TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 12

12:1 <0127> hmdah <05921> le <02416> Myyx <0859> Mta <0834> rsa <03117> Mymyh <03605> lk <03423> htsrl <0> Kl <01> Kytba <0430> yhla <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urab <06213> twvel <08104> Nwrmst <0834> rsa <04941> Myjpsmhw <02706> Myqxh <0428> hla(12:1)

12:1 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> prostagmata kai <2532> ai <3588> kriseiv <2920> av <3739> fulaxete <5442> tou <3588> poiein <4160> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> didwsin <1325> umin <4771> en <1722> klhrw <2819> pasav <3956> tav <3588> hmerav <2250> av <3739> umeiv <4771> zhte <2198> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

12:2 <07488> Nner <06086> Ue <03605> lk <08478> txtw <01389> twebgh <05921> lew <07311> Mymrh <02022> Myrhh <05921> le <0430> Mhyhla <0853> ta <0853> Mta <03423> Mysry <0859> Mta <0834> rsa <01471> Mywgh <08033> Ms <05647> wdbe <0834> rsa <04725> twmqmh <03605> lk <0853> ta <06> Nwdbat <06> dba(12:2)

12:2 apwleia <684> apoleite pantav <3956> touv <3588> topouv <5117> en <1722> oiv <3739> elatreusan <3000> ekei <1563> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> ouv <3739> umeiv <4771> klhronomeite <2816> autouv <846> epi <1909> twn <3588> orewn <3735> twn <3588> uqhlwn <5308> kai <2532> epi <1909> twn <3588> yinwn kai <2532> upokatw <5270> dendrou <1186> daseov

12:3 <01931> awhh <04725> Mwqmh <04480> Nm <08034> Mms <0853> ta <06> Mtdbaw <01438> Nwedgt <0430> Mhyhla <06456> ylyopw <0784> sab <08313> Nwprvt <0842> Mhyrsaw <04676> Mtbum <0853> ta <07665> Mtrbsw <04196> Mtxbzm <0853> ta <05422> Mtutnw(12:3)

12:3 kai <2532> kataskaqete <2679> touv <3588> bwmouv <1041> autwn <846> kai <2532> suntriqete <4937> tav <3588> sthlav autwn <846> kai <2532> ta <3588> alsh autwn <846> ekkoqete <1581> kai <2532> ta <3588> glupta twn <3588> yewn <2316> autwn <846> katakausete <2618> puri <4442> kai <2532> apoleitai to <3588> onoma <3686> autwn <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565>

12:4 <0430> Mkyhla <03068> hwhyl <03651> Nk <06213> Nwvet <03808> al(12:4)

12:4 ou <3364> poihsete <4160> outwv <3778> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> umwn <4771>

12:5 <08033> hms <0935> tabw <01875> wsrdt <07933> wnksl <08033> Ms <08034> wms <0853> ta <07760> Mwvl <07626> Mkyjbs <03605> lkm <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0518> Ma <03588> yk(12:5)

12:5 all <235> h <2228> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> en <1722> mia <1519> twn <3588> fulwn <5443> umwn <4771> eponomasai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563> epiklhyhnai kai <2532> ekzhthsete <1567> kai <2532> eiseleusesye <1525> ekei <1563>

12:6 <06629> Mknauw <01241> Mkrqb <01062> trkbw <05071> Mkytbdnw <05088> Mkyrdnw <03027> Mkdy <08641> tmwrt <0853> taw <04643> Mkytrvem <0853> taw <02077> Mkyxbzw <05930> Mkytle <08033> hms <0935> Mtabhw(12:6)

12:6 kai <2532> oisete <5342> ekei <1563> ta <3588> olokautwmata <3646> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> yusiasmata umwn <4771> kai <2532> tav <3588> aparcav umwn <4771> kai <2532> tav <3588> eucav <2171> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> ekousia <1596> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> prwtotoka <4416> twn <3588> bown <1016> umwn <4771> kai <2532> twn <3588> probatwn <4263> umwn <4771>

12:7 <0430> Kyhla <03068> hwhy <01288> Kkrb <0834> rsa <01004> Mkytbw <0859> Mta <03027> Mkdy <04916> xlsm <03605> lkb <08055> Mtxmvw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08033> Ms <0398> Mtlkaw(12:7)

12:7 kai <2532> fagesye <2068> ekei <1563> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> kai <2532> eufranyhsesye <2165> epi <1909> pasin <3956> ou <3364> an <302> thn <3588> ceira <5495> epibalhte <1911> umeiv <4771> kai <2532> oi <3588> oikoi <3624> umwn <4771> kayoti <2530> euloghsen <2127> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771>

12:8 <05869> wynyeb <03477> rsyh <03605> lk <0376> sya <03117> Mwyh <06311> hp <06213> Myve <0587> wnxna <0834> rsa <03605> lkk <06213> Nwvet <03808> al(12:8)

12:8 ou <3364> poihsete <4160> panta <3956> a <3739> hmeiv <1473> poioumen <4160> wde <3592> shmeron <4594> ekastov <1538> to <3588> areston <701> enwpion <1799> autou <846>

12:9 <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03069> hwhy <0834> rsa <05159> hlxnh <0413> law <04496> hxwnmh <0413> la <06258> hte <05704> de <0935> Mtab <03808> al <03588> yk(12:9)

12:9 ou <3364> gar <1063> hkate <1854> ewv <2193> tou <3588> nun <3568> eiv <1519> thn <3588> katapausin <2663> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> klhronomian <2817> hn <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> didwsin <1325> umin <4771>

12:10 <0983> xjb <03427> Mtbsyw <05439> bybom <0341> Mkybya <03605> lkm <0> Mkl <05117> xynhw <0853> Mkta <05157> lyxnm <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0834> rsa <0776> Urab <03427> Mtbsyw <03383> Ndryh <0853> ta <05674> Mtrbew(12:10)

12:10 kai <2532> diabhsesye <1224> ton <3588> iordanhn <2446> kai <2532> katoikhsete <2730> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> kataklhronomei umin <4771> kai <2532> katapausei <2664> umav <4771> apo <575> pantwn <3956> twn <3588> ecyrwn <2190> umwn <4771> twn <3588> kuklw kai <2532> katoikhsete <2730> meta <3326> asfaleiav <803>

12:11 <03068> hwhyl <05087> wrdt <0834> rsa <05088> Mkyrdn <04005> rxbm <03605> lkw <03027> Mkdy <08641> tmrtw <04643> Mkytrvem <02077> Mkyxbzw <05930> Mkytlwe <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <0935> waybt <08033> hms <08033> Ms <08034> wms <07931> Nksl <0> wb <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <01961> hyhw(12:11)

12:11 kai <2532> estai <1510> o <3588> topov <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> umwn <4771> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563> ekei <1563> oisete <5342> panta <3956> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> umin <4771> shmeron <4594> ta <3588> olokautwmata <3646> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> yusiasmata umwn <4771> kai <2532> ta <3588> epidekata umwn <4771> kai <2532> tav <3588> aparcav twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> domata <1390> umwn <4771> kai <2532> pan <3956> eklekton <1588> twn <3588> dwrwn <1435> umwn <4771> osa <3745> ean <1437> euxhsye <2172> tw <3588> yew <2316> umwn <4771>

12:12 <0854> Mkta <05159> hlxnw <02506> qlx <0> wl <0369> Nya <03588> yk <08179> Mkyresb <0834> rsa <03881> ywlhw <0519> Mkythmaw <05650> Mkydbew <01323> Mkytnbw <01121> Mkynbw <0859> Mta <0430> Mkyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08055> Mtxmvw(12:12)

12:12 kai <2532> eufranyhsesye <2165> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> umwn <4771> umeiv <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> yugaterev <2364> umwn <4771> oi <3588> paidev <3816> umwn <4771> kai <2532> ai <3588> paidiskai <3814> umwn <4771> kai <2532> o <3588> leuithv <3019> o <3588> epi <1909> twn <3588> pulwn <4439> umwn <4771> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> autw <846> meriv <3310> oude <3761> klhrov <2819> mey <3326> umwn <4771>

12:13 <07200> hart <0834> rsa <04725> Mwqm <03605> lkb <05930> Kytle <05927> hlet <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh(12:13)

12:13 prosece <4337> seautw <4572> mh <3165> anenegkhv <399> ta <3588> olokautwmata <3646> sou <4771> en <1722> panti <3956> topw <5117> ou <3364> ean <1437> idhv <3708>

12:14 <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <03605> lk <06213> hvet <08033> Msw <05930> Kytle <05927> hlet <08033> Ms <07626> Kyjbs <0259> dxab <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <0518> Ma <03588> yk(12:14)

12:14 all <235> h <2228> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> auton <846> en <1722> mia <1519> twn <3588> fulwn <5443> sou <4771> ekei <1563> anoiseiv <399> ta <3588> olokautwmata <3646> sou <4771> kai <2532> ekei <1563> poihseiv <4160> panta <3956> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594>

12:15 <0354> lyakw <06643> ybuk <0398> wnlkay <02889> rwhjhw <02931> amjh <08179> Kyres <03605> lkb <0> Kl <05414> Ntn <0834> rsa <0430> Kyhla <03068> hwhy <01293> tkrbk <01320> rvb <0398> tlkaw <02076> xbzt <05315> Kspn <0185> twa <03605> lkb <07535> qr(12:15)

12:15 all <235> h <2228> en <1722> pash <3956> epiyumia <1939> sou <4771> yuseiv <2380> kai <2532> fagh <2068> krea <2907> kata <2596> thn <3588> eulogian <2129> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> hn <3739> edwken <1325> soi <4771> en <1722> pash <3956> polei <4172> o <3588> akayartov <169> en <1722> soi <4771> kai <2532> o <3588> kayarov <2513> epi <1909> to <3588> auto <846> fagetai <2068> auto <846> wv <3739> dorkada <1393> h <2228> elafon

12:16 <04325> Mymk <08210> wnkpst <0776> Urah <05921> le <0398> wlkat <03808> al <01818> Mdh <07535> qr(12:16)

12:16 plhn <4133> to <3588> aima <129> ou <3364> fagesye <2068> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekceeite <1632> auto <846> wv <3739> udwr <5204>

12:17 <03027> Kdy <08641> tmwrtw <05071> Kytbdnw <05087> rdt <0834> rsa <05088> Kyrdn <03605> lkw <06629> Knauw <01241> Krqb <01062> trkbw <03323> Krhuyw <08492> Ksrytw <01715> Kngd <04643> rvem <08179> Kyresb <0398> lkal <03201> lkwt <03808> al(12:17)

12:17 ou <3364> dunhsh <1410> fagein <2068> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> to <3588> epidekaton tou <3588> sitou <4621> sou <4771> kai <2532> tou <3588> oinou <3631> sou <4771> kai <2532> tou <3588> elaiou <1637> sou <4771> ta <3588> prwtotoka <4416> twn <3588> bown <1016> sou <4771> kai <2532> twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> kai <2532> pasav <3956> eucav <2171> osav <3745> an <302> euxhsye <2172> kai <2532> tav <3588> omologiav <3671> umwn <4771> kai <2532> tav <3588> aparcav twn <3588> ceirwn <5495> umwn <4771>

12:18 <03027> Kdy <04916> xlsm <03605> lkb <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <08055> txmvw <08179> Kyresb <0834> rsa <03881> ywlhw <0519> Ktmaw <05650> Kdbew <01323> Ktbw <01121> Knbw <0859> hta <0> wb <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmb <0398> wnlkat <0430> Kyhla <03068> hwhy <06440> ynpl <0518> Ma <03588> yk(12:18)

12:18 all <235> h <2228> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> fagh <2068> auta <846> en <1722> tw <3588> topw <5117> w <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> autw <846> su <4771> kai <2532> o <3588> uiov <5207> sou <4771> kai <2532> h <3588> yugathr <2364> sou <4771> o <3588> paiv <3816> sou <4771> kai <2532> h <3588> paidiskh <3814> sou <4771> kai <2532> o <3588> proshlutov <4339> o <3588> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> umwn <4771> kai <2532> eufranyhsh <2165> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> epi <1909> panta <3956> ou <3364> an <302> epibalhv <1911> thn <3588> ceira <5495> sou <4771>

12:19 o <0127> Ktmda <05921> le <03117> Kymy <03605> lk <03881> ywlh <0853> ta <05800> bzet <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh(12:19)

12:19 prosece <4337> seautw <4572> mh <3165> egkataliphv <1459> ton <3588> leuithn <3019> panta <3956> ton <3588> cronon <5550> oson <3745> ean <1437> zhv <2198> epi <1909> thv <3588> ghv <1065>

12:20 <01320> rvb <0398> lkat <05315> Kspn <0185> twa <03605> lkb <01320> rvb <0398> lkal <05315> Kspn <0183> hwat <03588> yk <01320> rvb <0398> hlka <0559> trmaw <0> Kl <01696> rbd <0834> rsak <01366> Klwbg <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <07337> byxry <03588> yk(12:20)

12:20 ean <1437> de <1161> emplatunh kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ta <3588> oria <3725> sou <4771> kayaper <2509> elalhsen <2980> soi <4771> kai <2532> ereiv fagomai <2068> krea <2907> ean <1437> epiyumhsh <1937> h <3588> quch <5590> sou <4771> wste <5620> fagein <2068> krea <2907> en <1722> pash <3956> epiyumia <1939> thv <3588> quchv <5590> sou <4771> fagh <2068> krea <2907>

12:21 <05315> Kspn <0185> twa <03605> lkb <08179> Kyresb <0398> tlkaw <06680> Ktywu <0834> rsak <0> Kl <03068> hwhy <05414> Ntn <0834> rsa <06629> Knaumw <01241> Krqbm <02076> txbzw <08033> Ms <08034> wms <07760> Mwvl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <04480> Kmm <07368> qxry <03588> yk(12:21)

12:21 ean <1437> de <1161> makroteron apech <568> sou <4771> o <3588> topov <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563> kai <2532> yuseiv <2380> apo <575> twn <3588> bown <1016> sou <4771> kai <2532> apo <575> twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> wn <3739> an <302> dw <1325> o <3588> yeov <2316> soi <4771> on <3739> tropon <5158> eneteilamhn <1781> soi <4771> kai <2532> fagh <2068> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> sou <4771> kata <2596> thn <3588> epiyumian <1939> thv <3588> quchv <5590> sou <4771>

12:22 <0398> wnlkay <03162> wdxy <02889> rwhjhw <02931> amjh <0398> wnlkat <03651> Nk <0354> lyah <0853> taw <06643> ybuh <0853> ta <0398> lkay <0834> rsak <0389> Ka(12:22)

12:22 wv <3739> esyetai <2068> h <3588> dorkav <1393> kai <2532> h <3588> elafov outwv <3778> fagh <2068> auto <846> o <3588> akayartov <169> en <1722> soi <4771> kai <2532> o <3588> kayarov <2513> wsautwv <5615> edetai <2068>

12:23 <01320> rvbh <05973> Me <05315> spnh <0398> lkat <03808> alw <05315> spnh <01931> awh <01818> Mdh <03588> yk <01818> Mdh <0398> lka <01115> ytlbl <02388> qzx <07535> qr(12:23)

12:23 prosece <4337> iscurwv <2478> tou <3588> mh <3165> fagein <2068> aima <129> oti <3754> to <3588> aima <129> autou <846> quch <5590> ou <3364> brwyhsetai <977> h <3588> quch <5590> meta <3326> twn <3588> krewn <2907>

12:24 <04325> Mymk <08210> wnkpst <0776> Urah <05921> le <0398> wnlkat <03808> al(12:24)

12:24 ou <3364> fagesye <2068> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> ekceeite <1632> auto <846> wv <3739> udwr <5204>

12:25 <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyh <06213> hvet <03588> yk <0310> Kyrxa <01121> Kynblw <0> Kl <03190> bjyy <04616> Neml <0398> wnlkat <03808> al(12:25)

12:25 ou <3364> fagh <2068> auto <846> ina <2443> eu <2095> soi <4771> genhtai <1096> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> meta <3326> se <4771> ean <1437> poihshv <4160> to <3588> kalon <2570> kai <2532> to <3588> areston <701> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

12:26 <03068> hwhy <0977> rxby <0834> rsa <04725> Mwqmh <0413> la <0935> tabw <05375> avt <05088> Kyrdnw <0> Kl <01961> wyhy <0834> rsa <06944> Kysdq <07535> qr(12:26)

12:26 plhn <4133> ta <3588> agia <40> sou <4771> ean <1437> genhtai <1096> soi <4771> kai <2532> tav <3588> eucav <2171> sou <4771> labwn <2983> hxeiv <1854> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> on <3739> an <302> eklexhtai kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> epiklhyhnai to <3588> onoma <3686> autou <846> ekei <1563>

12:27 <0398> lkat <01320> rvbhw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <05921> le <08210> Kpsy <02077> Kyxbz <01818> Mdw <0430> Kyhla <03068> hwhy <04196> xbzm <05921> le <01818> Mdhw <01320> rvbh <05930> Kytle <06213> tyvew(12:27)

12:27 kai <2532> poihseiv <4160> ta <3588> olokautwmata <3646> sou <4771> ta <3588> krea <2907> anoiseiv <399> epi <1909> to <3588> yusiasthrion <2379> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> to <3588> de <1161> aima <129> twn <3588> yusiwn <2378> sou <4771> prosceeiv prov <4314> thn <3588> basin <939> tou <3588> yusiasthriou <2379> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771> ta <3588> de <1161> krea <2907> fagh <2068>

12:28 o <0430> Kyhla <03068> hwhy <05869> ynyeb <03477> rsyhw <02896> bwjh <06213> hvet <03588> yk <05769> Mlwe <05704> de <0310> Kyrxa <01121> Kynblw <0> Kl <03190> bjyy <04616> Neml <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <0428> hlah <01697> Myrbdh <03605> lk <0853> ta <08085> temsw <08104> rms(12:28)

12:28 fulassou <5442> kai <2532> akoue <191> kai <2532> poihseiv <4160> pantav <3956> touv <3588> logouv <3056> ouv <3739> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> ina <2443> eu <2095> soi <4771> genhtai <1096> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> sou <4771> di <1223> aiwnov <165> ean <1437> poihshv <4160> to <3588> kalon <2570> kai <2532> to <3588> areston <701> enantion <1726> kuriou <2962> tou <3588> yeou <2316> sou <4771>

12:29 <0776> Murab <03427> tbsyw <0853> Mta <03423> tsryw <06440> Kynpm <0853> Mtwa <03423> tsrl <08033> hms <0935> ab <0859> hta <0834> rsa <01471> Mywgh <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <03772> tyrky <03588> yk(12:29)

12:29 ean <1437> de <1161> exoleyreush kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ta <3588> eynh <1484> eiv <1519> ouv <3739> su <4771> eisporeuh <1531> ekei <1563> klhronomhsai <2816> thn <3588> ghn <1065> autwn <846> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> kai <2532> kataklhronomhshv autouv <846> kai <2532> katoikhshv en <1722> th <3588> gh <1065> autwn <846>

12:30 <0589> yna <01571> Mg <03651> Nk <06213> hveaw <0430> Mhyhla <0853> ta <0428> hlah <01471> Mywgh <05647> wdbey <0349> hkya <0559> rmal <0430> Mhyhlal <01875> srdt <06435> Npw <06440> Kynpm <08045> Mdmsh <0310> yrxa <0310> Mhyrxa <05367> sqnt <06435> Np <0> Kl <08104> rmsh(12:30)

12:30 prosece <4337> seautw <4572> mh <3165> ekzhthshv <1567> epakolouyhsai autoiv <846> meta <3326> to <3588> exoleyreuyhnai autouv <846> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> ou <3364> mh <3165> ekzhthshv <1567> touv <3588> yeouv <2316> autwn <846> legwn <3004> pwv <4459> poiousin <4160> ta <3588> eynh <1484> tauta <3778> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> poihsw <4160> kagw

12:31 <0430> Mhyhlal <0784> sab <08313> wprvy <01323> Mhytnb <0853> taw <01121> Mhynb <0853> ta <01571> Mg <03588> yk <0430> Mhyhlal <06213> wve <08130> anv <0834> rsa <03068> hwhy <08441> tbewt <03605> lk <03588> yk <0430> Kyhla <03068> hwhyl <03651> Nk <06213> hvet <03808> al(12:31)

12:31 ou <3364> poihseiv <4160> outwv <3778> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> ta <3588> gar <1063> bdelugmata <946> a <3739> kuriov <2962> emishsen <3404> epoihsan <4160> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> oti <3754> touv <3588> uiouv <5207> autwn <846> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> katakaiousin <2618> en <1722> puri <4442> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846>

12:32 P <04480> wnmm <01639> ergt <03808> alw <05921> wyle <03254> Pot <03808> al <06213> twvel <08104> wrmst <0853> wta <0853> Mkta <06680> hwum <0595> ykna <0834> rsa <01697> rbdh <03605> lk <0853> ta<13:1> (12:32)

12:32 (13:1) pan <3956> rhma <4487> o <3739> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> touto <3778> fulaxh <5442> poiein <4160> ou <3364> prosyhseiv <4369> ep <1909> auto <846> oude <3761> afeleiv ap <575> autou <846>TIP #21: Untuk mempelajari Sejarah/Latar Belakang kitab/pasal Alkitab, gunakan Boks Temuan pada Tampilan Alkitab. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA