TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 45

45:1 <05462> wrgoy <03808> al <08179> Myresw <01817> Mytld <06440> wynpl <06605> xtpl <06605> xtpa <04428> Myklm <04975> yntmw <01471> Mywg <06440> wynpl <07286> drl <03225> wnymyb <02388> ytqzxh <0834> rsa <03566> srwkl <04899> wxysml <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(45:1)

45:1 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> tw <3588> cristw <5547> mou <1473> kurw ou <3739> ekrathsa <2902> thv <3588> dexiav <1188> epakousai emprosyen <1715> autou <846> eynh <1484> kai <2532> iscun <2479> basilewn <935> diarrhxw anoixw <455> emprosyen <1715> autou <846> yurav <2374> kai <2532> poleiv <4172> ou <3364> sugkleisyhsontai <4788>

45:2 <01438> edga <01270> lzrb <01280> yxyrbw <07665> rbsa <05154> hswxn <01817> twtld <03474> *rsya {rswa} <01921> Myrwdhw <01980> Kla <06440> Kynpl <0589> yna(45:2)

45:2 egw <1473> emprosyen <1715> sou <4771> poreusomai <4198> kai <2532> orh <3735> omaliw yurav <2374> calkav suntriqw <4937> kai <2532> moclouv sidhrouv <4604> sugklasw

45:3 <03478> larvy <0430> yhla <08034> Kmsb <07121> arwqh <03068> hwhy <0589> yna <03588> yk <03045> edt <04616> Neml <04565> Myrtom <04301> ynmjmw <02822> Ksx <0214> twruwa <0> Kl <05414> yttnw(45:3)

45:3 kai <2532> dwsw <1325> soi <4771> yhsaurouv <2344> skoteinouv <4652> apokrufouv <614> aoratouv <517> anoixw <455> soi <4771> ina <2443> gnwv <1097> oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> kalwn <2564> to <3588> onoma <3686> sou <4771> yeov <2316> israhl <2474>

45:4 <03045> yntedy <03808> alw <03655> Knka <08034> Kmsb <0> Kl <07121> arqaw <0972> yryxb <03478> larvyw <03290> bqey <05650> ydbe <04616> Neml(45:4)

45:4 eneken iakwb <2384> tou <3588> paidov <3816> mou <1473> kai <2532> israhl <2474> tou <3588> eklektou <1588> mou <1473> egw <1473> kalesw <2564> se <4771> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> kai <2532> prosdexomai <4327> se <4771> su <4771> de <1161> ouk <3364> egnwv <1097> me <1473>

45:5 <03045> yntedy <03808> alw <0247> Krzaa <0430> Myhla <0369> Nya <02108> ytlwz <05750> dwe <0369> Nyaw <03068> hwhy <0589> yna(45:5)

45:5 oti <3754> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eti <2089> plhn <4133> emou <1473> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> hdeiv me <1473>

45:6 <05750> dwe <0369> Nyaw <03068> hwhy <0589> yna <01107> ydelb <0657> opa <03588> yk <04628> hbremmw <08121> sms <04217> xrzmm <03045> wedy <04616> Neml(45:6)

45:6 ina <2443> gnwsin <1097> oi <3588> apo <575> anatolwn <395> hliou <2246> kai <2532> oi <3588> apo <575> dusmwn <1424> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> plhn <4133> emou <1473> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eti <2089>

45:7 o <0428> hla <03605> lk <06213> hve <03068> hwhy <0589> yna <07451> er <01254> arwbw <07965> Mwls <06213> hve <02822> Ksx <01254> arwbw <0216> rwa <03335> ruwy(45:7)

45:7 egw <1473> o <3588> kataskeuasav <2680> fwv <5457> kai <2532> poihsav <4160> skotov <4655> o <3588> poiwn <4160> eirhnhn <1515> kai <2532> ktizwn <2936> kaka <2556> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> poiwn <4160> tauta <3778> panta <3956>

45:8 o <01254> wytarb <03068> hwhy <0589> yna <03162> dxy <06779> xymut <06666> hqduw <03468> esy <06509> wrpyw <0776> Ura <06605> xtpt <06664> qdu <05140> wlzy <07834> Myqxsw <04605> lemm <08064> Myms <07491> wpyerh(45:8)

45:8 eufranyhtw <2165> o <3588> ouranov <3772> anwyen <509> kai <2532> ai <3588> nefelai <3507> ranatwsan dikaiosunhn <1343> anateilatw <393> h <3588> gh <1065> eleov <1656> kai <2532> dikaiosunhn <1343> anateilatw <393> ama <260> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> ktisav <2936> se <4771>

45:9 o <0> wl <03027> Mydy <0369> Nya <06467> Klepw <06213> hvet <04100> hm <03335> wruyl <02563> rmx <0559> rmayh <0127> hmda <02789> yvrx <0853> ta <02789> vrx <03335> wruy <0853> ta <07378> br <01945> ywh(45:9)

45:9 poion <4169> beltion <957> kateskeuasa <2680> wv <3739> phlon <4081> keramewv <2763> mh <3165> o <3588> arotriwn arotriasei thn <3588> ghn <1065> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> mh <3165> erei o <3588> phlov <4081> tw <3588> keramei <2763> ti <5100> poieiv <4160> oti <3754> ouk <3364> ergazh <2038> oude <3761> eceiv <2192> ceirav <5495>

45:10 o <02342> Nylyxt <04100> hm <0802> hsalw <03205> dylwt <04100> hm <01> bal <0559> rma <01945> ywh(45:10)

45:10 o <3588> legwn <3004> tw <3588> patri <3962> ti <5100> gennhseiv <1080> kai <2532> th <3588> mhtri <3384> ti <5100> wdinhseiv <5605>

45:11 <06680> ynwut <03027> ydy <06467> lep <05921> lew <01121> ynb <05921> le <07592> ynwlas <0857> twytah <03335> wruyw <03478> larvy <06918> swdq <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(45:11)

45:11 oti <3754> outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> agiov <40> israhl <2474> o <3588> poihsav <4160> ta <3588> epercomena erwthsate <2065> me <1473> peri <4012> twn <3588> uiwn <5207> mou <1473> kai <2532> peri <4012> twn <3588> yugaterwn <2364> mou <1473> kai <2532> peri <4012> twn <3588> ergwn <2041> twn <3588> ceirwn <5495> mou <1473> enteilasye <1781> moi <1473>

45:12 <06680> ytywu <06635> Mabu <03605> lkw <08064> Myms <05186> wjn <03027> ydy <0589> yna <01254> ytarb <05921> hyle <0120> Mdaw <0776> Ura <06213> ytyve <0595> ykna(45:12)

45:12 egw <1473> epoihsa <4160> ghn <1065> kai <2532> anyrwpon <444> ep <1909> authv <846> egw <1473> th <3588> ceiri <5495> mou <1473> esterewsa <4732> ton <3588> ouranon <3772> egw <1473> pasi <3956> toiv <3588> astroiv <798> eneteilamhn <1781>

45:13 P <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <07810> dxsb <03808> alw <04242> ryxmb <03808> al <07971> xlsy <01546> ytwlgw <05892> yrye <01129> hnby <01931> awh <03474> rsya <01870> wykrd <03605> lkw <06664> qdub <05782> whtryeh <0595> ykna(45:13)

45:13 egw <1473> hgeira auton <846> meta <3326> dikaiosunhv <1343> basilea <935> kai <2532> pasai <3956> ai <3588> odoi <3598> autou <846> euyeiai <2117> outov <3778> oikodomhsei <3618> thn <3588> polin <4172> mou <1473> kai <2532> thn <3588> aicmalwsian <161> tou <3588> laou <2992> mou <1473> epistreqei <1994> ou <3364> meta <3326> lutrwn <3083> oude <3761> meta <3326> dwrwn <1435> eipen kuriov <2962> sabawy <4519>

45:14 <0430> Myhla <0657> opa <05750> dwe <0369> Nyaw <0410> la <0> Kb <0389> Ka <06419> wllpty <0413> Kyla <07812> wwxtsy <0413> Kylaw <05674> wrbey <02131> Myqzb <01980> wkly <0310> Kyrxa <01961> wyhy <0> Klw <05674> wrbey <05921> Kyle <04060> hdm <0376> ysna <05436> Myabow <03568> swk <05505> rxow <04714> Myrum <03018> eygy <03069> hwhy <0559> rma <03541> hk(45:14)

45:14 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> sabawy <4519> ekopiasen <2872> aiguptov <125> kai <2532> emporia <1711> aiyiopwn <128> kai <2532> oi <3588> sebwin andrev <435> uqhloi <5308> epi <1909> se <4771> diabhsontai <1224> kai <2532> soi <4771> esontai <1510> douloi <1401> kai <2532> opisw <3694> sou <4771> akolouyhsousin <190> dedemenoi <1210> ceiropedaiv kai <2532> proskunhsousin <4352> soi <4771> kai <2532> en <1722> soi <4771> proseuxontai <4336> oti <3754> en <1722> soi <4771> o <3588> yeov <2316> estin <1510> kai <2532> erousin ouk <3364> estin <1510> yeov <2316> plhn <4133> sou <4771>

45:15 <03467> eyswm <03478> larvy <0430> yhla <05641> rttom <0410> la <0859> hta <0403> Nka(45:15)

45:15 su <4771> gar <1063> ei <1510> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> hdeimen o <3588> yeov <2316> tou <3588> israhl <2474> swthr <4990>

45:16 <06736> Myryu <02796> ysrx <03639> hmlkb <01980> wklh <03162> wdxy <03605> Mlk <03637> wmlkn <01571> Mgw <0954> wswb(45:16)

45:16 aiscunyhsontai <153> kai <2532> entraphsontai <1788> pantev <3956> oi <3588> antikeimenoi <480> autw <846> kai <2532> poreusontai <4198> en <1722> aiscunh <152> egkainizesye <1457> prov <4314> me <1473> nhsoi <3520>

45:17 P <05703> de <05769> ymlwe <05704> de <03637> wmlkt <03808> alw <0954> wsbt <03808> al <05769> Mymlwe <08668> tewst <03068> hwhyb <03467> eswn <03478> larvy(45:17)

45:17 israhl <2474> swzetai <4982> upo <5259> kuriou <2962> swthrian <4991> aiwnion <166> ouk <3364> aiscunyhsontai <153> oude <3761> mh <3165> entrapwsin <1788> ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165>

45:18 <05750> dwe <0369> Nyaw <03068> hwhy <0589> yna <03335> hruy <03427> tbsl <01254> harb <08414> wht <03808> al <03559> hnnwk <01931> awh <06213> hvew <0776> Urah <03335> ruy <0430> Myhlah <01931> awh <08064> Mymsh <01254> arwb <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03588> yk(45:18)

45:18 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> poihsav <4160> ton <3588> ouranon <3772> outov <3778> o <3588> yeov <2316> o <3588> katadeixav thn <3588> ghn <1065> kai <2532> poihsav <4160> authn <846> autov <846> diwrisen authn <846> ouk <3364> eiv <1519> kenon <2756> epoihsen <4160> authn <846> alla <235> katoikeisyai egw <1473> eimi <1510> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> eti <2089>

45:19 <04339> Myrsym <05046> dygm <06664> qdu <01696> rbd <03068> hwhy <0589> yna <01245> ynwsqb <08414> wht <03290> bqey <02233> erzl <0559> ytrma <03808> al <02822> Ksx <0776> Ura <04725> Mwqmb <01696> ytrbd <05643> rtob <03808> al(45:19)

45:19 ouk <3364> en <1722> krufh <2931> lelalhka <2980> oude <3761> en <1722> topw <5117> ghv <1065> skoteinw <4652> ouk <3364> eipa tw <3588> spermati <4690> iakwb <2384> mataion <3152> zhthsate <2212> egw <1473> eimi <1510> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> lalwn <2980> dikaiosunhn <1343> kai <2532> anaggellwn <312> alhyeian <225>

45:20 <03467> eyswy <03808> al <0410> la <0413> la <06419> Myllptmw <06459> Mlop <06086> Ue <0853> ta <05375> Myavnh <03045> wedy <03808> al <01471> Mywgh <06412> yjylp <03162> wdxy <05066> wsgnth <0935> wabw <06908> wubqh(45:20)

45:20 sunacyhte <4863> kai <2532> hkete <1854> bouleusasye <1011> ama <260> oi <3588> swzomenoi <4982> apo <575> twn <3588> eynwn <1484> ouk <3364> egnwsan <1097> oi <3588> airontev <142> to <3588> xulon <3586> glumma autwn <846> kai <2532> proseucomenoi <4336> wv <3739> prov <4314> yeouv <2316> oi <3739> ou <3364> swzousin <4982>

45:21 <02108> ytlwz <0369> Nya <03467> eyswmw <06662> qydu <0410> la <01107> ydelbm <0430> Myhla <05750> dwe <0369> Nyaw <03068> hwhy <0589> yna <03808> awlh <05046> hdygh <0227> zam <06924> Mdqm <02063> taz <08085> eymsh <04310> ym <03162> wdxy <03289> wuewy <0637> Pa <05066> wsyghw <05046> wdygh(45:21)

45:21 ei <1487> anaggelousin <312> eggisatwsan <1448> ina <2443> gnwsin <1097> ama <260> tiv <5100> akousta epoihsen <4160> tauta <3778> ap <575> archv <746> tote <5119> anhggelh <312> umin <4771> egw <1473> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> allov <243> plhn <4133> emou <1473> dikaiov <1342> kai <2532> swthr <4990> ouk <3364> estin <1510> parex emou <1473>

45:22 <05750> dwe <0369> Nyaw <0410> la <0589> yna <03588> yk <0776> Ura <0657> yopa <03605> lk <03467> weswhw <0413> yla <06437> wnp(45:22)

45:22 epistrafhte <1994> prov <4314> me <1473> kai <2532> swyhsesye <4982> oi <3588> ap <575> escatou <2078> thv <3588> ghv <1065> egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> kai <2532> ouk <3364> estin <1510> allov <243>

45:23 <03956> Nwsl <03605> lk <07650> ebst <01290> Krb <03605> lk <03766> erkt <0> yl <03588> yk <07725> bwsy <03808> alw <01697> rbd <06666> hqdu <06310> ypm <03318> auy <07650> ytebsn <0> yb(45:23)

45:23 kat <2596> emautou <1683> omnuw h <2228> mhn <3303> exeleusetai <1831> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> mou <1473> dikaiosunh <1343> oi <3588> logoi <3056> mou <1473> ouk <3364> apostrafhsontai <654> oti <3754> emoi <1473> kamqei <2578> pan <3956> gonu <1119> kai <2532> exomologhsetai <1843> pasa <3956> glwssa <1100> tw <3588> yew <2316>

45:24 <0> wb <02734> Myrxnh <03605> lk <0954> wsbyw <0935> awby <05704> wyde <05797> zew <06666> twqdu <0559> rma <0> yl <03068> hwhyb <0389> Ka(45:24)

45:24 legwn <3004> dikaiosunh <1343> kai <2532> doxa <1391> prov <4314> auton <846> hxousin <1854> kai <2532> aiscunyhsontai <153> pantev <3956> oi <3588> aforizontev eautouv <1438>

45:25 <03478> larvy <02233> erz <03605> lk <01984> wllhtyw <06663> wqduy <03068> hwhyb(45:25)

45:25 apo <575> kuriou <2962> dikaiwyhsontai <1344> kai <2532> en <1722> tw <3588> yew <2316> endoxasyhsontai pan <3956> to <3588> sperma <4690> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA