TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Mazmur 105

105:1 <05949> wytwlyle <05971> Mymeb <03045> weydwh <08034> wmsb <07121> warq <03068> hwhyl <03034> wdwh(105:1)

105:1 (104:1) allhlouia <239> exomologeisye <1843> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> epikaleisye to <3588> onoma <3686> autou <846> apaggeilate en <1722> toiv <3588> eynesin <1484> ta <3588> erga <2041> autou <846>

105:2 <06381> wytwalpn <03605> lkb <07878> wxyv <0> wl <02167> wrmz <0> wl <07891> wrys(105:2)

105:2 (104:2) asate <103> autw <846> kai <2532> qalate <5567> autw <846> dihghsasye <1334> panta <3956> ta <3588> yaumasia <2297> autou <846>

105:3 <03068> hwhy <01245> ysqbm <03820> bl <08055> xmvy <06944> wsdq <08034> Msb <01984> wllhth(105:3)

105:3 (104:3) epaineisye en <1722> tw <3588> onomati <3686> tw <3588> agiw <40> autou <846> eufranyhtw <2165> kardia <2588> zhtountwn <2212> ton <3588> kurion <2962>

105:4 <08548> dymt <06440> wynp <01245> wsqb <05797> wzew <03068> hwhy <01875> wsrd(105:4)

105:4 (104:4) zhthsate <2212> ton <3588> kurion <2962> kai <2532> krataiwyhte <2901> zhthsate <2212> to <3588> proswpon <4383> autou <846> dia <1223> pantov <3956>

105:5 <06310> wyp <04941> yjpsmw <04159> wytpm <06213> hve <0834> rsa <06381> wytwalpn <02142> wrkz(105:5)

105:5 (104:5) mnhsyhte <3403> twn <3588> yaumasiwn <2297> autou <846> wn <3739> epoihsen <4160> ta <3588> terata <5059> autou <846> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> tou <3588> stomatov <4750> autou <846>

105:6 <0972> wyryxb <03290> bqey <01121> ynb <05650> wdbe <085> Mhrba <02233> erz(105:6)

105:6 (104:6) sperma <4690> abraam <11> douloi <1401> autou <846> uioi <5207> iakwb <2384> eklektoi <1588> autou <846>

105:7 <04941> wyjpsm <0776> Urah <03605> lkb <0430> wnyhla <03068> hwhy <01931> awh(105:7)

105:7 (104:7) autov <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> en <1722> pash <3956> th <3588> gh <1065> ta <3588> krimata <2917> autou <846>

105:8 <01755> rwd <0505> Plal <06680> hwu <01697> rbd <01285> wtyrb <05769> Mlwel <02142> rkz(105:8)

105:8 (104:8) emnhsyh <3403> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> diayhkhv <1242> autou <846> logou <3056> ou <3739> eneteilato <1781> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

105:9 <03446> qxvyl <07621> wtewbsw <085> Mhrba <0854> ta <03772> trk <0834> rsa(105:9)

105:9 (104:9) on <3739> dieyeto tw <3588> abraam <11> kai <2532> tou <3588> orkou <3727> autou <846> tw <3588> isaak <2464>

105:10 <05769> Mlwe <01285> tyrb <03478> larvyl <02706> qxl <03290> bqeyl <05975> hdymeyw(105:10)

105:10 (104:10) kai <2532> esthsen <2476> authn <846> tw <3588> iakwb <2384> eiv <1519> prostagma kai <2532> tw <3588> israhl <2474> diayhkhn <1242> aiwnion <166>

105:11 <05159> Mktlxn <02256> lbx <03667> Nenk <0776> Ura <0853> ta <05414> Nta <0> Kl <0559> rmal(105:11)

105:11 (104:11) legwn <3004> soi <4771> dwsw <1325> thn <3588> ghn <1065> canaan <5477> scoinisma klhronomiav <2817> umwn <4771>

105:12 <0> hb <01481> Myrgw <04592> jemk <04557> rpom <04962> ytm <01961> Mtwyhb(105:12)

105:12 (104:12) en <1722> tw <3588> einai <1510> autouv <846> ariymw <706> braceiv <1024> oligostouv kai <2532> paroikouv <3941> en <1722> auth <846>

105:13 <0312> rxa <05971> Me <0413> la <04467> hklmmm <01471> ywg <0413> la <01471> ywgm <01980> wklhtyw(105:13)

105:13 (104:13) kai <2532> dihlyon <1330> ex <1537> eynouv <1484> eiv <1519> eynov <1484> ek <1537> basileiav <932> eiv <1519> laon <2992> eteron <2087>

105:14 <04428> Myklm <05921> Mhyle <03198> xkwyw <06231> Mqsel <0120> Mda <03240> xynh <03808> al(105:14)

105:14 (104:14) ouk <3364> afhken anyrwpon <444> adikhsai <91> autouv <846> kai <2532> hlegxen <1651> uper <5228> autwn <846> basileiv <935>

105:15 <07489> wert <0408> la <05030> yaybnlw <04899> yxysmb <05060> wegt <0408> la(105:15)

105:15 (104:15) mh <3165> aptesye <680> twn <3588> cristwn <5547> mou <1473> kai <2532> en <1722> toiv <3588> profhtaiv <4396> mou <1473> mh <3165> ponhreuesye

105:16 <07665> rbs <03899> Mxl <04294> hjm <03605> lk <0776> Urah <05921> le <07458> ber <07121> arqyw(105:16)

105:16 (104:16) kai <2532> ekalesen <2564> limon <3042> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> pan <3956> sthrigma artou <740> sunetriqen <4937>

105:17 <03130> Powy <04376> rkmn <05650> dbel <0376> sya <06440> Mhynpl <07971> xls(105:17)

105:17 (104:17) apesteilen <649> emprosyen <1715> autwn <846> anyrwpon <444> eiv <1519> doulon <1401> eprayh <4097> iwshf <2501>

105:18 <05315> wspn <0935> hab <01270> lzrb <07272> *wlgr {wylgr} <03525> lbkb <06031> wne(105:18)

105:18 (104:18) etapeinwsan <5013> en <1722> pedaiv <3976> touv <3588> podav <4228> autou <846> sidhron <4604> dihlyen <1330> h <3588> quch <5590> autou <846>

105:19 <06884> whtpru <03068> hwhy <0565> trma <01697> wrbd <0935> ab <06256> te <05704> de(105:19)

105:19 (104:19) mecri <3360> tou <3588> elyein <2064> ton <3588> logon <3056> autou <846> to <3588> logion <3051> kuriou <2962> epurwsen <4448> auton <846>

105:20 <06605> whxtpyw <05971> Myme <04910> lsm <05425> whrytyw <04428> Klm <07971> xls(105:20)

105:20 (104:20) apesteilen <649> basileuv <935> kai <2532> elusen <3089> auton <846> arcwn <758> lawn <2992> kai <2532> afhken auton <846>

105:21 <07075> wnynq <03605> lkb <04910> lsmw <01004> wtybl <0113> Nwda <07760> wmv(105:21)

105:21 (104:21) katesthsen <2525> auton <846> kurion <2962> tou <3588> oikou <3624> autou <846> kai <2532> arconta <758> pashv <3956> thv <3588> kthsewv autou <846>

105:22 <02449> Mkxy <02205> wynqzw <05315> wspnb <08269> wyrv <0631> roal(105:22)

105:22 (104:22) tou <3588> paideusai <3811> touv <3588> arcontav <758> autou <846> wv <3739> eauton <1438> kai <2532> touv <3588> presbuterouv <4245> autou <846> sofisai <4679>

105:23 <02526> Mx <0776> Urab <01481> rg <03290> bqeyw <04714> Myrum <03478> larvy <0935> abyw(105:23)

105:23 (104:23) kai <2532> eishlyen <1525> israhl <2474> eiv <1519> aigupton <125> kai <2532> iakwb <2384> parwkhsen en <1722> gh <1065> cam

105:24 <06862> wyrum <06105> whmueyw <03966> dam <05971> wme <0853> ta <06509> rpyw(105:24)

105:24 (104:24) kai <2532> huxhsen <837> ton <3588> laon <2992> autou <846> sfodra <4970> kai <2532> ekrataiwsen <2901> auton <846> uper <5228> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846>

105:25 <05650> wydbeb <05230> lknthl <05971> wme <08130> anvl <03820> Mbl <02015> Kph(105:25)

105:25 (104:25) metestreqen <3344> thn <3588> kardian <2588> autwn <846> tou <3588> mishsai <3404> ton <3588> laon <2992> autou <846> tou <3588> doliousyai <1387> en <1722> toiv <3588> douloiv <1401> autou <846>

105:26 <0> wb <0977> rxb <0834> rsa <0175> Nrha <05650> wdbe <04872> hsm <07971> xls(105:26)

105:26 (104:26) exapesteilen <1821> mwushn ton <3588> doulon <1401> autou <846> aarwn <2> on <3739> exelexato auton <846>

105:27 <02526> Mx <0776> Urab <04159> Mytpmw <0226> wytwta <01697> yrbd <0> Mb <07760> wmv(105:27)

105:27 (104:27) eyeto <5087> en <1722> autoiv <846> touv <3588> logouv <3056> twn <3588> shmeiwn <4592> autou <846> kai <2532> twn <3588> teratwn <5059> en <1722> gh <1065> cam

105:28 <01697> *wrbd {wwrbd} <0854> ta <04784> wrm <03808> alw <02821> Ksxyw <02822> Ksx <07971> xls(105:28)

105:28 (104:28) exapesteilen <1821> skotov <4655> kai <2532> eskotasen <4654> kai <2532> parepikranan <3893> touv <3588> logouv <3056> autou <846>

105:29 <01710> Mtgd <0853> ta <04191> tmyw <01818> Mdl <04325> Mhymym <0853> ta <02015> Kph(105:29)

105:29 (104:29) metestreqen <3344> ta <3588> udata <5204> autwn <846> eiv <1519> aima <129> kai <2532> apekteinen <615> touv <3588> icyuav <2486> autwn <846>

105:30 <04428> Mhyklm <02315> yrdxb <06854> Myedrpu <0776> Mura <08317> Urs(105:30)

105:30 (104:30) exhrqen h <3588> gh <1065> autwn <846> batracouv <944> en <1722> toiv <3588> tamieioiv twn <3588> basilewn <935> autwn <846>

105:31 <01366> Mlwbg <03605> lkb <03654> Mynk <06157> bre <0935> abyw <0559> rma(105:31)

105:31 (104:31) eipen kai <2532> hlyen <2064> kunomuia kai <2532> sknipev en <1722> pasi <3956> toiv <3588> orioiv <3725> autwn <846>

105:32 <0776> Murab <03852> twbhl <0784> sa <01259> drb <01653> Mhymsg <05414> Ntn(105:32)

105:32 (104:32) eyeto <5087> tav <3588> brocav <1028> autwn <846> calazan <5464> pur <4442> kataflegon en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846>

105:33 <01366> Mlwbg <06086> Ue <07665> rbsyw <08384> Mtnatw <01612> Mnpg <05221> Kyw(105:33)

105:33 (104:33) kai <2532> epataxen <3960> tav <3588> ampelouv <288> autwn <846> kai <2532> tav <3588> sukav <4808> autwn <846> kai <2532> sunetriqen <4937> pan <3956> xulon <3586> oriou <3725> autwn <846>

105:34 <04557> rpom <0369> Nyaw <03218> qlyw <0697> hbra <0935> abyw <0559> rma(105:34)

105:34 (104:34) eipen kai <2532> hlyen <2064> akriv <200> kai <2532> broucov ou <3739> ouk <3364> hn <1510> ariymov <706>

105:35 <0127> Mtmda <06529> yrp <0398> lkayw <0776> Murab <06212> bve <03605> lk <0398> lkayw(105:35)

105:35 (104:35) kai <2532> katefagen <2719> panta <3956> ton <3588> corton <5528> en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846> kai <2532> katefagen <2719> ton <3588> karpon <2590> thv <3588> ghv <1065> autwn <846>

105:36 <0202> Mnwa <03605> lkl <07225> tysar <0776> Murab <01060> rwkb <03605> lk <05221> Kyw(105:36)

105:36 (104:36) kai <2532> epataxen <3960> pan <3956> prwtotokon <4416> en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846> aparchn pantov <3956> ponou <4192> autwn <846>

105:37 <03782> lswk <07626> wyjbsb <0369> Nyaw <02091> bhzw <03701> Pokb <03318> Mayuwyw(105:37)

105:37 (104:37) kai <2532> exhgagen <1806> autouv <846> en <1722> arguriw <694> kai <2532> crusiw <5553> kai <2532> ouk <3364> hn <1510> en <1722> taiv <3588> fulaiv <5443> autwn <846> asyenwn <772>

105:38 <05921> Mhyle <06343> Mdxp <05307> lpn <03588> yk <03318> Mtaub <04714> Myrum <08055> xmv(105:38)

105:38 (104:38) eufranyh <2165> aiguptov <125> en <1722> th <3588> exodw <1841> autwn <846> oti <3754> epepesen <1968> o <3588> fobov <5401> autwn <846> ep <1909> autouv <846>

105:39 <03915> hlyl <0215> ryahl <0784> saw <04539> Koml <06051> Nne <06566> vrp(105:39)

105:39 (104:39) diepetasen nefelhn <3507> eiv <1519> skephn autoiv <846> kai <2532> pur <4442> tou <3588> fwtisai <5461> autoiv <846> thn <3588> nukta <3571>

105:40 <07646> Meybvy <08064> Myms <03899> Mxlw <07958> wlv <0935> abyw <07592> las(105:40)

105:40 (104:40) hthsan <154> kai <2532> hlyen <2064> ortugomhtra kai <2532> arton <740> ouranou <3772> eneplhsen autouv <846>

105:41 <05104> rhn <06723> twyub <01980> wklh <04325> Mym <02100> wbwzyw <06697> rwu <06605> xtp(105:41)

105:41 (104:41) dierrhxen petran <4073> kai <2532> erruhsan udata <5204> eporeuyhsan <4198> en <1722> anudroiv <504> potamoi <4215>

105:42 <05650> wdbe <085> Mhrba <0853> ta <06944> wsdq <01697> rbd <0853> ta <02142> rkz <03588> yk(105:42)

105:42 (104:42) oti <3754> emnhsyh <3403> tou <3588> logou <3056> tou <3588> agiou <40> autou <846> tou <3588> prov <4314> abraam <11> ton <3588> doulon <1401> autou <846>

105:43 <0972> wyryxb <0853> ta <07440> hnrb <08342> Nwvvb <05971> wme <03318> auwyw(105:43)

105:43 (104:43) kai <2532> exhgagen <1806> ton <3588> laon <2992> autou <846> en <1722> agalliasei <20> kai <2532> touv <3588> eklektouv <1588> autou <846> en <1722> eufrosunh <2167>

105:44 <03423> wsryy <03816> Mymal <05999> lmew <01471> Mywg <0776> twura <01992> Mhl <05414> Ntyw(105:44)

105:44 (104:44) kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> cwrav <5561> eynwn <1484> kai <2532> ponouv <4192> lawn <2992> eklhronomhsan <2816>

105:45 <03050> hy <01984> wllh <05341> wruny <08451> wytrwtw <02706> wyqx <08104> wrmsy <05668> rwbeb(105:45)

105:45 (104:45) opwv <3704> an <302> fulaxwsin <5442> ta <3588> dikaiwmata <1345> autou <846> kai <2532> ton <3588> nomon <3551> autou <846> ekzhthswsin <1567>



TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.33 detik
dipersembahkan oleh YLSA