TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Yesaya 29

29:1 <05362> wpqny <02282> Mygx <08141> hns <05921> le <08141> hns <05595> wpo <01732> dwd <02583> hnx <07151> tyrq <0740> layra <0740> layra <01945> ywh(29:1)

29:1 ouai <3759> poliv <4172> arihl hn <3739> dauid epolemhsen <4170> sunagagete <4863> genhmata eniauton <1763> ep <1909> eniauton <1763> fagesye <2068> gar <1063> sun <4862> mwab

29:2 <0740> layrak <0> yl <01961> htyhw <0592> hynaw <08386> hynat <01961> htyhw <0740> layral <06693> ytwqyuhw(29:2)

29:2 ekyliqw gar <1063> arihl kai <2532> estai <1510> authv <846> h <3588> iscuv <2479> kai <2532> to <3588> ploutov <4149> emoi <1473>

29:3 <04694> trum <05921> Kyle <06965> ytmyqhw <04674> bum <05921> Kyle <06696> ytruw <05921> Kyle <01754> rwdk <02583> ytynxw(29:3)

29:3 kai <2532> kuklwsw <2944> wv <3739> dauid epi <1909> se <4771> kai <2532> balw <906> peri <4012> se <4771> caraka <5482> kai <2532> yhsw <5087> peri <4012> se <4771> purgouv <4444>

29:4 <06850> Puput <0565> Ktrma <06083> rpemw <06963> Klwq <0776> Uram <0178> bwak <01961> hyhw <0565> Ktrma <07817> xst <06083> rpemw <01696> yrbdt <0776> Uram <08213> tlpsw(29:4)

29:4 kai <2532> tapeinwyhsontai <5013> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> oi <3588> logoi <3056> sou <4771> dusontai <1417> kai <2532> estai <1510> wv <3739> oi <3588> fwnountev <5455> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> kai <2532> prov <4314> to <3588> edafov <1475> h <3588> fwnh <5456> sou <4771> asyenhsei <770>

29:5 <06597> Matp <06621> etpl <01961> hyhw <06184> Myuyre <01995> Nwmh <05674> rbe <04671> Umkw <02114> Kyrz <01995> Nwmh <01851> qd <080> qbak <01961> hyhw(29:5)

29:5 kai <2532> estai <1510> wv <3739> koniortov <2868> apo <575> trocou <5164> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> asebwn <765> kai <2532> wv <3739> cnouv feromenov <5342> kai <2532> estai <1510> wv <3739> stigmh <4743> paracrhma <3916>

29:6 <0398> hlkwa <0784> sa <03851> bhlw <05591> hreow <05492> hpwo <01419> lwdg <06963> lwqw <07494> serbw <07482> Merb <06485> dqpt <06635> twabu <03068> hwhy <05973> Mem(29:6)

29:6 para <3844> kuriou <2962> sabawy <4519> episkoph <1984> gar <1063> estai <1510> meta <3326> bronthv <1027> kai <2532> seismou <4578> kai <2532> fwnhv <5456> megalhv <3173> kataigiv feromenh <5342> kai <2532> flox <5395> purov <4442> katesyiousa <2719>

29:7 <0> hl <06693> Myqyumhw <04685> htdumw <06633> hybu <03605> lkw <0740> layra <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <03915> hlyl <02377> Nwzx <02472> Mwlxk <01961> hyhw(29:7)

29:7 kai <2532> estai <1510> wv <3739> o <3588> enupniazomenov <1797> en <1722> upnw <5258> o <3588> ploutov <4149> twn <3588> eynwn <1484> pantwn <3956> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> arihl kai <2532> pantev <3956> oi <3588> strateusamenoi epi <1909> ierousalhm <2419> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> sunhgmenoi <4863> ep <1909> authn <846> kai <2532> ylibontev <2346> authn <846>

29:8 o <06726> Nwyu <02022> rh <05921> le <06633> Myabuh <01471> Mywgh <03605> lk <01995> Nwmh <01961> hyhy <03651> Nk <08264> hqqws <05315> wspnw <05889> Pye <02009> hnhw <06974> Uyqhw <08354> hts <02009> hnhw <06771> amuh <02492> Mlxy <0834> rsakw <05315> wspn <07386> hqyrw <06974> Uyqhw <0398> lkwa <02009> hnhw <07457> berh <02492> Mlxy <0834> rsak <01961> hyhw(29:8)

29:8 kai <2532> esontai <1510> wv <3739> oi <3588> en <1722> upnw <5258> pinontev <4095> kai <2532> esyontev <2068> kai <2532> exanastantwn mataion <3152> autwn <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> on <3739> tropon <5158> enupniazetai <1797> o <3588> diqwn <1372> wv <3739> pinwn <4095> kai <2532> exanastav eti <2089> diqa <1372> h <3588> de <1161> quch <5590> autou <846> eiv <1519> kenon <2756> hlpisen <1679> outwv <3778> estai <1510> o <3588> ploutov <4149> pantwn <3956> twn <3588> eynwn <1484> osoi <3745> epestrateusan epi <1909> to <3588> orov <3735> siwn <4622>

29:9 <07941> rks <03808> alw <05128> wen <03196> Nyy <03808> alw <07937> wrks <08173> wesw <08173> wesetsh <08539> whmtw <04102> whmhmth(29:9)

29:9 ekluyhte <1590> kai <2532> eksthte <1839> kai <2532> kraipalhsate ouk <3364> apo <575> sikera <4608> oude <3761> apo <575> oinou <3631>

29:10 <03680> hok <02374> Myzxh <07218> Mkysar <0853> taw <05030> Myaybnh <0853> ta <05869> Mkynye <0853> ta <06105> Mueyw <08639> hmdrt <07307> xwr <03069> hwhy <05921> Mkyle <05258> Kon <03588> yk(29:10)

29:10 oti <3754> pepotiken <4222> umav <4771> kuriov <2962> pneumati <4151> katanuxewv <2659> kai <2532> kammusei <2576> touv <3588> ofyalmouv <3788> autwn <846> kai <2532> twn <3588> profhtwn <4396> autwn <846> kai <2532> twn <3588> arcontwn <758> autwn <846> oi <3588> orwntev <3708> ta <3588> krupta <2927>

29:11 <01931> awh <02856> Mwtx <03588> yk <03201> lkwa <03808> al <0559> rmaw <02088> hz <04994> an <07121> arq <0559> rmal <05612> *rpo {rpoh} <03045> edwy <0413> la <0853> wta <05414> wnty <0834> rsa <02856> Mwtxh <05612> rpoh <01697> yrbdk <03605> lkh <02380> twzx <0> Mkl <01961> yhtw(29:11)

29:11 kai <2532> esontai <1510> umin <4771> panta <3956> ta <3588> rhmata <4487> tauta <3778> wv <3739> oi <3588> logoi <3056> tou <3588> bibliou <975> tou <3588> esfragismenou <4972> toutou <3778> o <3739> ean <1437> dwsin <1325> auto <846> anyrwpw <444> epistamenw <1987> grammata <1121> legontev <3004> anagnwyi <314> tauta <3778> kai <2532> erei ou <3364> dunamai <1410> anagnwnai <314> esfragistai <4972> gar <1063>

29:12 o <05612> rpo <03045> ytedy <03808> al <0559> rmaw <02088> hz <04994> an <07121> arq <0559> rmal <05612> rpo <03045> edy <03808> al <0834> rsa <05921> le <05612> rpoh <05414> Ntnw(29:12)

29:12 kai <2532> doyhsetai <1325> to <3588> biblion <975> touto <3778> eiv <1519> ceirav <5495> anyrwpou <444> mh <3165> epistamenou <1987> grammata <1121> kai <2532> erei autw <846> anagnwyi <314> touto <3778> kai <2532> erei ouk <3364> epistamai <1987> grammata <1121>

29:13 <03925> hdmlm <0376> Mysna <04687> twum <0853> yta <03373> Mtary <01961> yhtw <04480> ynmm <07368> qxr <03820> wblw <03513> ynwdbk <08193> wytpvbw <06310> wypb <02088> hzh <05971> Meh <05066> sgn <03588> yk <03282> Ney <0136> ynda <0559> rmayw(29:13)

29:13 kai <2532> eipen kuriov <2962> eggizei <1448> moi <1473> o <3588> laov <2992> outov <3778> toiv <3588> ceilesin <5491> autwn <846> timwsin <5091> me <1473> h <3588> de <1161> kardia <2588> autwn <846> porrw apecei <568> ap <575> emou <1473> mathn <3155> de <1161> sebontai <4576> me <1473> didaskontev <1321> entalmata <1778> anyrwpwn <444> kai <2532> didaskaliav <1319>

29:14 o <05641> rttot <0995> wynbn <0998> tnybw <02450> wymkx <02451> tmkx <06> hdbaw <06382> alpw <06381> alph <02088> hzh <05971> Meh <0854> ta <06381> aylphl <03254> Powy <02005> ynnh <03651> Nkl(29:14)

29:14 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> prosyhsw <4369> tou <3588> metayeinai <3346> ton <3588> laon <2992> touton <3778> kai <2532> metayhsw <3346> autouv <846> kai <2532> apolw thn <3588> sofian <4678> twn <3588> sofwn <4680> kai <2532> thn <3588> sunesin <4907> twn <3588> sunetwn <4908> kruqw <2928>

29:15 <03045> wnedwy <04310> ymw <07200> wnar <04310> ym <0559> wrmayw <04639> Mhyvem <04285> Ksxmb <01961> hyhw <06098> hue <05641> rtol <03068> hwhym <06009> Myqymemh <01945> ywh(29:15)

29:15 ouai <3759> oi <3588> bayewv boulhn <1012> poiountev <4160> kai <2532> ou <3364> dia <1223> kuriou <2962> ouai <3759> oi <3588> en <1722> krufh <2931> boulhn <1012> poiountev <4160> kai <2532> estai <1510> en <1722> skotei <4655> ta <3588> erga <2041> autwn <846> kai <2532> erousin tiv <5100> hmav <1473> ewraken <3708> kai <2532> tiv <5100> hmav <1473> gnwsetai <1097> h <2228> a <3739> hmeiv <1473> poioumen <4160>

29:16 <0995> Nybh <03808> al <03335> wruwyl <0559> rma <03336> ruyw <06213> ynve <03808> al <06213> whvel <04639> hvem <0559> rmay <03588> yk <02803> bsxy <03335> ruyh <02563> rmxk <0518> Ma <02017> Mkkph(29:16)

29:16 ouc <3364> wv <3739> o <3588> phlov <4081> tou <3588> keramewv <2763> logisyhsesye <3049> mh <3165> erei to <3588> plasma <4110> tw <3588> plasanti <4111> ou <3364> su <4771> me <1473> eplasav <4111> h <2228> to <3588> poihma <4161> tw <3588> poihsanti <4160> ou <3364> sunetwv <4908> me <1473> epoihsav <4160>

29:17 <02803> bsxy <03293> reyl <03759> lmrkhw <03759> lmrkl <03844> Nwnbl <07725> bsw <04213> rezm <04592> jem <05750> dwe <03808> awlh(29:17)

29:17 ouketi <3765> mikron <3398> kai <2532> metateyhsetai <3346> o <3588> libanov <3030> wv <3739> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel kai <2532> to <3588> orov <3735> to <3588> cermel eiv <1519> drumon logisyhsetai <3049>

29:18 <07200> hnyart <05787> Myrwe <05869> ynye <02822> Ksxmw <0652> lpamw <05612> rpo <01697> yrbd <02795> Mysrxh <01931> awhh <03117> Mwyb <08085> wemsw(29:18)

29:18 kai <2532> akousontai <191> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kwfoi <2974> logouv <3056> bibliou <975> kai <2532> oi <3588> en <1722> tw <3588> skotei <4655> kai <2532> oi <3588> en <1722> th <3588> omiclh ofyalmoi <3788> tuflwn <5185> bleqontai <991>

29:19 <01523> wlygy <03478> larvy <06918> swdqb <0120> Mda <034> ynwybaw <08057> hxmv <03068> hwhyb <06035> Mywne <03254> wpoyw(29:19)

29:19 kai <2532> agalliasontai ptwcoi <4434> dia <1223> kurion <2962> en <1722> eufrosunh <2167> kai <2532> oi <3588> aphlpismenoi <560> twn <3588> anyrwpwn <444> emplhsyhsontai eufrosunhv <2167>

29:20 <0205> Nwa <08245> ydqs <03605> lk <03772> wtrknw <03887> Ul <03615> hlkw <06184> Uyre <0656> opa <03588> yk(29:20)

29:20 exelipen <1587> anomov <459> kai <2532> apwleto uperhfanov <5244> kai <2532> exwleyreuyhsan oi <3588> anomountev epi <1909> kakia <2549>

29:21 o <06662> qydu <08414> whtb <05186> wjyw <06983> Nwsqy <08179> resb <03198> xykwmlw <01697> rbdb <0120> Mda <02398> yayjxm(29:21)

29:21 kai <2532> oi <3588> poiountev <4160> amartein <264> anyrwpouv <444> en <1722> logw <3056> pantav <3956> de <1161> touv <3588> elegcontav <1651> en <1722> pulaiv <4439> proskomma <4348> yhsousin <5087> kai <2532> eplagiasan en <1722> adikoiv <94> dikaion <1342>

29:22 <02357> wrwxy <06440> wynp <06258> hte <03808> alw <03290> bqey <0954> swby <06258> hte <03808> al <085> Mhrba <0853> ta <06299> hdp <0834> rsa <03290> bqey <01004> tyb <0413> la <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(29:22)

29:22 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iakwb <2384> on <3739> afwrisen ex <1537> abraam <11> ou <3364> nun <3568> aiscunyhsetai <153> iakwb <2384> oude <3761> nun <3568> to <3588> proswpon <4383> metabalei <3328> israhl <2474>

29:23 <06206> wuyrey <03478> larvy <0430> yhla <0853> taw <03290> bqey <06918> swdq <0853> ta <06942> wsydqhw <08034> yms <06942> wsydqy <07130> wbrqb <03027> ydy <04639> hvem <03206> wydly <07200> wtarb <03588> yk(29:23)

29:23 all <235> otan <3752> idwsin <3708> ta <3588> tekna <5043> autwn <846> ta <3588> erga <2041> mou <1473> di <1223> eme <1473> agiasousin <37> to <3588> onoma <3686> mou <1473> kai <2532> agiasousin <37> ton <3588> agion <40> iakwb <2384> kai <2532> ton <3588> yeon <2316> tou <3588> israhl <2474> fobhyhsontai <5399>

29:24 <03948> xql <03925> wdmly <07279> Myngwrw <0998> hnyb <07307> xwr <08582> yet <03045> wedyw(29:24)

29:24 kai <2532> gnwsontai <1097> oi <3588> tw <3588> pneumati <4151> planwmenoi <4105> sunesin <4907> oi <3588> de <1161> gogguzontev <1111> mayhsontai <3129> upakouein <5219> kai <2532> ai <3588> glwssai <1100> ai <3588> qellizousai mayhsontai <3129> lalein <2980> eirhnhn <1515>TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA