TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 2

2:1 <02275> hnrbx <0559> rmayw <05927> hlea <0575> hna <01732> dwd <0559> rmayw <05927> hle <0413> wyla <03068> hwhy <0559> rmayw <03063> hdwhy <05892> yre <0259> txab <05927> hleah <0559> rmal <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw <03651> Nk <0310> yrxa <01961> yhyw(2:1)

2:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> tauta <3778> kai <2532> ephrwthsen dauid en <1722> kuriw <2962> legwn <3004> ei <1487> anabw <305> eiv <1519> mian <1519> twn <3588> polewn <4172> iouda <2448> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> auton <846> anabhyi <305> kai <2532> eipen dauid pou <4225> anabw <305> kai <2532> eipen eiv <1519> cebrwn

2:2 <03761> ylmrkh <05037> lbn <0802> tsa <026> lygybaw <03159> tylerzyh <0293> Menyxa <0802> wysn <08147> yts <01571> Mgw <01732> dwd <08033> Ms <05927> leyw(2:2)

2:2 kai <2532> anebh <305> ekei <1563> dauid eiv <1519> cebrwn kai <2532> amfoterai ai <3588> gunaikev <1135> autou <846> acinoom h <3588> iezrahlitiv kai <2532> abigaia h <3588> gunh <1135> nabal tou <3588> karmhliou

2:3 <02275> Nwrbx <05892> yreb <03427> wbsyw <01004> wtybw <0376> sya <01732> dwd <05927> hleh <05973> wme <0834> rsa <0376> wysnaw(2:3)

2:3 kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> ekastov <1538> kai <2532> o <3588> oikov <3624> autou <846> kai <2532> katwkoun en <1722> taiv <3588> polesin <4172> cebrwn

2:4 o <07586> lwas <0853> ta <06912> wrbq <0834> rsa <01568> delg <03003> syby <0376> ysna <0559> rmal <01732> dwdl <05046> wdgyw <03063> hdwhy <01004> tyb <05921> le <04428> Klml <01732> dwd <0853> ta <08033> Ms <04886> wxsmyw <03063> hdwhy <0376> ysna <0935> wabyw(2:4)

2:4 kai <2532> ercontai <2064> andrev <435> thv <3588> ioudaiav <2449> kai <2532> criousin <5548> ton <3588> dauid ekei <1563> tou <3588> basileuein <936> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> kai <2532> aphggeilan tw <3588> dauid legontev <3004> oti <3754> oi <3588> andrev <435> iabiv thv <3588> galaaditidov eyaqan <2290> ton <3588> saoul <4549>

2:5 <0853> wta <06912> wrbqtw <07586> lwas <05973> Me <0113> Mkynda <05973> Me <02088> hzh <02617> doxh <06213> Mtyve <0834> rsa <03068> hwhyl <0859> Mta <01288> Mykrb <0413> Mhyla <0559> rmayw <01568> delg <03003> syby <0376> ysna <0413> la <04397> Mykalm <01732> dwd <07971> xlsyw(2:5)

2:5 kai <2532> apesteilen <649> dauid aggelouv <32> prov <4314> touv <3588> hgoumenouv <2233> iabiv thv <3588> galaaditidov kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> euloghmenoi <2127> umeiv <4771> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> pepoihkate <4160> to <3588> eleov <1656> touto <3778> epi <1909> ton <3588> kurion <2962> umwn <4771> epi <1909> saoul <4549> ton <3588> criston <5547> kuriou <2962> kai <2532> eyaqate <2290> auton <846> kai <2532> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846>

2:6 <02088> hzh <01697> rbdh <06213> Mtyve <0834> rsa <02063> tazh <02896> hbwjh <0854> Mkta <06213> hvea <0595> ykna <01571> Mgw <0571> tmaw <02617> dox <05973> Mkme <03068> hwhy <06213> vey <06258> htew(2:6)

2:6 kai <2532> nun <3568> poihsai <4160> kuriov <2962> mey <3326> umwn <4771> eleov <1656> kai <2532> alhyeian <225> kai <2532> ge <1065> egw <1473> poihsw <4160> mey <3326> umwn <4771> ta <3588> agaya <18> tauta <3778> oti <3754> epoihsate <4160> to <3588> rhma <4487> touto <3778>

2:7 P <05921> Mhyle <04428> Klml <03063> hdwhy <01004> tyb <04886> wxsm <0853> yta <01571> Mgw <07586> lwas <0113> Mkynda <04191> tm <03588> yk <02428> lyx <01121> ynbl <01961> wyhw <03027> Mkydy <02388> hnqzxt <06258> htew(2:7)

2:7 kai <2532> nun <3568> krataiousywsan <2901> ai <3588> ceirev <5495> umwn <4771> kai <2532> ginesye <1096> eiv <1519> uiouv <5207> dunatouv <1415> oti <3754> teynhken <2348> o <3588> kuriov <2962> umwn <4771> saoul <4549> kai <2532> ge <1065> eme <1473> kecriken <5548> o <3588> oikov <3624> iouda <2448> ef <1909> eautouv <1438> eiv <1519> basilea <935>

2:8 <04266> Mynxm <05674> whrbeyw <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> sya <0853> ta <03947> xql <07586> lwasl <0834> rsa <06635> abu <08269> rv <05369> rn <01121> Nb <074> rnbaw(2:8)

2:8 kai <2532> abennhr uiov <5207> nhr arcistrathgov tou <3588> saoul <4549> elaben <2983> ton <3588> iebosye uion <5207> saoul <4549> kai <2532> anebibasen <307> auton <846> ek <1537> thv <3588> parembolhv eiv <1519> manaem

2:9 P <03605> hlk <03478> larvy <05921> lew <01144> Nmynb <05921> lew <0669> Myrpa <05921> lew <03157> laerzy <0413> law <0805> yrwsah <0413> law <01568> delgh <0413> la <04427> whklmyw(2:9)

2:9 kai <2532> ebasileusen <936> auton <846> epi <1909> thn <3588> galaaditin kai <2532> epi <1909> ton <3588> yasiri kai <2532> epi <1909> ton <3588> iezrael kai <2532> epi <1909> ton <3588> efraim <2187> kai <2532> epi <1909> ton <3588> beniamin <958> kai <2532> epi <1909> panta <3956> israhl <2474>

2:10 <01732> dwd <0310> yrxa <01961> wyh <03063> hdwhy <01004> tyb <0389> Ka <04427> Klm <08141> Myns <08147> Mytsw <03478> larvy <05921> le <04427> wklmb <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> sya <08141> hns <0705> Myebra <01121> Nb(2:10)

2:10 tessarakonta <5062> etwn <2094> iebosye uiov <5207> saoul <4549> ote <3753> ebasileusen <936> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> duo <1417> eth <2094> ebasileusen <936> plhn <4133> tou <3588> oikou <3624> iouda <2448> oi <3739> hsan <1510> opisw <3694> dauid

2:11 o <02320> Mysdx <08337> hssw <08141> Myns <07651> ebs <03063> hdwhy <01004> tyb <05921> le <02275> Nwrbxb <04428> Klm <01732> dwd <01961> hyh <0834> rsa <03117> Mymyh <04557> rpom <01961> yhyw(2:11)

2:11 kai <2532> egenonto <1096> ai <3588> hmerai <2250> av <3739> dauid ebasileusen <936> en <1722> cebrwn epi <1909> ton <3588> oikon <3624> iouda <2448> epta <2033> eth <2094> kai <2532> ex <1803> mhnav <3303>

2:12 <01391> hnwebg <04266> Mynxmm <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> sya <05650> ydbew <05369> rn <01121> Nb <074> rnba <03318> auyw(2:12)

2:12 kai <2532> exhlyen <1831> abennhr uiov <5207> nhr kai <2532> oi <3588> paidev <3816> iebosye uiou <5207> saoul <4549> ek <1537> manaem eiv <1519> gabawn

2:13 <02088> hzm <01295> hkrbh <05921> le <0428> hlaw <02088> hzm <01295> hkrbh <05921> le <0428> hla <03427> wbsyw <03162> wdxy <01391> Nwebg <01295> tkrb <05921> le <06298> Mwsgpyw <03318> wauy <01732> dwd <05650> ydbew <06870> hywru <01121> Nb <03097> bawyw(2:13)

2:13 kai <2532> iwab uiov <5207> sarouiav kai <2532> oi <3588> paidev <3816> dauid exhlyosan <1831> ek <1537> cebrwn kai <2532> sunantwsin <4876> autoiv <846> epi <1909> thn <3588> krhnhn thn <3588> gabawn epi <1909> to <3588> auto <846> kai <2532> ekayisan <2523> outoi <3778> epi <1909> thn <3588> krhnhn thn <3588> gabawn enteuyen <1782> kai <2532> outoi <3778> epi <1909> thn <3588> krhnhn enteuyen <1782>

2:14 <06965> wmqy <03097> bawy <0559> rmayw <06440> wnynpl <07832> wqxvyw <05288> Myrenh <04994> an <06965> wmwqy <03097> bawy <0413> la <074> rnba <0559> rmayw(2:14)

2:14 kai <2532> eipen abenner prov <4314> iwab anasthtwsan <450> dh <1161> ta <3588> paidaria <3808> kai <2532> paixatwsan <3815> enwpion <1799> hmwn <1473> kai <2532> eipen iwab anasthtwsan <450>

2:15 <01732> dwd <05650> ydbem <06240> rve <08147> Mynsw <07586> lwas <01121> Nb <0378> tsb <0> syalw <01144> Nmynbl <06240> rve <08147> Myns <04557> rpomb <05674> wrbeyw <06965> wmqyw(2:15)

2:15 kai <2532> anesthsan <450> kai <2532> parhlyon <3928> en <1722> ariymw <706> twn <3588> paidwn <3816> beniamin <958> dwdeka <1427> twn <3588> iebosye uiou <5207> saoul <4549> kai <2532> dwdeka <1427> ek <1537> twn <3588> paidwn <3816> dauid

2:16 <01391> Nwebgb <0834> rsa <02521> Myruh <0> tqlx <01931> awhh <04725> Mwqml <07121> arqyw <03162> wdxy <05307> wlpyw <07453> wher <06654> dub <02719> wbrxw <07453> wher <07218> sarb <0376> sya <02388> wqzxyw(2:16)

2:16 kai <2532> ekrathsan <2902> ekastov <1538> th <3588> ceiri <5495> thn <3588> kefalhn <2776> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> macaira <3162> autou <846> eiv <1519> pleuran <4125> tou <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> piptousin <4098> kata <2596> to <3588> auto <846> kai <2532> eklhyh <2564> to <3588> onoma <3686> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> meriv <3310> twn <3588> epiboulwn <1917> h <3739> estin <1510> en <1722> gabawn

2:17 <01732> dwd <05650> ydbe <06440> ynpl <03478> larvy <0376> ysnaw <074> rnba <05062> Pgnyw <01931> awhh <03117> Mwyb <03966> dam <05704> de <07186> hsq <04421> hmxlmh <01961> yhtw(2:17)

2:17 kai <2532> egeneto <1096> o <3588> polemov <4171> sklhrov <4642> wste <5620> lian <3029> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> eptaisen <4417> abennhr kai <2532> andrev <435> israhl <2474> enwpion <1799> paidwn <3816> dauid

2:18 <07704> hdvb <0834> rsa <06643> Mybuh <0259> dxak <07272> wylgrb <07031> lq <06214> lahvew <06214> lahvew <052> ysybaw <03097> bawy <06870> hywru <01121> ynb <07969> hsls <08033> Ms <01961> wyhyw(2:18)

2:18 kai <2532> egenonto <1096> ekei <1563> treiv <5140> uioi <5207> sarouiav iwab kai <2532> abessa kai <2532> asahl kai <2532> asahl koufov toiv <3588> posin <4228> autou <846> wsei <5616> mia <1519> dorkav <1393> en <1722> agrw <68>

2:19 <074> rnba <0310> yrxam <08040> lwamvh <05921> lew <03225> Nymyh <05921> le <01980> tkll <05186> hjn <03808> alw <074> rnba <0310> yrxa <06214> lahve <07291> Pdryw(2:19)

2:19 kai <2532> katediwxen <2614> asahl opisw <3694> abennhr kai <2532> ouk <3364> exeklinen <1578> tou <3588> poreuesyai <4198> eiv <1519> dexia <1188> oude <3761> eiv <1519> aristera <710> katopisyen abennhr

2:20 <0595> ykna <0559> rmayw <06214> lahve <02088> hz <0859> htah <0559> rmayw <0310> wyrxa <074> rnba <06437> Npyw(2:20)

2:20 kai <2532> epebleqen <1914> abennhr eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> eipen ei <1487> su <4771> ei <1510> autov <846> asahl kai <2532> eipen egw <1473> eimi <1510>

2:21 <0310> wyrxam <05493> rwol <06214> lahve <014> hba <03808> alw <02488> wtulx <0853> ta <0> Kl <03947> xqw <05288> Myrenhm <0259> dxa <0> Kl <0270> zxaw <08040> Klamv <05921> le <0176> wa <03225> Knymy <05921> le <0> Kl <05186> hjn <074> rnba <0> wl <0559> rmayw(2:21)

2:21 kai <2532> eipen autw <846> abennhr ekklinon <1578> su <4771> eiv <1519> ta <3588> dexia <1188> h <2228> eiv <1519> ta <3588> aristera <710> kai <2532> katasce <2722> sautw <4572> en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> kai <2532> labe <2983> seautw <4572> thn <3588> panoplian <3833> autou <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> asahl ekklinai <1578> ek <1537> twn <3588> opisyen autou <846>

2:22 <0251> Kyxa <03097> bawy <0413> la <06440> ynp <05375> ava <0349> Kyaw <0776> hura <05221> hkka <04100> hml <0310> yrxam <0> Kl <05493> rwo <06214> lahve <0413> la <0559> rmal <074> rnba <05750> dwe <03254> Poyw(2:22)

2:22 kai <2532> proseyeto <4369> eti <2089> abennhr legwn <3004> tw <3588> asahl aposthyi ap <575> emou <1473> ina <2443> mh <3165> pataxw <3960> se <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> pwv <4459> arw <142> to <3588> proswpon <4383> mou <1473> prov <4314> iwab kai <2532> pou <4225> estin <1510> tauta <3778> epistrefe <1994> prov <4314> iwab ton <3588> adelfon <80> sou <4771>

2:23 <05975> wdmeyw <04191> tmyw <06214> lahve <08033> Ms <05307> lpn <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> abh <03605> lk <01961> yhyw <08478> *wytxt {wtxt} <04191> tmyw <08033> Ms <05307> lpyw <0310> wyrxam <02595> tynxh <03318> autw <02570> smxh <0413> la <02595> tynxh <0310> yrxab <074> rnba <05221> whkyw <05493> rwol <03985> Namyw(2:23)

2:23 kai <2532> ouk <3364> ebouleto <1014> tou <3588> aposthnai kai <2532> tuptei <5180> auton <846> abennhr en <1722> tw <3588> opisw <3694> tou <3588> doratov epi <1909> thn <3588> qoan kai <2532> diexhlyen to <3588> doru ek <1537> twn <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> piptei <4098> ekei <1563> kai <2532> apoynhskei <599> upokatw <5270> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> pav <3956> o <3588> ercomenov <2064> ewv <2193> tou <3588> topou <5117> ou <3739> epesen <4098> ekei <1563> asahl kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> ufistato

2:24 <01391> Nwebg <04057> rbdm <01870> Krd <01520> xyg <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <0522> hma <01389> tebg <05704> de <0935> wab <01992> hmhw <0935> hab <08121> smshw <074> rnba <0310> yrxa <052> ysybaw <03097> bawy <07291> wpdryw(2:24)

2:24 kai <2532> katediwxen <2614> iwab kai <2532> abessa opisw <3694> abennhr kai <2532> o <3588> hliov <2246> edunen <1417> kai <2532> autoi <846> eishlyon <1525> ewv <2193> tou <3588> bounou <1015> amman o <3739> estin <1510> epi <1909> proswpou <4383> gai odon <3598> erhmon <2048> gabawn

2:25 <0259> txa <01389> hebg <07218> sar <05921> le <05975> wdmeyw <0259> txa <092> hdgal <01961> wyhyw <074> rnba <0310> yrxa <01144> Nmynb <01121> ynb <06908> wubqtyw(2:25)

2:25 kai <2532> sunayroizontai <4867> uioi <5207> beniamin <958> oi <3588> opisw <3694> abennhr kai <2532> egenhyhsan <1096> eiv <1519> sunanthsin <4877> mian <1519> kai <2532> esthsan <2476> epi <1909> kefalhn <2776> bounou <1015> enov <1519>

2:26 <0251> Mhyxa <0310> yrxam <07725> bwsl <05971> Mel <0559> rmat <03808> al <04970> ytm <05704> dew <0314> hnwrxab <01961> hyht <04751> hrm <03588> yk <03045> htedy <03808> awlh <02719> brx <0398> lkat <05331> xunlh <0559> rmayw <03097> bawy <0413> la <074> rnba <07121> arqyw(2:26)

2:26 kai <2532> ekalesen <2564> abennhr iwab kai <2532> eipen mh <3165> eiv <1519> nikov <3534> katafagetai <2719> h <3588> romfaia h <2228> ouk <3364> oidav oti <3754> pikra <4089> estai <1510> eiv <1519> ta <3588> escata <2078> kai <2532> ewv <2193> pote <4218> ou <3364> mh <3165> eiphv tw <3588> law <2992> anastrefein <390> apo <575> opisyen twn <3588> adelfwn <80> hmwn <1473>

2:27 <0251> wyxa <0310> yrxam <0376> sya <05971> Meh <05927> hlen <01242> rqbhm <0227> za <03588> yk <01696> trbd <03884> alwl <03588> yk <0430> Myhlah <02416> yx <03097> bawy <0559> rmayw(2:27)

2:27 kai <2532> eipen iwab zh <2198> kuriov <2962> oti <3754> ei <1487> mh <3165> elalhsav <2980> dioti <1360> tote <5119> ek <1537> prwiyen anebh <305> o <3588> laov <2992> ekastov <1538> katopisyen tou <3588> adelfou <80> autou <846>

2:28 <03898> Mxlhl <05750> dwe <03254> wpoy <03808> alw <03478> larvy <0310> yrxa <05750> dwe <07291> wpdry <03808> alw <05971> Meh <03605> lk <05975> wdmeyw <07782> rpwsb <03097> bawy <08628> eqtyw(2:28)

2:28 kai <2532> esalpisen <4537> iwab th <3588> salpiggi <4536> kai <2532> apesthsan pav <3956> o <3588> laov <2992> kai <2532> ou <3364> katediwxan <2614> opisw <3694> tou <3588> israhl <2474> kai <2532> ou <3364> proseyento <4369> eti <2089> tou <3588> polemein <4170>

2:29 <04266> Mynxm <0935> wabyw <01338> Nwrtbh <03605> lk <01980> wklyw <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wrbeyw <01931> awhh <03915> hlylh <03605> lk <06160> hbreb <01980> wklh <0582> wysnaw <074> rnbaw(2:29)

2:29 kai <2532> abennhr kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> aphlyon <565> eiv <1519> dusmav <1424> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> ekeinhn <1565> kai <2532> diebainan <1224> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> eporeuyhsan <4198> olhn <3650> thn <3588> parateinousan <3905> kai <2532> ercontai <2064> eiv <1519> thn <3588> parembolhn

2:30 <06214> lahvew <0376> sya <06240> rve <08672> hest <01732> dwd <05650> ydbem <06485> wdqpyw <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <06908> Ubqyw <074> rnba <0310> yrxam <07725> bs <03097> bawyw(2:30)

2:30 kai <2532> iwab anestreqen <390> opisyen apo <575> tou <3588> abennhr kai <2532> sunhyroisen <4867> panta <3956> ton <3588> laon <2992> kai <2532> epeskephsan <1980> twn <3588> paidwn <3816> dauid enneakaideka andrev <435> kai <2532> asahl

2:31 <04191> wtm <0376> sya <08346> Myssw <03967> twam <07969> sls <074> rnba <0376> ysnabw <01144> Nmynbm <05221> wkh <01732> dwd <05650> ydbew(2:31)

2:31 kai <2532> oi <3588> paidev <3816> dauid epataxan <3960> twn <3588> uiwn <5207> beniamin <958> twn <3588> andrwn <435> abennhr triakosiouv <5145> exhkonta <1835> andrav <435> par <3844> autou <846>

2:32 <02275> Nwrbxb <0> Mhl <0215> rayw <0376> wysnaw <03097> bawy <03915> hlylh <03605> lk <01980> wklyw <01035> Mxl <0> tyb <0834> rsa <01> wyba <06913> rbqb <06912> whrbqyw <06214> lahve <0853> ta <05375> wavyw(2:32)

2:32 kai <2532> airousin <142> ton <3588> asahl kai <2532> yaptousin <2290> auton <846> en <1722> tw <3588> tafw <5028> tou <3588> patrov <3962> autou <846> en <1722> baiyleem kai <2532> eporeuyh <4198> iwab kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> olhn <3650> thn <3588> nukta <3571> kai <2532> diefausen autoiv <846> en <1722> cebrwnTIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA