TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Imamat 19

19:1 <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <03068> hwhy <01696> rbdyw(19:1)

19:1 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> mwushn legwn <3004>

19:2 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <06918> swdq <03588> yk <01961> wyht <06918> Mysdq <0413> Mhla <0559> trmaw <03478> larvy <01121> ynb <05712> tde <03605> lk <0413> la <01696> rbd(19:2)

19:2 lalhson <2980> th <3588> sunagwgh <4864> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> agioi <40> esesye <1510> oti <3754> egw <1473> agiov <40> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:3 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> taw <03372> waryt <01> wybaw <0517> wma <0376> sya(19:3)

19:3 ekastov <1538> patera <3962> autou <846> kai <2532> mhtera <3384> autou <846> fobeisyw <5399> kai <2532> ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> fulaxesye <5442> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:4 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0> Mkl <06213> wvet <03808> al <04541> hkom <0430> yhlaw <0457> Mylylah <0413> la <06437> wnpt <0408> la(19:4)

19:4 ouk <3364> epakolouyhsete eidwloiv <1497> kai <2532> yeouv <2316> cwneutouv ou <3364> poihsete <4160> umin <4771> egw <1473> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:5 <02076> whxbzt <07522> Mknurl <03068> hwhyl <08002> Mymls <02077> xbz <02076> wxbzt <03588> ykw(19:5)

19:5 kai <2532> ean <1437> yushte <2380> yusian <2378> swthriou <4992> tw <3588> kuriw <2962> dekthn <1184> umwn <4771> yusete <2380>

19:6 <08313> Prvy <0784> sab <07992> ysylsh <03117> Mwy <05704> de <03498> rtwnhw <04283> trxmmw <0398> lkay <02077> Mkxbz <03117> Mwyb(19:6)

19:6 h <3739> an <302> hmera <2250> yushte <2380> brwyhsetai <977> kai <2532> th <3588> aurion <839> kai <2532> ean <1437> kataleifyh <2641> ewv <2193> hmerav <2250> trithv <5154> en <1722> puri <4442> katakauyhsetai <2618>

19:7 <07521> hury <03808> al <01931> awh <06292> lwgp <07992> ysylsh <03117> Mwyb <0398> lkay <03605> lkah <0518> Maw(19:7)

19:7 ean <1437> de <1161> brwsei <1035> brwyh <977> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> ayuton estin <1510> ou <3364> decyhsetai <1209>

19:8 <05971> hymem <01931> awhh <05315> spnh <03772> htrknw <02490> llx <03068> hwhy <06944> sdq <0853> ta <03588> yk <05375> avy <05771> wnwe <0398> wylkaw(19:8)

19:8 o <3588> de <1161> esywn <2068> auto <846> amartian <266> lhmqetai <2983> oti <3754> ta <3588> agia <40> kuriou <2962> ebebhlwsen <953> kai <2532> exoleyreuyhsontai ai <3588> qucai <5590> ai <3588> esyousai <2068> ek <1537> tou <3588> laou <2992> autwn <846>

19:9 <03950> jqlt <03808> al <07105> Kryuq <03951> jqlw <07614> ruql <07704> Kdv <06285> tap <03615> hlkt <03808> al <0776> Mkura <07105> ryuq <0853> ta <07114> Mkruqbw(19:9)

19:9 kai <2532> ekyerizontwn umwn <4771> ton <3588> yerismon <2326> thv <3588> ghv <1065> umwn <4771> ou <3364> suntelesete <4931> ton <3588> yerismon <2326> umwn <4771> tou <3588> agrou <68> ekyerisai kai <2532> ta <3588> apopiptonta <634> tou <3588> yerismou <2326> sou <4771> ou <3364> sullexeiv <4816>

19:10 <0430> Mkyhla <03069> hwhy <0589> yna <0853> Mta <05800> bzet <01616> rglw <06041> ynel <03950> jqlt <03808> al <03754> Kmrk <06528> jrpw <05953> llwet <03808> al <03754> Kmrkw(19:10)

19:10 kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> ouk <3364> epanatrughseiv oude <3761> touv <3588> rwgav tou <3588> ampelwnov <290> sou <4771> sullexeiv <4816> tw <3588> ptwcw <4434> kai <2532> tw <3588> proshlutw <4339> kataleiqeiv <2641> auta <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:11 <05997> wtymeb <0376> sya <08266> wrqst <03808> alw <03584> wsxkt <03808> alw <01589> wbngt <03808> al(19:11)

19:11 ou <3364> kleqete <2813> ou <3364> qeusesye ou <3364> sukofanthsei <4811> ekastov <1538> ton <3588> plhsion <4139>

19:12 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Kyhla <08034> Ms <0853> ta <02490> tllxw <08267> rqsl <08034> ymsb <07650> webst <03808> alw(19:12)

19:12 kai <2532> ouk <3364> omeisye tw <3588> onomati <3686> mou <1473> ep <1909> adikw <94> kai <2532> ou <3364> bebhlwsete <953> to <3588> onoma <3686> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:13 <01242> rqb <05704> de <0854> Kta <07916> rykv <06468> tlep <03885> Nylt <03808> al <01497> lzgt <03808> alw <07453> Ker <0853> ta <06231> qset <03808> al(19:13)

19:13 ouk <3364> adikhseiv <91> ton <3588> plhsion <4139> kai <2532> ouc <3364> arpaseiv <726> kai <2532> ou <3364> mh <3165> koimhyhsetai <2837> o <3588> misyov <3408> tou <3588> misywtou <3411> para <3844> soi <4771> ewv <2193> prwi <4404>

19:14 <03068> hwhy <0589> yna <0430> Kyhlam <03372> taryw <04383> lskm <05414> Ntt <03808> al <05787> rwe <06440> ynplw <02795> srx <07043> llqt <03808> al(19:14)

19:14 ou <3364> kakwv <2556> ereiv kwfon <2974> kai <2532> apenanti tuflou <5185> ou <3364> prosyhseiv <4369> skandalon <4625> kai <2532> fobhyhsh <5399> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:15 <05997> Ktyme <08199> jpst <06664> qdub <01419> lwdg <06440> ynp <01921> rdht <03808> alw <01800> ld <06440> ynp <05375> avt <03808> al <04941> jpsmb <05766> lwe <06213> wvet <03808> al(19:15)

19:15 ou <3364> poihsete <4160> adikon <94> en <1722> krisei <2920> ou <3364> lhmqh <2983> proswpon <4383> ptwcou <4434> oude <3761> yaumaseiv <2296> proswpon <4383> dunastou <1413> en <1722> dikaiosunh <1343> krineiv <2919> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771>

19:16 <03068> hwhy <0589> yna <07453> Ker <01818> Md <05921> le <05975> dmet <03808> al <05971> Kymeb <07400> lykr <01980> Klt <03808> al(19:16)

19:16 ou <3364> poreush <4198> dolw <1388> en <1722> tw <3588> eynei <1484> sou <4771> ouk <3364> episusthsh ef <1909> aima <129> tou <3588> plhsion <4139> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:17 <02399> ajx <05921> wyle <05375> avt <03808> alw <05997> Ktyme <0853> ta <03198> xykwt <03198> xkwh <03824> Kbblb <0251> Kyxa <0853> ta <08130> anvt <03808> al(19:17)

19:17 ou <3364> mishseiv <3404> ton <3588> adelfon <80> sou <4771> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> elegmw elegxeiv <1651> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771> kai <2532> ou <3364> lhmqh <2983> di <1223> auton <846> amartian <266>

19:18 <03068> hwhy <0589> yna <03644> Kwmk <07453> Kerl <0157> tbhaw <05971> Kme <01121> ynb <0853> ta <05201> rjt <03808> alw <05358> Mqt <03808> al(19:18)

19:18 kai <2532> ouk <3364> ekdikatai sou <4771> h <3588> ceir <5495> kai <2532> ou <3364> mhnieiv toiv <3588> uioiv <5207> tou <3588> laou <2992> sou <4771> kai <2532> agaphseiv <25> ton <3588> plhsion <4139> sou <4771> wv <3739> seauton <4572> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

19:19 P <05921> Kyle <05927> hley <03808> al <08162> znjes <03610> Myalk <0899> dgbw <03610> Myalk <02232> erzt <03808> al <07704> Kdv <03610> Myalk <07250> eybrt <03808> al <0929> Ktmhb <08104> wrmst <02708> ytqx <0853> ta(19:19)

19:19 ton <3588> nomon <3551> mou <1473> fulaxesye <5442> ta <3588> kthnh <2934> sou <4771> ou <3364> katoceuseiv eterozugw kai <2532> ton <3588> ampelwna <290> sou <4771> ou <3364> kataspereiv diaforon <1313> kai <2532> imation <2440> ek <1537> duo <1417> ufasmenon kibdhlon ouk <3364> epibaleiv <1911> seautw <4572>

19:20 <02666> hspx <03808> al <03588> yk <04191> wtmwy <03808> al <01961> hyht <01244> trqb <0> hl <05414> Ntn <03808> al <02668> hspx <0176> wa <06299> htdpn <03808> al <06299> hdphw <0376> syal <02778> tprxn <08198> hxps <01931> awhw <02233> erz <07902> tbks <0802> hsa <0854> ta <07901> bksy <03588> yk <0376> syaw(19:20)

19:20 kai <2532> ean <1437> tiv <5100> koimhyh <2837> meta <3326> gunaikov <1135> koithn <2845> spermatov <4690> kai <2532> auth <846> oiketiv diapefulagmenh <1314> anyrwpw <444> kai <2532> auth <846> lutroiv <3083> ou <3364> lelutrwtai <3084> h <2228> eleuyeria <1657> ouk <3364> edoyh <1325> auth <846> episkoph <1984> estai <1510> autoiv <846> ouk <3364> apoyanountai <599> oti <3754> ouk <3364> aphleuyerwyh

19:21 <0817> Msa <0352> lya <04150> dewm <0168> lha <06607> xtp <0413> la <03068> hwhyl <0817> wmsa <0853> ta <0935> aybhw(19:21)

19:21 kai <2532> prosaxei <4317> thv <3588> plhmmeleiav autou <846> tw <3588> kuriw <2962> para <3844> thn <3588> yuran <2374> thv <3588> skhnhv <4633> tou <3588> marturiou <3142> krion plhmmeleiav

19:22 P <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajxm <0> wl <05545> xlonw <02398> ajx <0834> rsa <02403> wtajx <05921> le <03068> hwhy <06440> ynpl <0817> Msah <0352> lyab <03548> Nhkh <05921> wyle <03722> rpkw(19:22)

19:22 kai <2532> exilasetai peri <4012> autou <846> o <3588> iereuv <2409> en <1722> tw <3588> kriw thv <3588> plhmmeleiav enanti <1725> kuriou <2962> peri <4012> thv <3588> amartiav <266> hv <3739> hmarten <264> kai <2532> afeyhsetai autw <846> h <3588> amartia <266> hn <3739> hmarten <264>

19:23 <0398> lkay <03808> al <06189> Mylre <0> Mkl <01961> hyhy <08141> Myns <07969> sls <06529> wyrp <0853> ta <06190> wtlre <06188> Mtlrew <03978> lkam <06086> Ue <03605> lk <05193> Mtejnw <0776> Urah <0413> la <0935> wabt <03588> ykw(19:23)

19:23 otan <3752> de <1161> eiselyhte <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> didwsin <1325> umin <4771> kai <2532> katafuteusete pan <3956> xulon <3586> brwsimon <1034> kai <2532> perikayarieite thn <3588> akayarsian <167> autou <846> o <3588> karpov <2590> autou <846> tria <5140> eth <2094> estai <1510> umin <4771> aperikayartov ou <3364> brwyhsetai <977>

19:24 <03068> hwhyl <01974> Mylwlh <06944> sdq <06529> wyrp <03605> lk <01961> hyhy <07243> teybrh <08141> hnsbw(19:24)

19:24 kai <2532> tw <3588> etei <2094> tw <3588> tetartw <5067> estai <1510> pav <3956> o <3588> karpov <2590> autou <846> agiov <40> ainetov tw <3588> kuriw <2962>

19:25 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <08393> wtawbt <0> Mkl <03254> Pyowhl <06529> wyrp <0853> ta <0398> wlkat <02549> tsymxh <08141> hnsbw(19:25)

19:25 en <1722> de <1161> tw <3588> etei <2094> tw <3588> pemptw <3991> fagesye <2068> ton <3588> karpon <2590> prosyema umin <4771> ta <3588> genhmata autou <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:26 <05172> wnnwet <03808> alw <06049> wsxnt <03808> al <01818> Mdh <05921> le <0398> wlkat <03808> al(19:26)

19:26 mh <3165> esyete <2068> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> kai <2532> ouk <3364> oiwnieisye oude <3761> orniyoskophsesye

19:27 <02206> Knqz <06285> tap <0853> ta <07843> tyxst <03808> alw <07218> Mksar <06285> tap <05362> wpqt <03808> al(19:27)

19:27 ou <3364> poihsete <4160> sisohn ek <1537> thv <3588> komhv <2864> thv <3588> kefalhv <2776> umwn <4771> oude <3761> fyereite <5351> thn <3588> oqin <3799> tou <3588> pwgwnov umwn <4771>

19:28 <03068> hwhy <0589> yna <0> Mkb <05414> wntt <03808> al <07085> eqeq <03793> tbtkw <01320> Mkrvbb <05414> wntt <03808> al <05315> spnl <08296> jrvw(19:28)

19:28 kai <2532> entomidav epi <1909> quch <5590> ou <3364> poihsete <4160> en <1722> tw <3588> swmati <4983> umwn <4771> kai <2532> grammata <1121> stikta ou <3364> poihsete <4160> en <1722> umin <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:29 <02154> hmz <0776> Urah <04390> halmw <0776> Urah <02181> hnzt <03808> alw <02181> htwnzhl <01323> Ktb <0853> ta <02490> llxt <0408> la(19:29)

19:29 ou <3364> bebhlwseiv <953> thn <3588> yugatera <2364> sou <4771> ekporneusai <1608> authn <846> kai <2532> ouk <3364> ekporneusei <1608> h <3588> gh <1065> kai <2532> h <3588> gh <1065> plhsyhsetai anomiav <458>

19:30 <03068> hwhy <0589> yna <03372> waryt <04720> ysdqmw <08104> wrmst <07676> yttbs <0853> ta(19:30)

19:30 ta <3588> sabbata <4521> mou <1473> fulaxesye <5442> kai <2532> apo <575> twn <3588> agiwn <40> mou <1473> fobhyhsesye <5399> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962>

19:31 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0> Mhb <02930> hamjl <01245> wsqbt <0408> la <03049> Mynedyh <0413> law <0178> tbah <0413> la <06437> wnpt <0408> la(19:31)

19:31 ouk <3364> epakolouyhsete eggastrimuyoiv kai <2532> toiv <3588> epaoidoiv ou <3364> proskollhyhsesye <4347> ekmianyhnai en <1722> autoiv <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:32 P <03068> hwhy <0589> yna <0430> Kyhlam <03372> taryw <02205> Nqz <06440> ynp <01921> trdhw <06965> Mwqt <07872> hbyv <06440> ynpm(19:32)

19:32 apo <575> proswpou <4383> poliou exanasthsh <1817> kai <2532> timhseiv <5091> proswpon <4383> presbuterou <4245> kai <2532> fobhyhsh <5399> ton <3588> yeon <2316> sou <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:33 <0853> wta <03238> wnwt <03808> al <0776> Mkurab <01616> rg <0854> Kta <01481> rwgy <03588> ykw(19:33)

19:33 ean <1437> de <1161> tiv <5100> proselyh <4334> proshlutov <4339> umin <4771> en <1722> th <3588> gh <1065> umwn <4771> ou <3364> yliqete <2346> auton <846>

19:34 <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <04714> Myrum <0776> Urab <01961> Mtyyh <01616> Myrg <03588> yk <03644> Kwmk <0> wl <0157> tbhaw <0854> Mkta <01481> rgh <01616> rgh <0> Mkl <01961> hyhy <04480> Mkm <0249> xrzak(19:34)

19:34 wv <3739> o <3588> autocywn en <1722> umin <4771> estai <1510> o <3588> proshlutov <4339> o <3588> prosporeuomenov <4365> prov <4314> umav <4771> kai <2532> agaphseiv <25> auton <846> wv <3739> seauton <4572> oti <3754> proshlutoi <4339> egenhyhte <1096> en <1722> gh <1065> aiguptw <125> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>

19:35 <04884> hrwvmbw <04948> lqsmb <04060> hdmb <04941> jpsmb <05766> lwe <06213> wvet <03808> al(19:35)

19:35 ou <3364> poihsete <4160> adikon <94> en <1722> krisei <2920> en <1722> metroiv <3358> kai <2532> en <1722> staymioiv kai <2532> en <1722> zugoiv

19:36 <04714> Myrum <0776> Uram <0853> Mkta <03318> ytauwh <0834> rsa <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0589> yna <0> Mkl <01961> hyhy <06664> qdu <01969> Nyhw <06664> qdu <0374> tpya <06664> qdu <068> ynba <06664> qdu <03976> ynzam(19:36)

19:36 zuga dikaia <1342> kai <2532> staymia dikaia <1342> kai <2532> couv dikaiov <1342> estai <1510> umin <4771> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> o <3588> exagagwn <1806> umav <4771> ek <1537> ghv <1065> aiguptou <125>

19:37 P <03068> hwhy <0589> yna <0853> Mta <06213> Mtyvew <04941> yjpsm <03605> lk <0853> taw <02708> ytqx <03605> lk <0853> ta <08104> Mtrmsw(19:37)

19:37 kai <2532> fulaxesye <5442> panta <3956> ton <3588> nomon <3551> mou <1473> kai <2532> panta <3956> ta <3588> prostagmata mou <1473> kai <2532> poihsete <4160> auta <846> egw <1473> eimi <1510> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA