TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yesaya 42

42:1 <03318> ayuwy <01471> Mywgl <04941> jpsm <05921> wyle <07307> yxwr <05414> yttn <05315> yspn <07521> htur <0972> yryxb <0> wb <08551> Kmta <05650> ydbe <02005> Nh(42:1)

42:1 iakwb <2384> o <3588> paiv <3816> mou <1473> antilhmqomai autou <846> israhl <2474> o <3588> eklektov <1588> mou <1473> prosedexato <4327> auton <846> h <3588> quch <5590> mou <1473> edwka <1325> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> ep <1909> auton <846> krisin <2920> toiv <3588> eynesin <1484> exoisei <1627>

42:2 <06963> wlwq <02351> Uwxb <08085> eymsy <03808> alw <05375> avy <03808> alw <06817> qeuy <03808> al(42:2)

42:2 ou <3364> kekraxetai <2896> oude <3761> anhsei <447> oude <3761> akousyhsetai <191> exw <1854> h <3588> fwnh <5456> autou <846>

42:3 <04941> jpsm <03318> ayuwy <0571> tmal <03518> hnbky <03808> al <03544> hhk <06594> htspw <07665> rwbsy <03808> al <07533> Uwur <07070> hnq(42:3)

42:3 kalamon <2563> teylasmenon ou <3364> suntriqei <4937> kai <2532> linon <3043> kapnizomenon ou <3364> sbesei <4570> alla <235> eiv <1519> alhyeian <225> exoisei <1627> krisin <2920>

42:4 P <03176> wlyxyy <0339> Myya <08451> wtrwtlw <04941> jpsm <0776> Urab <07760> Myvy <05704> de <07533> Uwry <03808> alw <03543> hhky <03808> al(42:4)

42:4 analamqei kai <2532> ou <3364> yrausyhsetai <2352> ewv <2193> an <302> yh <5087> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> krisin <2920> kai <2532> epi <1909> tw <3588> onomati <3686> autou <846> eynh <1484> elpiousin <1679>

42:5 <0> hb <01980> Myklhl <07307> xwrw <05921> hyle <05971> Mel <05397> hmsn <05414> Ntn <06631> hyauauw <0776> Urah <07554> eqr <05186> Mhyjwnw <08064> Mymsh <01254> arwb <03068> hwhy <0410> lah <0559> rma <03541> hk(42:5)

42:5 outwv <3778> legei <3004> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> o <3588> poihsav <4160> ton <3588> ouranon <3772> kai <2532> phxav <4078> auton <846> o <3588> sterewsav <4732> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ta <3588> en <1722> auth <846> kai <2532> didouv <1325> pnohn <4157> tw <3588> law <2992> tw <3588> ep <1909> authv <846> kai <2532> pneuma <4151> toiv <3588> patousin <3961> authn <846>

42:6 <01471> Mywg <0216> rwal <05971> Me <01285> tyrbl <05414> Kntaw <05341> Kruaw <03027> Kdyb <02388> qzxaw <06664> qdub <07121> Kytarq <03068> hwhy <0589> yna(42:6)

42:6 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ekalesa <2564> se <4771> en <1722> dikaiosunh <1343> kai <2532> krathsw <2902> thv <3588> ceirov <5495> sou <4771> kai <2532> eniscusw <1765> se <4771> kai <2532> edwka <1325> se <4771> eiv <1519> diayhkhn <1242> genouv <1085> eiv <1519> fwv <5457> eynwn <1484>

42:7 <02822> Ksx <03427> ybsy <03608> alk <01004> tybm <0616> ryoa <04525> rgomm <03318> ayuwhl <05787> twrwe <05869> Mynye <06491> xqpl(42:7)

42:7 anoixai <455> ofyalmouv <3788> tuflwn <5185> exagagein <1806> ek <1537> desmwn dedemenouv <1210> kai <2532> ex <1537> oikou <3624> fulakhv <5438> kayhmenouv <2521> en <1722> skotei <4655>

42:8 <06456> Mylyopl <08416> ytlhtw <05414> Nta <03808> al <0312> rxal <03519> ydwbkw <08034> yms <01931> awh <03068> hwhy <0589> yna(42:8)

42:8 egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> touto <3778> mou <1473> estin <1510> to <3588> onoma <3686> thn <3588> doxan <1391> mou <1473> eterw <2087> ou <3364> dwsw <1325> oude <3761> tav <3588> aretav <703> mou <1473> toiv <3588> gluptoiv

42:9 P <0853> Mkta <08085> eymsa <06779> hnxmut <02962> Mrjb <05046> dygm <0589> yna <02319> twsdxw <0935> wab <02009> hnh <07223> twnsarh(42:9)

42:9 ta <3588> ap <575> archv <746> idou <2400> hkasin <1854> kai <2532> kaina <2537> a <3739> egw <1473> anaggelw <312> kai <2532> pro <4253> tou <3588> anateilai <393> edhlwyh <1213> umin <4771>

42:10 <03427> Mhybsyw <0339> Myya <04393> walmw <03220> Myh <03381> ydrwy <0776> Urah <07097> huqm <08416> wtlht <02319> sdx <07892> rys <03068> hwhyl <07891> wrys(42:10)

42:10 umnhsate <5214> tw <3588> kuriw <2962> umnon <5215> kainon <2537> h <3588> arch <746> autou <846> doxazete <1392> to <3588> onoma <3686> autou <846> ap <575> akrou thv <3588> ghv <1065> oi <3588> katabainontev <2597> eiv <1519> thn <3588> yalassan <2281> kai <2532> pleontev <4126> authn <846> ai <3588> nhsoi <3520> kai <2532> oi <3588> katoikountev autav <846>

42:11 <06681> wxwuy <02022> Myrh <07218> sarm <05554> elo <03427> ybsy <07442> wnry <06938> rdq <03427> bst <02691> Myrux <05892> wyrew <04057> rbdm <05375> wavy(42:11)

42:11 eufranyhti <2165> erhmov <2048> kai <2532> ai <3588> kwmai <2864> authv <846> epauleiv <1886> kai <2532> oi <3588> katoikountev khdar eufranyhsontai <2165> oi <3588> katoikountev petran <4073> ap <575> akrwn twn <3588> orewn <3735> bohsousin <994>

42:12 <05046> wdygy <0339> Myyab <08416> wtlhtw <03519> dwbk <03068> hwhyl <07760> wmyvy(42:12)

42:12 dwsousin <1325> tw <3588> yew <2316> doxan <1391> tav <3588> aretav <703> autou <846> en <1722> taiv <3588> nhsoiv <3520> anaggelousin <312>

42:13 o <01396> rbgty <0341> wybya <05921> le <06873> xyruy <0637> Pa <07321> eyry <07068> hanq <05782> ryey <04421> twmxlm <0376> syak <03318> auy <01368> rwbgk <03068> hwhy(42:13)

42:13 kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> dunamewn <1411> exeleusetai <1831> kai <2532> suntriqei <4937> polemon <4171> epegerei zhlon <2205> kai <2532> bohsetai <994> epi <1909> touv <3588> ecyrouv <2190> autou <846> meta <3326> iscuov <2479>

42:14 <03162> dxy <07602> Pasaw <05395> Msa <06463> hepa <03205> hdlwyk <0662> qpata <02790> syrxa <05769> Mlwem <02814> ytysxh(42:14)

42:14 esiwphsa <4623> mh <3165> kai <2532> aei <104> siwphsomai <4623> kai <2532> anexomai ekarterhsa <2594> wv <3739> h <3588> tiktousa <5088> eksthsw <1839> kai <2532> xhranw <3583> ama <260>

42:15 <03001> sybwa <098> Mymgaw <0339> Myyal <05104> twrhn <07760> ytmvw <03001> sybwa <06212> Mbve <03605> lkw <01389> twebgw <02022> Myrh <02717> byrxa(42:15)

42:15 kai <2532> yhsw <5087> potamouv <4215> eiv <1519> nhsouv <3520> kai <2532> elh <2247> xhranw <3583>

42:16 <05800> Mytbze <03808> alw <06213> Mtyve <01697> Myrbdh <0428> hla <04334> rwsyml <04625> Mysqemw <0216> rwal <06440> Mhynpl <04285> Ksxm <07760> Myva <01869> Mkyrda <03045> wedy <03808> al <05410> twbytnb <03045> wedy <03808> al <01870> Krdb <05787> Myrwe <01980> ytklwhw(42:16)

42:16 kai <2532> axw <71> tuflouv <5185> en <1722> odw <3598> h <3739> ouk <3364> egnwsan <1097> kai <2532> tribouv <5147> ouv <3739> ouk <3364> hdeisan pathsai <3961> poihsw <4160> autouv <846> poihsw <4160> autoiv <846> to <3588> skotov <4655> eiv <1519> fwv <5457> kai <2532> ta <3588> skolia <4646> eiv <1519> euyeian <2117> tauta <3778> ta <3588> rhmata <4487> poihsw <4160> kai <2532> ouk <3364> egkataleiqw <1459> autouv <846>

42:17 o <0430> wnyhla <0859> Mta <04541> hkoml <0559> Myrmah <06459> lopb <0982> Myxjbh <01322> tsb <0954> wsby <0268> rwxa <05472> wgon(42:17)

42:17 autoi <846> de <1161> apestrafhsan <654> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> aiscunyhte <153> aiscunhn <152> oi <3588> pepoiyotev <3982> epi <1909> toiv <3588> gluptoiv oi <3588> legontev <3004> toiv <3588> cwneutoiv umeiv <4771> este <1510> yeoi <2316> hmwn <1473>

42:18 <07200> twarl <05027> wjybh <05787> Myrwehw <08085> wems <02795> Mysrxh(42:18)

42:18 oi <3588> kwfoi <2974> akousate <191> kai <2532> oi <3588> tufloi <5185> anableqate <308> idein <3708>

42:19 <03068> hwhy <05650> dbek <05787> rwew <07999> Mlsmk <05787> rwe <04310> ym <07971> xlsa <04397> ykalmk <02795> srxw <05650> ydbe <0518> Ma <03588> yk <05787> rwe <04310> ym(42:19)

42:19 kai <2532> tiv <5100> tuflov <5185> all <235> h <2228> oi <3588> paidev <3816> mou <1473> kai <2532> kwfoi <2974> all <235> h <2228> oi <3588> kurieuontev <2961> autwn <846> kai <2532> etuflwyhsan <5186> oi <3588> douloi <1401> tou <3588> yeou <2316>

42:20 <08085> emsy <03808> alw <0241> Mynza <06491> xwqp <08104> rmst <03808> alw <07227> twbr <07200> *twar {tyar} (42:20)

42:20 eidete <3708> pleonakiv kai <2532> ouk <3364> efulaxasye <5442> hnoigmena <455> ta <3588> wta <3775> kai <2532> ouk <3364> hkousate <191>

42:21 <0142> rydayw <08451> hrwt <01431> lydgy <06664> wqdu <04616> Neml <02654> Upx <03068> hwhy(42:21)

42:21 kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> ebouleto <1014> ina <2443> dikaiwyh <1344> kai <2532> megalunh <3170> ainesin <133> kai <2532> eidon <3708>

42:22 <07725> bsh <0559> rma <0369> Nyaw <04933> hosm <05337> lyum <0369> Nyaw <0957> zbl <01961> wyh <02244> wabxh <03608> Myalk <01004> ytbbw <03605> Mlk <02352> Myrwxb <06351> xph <08154> ywosw <0962> zwzb <05971> Me <01931> awhw(42:22)

42:22 kai <2532> egeneto <1096> o <3588> laov <2992> pepronomeumenov kai <2532> dihrpasmenov h <3588> gar <1063> pagiv <3803> en <1722> toiv <3588> tamieioiv pantacou <3837> kai <2532> en <1722> oikoiv <3624> ama <260> opou <3699> ekruqan <2928> autouv <846> egenonto <1096> eiv <1519> pronomhn kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> exairoumenov <1807> arpagma kai <2532> ouk <3364> hn <1510> o <3588> legwn <3004> apodov <591>

42:23 <0268> rwxal <08085> emsyw <07181> bsqy <02063> taz <0238> Nyzay <0> Mkb <04310> ym(42:23)

42:23 tiv <5100> en <1722> umin <4771> ov <3739> enwtieitai <1801> tauta <3778> eisakousetai <1522> eiv <1519> ta <3588> epercomena

42:24 <08451> wtrwtb <08085> wems <03808> alw <01980> Kwlh <01870> wykrdb <014> wba <03808> alw <0> wl <02398> wnajx <02098> wz <03069> hwhy <03808> awlh <0962> Myzzbl <03478> larvyw <03290> bqey <04882> *hosml {howsml} <05414> Ntn <04310> ym(42:24)

42:24 tiv <5100> edwken <1325> eiv <1519> diarpaghn iakwb <2384> kai <2532> israhl <2474> toiv <3588> pronomeuousin auton <846> ouci <3364> o <3588> yeov <2316> w <3739> hmartosan <264> autw <846> kai <2532> ouk <3364> eboulonto <1014> en <1722> taiv <3588> odoiv <3598> autou <846> poreuesyai <4198> oude <3761> akouein <191> tou <3588> nomou <3551> autou <846>

42:25 P <03820> bl <05921> le <07760> Myvy <03808> alw <0> wb <01197> rebtw <03045> edy <03808> alw <05439> bybom <03857> whjhltw <04421> hmxlm <05807> zwzew <0639> wpa <02534> hmx <05921> wyle <08210> Kpsyw(42:25)

42:25 kai <2532> ephgagen ep <1909> autouv <846> orghn <3709> yumou <2372> autou <846> kai <2532> katiscusen <2729> autouv <846> polemov <4171> kai <2532> oi <3588> sumflegontev autouv <846> kuklw kai <2532> ouk <3364> egnwsan <1097> ekastov <1538> autwn <846> oude <3761> eyento <5087> epi <1909> quchn <5590>TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA