TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

2 Tawarikh 30

30:1 <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <06453> xop <06213> twvel <03389> Mlswryb <03068> hwhy <01004> tybl <0935> awbl <04519> hsnmw <0669> Myrpa <05921> le <03789> btk <0107> twrga <01571> Mgw <03063> hdwhyw <03478> larvy <03605> lk <05921> le <02396> whyqzxy <07971> xlsyw(30:1)

30:1 kai <2532> apesteilen <649> ezekiav <1478> epi <1909> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> ioudan <2455> kai <2532> epistolav <1992> egraqen <1125> epi <1909> ton <3588> efraim <2187> kai <2532> manassh elyein <2064> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962> eiv <1519> ierousalhm <2419> poihsai <4160> to <3588> fasek tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474>

30:2 <08145> ynsh <02320> sdxb <06453> xoph <06213> twvel <03389> Mlswryb <06951> lhqh <03605> lkw <08269> wyrvw <04428> Klmh <03289> Uewyw(30:2)

30:2 kai <2532> ebouleusato <1011> o <3588> basileuv <935> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> kai <2532> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> h <3588> en <1722> ierousalhm <2419> poihsai <4160> to <3588> fasek tw <3588> mhni <3303> tw <3588> deuterw <1208>

30:3 <03389> Mlswryl <0622> wpoan <03808> al <05971> Mehw <01767> ydml <06942> wsdqth <03808> al <03548> Mynhkh <03588> yk <01931> ayhh <06256> teb <06213> wtvel <03201> wlky <03808> al <03588> yk(30:3)

30:3 ou <3364> gar <1063> hdunasyhsan <1410> auto <846> poihsai <4160> en <1722> tw <3588> kairw <2540> ekeinw <1565> oti <3754> oi <3588> iereiv <2409> ouc <3364> hgnisyhsan <48> ikanoi <2425> kai <2532> o <3588> laov <2992> ou <3364> sunhcyh <4863> eiv <1519> ierousalhm <2419>

30:4 <06951> lhqh <03605> lk <05869> ynyebw <04428> Klmh <05869> ynyeb <01697> rbdh <03474> rsyyw(30:4)

30:4 kai <2532> hresen <700> o <3588> logov <3056> enantion <1726> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> enantion <1726> thv <3588> ekklhsiav <1577>

30:5 <03789> bwtkk <06213> wve <07230> brl <03808> al <03588> yk <03389> Mlswryb <03478> larvy <0430> yhla <03068> hwhyl <06453> xop <06213> twvel <0935> awbl <01835> Nd <05704> dew <0884> ebs <0> rabm <03478> larvy <03605> lkb <06963> lwq <05674> rybehl <01697> rbd <05975> wdymeyw(30:5)

30:5 kai <2532> esthsan <2476> logon <3056> dielyein <1330> khrugma <2782> en <1722> panti <3956> israhl <2474> apo <575> bhrsabee ewv <2193> dan elyontav <2064> poihsai <4160> to <3588> fasek kuriw <2962> yew <2316> israhl <2474> en <1722> ierousalhm <2419> oti <3754> plhyov <4128> ouk <3364> epoihsen <4160> kata <2596> thn <3588> grafhn <1124>

30:6 <0804> rwsa <04428> yklm <03709> Pkm <0> Mkl <07604> trasnh <06413> hjylph <0413> la <07725> bsyw <03478> larvyw <03327> qxuy <085> Mhrba <0430> yhla <03068> hwhy <0413> la <07725> wbws <03478> larvy <01121> ynb <0559> rmal <04428> Klmh <04687> twumkw <03063> hdwhyw <03478> larvy <03605> lkb <08269> wyrvw <04428> Klmh <03027> dym <0107> twrgab <07323> Myurh <01980> wklyw(30:6)

30:6 kai <2532> eporeuyhsan <4198> oi <3588> trecontev <5143> sun <4862> taiv <3588> epistolaiv <1992> para <3844> tou <3588> basilewv <935> kai <2532> twn <3588> arcontwn <758> eiv <1519> panta <3956> israhl <2474> kai <2532> ioudan <2455> kata <2596> to <3588> prostagma tou <3588> basilewv <935> legontev <3004> uioi <5207> israhl <2474> epistreqate <1994> prov <4314> yeon <2316> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> israhl <2474> kai <2532> epistreqei <1994> touv <3588> anaseswsmenouv touv <3588> kataleifyentav <2641> apo <575> ceirov <5495> basilewv <935> assour

30:7 <07200> Myar <0859> Mta <0834> rsak <08047> hmsl <05414> Mntyw <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhyb <04603> wlem <0834> rsa <0251> Mkyxakw <01> Mkytwbak <01961> wyht <0408> law(30:7)

30:7 kai <2532> mh <3165> ginesye <1096> kaywv <2531> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> kai <2532> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> oi <3739> apesthsan apo <575> kuriou <2962> yeou <2316> paterwn <3962> autwn <846> kai <2532> paredwken <3860> autouv <846> eiv <1519> erhmwsin <2050> kaywv <2531> umeiv <4771> orate <3708>

30:8 <0639> wpa <02740> Nwrx <04480> Mkm <07725> bsyw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <0853> ta <05647> wdbew <05769> Mlwel <06942> sydqh <0834> rsa <04720> wsdqml <0935> wabw <03068> hwhyl <03027> dy <05414> wnt <01> Mkytwbak <06203> Mkpre <07185> wsqt <0408> la <06258> hte(30:8)

30:8 kai <2532> nun <3568> mh <3165> sklhrunhte <4645> touv <3588> trachlouv <5137> umwn <4771> dote <1325> doxan <1391> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> kai <2532> eiselyate <1525> eiv <1519> to <3588> agiasma autou <846> o <3739> hgiasen <37> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> kai <2532> douleusate <1398> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> umwn <4771> kai <2532> apostreqei <654> af <575> umwn <4771> yumon <2372> orghv <3709>

30:9 P <0413> wyla <07725> wbwst <0518> Ma <04480> Mkm <06440> Mynp <05493> ryoy <03808> alw <0430> Mkyhla <03068> hwhy <07349> Mwxrw <02587> Nwnx <03588> yk <02063> tazh <0776> Ural <07725> bwslw <07617> Mhybws <06440> ynpl <07356> Mymxrl <01121> Mkynbw <0251> Mkyxa <03068> hwhy <05921> le <07725> Mkbwsb <03588> yk(30:9)

30:9 oti <3754> en <1722> tw <3588> epistrefein <1994> umav <4771> prov <4314> kurion <2962> oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> kai <2532> ta <3588> tekna <5043> umwn <4771> esontai <1510> en <1722> oiktirmoiv <3628> enanti <1725> pantwn <3956> twn <3588> aicmalwtisantwn <163> autouv <846> kai <2532> apostreqei <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tauthn <3778> oti <3754> elehmwn <1655> kai <2532> oiktirmwn <3629> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> kai <2532> ouk <3364> apostreqei <654> to <3588> proswpon <4383> autou <846> af <575> hmwn <1473> ean <1437> epistreqwmen <1994> prov <4314> auton <846>

30:10 <0> Mb <03932> Mygelmw <05921> Mhyle <07832> Myqyxvm <01961> wyhyw <02074> Nwlbz <05704> dew <04519> hsnmw <0669> Myrpa <0776> Urab <05892> ryel <05892> ryem <05674> Myrbe <07323> Myurh <01961> wyhyw(30:10)

30:10 kai <2532> hsan <1510> oi <3588> trecontev <5143> diaporeuomenoi <1279> polin <4172> ek <1537> polewv <4172> en <1722> tw <3588> orei <3735> efraim <2187> kai <2532> manassh kai <2532> ewv <2193> zaboulwn <2194> kai <2532> egenonto <1096> wv <3739> katagelwntev <2606> autwn <846> kai <2532> katamwkwmenoi

30:11 <03389> Mlswryl <0935> wabyw <03665> wenkn <02074> Nwlbzmw <04519> hsnmw <0836> rsam <0582> Mysna <0389> Ka(30:11)

30:11 alla <235> anyrwpoi <444> ashr <768> kai <2532> apo <575> manassh kai <2532> apo <575> zaboulwn <2194> enetraphsan <1788> kai <2532> hlyon <2064> eiv <1519> ierousalhm <2419>

30:12 <03068> hwhy <01697> rbdb <08269> Myrvhw <04428> Klmh <04687> twum <06213> twvel <0259> dxa <03820> bl <0> Mhl <05414> ttl <0430> Myhlah <03027> dy <01961> htyh <03063> hdwhyb <01571> Mg(30:12)

30:12 kai <2532> en <1722> iouda <2448> egeneto <1096> ceir <5495> kuriou <2962> dounai <1325> autoiv <846> kardian <2588> mian <1519> elyein <2064> tou <3588> poihsai <4160> kata <2596> to <3588> prostagma tou <3588> basilewv <935> kai <2532> twn <3588> arcontwn <758> en <1722> logw <3056> kuriou <2962>

30:13 <03966> dam <07230> brl <06951> lhq <08145> ynsh <02320> sdxb <04682> twumh <02282> gx <0853> ta <06213> twvel <07227> br <05971> Me <03389> Mlswry <0622> wpoayw(30:13)

30:13 kai <2532> sunhcyhsan <4863> eiv <1519> ierousalhm <2419> laov <2992> poluv <4183> tou <3588> poihsai <4160> thn <3588> eorthn <1859> twn <3588> azumwn <106> en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> deuterw <1208> ekklhsia <1577> pollh <4183> sfodra <4970>

30:14 <06939> Nwrdq <05158> lxnl <07993> wkylsyw <05493> wryoh <06999> twrjqmh <03605> lk <0853> taw <03389> Mlswryb <0834> rsa <04196> twxbzmh <0853> ta <05493> wryoyw <06965> wmqyw(30:14)

30:14 kai <2532> anesthsan <450> kai <2532> kayeilan <2507> ta <3588> yusiasthria <2379> ta <3588> en <1722> ierousalhm <2419> kai <2532> panta <3956> en <1722> oiv <3739> eyumiwsan <2370> toiv <3588> qeudesin <5571> katespasan kai <2532> erriqan eiv <1519> ton <3588> ceimarroun kedrwn <2748>

30:15 <03068> hwhy <01004> tyb <05930> twle <0935> waybyw <06942> wsdqtyw <03637> wmlkn <03881> Mywlhw <03548> Mynhkhw <08145> ynsh <02320> sdxl <06240> rve <0702> hebrab <06453> xoph <07819> wjxsyw(30:15)

30:15 kai <2532> eyusan <2380> to <3588> fasek th <3588> tessareskaidekath tou <3588> mhnov <3303> tou <3588> deuterou <1208> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai enetraphsan <1788> kai <2532> hgnisyhsan <48> kai <2532> eishnegkan <1533> olokautwmata <3646> eiv <1519> oikon <3624> kuriou <2962>

30:16 <03881> Mywlh <03027> dym <01818> Mdh <0853> ta <02236> Myqrz <03548> Mynhkh <0430> Myhlah <0376> sya <04872> hsm <08451> trwtk <04941> Mjpsmk <05977> Mdme <05921> le <05975> wdmeyw(30:16)

30:16 kai <2532> esthsan <2476> epi <1909> thn <3588> stasin <4714> autwn <846> kata <2596> to <3588> krima <2917> autwn <846> kata <2596> thn <3588> entolhn <1785> mwush anyrwpou <444> tou <3588> yeou <2316> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> edeconto <1209> ta <3588> aimata <129> ek <1537> ceirov <5495> twn <3588> leuitwn

30:17 <03068> hwhyl <06942> sydqhl <02889> rwhj <03808> al <03605> lkl <06453> Myxoph <07821> tjyxs <05921> le <03881> Mywlhw <06942> wsdqth <03808> al <0834> rsa <06951> lhqb <07227> tbr <03588> yk(30:17)

30:17 oti <3754> plhyov <4128> thv <3588> ekklhsiav <1577> ouc <3364> hgnisyh <48> kai <2532> oi <3588> leuitai hsan <1510> tou <3588> yuein <2380> to <3588> fasek panti <3956> tw <3588> mh <3165> dunamenw <1410> agnisyhnai <48> tw <3588> kuriw <2962>

30:18 <01157> deb <03722> rpky <02896> bwjh <03068> hwhy <0559> rmal <05921> Mhyle <02396> whyqzxy <06419> llpth <03588> yk <03789> bwtkk <03808> alb <06453> xoph <0853> ta <0398> wlka <03588> yk <02891> wrhjh <03808> al <02074> Nwlbzw <03485> rsvy <04519> hsnmw <0669> Myrpam <07227> tbr <05971> Meh <04768> tybrm <03588> yk(30:18)

30:18 oti <3754> to <3588> pleiston <4183> tou <3588> laou <2992> apo <575> efraim <2187> kai <2532> manassh kai <2532> issacar kai <2532> zaboulwn <2194> ouc <3364> hgnisyhsan <48> alla <235> efagon <2068> to <3588> fasek para <3844> thn <3588> grafhn <1124> kai <2532> proshuxato <4336> ezekiav <1478> peri <4012> autwn <846> legwn <3004> kuriov <2962> o <3588> agayov <18> exilasasyw uper <5228>

30:19 o <06944> sdqh <02893> trhjk <03808> alw <01> wytwba <0430> yhla <03068> hwhy <0430> Myhlah <01875> swrdl <03559> Nykh <03824> wbbl <03605> lk(30:19)

30:19 pashv <3956> kardiav <2588> kateuyunoushv <2720> ekzhthsai <1567> kurion <2962> ton <3588> yeon <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846> kai <2532> ou <3364> kata <2596> thn <3588> agneian <47> twn <3588> agiwn <40>

30:20 o <05971> Meh <0853> ta <07495> apryw <02396> whyqzxy <0413> la <03068> hwhy <08085> emsyw(30:20)

30:20 kai <2532> ephkousen kuriov <2962> tw <3588> ezekia <1478> kai <2532> iasato <2390> ton <3588> laon <2992>

30:21 o <03068> hwhyl <05797> ze <03627> ylkb <03548> Mynhkhw <03881> Mywlh <03117> Mwyb <03117> Mwy <03068> hwhyl <01984> Myllhmw <01419> hlwdg <08057> hxmvb <03117> Mymy <07651> tebs <04682> twumh <02282> gx <0853> ta <03389> Mlswryb <04672> Myaumnh <03478> larvy <01121> ynb <06213> wveyw(30:21)

30:21 kai <2532> epoihsan <4160> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> oi <3588> eureyentev <2147> en <1722> ierousalhm <2419> thn <3588> eorthn <1859> twn <3588> azumwn <106> epta <2033> hmerav <2250> en <1722> eufrosunh <2167> megalh <3173> kai <2532> kayumnountev tw <3588> kuriw <2962> hmeran <2250> kay <2596> hmeran <2250> kai <2532> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai en <1722> organoiv tw <3588> kuriw <2962>

30:22 o <01> Mhytwba <0430> yhla <03068> hwhyl <03034> Mydwtmw <08002> Mymls <02077> yxbz <02076> Myxbzm <03117> Mymyh <07651> tebs <04150> dewmh <0853> ta <0398> wlkayw <03068> hwhyl <02896> bwj <07919> lkv <07922> Mylykvmh <03881> Mywlh <03605> lk <03820> bl <05921> le <02396> whyqzxy <01696> rbdyw(30:22)

30:22 kai <2532> elalhsen <2980> ezekiav <1478> epi <1909> pasan <3956> kardian <2588> twn <3588> leuitwn kai <2532> twn <3588> suniontwn <4895> sunesin <4907> agayhn <18> tw <3588> kuriw <2962> kai <2532> sunetelesan <4931> thn <3588> eorthn <1859> twn <3588> azumwn <106> epta <2033> hmerav <2250> yuontev <2380> yusiav <2378> swthriou <4992> kai <2532> exomologoumenoi <1843> tw <3588> kuriw <2962> yew <2316> twn <3588> paterwn <3962> autwn <846>

30:23 <08057> hxmv <03117> Mymy <07651> tebs <06213> wveyw <0312> Myrxa <03117> Mymy <07651> tebs <06213> twvel <06951> lhqh <03605> lk <03289> wuewyw(30:23)

30:23 kai <2532> ebouleusato <1011> h <3588> ekklhsia <1577> ama <260> poihsai <4160> epta <2033> hmerav <2250> allav <243> kai <2532> epoihsan <4160> epta <2033> hmerav <2250> en <1722> eufrosunh <2167>

30:24 <07230> brl <03548> Mynhk <06942> wsdqtyw <0505> Mypla <06235> trve <06629> Nauw <0505> Pla <06499> Myrp <06951> lhql <07311> wmyrh <08269> Myrvhwo <06629> Nau <0505> Mypla <07651> tebsw <06499> Myrp <0505> Pla <06951> lhql <07311> Myrh <03063> hdwhy <04428> Klm <02396> whyqzx <03588> yk(30:24)

30:24 oti <3754> ezekiav <1478> aphrxato tw <3588> iouda <2448> th <3588> ekklhsia <1577> moscouv <3448> ciliouv <5507> kai <2532> eptakiscilia <2035> probata <4263> kai <2532> oi <3588> arcontev <758> aphrxanto tw <3588> law <2992> moscouv <3448> ciliouv <5507> kai <2532> probata <4263> deka <1176> ciliadav <5505> kai <2532> ta <3588> agia <40> twn <3588> ierewn <2409> eiv <1519> plhyov <4128>

30:25 <03063> hdwhyb <03427> Mybswyhw <03478> larvy <0776> Uram <0935> Myabh <01616> Myrghw <03478> larvym <0935> Myabh <06951> lhqh <03605> lkw <03881> Mywlhw <03548> Mynhkhw <03063> hdwhy <06951> lhq <03605> lk <08055> wxmvyw(30:25)

30:25 kai <2532> hufranyh <2165> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> oi <3588> iereiv <2409> kai <2532> oi <3588> leuitai kai <2532> pasa <3956> h <3588> ekklhsia <1577> iouda <2448> kai <2532> oi <3588> eureyentev <2147> ex <1537> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> proshlutoi <4339> oi <3588> elyontev <2064> apo <575> ghv <1065> israhl <2474> kai <2532> oi <3588> katoikountev en <1722> iouda <2448>

30:26 o <03389> Mlswryb <02063> tazk <03808> al <03478> larvy <04428> Klm <01732> dywd <01121> Nb <08010> hmls <03117> ymym <03588> yk <03389> Mlswryb <01419> hlwdg <08057> hxmv <01961> yhtw(30:26)

30:26 kai <2532> egeneto <1096> eufrosunh <2167> megalh <3173> en <1722> ierousalhm <2419> apo <575> hmerwn <2250> salwmwn uiou <5207> dauid basilewv <935> israhl <2474> ouk <3364> egeneto <1096> toiauth <5108> eorth <1859> en <1722> ierousalhm <2419>

30:27 P <08064> Mymsl <06944> wsdq <04583> Nweml <08605> Mtlpt <0935> awbtw <06963> Mlwqb <08085> emsyw <05971> Meh <0853> ta <01288> wkrbyw <03881> Mywlh <03548> Mynhkh <06965> wmqyw(30:27)

30:27 kai <2532> anesthsan <450> oi <3588> iereiv <2409> oi <3588> leuitai kai <2532> huloghsan <2127> ton <3588> laon <2992> kai <2532> ephkousyh h <3588> fwnh <5456> autwn <846> kai <2532> hlyen <2064> h <3588> proseuch <4335> autwn <846> eiv <1519> to <3588> katoikhthrion <2732> to <3588> agion <40> autou <846> eiv <1519> ton <3588> ouranon <3772>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA