TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 23:9-40

23:9 <06944> wsdq <01697> yrbd <06440> ynpmw <03068> hwhy <06440> ynpm <03196> Nyy <05674> wrbe <01397> rbgkw <07910> rwks <0376> syak <01961> ytyyh <06106> ytwmue <03605> lk <07363> wpxr <07130> ybrqb <03820> ybl <07665> rbsn <05030> Myabnl(23:9)

23:9 en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> sunetribh <4937> h <3588> kardia <2588> mou <1473> en <1722> emoi <1473> esaleuyh <4531> panta <3956> ta <3588> osta <3747> mou <1473> egenhyhn <1096> wv <3739> anhr <435> suntetrimmenov <4937> kai <2532> wv <3739> anyrwpov <444> sunecomenov <4912> apo <575> oinou <3631> apo <575> proswpou <4383> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> proswpou <4383> euprepeiav <2143> doxhv <1391> autou <846>

23:10 <03651> Nk <03808> al <01369> Mtrwbgw <07451> her <04794> Mtuwrm <01961> yhtw <04057> rbdm <04999> twan <03001> wsby <0776> Urah <056> hlba <0423> hla <06440> ynpm <03588> yk <0776> Urah <04390> halm <05003> Mypanm <03588> yk(23:10)

23:10 oti <3754> apo <575> proswpou <4383> toutwn <3778> epenyhsen <3996> h <3588> gh <1065> exhranyhsan <3583> ai <3588> nomai <3542> thv <3588> erhmou <2048> kai <2532> egeneto <1096> o <3588> dromov <1408> autwn <846> ponhrov <4190> kai <2532> h <3588> iscuv <2479> autwn <846> ouc <3364> outwv <3778>

23:11 <03068> hwhy <05002> Man <07451> Mter <04672> ytaum <01004> ytybb <01571> Mg <02610> wpnx <03548> Nhk <01571> Mg <05030> aybn <01571> Mg <03588> yk(23:11)

23:11 oti <3754> iereuv <2409> kai <2532> profhthv <4396> emolunyhsan <3435> kai <2532> en <1722> tw <3588> oikw <3624> mou <1473> eidon <3708> ponhriav <4189> autwn <846>

23:12 <03069> hwhy <05002> Man <06486> Mtdqp <08141> tns <07451> her <05921> Mhyle <0935> ayba <03588> yk <0> hb <05307> wlpnw <01760> wxdy <0653> hlpab <02519> twqlqlxk <01992> Mhl <01870> Mkrd <01961> hyhy <03651> Nkl(23:12)

23:12 dia <1223> touto <3778> genesyw <1096> h <3588> odov <3598> autwn <846> autoiv <846> eiv <1519> olisyhma en <1722> gnofw <1105> kai <2532> uposkelisyhsontai kai <2532> pesountai <4098> en <1722> auth <846> dioti <1360> epaxw ep <1909> autouv <846> kaka <2556> en <1722> eniautw <1763> episkeqewv autwn <846> fhsin <5346> kuriov <2962>

23:13 o <03478> larvy <0853> ta <05971> yme <0853> ta <08582> wetyw <01168> lebb <05012> wabnh <08604> hlpt <07200> ytyar <08111> Nwrms <05030> yaybnbw(23:13)

23:13 kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> samareiav <4540> eidon <3708> anomhmata eprofhteusan <4395> dia <1223> thv <3588> baal <896> kai <2532> eplanhsan <4105> ton <3588> laon <2992> mou <1473> israhl <2474>

23:14 o <06017> hrmek <03427> hybsyw <05467> Mdok <03605> Mlk <0> yl <01961> wyh <07451> wterm <0376> sya <07725> wbs <01115> ytlbl <07489> Myerm <03027> ydy <02388> wqzxw <08267> rqsb <01980> Klhw <05003> Pwan <08186> hrwres <07200> ytyar <03389> Mlswry <05030> yabnbw(23:14)

23:14 kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> ierousalhm <2419> ewraka <3708> frikta moicwmenouv kai <2532> poreuomenouv <4198> en <1722> qeudesi <5571> kai <2532> antilambanomenouv ceirwn <5495> ponhrwn <4190> tou <3588> mh <3165> apostrafhnai <654> ekaston <1538> apo <575> thv <3588> odou <3598> autou <846> thv <3588> ponhrav <4190> egenhyhsan <1096> moi <1473> pantev <3956> wv <3739> sodoma <4670> kai <2532> oi <3588> katoikountev authn <846> wsper <3746> gomorra

23:15 P <0776> Urah <03605> lkl <02613> hpnx <03318> hauy <03389> Mlswry <05030> yaybn <0853> tam <03588> yk <07219> sar <04325> ym <08248> Mytqshw <03939> hnel <0853> Mtwa <0398> lykam <02005> ynnh <05030> Myabnh <05921> le <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(23:15)

23:15 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> idou <2400> egw <1473> qwmiw <5595> autouv <846> odunhn <3601> kai <2532> potiw <4222> autouv <846> udwr <5204> pikron <4089> oti <3754> apo <575> twn <3588> profhtwn <4396> ierousalhm <2419> exhlyen <1831> molusmov <3436> pash <3956> th <3588> gh <1065>

23:16 <03068> hwhy <06310> ypm <03808> al <01696> wrbdy <03820> Mbl <02377> Nwzx <0853> Mkta <01992> hmh <01891> Mylbhm <0> Mkl <05012> Myabnh <05030> Myabnh <01697> yrbd <05921> le <08085> wemst <0408> la <06635> twabu <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk(23:16)

23:16 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> pantokratwr <3841> mh <3165> akouete <191> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> profhtwn <4396> oti <3754> mataiousin <3154> eautoiv <1438> orasin <3706> apo <575> kardiav <2588> autwn <846> lalousin <2980> kai <2532> ouk <3364> apo <575> stomatov <4750> kuriou <2962>

23:17 <07451> her <05921> Mkyle <0935> awbt <03808> al <0559> wrma <03820> wbl <08307> twrrsb <01980> Klh <03605> lkw <0> Mkl <01961> hyhy <07965> Mwls <03068> hwhy <01696> rbd <05006> yuanml <0559> rwma <0559> Myrma(23:17)

23:17 legousin <3004> toiv <3588> apwyoumenoiv ton <3588> logon <3056> kuriou <2962> eirhnh <1515> estai <1510> umin <4771> kai <2532> pasin <3956> toiv <3588> poreuomenoiv <4198> toiv <3588> yelhmasin <2307> autwn <846> panti <3956> tw <3588> poreuomenw <4198> planh <4106> kardiav <2588> autou <846> eipan ouc <3364> hxei <1854> epi <1909> se <4771> kaka <2556>

23:18 o <08085> emsyw <01697> *wrbd {yrbd} <07181> bysqh <04310> ym <01697> wrbd <0853> ta <08085> emsyw <07200> aryw <03068> hwhy <05475> dwob <05975> dme <04310> ym <03588> yk(23:18)

23:18 oti <3754> tiv <5100> esth <2476> en <1722> uposthmati kuriou <2962> kai <2532> eiden <3708> ton <3588> logon <3056> autou <846> tiv <5100> enwtisato <1801> kai <2532> hkousen <191>

23:19 <02342> lwxy <07563> Myesr <07218> sar <05921> le <02342> llwxtm <05591> reow <03318> hauy <02534> hmx <03068> hwhy <05591> treo <02009> hnh(23:19)

23:19 idou <2400> seismov <4578> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> orgh <3709> ekporeuetai <1607> eiv <1519> susseismon sustrefomenh epi <1909> touv <3588> asebeiv <765> hxei <1854>

23:20 <0998> hnyb <0> hb <0995> wnnwbtt <03117> Mymyh <0319> tyrxab <03820> wbl <04209> twmzm <06965> wmyqh <05704> dew <06213> wtve <05704> de <03068> hwhy <0639> Pa <07725> bwsy <03808> al(23:20)

23:20 kai <2532> ouketi <3765> apostreqei <654> o <3588> yumov <2372> kuriou <2962> ewv <2193> an <302> poihsh <4160> auto <846> kai <2532> ewv <2193> an <302> anasthsh <450> auto <846> apo <575> egceirhmatov kardiav <2588> autou <846> ep <1909> escatou <2078> twn <3588> hmerwn <2250> nohsousin <3539> auta <846>

23:21 <05012> wabn <01992> Mhw <0413> Mhyla <01696> ytrbd <03808> al <07323> wur <01992> Mhw <05030> Myabnh <0853> ta <07971> ytxls <03808> al(23:21)

23:21 ouk <3364> apestellon <649> touv <3588> profhtav <4396> kai <2532> autoi <846> etrecon <5143> ouk <3364> elalhsa <2980> prov <4314> autouv <846> kai <2532> autoi <846> eprofhteuon <4395>

23:22 o <04611> Mhyllem <07455> ermw <07451> erh <01870> Mkrdm <07725> Mwbsyw <05971> yme <0853> ta <01697> yrbd <08085> wemsyw <05475> ydwob <05975> wdme <0518> Maw(23:22)

23:22 kai <2532> ei <1487> esthsan <2476> en <1722> th <3588> upostasei <5287> mou <1473> kai <2532> eishkousan <1522> twn <3588> logwn <3056> mou <1473> kai <2532> ton <3588> laon <2992> mou <1473> an <302> apestrefon <654> autouv <846> apo <575> twn <3588> ponhrwn <4190> epithdeumatwn autwn <846>

23:23 <07350> qxrm <0430> yhla <03808> alw <03068> hwhy <05002> Man <0589> yna <07138> brqm <0430> yhlah(23:23)

23:23 yeov <2316> eggizwn <1448> egw <1473> eimi <1510> legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> ouci <3364> yeov <2316> porrwyen

23:24 <03068> hwhy <05002> Man <04390> alm <0589> yna <0776> Urah <0853> taw <08064> Mymsh <0853> ta <03808> awlh <03068> hwhy <05002> Man <07200> wnara <03808> al <0589> ynaw <04565> Myrtomb <0376> sya <05641> rtoy <0518> Ma(23:24)

23:24 ei <1487> krubhsetai <2928> anyrwpov <444> en <1722> krufaioiv kai <2532> egw <1473> ouk <3364> oqomai <3708> auton <846> mh <3165> ouci <3364> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> thn <3588> ghn <1065> egw <1473> plhrw <4137> legei <3004> kuriov <2962>

23:25 <02492> ytmlx <02492> ytmlx <0559> rmal <08267> rqs <08034> ymsb <05012> Myabnh <05030> Myabnh <0559> wrma <0834> rsa <0853> ta <08085> ytems(23:25)

23:25 hkousa <191> a <3739> lalousin <2980> oi <3588> profhtai <4396> a <3739> profhteuousin <4395> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> mou <1473> qeudh <5571> legontev <3004> hnupniasamhn enupnion <1798>

23:26 <03820> Mbl <08649> tmrt <05030> yaybnw <08267> rqsh <05012> yabn <05030> Myabnh <03820> blb <03426> syh <04970> ytm <05704> de(23:26)

23:26 ewv <2193> pote <4218> estai <1510> en <1722> kardia <2588> twn <3588> profhtwn <4396> twn <3588> profhteuontwn <4395> qeudh <5571> kai <2532> en <1722> tw <3588> profhteuein <4395> autouv <846> ta <3588> yelhmata <2307> kardiav <2588> autwn <846>

23:27 <01168> lebb <08034> yms <0853> ta <01> Mtwba <07911> wxks <0834> rsak <07453> wherl <0376> sya <05608> wrpoy <0834> rsa <02472> Mtmwlxb <08034> yms <05971> yme <0853> ta <07911> xykshl <02803> Mybsxh(23:27)

23:27 twn <3588> logizomenwn <3049> tou <3588> epilayesyai tou <3588> nomou <3551> mou <1473> en <1722> toiv <3588> enupnioiv <1798> autwn <846> a <3739> dihgounto <1334> ekastov <1538> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> kayaper <2509> epelayonto oi <3588> paterev <3962> autwn <846> tou <3588> onomatov <3686> mou <1473> en <1722> th <3588> baal <896>

23:28 <03068> hwhy <05002> Man <01250> rbh <0854> ta <08401> Nbtl <04100> hm <0571> tma <01697> yrbd <01696> rbdy <0854> wta <01697> yrbd <0834> rsaw <02472> Mwlx <05608> rpoy <02472> Mwlx <0854> wta <0834> rsa <05030> aybnh(23:28)

23:28 o <3588> profhthv <4396> en <1722> w <3739> to <3588> enupnion <1798> estin <1510> dihghsasyw <1334> to <3588> enupnion <1798> autou <846> kai <2532> en <1722> w <3739> o <3588> logov <3056> mou <1473> prov <4314> auton <846> dihghsasyw <1334> ton <3588> logon <3056> mou <1473> ep <1909> alhyeiav <225> ti <5100> to <3588> acuron <892> prov <4314> ton <3588> siton <4621> outwv <3778> oi <3588> logoi <3056> mou <1473> legei <3004> kuriov <2962>

23:29 o <05553> elo <06327> Uupy <06360> syjpkw <03068> hwhy <05002> Man <0784> sak <01697> yrbd <03541> hk <03808> awlh(23:29)

23:29 ouci <3364> oi <3588> logoi <3056> mou <1473> wsper <3746> pur <4442> flegon legei <3004> kuriov <2962> kai <2532> wv <3739> pelux koptwn <2875> petran <4073>

23:30 <07453> wher <0853> tam <0376> sya <01697> yrbd <01589> ybngm <03068> hwhy <05002> Man <05030> Myabnh <05921> le <02005> ynnh <03651> Nkl(23:30)

23:30 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> prov <4314> touv <3588> profhtav <4396> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> touv <3588> kleptontav <2813> touv <3588> logouv <3056> mou <1473> ekastov <1538> para <3844> tou <3588> plhsion <4139> autou <846>

23:31 <05002> Man <05001> wmanyw <03956> Mnwsl <03947> Myxqlh <03068> hwhy <05002> Man <05030> Maybnh <05921> le <02005> ynnh(23:31)

23:31 idou <2400> egw <1473> prov <4314> touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> ekballontav <1544> profhteiav <4394> glwsshv <1100> kai <2532> nustazontav <3573> nustagmon eautwn <1438>

23:32 <03068> hwhy <05002> Man <02088> hzh <05971> Mel <03276> wlyewy <03808> al <03276> lyewhw <06680> Mytywu <03808> alw <07971> Mytxls <03808> al <0595> yknaw <06350> Mtwzxpbw <08267> Mhyrqsb <05971> yme <0853> ta <08582> wetyw <05608> Mwrpoyw <03068> hwhy <05002> Man <08267> rqs <02472> twmlx <05012> yabn <05921> le <02005> ynnh(23:32)

23:32 idou <2400> egw <1473> prov <4314> touv <3588> profhtav <4396> touv <3588> profhteuontav <4395> enupnia <1798> qeudh <5571> kai <2532> dihgounto <1334> auta <846> kai <2532> eplanhsan <4105> ton <3588> laon <2992> mou <1473> en <1722> toiv <3588> qeudesin <5571> autwn <846> kai <2532> en <1722> toiv <3588> planoiv <4108> autwn <846> kai <2532> egw <1473> ouk <3364> apesteila <649> autouv <846> kai <2532> ouk <3364> eneteilamhn <1781> autoiv <846> kai <2532> wfeleian <5622> ouk <3364> wfelhsousin <5623> ton <3588> laon <2992> touton <3778>

23:33 <03068> hwhy <05002> Man <0853> Mkta <05203> ytsjnw <04853> avm <04100> hm <0853> ta <0413> Mhyla <0559> trmaw <03068> hwhy <04853> avm <04100> hm <0559> rmal <03548> Nhk <0176> wa <05030> aybnh <0176> wa <02088> hzh <05971> Meh <07592> Klasy <03588> ykw(23:33)

23:33 kai <2532> ean <1437> erwthswsi <2065> se <4771> o <3588> laov <2992> outov <3778> h <2228> iereuv <2409> h <2228> profhthv <4396> legwn <3004> ti <5100> to <3588> lhmma kuriou <2962> kai <2532> ereiv autoiv <846> umeiv <4771> este <1510> to <3588> lhmma kai <2532> raxw umav <4771> legei <3004> kuriov <2962>

23:34 <01004> wtyb <05921> lew <01931> awhh <0376> syah <05921> le <06485> ytdqpw <03068> hwhy <04853> avm <0559> rmay <0834> rsa <05971> Mehw <03548> Nhkhw <05030> aybnhw(23:34)

23:34 kai <2532> o <3588> profhthv <4396> kai <2532> o <3588> iereuv <2409> kai <2532> o <3588> laov <2992> oi <3739> an <302> eipwsin lhmma kuriou <2962> kai <2532> ekdikhsw <1556> ton <3588> anyrwpon <444> ekeinon <1565> kai <2532> ton <3588> oikon <3624> autou <846>

23:35 <03068> hwhy <01696> rbd <04100> hmw <03068> hwhy <06030> hne <04100> hm <0251> wyxa <0413> la <0376> syaw <07453> wher <05921> le <0376> sya <0559> wrmat <03541> hk(23:35)

23:35 oti <3754> outwv <3778> ereite ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> ekastov <1538> prov <4314> ton <3588> adelfon <80> autou <846> ti <5100> apekriyh kuriov <2962> kai <2532> ti <5100> elalhsen <2980> kuriov <2962>

23:36 <0430> wnyhla <06635> twabu <03068> hwhy <02416> Myyx <0430> Myhla <01697> yrbd <0853> ta <02015> Mtkphw <01697> wrbd <0376> syal <01961> hyhy <04853> avmh <03588> yk <05750> dwe <02142> wrkzt <03808> al <03068> hwhy <04853> avmw(23:36)

23:36 kai <2532> lhmma kuriou <2962> mh <3165> onomazete <3687> eti <2089> oti <3754> to <3588> lhmma tw <3588> anyrwpw <444> estai <1510> o <3588> logov <3056> autou <846>

23:37 <03068> hwhy <01696> rbd <04100> hmw <03068> hwhy <06030> Kne <04100> hm <05030> aybnh <0413> la <0559> rmat <03541> hk(23:37)

23:37 kai <2532> dia <1223> ti <5100> elalhsen <2980> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473>

23:38 <03068> hwhy <04853> avm <0559> wrmat <03808> al <0559> rmal <0413> Mkyla <07971> xlsaw <03068> hwhy <04853> avm <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <0559> Mkrma <03282> Ney <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl <0559> wrmat <03068> hwhy <04853> avm <0518> Maw(23:38)

23:38 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> any <473> wn <3739> eipate ton <3588> logon <3056> touton <3778> lhmma kuriou <2962> kai <2532> apesteila <649> prov <4314> umav <4771> legwn <3004> ouk <3364> ereite lhmma kuriou <2962>

23:39 <06440> ynp <05921> lem <01> Mkytwbalw <0> Mkl <05414> yttn <0834> rsa <05892> ryeh <0853> taw <0853> Mkta <05203> ytsjnw <05377> asn <0853> Mkta <05382> ytysnw <02005> ynnh <03651> Nkl(23:39)

23:39 dia <1223> touto <3778> idou <2400> egw <1473> lambanw <2983> kai <2532> rassw umav <4771> kai <2532> thn <3588> polin <4172> hn <3739> edwka <1325> umin <4771> kai <2532> toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771>

23:40 o <07911> xkst <03808> al <0834> rsa <05769> Mlwe <03640> twmlkw <05769> Mlwe <02781> tprx <05921> Mkyle <05414> yttnw(23:40)

23:40 kai <2532> dwsw <1325> ef <1909> umav <4771> oneidismon <3680> aiwnion <166> kai <2532> atimian <819> aiwnion <166> htiv <3748> ouk <3364> epilhsyhsetaiTIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.08 detik
dipersembahkan oleh YLSA