TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Hakim-hakim 7

7:1 <06010> qmeb <04176> hrwmh <01389> tebgm <06828> Nwpum <0> wl <01961> hyh <04080> Nydm <04264> hnxmw <05878> drx <0> Nye <05921> le <02583> wnxyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <01439> Nwedg <01931> awh <03378> lebry <07925> Mksyw(7:1)

7:1 kai <2532> wryrisen <3719> ierobaal autov <846> estin <1510> gedewn <1066> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> parenebalen epi <1909> thn <3588> ghn <1065> arwed kai <2532> parembolh madiam kai <2532> amalhk hn <1510> autw <846> apo <575> borra apo <575> tou <3588> bounou <1015> tou <3588> abwr en <1722> th <3588> koiladi

7:2 <0> yl <03467> heyswh <03027> ydy <0559> rmal <03478> larvy <05921> yle <06286> rapty <06435> Np <03027> Mdyb <04080> Nydm <0853> ta <05414> yttm <0854> Kta <0834> rsa <05971> Meh <07227> br <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:2)

7:2 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> poluv <4183> o <3588> laov <2992> o <3588> meta <3326> sou <4771> wste <5620> mh <3165> paradounai <3860> me <1473> thn <3588> madiam en <1722> ceiri <5495> autwn <846> mhpote <3379> kauchshtai <2744> israhl <2474> ep <1909> eme <1473> legwn <3004> h <3588> ceir <5495> mou <1473> eswsen <4982> me <1473>

7:3 o <07604> wrasn <0505> Mypla <06235> trvew <0505> Pla <08147> Mynsw <06242> Myrve <05971> Meh <04480> Nm <07725> bsyw <01568> delgh <02022> rhm <06852> rpuyw <07725> bsy <02730> drxw <03373> ary <04310> ym <0559> rmal <05971> Meh <0241> ynzab <04994> an <07121> arq <06258> htew(7:3)

7:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> auton <846> lalhson <2980> dh <1161> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> tou <3588> laou <2992> legwn <3004> tiv <5100> deilov <1169> kai <2532> foboumenov <5399> apostrafhtw <654> kai <2532> exwrmhsan apo <575> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> galaad kai <2532> apestrafhsan <654> apo <575> tou <3588> laou <2992> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> ciliadev <5505> kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> upeleifyhsan <5275>

7:4 <01980> Kly <03808> al <01931> awh <05973> Kme <01980> Kly <03808> al <02088> hz <0413> Kyla <0559> rma <0834> rsa <03605> lkw <0854> Kta <01980> Kly <01931> awh <0854> Kta <01980> Kly <02088> hz <0413> Kyla <0559> rma <0834> rsa <01961> hyhw <08033> Ms <0> Kl <06884> wnpruaw <04325> Mymh <0413> la <0853> Mtwa <03381> drwh <07227> br <05971> Meh <05750> dwe <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:4)

7:4 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> eti <2089> o <3588> laov <2992> poluv <4183> katagage <2609> autouv <846> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> dokimw <1381> autouv <846> soi <4771> ekei <1563> kai <2532> estai <1510> on <3739> ean <1437> eipw prov <4314> se <4771> outov <3778> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> autov <846> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> kai <2532> on <3739> ean <1437> eipw soi <4771> oti <3754> ou <3364> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> autov <846> ou <3364> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771>

7:5 <08354> twtsl <01290> wykrb <05921> le <03766> erky <0834> rsa <03605> lkw <0905> dbl <0853> wtwa <03322> gyut <03611> blkh <03952> qly <0834> rsak <04325> Mymh <04480> Nm <03956> wnwslb <03952> qly <0834> rsa <03605> lk <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmaywo <04325> Mymh <0413> la <05971> Meh <0853> ta <03381> drwyw(7:5)

7:5 kai <2532> katebibasen <2601> ton <3588> laon <2992> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> pav <3956> ov <3739> an <302> laqh th <3588> glwssh <1100> autou <846> ek <1537> tou <3588> udatov <5204> wv <3739> ean <1437> laqh o <3588> kuwn <2965> sthseiv <2476> auton <846> kata <2596> monav <3441> kai <2532> pav <3956> ov <3739> an <302> kamqh <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846> tou <3588> piein <4095> metasthseiv <3179> auton <846> kay <2596> auton <1438>

7:6 o <04325> Mym <08354> twtsl <01290> Mhykrb <05921> le <03766> werk <05971> Meh <03499> rty <03605> lkw <0376> sya <03967> twam <07969> sls <06310> Mhyp <0413> la <03027> Mdyb <03952> Myqqlmh <04557> rpom <01961> yhyw(7:6)

7:6 kai <2532> egeneto <1096> pav <3956> o <3588> ariymov <706> twn <3588> laqantwn en <1722> th <3588> glwssh <1100> autwn <846> triakosioi <5145> andrev <435> kai <2532> pav <3956> o <3588> epiloipov <1954> tou <3588> laou <2992> ekamqan <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autwn <846> tou <3588> piein <4095> udwr <5204>

7:7 <04725> wmqml <0376> sya <01980> wkly <05971> Meh <03605> lkw <03027> Kdyb <04080> Nydm <0853> ta <05414> yttnw <0853> Mkta <03467> eyswa <03952> Myqqlmh <0376> syah <03967> twam <07969> slsb <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:7)

7:7 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> en <1722> toiv <3588> triakosioiv <5145> andrasin <435> toiv <3588> laqasin swsw <4982> umav <4771> kai <2532> paradwsw <3860> thn <3588> madiam en <1722> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> apotrecetw anhr <435> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>

7:8 P <06010> qmeb <08478> txtm <0> wl <01961> hyh <04080> Nydm <04264> hnxmw <02388> qyzxh <0376> syah <03967> twam <07969> slsbw <0168> wylhal <0376> sya <07971> xls <03478> larvy <0376> sya <03605> lk <0853> taw <07782> Mhytrpws <0853> taw <03027> Mdyb <05971> Meh <06720> hdu <0853> ta <03947> wxqyw(7:8)

7:8 kai <2532> elabon <2983> ton <3588> episitismon <1979> tou <3588> laou <2992> en <1722> th <3588> ceiri <5495> autwn <846> kai <2532> tav <3588> keratinav autwn <846> kai <2532> panta <3956> andra <435> israhl <2474> exapesteilen <1821> andra <435> eiv <1519> to <3588> skhnwma <4638> autou <846> twn <3588> de <1161> triakosiwn <5145> andrwn <435> ekrathsen <2902> h <3588> de <1161> parembolh madiam hn <1510> upokatwyen autou <846> en <1722> th <3588> koiladi

7:9 <03027> Kdyb <05414> wyttn <03588> yk <04264> hnxmb <03381> dr <06965> Mwq <03068> hwhy <0413> wyla <0559> rmayw <01931> awhh <03915> hlylb <01961> yhyw(7:9)

7:9 kai <2532> egenhyh <1096> en <1722> th <3588> nukti <3571> ekeinh <1565> kai <2532> eipen prov <4314> auton <846> kuriov <2962> anasta <450> katabhyi <2597> to <3588> tacov <5034> enteuyen <1782> eiv <1519> thn <3588> parembolhn oti <3754> paredwka <3860> authn <846> en <1722> th <3588> ceiri <5495> sou <4771>

7:10 <04264> hnxmh <0413> la <05288> Kren <06513> hrpw <0859> hta <03381> dr <03381> tdrl <0859> hta <03373> ary <0518> Maw(7:10)

7:10 ei <1487> de <1161> fobh <5399> su <4771> katabhnai <2597> katabhyi <2597> su <4771> kai <2532> fara to <3588> paidarion <3808> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> parembolhn

7:11 <04264> hnxmb <0834> rsa <02571> Mysmxh <07097> huq <0413> la <05288> wren <06513> hrpw <01931> awh <03381> dryw <04264> hnxmb <03381> tdryw <03027> Kydy <02388> hnqzxt <0310> rxaw <01696> wrbdy <04100> hm <08085> temsw(7:11)

7:11 kai <2532> akoush <191> ti <5100> lalousin <2980> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> iscusousin <2480> ai <3588> ceirev <5495> sou <4771> kai <2532> katabhsh <2597> en <1722> th <3588> parembolh kai <2532> katebh <2597> autov <846> kai <2532> fara to <3588> paidarion <3808> autou <846> eiv <1519> merov <3313> twn <3588> penthkonta <4004> twn <3588> en <1722> th <3588> parembolh

7:12 <07230> brl <03220> Myh <08193> tpv <05921> les <02344> lwxk <04557> rpom <0369> Nya <01581> Mhylmglw <07230> brl <0697> hbrak <06010> qmeb <05307> Mylpn <06924> Mdq <01121> ynb <03605> lkw <06002> qlmew <04080> Nydmw(7:12)

7:12 kai <2532> madiam kai <2532> amalhk kai <2532> pantev <3956> oi <3588> uioi <5207> anatolwn <395> parembeblhkeisan en <1722> th <3588> koiladi wv <3739> akriv <200> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> taiv <3588> kamhloiv <2574> autwn <846> ouk <3364> hn <1510> ariymov <706> all <235> hsan <1510> wsper <3746> h <3588> ammov <285> h <3588> epi <1909> to <3588> ceilov <5491> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> plhyov <4128>

7:13 <0168> lhah <05307> lpnw <04605> hleml <02015> whkphyw <05307> lpyw <05221> whkyw <0168> lhah <05704> de <0935> abyw <04080> Nydm <04264> hnxmb <02015> Kphtm <08184> Myrev <03899> Mxl <06742> *lylu {lwlu} <02009> hnhw <02492> ytmlx <02472> Mwlx <02009> hnh <0559> rmayw <02472> Mwlx <07453> wherl <05608> rpom <0376> sya <02009> hnhw <01439> Nwedg <0935> abyw(7:13)

7:13 kai <2532> eishlyen <1525> gedewn <1066> kai <2532> idou <2400> anhr <435> exhgeito <1834> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> to <3588> enupnion <1798> kai <2532> eipen idou <2400> to <3588> enupnion <1798> o <3739> hnupniasyhn kai <2532> idou <2400> magiv artou <740> kriyinou <2916> kuliomenh en <1722> th <3588> parembolh madiam kai <2532> hlyen <2064> ewv <2193> thv <3588> skhnhv <4633> madiam kai <2532> epataxen <3960> authn <846> kai <2532> katestreqen <2690> authn <846> kai <2532> epesen <4098> h <3588> skhnh <4633>

7:14 P <04264> hnxmh <03605> lk <0853> taw <04080> Nydm <0853> ta <03027> wdyb <0430> Myhlah <05414> Ntn <03478> larvy <0376> sya <03101> sawy <01121> Nb <01439> Nwedg <02719> brx <0518> Ma <01115> ytlb <02063> taz <0369> Nya <0559> rmayw <07453> wher <06030> Neyw(7:14)

7:14 kai <2532> apekriyh o <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> eipen ouk <3364> estin <1510> auth <3778> all <235> h <2228> romfaia gedewn <1066> uiou <5207> iwav androv <435> israhl <2474> paredwken <3860> kuriov <2962> en <1722> ceiri <5495> autou <846> thn <3588> madiam kai <2532> pasan <3956> thn <3588> parembolhn

7:15 <04080> Nydm <04264> hnxm <0853> ta <03027> Mkdyb <03068> hwhy <05414> Ntn <03588> yk <06965> wmwq <0559> rmayw <03478> larvy <04264> hnxm <0413> la <07725> bsyw <07812> wxtsyw <07667> wrbs <0853> taw <02472> Mwlxh <04557> rpom <0853> ta <01439> Nwedg <08085> emsk <01961> yhyw(7:15)

7:15 kai <2532> egeneto <1096> wv <3739> hkousen <191> gedewn <1066> thn <3588> dihghsin tou <3588> enupniou <1798> kai <2532> thn <3588> sugkrisin autou <846> kai <2532> prosekunhsen <4352> kurion <2962> kai <2532> epestreqen <1994> eiv <1519> thn <3588> parembolhn israhl <2474> kai <2532> eipen anasthte <450> oti <3754> paredwken <3860> kuriov <2962> en <1722> cersin <5495> umwn <4771> thn <3588> parembolhn madiam

7:16 <03537> Mydkh <08432> Kwtb <03940> Mydplw <07386> Myqr <03537> Mydkw <03605> Mlk <03027> dyb <07782> twrpws <05414> Ntyw <07218> Mysar <07969> hsls <0376> syah <03967> twam <07969> sls <0853> ta <02673> Uxyw(7:16)

7:16 kai <2532> dieilen <1244> touv <3588> triakosiouv <5145> andrav <435> treiv <5140> arcav <746> kai <2532> edwken <1325> keratinav en <1722> ceiri <5495> pantwn <3956> kai <2532> udriav <5201> kenav <2756> kai <2532> lampadav <2985> en <1722> mesw <3319> twn <3588> udriwn <5201>

7:17 <06213> Nwvet <03651> Nk <06213> hvea <0834> rsak <01961> hyhw <04264> hnxmh <07097> huqb <0935> ab <0595> ykna <02009> hnhw <06213> wvet <03651> Nkw <07200> wart <04480> ynmm <0413> Mhyla <0559> rmayw(7:17)

7:17 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> ap <575> emou <1473> oqesye <3708> kai <2532> outwv <3778> poihsete <4160> kai <2532> idou <2400> egw <1473> eisporeuomai <1531> en <1722> mesw <3319> thv <3588> parembolhv kai <2532> estai <1510> wv <3739> ean <1437> poihsw <4160> outwv <3778> poihsete <4160>

7:18 P <01439> Nwedglw <03068> hwhyl <0559> Mtrmaw <04264> hnxmh <03605> lk <05439> twbybo <0859> Mta <01571> Mg <07782> twrpwsb <08628> Mteqtw <0854> yta <0834> rsa <03605> lkw <0595> ykna <07782> rpwsb <08628> yteqtw(7:18)

7:18 kai <2532> salpiw <4537> th <3588> keratinh egw <1473> kai <2532> pantev <3956> oi <3588> met <3326> emou <1473> kai <2532> salpieite <4537> taiv <3588> keratinaiv kai <2532> umeiv <4771> kuklw thv <3588> parembolhv kai <2532> ereite tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> tw <3588> gedewn <1066>

7:19 <03027> Mdyb <0834> rsa <03537> Mydkh <05310> Uwpnw <07782> twrpwsb <08628> weqtyw <08104> Myrmsh <0853> ta <06965> wmyqh <06965> Mqh <0389> Ka <08484> hnwkyth <0821> trmsah <07218> sar <04264> hnxmh <07097> huqb <0854> wta <0834> rsa <0376> sya <03967> hamw <01439> Nwedg <0935> abyw(7:19)

7:19 kai <2532> eishlyen <1525> gedewn <1066> kai <2532> ekaton <1540> andrev <435> met <3326> autou <846> en <1722> merei <3313> thv <3588> parembolhv arcomenhv <757> thv <3588> fulakhv <5438> thv <3588> mesoushv <3322> plhn <4133> egersei <1454> hgeiren touv <3588> fulassontav <5442> kai <2532> esalpisan <4537> taiv <3588> keratinaiv kai <2532> exetinaxan <1621> tav <3588> udriav <5201> tav <3588> en <1722> taiv <3588> cersin <5495> autwn <846>

7:20 <01439> Nwedglw <03068> hwhyl <02719> brx <07121> warqyw <08628> ewqtl <07782> twrpwsh <03225> Mnymy <03027> dybw <03940> Mydplb <08040> Mlwamv <03027> dyb <02388> wqyzxyw <03537> Mydkh <07665> wrbsyw <07782> twrpwsb <07218> Mysarh <07969> tsls <08628> weqtyw(7:20)

7:20 kai <2532> esalpisan <4537> ai <3588> treiv <5140> arcai <746> en <1722> taiv <3588> keratinaiv kai <2532> sunetriqan <4937> tav <3588> udriav <5201> kai <2532> elabonto <2983> en <1722> th <3588> ceiri <5495> th <3588> aristera <710> autwn <846> twn <3588> lampadwn <2985> kai <2532> en <1722> th <3588> ceiri <5495> th <3588> dexia <1188> autwn <846> ai <3588> keratinai tou <3588> salpizein <4537> kai <2532> anekraxan <349> romfaia tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> tw <3588> gedewn <1066>

7:21 <05127> *wownyw {woynyw} <07321> weyryw <04264> hnxmh <03605> lk <07323> Uryw <04264> hnxml <05439> bybo <08478> wytxt <0376> sya <05975> wdmeyw(7:21)

7:21 kai <2532> esthsan <2476> ekastov <1538> kay <2596> eauton <1438> kuklw thv <3588> parembolhv kai <2532> edramon <5143> pasa <3956> h <3588> parembolh kai <2532> eshmanan <4591> kai <2532> efugon <5343>

7:22 <02888> tbj <05921> le <065> hlwxm <0> lba <08193> tpv <05704> de <06888> htrru <01029> hjsh <0> tyb <05704> de <04264> hnxmh <05127> onyw <04264> hnxmh <03605> lkbw <07453> wherb <0376> sya <02719> brx <0853> ta <03068> hwhy <07760> Mvyw <07782> twrpwsh <03967> twam <07969> sls <08628> weqtyw(7:22)

7:22 kai <2532> esalpisan <4537> ai <3588> triakosiai <5145> keratinai kai <2532> eyeto <5087> kuriov <2962> macairan <3162> androv <435> en <1722> tw <3588> plhsion <4139> autou <846> kai <2532> en <1722> olh <3650> th <3588> parembolh kai <2532> efugen <5343> h <3588> parembolh ewv <2193> thv <3588> baiyasetta kai <2532> sunhgmenh <4863> ewv <2193> ceilouv <5491> abelmeoula kai <2532> epi <1909> tabay

7:23 <04080> Nydm <0310> yrxa <07291> wpdryw <04519> hsnm <03605> lk <04480> Nmw <0836> rsa <04480> Nmw <05321> yltpnm <03478> larvy <0376> sya <06817> qeuyw(7:23)

7:23 kai <2532> ebohsen <994> anhr <435> israhl <2474> ek <1537> nefyalim kai <2532> ex <1537> ashr <768> kai <2532> ek <1537> pantov <3956> manassh kai <2532> katediwxan <2614> opisw <3694> madiam

7:24 <03383> Ndryh <0853> taw <01012> hrb <0> tyb <05704> de <04325> Mymh <0853> ta <03920> wdklyw <0669> Myrpa <0376> sya <03605> lk <06817> qeuyw <03383> Ndryh <0853> taw <01012> hrb <0> tyb <05704> de <04325> Mymh <0853> ta <0> Mhl <03920> wdklw <04080> Nydm <07125> tarql <03381> wdr <0559> rmal <0669> Myrpa <02022> rh <03605> lkb <01439> Nwedg <07971> xls <04397> Mykalmw(7:24)

7:24 kai <2532> aggelouv <32> exapesteilen <1821> gedewn <1066> en <1722> panti <3956> oriw <3725> efraim <2187> legwn <3004> katabhte <2597> eiv <1519> sunanthsin <4877> madiam kai <2532> katalabete <2638> eautoiv <1438> to <3588> udwr <5204> ewv <2193> baiybhra kai <2532> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> ebohsen <994> pav <3956> anhr <435> efraim <2187> kai <2532> prokatelabonto to <3588> udwr <5204> ewv <2193> baiybhra kai <2532> ton <3588> iordanhn <2446>

7:25 <03383> Ndryl <05676> rbem <01439> Nwedg <0413> la <0935> waybh <02062> bazw <06159> bre <07218> sarw <04080> Nydm <0413> la <07291> wpdryw <02062> baz <03342> bqyb <02026> wgrh <02062> baz <0853> taw <06159> brwe <06697> rwub <06159> brwe <0853> ta <02026> wgrhyw <02062> baz <0853> taw <06159> bre <0853> ta <04080> Nydm <08269> yrv <08147> yns <03920> wdklyw(7:25)

7:25 kai <2532> sunelabon <4815> touv <3588> duo <1417> arcontav <758> madiam ton <3588> wrhb kai <2532> ton <3588> zhb kai <2532> apekteinan <615> ton <3588> wrhb en <1722> sourin kai <2532> ton <3588> zhb apekteinan <615> en <1722> iakefzhb kai <2532> katediwxan <2614> madiam kai <2532> thn <3588> kefalhn <2776> wrhb kai <2532> zhb hnegkan <5342> prov <4314> gedewn <1066> ek <1537> tou <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA