntm <01992> hmhw <03658> rwnkw <02485> lylxw <08596> Ptw <05035> lbn <06440> Mhynplw <01116> hmbhm <03381> Mydry <05030> Myaybn <02256> lbx <06293> tegpw <05892> ryeh <08033> Ms <0935> Kabk <01961> yhyw <06430> Mytslp <05333> ybun <08033> Ms <0834> rsa <0430> Myhlah <01389> tebg <0935> awbt <03651> Nk <0310> rxa(10:5)

10:5 kai <2532> meta <3326> tauta <3778> eiseleush <1525> eiv <1519> ton <3588> bounon <1015> tou <3588> yeou <2316> ou <3739> estin <1510> ekei <1563> to <3588> anasthma twn <3588> allofulwn <246> ekei <1563> nasib o <3588> allofulov <246> kai <2532> estai <1510> wv <3739> an <302> eiselyhte <1525> ekei <1563> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> apanthseiv <528> corw <5525> profhtwn <4396> katabainontwn <2597> ek <1537> thv <3588> bama kai <2532> emprosyen <1715> autwn <846> nabla kai <2532> tumpanon kai <2532> aulov <836> kai <2532> kinura kai <2532> autoi <846> profhteuontev <4395>

10:6 <0312> rxa <0376> syal <02015> tkphnw <05973> Mme <05012> tybnthw <03068> hwhy <07307> xwr <05921> Kyle <06743> hxluw(10:6)

10:6 kai <2532> efaleitai epi <1909> se <4771> pneuma <4151> kuriou <2962> kai <2532> profhteuseiv <4395> met <3326> autwn <846> kai <2532> strafhsh <4762> eiv <1519> andra <435> allon <243>

10:7 <05973> Kme <0430> Myhlah <03588> yk <03027> Kdy <04672> aumt <0834> rsa <0> Kl <06213> hve <0> Kl <0428> hlah <0226> twtah <0935> *hnabt {hnyabt} <03588> yk <01961> hyhw(10:7)

10:7 kai <2532> estai <1510> otan <3752> hxei <1854> ta <3588> shmeia <4592> tauta <3778> epi <1909> se <4771> poiei <4160> panta <3956> osa <3745> ean <1437> eurh <2147> h <3588> ceir <5495> sou <4771> oti <3754> yeov <2316> meta <3326> sou <4771>

10:8 <06213> hvet <0834> rsa <0853> ta <0> Kl <03045> ytedwhw <0413> Kyla <0935> yawb <05704> de <03176> lxwt <03117> Mymy <07651> tebs <08002> Mymls <02077> yxbz <02076> xbzl <05930> twle <05927> twlehl <0413> Kyla <03381> dry <0595> ykna <02009> hnhw <01537> lglgh <06440> ynpl <03381> tdryw(10:8)

10:8 kai <2532> katabhsh <2597> emprosyen <1715> thv <3588> galgala kai <2532> idou <2400> katabainw <2597> prov <4314> se <4771> anenegkein <399> olokautwsin kai <2532> yusiav <2378> eirhnikav <1516> epta <2033> hmerav <2250> dialeiqeiv <1257> ewv <2193> tou <3588> elyein <2064> me <1473> prov <4314> se <4771> kai <2532> gnwrisw <1107> soi <4771> a <3739> poihseiv <4160>

10:9 o <01931> awhh <03117> Mwyb <0428> hlah <0226> twtah <03605> lk <0935> wabyw <0312> rxa <03820> bl <0430> Myhla <0> wl <02015> Kphyw <08050> lawms <05973> Mem <01980> tkll <07926> wmks <06437> wtnphk <01961> hyhw(10:9)

10:9 kai <2532> egenhyh <1096> wste <5620> epistrafhnai <1994> tw <3588> wmw <3676> autou <846> apelyein <565> apo <575> samouhl <4545> metestreqen <3344> autw <846> o <3588> yeov <2316> kardian <2588> allhn <243> kai <2532> hlyen <2064> panta <3956> ta <3588> shmeia <4592> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565>

10:10 <08432> Mkwtb <05012> abntyw <0430> Myhla <07307> xwr <05921> wyle <06743> xlutw <07122> wtarql <05030> Myabn <02256> lbx <02009> hnhw <01389> htebgh <08033> Ms <0935> wabyw(10:10)

10:10 kai <2532> ercetai <2064> ekeiyen <1564> eiv <1519> ton <3588> bounon <1015> kai <2532> idou <2400> corov <5525> profhtwn <4396> ex <1537> enantiav <1727> autou <846> kai <2532> hlato <242> ep <1909> auton <846> pneuma <4151> yeou <2316> kai <2532> eprofhteusen <4395> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

10:11 <05030> Myaybnb <07586> lwas <01571> Mgh <07027> syq <01121> Nbl <01961> hyh <02088> hz <04100> hm <07453> wher <0413> la <0376> sya <05971> Meh <0559> rmayw <05012> abn <05030> Myabn <05973> Me <02009> hnhw <07200> waryw <08032> Mwsls <0865> lwmtam <03045> wedwy <03605> lk <01961> yhyw(10:11)

10:11 kai <2532> egenhyhsan <1096> pantev <3956> oi <3588> eidotev <3708> auton <846> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> autov <846> en <1722> mesw <3319> twn <3588> profhtwn <4396> kai <2532> eipen o <3588> laov <2992> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> ti <5100> touto <3778> to <3588> gegonov <1096> tw <3588> uiw <5207> kiv <2797> h <2228> kai <2532> saoul <4549> en <1722> profhtaiv <4396>

10:12 <05030> Myabnb <07586> lwas <01571> Mgh <04912> lsml <01961> htyh <03651> Nk <05921> le <01> Mhyba <04310> ymw <0559> rmayw <08033> Msm <0376> sya <06030> Neyw(10:12)

10:12 kai <2532> apekriyh tiv <5100> autwn <846> kai <2532> eipen kai <2532> tiv <5100> pathr <3962> autou <846> dia <1223> touto <3778> egenhyh <1096> eiv <1519> parabolhn <3850> h <1510> kai <2532> saoul <4549> en <1722> profhtaiv <4396>

10:13 <01116> hmbh <0935> abyw <05012> twbnthm <03615> lkyw(10:13)

10:13 kai <2532> sunetelesen <4931> profhteuwn <4395> kai <2532> ercetai <2064> eiv <1519> ton <3588> bounon <1015>

10:14 <08050> lawms <0413> la <0935> awbnw <0369> Nya <03588> yk <07200> harnw <0860> twntah <0853> ta <01245> sqbl <0559> rmayw <01980> Mtklh <0575> Na <05288> wren <0413> law <0413> wyla <07586> lwas <01730> dwd <0559> rmayw(10:14)

10:14 kai <2532> eipen o <3588> oikeiov <3609> autou <846> prov <4314> auton <846> kai <2532> prov <4314> to <3588> paidarion <3808> autou <846> pou <4225> eporeuyhte <4198> kai <2532> eipan zhtein <2212> tav <3588> onouv <3688> kai <2532> eidamen <3708> oti <3754> ouk <3364> eisin <1510> kai <2532> eishlyomen <1525> prov <4314> samouhl <4545>

10:15 <08050> lawms <0> Mkl <0559> rma <04100> hm <0> yl <04994> an <05046> hdygh <07586> lwas <01730> dwd <0559> rmayw(10:15)

10:15 kai <2532> eipen o <3588> oikeiov <3609> prov <4314> saoul <4549> apaggeilon dh <1161> moi <1473> ti <5100> eipen soi <4771> samouhl <4545>

10:16 P <08050> lawms <0559> rma <0834> rsa <0> wl <05046> dygh <03808> al <04410> hkwlmh <01697> rbd <0853> taw <0860> twntah <04672> waumn <03588> yk <0> wnl <05046> dygh <05046> dgh <01730> wdwd <0413> la <07586> lwas <0559> rmayw(10:16)

10:16 kai <2532> eipen saoul <4549> prov <4314> ton <3588> oikeion <3609> autou <846> aphggeilen apaggellwn moi <1473> oti <3754> eurhntai <2147> ai <3588> onoi <3688> to <3588> de <1161> rhma <4487> thv <3588> basileiav <932> ouk <3364> aphggeilen autw <846>

10:17 <04709> hpumh <03068> hwhy <0413> la <05971> Meh <0853> ta <08050> lawms <06817> qeuyw(10:17)

10:17 kai <2532> parhggeilen <3853> samouhl <4545> panti <3956> tw <3588> law <2992> prov <4314> kurion <2962> eiv <1519> masshfa

10:18 <0853> Mkta <03905> Myuxlh <04467> twklmmh <03605> lk <03027> dymw <04714> Myrum <03027> dym <0853> Mkta <05337> lyuaw <04714> Myrumm <03478> larvy <0853> ta <05927> ytyleh <0595> ykna <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <0559> rma <03541> hkP <03478> larvy <01121> ynb <0413> la <0559> rmayw(10:18)

10:18 kai <2532> eipen prov <4314> uiouv <5207> israhl <2474> tade <3592> eipen kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> legwn <3004> egw <1473> anhgagon <321> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> ex <1537> aiguptou <125> kai <2532> exeilamhn <1807> umav <4771> ek <1537> ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125> kai <2532> ek <1537> paswn <3956> twn <3588> basileiwn <932> twn <3588> ylibouswn <2346> umav <4771>

10:19 <0505> Mkyplalw <07626> Mkyjbsl <03068> hwhy <06440> ynpl <03320> wbuyth <06258> htew <05921> wnyle <07760> Myvt <04428> Klm <03588> yk <0> wl <0559> wrmatw <06869> Mkytruw <07451> Mkytwer <03605> lkm <0> Mkl <03467> eyswm <01931> awh <0834> rsa <0430> Mkyhla <0853> ta <03988> Mtoam <03117> Mwyh <0859> Mtaw(10:19)

10:19 kai <2532> umeiv <4771> shmeron <4594> exouyenhkate <1848> ton <3588> yeon <2316> ov <3739> autov <846> estin <1510> umwn <4771> swthr <4990> ek <1537> pantwn <3956> twn <3588> kakwn <2556> umwn <4771> kai <2532> yliqewn <2347> umwn <4771> kai <2532> eipate ouci <3364> all <235> h <2228> oti <3754> basilea <935> sthseiv <2476> ef <1909> hmwn <1473> kai <2532> nun <3568> katasthte <2525> enwpion <1799> kuriou <2962> kata <2596> ta <3588> skhptra umwn <4771> kai <2532> kata <2596> tav <3588> fulav <5443> umwn <4771>

10:20 <01144> Nmynb <07626> jbs <03920> dklyw <03478> larvy <07626> yjbs <03605> lk <0853> ta <08050> lawms <07126> brqyw(10:20)

10:20 kai <2532> proshgagen <4317> samouhl <4545> panta <3956> ta <3588> skhptra israhl <2474> kai <2532> kataklhroutai skhptron beniamin <958>

10:21 <04672> aumn <03808> alw <01245> whsqbyw <07027> syq <01121> Nb <07586> lwas <03920> dklyw <04309> yrjmh <04940> txpsm <03920> dkltw <04940> *wytxpsml {wtxpsml} <01144> Nmynb <07626> jbs <0853> ta <07126> brqyw(10:21)

10:21 kai <2532> prosagei <4317> skhptron beniamin <958> eiv <1519> fulav <5443> kai <2532> kataklhroutai fulh <5443> mattari kai <2532> prosagousin <4317> thn <3588> fulhn <5443> mattari eiv <1519> andrav <435> kai <2532> kataklhroutai saoul <4549> uiov <5207> kiv <2797> kai <2532> ezhtei <2212> auton <846> kai <2532> ouc <3364> eurisketo <2147>

10:22 <03627> Mylkh <0413> la <02244> abxn <01931> awh <02009> hnh <03068> hwhy <0559> rmaywo <0376> sya <01988> Mlh <05750> dwe <0935> abh <03068> hwhyb <05750> dwe <07592> wlasyw(10:22)

10:22 kai <2532> ephrwthsen samouhl <4545> eti <2089> en <1722> kuriw <2962> ei <1487> ercetai <2064> o <3588> anhr <435> entauya kai <2532> eipen kuriov <2962> idou <2400> autov <846> kekruptai <2928> en <1722> toiv <3588> skeuesin <4632>

10:23 <04605> hlemw <07926> wmksm <05971> Meh <03605> lkm <01361> hbgyw <05971> Meh <08432> Kwtb <03320> buytyw <08033> Msm <03947> whxqyw <07323> wuryw(10:23)

10:23 kai <2532> edramen <5143> kai <2532> lambanei <2983> auton <846> ekeiyen <1564> kai <2532> katesthsen <2525> en <1722> mesw <3319> tou <3588> laou <2992> kai <2532> uqwyh <5312> uper <5228> panta <3956> ton <3588> laon <2992> uper <5228> wmian kai <2532> epanw <1883>

10:24 P <04428> Klmh <02421> yxy <0559> wrmayw <05971> Meh <03605> lk <07321> weryw <05971> Meh <03605> lkb <03644> whmk <0369> Nya <03588> yk <03068> hwhy <0> wb <0977> rxb <0834> rsa <07200> Mtyarh <05971> Meh <03605> lk <0413> la <08050> lawms <0559> rmayw(10:24)

10:24 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> panta <3956> ton <3588> laon <2992> ei <1487> eorakate <3708> on <3739> eklelektai eautw <1438> kuriov <2962> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> autw <846> omoiov <3664> en <1722> pasin <3956> umin <4771> kai <2532> egnwsan <1097> pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> eipan zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

10:25 <01004> wtybl <0376> sya <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <08050> lawms <07971> xlsyw <03068> hwhy <06440> ynpl <03240> xnyw <05612> rpob <03789> btkyw <04410> hklmh <04941> jpsm <0853> ta <05971> Meh <0413> la <08050> lawms <01696> rbdyw(10:25)

10:25 kai <2532> eipen samouhl <4545> prov <4314> ton <3588> laon <2992> to <3588> dikaiwma <1345> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> egraqen <1125> en <1722> bibliw <975> kai <2532> eyhken <5087> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> exapesteilen <1821> samouhl <4545> panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> aphlyen <565> ekastov <1538> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

10:26 <03820> Mblb <0430> Myhla <05060> egn <0834> rsa <02428> lyxh <05973> wme <01980> wklyw <01390> htebg <01004> wtybl <01980> Klh <07586> lwas <01571> Mgw(10:26)

10:26 kai <2532> saoul <4549> aphlyen <565> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> autou <846> eiv <1519> gabaa kai <2532> eporeuyhsan <4198> uioi <5207> dunamewn <1411> wn <3739> hqato <680> kuriov <2962> kardiav <2588> autwn <846> meta <3326> saoul <4549>

10:27 P <02790> syrxmk <01961> yhyw <04503> hxnm <0> wl <0935> waybh <03808> alw <0959> whzbyw <02088> hz <03467> wnesy <04100> hm <0559> wrma <01100> leylb <01121> ynbw(10:27)

10:27 kai <2532> uioi <5207> loimoi <3061> eipan ti <5100> swsei <4982> hmav <1473> outov <3778> kai <2532> htimasan <818> auton <846> kai <2532> ouk <3364> hnegkan <5342> autw <846> dwra <1435>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA