TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

1 Samuel 23

23:1 <01637> twnrgh <0853> ta <08154> Myos <01992> hmhw <07084> hlyeqb <03898> Mymxln <06430> Mytslp <02009> hnh <0559> rmal <01732> dwdl <05046> wdgyw(23:1)

23:1 kai <2532> aphggelh tw <3588> dauid legontev <3004> idou <2400> oi <3588> allofuloi <246> polemousin <4170> en <1722> th <3588> keila kai <2532> autoi <846> diarpazousin katapatousin <2662> touv <3588> alw <257>

23:2 <07084> hlyeq <0853> ta <03467> teswhw <06430> Mytslpb <05221> tykhw <01980> Kl <01732> dwd <0413> la <03068> hwhy <0559> rmaywo <0428> hlah <06430> Mytslpb <05221> ytykhw <01980> Klah <0559> rmal <03068> hwhyb <01732> dwd <07592> lasyw(23:2)

23:2 kai <2532> ephrwthsen dauid dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> legwn <3004> ei <1487> poreuyw <4198> kai <2532> pataxw <3960> touv <3588> allofulouv <246> toutouv <3778> kai <2532> eipen kuriov <2962> poreuou <4198> kai <2532> pataxeiv <3960> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> toutoiv <3778> kai <2532> swseiv <4982> thn <3588> keila

23:3 o <06430> Mytslp <04634> twkrem <0413> la <07084> hleq <01980> Kln <03588> yk <0637> Paw <03372> Myary <03063> hdwhyb <06311> hp <0587> wnxna <02009> hnh <0413> wyla <01732> dwd <0376> ysna <0559> wrmayw(23:3)

23:3 kai <2532> eipan oi <3588> andrev <435> tou <3588> dauid prov <4314> auton <846> idou <2400> hmeiv <1473> entauya en <1722> th <3588> ioudaia <2449> foboumeya <5399> kai <2532> pwv <4459> estai <1510> ean <1437> poreuywmen <4198> eiv <1519> keila eiv <1519> ta <3588> skula <4661> twn <3588> allofulwn <246> eisporeusomeya <1531>

23:4 <03027> Kdyb <06430> Mytslp <0853> ta <05414> Ntn <0589> yna <03588> yk <07084> hlyeq <03381> dr <06965> Mwq <0559> rmayw <03068> hwhy <06030> whneywo <03068> hwhyb <07592> lasl <01732> dwd <05750> dwe <03254> Powyw(23:4)

23:4 kai <2532> proseyeto <4369> dauid erwthsai <2065> eti <2089> dia <1223> tou <3588> kuriou <2962> kai <2532> apekriyh autw <846> kuriov <2962> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> anasthyi <450> kai <2532> katabhyi <2597> eiv <1519> keila oti <3754> egw <1473> paradidwmi <3860> touv <3588> allofulouv <246> eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771>

23:5 o <07084> hlyeq <03427> ybsy <0853> ta <01732> dwd <03467> esyw <01419> hlwdg <04347> hkm <0> Mhb <05221> Kyw <04735> Mhynqm <0853> ta <05090> ghnyw <06430> Mytslpb <03898> Mxlyw <07084> hlyeq <0376> *wysnaw {wsnaw} <01732> dwd <01980> Klyw(23:5)

23:5 kai <2532> eporeuyh <4198> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> eiv <1519> keila kai <2532> epolemhsen <4170> en <1722> toiv <3588> allofuloiv <246> kai <2532> efugon <5343> ek <1537> proswpou <4383> autou <846> kai <2532> aphgagen <520> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> kai <2532> epataxen <3960> en <1722> autoiv <846> plhghn <4127> megalhn <3173> kai <2532> eswsen <4982> dauid touv <3588> katoikountav keila

23:6 <03027> wdyb <03381> dry <0646> dwpa <07084> hlyeq <01732> dwd <0413> la <0288> Klmyxa <01121> Nb <054> rtyba <01272> xrbb <01961> yhyw(23:6)

23:6 kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> fugein <5343> abiayar <8> uion <5207> abimelec prov <4314> dauid kai <2532> autov <846> meta <3326> dauid eiv <1519> keila katebh <2597> ecwn <2192> efoud en <1722> th <3588> ceiri <5495> autou <846>

23:7 <01280> xyrbw <01817> Mytld <05892> ryeb <0935> awbl <05462> rgon <03588> yk <03027> ydyb <0430> Myhla <0853> wta <05234> rkn <07586> lwas <0559> rmayw <07084> hlyeq <01732> dwd <0935> ab <03588> yk <07586> lwasl <05046> dgyw(23:7)

23:7 kai <2532> aphggelh tw <3588> saoul <4549> oti <3754> hkei <1854> dauid eiv <1519> keila kai <2532> eipen saoul <4549> pepraken <4097> auton <846> o <3588> yeov <2316> eiv <1519> ceirav <5495> mou <1473> oti <3754> apokekleistai <608> eiselywn <1525> eiv <1519> polin <4172> yurwn <2374> kai <2532> moclwn

23:8 <0376> wysna <0413> law <01732> dwd <0413> la <06696> rwul <07084> hlyeq <03381> tdrl <04421> hmxlml <05971> Meh <03605> lk <0853> ta <07586> lwas <08085> emsyw(23:8)

23:8 kai <2532> parhggeilen <3853> saoul <4549> panti <3956> tw <3588> law <2992> eiv <1519> polemon <4171> katabainein <2597> eiv <1519> keila sunecein <4912> ton <3588> dauid kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846>

23:9 o <0646> dwpah <05066> hsygh <03548> Nhkh <054> rtyba <0413> la <0559> rmayw <07451> herh <02790> syrxm <07586> lwas <05921> wyle <03588> yk <01732> dwd <03045> edyw(23:9)

23:9 kai <2532> egnw <1097> dauid oti <3754> ou <3364> parasiwpa saoul <4549> peri <4012> autou <846> thn <3588> kakian <2549> kai <2532> eipen dauid prov <4314> abiayar <8> ton <3588> ierea <2409> prosagage <4317> to <3588> efoud kuriou <2962>

23:10 <05668> yrwbeb <05892> ryel <07843> txsl <07084> hlyeq <0413> la <0935> awbl <07586> lwas <01245> sqbm <03588> yk <05650> Kdbe <08085> ems <08085> ems <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <01732> dwd <0559> rmayw(23:10)

23:10 kai <2532> eipen dauid kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> akouwn <191> akhkoen <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771> oti <3754> zhtei <2212> saoul <4549> elyein <2064> epi <1909> keila diafyeirai <1311> thn <3588> polin <4172> di <1223> eme <1473>

23:11 <03381> dry <03068> hwhy <0559> rmaywo <05650> Kdbel <04994> an <05046> dgh <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhy <05650> Kdbe <08085> ems <0834> rsak <07586> lwas <03381> dryh <03027> wdyb <07084> hlyeq <01167> yleb <05462> ynrgoyh(23:11)

23:11 ei <1487> apokleisyhsetai <608> kai <2532> nun <3568> ei <1487> katabhsetai <2597> saoul <4549> kaywv <2531> hkousen <191> o <3588> doulov <1401> sou <4771> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> israhl <2474> apaggeilon tw <3588> doulw <1401> sou <4771> kai <2532> eipen kuriov <2962> apokleisyhsetai <608>

23:12 o <05462> wrygoy <03068> hwhy <0559> rmayw <07586> lwas <03027> dyb <0376> ysna <0853> taw <0853> yta <07084> hlyeq <01167> yleb <05462> wrgoyh <01732> dwd <0559> rmayw(23:12)

23:12

23:13 <03318> taul <02308> ldxyw <07084> hlyeqm <01732> dwd <04422> jlmn <03588> yk <05046> dgh <07586> lwaslw <01980> wklhty <0834> rsab <01980> wklhtyw <07084> hleqm <03318> wauyw <0376> sya <03967> twam <08337> ssk <0376> wysnaw <01732> dwd <06965> Mqyw(23:13)

23:13 kai <2532> anesth <450> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> wv <3739> tetrakosioi <5071> kai <2532> exhlyon <1831> ek <1537> keila kai <2532> eporeuonto <4198> ou <3364> ean <1437> eporeuyhsan <4198> kai <2532> tw <3588> saoul <4549> aphggelh oti <3754> diaseswtai <1295> dauid ek <1537> keila kai <2532> anhken <447> tou <3588> exelyein <1831>

23:14 <03027> wdyb <0430> Myhla <05414> wntn <03808> alw <03117> Mymyh <03605> lk <07586> lwas <01245> whsqbyw <02128> Pyz <04057> rbdmb <02022> rhb <03427> bsyw <04679> twdumb <04057> rbdmb <01732> dwd <03427> bsyw(23:14)

23:14 kai <2532> ekayisen <2523> dauid en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> maserem en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> kai <2532> ekayhto <2521> en <1722> th <3588> erhmw <2048> en <1722> tw <3588> orei <3735> zif en <1722> th <3588> gh <1065> th <3588> aucmwdei kai <2532> ezhtei <2212> auton <846> saoul <4549> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> kai <2532> ou <3364> paredwken <3860> auton <846> kuriov <2962> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> autou <846>

23:15 o <02793> hsrxb <02128> Pyz <04057> rbdmb <01732> dwdw <05315> wspn <0853> ta <01245> sqbl <07586> lwas <03318> auy <03588> yk <01732> dwd <07200> aryw(23:15)

23:15 kai <2532> eiden <3708> dauid oti <3754> exercetai <1831> saoul <4549> tou <3588> zhtein <2212> ton <3588> dauid kai <2532> dauid en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> aucmwdei en <1722> th <3588> kainh zif

23:16 <0430> Myhlab <03027> wdy <0853> ta <02388> qzxyw <02793> hsrx <01732> dwd <0413> la <01980> Klyw <07586> lwas <01121> Nb <03083> Ntnwhy <06965> Mqyw(23:16)

23:16 kai <2532> anesth <450> iwnayan uiov <5207> saoul <4549> kai <2532> eporeuyh <4198> prov <4314> dauid eiv <1519> kainhn kai <2532> ekrataiwsen <2901> tav <3588> ceirav <5495> autou <846> en <1722> kuriw <2962>

23:17 <03651> Nk <03045> edy <01> yba <07586> lwas <01571> Mgw <04932> hnsml <0> Kl <01961> hyha <0595> yknaw <03478> larvy <05921> le <04427> Klmt <0859> htaw <01> yba <07586> lwas <03027> dy <04672> Kaumt <03808> al <03588> yk <03372> aryt <0408> la <0413> wyla <0559> rmayw(23:17)

23:17 kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> mh <3165> fobou <5399> oti <3754> ou <3364> mh <3165> eurh <2147> se <4771> h <3588> ceir <5495> saoul <4549> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> kai <2532> su <4771> basileuseiv <936> epi <1909> israhl <2474> kai <2532> egw <1473> esomai <1510> soi <4771> eiv <1519> deuteron <1208> kai <2532> saoul <4549> o <3588> pathr <3962> mou <1473> oiden outwv <3778>

23:18 o <01004> wtybl <01980> Klh <03083> Ntnwhyw <02793> hsrxb <01732> dwd <03427> bsyw <03068> hwhy <06440> ynpl <01285> tyrb <08147> Mhyns <03772> wtrkyw(23:18)

23:18 kai <2532> dieyento amfoteroi diayhkhn <1242> enwpion <1799> kuriou <2962> kai <2532> ekayhto <2521> dauid en <1722> kainh kai <2532> iwnayan aphlyen <565> eiv <1519> oikon <3624> autou <846>

23:19 <03452> Nwmysyh <03225> Nymym <0834> rsa <02444> hlykxh <01389> tebgb <02793> hsrxb <04679> twdumb <05973> wnme <05641> rttom <01732> dwd <03808> awlh <0559> rmal <01390> htebgh <07586> lwas <0413> la <02130> Mypz <05927> wleyw(23:19)

23:19 kai <2532> anebhsan <305> oi <3588> zifaioi ek <1537> thv <3588> aucmwdouv prov <4314> saoul <4549> epi <1909> ton <3588> bounon <1015> legontev <3004> ouk <3364> idou <2400> dauid kekruptai <2928> par <3844> hmin <1473> en <1722> messara en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> en <1722> th <3588> kainh en <1722> tw <3588> bounw <1015> tou <3588> ecela tou <3588> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> iessaimoun

23:20 <04428> Klmh <03027> dyb <05462> wrygoh <0> wnlw <03381> dr <03381> tdrl <04428> Klmh <05315> Kspn <0185> twa <03605> lkl <06258> htew(23:20)

23:20 kai <2532> nun <3568> pan <3956> to <3588> prov <4314> quchn <5590> tou <3588> basilewv <935> eiv <1519> katabasin <2600> katabainetw <2597> prov <4314> hmav <1473> kekleikasin <2808> auton <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> tou <3588> basilewv <935>

23:21 <05921> yle <02550> Mtlmx <03588> yk <03068> hwhyl <0859> Mta <01288> Mykwrb <07586> lwas <0559> rmayw(23:21)

23:21 kai <2532> eipen autoiv <846> saoul <4549> euloghmenoi <2127> umeiv <4771> tw <3588> kuriw <2962> oti <3754> eponesate peri <4012> emou <1473>

23:22 <01931> awh <06196> Mrey <06191> Mwre <0413> yla <0559> rma <03588> yk <08033> Ms <07200> whar <04310> ym <07272> wlgr <01961> hyht <0834> rsa <04725> wmwqm <0853> ta <07200> warw <03045> wedw <05750> dwe <03559> wnykh <04994> an <01980> wkl(23:22)

23:22 poreuyhte <4198> dh <1161> kai <2532> etoimasate <2090> eti <2089> kai <2532> gnwte <1097> ton <3588> topon <5117> autou <846> ou <3739> estai <1510> o <3588> pouv <4228> autou <846> en <1722> tacei <5036> ekei <1563> ou <3739> eipate mhpote <3379> panourgeushtai

23:23 <03063> hdwhy <0505> ypla <03605> lkb <0853> wta <02664> ytvpxw <0776> Urab <03426> wnsy <0518> Ma <01961> hyhw <0854> Mkta <01980> ytklhw <03559> Nwkn <0413> la <0413> yla <07725> Mtbsw <08033> Ms <02244> abxty <0834> rsa <04224> Myabxmh <03605> lkm <03045> wedw <07200> warw(23:23)

23:23 kai <2532> idete <3708> kai <2532> gnwte <1097> kai <2532> poreusomeya <4198> mey <3326> umwn <4771> kai <2532> estai <1510> ei <1487> estin <1510> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> exereunhsw <1830> auton <846> en <1722> pasaiv <3956> ciliasin <5505> iouda <2448>

23:24 <03452> Nwmysyh <03225> Nymy <0413> la <06160> hbreb <04584> Nwem <04057> rbdmb <0376> wysnaw <01732> dwdw <07586> lwas <06440> ynpl <02128> hpyz <01980> wklyw <06965> wmwqyw(23:24)

23:24 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> zifaioi kai <2532> eporeuyhsan <4198> emprosyen <1715> saoul <4549> kai <2532> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> th <3588> maan kay <2596> esperan <2073> ek <1537> dexiwn <1188> tou <3588> iessaimoun

23:25 <04584> Nwem <04057> rbdm <01732> dwd <0310> yrxa <07291> Pdryw <07586> lwas <08085> emsyw <04584> Nwem <04057> rbdmb <03427> bsyw <05553> eloh <03381> dryw <01732> dwdl <05046> wdgyw <01245> sqbl <0376> wysnaw <07586> lwas <01980> Klyw(23:25)

23:25 kai <2532> eporeuyh <4198> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> zhtein <2212> auton <846> kai <2532> aphggeilan tw <3588> dauid kai <2532> katebh <2597> eiv <1519> thn <3588> petran <4073> thn <3588> en <1722> th <3588> erhmw <2048> maan kai <2532> hkousen <191> saoul <4549> kai <2532> katediwxen <2614> opisw <3694> dauid eiv <1519> thn <3588> erhmon <2048> maan

23:26 <08610> Mvptl <0376> wysna <0413> law <01732> dwd <0413> la <05849> Myrje <0376> wysnaw <07586> lwasw <07586> lwas <06440> ynpm <01980> tkll <02648> zpxn <01732> dwd <01961> yhyw <02088> hzm <02022> rhh <06654> dum <0376> wysnaw <01732> dwdw <02088> hzm <02022> rhh <06654> dum <07586> lwas <01980> Klyw(23:26)

23:26 kai <2532> poreuontai <4198> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> ek <1537> merouv <3313> tou <3588> orouv <3735> toutou <3778> kai <2532> hn <1510> dauid kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> ek <1537> merouv <3313> tou <3588> orouv <3735> toutou <3778> kai <2532> hn <1510> dauid skepazomenov poreuesyai <4198> apo <575> proswpou <4383> saoul <4549> kai <2532> saoul <4549> kai <2532> oi <3588> andrev <435> autou <846> parenebalon epi <1909> dauid kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846> sullabein <4815> autouv <846>

23:27 <0776> Urah <05921> le <06430> Mytslp <06584> wjsp <03588> yk <01980> hklw <04116> hrhm <0559> rmal <07586> lwas <0413> la <0935> ab <04397> Kalmw(23:27)

23:27 kai <2532> aggelov <32> prov <4314> saoul <4549> hlyen <2064> legwn <3004> speude <4692> kai <2532> deuro <1204> oti <3754> epeyento <2007> oi <3588> allofuloi <246> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

23:28 <05555> twqlxmh <0> elo <01931> awhh <04725> Mwqml <07121> warq <03651> Nk <05921> le <06430> Mytslp <07122> tarql <01980> Klyw <01732> dwd <0310> yrxa <07291> Pdrm <07586> lwas <07725> bsyw(23:28)

23:28 kai <2532> anestreqen <390> saoul <4549> mh <3165> katadiwkein <2614> opisw <3694> dauid kai <2532> eporeuyh <4198> eiv <1519> sunanthsin <4877> twn <3588> allofulwn <246> dia <1223> touto <3778> epeklhyh o <3588> topov <5117> ekeinov <1565> petra <4073> h <3588> merisyeisa <3307>

23:29 <05872> ydg <0> Nye <04679> twdumb <03427> bsyw <08033> Msm <01732> dwd <05927> leyw<24:1> (23:29)

23:29 (24:1) kai <2532> anebh <305> dauid ekeiyen <1564> kai <2532> ekayisen <2523> en <1722> toiv <3588> stenoiv <4728> eggaddiTIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA