TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

2 Samuel 1

1:1 <08147> Myns <03117> Mymy <06860> glqub <01732> dwd <03427> bsyw <06002> qlmeh <0853> ta <05221> twkhm <07725> bs <01732> dwdw <07586> lwas <04191> twm <0310> yrxa <01961> yhyw(1:1)

1:1 kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> to <3588> apoyanein <599> saoul <4549> kai <2532> dauid anestreqen <390> tuptwn <5180> ton <3588> amalhk kai <2532> ekayisen <2523> dauid en <1722> sekelak hmerav <2250> duo <1417>

1:2 <07812> wxtsyw <0776> hura <05307> lpyw <01732> dwd <0413> la <0935> wabb <01961> yhyw <07218> wsar <05921> le <0127> hmdaw <07167> Myerq <0899> wydgbw <07586> lwas <05973> Mem <04264> hnxmh <04480> Nm <0935> ab <0376> sya <02009> hnhw <07992> ysylsh <03117> Mwyb <01961> yhyw(1:2)

1:2 kai <2532> egenhyh <1096> th <3588> hmera <2250> th <3588> trith <5154> kai <2532> idou <2400> anhr <435> hlyen <2064> ek <1537> thv <3588> parembolhv ek <1537> tou <3588> laou <2992> saoul <4549> kai <2532> ta <3588> imatia <2440> autou <846> dierrwgota kai <2532> gh <1065> epi <1909> thv <3588> kefalhv <2776> autou <846> kai <2532> egeneto <1096> en <1722> tw <3588> eiselyein <1525> auton <846> prov <4314> dauid kai <2532> epesen <4098> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> prosekunhsen <4352> autw <846>

1:3 <04422> ytjlmn <03478> larvy <04264> hnxmm <0413> wyla <0559> rmayw <0935> awbt <02088> hzm <0335> ya <01732> dwd <0> wl <0559> rmayw(1:3)

1:3 kai <2532> eipen autw <846> dauid poyen <4159> su <4771> paraginh <3854> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> ek <1537> thv <3588> parembolhv israhl <2474> egw <1473> diaseswsmai <1295>

1:4 <04191> wtm <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <01571> Mgw <04191> wtmyw <05971> Meh <04480> Nm <05307> lpn <07235> hbrh <01571> Mgw <04421> hmxlmh <04480> Nm <05971> Meh <05127> on <0834> rsa <0559> rmayw <0> yl <04994> an <05046> dgh <01697> rbdh <01961> hyh <04100> hm <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(1:4)

1:4 kai <2532> eipen autw <846> dauid tiv <5100> o <3588> logov <3056> outov <3778> apaggeilon moi <1473> kai <2532> eipen oti <3754> efugen <5343> o <3588> laov <2992> ek <1537> tou <3588> polemou <4171> kai <2532> peptwkasi <4098> polloi <4183> ek <1537> tou <3588> laou <2992> kai <2532> apeyanon <599> kai <2532> apeyanen <599> kai <2532> saoul <4549> kai <2532> iwnayan o <3588> uiov <5207> autou <846> apeyanen <599>

1:5 <01121> wnb <03083> Ntnwhyw <07586> lwas <04191> tm <03588> yk <03045> tedy <0349> Kya <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(1:5)

1:5 kai <2532> eipen dauid tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> apaggellonti autw <846> pwv <4459> oidav oti <3754> teynhken <2348> saoul <4549> kai <2532> iwnayan o <3588> uiov <5207> autou <846>

1:6 <01692> whqbdh <06571> Mysrph <01167> ylebw <07393> bkrh <02009> hnhw <02595> wtynx <05921> le <08172> Nesn <07586> lwas <02009> hnhw <01533> eblgh <02022> rhb <07136> ytyrqn <07122> arqn <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0559> rmayw(1:6)

1:6 kai <2532> eipen to <3588> paidarion <3808> to <3588> apaggellon autw <846> periptwmati periepeson <4045> en <1722> tw <3588> orei <3735> tw <3588> gelboue kai <2532> idou <2400> saoul <4549> epesthrikto <1991> epi <1909> to <3588> doru autou <846> kai <2532> idou <2400> ta <3588> armata <716> kai <2532> oi <3588> ipparcai sunhqan autw <846>

1:7 <02005> ynnh <0559> rmaw <0413> yla <07121> arqyw <07200> ynaryw <0310> wyrxa <06437> Npyw(1:7)

1:7 kai <2532> epebleqen <1914> epi <1909> ta <3588> opisw <3694> autou <846> kai <2532> eiden <3708> me <1473> kai <2532> ekalesen <2564> me <1473> kai <2532> eipa idou <2400> egw <1473>

1:8 <0595> ykna <06003> yqlme <0413> wyla <0559> *rmaw {rmayw} <0859> hta <04310> ym <0> yl <0559> rmayw(1:8)

1:8 kai <2532> eipen moi <1473> tiv <5100> ei <1510> su <4771> kai <2532> eipa amalhkithv egw <1473> eimi <1510>

1:9 <0> yb <05315> yspn <05750> dwe <03605> lk <03588> yk <07661> Ubsh <0270> ynzxa <03588> yk <04191> ynttmw <05921> yle <04994> an <05975> dme <0413> yla <0559> rmayw(1:9)

1:9 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> sthyi <2476> dh <1161> epanw mou <1473> kai <2532> yanatwson <2289> me <1473> oti <3754> katescen <2722> me <1473> skotov <4655> deinon <1171> oti <3754> pasa <3956> h <3588> quch <5590> mou <1473> en <1722> emoi <1473>

1:10 <02008> hnh <0113> ynda <0413> la <0935> Maybaw <02220> werz <05921> le <0834> rsa <0685> hdeuaw <07218> wsar <05921> le <0834> rsa <05145> rznh <03947> xqaw <05307> wlpn <0310> yrxa <02421> hyxy <03808> al <03588> yk <03045> ytedy <03588> yk <04191> whttmaw <05921> wyle <05975> dmeaw(1:10)

1:10 kai <2532> epesthn ep <1909> auton <846> kai <2532> eyanatwsa <2289> auton <846> oti <3754> hdein oti <3754> ou <3364> zhsetai <2198> meta <3326> to <3588> pesein <4098> auton <846> kai <2532> elabon <2983> to <3588> basileion <933> to <3588> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> autou <846> kai <2532> ton <3588> clidwna ton <3588> epi <1909> tou <3588> bracionov <1023> autou <846> kai <2532> enhnoca <5342> auta <846> tw <3588> kuriw <2962> mou <1473> wde <3592>

1:11 <0854> wta <0834> rsa <0376> Mysnah <03605> lk <01571> Mgw <07167> Merqyw <0899> *wydgbb {wdgbb} <01732> dwd <02388> qzxyw(1:11)

1:11 kai <2532> ekrathsen <2902> dauid twn <3588> imatiwn <2440> autou <846> kai <2532> dierrhxen auta <846> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> andrev <435> oi <3588> met <3326> autou <846> dierrhxan ta <3588> imatia <2440> autwn <846>

1:12 o <02719> brxb <05307> wlpn <03588> yk <03478> larvy <01004> tyb <05921> lew <03069> hwhy <05971> Me <05921> lew <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <06153> breh <05704> de <06684> wmuyw <01058> wkbyw <05594> wdpoyw(1:12)

1:12 kai <2532> ekoqanto <2875> kai <2532> eklausan <2799> kai <2532> enhsteusan <3522> ewv <2193> deilhv <1169> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> epi <1909> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846> kai <2532> epi <1909> ton <3588> laon <2992> iouda <2448> kai <2532> epi <1909> ton <3588> oikon <3624> israhl <2474> oti <3754> eplhghsan <4141> en <1722> romfaia

1:13 <0595> ykna <06003> yqlme <01616> rg <0376> sya <01121> Nb <0559> rmayw <0859> hta <02088> hzm <0335> ya <0> wl <05046> dygmh <05288> renh <0413> la <01732> dwd <0559> rmayw(1:13)

1:13 kai <2532> eipen dauid tw <3588> paidariw <3808> tw <3588> apaggellonti autw <846> poyen <4159> ei <1510> su <4771> kai <2532> eipen uiov <5207> androv <435> paroikou <3941> amalhkitou egw <1473> eimi <1510>

1:14 <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <07843> txsl <03027> Kdy <07971> xlsl <03372> tary <03808> al <0349> Kya <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(1:14)

1:14 kai <2532> eipen autw <846> dauid pwv <4459> ouk <3364> efobhyhv <5399> epenegkein <2018> ceira <5495> sou <4771> diafyeirai <1311> ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

1:15 <04191> tmyw <05221> whkyw <0> wb <06293> egp <05066> sg <0559> rmayw <05288> Myrenhm <0259> dxal <01732> dwd <07121> arqyw(1:15)

1:15 kai <2532> ekalesen <2564> dauid en <1519> twn <3588> paidariwn <3808> autou <846> kai <2532> eipen proselywn <4334> apanthson <528> autw <846> kai <2532> epataxen <3960> auton <846> kai <2532> apeyanen <599>

1:16 o <03068> hwhy <04899> xysm <0853> ta <04191> yttm <0595> ykna <0559> rmal <0> Kb <06030> hne <06310> Kyp <03588> yk <07218> Ksar <05921> le <01818> *Kmd {Kymd} <01732> dwd <0413> wyla <0559> rmayw(1:16)

1:16 kai <2532> eipen dauid prov <4314> auton <846> to aima <129> sou <4771> epi <1909> thn <3588> kefalhn <2776> sou <4771> oti <3754> to <3588> stoma <4750> sou <4771> apekriyh kata <2596> sou <4771> legwn <3004> oti <3754> egw <1473> eyanatwsa <2289> ton <3588> criston <5547> kuriou <2962>

1:17 <01121> wnb <03083> Ntnwhy <05921> lew <07586> lwas <05921> le <02063> tazh <07015> hnyqh <0854> ta <01732> dwd <06969> Nnqyw(1:17)

1:17 kai <2532> eyrhnhsen <2354> dauid ton <3588> yrhnon <2355> touton <3778> epi <1909> saoul <4549> kai <2532> epi <1909> iwnayan ton <3588> uion <5207> autou <846>

1:18 <03477> rsyh <05612> rpo <05921> le <03789> hbwtk <02009> hnh <07198> tsq <03063> hdwhy <01121> ynb <03925> dmll <0559> rmayw(1:18)

1:18 kai <2532> eipen tou <3588> didaxai <1321> touv <3588> uiouv <5207> iouda <2448> idou <2400> gegraptai <1125> epi <1909> bibliou <975> tou <3588> euyouv

1:19 <01368> Myrwbg <05307> wlpn <0349> Kya <02491> llx <01116> Kytwmb <05921> le <03478> larvy <06643> ybuh(1:19)

1:19 sthlwson israhl <2474> uper <5228> twn <3588> teynhkotwn <2348> epi <1909> ta <3588> uqh <5311> sou <4771> traumatiwn pwv <4459> epesan <4098> dunatoi <1415>

1:20 <06189> Mylreh <01323> twnb <05937> hnzlet <06435> Np <06430> Mytslp <01323> twnb <08055> hnxmvt <06435> Np <0831> Nwlqsa <02351> tuwxb <01319> wrvbt <0408> la <01661> tgb <05046> wdygt <0408> la(1:20)

1:20 mh <3165> anaggeilhte <312> en <1722> gey kai <2532> mh <3165> euaggelishsye <2097> en <1722> taiv <3588> exodoiv <1841> askalwnov mhpote <3379> eufranywsin <2165> yugaterev <2364> allofulwn <246> mhpote <3379> agalliaswntai yugaterev <2364> twn <3588> aperitmhtwn <564>

1:21 <08081> Nmsb <04899> xysm <01097> ylb <07586> lwas <04043> Ngm <01368> Myrwbg <04043> Ngm <01602> legn <08033> Ms <03588> yk <08641> tmwrt <07704> ydvw <05921> Mkyle <04306> rjm <0408> law <02919> lj <0408> la <01533> eblgb <02022> yrh(1:21)

1:21 orh <3735> ta <3588> en <1722> gelboue mh <3165> katabh <2597> drosov kai <2532> mh <3165> uetov <5205> ef <1909> umav <4771> kai <2532> agroi <68> aparcwn oti <3754> ekei <1563> proswcyisyh <4360> yureov <2375> dunatwn <1415> yureov <2375> saoul <4549> ouk <3364> ecrisyh <5548> en <1722> elaiw <1637>

1:22 <07387> Mqyr <07725> bwst <03808> al <07586> lwas <02719> brxw <0268> rwxa <07734> gwvn <03808> al <03083> Ntnwhy <07198> tsq <01368> Myrwbg <02459> blxm <02491> Myllx <01818> Mdm(1:22)

1:22 af <575> aimatov <129> traumatiwn apo <575> steatov dunatwn <1415> toxon <5115> iwnayan ouk <3364> apestrafh <654> kenon <2756> eiv <1519> ta <3588> opisw <3694> kai <2532> romfaia saoul <4549> ouk <3364> anekamqen <344> kenh <2756>

1:23 <01396> wrbg <0738> twyram <07043> wlq <05404> Myrsnm <06504> wdrpn <03808> al <04194> Mtwmbw <02416> Mhyyxb <05273> Mmyenhw <0157> Mybhanh <03083> Ntnwhyw <07586> lwas(1:23)

1:23 saoul <4549> kai <2532> iwnayan oi <3588> hgaphmenoi <25> kai <2532> wraioi <5611> ou <3364> diakecwrismenoi euprepeiv en <1722> th <3588> zwh <2222> autwn <846> kai <2532> en <1722> tw <3588> yanatw <2288> autwn <846> ou <3364> diecwrisyhsan uper <5228> aetouv <105> koufoi kai <2532> uper <5228> leontav <3023> ekrataiwyhsan <2901>

1:24 <03830> Nkswbl <05921> le <02091> bhz <05716> yde <05927> hlemh <05730> Mynde <05973> Me <08144> yns <03847> Mksblmh <01058> hnykb <07586> lwas <0413> la <03478> larvy <01323> twnb(1:24)

1:24 yugaterev <2364> israhl <2474> epi <1909> saoul <4549> klausate <2799> ton <3588> endiduskonta <1737> umav <4771> kokkina <2847> meta <3326> kosmou <2889> umwn <4771> ton <3588> anaferonta <399> kosmon <2889> crusoun epi <1909> ta <3588> endumata <1742> umwn <4771>

1:25 <02491> llx <01116> Kytwmb <05921> le <03083> Ntnwhy <04421> hmxlmh <08432> Kwtb <01368> Myrbg <05307> wlpn <0349> Kya(1:25)

1:25 pwv <4459> epesan <4098> dunatoi <1415> en <1722> mesw <3319> tou <3588> polemou <4171> iwnayan epi <1909> ta <3588> uqh <5311> sou <4771> traumatiav

1:26 <0802> Mysn <0160> tbham <0> yl <0160> Ktbha <06381> htalpn <03966> dam <0> yl <05276> tmen <03083> Ntnwhy <0251> yxa <05921> Kyle <0> yl <06887> ru(1:26)

1:26 algw epi <1909> soi <4771> adelfe <80> mou <1473> iwnayan wraiwyhv moi <1473> sfodra <4970> eyaumastwyh <2296> h <3588> agaphsiv sou <4771> emoi <1473> uper <5228> agaphsin gunaikwn <1135>

1:27 P <04421> hmxlm <03627> ylk <06> wdbayw <01368> Myrwbg <05307> wlpn <0349> Kya(1:27)

1:27 pwv <4459> epesan <4098> dunatoi <1415> kai <2532> apwlonto skeuh <4632> polemikaTIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA