TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

1 Samuel 30:1-31

30:1 <0784> sab <0853> hta <08313> wprvyw <06860> glqu <0853> ta <05221> wkyw <06860> glqu <0413> law <05045> bgn <0413> la <06584> wjsp <06003> yqlmew <07992> ysylsh <03117> Mwyb <06860> glqu <0376> wysnaw <01732> dwd <0935> abb <01961> yhyw(30:1)

30:1 kai <2532> egenhyh <1096> eiselyontov <1525> dauid kai <2532> twn <3588> andrwn <435> autou <846> eiv <1519> sekelak th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> kai <2532> amalhk epeyeto <2007> epi <1909> ton <3588> noton <3558> kai <2532> epi <1909> sekelak kai <2532> epataxen <3960> thn <3588> sekelak kai <2532> enepurisen authn <846> en <1722> puri <4442>

30:2 <01870> Mkrdl <01980> wklyw <05090> wghnyw <0376> sya <04191> wtymh <03808> al <01419> lwdg <05704> dew <06996> Njqm <0> hb <0834> rsa <0802> Mysnh <0853> ta <07617> wbsyw(30:2)

30:2 kai <2532> tav <3588> gunaikav <1135> kai <2532> panta <3956> ta <3588> en <1722> auth <846> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> ouk <3364> eyanatwsan <2289> andra <435> kai <2532> gunaika <1135> all <235> hcmalwteusan <162> kai <2532> aphlyon <565> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> autwn <846>

30:3 <07617> wbsn <01323> Mhytnbw <01121> Mhynbw <0802> Mhysnw <0784> sab <08313> hpwrv <02009> hnhw <05892> ryeh <0413> la <0376> wysnaw <01732> dwd <0935> abyw(30:3)

30:3 kai <2532> hlyen <2064> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> eiv <1519> thn <3588> polin <4172> kai <2532> idou <2400> empepuristai en <1722> puri <4442> ai <3588> de <1161> gunaikev <1135> autwn <846> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> autwn <846> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> autwn <846> hcmalwteumenoi <162>

30:4 <01058> twkbl <03581> xk <0> Mhb <0369> Nya <0834> rsa <05704> de <01058> wkbyw <06963> Mlwq <0853> ta <0854> wta <0834> rsa <05971> Mehw <01732> dwd <05375> avyw(30:4)

30:4 kai <2532> hren <142> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> thn <3588> fwnhn <5456> autwn <846> kai <2532> eklausan <2799> ewv <2193> otou <3748> ouk <3364> hn <1510> en <1722> autoiv <846> iscuv <2479> eti <2089> klaiein <2799>

30:5 <03761> ylmrkh <05037> lbn <0802> tsa <026> lygybaw <03159> tylerzyh <0293> Menyxa <07617> wbsn <01732> dwd <0802> ysn <08147> ytsw(30:5)

30:5 kai <2532> amfoterai ai <3588> gunaikev <1135> dauid hcmalwteuyhsan <162> acinoom h <3588> iezrahlitiv kai <2532> abigaia h <3588> gunh <1135> nabal tou <3588> karmhliou

30:6 o <0430> wyhla <03068> hwhyb <01732> dwd <02388> qzxtyw <01323> wytnb <05921> lew <01121> *wynb {wnb} <05921> le <0376> sya <05971> Meh <03605> lk <05315> spn <04784> hrm <03588> yk <05619> wlqol <05971> Meh <0559> wrma <03588> yk <03966> dam <01732> dwdl <03334> rutw(30:6)

30:6 kai <2532> eylibh <2346> dauid sfodra <4970> oti <3754> eipen o <3588> laov <2992> liyobolhsai <3036> auton <846> oti <3754> katwdunov quch <5590> pantov <3956> tou <3588> laou <2992> ekastou <1538> epi <1909> touv <3588> uiouv <5207> autou <846> kai <2532> epi <1909> tav <3588> yugaterav <2364> autou <846> kai <2532> ekrataiwyh <2901> dauid en <1722> kuriw <2962> yew <2316> autou <846>

30:7 <01732> dwd <0413> la <0646> dpah <0853> ta <054> rtyba <05066> sgyw <0646> dpah <0> yl <04994> an <05066> hsygh <0288> Klmyxa <01121> Nb <03548> Nhkh <054> rtyba <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(30:7)

30:7 kai <2532> eipen dauid prov <4314> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> uion <5207> acimelec prosagage <4317> to <3588> efoud

30:8 <05337> lyut <05337> luhw <05381> gyvt <05381> gvh <03588> yk <07291> Pdr <0> wl <0559> rmayw <05381> wngvah <02088> hzh <01416> dwdgh <0310> yrxa <07291> Pdra <0559> rmal <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw(30:8)

30:8 kai <2532> ephrwthsen dauid dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> legwn <3004> ei <1487> katadiwxw <2614> opisw <3694> tou <3588> geddour toutou <3778> ei <1487> katalhmqomai <2638> autouv <846> kai <2532> eipen autw <846> katadiwke <2614> oti <3754> katalambanwn <2638> katalhmqh <2638> kai <2532> exairoumenov <1807> exelh <1831>

30:9 <05975> wdme <03498> Myrtwnhw <01308> rwvbh <05158> lxn <05704> de <0935> wabyw <0854> wta <0834> rsa <0376> sya <03967> twam <08337> ssw <01931> awh <01732> dwd <01980> Klyw(30:9)

30:9 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid autov <846> kai <2532> oi <3588> exakosioi <1812> andrev <435> met <3326> autou <846> kai <2532> ercontai <2064> ewv <2193> tou <3588> ceimarrou bosor <1007> kai <2532> oi <3588> perissoi <4053> esthsan <2476>

30:10 <01308> rwvbh <05158> lxn <0853> ta <05674> rbem <06296> wrgp <0834> rsa <0376> sya <03967> Mytam <05975> wdmeyw <0376> sya <03967> twam <0702> ebraw <01931> awh <01732> dwd <07291> Pdryw(30:10)

30:10 kai <2532> katediwxen <2614> en <1722> tetrakosioiv <5071> andrasin <435> upesthsan de <1161> diakosioi <1250> andrev <435> oitinev <3748> ekayisan <2523> peran <4008> tou <3588> ceimarrou tou <3588> bosor <1007>

30:11 <04325> Mym <08248> whqsyw <0398> lkayw <03899> Mxl <0> wl <05414> wntyw <01732> dwd <0413> la <0853> wta <03947> wxqyw <07704> hdvb <04713> yrum <0376> sya <04672> waumyw(30:11)

30:11 kai <2532> euriskousin <2147> andra <435> aiguption <124> en <1722> agrw <68> kai <2532> lambanousin <2983> auton <846> kai <2532> agousin <71> auton <846> prov <4314> dauid en <1722> agrw <68> kai <2532> didoasin <1325> autw <846> arton <740> kai <2532> efagen <2068> kai <2532> epotisan <4222> auton <846> udwr <5204>

30:12 o <03915> twlyl <07969> hslsw <03117> Mymy <07969> hsls <04325> Mym <08354> hts <03808> alw <03899> Mxl <0398> lka <03808> al <03588> yk <0413> wyla <07307> wxwr <07725> bstw <0398> lkayw <06778> Myqmu <08147> ynsw <01690> hlbd <06400> xlp <0> wl <05414> wntyw(30:12)

30:12 kai <2532> didoasin <1325> autw <846> klasma <2801> palayhv kai <2532> efagen <2068> kai <2532> katesth <2525> to <3588> pneuma <4151> autou <846> en <1722> autw <846> oti <3754> ou <3364> bebrwkei <977> arton <740> kai <2532> ou <3364> pepwkei <4095> udwr <5204> treiv <5140> hmerav <2250> kai <2532> treiv <5140> nuktav <3571>

30:13 <07969> hsls <03117> Mwyh <02470> ytylx <03588> yk <0113> ynda <05800> ynbzeyw <06003> yqlme <0376> syal <05650> dbe <0595> ykna <04713> yrum <05288> ren <0559> rmayw <0859> hta <02088> hzm <0335> yaw <0859> hta <04310> yml <01732> dwd <0> wl <0559> rmayw(30:13)

30:13 kai <2532> eipen autw <846> dauid tinov <5100> su <4771> ei <1510> kai <2532> poyen <4159> ei <1510> kai <2532> eipen to <3588> paidarion <3808> to <3588> aiguption <124> egw <1473> eimi <1510> doulov <1401> androv <435> amalhkitou kai <2532> katelipen <2641> me <1473> o <3588> kuriov <2962> mou <1473> oti <3754> hnwclhyhn <1776> egw <1473> shmeron <4594> tritaiov

30:14 <0784> sab <08313> wnprv <06860> glqu <0853> taw <03612> blk <05045> bgn <05921> lew <03063> hdwhyl <0834> rsa <05921> lew <03774> ytrkh <05045> bgn <06584> wnjsp <0587> wnxna(30:14)

30:14 kai <2532> hmeiv <1473> epeyemeya <2007> epi <1909> noton <3558> tou <3588> colyi kai <2532> epi <1909> ta <3588> thv <3588> ioudaiav <2449> merh <3313> kai <2532> epi <1909> noton <3558> celoub kai <2532> thn <3588> sekelak enepurisamen en <1722> puri <4442>

30:15 <02088> hzh <01416> dwdgh <0413> la <03381> Kdrwaw <0113> ynda <03027> dyb <05462> ynrgot <0518> Maw <04191> yntymt <0518> Ma <0430> Myhlab <0> yl <07650> hebsh <0559> rmayw <02088> hzh <01416> dwdgh <0413> la <03381> yndrwth <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(30:15)

30:15 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> dauid ei <1487> kataxeiv <2609> me <1473> epi <1909> to <3588> geddour touto <3778> kai <2532> eipen omoson dh <1161> moi <1473> kata <2596> tou <3588> yeou <2316> mh <3165> yanatwsein <2289> me <1473> kai <2532> mh <3165> paradounai <3860> me <1473> eiv <1519> ceirav <5495> tou <3588> kuriou <2962> mou <1473> kai <2532> kataxw <2609> se <4771> epi <1909> to <3588> geddour touto <3778>

30:16 <03063> hdwhy <0776> Uramw <06430> Mytslp <0776> Uram <03947> wxql <0834> rsa <01419> lwdgh <07998> llsh <03605> lkb <02287> Myggxw <08354> Mytsw <0398> Mylka <0776> Urah <03605> lk <06440> ynp <05921> le <05203> Mysjn <02009> hnhw <03381> whdryw(30:16)

30:16 kai <2532> kathgagen <2609> auton <846> ekei <1563> kai <2532> idou <2400> outoi <3778> diakecumenoi epi <1909> proswpon <4383> pashv <3956> thv <3588> ghv <1065> esyiontev <2068> kai <2532> pinontev <4095> kai <2532> eortazontev <1858> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> skuloiv <4661> toiv <3588> megaloiv <3173> oiv <3739> elabon <2983> ek <1537> ghv <1065> allofulwn <246> kai <2532> ek <1537> ghv <1065> iouda <2448>

30:17 <05127> wonyw <01581> Mylmgh <05921> le <07392> wbkr <0834> rsa <05288> ren <0376> sya <03967> twam <0702> ebra <0518> Ma <03588> yk <0376> sya <01992> Mhm <04422> jlmn <03808> alw <04283> Mtrxml <06153> breh <05704> dew <05399> Psnhm <01732> dwd <05221> Mkyw(30:17)

30:17 kai <2532> hlyen <2064> ep <1909> autouv <846> dauid kai <2532> epataxen <3960> autouv <846> apo <575> ewsforou ewv <2193> deilhv <1169> kai <2532> th <3588> epaurion kai <2532> ouk <3364> eswyh <4982> ex <1537> autwn <846> anhr <435> oti <3754> all <235> h <2228> tetrakosia <5071> paidaria <3808> a <3739> hn <1510> epibebhkota <1910> epi <1909> tav <3588> kamhlouv <2574> kai <2532> efugon <5343>

30:18 <01732> dwd <05337> lyuh <0802> wysn <08147> yts <0853> taw <06002> qlme <03947> wxql <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <01732> dwd <05337> luyw(30:18)

30:18 kai <2532> afeilato dauid panta <3956> a <3739> elabon <2983> oi <3588> amalhkitai kai <2532> amfoterav tav <3588> gunaikav <1135> autou <846> exeilato <1807>

30:19 <01732> dwd <07725> bysh <03605> lkh <0> Mhl <03947> wxql <0834> rsa <03605> lk <05704> dew <07998> llsmw <01323> twnbw <01121> Mynb <05704> dew <01419> lwdgh <05704> dew <06996> Njqh <04480> Nm <0> Mhl <05737> rden <03808> alw(30:19)

30:19 kai <2532> ou <3364> diefwnhsen autoiv <846> apo <575> mikrou <3398> ewv <2193> megalou <3173> kai <2532> apo <575> twn <3588> skulwn <4661> kai <2532> ewv <2193> uiwn <5207> kai <2532> yugaterwn <2364> kai <2532> ewv <2193> pantwn <3956> wn <3739> elabon <2983> autwn <846> ta <3588> panta <3956> epestreqen <1994> dauid

30:20 <01732> dwd <07998> lls <02088> hz <0559> wrmayw <01931> awhh <04735> hnqmh <06440> ynpl <05090> wghn <01241> rqbhw <06629> Nauh <03605> lk <0853> ta <01732> dwd <03947> xqyw(30:20)

30:20 kai <2532> elaben <2983> dauid panta <3956> ta <3588> poimnia <4168> kai <2532> ta <3588> boukolia kai <2532> aphgagen <520> emprosyen <1715> twn <3588> skulwn <4661> kai <2532> toiv <3588> skuloiv <4661> ekeinoiv <1565> elegeto <3004> tauta <3778> ta <3588> skula <4661> dauid

30:21 o <07965> Mwlsl <0> Mhl <07592> lasyw <05971> Meh <0853> ta <01732> dwd <05066> sgyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <07122> tarqlw <01732> dwd <07122> tarql <03318> wauyw <01308> rwvbh <05158> lxnb <03427> Mbysyw <01732> dwd <0310> yrxa <01980> tklm <06296> wrgp <0834> rsa <0376> Mysnah <03967> Mytam <0413> la <01732> dwd <0935> abyw(30:21)

30:21 kai <2532> paraginetai <3854> dauid prov <4314> touv <3588> diakosiouv <1250> andrav <435> touv <3588> ekluyentav <1590> tou <3588> poreuesyai <4198> opisw <3694> dauid kai <2532> ekayisen <2523> autouv <846> en <1722> tw <3588> ceimarrw tw <3588> bosor <1007> kai <2532> exhlyon <1831> eiv <1519> apanthsin dauid kai <2532> eiv <1519> apanthsin tou <3588> laou <2992> tou <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> proshgagen <4317> dauid ewv <2193> tou <3588> laou <2992> kai <2532> hrwthsan <2065> auton <846> ta <3588> eiv <1519> eirhnhn <1515>

30:22 o <01980> wklyw <05090> wghnyw <01121> wynb <0853> taw <0802> wtsa <0853> ta <0376> sya <0518> Ma <03588> yk <05337> wnluh <0834> rsa <07998> llshm <0> Mhl <05414> Ntn <03808> al <05973> yme <01980> wklh <03808> al <0834> rsa <03282> Ney <0559> wrmayw <01732> dwd <05973> Me <01980> wklh <0834> rsa <0376> Mysnahm <01100> leylbw <07451> er <0376> sya <03605> lk <06030> Neyw(30:22)

30:22 kai <2532> apekriyh pav <3956> anhr <435> loimov <3061> kai <2532> ponhrov <4190> twn <3588> andrwn <435> twn <3588> polemistwn twn <3588> poreuyentwn <4198> meta <3326> dauid kai <2532> eipan oti <3754> ou <3364> katediwxan <2614> mey <3326> hmwn <1473> ou <3364> dwsomen <1325> autoiv <846> ek <1537> twn <3588> skulwn <4661> wn <3739> exeilameya <1807> oti <3754> all <235> h <2228> ekastov <1538> thn <3588> gunaika <1135> autou <846> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> autou <846> apagesywsan <520> kai <2532> apostrefetwsan <654>

30:23 <03027> wndyb <05921> wnyle <0935> abh <01416> dwdgh <0853> ta <05414> Ntyw <0853> wnta <08104> rmsyw <0> wnl <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <0854> ta <0251> yxa <03651> Nk <06213> wvet <03808> al <01732> dwd <0559> rmayw(30:23)

30:23 kai <2532> eipen dauid ou <3364> poihsete <4160> outwv <3778> meta <3326> to <3588> paradounai <3860> ton <3588> kurion <2962> hmin <1473> kai <2532> fulaxai <5442> hmav <1473> kai <2532> paredwken <3860> kuriov <2962> ton <3588> geddour ton <3588> epercomenon ef <1909> hmav <1473> eiv <1519> ceirav <5495> hmwn <1473>

30:24 o <02505> wqlxy <03162> wdxy <03627> Mylkh <05921> le <03427> bsyh <02506> qlxkw <04421> hmxlmb <03381> dryh <02506> qlxk <03588> yk <02088> hzh <01697> rbdl <0> Mkl <08085> emsy <04310> ymw(30:24)

30:24 kai <2532> tiv <5100> upakousetai <5219> umwn <4771> twn <3588> logwn <3056> toutwn <3778> oti <3754> ouc <3364> htton umwn <4771> eisin <1510> dioti <1360> kata <2596> thn <3588> merida <3310> tou <3588> katabainontov <2597> eiv <1519> polemon <4171> outwv <3778> estai <1510> h <3588> meriv <3310> tou <3588> kayhmenou <2521> epi <1909> ta <3588> skeuh <4632> kata <2596> to <3588> auto <846> meriountai <3307>

30:25 P <02088> hzh <03117> Mwyh <05704> de <03478> larvyl <04941> jpsmlw <02706> qxl <07760> hmvyw <04605> hlemw <01931> awhh <03117> Mwyhm <01961> yhyw(30:25)

30:25 kai <2532> egenhyh <1096> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> ekeinhv <1565> kai <2532> epanw <1883> kai <2532> egeneto <1096> eiv <1519> prostagma kai <2532> eiv <1519> dikaiwma <1345> tw <3588> israhl <2474> ewv <2193> thv <3588> shmeron <4594>

30:26 <03068> hwhy <0341> ybya <07998> llsm <01293> hkrb <0> Mkl <02009> hnh <0559> rmal <07453> wherl <03063> hdwhy <02205> ynqzl <07998> llshm <07971> xlsyw <06860> glqu <0413> la <01732> dwd <0935> abyw(30:26)

30:26 kai <2532> hlyen <2064> dauid eiv <1519> sekelak kai <2532> apesteilen <649> toiv <3588> presbuteroiv <4245> iouda <2448> twn <3588> skulwn <4661> kai <2532> toiv <3588> plhsion <4139> autou <846> legwn <3004> idou <2400> apo <575> twn <3588> skulwn <4661> twn <3588> ecyrwn <2190> kuriou <2962>

30:27 <03492> rtyb <0834> rsalw <07418> bgn <0> twmrb <0834> rsalw <01008> la <0> tybb <0834> rsal(30:27)

30:27 toiv <3588> en <1722> baiysour kai <2532> toiv <3588> en <1722> rama notou <3558> kai <2532> toiv <3588> en <1722> ieyyor

30:28 o <0851> emtsab <0834> rsalw <08224> twmpvb <0834> rsalw <06177> rereb <0834> rsalw(30:28)

30:28 kai <2532> toiv <3588> en <1722> arohr kai <2532> toiv <3588> ammadi kai <2532> toiv <3588> en <1722> safi kai <2532> toiv <3588> en <1722> esyie (30:28a) kai <2532> toiv <3588> en <1722> gey kai <2532> toiv <3588> en <1722> kinan kai <2532> toiv <3588> en <1722> safek kai <2532> toiv <3588> en <1722> yimay

30:29 <07017> ynyqh <05892> yreb <0834> rsalw <03397> ylamxryh <05892> yreb <0834> rsalw <07403> lkrb <0834> rsalw(30:29)

30:29 kai <2532> toiv <3588> en <1722> karmhlw kai <2532> toiv <3588> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> tou <3588> ieramhli kai <2532> toiv <3588> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> tou <3588> kenezi

30:30 <06269> Kteb <0834> rsalw <03565> Nse <0> rwbb <0834> rsalw <02767> hmrxb <0834> rsalw(30:30)

30:30 kai <2532> toiv <3588> en <1722> ierimouy kai <2532> toiv <3588> en <1722> bhrsabee kai <2532> toiv <3588> en <1722> noo

30:31 P <0376> wysnaw <01931> awh <01732> dwd <08033> Ms <01980> Klhth <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lklw <02275> Nwrbxb <0834> rsalw(30:31)

30:31 kai <2532> toiv <3588> en <1722> cebrwn kai <2532> eiv <1519> pantav <3956> touv <3588> topouv <5117> ouv <3739> dihlyen <1330> dauid ekei <1563> autov <846> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846>TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA