TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 65

65:1 <08034> ymsb <07121> arq <03808> al <01471> ywg <0413> la <02005> ynnh <02005> ynnh <0559> ytrma <01245> ynsqb <03808> all <04672> ytaumn <07592> wlas <03808> awll <01875> ytsrdn(65:1)

65:1 emfanhv <1717> egenomhn <1096> toiv <3588> eme <1473> mh <3165> zhtousin <2212> eureyhn <2147> toiv <3588> eme <1473> mh <3165> eperwtwsin eipa idou <2400> eimi <1510> tw <3588> eynei <1484> oi <3739> ouk <3364> ekalesan <2564> mou <1473> to <3588> onoma <3686>

65:2 <04284> Mhytbsxm <0310> rxa <02896> bwj <03808> al <01870> Krdh <01980> Myklhh <05637> rrwo <05971> Me <0413> la <03117> Mwyh <03605> lk <03027> ydy <06566> ytvrp(65:2)

65:2 exepetasa tav <3588> ceirav <5495> mou <1473> olhn <3650> thn <3588> hmeran <2250> prov <4314> laon <2992> apeiyounta <544> kai <2532> antilegonta <483> oi <3739> ouk <3364> eporeuyhsan <4198> odw <3598> alhyinh <228> all <235> opisw <3694> twn <3588> amartiwn <266> autwn <846>

65:3 <03843> Mynblh <05921> le <06999> Myrjqmw <01593> twngb <02076> Myxbz <08548> dymt <06440> ynp <05921> le <0853> ytwa <03707> Myoyekmh <05971> Meh(65:3)

65:3 o <3588> laov <2992> outov <3778> o <3588> paroxunwn <3947> me <1473> enantion <1726> emou <1473> dia <1223> pantov <3956> autoi <846> yusiazousin en <1722> toiv <3588> khpoiv <2779> kai <2532> yumiwsin <2370> epi <1909> taiv <3588> plinyoiv toiv <3588> daimonioiv <1140> a <3739> ouk <3364> estin <1510>

65:4 <03627> Mhylk <06292> Mylgp <06564> *qrmw {qrpw} <02386> ryzxh <01320> rvb <0398> Mylkah <03885> wnyly <05341> Myrwunbw <06913> Myrbqb <03427> Mybsyh(65:4)

65:4 kai <2532> en <1722> toiv <3588> mnhmasin <3418> kai <2532> en <1722> toiv <3588> sphlaioiv <4693> koimwntai <2837> di <1223> enupnia <1798> oi <3588> esyontev <2068> krea <2907> ueia kai <2532> zwmon yusiwn <2378> memolummena <3435> panta <3956> ta <3588> skeuh <4632> autwn <846>

65:5 <03117> Mwyh <03605> lk <03344> tdqy <0784> sa <0639> ypab <06227> Nse <0428> hla <06942> Kytsdq <03588> yk <0> yb <05066> sgt <0408> la <0413> Kyla <07126> brq <0559> Myrmah(65:5)

65:5 oi <3588> legontev <3004> porrw ap <575> emou <1473> mh <3165> eggishv <1448> mou <1473> oti <3754> kayarov <2513> eimi <1510> outov <3778> kapnov <2586> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> pur <4442> kaietai <2545> en <1722> autw <846> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250>

65:6 <02436> Mqyx <05921> le <07999> ytmlsw <07999> ytmls <0518> Ma <03588> yk <02814> hvxa <03808> al <06440> ynpl <03789> hbwtk <02009> hnh(65:6)

65:6 idou <2400> gegraptai <1125> enwpion <1799> mou <1473> ou <3364> siwphsw <4623> ewv <2193> an <302> apodw <591> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> autwn <846>

65:7 o <0413> Mqyx <05921> *la {le} <07223> hnsar <06468> Mtlep <04058> ytdmw <02778> ynwprx <01389> twebgh <05921> lew <02022> Myrhh <05921> le <06999> wrjq <0834> rsa <03068> hwhy <0559> rma <03162> wdxy <01> Mkytwba <05771> tnwew <05771> Mkytnwe(65:7)

65:7 tav <3588> amartiav <266> autwn <846> kai <2532> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> legei <3004> kuriov <2962> oi <3739> eyumiasan <2370> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> epi <1909> twn <3588> bounwn <1015> wneidisan <3679> me <1473> apodwsw <591> ta <3588> erga <2041> autwn <846> eiv <1519> ton <3588> kolpon <2859> autwn <846>

65:8 <03605> lkh <07843> tyxsh <01115> ytlbl <05650> ydbe <04616> Neml <06213> hvea <03651> Nk <0> wb <01293> hkrb <03588> yk <07843> whtyxst <0408> la <0559> rmaw <0811> lwksab <08492> swryth <04672> aumy <0834> rsak <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(65:8)

65:8 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> on <3739> tropon <5158> eureyhsetai <2147> o <3588> rwx en <1722> tw <3588> botrui <1009> kai <2532> erousin mh <3165> lumhnh auton <846> oti <3754> eulogia <2129> kuriou <2962> estin <1510> en <1722> autw <846> outwv <3778> poihsw <4160> eneken tou <3588> douleuontov <1398> moi <1473> toutou <3778> eneken ou <3364> mh <3165> apolesw pantav <3956>

65:9 <08033> hms <07931> wnksy <05650> ydbew <0972> yryxb <03423> hwsryw <02022> yrh <03423> srwy <03063> hdwhymw <02233> erz <03290> bqeym <03318> ytauwhw(65:9)

65:9 kai <2532> exaxw <1806> to <3588> ex <1537> iakwb <2384> sperma <4690> kai <2532> to <3588> ex <1537> iouda <2448> kai <2532> klhronomhsei <2816> to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> klhronomhsousin <2816> oi <3588> eklektoi <1588> mou <1473> kai <2532> oi <3588> douloi <1401> mou <1473> kai <2532> katoikhsousin ekei <1563>

65:10 <01875> ynwsrd <0834> rsa <05971> ymel <01241> rqb <07258> Ubrl <05911> rwke <06010> qmew <06629> Nau <05116> hwnl <08289> Nwrsh <01961> hyhw(65:10)

65:10 kai <2532> esontai <1510> en <1722> tw <3588> drumw epauleiv <1886> poimniwn <4168> kai <2532> faragx <5327> acwr eiv <1519> anapausin <372> boukoliwn tw <3588> law <2992> mou <1473> oi <3739> ezhthsan <2212> me <1473>

65:11 <04469> Komm <04507> ynml <04390> Myalmmhw <07979> Nxls <01409> dgl <06186> Mykreh <06944> ysdq <02022> rh <0853> ta <07911> Myxksh <03068> hwhy <05800> ybze <0859> Mtaw(65:11)

65:11 umeiv <4771> de <1161> oi <3588> egkatalipontev <1459> me <1473> kai <2532> epilanyanomenoi to <3588> orov <3735> to <3588> agion <40> mou <1473> kai <2532> etoimazontev <2090> tw <3588> daimoni <1142> trapezan <5132> kai <2532> plhrountev <4137> th <3588> tuch kerasma

65:12 P <0977> Mtrxb <02654> ytupx <03808> al <0834> rsabw <05869> ynyeb <07451> erh <06213> wvetw <08085> Mtems <03808> alw <01696> ytrbd <06030> Mtyne <03808> alw <07121> ytarq <03282> Ney <03766> werkt <02874> xbjl <03605> Mklkw <02719> brxl <0853> Mkta <04487> ytynmw(65:12)

65:12 egw <1473> paradwsw <3860> umav <4771> eiv <1519> macairan <3162> pantev <3956> en <1722> sfagh <4967> peseisye <4098> oti <3754> ekalesa <2564> umav <4771> kai <2532> ouc <3364> uphkousate <5219> elalhsa <2980> kai <2532> parhkousate kai <2532> epoihsate <4160> to <3588> ponhron <4190> enantion <1726> emou <1473> kai <2532> a <3739> ouk <3364> eboulomhn <1014> exelexasye

65:13 <0954> wsbt <0859> Mtaw <08055> wxmvy <05650> ydbe <02009> hnh <06770> wamut <0859> Mtaw <08354> wtsy <05650> ydbe <02009> hnh <07456> wbert <0859> Mtaw <0398> wlkay <05650> ydbe <02009> hnh <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(65:13)

65:13 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> fagontai <2068> umeiv <4771> de <1161> peinasete <3983> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> piontai <4095> umeiv <4771> de <1161> diqhsete <1372> idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> eufranyhsontai <2165> umeiv <4771> de <1161> aiscunyhsesye <153>

65:14 <03213> wlylyt <07307> xwr <07667> rbsmw <03820> bl <03511> bakm <06817> wqeut <0859> Mtaw <03820> bl <02898> bwjm <07442> wnry <05650> ydbe <02009> hnh(65:14)

65:14 idou <2400> oi <3588> douleuontev <1398> moi <1473> agalliasontai en <1722> eufrosunh <2167> umeiv <4771> de <1161> kekraxesye <2896> dia <1223> ton <3588> ponon <4192> thv <3588> kardiav <2588> umwn <4771> kai <2532> apo <575> suntribhv pneumatov <4151> ololuxete <3649>

65:15 <0312> rxa <08034> Ms <07121> arqy <05650> wydbelw <03069> hwhy <0136> ynda <04191> Ktymhw <0972> yryxbl <07621> hewbsl <08034> Mkms <03240> Mtxnhw(65:15)

65:15 kataleiqete <2641> gar <1063> to <3588> onoma <3686> umwn <4771> eiv <1519> plhsmonhn <4140> toiv <3588> eklektoiv <1588> mou <1473> umav <4771> de <1161> anelei <337> kuriov <2962> toiv <3588> de <1161> douleuousin <1398> autw <846> klhyhsetai <2564> onoma <3686> kainon <2537>

65:16 <05869> ynyem <05641> wrton <03588> ykw <07223> twnsarh <06869> twruh <07911> wxksn <03588> yk <0543> Nma <0430> yhlab <07650> ebsy <0776> Urab <07650> ebsnhw <0543> Nma <0430> yhlab <01288> Krbty <0776> Urab <01288> Krbtmh <0834> rsa(65:16)

65:16 o <3739> euloghyhsetai <2127> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> euloghsousin <2127> gar <1063> ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> kai <2532> oi <3588> omnuontev epi <1909> thv <3588> ghv <1065> omountai ton <3588> yeon <2316> ton <3588> alhyinon <228> epilhsontai gar <1063> thn <3588> yliqin <2347> autwn <846> thn <3588> prwthn <4413> kai <2532> ouk <3364> anabhsetai <305> autwn <846> epi <1909> thn <3588> kardian <2588>

65:17 <03820> bl <05921> le <05927> hnylet <03808> alw <07223> twnsarh <02142> hnrkzt <03808> alw <02319> hsdx <0776> Uraw <02319> Mysdx <08064> Myms <01254> arwb <02005> ynnh <03588> yk(65:17)

65:17 estai <1510> gar <1063> o <3588> ouranov <3772> kainov <2537> kai <2532> h <3588> gh <1065> kainh <2537> kai <2532> ou <3364> mh <3165> mnhsywsin <3403> twn <3588> proterwn <4387> oud <3761> ou <3364> mh <3165> epelyh autwn <846> epi <1909> thn <3588> kardian <2588>

65:18 <04885> vwvm <05971> hmew <01525> hlyg <03389> Mlswry <0853> ta <01254> arwb <02005> ynnh <03588> yk <01254> arwb <0589> yna <0834> rsa <05704> de <05703> yde <01523> wlygw <07797> wvyv <0518> Ma <03588> yk(65:18)

65:18 all <235> eufrosunhn <2167> kai <2532> agalliama eurhsousin <2147> en <1722> auth <846> oti <3754> idou <2400> egw <1473> poiw <4160> ierousalhm <2419> agalliama kai <2532> ton <3588> laon <2992> mou <1473> eufrosunhn <2167>

65:19 <02201> hqez <06963> lwqw <01065> ykb <06963> lwq <05750> dwe <0> hb <08085> emsy <03808> alw <05971> ymeb <07797> ytvvw <03389> Mlswryb <01523> ytlgw(65:19)

65:19 kai <2532> agalliasomai epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> eufranyhsomai <2165> epi <1909> tw <3588> law <2992> mou <1473> kai <2532> ouketi <3765> mh <3165> akousyh <191> en <1722> auth <846> fwnh <5456> klauymou <2805> oude <3761> fwnh <5456> kraughv <2906>

65:20 <07043> llqy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <02398> ajwxhw <04191> twmy <08141> hns <03967> ham <01121> Nb <05288> renh <03588> yk <03117> wymy <0853> ta <04390> almy <03808> al <0834> rsa <02205> Nqzw <03117> Mymy <05764> lwe <05750> dwe <08033> Msm <01961> hyhy <03808> al(65:20)

65:20 kai <2532> ou <3364> mh <3165> genhtai <1096> ekei <1563> awrov kai <2532> presbuthv <4246> ov <3739> ouk <3364> emplhsei ton <3588> cronon <5550> autou <846> estai <1510> gar <1063> o <3588> neov <3501> ekaton <1540> etwn <2094> o <3588> de <1161> apoynhskwn <599> amartwlov <268> ekaton <1540> etwn <2094> kai <2532> epikataratov <1944> estai <1510>

65:21 <06529> Myrp <0398> wlkaw <03754> Mymrk <05193> wejnw <03427> wbsyw <01004> Mytb <01129> wnbw(65:21)

65:21 kai <2532> oikodomhsousin <3618> oikiav <3614> kai <2532> autoi <846> enoikhsousin <1774> kai <2532> katafuteusousin ampelwnav <290> kai <2532> autoi <846> fagontai <2068> ta <3588> genhmata autwn <846>

65:22 <0972> yryxb <01086> wlby <03027> Mhydy <04639> hvemw <05971> yme <03117> ymy <06086> Ueh <03117> ymyk <03588> yk <0398> lkay <0312> rxaw <05193> wejy <03808> al <03427> bsy <0312> rxaw <01129> wnby <03808> al(65:22)

65:22 kai <2532> ou <3364> mh <3165> oikodomhsousin <3618> kai <2532> alloi <243> enoikhsousin <1774> kai <2532> ou <3364> mh <3165> futeusousin <5452> kai <2532> alloi <243> fagontai <2068> kata <2596> gar <1063> tav <3588> hmerav <2250> tou <3588> xulou <3586> thv <3588> zwhv <2222> esontai <1510> ai <3588> hmerai <2250> tou <3588> laou <2992> mou <1473> ta <3588> erga <2041> twn <3588> ponwn <4192> autwn <846> palaiwsousin <3822>

65:23 <0854> Mta <06631> Mhyauauw <01992> hmh <03069> hwhy <01288> ykwrb <02233> erz <03588> yk <0928> hlhbl <03205> wdly <03808> alw <07385> qyrl <03021> wegyy <03808> al(65:23)

65:23 oi <3588> de <1161> eklektoi <1588> mou <1473> ou <3364> kopiasousin <2872> eiv <1519> kenon <2756> oude <3761> teknopoihsousin eiv <1519> kataran <2671> oti <3754> sperma <4690> huloghmenon <2127> upo <5259> yeou <2316> estin <1510> kai <2532> ta <3588> ekgona autwn <846> met <3326> autwn <846> esontai <1510>

65:24 <08085> emsa <0589> ynaw <01696> Myrbdm <01992> Mh <05750> dwe <06030> hnea <0589> ynaw <07121> warqy <02962> Mrj <01961> hyhw(65:24)

65:24 kai <2532> estai <1510> prin <4250> kekraxai <2896> autouv <846> egw <1473> epakousomai autwn <846> eti <2089> lalountwn <2980> autwn <846> erw ti <5100> estin <1510>

65:25 o <03068> hwhy <0559> rma <06944> ysdq <02022> rh <03605> lkb <07843> wtyxsy <03808> alw <07489> wery <03808> al <03899> wmxl <06083> rpe <05175> sxnw <08401> Nbt <0398> lkay <01241> rqbk <0738> hyraw <0259> dxak <07462> wery <02924> hljw <02061> baz(65:25)

65:25 tote <5119> lukoi <3074> kai <2532> arnev boskhyhsontai <1006> ama <260> kai <2532> lewn <3023> wv <3739> bouv <1016> fagetai <2068> acura <892> ofiv <3789> de <1161> ghn <1065> wv <3739> arton <740> ouk <3364> adikhsousin <91> oude <3761> mh <3165> lumanountai epi <1909> tw <3588> orei <3735> tw <3588> agiw <40> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962>TIP #07: Klik ikon untuk mendengarkan pasal yang sedang Anda tampilkan. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA