TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 89

89:1 <06310> ypb <0530> Ktnwma <03045> eydwa <01755> rdw <01755> rdl <07891> hrysa <05769> Mlwe <03068> hwhy <02617> ydox( (2) ) <0250> yxrzah <0387> Ntyal <04905> lykvm(89:1)

89:1 (88:1) sunesewv <4907> aiyan tw <3588> israhlith <2475> (88:2) ta <3588> eleh <1656> sou <4771> kurie <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> asomai <103> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> apaggelw thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> en <1722> tw <3588> stomati <4750> mou <1473>

89:2 <0> Mhb <0530> Ktnwma <03559> Nkt <08064> Myms <01129> hnby <02617> dox <05769> Mlwe <0559> ytrma <03588> yk<89:3> (89:2)

89:2 (88:3) oti <3754> eipav eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> eleov <1656> oikodomhyhsetai <3618> en <1722> toiv <3588> ouranoiv <3772> etoimasyhsetai <2090> h <3588> alhyeia <225> sou <4771>

89:3 <05650> ydbe <01732> dwdl <07650> ytebsn <0972> yryxbl <01285> tyrb <03772> ytrk<89:4> (89:3)

89:3 (88:4) dieyemhn diayhkhn <1242> toiv <3588> eklektoiv <1588> mou <1473> wmosa dauid tw <3588> doulw <1401> mou <1473>

89:4 <05542> hlo <03678> Kaok <01755> rwdw <01755> rdl <01129> ytynbw <02233> Kerz <03559> Nyka <05769> Mlwe <05704> de<89:5> (89:4)

89:4 (88:5) ewv <2193> tou <3588> aiwnov <165> etoimasw <2090> to <3588> sperma <4690> sou <4771> kai <2532> oikodomhsw <3618> eiv <1519> genean <1074> kai <2532> genean <1074> ton <3588> yronon <2362> sou <4771> diaqalma

89:5 <06918> Mysdq <06951> lhqb <0530> Ktnwma <0637> Pa <03068> hwhy <06382> Kalp <08064> Myms <03034> wdwyw<89:6> (89:5)

89:5 (88:6) exomologhsontai <1843> oi <3588> ouranoi <3772> ta <3588> yaumasia <2297> sou <4771> kurie <2962> kai <2532> thn <3588> alhyeian <225> sou <4771> en <1722> ekklhsia <1577> agiwn <40>

89:6 <0410> Myla <01121> ynbb <03068> hwhyl <01819> hmdy <03068> hwhyl <06186> Krey <07834> qxsb <04310> ym <03588> yk<89:7> (89:6)

89:6 (88:7) oti <3754> tiv <5100> en <1722> nefelaiv <3507> iswyhsetai tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> tiv <5100> omoiwyhsetai <3666> tw <3588> kuriw <2962> en <1722> uioiv <5207> yeou <2316>

89:7 <05439> wybybo <03605> lk <05921> le <03372> arwnw <07227> hbr <06918> Mysdq <05475> dwob <06206> Uren <0410> la<89:8> (89:7)

89:7 (88:8) o <3588> yeov <2316> endoxazomenov en <1722> boulh <1012> agiwn <40> megav <3173> kai <2532> foberov <5398> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> perikuklw autou <846>

89:8 <05439> Kytwbybo <0530> Ktnwmaw <03050> hy <02626> Nyox <03644> Kwmk <04310> ym <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy<89:9> (89:8)

89:8 (88:9) kurie <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> tiv <5100> omoiov <3664> soi <4771> dunatov <1415> ei <1510> kurie <2962> kai <2532> h <3588> alhyeia <225> sou <4771> kuklw sou <4771>

89:9 <07623> Mxbst <0859> hta <01530> wylg <07721> awvb <03220> Myh <01348> twagb <04910> lswm <0859> hta<89:10> (89:9)

89:9 (88:10) su <4771> despozeiv tou <3588> kratouv <2904> thv <3588> yalasshv <2281> ton <3588> de <1161> salon <4535> twn <3588> kumatwn <2949> authv <846> su <4771> kataprauneiv

89:10 <0341> Kybywa <06340> trzp <05797> Kze <02220> ewrzb <07294> bhr <02491> llxk <01792> takd <0859> hta<89:11> (89:10)

89:10 (88:11) su <4771> etapeinwsav <5013> wv <3739> traumatian uperhfanon <5244> kai <2532> en <1722> tw <3588> bracioni <1023> thv <3588> dunamewv <1411> sou <4771> dieskorpisav <1287> touv <3588> ecyrouv <2190> sou <4771>

89:11 <03245> Mtdoy <0859> hta <04393> halmw <08398> lbt <0776> Ura <0> Kl <0637> Pa <08064> Myms <0> Kl<89:12> (89:11)

89:11 (88:12) soi <4771> eisin <1510> oi <3588> ouranoi <3772> kai <2532> sh <4674> estin <1510> h <3588> gh <1065> thn <3588> oikoumenhn <3611> kai <2532> to <3588> plhrwma <4138> authv <846> su <4771> eyemeliwsav <2311>

89:12 <07442> wnnry <08034> Kmsb <02768> Nwmrxw <08396> rwbt <01254> Mtarb <0859> hta <03225> Nymyw <06828> Nwpu<89:13> (89:12)

89:12 (88:13) ton <3588> borran kai <2532> yalassav <2281> su <4771> ektisav <2936> yabwr kai <2532> ermwn en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> agalliasontai

89:13 <03225> Knymy <07311> Mwrt <03027> Kdy <05810> zet <01369> hrwbg <05973> Me <02220> ewrz <0> Kl<89:14> (89:13)

89:13 (88:14) sov <4674> o <3588> braciwn <1023> meta <3326> dunasteiav krataiwyhtw <2901> h <3588> ceir <5495> sou <4771> uqwyhtw <5312> h <3588> dexia <1188> sou <4771>

89:14 <06440> Kynp <06923> wmdqy <0571> tmaw <02617> dox <03678> Kaok <04349> Nwkm <04941> jpsmw <06664> qdu<89:15> (89:14)

89:14 (88:15) dikaiosunh <1343> kai <2532> krima <2917> etoimasia <2091> tou <3588> yronou <2362> sou <4771> eleov <1656> kai <2532> alhyeia <225> proporeusetai <4313> pro <4253> proswpou <4383> sou <4771>

89:15 <01980> Nwklhy <06440> Kynp <0216> rwab <03068> hwhy <08643> hewrt <03045> yedwy <05971> Meh <0835> yrsa<89:16> (89:15)

89:15 (88:16) makariov <3107> o <3588> laov <2992> o <3588> ginwskwn <1097> alalagmon kurie <2962> en <1722> tw <3588> fwti <5457> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> poreusontai <4198>

89:16 <07311> wmwry <06666> Ktqdubw <03117> Mwyh <03605> lk <01523> Nwlygy <08034> Kmsb<89:17> (89:16)

89:16 (88:17) kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> sou <4771> agalliasontai olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> kai <2532> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> uqwyhsontai <5312>

89:17 <07161> wnnrq <07311> *Mwrt {Myrt} <07522> Knurbw <0859> hta <05797> wmze <08597> trapt <03588> yk<89:18> (89:17)

89:17 (88:18) oti <3754> to <3588> kauchma <2745> thv <3588> dunamewv <1411> autwn <846> ei <1510> su <4771> kai <2532> en <1722> th <3588> eudokia <2107> sou <4771> uqwyhsetai <5312> to <3588> kerav <2768> hmwn <1473>

89:18 <04428> wnklm <03478> larvy <06918> swdqlw <04043> wnngm <03068> hwhyl <03588> yk<89:19> (89:18)

89:18 (88:19) oti <3754> tou <3588> kuriou <2962> h <3588> antilhmqiv <484> kai <2532> tou <3588> agiou <40> israhl <2474> basilewv <935> hmwn <1473>

89:19 <05971> Mem <0970> rwxb <07311> ytwmyrh <01368> rwbg <05921> le <05828> rze <07737> ytyws <0559> rmatw <02623> Kydyoxl <02377> Nwzxb <01696> trbd <0227> za<89:20> (89:19)

89:19 (88:20) tote <5119> elalhsav <2980> en <1722> orasei <3706> toiv <3588> osioiv <3741> sou <4771> kai <2532> eipav eyemhn <5087> bohyeian <996> epi <1909> dunaton <1415> uqwsa <5312> eklekton <1588> ek <1537> tou <3588> laou <2992> mou <1473>

89:20 <04886> wytxsm <06944> ysdq <08081> Nmsb <05650> ydbe <01732> dwd <04672> ytaum<89:21> (89:20)

89:20 (88:21) euron <2147> dauid ton <3588> doulon <1401> mou <1473> en <1722> elaiw <1637> agiw <40> mou <1473> ecrisa <5548> auton <846>

89:21 <0553> wnumat <02220> yewrz <0637> Pa <05973> wme <03559> Nwkt <03027> ydy <0834> rsa<89:22> (89:21)

89:21 (88:22) h <3588> gar <1063> ceir <5495> mou <1473> sunantilhmqetai autw <846> kai <2532> o <3588> braciwn <1023> mou <1473> katiscusei <2729> auton <846>

89:22 <06031> wnney <03808> al <05766> hlwe <01121> Nbw <0> wb <0341> bywa <05378> asy <03808> al<89:23> (89:22)

89:22 (88:23) ouk <3364> wfelhsei <5623> ecyrov <2190> en <1722> autw <846> kai <2532> uiov <5207> anomiav <458> ou <3364> prosyhsei <4369> tou <3588> kakwsai <2559> auton <846>

89:23 <05062> Pwga <08130> wyanvmw <06862> wyru <06440> wynpm <03807> ytwtkw<89:24> (89:23)

89:23 (88:24) kai <2532> sugkoqw touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> touv <3588> misountav <3404> auton <846> tropwsomai

89:24 <07161> wnrq <07311> Mwrt <08034> ymsbw <05973> wme <02617> ydoxw <0530> ytnwmaw<89:25> (89:24)

89:24 (88:25) kai <2532> h <3588> alhyeia <225> mou <1473> kai <2532> to <3588> eleov <1656> mou <1473> met <3326> autou <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> uqwyhsetai <5312> to <3588> kerav <2768> autou <846>

89:25 <03225> wnymy <05104> twrhnbw <03027> wdy <03220> Myb <07760> ytmvw<89:26> (89:25)

89:25 (88:26) kai <2532> yhsomai <5087> en <1722> yalassh <2281> ceira <5495> autou <846> kai <2532> en <1722> potamoiv <4215> dexian <1188> autou <846>

89:26 <03444> ytewsy <06697> rwuw <0410> yla <0859> hta <01> yba <07121> ynarqy <01931> awh<89:27> (89:26)

89:26 (88:27) autov <846> epikalesetai me <1473> pathr <3962> mou <1473> ei <1510> su <4771> yeov <2316> mou <1473> kai <2532> antilhmptwr thv <3588> swthriav <4991> mou <1473>

89:27 <0776> Ura <04428> yklml <05945> Nwyle <05414> whnta <01060> rwkb <0589> yna <0637> Pa<89:28> (89:27)

89:27 (88:28) kagw prwtotokon <4416> yhsomai <5087> auton <846> uqhlon <5308> para <3844> toiv <3588> basileusin <935> thv <3588> ghv <1065>

89:28 <0> wl <0539> tnman <01285> ytyrbw <02617> ydox <08104> wl <08104> *rmsa {rwmsa} <05769> Mlwel<89:29> (89:28)

89:28 (88:29) eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> fulaxw <5442> autw <846> to <3588> eleov <1656> mou <1473> kai <2532> h <3588> diayhkh <1242> mou <1473> pisth <4103> autw <846>

89:29 <08064> Myms <03117> ymyk <03678> waokw <02233> werz <05703> del <07760> ytmvw<89:30> (89:29)

89:29 (88:30) kai <2532> yhsomai <5087> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> tou <3588> aiwnov <165> to <3588> sperma <4690> autou <846> kai <2532> ton <3588> yronon <2362> autou <846> wv <3739> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> ouranou <3772>

89:30 <01980> Nwkly <03808> al <04941> yjpsmbw <08451> ytrwt <01121> wynb <05800> wbzey <0518> Ma<89:31> (89:30)

89:30 (88:31) ean <1437> egkatalipwsin <1459> oi <3588> uioi <5207> autou <846> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> kai <2532> toiv <3588> krimasin <2917> mou <1473> mh <3165> poreuywsin <4198>

89:31 <08104> wrmsy <03808> al <04687> ytwumw <02490> wllxy <02708> ytqx <0518> Ma<89:32> (89:31)

89:31 (88:32) ean <1437> ta <3588> dikaiwmata <1345> mou <1473> bebhlwsousin <953> kai <2532> tav <3588> entolav <1785> mou <1473> mh <3165> fulaxwsin <5442>

89:32 <05771> Mnwe <05061> Myegnbw <06588> Mesp <07626> jbsb <06485> ytdqpw<89:33> (89:32)

89:32 (88:33) episkeqomai <1980> en <1722> rabdw tav <3588> anomiav <458> autwn <846> kai <2532> en <1722> mastixin <3148> tav <3588> amartiav <266> autwn <846>

89:33 <0530> ytnwmab <08266> rqsa <03808> alw <05973> wmem <06331> rypa <03808> al <02617> ydoxw<89:34> (89:33)

89:33 (88:34) to <3588> de <1161> eleov <1656> mou <1473> ou <3364> mh <3165> diaskedasw ap <575> autou <846> oude <3761> mh <3165> adikhsw <91> en <1722> th <3588> alhyeia <225> mou <1473>

89:34 <08138> hnsa <03808> al <08193> ytpv <04161> auwmw <01285> ytyrb <02490> llxa <03808> al<89:35> (89:34)

89:34 (88:35) oude <3761> mh <3165> bebhlwsw <953> thn <3588> diayhkhn <1242> mou <1473> kai <2532> ta <3588> ekporeuomena <1607> dia <1223> twn <3588> ceilewn <5491> mou <1473> ou <3364> mh <3165> ayethsw <114>

89:35 <03576> bzka <01732> dwdl <0518> Ma <06944> ysdqb <07650> ytebsn <0259> txa<89:36> (89:35)

89:35 (88:36) apax <530> wmosa en <1722> tw <3588> agiw <40> mou <1473> ei <1487> tw <3588> dauid qeusomai <5574>

89:36 <05048> ydgn <08121> smsk <03678> waokw <01961> hyhy <05769> Mlwel <02233> werz<89:37> (89:36)

89:36 (88:37) to <3588> sperma <4690> autou <846> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> menei <3306> kai <2532> o <3588> yronov <2362> autou <846> wv <3739> o <3588> hliov <2246> enantion <1726> mou <1473>

89:37 <05542> hlo <0539> Nman <07834> qxsb <05707> dew <05769> Mlwe <03559> Nwky <03394> xryk<89:38> (89:37)

89:37 (88:38) kai <2532> wv <3739> h <3588> selhnh <4582> kathrtismenh <2675> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> o <3588> martuv <3144> en <1722> ouranw <3772> pistov <4103> diaqalma

89:38 <04899> Kxysm <05973> Me <05674> trbeth <03988> oamtw <02186> txnz <0859> htaw<89:39> (89:38)

89:38 (88:39) su <4771> de <1161> apwsw kai <2532> exoudenwsav <1847> anebalou ton <3588> criston <5547> sou <4771>

89:39 <05145> wrzn <0776> Ural <02490> tllx <05650> Kdbe <01285> tyrb <05010> htran<89:40> (89:39)

89:39 (88:40) katestreqav <2690> thn <3588> diayhkhn <1242> tou <3588> doulou <1401> sou <4771> ebebhlwsav <953> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> to <3588> agiasma autou <846>

89:40 <04288> htxm <04013> wyrubm <07760> tmv <01448> wytrdg <03605> lk <06555> turp<89:41> (89:40)

89:40 (88:41) kayeilev <2507> pantav <3956> touv <3588> fragmouv <5418> autou <846> eyou <5087> ta <3588> ocurwmata <3794> autou <846> deilian <1167>

89:41 <07934> wynksl <02781> hprx <01961> hyh <01870> Krd <05674> yrbe <03605> lk <08155> whos<89:42> (89:41)

89:41 (88:42) dihrpasan auton <846> pantev <3956> oi <3588> diodeuontev <1353> odon <3598> egenhyh <1096> oneidov <3681> toiv <3588> geitosin <1069> autou <846>

89:42 <0341> wybywa <03605> lk <08055> txmvh <06862> wyru <03225> Nymy <07311> twmyrh<89:43> (89:42)

89:42 (88:43) uqwsav <5312> thn <3588> dexian <1188> twn <3588> ecyrwn <2190> autou <846> eufranav <2165> pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

89:43 <04421> hmxlmb <06965> wtmyqh <03808> alw <02719> wbrx <06697> rwu <07725> byst <0637> Pa<89:44> (89:43)

89:43 (88:44) apestreqav <654> thn <3588> bohyeian <996> thv <3588> romfaiav autou <846> kai <2532> ouk <3364> antelabou autou <846> en <1722> tw <3588> polemw <4171>

89:44 <04048> htrgm <0776> Ural <03678> waokw <02892> wrhjm <07673> tbsh<89:45> (89:44)

89:44 (88:45) katelusav <2647> apo <575> kayarismou <2512> auton <846> ton <3588> yronon <2362> autou <846> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> katerraxav

89:45 <05542> hlo <0955> hswb <05921> wyle <05844> tyjeh <05934> wymwle <03117> ymy <07114> truqh<89:46> (89:45)

89:45 (88:46) esmikrunav tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> cronou <5550> autou <846> kateceav <2708> autou <846> aiscunhn <152> diaqalma

89:46 <02534> Ktmx <0784> sa <03644> wmk <01197> rebt <05331> xunl <05641> rtot <03068> hwhy <04100> hm <05704> de<89:47> (89:46)

89:46 (88:47) ewv <2193> pote <4218> kurie <2962> apostreqeiv <654> eiv <1519> telov <5056> ekkauyhsetai <1572> wv <3739> pur <4442> h <3588> orgh <3709> sou <4771>

89:47 <0120> Mda <01121> ynb <03605> lk <01254> tarb <07723> aws <04100> hm <05921> le <02465> dlx <04100> hm <0589> yna <02142> rkz<89:48> (89:47)

89:47 (88:48) mnhsyhti <3403> tiv <5100> mou <1473> h <3588> upostasiv <5287> mh <3165> gar <1063> mataiwv <3152> ektisav <2936> pantav <3956> touv <3588> uiouv <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

89:48 <05542> hlo <07585> lwas <03027> dym <05315> wspn <04422> jlmy <04194> twm <07200> hary <03808> alw <02421> hyxy <01397> rbg <04310> ym<89:49> (89:48)

89:48 (88:49) tiv <5100> estin <1510> anyrwpov <444> ov <3739> zhsetai <2198> kai <2532> ouk <3364> oqetai <3708> yanaton <2288> rusetai thn <3588> quchn <5590> autou <846> ek <1537> ceirov <5495> adou <86> diaqalma

89:49 <0530> Ktnwmab <01732> dwdl <07650> tebsn <0136> ynda <07223> Mynsarh <02617> Kydox <0346> hya<89:50> (89:49)

89:49 (88:50) pou <4225> eisin <1510> ta <3588> eleh <1656> sou <4771> ta <3588> arcaia <744> kurie <2962> a <3739> wmosav tw <3588> dauid en <1722> th <3588> alhyeia <225> sou <4771>

89:50 <05971> Myme <07227> Mybr <03605> lk <02436> yqyxb <05375> ytav <05650> Kydbe <02781> tprx <0136> ynda <02142> rkz<89:51> (89:50)

89:50 (88:51) mnhsyhti <3403> kurie <2962> tou <3588> oneidismou <3680> twn <3588> doulwn <1401> sou <4771> ou <3739> upescon en <1722> tw <3588> kolpw <2859> mou <1473> pollwn <4183> eynwn <1484>

89:51 <04899> Kxysm <06119> twbqe <02778> wprx <0834> rsa <03068> hwhy <0341> Kybywa <02778> wprx <0834> rsa<89:52> (89:51)

89:51 (88:52) ou <3739> wneidisan <3679> oi <3588> ecyroi <2190> sou <4771> kurie <2962> ou <3739> wneidisan <3679> to <3588> antallagma tou <3588> cristou <5547> sou <4771>

89:52 <0543> Nmaw <0543> Nma <05769> Mlwel <03068> hwhy <01288> Kwrb<89:53> (89:52)

89:52 (88:53) euloghtov <2128> kuriov <2962> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> genoito <1096> genoito <1096>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA