TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Yeremia 15

15:1 <03318> wauyw <06440> ynp <05921> lem <07971> xls <02088> hzh <05971> Meh <0413> la <05315> yspn <0369> Nya <06440> ynpl <08050> lawmsw <04872> hsm <05975> dmey <0518> Ma <0413> yla <03068> hwhy <0559> rmayw(15:1)

15:1 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> me <1473> ean <1437> sth <2476> mwushv kai <2532> samouhl <4545> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> ouk <3364> estin <1510> h <3588> quch <5590> mou <1473> prov <4314> autouv <846> exaposteilon <1821> ton <3588> laon <2992> touton <3778> kai <2532> exelyetwsan <1831>

15:2 <07628> ybsl <07628> ybsl <0834> rsaw <07458> berl <07458> berl <0834> rsaw <02719> brxl <02719> brxl <0834> rsaw <04194> twml <04194> twml <0834> rsa <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <03318> aun <0575> hna <0413> Kyla <0559> wrmay <03588> yk <01961> hyhw(15:2)

15:2 kai <2532> estai <1510> ean <1437> eipwsin prov <4314> se <4771> pou <4225> exeleusomeya <1831> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> osoi <3745> eiv <1519> yanaton <2288> eiv <1519> yanaton <2288> kai <2532> osoi <3745> eiv <1519> macairan <3162> eiv <1519> macairan <3162> kai <2532> osoi <3745> eiv <1519> limon <3042> eiv <1519> limon <3042> kai <2532> osoi <3745> eiv <1519> aicmalwsian <161> eiv <1519> aicmalwsian <161>

15:3 <07843> tyxshlw <0398> lkal <0776> Urah <0929> tmhb <0853> taw <08064> Mymsh <05775> Pwe <0853> taw <05498> bxol <03611> Myblkh <0853> taw <02026> grhl <02719> brxh <0853> ta <03068> hwhy <05002> Man <04940> twxpsm <0702> ebra <05921> Mhyle <06485> ytdqpw(15:3)

15:3 kai <2532> ekdikhsw <1556> ep <1909> autouv <846> tessara <5064> eidh <1491> legei <3004> kuriov <2962> thn <3588> macairan <3162> eiv <1519> sfaghn <4967> kai <2532> touv <3588> kunav <2965> eiv <1519> diaspasmon kai <2532> ta <3588> yhria <2342> thv <3588> ghv <1065> kai <2532> ta <3588> peteina <4071> tou <3588> ouranou <3772> eiv <1519> brwsin <1035> kai <2532> eiv <1519> diafyoran <1312>

15:4 <03389> Mlswryb <06213> hve <0834> rsa <05921> le <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzxy <01121> Nb <04519> hsnm <01558> llgb <0776> Urah <04467> twklmm <03605> lkl <02113> *hwezl {hewzl} <05414> Myttnw(15:4)

15:4 kai <2532> paradwsw <3860> autouv <846> eiv <1519> anagkav pasaiv <3956> taiv <3588> basileiaiv <932> thv <3588> ghv <1065> dia <1223> manassh uion <5207> ezekiou <1478> basilea <935> iouda <2448> peri <4012> pantwn <3956> wn <3739> epoihsen <4160> en <1722> ierousalhm <2419>

15:5 <0> Kl <07965> Mlsl <07592> lasl <05493> rwoy <04310> ymw <0> Kl <05110> dwny <04310> ymw <03389> Mlswry <05921> Kyle <02550> lmxy <04310> ym <03588> yk(15:5)

15:5 tiv <5100> feisetai <5339> epi <1909> soi <4771> ierousalhm <2419> kai <2532> tiv <5100> deiliasei <1168> epi <1909> soi <4771> h <2228> tiv <5100> anakamqei <344> eiv <1519> eirhnhn <1515> soi <4771>

15:6 <05162> Mxnh <03811> ytyaln <07843> Ktyxsaw <05921> Kyle <03027> ydy <0853> ta <05186> jaw <01980> yklt <0268> rwxa <03068> hwhy <05002> Man <0853> yta <05203> tsjn <0859> ta(15:6)

15:6 su <4771> apestrafhv <654> me <1473> legei <3004> kuriov <2962> opisw <3694> poreush <4198> kai <2532> ektenw <1614> thn <3588> ceira <5495> mou <1473> kai <2532> diafyerw <1311> se <4771> kai <2532> ouketi <3765> anhsw <447> autouv <846>

15:7 <07725> wbs <03808> awl <01870> Mhykrdm <05971> yme <0853> ta <06> ytdba <07921> ytlks <0776> Urah <08179> yresb <04214> hrzmb <02219> Mrzaw(15:7)

15:7 kai <2532> diasperw <1289> autouv <846> en <1722> diaspora <1290> en <1722> pulaiv <4439> laou <2992> mou <1473> hteknwyhsan apwlesan ton <3588> laon <2992> mou <1473> dia <1223> tav <3588> kakiav <2549> autwn <846>

15:8 <0928> twlhbw <05892> rye <06597> Matp <05921> hyle <05307> ytlph <06672> Myrhub <07703> dds <0970> rwxb <0517> Ma <05921> le <01992> Mhl <0935> ytabh <03220> Mymy <02344> lwxm <0490> *wtnmla <0> yl <06105> wmue(15:8)

15:8 eplhyunyhsan <4129> chrai <5503> autwn <846> uper <5228> thn <3588> ammon <285> thv <3588> yalasshv <2281> ephgagon epi <1909> mhtera <3384> neaniskou <3495> talaipwrian <5004> en <1722> meshmbria <3314> eperriqa ep <1909> authn <846> exaifnhv <1810> tromon <5156> kai <2532> spoudhn <4710>

15:9 o <03068> hwhy <05002> Man <0341> Mhybya <06440> ynpl <05414> Nta <02719> brxl <07611> Mtyrasw <02659> hrpxw <0954> hswb <03119> Mmwy <05750> deb <08121> hsms <0935> *ab {hab} <05315> hspn <05301> hxpn <07651> hebsh <03205> tdly <0535> hllma(15:9)

15:9 ekenwyh <2758> h <3588> tiktousa <5088> epta <2033> apekakhsen h <3588> quch <5590> authv <846> epedu <1931> o <3588> hliov <2246> auth <846> eti <2089> mesoushv <3322> thv <3588> hmerav <2250> kathscunyh <2617> kai <2532> wneidisyh <3679> touv <3588> kataloipouv <2645> autwn <846> eiv <1519> macairan <3162> dwsw <1325> enantion <1726> twn <3588> ecyrwn <2190> autwn <846>

15:10 o <07043> ynwllqm <03605> hlk <0> yb <05383> wsn <03808> alw <05383> ytysn <03808> al <0776> Urah <03605> lkl <04066> Nwdm <0376> syaw <07379> byr <0376> sya <03205> yntdly <03588> yk <0517> yma <0> yl <0188> ywa(15:10)

15:10 oimmoi egw <1473> mhter <3384> wv <3739> tina <5100> me <1473> etekev <5088> andra <435> dikazomenon kai <2532> diakrinomenon <1252> pash <3956> th <3588> gh <1065> oute <3777> wfelhsa <5623> oute <3777> wfelhsen <5623> me <1473> oudeiv <3762> h <3588> iscuv <2479> mou <1473> exelipen <1587> en <1722> toiv <3588> katarwmenoiv me <1473>

15:11 <0341> byah <0853> ta <06869> hru <06256> tebw <07451> her <06256> teb <0> Kb <06293> ytegph <03808> awl <0518> Ma <02896> bwjl <08325> *Kytyrs {Ktwrs} <03808> al <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma(15:11)

15:11 genoito <1096> despota <1203> kateuyunontwn <2720> autwn <846> ei <1487> mh <3165> paresthn <3936> soi <4771> en <1722> kairw <2540> twn <3588> kakwn <2556> autwn <846> kai <2532> en <1722> kairw <2540> yliqewv <2347> autwn <846> eiv <1519> agaya <18> prov <4314> ton <3588> ecyron <2190>

15:12 <05178> tsxnw <06828> Nwpum <01270> lzrb <01270> lzrb <07489> eryh(15:12)

15:12 ei <1487> gnwsyhsetai <1097> sidhrov <4604> kai <2532> peribolaion <4018> calkoun

15:13 <01366> Kylwbg <03605> lkbw <02403> Kytwajx <03605> lkbw <04242> ryxmb <03808> al <05414> Nta <0957> zbl <0214> Kytwruwaw <02428> Klyx(15:13)

15:13 h <3588> iscuv <2479> sou <4771> kai <2532> touv <3588> yhsaurouv <2344> sou <4771> eiv <1519> pronomhn dwsw <1325> antallagma dia <1223> pasav <3956> tav <3588> amartiav <266> sou <4771> kai <2532> en <1722> pasi <3956> toiv <3588> orioiv <3725> sou <4771>

15:14 o <03344> dqwt <05921> Mkyle <0639> ypab <06919> hxdq <0784> sa <03588> yk <03045> tedy <03808> al <0776> Urab <0341> Kybya <0854> ta <05674> ytrbehw(15:14)

15:14 kai <2532> katadoulwsw <2615> se <4771> kuklw toiv <3588> ecyroiv <2190> sou <4771> en <1722> th <3588> gh <1065> h <3739> ouk <3364> hdeiv oti <3754> pur <4442> ekkekautai <1572> ek <1537> tou <3588> yumou <2372> mou <1473> ef <1909> umav <4771> kauyhsetai <2545>

15:15 <02781> hprx <05921> Kyle <05375> ytav <03045> ed <03947> ynxqt <0639> Kpa <0750> Kral <0408> la <07291> ypdrm <0> yl <05358> Mqnhw <06485> yndqpw <02142> ynrkz <03068> hwhy <03045> tedy <0859> hta(15:15)

15:15 kurie <2962> mnhsyhti <3403> mou <1473> kai <2532> episkeqai me <1473> kai <2532> aywwson me <1473> apo <575> twn <3588> katadiwkontwn <2614> me <1473> mh <3165> eiv <1519> makroyumian <3115> gnwyi <1097> wv <3739> elabon <2983> peri <4012> sou <4771> oneidismon <3680>

15:16 o <06635> twabu <0430> yhla <03068> hwhy <05921> yle <08034> Kms <07121> arqn <03588> yk <03824> ybbl <08057> txmvlw <08342> Nwvvl <0> yl <01697> *Krbd {Kyrbd} <01961> yhyw <0398> Mlkaw <01697> Kyrbd <04672> waumn(15:16)

15:16 upo <5259> twn <3588> ayetountwn <114> touv <3588> logouv <3056> sou <4771> sunteleson <4931> autouv <846> kai <2532> estai <1510> o <3588> logov <3056> sou <4771> emoi <1473> eiv <1519> eufrosunhn <2167> kai <2532> caran <5479> kardiav <2588> mou <1473> oti <3754> epikeklhtai to <3588> onoma <3686> sou <4771> ep <1909> emoi <1473> kurie <2962> pantokratwr <3841>

15:17 o <04390> yntalm <02195> Mez <03588> yk <03427> ytbsy <0910> ddb <03027> Kdy <06440> ynpm <05937> zleaw <07832> Myqxvm <05475> dwob <03427> ytbsy <03808> al(15:17)

15:17 ouk <3364> ekayisa <2523> en <1722> sunedriw <4892> autwn <846> paizontwn <3815> alla <235> eulaboumhn <2125> apo <575> proswpou <4383> ceirov <5495> sou <4771> kata <2596> monav <3441> ekayhmhn <2521> oti <3754> pikriav <4088> eneplhsyhn

15:18 o <0539> wnman <03808> al <04325> Mym <0391> bzka <03644> wmk <0> yl <01961> hyht <01961> wyh <07495> aprh <03985> hnam <0605> hswna <04347> ytkmw <05331> xun <03511> ybak <01961> hyh <04100> hml(15:18)

15:18 ina <2443> ti <5100> oi <3588> lupountev <3076> me <1473> katiscuousin <2729> mou <1473> h <3588> plhgh <4127> mou <1473> sterea <4731> poyen <4159> iayhsomai <2390> ginomenh <1096> egenhyh <1096> moi <1473> wv <3739> udwr <5204> qeudev <5571> ouk <3364> econ <2192> pistin <4102>

15:19 <0413> Mhyla <07725> bwst <03808> al <0859> htaw <0413> Kyla <01992> hmh <07725> wbsy <01961> hyht <06310> ypk <02151> llwzm <03368> rqy <03318> ayuwt <0518> Maw <05975> dmet <06440> ynpl <07725> Kbysaw <07725> bwst <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(15:19)

15:19 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> ean <1437> epistreqhv <1994> kai <2532> apokatasthsw <600> se <4771> kai <2532> pro <4253> proswpou <4383> mou <1473> sthsh <2476> kai <2532> ean <1437> exagaghv <1806> timion <5093> apo <575> anaxiou <370> wv <3739> stoma <4750> mou <1473> esh <1510> kai <2532> anastreqousin <390> autoi <846> prov <4314> se <4771> kai <2532> su <4771> ouk <3364> anastreqeiv <390> prov <4314> autouv <846>

15:20 <03068> hwhy <05002> Man <05337> Klyuhlw <03467> Keyswhl <0589> yna <0854> Kta <03588> yk <0> Kl <03201> wlkwy <03808> alw <0413> Kyla <03898> wmxlnw <01219> hrwub <05178> tsxn <02346> tmwxl <02088> hzh <05971> Mel <05414> Kyttnw(15:20)

15:20 kai <2532> dwsw <1325> se <4771> tw <3588> law <2992> toutw <3778> wv <3739> teicov <5038> ocuron calkoun kai <2532> polemhsousin <4170> prov <4314> se <4771> kai <2532> ou <3364> mh <3165> dunwntai <1410> prov <4314> se <4771> dioti <1360> meta <3326> sou <4771> eimi <1510> tou <3588> swzein <4982> se <4771>

15:21 P <06184> Myure <03709> Pkm <06299> Kytdpw <07451> Myer <03027> dym <05337> Kytluhw(15:21)

15:21 kai <2532> exaireisyai <1807> se <4771> ek <1537> ceirov <5495> ponhrwn <4190> kai <2532> lutrwsomai <3084> se <4771> ek <1537> ceirov <5495> loimwn <3061>TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA