TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Kejadian 18

18:1 <03117> Mwyh <02527> Mxk <0168> lhah <06607> xtp <03427> bsy <01931> awhw <04471> armm <0436> ynlab <03068> hwhy <0413> wyla <07200> aryw(18:1)

18:1 wfyh <3708> de <1161> autw <846> o <3588> yeov <2316> prov <4314> th <3588> drui th <3588> mambrh kayhmenou <2521> autou <846> epi <1909> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> autou <846> meshmbriav <3314>

18:2 <0776> hura <07812> wxtsyw <0168> lhah <06607> xtpm <07125> Mtarql <07323> Uryw <07200> aryw <05921> wyle <05324> Mybun <0376> Mysna <07969> hsls <02009> hnhw <07200> aryw <05869> wynye <05375> avyw(18:2)

18:2 anableqav <308> de <1161> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> autou <846> eiden <3708> kai <2532> idou <2400> treiv <5140> andrev <435> eisthkeisan <2476> epanw <1883> autou <846> kai <2532> idwn <3708> prosedramen <4370> eiv <1519> sunanthsin <4877> autoiv <846> apo <575> thv <3588> yurav <2374> thv <3588> skhnhv <4633> autou <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> epi <1909> thn <3588> ghn <1065>

18:3 <05650> Kdbe <05921> lem <05674> rbet <04994> an <0408> la <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> ytaum <04994> an <0518> Ma <0113> ynda <0559> rmayw(18:3)

18:3 kai <2532> eipen kurie <2962> ei <1487> ara <685> euron <2147> carin <5485> enantion <1726> sou <4771> mh <3165> parelyhv <3928> ton <3588> paida <3816> sou <4771>

18:4 <06086> Ueh <08478> txt <08172> wneshw <07272> Mkylgr <07364> wuxrw <04325> Mym <04592> jem <04994> an <03947> xqy(18:4)

18:4 lhmfyhtw <2983> dh <1161> udwr <5204> kai <2532> niqatwsan <3538> touv <3588> podav <4228> umwn <4771> kai <2532> kataquxate <2711> upo <5259> to <3588> dendron <1186>

18:5 <01696> trbd <0834> rsak <06213> hvet <03651> Nk <0559> wrmayw <05650> Mkdbe <05921> le <05674> Mtrbe <03651> Nk <05921> le <03588> yk <05674> wrbet <0310> rxa <03820> Mkbl <05582> wdeow <03899> Mxl <06595> tp <03947> hxqaw(18:5)

18:5 kai <2532> lhmqomai <2983> arton <740> kai <2532> fagesye <2068> kai <2532> meta <3326> touto <3778> pareleusesye <3928> eiv <1519> thn <3588> odon <3598> umwn <4771> ou <3739> eineken exeklinate <1578> prov <4314> ton <3588> paida <3816> umwn <4771> kai <2532> eipan outwv <3778> poihson <4160> kaywv <2531> eirhkav

18:6 <05692> twge <06213> yvew <03888> yswl <05560> tlo <07058> xmq <05429> Myao <07969> sls <04116> yrhm <0559> rmayw <08283> hrv <0413> la <0168> hlhah <085> Mhrba <04116> rhmyw(18:6)

18:6 kai <2532> espeusen <4692> abraam <11> epi <1909> thn <3588> skhnhn <4633> prov <4314> sarran kai <2532> eipen auth <846> speuson <4692> kai <2532> furason tria <5140> metra <3358> semidalewv <4585> kai <2532> poihson <4160> egkrufiav

18:7 <0853> wta <06213> twvel <04116> rhmyw <05288> renh <0413> la <05414> Ntyw <02896> bwjw <07390> Kr <01241> rqb <01121> Nb <03947> xqyw <085> Mhrba <07323> Ur <01241> rqbh <0413> law(18:7)

18:7 kai <2532> eiv <1519> tav <3588> boav <1016> edramen <5143> abraam <11> kai <2532> elaben <2983> moscarion apalon <527> kai <2532> kalon <2570> kai <2532> edwken <1325> tw <3588> paidi <3816> kai <2532> etacunen tou <3588> poihsai <4160> auto <846>

18:8 <0398> wlkayw <06086> Ueh <08478> txt <05921> Mhyle <05975> dme <01931> awhw <06440> Mhynpl <05414> Ntyw <06213> hve <0834> rsa <01241> rqbh <01121> Nbw <02461> blxw <02529> hamx <03947> xqyw(18:8)

18:8 elaben <2983> de <1161> bouturon kai <2532> gala <1051> kai <2532> to <3588> moscarion o <3739> epoihsen <4160> kai <2532> pareyhken <3908> autoiv <846> kai <2532> efagosan <2068> autov <846> de <1161> pareisthkei <3936> autoiv <846> upo <5259> to <3588> dendron <1186>

18:9 <0168> lhab <02009> hnh <0559> rmayw <0802> Ktsa <08283> hrv <0346> hya <0413> wyla <0559> wrmayw(18:9)

18:9 eipen de <1161> prov <4314> auton <846> pou <4225> sarra h <3588> gunh <1135> sou <4771> o <3588> de <1161> apokriyeiv eipen idou <2400> en <1722> th <3588> skhnh <4633>

18:10 <0310> wyrxa <01931> awhw <0168> lhah <06607> xtp <08085> tems <08283> hrvw <0802> Ktsa <08283> hrvl <01121> Nb <02009> hnhw <02416> hyx <06256> tek <0413> Kyla <07725> bwsa <07725> bws <0559> rmayw(18:10)

18:10 eipen de <1161> epanastrefwn hxw <1854> prov <4314> se <4771> kata <2596> ton <3588> kairon <2540> touton <3778> eiv <1519> wrav <5610> kai <2532> exei <2192> uion <5207> sarra h <3588> gunh <1135> sou <4771> sarra de <1161> hkousen <191> prov <4314> th <3588> yura <2374> thv <3588> skhnhv <4633> ousa <1510> opisyen autou <846>

18:11 <0802> Mysnk <0734> xra <08283> hrvl <01961> twyhl <02308> ldx <03117> Mymyb <0935> Myab <02205> Mynqz <08283> hrvw <085> Mhrbaw(18:11)

18:11 abraam <11> de <1161> kai <2532> sarra presbuteroi <4245> probebhkotev <4260> hmerwn <2250> exelipen <1587> de <1161> sarra ginesyai <1096> ta <3588> gunaikeia <1134>

18:12 <02204> Nqz <0113> yndaw <05730> hnde <0> yl <01961> htyh <01086> ytlb <0310> yrxa <0559> rmal <07130> hbrqb <08283> hrv <06711> qxutw(18:12)

18:12 egelasen <1070> de <1161> sarra en <1722> eauth <1438> legousa <3004> oupw <3768> men <3303> moi <1473> gegonen <1096> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> o <3588> de <1161> kuriov <2962> mou <1473> presbuterov <4245>

18:13 <02204> ytnqz <0589> ynaw <03205> dla <0552> Mnma <0637> Pah <0559> rmal <08283> hrv <06711> hqxu <02088> hz <04100> hml <085> Mhrba <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(18:13)

18:13 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> abraam <11> ti <5100> oti <3754> egelasen <1070> sarra en <1722> eauth <1438> legousa <3004> ara <685> ge <1065> alhywv <230> texomai <5088> egw <1473> de <1161> geghraka <1095>

18:14 <01121> Nb <08283> hrvlw <02416> hyx <06256> tek <0413> Kyla <07725> bwsa <04150> dewml <01697> rbd <03068> hwhym <06381> alpyh(18:14)

18:14 mh <3165> adunatei <101> para <3844> tw <3588> yew <2316> rhma <4487> eiv <1519> ton <3588> kairon <2540> touton <3778> anastreqw <390> prov <4314> se <4771> eiv <1519> wrav <5610> kai <2532> estai <1510> th <3588> sarra uiov <5207>

18:15 <06711> tqxu <03588> yk <03808> al <0559> rmayw <03372> hary <03588> yk <06711> ytqxu <03808> al <0559> rmal <08283> hrv <03584> sxktw(18:15)

18:15 hrnhsato <720> de <1161> sarra legousa <3004> ouk <3364> egelasa <1070> efobhyh <5399> gar <1063> kai <2532> eipen ouci <3364> alla <235> egelasav <1070>

18:16 <07971> Mxlsl <05973> Mme <01980> Klh <085> Mhrbaw <05467> Mdo <06440> ynp <05921> le <08259> wpqsyw <0582> Mysnah <08033> Msm <06965> wmqyw(18:16)

18:16 exanastantev de <1161> ekeiyen <1564> oi <3588> andrev <435> katebleqan epi <1909> proswpon <4383> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrav abraam <11> de <1161> suneporeueto <4848> met <3326> autwn <846> sumpropempwn autouv <846>

18:17 <06213> hve <0589> yna <0834> rsa <085> Mhrbam <0589> yna <03680> hokmh <0559> rma <03068> hwhyw(18:17)

18:17 o <3588> de <1161> kuriov <2962> eipen mh <3165> kruqw <2928> egw <1473> apo <575> abraam <11> tou <3588> paidov <3816> mou <1473> a <3739> egw <1473> poiw <4160>

18:18 <0776> Urah <01471> yywg <03605> lk <0> wb <01288> wkrbnw <06099> Mwuew <01419> lwdg <01471> ywgl <01961> hyhy <01961> wyh <085> Mhrbaw(18:18)

18:18 abraam <11> de <1161> ginomenov <1096> estai <1510> eiv <1519> eynov <1484> mega <3173> kai <2532> polu <4183> kai <2532> eneuloghyhsontai <1757> en <1722> autw <846> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> thv <3588> ghv <1065>

18:19 <05921> wyle <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <085> Mhrba <05921> le <03068> hwhy <0935> aybh <04616> Neml <04941> jpsmw <06666> hqdu <06213> twvel <03068> hwhy <01870> Krd <08104> wrmsw <0310> wyrxa <01004> wtyb <0853> taw <01121> wynb <0853> ta <06680> hwuy <0834> rsa <04616> Neml <03045> wytedy <03588> yk(18:19)

18:19 hdein gar <1063> oti <3754> suntaxei <4929> toiv <3588> uioiv <5207> autou <846> kai <2532> tw <3588> oikw <3624> autou <846> met <3326> auton <846> kai <2532> fulaxousin <5442> tav <3588> odouv <3598> kuriou <2962> poiein <4160> dikaiosunhn <1343> kai <2532> krisin <2920> opwv <3704> an <302> epagagh kuriov <2962> epi <1909> abraam <11> panta <3956> osa <3745> elalhsen <2980> prov <4314> auton <846>

18:20 <03966> dam <03513> hdbk <03588> yk <02403> Mtajxw <07227> hbr <03588> yk <06017> hrmew <05467> Mdo <02201> tqez <03068> hwhy <0559> rmayw(18:20)

18:20 eipen de <1161> kuriov <2962> kraugh <2906> sodomwn <4670> kai <2532> gomorrav peplhyuntai <4129> kai <2532> ai <3588> amartiai <266> autwn <846> megalai <3173> sfodra <4970>

18:21 <03045> heda <03808> al <0518> Maw <03617> hlk <06213> wve <0413> yla <0935> habh <06818> htqeukh <07200> haraw <04994> an <03381> hdra(18:21)

18:21 katabav <2597> oun <3767> oqomai <3708> ei <1487> kata <2596> thn <3588> kraughn <2906> autwn <846> thn <3588> ercomenhn <2064> prov <4314> me <1473> suntelountai <4931> ei <1487> de <1161> mh <3165> ina <2443> gnw <1097>

18:22 <03068> hwhy <06440> ynpl <05975> dme <05750> wndwe <085> Mhrbaw <05467> hmdo <01980> wklyw <0376> Mysnah <08033> Msm <06437> wnpyw(18:22)

18:22 kai <2532> apostreqantev <654> ekeiyen <1564> oi <3588> andrev <435> hlyon <2064> eiv <1519> sodoma <4670> abraam <11> de <1161> hn <1510> esthkwv <2476> enantion <1726> kuriou <2962>

18:23 <07563> esr <05973> Me <06662> qydu <05595> hpot <0637> Pah <0559> rmayw <085> Mhrba <05066> sgyw(18:23)

18:23 kai <2532> eggisav <1448> abraam <11> eipen mh <3165> sunapoleshv dikaion <1342> meta <3326> asebouv <765> kai <2532> estai <1510> o <3588> dikaiov <1342> wv <3739> o <3588> asebhv <765>

18:24 <07130> hbrqb <0834> rsa <06662> Mqyduh <02572> Mysmx <04616> Neml <04725> Mwqml <05375> avt <03808> alw <05595> hpot <0637> Pah <05892> ryeh <08432> Kwtb <06662> Mqydu <02572> Mysmx <03426> sy <0194> ylwa(18:24)

18:24 ean <1437> wsin <1510> penthkonta <4004> dikaioi <1342> en <1722> th <3588> polei <4172> apoleiv autouv <846> ouk <3364> anhseiv <447> panta <3956> ton <3588> topon <5117> eneken twn <3588> penthkonta <4004> dikaiwn <1342> ean <1437> wsin <1510> en <1722> auth <846>

18:25 <04941> jpsm <06213> hvey <03808> al <0776> Urah <03605> lk <08199> jpsh <0> Kl <02486> hllx <07563> esrk <06662> qyduk <01961> hyhw <07563> esr <05973> Me <06662> qydu <04191> tymhl <02088> hzh <01697> rbdk <06213> tvem <0> Kl <02486> hllx(18:25)

18:25 mhdamwv <3365> su <4771> poihseiv <4160> wv <3739> to <3588> rhma <4487> touto <3778> tou <3588> apokteinai <615> dikaion <1342> meta <3326> asebouv <765> kai <2532> estai <1510> o <3588> dikaiov <1342> wv <3739> o <3588> asebhv <765> mhdamwv <3365> o <3588> krinwn <2919> pasan <3956> thn <3588> ghn <1065> ou <3364> poihseiv <4160> krisin <2920>

18:26 <05668> Mrwbeb <04725> Mwqmh <03605> lkl <05375> ytavnw <05892> ryeh <08432> Kwtb <06662> Mqydu <02572> Mysmx <05467> Mdob <04672> auma <0518> Ma <03068> hwhy <0559> rmayw(18:26)

18:26 eipen de <1161> kuriov <2962> ean <1437> eurw <2147> en <1722> sodomoiv <4670> penthkonta <4004> dikaiouv <1342> en <1722> th <3588> polei <4172> afhsw panta <3956> ton <3588> topon <5117> di <1223> autouv <846>

18:27 <0665> rpaw <06083> rpe <0595> yknaw <0136> ynda <0413> la <01696> rbdl <02974> ytlawh <04994> an <02009> hnh <0559> rmayw <085> Mhrba <06030> Neyw(18:27)

18:27 kai <2532> apokriyeiv abraam <11> eipen nun <3568> hrxamhn <757> lalhsai <2980> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> egw <1473> de <1161> eimi <1510> gh <1065> kai <2532> spodov <4700>

18:28 <02568> hsmxw <0705> Myebra <08033> Ms <04672> auma <0518> Ma <07843> tyxsa <03808> al <0559> rmayw <05892> ryeh <03605> lk <0853> ta <02568> hsmxb <07843> tyxsth <02568> hsmx <06662> Mqyduh <02572> Mysmx <02637> Nwroxy <0194> ylwa(18:28)

18:28 ean <1437> de <1161> elattonwywsin oi <3588> penthkonta <4004> dikaioi <1342> pente <4002> apoleiv eneken twn <3588> pente <4002> pasan <3956> thn <3588> polin <4172> kai <2532> eipen ou <3364> mh <3165> apolesw ean <1437> eurw <2147> ekei <1563> tessarakonta <5062> pente <4002>

18:29 <0705> Myebrah <05668> rwbeb <06213> hvea <03808> al <0559> rmayw <0705> Myebra <08033> Ms <04672> Nwaumy <0194> ylwa <0559> rmayw <0413> wyla <01696> rbdl <05750> dwe <03254> Poyw(18:29)

18:29 kai <2532> proseyhken <4369> eti <2089> lalhsai <2980> prov <4314> auton <846> kai <2532> eipen ean <1437> de <1161> eureywsin <2147> ekei <1563> tessarakonta <5062> kai <2532> eipen ou <3364> mh <3165> apolesw eneken twn <3588> tessarakonta <5062>

18:30 <07970> Mysls <08033> Ms <04672> auma <0518> Ma <06213> hvea <03808> al <0559> rmayw <07970> Mysls <08033> Ms <04672> Nwaumy <0194> ylwa <01696> hrbdaw <0136> yndal <02734> rxy <04994> an <0408> la <0559> rmayw(18:30)

18:30 kai <2532> eipen mh <3165> ti <5100> kurie <2962> ean <1437> lalhsw <2980> ean <1437> de <1161> eureywsin <2147> ekei <1563> triakonta <5144> kai <2532> eipen ou <3364> mh <3165> apolesw ean <1437> eurw <2147> ekei <1563> triakonta <5144>

18:31 <06242> Myrveh <05668> rwbeb <07843> tyxsa <03808> al <0559> rmayw <06242> Myrve <08033> Ms <04672> Nwaumy <0194> ylwa <0136> ynda <0413> la <01696> rbdl <02974> ytlawh <04994> an <02009> hnh <0559> rmayw(18:31)

18:31 kai <2532> eipen epeidh <1894> ecw <2192> lalhsai <2980> prov <4314> ton <3588> kurion <2962> ean <1437> de <1161> eureywsin <2147> ekei <1563> eikosi <1501> kai <2532> eipen ou <3364> mh <3165> apolesw eneken twn <3588> eikosi <1501>

18:32 <06235> hrveh <05668> rwbeb <07843> tyxsa <03808> al <0559> rmayw <06235> hrve <08033> Ms <04672> Nwaumy <0194> ylwa <06471> Meph <0389> Ka <01696> hrbdaw <0136> yndal <02734> rxy <04994> an <0408> la <0559> rmayw(18:32)

18:32 kai <2532> eipen mh <3165> ti <5100> kurie <2962> ean <1437> lalhsw <2980> eti <2089> apax <530> ean <1437> de <1161> eureywsin <2147> ekei <1563> deka <1176> kai <2532> eipen ou <3364> mh <3165> apolesw eneken twn <3588> deka <1176>

18:33 <04725> wmqml <07725> bs <085> Mhrbaw <085> Mhrba <0413> la <01696> rbdl <03615> hlk <0834> rsak <03068> hwhy <01980> Klyw(18:33)

18:33 aphlyen <565> de <1161> kuriov <2962> wv <3739> epausato <3973> lalwn <2980> tw <3588> abraam <11> kai <2532> abraam <11> apestreqen <654> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>TIP #32: Gunakan Pencarian Khusus untuk melakukan pencarian Teks Alkitab, Tafsiran/Catatan, Studi Kamus, Ilustrasi, Artikel, Ref. Silang, Leksikon, Pertanyaan-Pertanyaan, Gambar, Himne, Topikal. Anda juga dapat mencari bahan-bahan yang berkaitan dengan ayat-ayat yang anda inginkan melalui pencarian Referensi Ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA