TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 41

41:1 <07126> hbrqn <04941> jpsml <03162> wdxy <01696> wrbdy <0227> za <05066> wsgy <03581> xk <02498> wpylxy <03816> Mymalw <0339> Myya <0413> yla <02790> wsyrxh(41:1)

41:1 egkainizesye <1457> prov <4314> me <1473> nhsoi <3520> oi <3588> gar <1063> arcontev <758> allaxousin <236> iscun <2479> eggisatwsan <1448> kai <2532> lalhsatwsan <2980> ama <260> tote <5119> krisin <2920> anaggeilatwsan <312>

41:2 <07198> wtsq <05086> Pdn <07179> sqk <02719> wbrx <06083> rpek <05414> Nty <07287> dry <04428> Myklmw <01471> Mywg <06440> wynpl <05414> Nty <07272> wlgrl <07121> wharqy <06664> qdu <04217> xrzmm <05782> ryeh <04310> ym(41:2)

41:2 tiv <5100> exhgeiren apo <575> anatolwn <395> dikaiosunhn <1343> ekalesen <2564> authn <846> kata <2596> podav <4228> autou <846> kai <2532> poreusetai <4198> dwsei <1325> enantion <1726> eynwn <1484> kai <2532> basileiv <935> eksthsei <1839> kai <2532> dwsei <1325> eiv <1519> ghn <1065> tav <3588> macairav <3162> autwn <846> kai <2532> wv <3739> frugana <5434> exwsmena <1856> ta <3588> toxa <5115> autwn <846>

41:3 <0935> awby <03808> al <07272> wylgrb <0734> xra <07965> Mwls <05674> rwbey <07291> Mpdry(41:3)

41:3 kai <2532> diwxetai <1377> autouv <846> kai <2532> dieleusetai <1330> en <1722> eirhnh <1515> h <3588> odov <3598> twn <3588> podwn <4228> autou <846>

41:4 <01931> awh <0589> yna <0314> Mynrxa <0853> taw <07223> Nwsar <03068> hwhy <0589> yna <07218> sarm <01755> twrdh <07121> arq <06213> hvew <06466> lep <04310> ym(41:4)

41:4 tiv <5100> enhrghsen <1754> kai <2532> epoihsen <4160> tauta <3778> ekalesen <2564> authn <846> o <3588> kalwn <2564> authn <846> apo <575> genewn <1074> archv <746> egw <1473> yeov <2316> prwtov <4413> kai <2532> eiv <1519> ta <3588> epercomena egw <1473> eimi <1510>

41:5 <0857> Nwytayw <07126> wbrq <02729> wdrxy <0776> Urah <07098> twuq <03372> waryyw <0339> Myya <07200> war(41:5)

41:5 eidosan <3708> eynh <1484> kai <2532> efobhyhsan <5399> ta <3588> akra thv <3588> ghv <1065> hggisan <1448> kai <2532> hlyosan <2064> ama <260>

41:6 <02388> qzx <0559> rmay <0251> wyxalw <05826> wrzey <07453> wher <0853> ta <0376> sya(41:6)

41:6 krinwn <2919> ekastov <1538> tw <3588> plhsion <4139> kai <2532> tw <3588> adelfw <80> bohyhsai <997> kai <2532> erei

41:7 o <04131> jwmy <03808> al <04548> Myrmomb <02388> whqzxyw <01931> awh <02896> bwj <01694> qbdl <0559> rma <06471> Mep <01986> Mlwh <0853> ta <06360> syjp <02505> qylxm <06884> Pru <0853> ta <02796> srx <02388> qzxyw(41:7)

41:7 iscusen <2480> anhr <435> tektwn <5045> kai <2532> calkeuv <5471> tuptwn <5180> sfurh ama <260> elaunwn <1643> pote <4218> men <3303> erei sumblhma kalon <2570> estin <1510> iscurwsan auta <846> en <1722> hloiv <2247> yhsousin <5087> auta <846> kai <2532> ou <3364> kinhyhsontai <2795>

41:8 <0157> ybha <085> Mhrba <02233> erz <0977> Kytrxb <0834> rsa <03290> bqey <05650> ydbe <03478> larvy <0859> htaw(41:8)

41:8 su <4771> de <1161> israhl <2474> paiv <3816> mou <1473> iakwb <2384> on <3739> exelexamhn sperma <4690> abraam <11> on <3739> hgaphsa <25>

41:9 <03988> Kytoam <03808> alw <0977> Kytrxb <0859> hta <05650> ydbe <0> Kl <0559> rmaw <07121> Kytarq <0678> hylyuamw <0776> Urah <07098> twuqm <02388> Kytqzxh <0834> rsa(41:9)

41:9 ou <3739> antelabomhn ap <575> akrwn thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ek <1537> twn <3588> skopiwn authv <846> ekalesa <2564> se <4771> kai <2532> eipa soi <4771> paiv <3816> mou <1473> ei <1510> exelexamhn se <4771> kai <2532> ouk <3364> egkatelipon <1459> se <4771>

41:10 <06664> yqdu <03225> Nymyb <08551> Kytkmt <0637> Pa <05826> Kytrze <0637> Pa <0553> Kytuma <0430> Kyhla <0589> yna <03588> yk <08159> etst <0408> la <0589> yna <05973> Kme <03588> yk <03372> aryt <0408> la(41:10)

41:10 mh <3165> fobou <5399> meta <3326> sou <4771> gar <1063> eimi <1510> mh <3165> planw <4105> egw <1473> gar <1063> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> eniscusav <1765> se <4771> kai <2532> ebohyhsa <997> soi <4771> kai <2532> hsfalisamhn <805> se <4771> th <3588> dexia <1188> th <3588> dikaia <1342> mou <1473>

41:11 <07379> Kbyr <0376> ysna <06> wdbayw <0369> Nyak <01961> wyhy <0> Kb <02734> Myrxnh <03605> lk <03637> wmlkyw <0954> wsby <02005> Nh(41:11)

41:11 idou <2400> aiscunyhsontai <153> kai <2532> entraphsontai <1788> pantev <3956> oi <3588> antikeimenoi <480> soi <4771> esontai <1510> gar <1063> wv <3739> ouk <3364> ontev <1510> kai <2532> apolountai pantev <3956> oi <3588> antidikoi <476> sou <4771>

41:12 <04421> Ktmxlm <0376> ysna <0657> opakw <0369> Nyak <01961> wyhy <04695> Ktum <0376> ysna <04672> Maumt <03808> alw <01245> Msqbt(41:12)

41:12 zhthseiv <2212> autouv <846> kai <2532> ou <3364> mh <3165> eurhv <2147> touv <3588> anyrwpouv <444> oi <3739> paroinhsousin eiv <1519> se <4771> esontai <1510> gar <1063> wv <3739> ouk <3364> ontev <1510> kai <2532> ouk <3364> esontai <1510> oi <3588> antipolemountev se <4771>

41:13 o <05826> Kytrze <0589> yna <03372> aryt <0408> la <0> Kl <0559> rmah <03225> Knymy <02388> qyzxm <0430> Kyhla <03069> hwhy <0589> yna <03588> yk(41:13)

41:13 oti <3754> egw <1473> o <3588> yeov <2316> sou <4771> o <3588> kratwn <2904> thv <3588> dexiav <1188> sou <4771> o <3588> legwn <3004> soi <4771> mh <3165> fobou <5399>

41:14 <03478> larvy <06918> swdq <01350> Klagw <03068> hwhy <05002> Man <05826> Kytrze <0589> yna <03478> larvy <04962> ytm <03290> bqey <08438> telwt <03372> yaryt <0408> la(41:14)

41:14 iakwb <2384> oligostov israhl <2474> egw <1473> ebohyhsa <997> soi <4771> legei <3004> o <3588> yeov <2316> o <3588> lutroumenov <3084> se <4771> israhl <2474>

41:15 <07760> Myvt <04671> Umk <01389> twebgw <01854> qdtw <02022> Myrh <01758> swdt <06374> twypyp <01167> leb <02319> sdx <02742> Uwrx <04173> grwml <07760> Kytmv <02009> hnh(41:15)

41:15 idou <2400> epoihsa <4160> se <4771> wv <3739> trocouv <5164> amaxhv alowntav <248> kainouv <2537> pristhroeideiv kai <2532> alohseiv <248> orh <3735> kai <2532> leptuneiv bounouv <1015> kai <2532> wv <3739> cnoun yhseiv <5087>

41:16 P <01984> llhtt <03478> larvy <06918> swdqb <03068> hwhyb <01523> lygt <0859> htaw <0853> Mtwa <06327> Uypt <05591> hreow <05375> Mavt <07307> xwrw <02219> Mrzt(41:16)

41:16 kai <2532> likmhseiv <3039> kai <2532> anemov <417> lhmqetai <2983> autouv <846> kai <2532> kataigiv diasperei <1289> autouv <846> su <4771> de <1161> eufranyhsh <2165> en <1722> toiv <3588> agioiv <40> israhl <2474> kai <2532> agalliasontai

41:17 <05800> Mbzea <03808> al <03478> larvy <0430> yhla <06030> Mnea <03068> hwhy <0589> yna <05405> htsn <06772> amub <03956> Mnwsl <0369> Nyaw <04325> Mym <01245> Mysqbm <034> Mynwybahw <06041> Myyneh(41:17)

41:17 oi <3588> ptwcoi <4434> kai <2532> oi <3588> endeeiv <1729> zhthsousin <2212> gar <1063> udwr <5204> kai <2532> ouk <3364> estai <1510> h <3588> glwssa <1100> autwn <846> apo <575> thv <3588> diqhv exhranyh <3583> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> egw <1473> epakousomai o <3588> yeov <2316> israhl <2474> kai <2532> ouk <3364> egkataleiqw <1459> autouv <846>

41:18 <04325> Mym <04161> yauwml <06723> hyu <0776> Uraw <04325> Mym <098> Mgal <04057> rbdm <07760> Myva <04599> twnyem <01237> tweqb <08432> Kwtbw <05104> twrhn <08205> Myyps <05921> le <06605> xtpa(41:18)

41:18 alla <235> anoixw <455> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> potamouv <4215> kai <2532> en <1722> mesw <3319> pediwn phgav <4077> poihsw <4160> thn <3588> erhmon <2048> eiv <1519> elh <2247> kai <2532> thn <3588> diqwsan <1372> ghn <1065> en <1722> udragwgoiv

41:19 <03162> wdxy <08391> rwsatw <08410> rhdt <01265> swrb <06160> hbreb <07760> Myva <08081> Nms <06086> Uew <01918> odhw <07848> hjs <0730> zra <04057> rbdmb <05414> Nta(41:19)

41:19 yhsw <5087> eiv <1519> thn <3588> anudron <504> ghn <1065> kedron kai <2532> puxon kai <2532> mursinhn kai <2532> kuparisson kai <2532> leukhn <3022>

41:20 P <01254> harb <03478> larvy <06918> swdqw <02063> taz <06213> htve <03068> hwhy <03027> dy <03588> yk <03162> wdxy <07919> wlykvyw <07760> wmyvyw <03045> wedyw <07200> wary <04616> Neml(41:20)

41:20 ina <2443> idwsin <3708> kai <2532> gnwsin <1097> kai <2532> ennohywsin kai <2532> epistwntai ama <260> oti <3754> ceir <5495> kuriou <2962> epoihsen <4160> tauta <3778> panta <3956> kai <2532> o <3588> agiov <40> tou <3588> israhl <2474> katedeixen

41:21 <03290> bqey <04428> Klm <0559> rmay <06110> Mkytwmue <05066> wsygh <03068> hwhy <0559> rmay <07379> Mkbyr <07126> wbrq(41:21)

41:21 eggizei <1448> h <3588> krisiv <2920> umwn <4771> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hggisan <1448> ai <3588> boulai <1012> umwn <4771> legei <3004> o <3588> basileuv <935> iakwb <2384>

41:22 <08085> wneymsh <0935> twabh <0176> wa <0319> Ntyrxa <03045> hednw <03820> wnbl <07760> hmyvnw <05046> wdygh <02007> hnh <04100> hm <07223> twnsarh <07136> hnyrqt <0834> rsa <0853> ta <0> wnl <05046> wdygyw <05066> wsygy(41:22)

41:22 eggisatwsan <1448> kai <2532> anaggeilatwsan <312> umin <4771> a <3739> sumbhsetai <4819> h <2228> ta <3588> protera <4387> tina <5100> hn <1510> eipate kai <2532> episthsomen ton <3588> noun <3563> kai <2532> gnwsomeya <1097> ti <5100> ta <3588> escata <2078> kai <2532> ta <3588> epercomena eipate hmin <1473>

41:23 <03162> wdxy <07200> *harnw {arnw} <08159> hetsnw <07489> wertw <03190> wbyjyt <0637> Pa <0859> Mta <0430> Myhla <03588> yk <03045> hednw <0268> rwxal <0857> twytah <05046> wdygh(41:23)

41:23 anaggeilate <312> hmin <1473> ta <3588> epercomena ep <1909> escatou <2078> kai <2532> gnwsomeya <1097> oti <3754> yeoi <2316> este <1510> eu <2095> poihsate <4160> kai <2532> kakwsate <2559> kai <2532> yaumasomeya <2296> kai <2532> oqomeya <3708> ama <260>

41:24 <0> Mkb <0977> rxby <08441> hbewt <0659> epam <06467> Mklepw <0369> Nyam <0859> Mta <02005> Nh(41:24)

41:24 oti <3754> poyen <4159> este <1510> umeiv <4771> kai <2532> poyen <4159> h <3588> ergasia <2039> umwn <4771> ek <1537> ghv <1065> bdelugma <946> exelexanto umav <4771>

41:25 <02916> jyj <07429> omry <03335> ruwy <03644> wmkw <02563> rmx <03644> wmk <05461> Myngo <0935> abyw <08034> ymsb <07121> arqy <08121> sms <04217> xrzmm <0857> tayw <06828> Nwpum <05782> ytwryeh(41:25)

41:25 egw <1473> de <1161> hgeira ton <3588> apo <575> borra kai <2532> ton <3588> af <575> hliou <2246> anatolwn <395> klhyhsontai <2564> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> ercesywsan <2064> arcontev <758> kai <2532> wv <3739> phlov <4081> keramewv <2763> kai <2532> wv <3739> kerameuv <2763> katapatwn <2662> ton <3588> phlon <4081> outwv <3778> katapathyhsesye <2662>

41:26 <0561> Mkyrma <08085> ems <0369> Nya <0637> Pa <08085> eymsm <0369> Nya <0637> Pa <05046> dygm <0369> Nya <0637> Pa <06662> qydu <0559> rmanw <06440> Mynplmw <03045> hednw <07218> sarm <05046> dygh <04310> ym(41:26)

41:26 tiv <5100> gar <1063> anaggelei <312> ta <3588> ex <1537> archv <746> ina <2443> gnwmen <1097> kai <2532> ta <3588> emprosyen <1715> kai <2532> eroumen oti <3754> alhyh <227> estin <1510> ouk <3364> estin <1510> o <3588> prolegwn <4302> oude <3761> o <3588> akouwn <191> umwn <4771> touv <3588> logouv <3056>

41:27 <05414> Nta <01319> rvbm <03389> Mlswrylw <02005> Mnh <02009> hnh <06726> Nwyul <07223> Nwsar(41:27)

41:27 archn <746> siwn <4622> dwsw <1325> kai <2532> ierousalhm <2419> parakalesw <3870> eiv <1519> odon <3598>

41:28 <01697> rbd <07725> wbysyw <07592> Mlasaw <03289> Uewy <0369> Nyaw <0428> hlamw <0376> sya <0369> Nyaw <07200> araw(41:28)

41:28 apo <575> gar <1063> twn <3588> eynwn <1484> idou <2400> oudeiv <3762> kai <2532> apo <575> twn <3588> eidwlwn <1497> autwn <846> ouk <3364> hn <1510> o <3588> anaggellwn <312> kai <2532> ean <1437> erwthsw <2065> autouv <846> poyen <4159> este <1510> ou <3364> mh <3165> apokriywsin moi <1473>

41:29 P <05262> Mhykon <08414> whtw <07307> xwr <04639> Mhyvem <0657> opa <0205> Nwa <03605> Mlk <02005> Nh(41:29)

41:29 eisin <1510> gar <1063> oi <3588> poiountev <4160> umav <4771> kai <2532> mathn <3155> oi <3588> planwntev <4105> umav <4771>TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA