TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Bilangan 32

32:1 <04735> hnqm <04725> Mwqm <04725> Mwqmh <02009> hnhw <01568> delg <0776> Ura <0853> taw <03270> rzey <0776> Ura <0853> ta <07200> waryw <03966> dam <06099> Mwue <01410> dg <01121> ynblw <07205> Nbwar <01121> ynbl <01961> hyh <07227> br <04735> hnqmw(32:1)

32:1 kai <2532> kthnh <2934> plhyov <4128> hn <1510> toiv <3588> uioiv <5207> roubhn kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> gad <1045> plhyov <4128> sfodra <4970> kai <2532> eidon <3708> thn <3588> cwran <5561> iazhr kai <2532> thn <3588> cwran <5561> galaad kai <2532> hn <1510> o <3588> topov <5117> topov <5117> kthnesin <2934>

32:2 <0559> rmal <05712> hdeh <05387> yayvn <0413> law <03548> Nhkh <0499> rzela <0413> law <04872> hsm <0413> la <0559> wrmayw <07205> Nbwar <01121> ynbw <01410> dg <01121> ynb <0935> wabyw(32:2)

32:2 kai <2532> proselyontev <4334> oi <3588> uioi <5207> roubhn kai <2532> oi <3588> uioi <5207> gad <1045> eipan prov <4314> mwushn kai <2532> prov <4314> eleazar <1648> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> prov <4314> touv <3588> arcontav <758> thv <3588> sunagwghv <4864> legontev <3004>

32:3 <01194> Nebw <05015> wbnw <07643> Mbvw <0500> hlelaw <02809> Nwbsxw <05247> hrmnw <03270> rzeyw <01769> Nbydw <05852> twrje(32:3)

32:3 atarwy kai <2532> daibwn kai <2532> iazhr kai <2532> nambra kai <2532> esebwn kai <2532> elealh kai <2532> sebama kai <2532> nabau kai <2532> baian

32:4 o <04735> hnqm <05650> Kydbelw <01931> awh <04735> hnqm <0776> Ura <03478> larvy <05712> tde <06440> ynpl <03068> hwhy <05221> hkh <0834> rsa <0776> Urah(32:4)

32:4 thn <3588> ghn <1065> hn <3739> paredwken <3860> kuriov <2962> enwpion <1799> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> gh <1065> kthnotrofov estin <1510> kai <2532> toiv <3588> paisin <3816> sou <4771> kthnh <2934> uparcei <5225>

32:5 <03383> Ndryh <0853> ta <05674> wnrbet <0408> la <0272> hzxal <05650> Kydbel <02063> tazh <0776> Urah <0853> ta <05414> Nty <05869> Kynyeb <02580> Nx <04672> wnaum <0518> Ma <0559> wrmayw(32:5)

32:5 kai <2532> elegon <3004> ei <1487> euromen <2147> carin <5485> enwpion <1799> sou <4771> doyhtw <1325> h <3588> gh <1065> auth <3778> toiv <3588> oiketaiv <3610> sou <4771> en <1722> katascesei <2697> kai <2532> mh <3165> diabibashv hmav <1473> ton <3588> iordanhn <2446>

32:6 <06311> hp <03427> wbst <0859> Mtaw <04421> hmxlml <0935> waby <0251> Mkyxah <07205> Nbwar <01121> ynblw <01410> dg <01121> ynbl <04872> hsm <0559> rmayw(32:6)

32:6 kai <2532> eipen mwushv toiv <3588> uioiv <5207> gad <1045> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> roubhn oi <3588> adelfoi <80> umwn <4771> poreuontai <4198> eiv <1519> polemon <4171> kai <2532> umeiv <4771> kayhsesye <2524> autou <846>

32:7 <03068> hwhy <0> Mhl <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <05674> rbem <03478> larvy <01121> ynb <03820> bl <0853> ta <05106> *Nwaynt {Nwawnt} <04100> hmlw(32:7)

32:7 kai <2532> ina <2443> ti <5100> diastrefete <1294> tav <3588> dianoiav <1271> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> mh <3165> diabhnai <1224> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> kuriov <2962> didwsin <1325> autoiv <846>

32:8 <0776> Urah <0853> ta <07200> twarl <06947> enrb <0> sdqm <0853> Mta <07971> yxlsb <01> Mkytba <06213> wve <03541> hk(32:8)

32:8 ouc <3364> outwv <3778> epoihsan <4160> oi <3588> paterev <3962> umwn <4771> ote <3753> apesteila <649> autouv <846> ek <1537> kadhv barnh katanohsai <2657> thn <3588> ghn <1065>

32:9 <03068> hwhy <0> Mhl <05414> Ntn <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0935> ab <01115> ytlbl <03478> larvy <01121> ynb <03820> bl <0853> ta <05106> waynyw <0776> Urah <0853> ta <07200> waryw <0812> lwksa <05158> lxn <05704> de <05927> wleyw(32:9)

32:9 kai <2532> anebhsan <305> faragga <5327> botruov <1009> kai <2532> katenohsan <2657> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> apesthsan thn <3588> kardian <2588> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> opwv <3704> mh <3165> eiselywsin <1525> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> edwken <1325> kuriov <2962> autoiv <846>

32:10 <0559> rmal <07650> ebsyw <01931> awhh <03117> Mwyb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw(32:10)

32:10 kai <2532> wrgisyh <3710> yumw <2372> kuriov <2962> en <1722> th <3588> hmera <2250> ekeinh <1565> kai <2532> wmosen legwn <3004>

32:11 <0310> yrxa <04390> walm <03808> al <03588> yk <03290> bqeylw <03327> qxuyl <085> Mhrbal <07650> ytebsn <0834> rsa <0127> hmdah <0853> ta <04605> hlemw <08141> hns <06242> Myrve <01121> Nbm <04714> Myrumm <05927> Myleh <0376> Mysnah <07200> wary <0518> Ma(32:11)

32:11 ei <1487> oqontai <3708> oi <3588> anyrwpoi <444> outoi <3778> oi <3588> anabantev <305> ex <1537> aiguptou <125> apo <575> eikosaetouv kai <2532> epanw <1883> oi <3588> epistamenoi <1987> to <3588> kakon <2556> kai <2532> to <3588> agayon <18> thn <3588> ghn <1065> hn <3739> wmosa tw <3588> abraam <11> kai <2532> isaak <2464> kai <2532> iakwb <2384> ou <3364> gar <1063> sunephkolouyhsan opisw <3694> mou <1473>

32:12 <03068> hwhy <0310> yrxa <04390> walm <03588> yk <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhyw <07074> yznqh <03312> hnpy <01121> Nb <03612> blk <01115> ytlb(32:12)

32:12 plhn <4133> caleb uiov <5207> iefonnh o <3588> diakecwrismenov kai <2532> ihsouv <2424> o <3588> tou <3588> nauh oti <3754> sunephkolouyhsen opisw <3694> kuriou <2962>

32:13 <03068> hwhy <05869> ynyeb <07451> erh <06213> hveh <01755> rwdh <03605> lk <08552> Mt <05704> de <08141> hns <0705> Myebra <04057> rbdmb <05128> Menyw <03478> larvyb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> rxyw(32:13)

32:13 kai <2532> wrgisyh <3710> yumw <2372> kuriov <2962> epi <1909> ton <3588> israhl <2474> kai <2532> katerrombeusen autouv <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> tessarakonta <5062> eth <2094> ewv <2193> exanhlwyh pasa <3956> h <3588> genea <1074> oi <3588> poiountev <4160> ta <3588> ponhra <4190> enanti <1725> kuriou <2962>

32:14 <03478> larvy <0413> la <03069> hwhy <0639> Pa <02740> Nwrx <05921> le <05750> dwe <05595> twpol <02400> Myajx <0582> Mysna <08635> twbrt <01> Mkytba <08478> txt <06965> Mtmq <02009> hnhw(32:14)

32:14 idou <2400> anesthte <450> anti <473> twn <3588> paterwn <3962> umwn <4771> sustremma anyrwpwn <444> amartwlwn <268> prosyeinai <4369> eti <2089> epi <1909> ton <3588> yumon <2372> thv <3588> orghv <3709> kuriou <2962> epi <1909> israhl <2474>

32:15 o <02088> hzh <05971> Meh <03605> lkl <07843> Mtxsw <04057> rbdmb <03240> wxynhl <05750> dwe <03254> Poyw <0310> wyrxam <07725> Nbwst <03588> yk(32:15)

32:15 oti <3754> apostrafhsesye <654> ap <575> autou <846> prosyeinai <4369> eti <2089> katalipein <2641> auton <846> en <1722> th <3588> erhmw <2048> kai <2532> anomhsete eiv <1519> olhn <3650> thn <3588> sunagwghn <4864> tauthn <3778>

32:16 <02945> wnpjl <05892> Myrew <06311> hp <04735> wnnqml <01129> hnbn <06629> Nau <01448> trdg <0559> wrmayw <0413> wyla <05066> wsgyw(32:16)

32:16 kai <2532> proshlyon <4334> autw <846> kai <2532> elegon <3004> epauleiv <1886> probatwn <4263> oikodomhswmen <3618> wde <3592> toiv <3588> kthnesin <2934> hmwn <1473> kai <2532> poleiv <4172> taiv <3588> aposkeuaiv hmwn <1473>

32:17 <0776> Urah <03427> ybsy <06440> ynpm <04013> rubmh <05892> yreb <02945> wnpj <03427> bsyw <04725> Mmwqm <0413> la <0935> Mnaybh <0518> Ma <0834> rsa <05704> de <03478> larvy <01121> ynb <06440> ynpl <02363> Mysx <02502> Ulxn <0587> wnxnaw(32:17)

32:17 kai <2532> hmeiv <1473> enoplisamenoi profulakh proteroi <4387> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> ewv <2193> an <302> agagwmen <71> autouv <846> eiv <1519> ton <3588> eautwn <1438> topon <5117> kai <2532> katoikhsei h <3588> aposkeuh hmwn <1473> en <1722> polesin <4172> teteicismenaiv dia <1223> touv <3588> katoikountav thn <3588> ghn <1065>

32:18 <05159> wtlxn <0376> sya <03478> larvy <01121> ynb <05157> lxnth <05704> de <01004> wnytb <0413> la <07725> bwsn <03808> al(32:18)

32:18 ou <3364> mh <3165> apostrafwmen <654> eiv <1519> tav <3588> oikiav <3614> hmwn <1473> ewv <2193> an <302> katamerisywsin oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> ekastov <1538> eiv <1519> thn <3588> klhronomian <2817> autou <846>

32:19 P <04217> hxrzm <03383> Ndryh <05676> rbem <0413> wnyla <05159> wntlxn <0935> hab <03588> yk <01973> halhw <03383> Ndryl <05676> rbem <0854> Mta <05157> lxnn <03808> al <03588> yk(32:19)

32:19 kai <2532> ouketi <3765> klhronomhswmen <2816> en <1722> autoiv <846> apo <575> tou <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> kai <2532> epekeina <1900> oti <3754> apecomen <568> touv <3588> klhrouv <2819> hmwn <1473> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446> en <1722> anatolaiv <395>

32:20 <04421> hmxlml <03068> hwhy <06440> ynpl <02502> wulxt <0518> Ma <02088> hzh <01697> rbdh <0853> ta <06213> Nwvet <0518> Ma <04872> hsm <0413> Mhyla <0559> rmayw(32:20)

32:20 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> mwushv ean <1437> poihshte <4160> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> ean <1437> exoplishsye enanti <1725> kuriou <2962> eiv <1519> polemon <4171>

32:21 <06440> wynpm <0341> wybya <0853> ta <03423> wsyrwh <05704> de <03068> hwhy <06440> ynpl <03383> Ndryh <0853> ta <02502> Uwlx <03605> lk <0> Mkl <05674> rbew(32:21)

32:21 kai <2532> pareleusetai <3928> umwn <4771> pav <3956> oplithv ton <3588> iordanhn <2446> enanti <1725> kuriou <2962> ewv <2193> an <302> ektribh o <3588> ecyrov <2190> autou <846> apo <575> proswpou <4383> autou <846>

32:22 <03068> hwhy <06440> ynpl <0272> hzxal <0> Mkl <02063> tazh <0776> Urah <01961> htyhw <03478> larvymw <03068> hwhym <05355> Myyqn <01961> Mtyyhw <07725> wbst <0310> rxaw <03068> hwhy <06440> ynpl <0776> Urah <03533> hsbknw(32:22)

32:22 kai <2532> katakurieuyh <2634> h <3588> gh <1065> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> meta <3326> tauta <3778> apostrafhsesye <654> kai <2532> esesye <1510> aywoi <121> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> apo <575> israhl <2474> kai <2532> estai <1510> h <3588> gh <1065> auth <3778> umin <4771> en <1722> katascesei <2697> enanti <1725> kuriou <2962>

32:23 <0853> Mkta <04672> aumt <0834> rsa <02403> Mktajx <03045> wedw <03068> hwhyl <02398> Mtajx <02009> hnh <03651> Nk <06213> Nwvet <03808> al <0518> Maw(32:23)

32:23 ean <1437> de <1161> mh <3165> poihshte <4160> outwv <3778> amarthsesye <264> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> gnwsesye <1097> thn <3588> amartian <266> umwn <4771> otan <3752> umav <4771> katalabh <2638> ta <3588> kaka <2556>

32:24 <06213> wvet <06310> Mkypm <03318> auyhw <06792> Mkanul <01448> trdgw <02945> Mkpjl <05892> Myre <0> Mkl <01129> wnb(32:24)

32:24 kai <2532> oikodomhsete <3618> umin <4771> autoiv <846> poleiv <4172> th <3588> aposkeuh umwn <4771> kai <2532> epauleiv <1886> toiv <3588> kthnesin <2934> umwn <4771> kai <2532> to <3588> ekporeuomenon <1607> ek <1537> tou <3588> stomatov <4750> umwn <4771> poihsete <4160>

32:25 <06680> hwum <0113> ynda <0834> rsak <06213> wvey <05650> Kydbe <0559> rmal <04872> hsm <0413> la <07205> Nbwar <01121> ynbw <01410> dg <01121> ynb <0559> rmayw(32:25)

32:25 kai <2532> eipan oi <3588> uioi <5207> roubhn kai <2532> oi <3588> uioi <5207> gad <1045> prov <4314> mwushn legontev <3004> oi <3588> paidev <3816> sou <4771> poihsousin <4160> kaya <2505> o <3588> kuriov <2962> hmwn <1473> entelletai <1781>

32:26 <01568> delgh <05892> yreb <08033> Ms <01961> wyhy <0929> wntmhb <03605> lkw <04735> wnnqm <0802> wnysn <02945> wnpj(32:26)

32:26 h <3588> aposkeuh hmwn <1473> kai <2532> ai <3588> gunaikev <1135> hmwn <1473> kai <2532> panta <3956> ta <3588> kthnh <2934> hmwn <1473> esontai <1510> en <1722> taiv <3588> polesin <4172> galaad

32:27 <01696> rbd <0113> ynda <0834> rsak <04421> hmxlml <03068> hwhy <06440> ynpl <06635> abu <02502> Uwlx <03605> lk <05674> wrbey <05650> Kydbew(32:27)

32:27 oi <3588> de <1161> paidev <3816> sou <4771> pareleusontai <3928> pantev <3956> enwplismenoi kai <2532> ektetagmenoi enanti <1725> kuriou <2962> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> on <3739> tropon <5158> o <3588> kuriov <2962> legei <3004>

32:28 <03478> larvy <01121> ynbl <04294> twjmh <01> twba <07218> ysar <0853> taw <05126> Nwn <01121> Nb <03091> eswhy <0853> taw <03548> Nhkh <0499> rzela <0853> ta <04872> hsm <0> Mhl <06680> wuyw(32:28)

32:28 kai <2532> sunesthsen autoiv <846> mwushv eleazar <1648> ton <3588> ierea <2409> kai <2532> ihsoun <2424> uion <5207> nauh kai <2532> touv <3588> arcontav <758> patriwn <3965> twn <3588> fulwn <5443> israhl <2474>

32:29 <0272> hzxal <01568> delgh <0776> Ura <0853> ta <0> Mhl <05414> Mttnw <06440> Mkynpl <0776> Urah <03533> hsbknw <03068> hwhy <06440> ynpl <04421> hmxlml <02502> Uwlx <03605> lk <03383> Ndryh <0853> ta <0854> Mkta <07205> Nbwar <01121> ynbw <01410> dg <01121> ynb <05674> wrbey <0518> Ma <0413> Mhla <04872> hsm <0559> rmayw(32:29)

32:29 kai <2532> eipen prov <4314> autouv <846> mwushv ean <1437> diabwsin <1224> oi <3588> uioi <5207> roubhn kai <2532> oi <3588> uioi <5207> gad <1045> mey <3326> umwn <4771> ton <3588> iordanhn <2446> pav <3956> enwplismenov eiv <1519> polemon <4171> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> katakurieushte <2634> thv <3588> ghv <1065> apenanti umwn <4771> kai <2532> dwsete <1325> autoiv <846> thn <3588> ghn <1065> galaad en <1722> katascesei <2697>

32:30 <03667> Nenk <0776> Urab <08432> Mkktb <0270> wzxanw <0854> Mkta <02502> Myuwlx <05674> wrbey <03808> al <0518> Maw(32:30)

32:30 ean <1437> de <1161> mh <3165> diabwsin <1224> enwplismenoi mey <3326> umwn <4771> eiv <1519> ton <3588> polemon <4171> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> diabibasete thn <3588> aposkeuhn autwn <846> kai <2532> tav <3588> gunaikav <1135> autwn <846> kai <2532> ta <3588> kthnh <2934> autwn <846> protera <4387> umwn <4771> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477> kai <2532> sugkataklhronomhyhsontaivx en <1722> umin <4771> en <1722> th <3588> gh <1065> canaan <5477>

32:31 <06213> hven <03651> Nk <05650> Kydbe <0413> la <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <0853> ta <0559> rmal <07205> Nbwar <01121> ynbw <01410> dg <01121> ynb <06030> wneyw(32:31)

32:31 kai <2532> apekriyhsan oi <3588> uioi <5207> roubhn kai <2532> oi <3588> uioi <5207> gad <1045> legontev <3004> osa <3745> o <3588> kuriov <2962> legei <3004> toiv <3588> yerapousin <2324> autou <846> outwv <3778> poihsomen <4160>

32:32 <03383> Ndryl <05676> rbem <05159> wntlxn <0272> tzxa <0854> wntaw <03667> Nenk <0776> Ura <03068> hwhy <06440> ynpl <02502> Myuwlx <05674> rben <05168> wnxn(32:32)

32:32 hmeiv <1473> diabhsomeya <1224> enwplismenoi enanti <1725> kuriou <2962> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477> kai <2532> dwsete <1325> thn <3588> katascesin <2697> hmin <1473> en <1722> tw <3588> peran <4008> tou <3588> iordanou <2446>

32:33 <05439> bybo <0776> Urah <05892> yre <01367> tlbgb <05892> hyrel <0776> Urah <01316> Nsbh <04428> Klm <05747> gwe <04467> tklmm <0853> taw <0567> yrmah <04428> Klm <05511> Nxyo <04467> tklmm <0853> ta <03130> Powy <01121> Nb <04519> hsnm <07626> jbs <02677> yuxlw <07205> Nbwar <01121> ynblw <01410> dg <01121> ynbl <04872> hsm <0> Mhl <05414> Ntyw(32:33)

32:33 kai <2532> edwken <1325> autoiv <846> mwushv toiv <3588> uioiv <5207> gad <1045> kai <2532> toiv <3588> uioiv <5207> roubhn kai <2532> tw <3588> hmisei fulhv <5443> manassh uiwn <5207> iwshf <2501> thn <3588> basileian <932> shwn basilewv <935> amorraiwn kai <2532> thn <3588> basileian <932> wg basilewv <935> thv <3588> basan thn <3588> ghn <1065> kai <2532> tav <3588> poleiv <4172> sun <4862> toiv <3588> orioiv <3725> authv <846> poleiv <4172> thv <3588> ghv <1065> kuklw

32:34 <06177> rere <0853> taw <05852> trje <0853> taw <01769> Nbyd <0853> ta <01410> dg <01121> ynb <01129> wnbyw(32:34)

32:34 kai <2532> wkodomhsan <3618> oi <3588> uioi <5207> gad <1045> thn <3588> daibwn kai <2532> thn <3588> atarwy kai <2532> thn <3588> arohr

32:35 <03011> hhbgyw <03270> rzey <0853> taw <05855> Npws <0> trje <0853> taw(32:35)

32:35 kai <2532> thn <3588> swfar kai <2532> thn <3588> iazhr kai <2532> uqwsan <5312> autav <846>

32:36 <06629> Nau <01448> trdgw <04013> rubm <05892> yre <01028> Nrh <0> tyb <0853> taw <01039> hrmn <0> tyb <0853> taw(32:36)

32:36 kai <2532> thn <3588> nambran kai <2532> thn <3588> baiyaran poleiv <4172> ocurav kai <2532> epauleiv <1886> probatwn <4263>

32:37 <07156> Mytyrq <0853> taw <0500> alela <0853> taw <02809> Nwbsx <0853> ta <01129> wnb <07205> Nbwar <01121> ynbw(32:37)

32:37 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> roubhn wkodomhsan <3618> thn <3588> esebwn kai <2532> elealh kai <2532> kariayaim

32:38 <01129> wnb <0834> rsa <05892> Myreh <08034> twms <0853> ta <08034> tmsb <07121> warqyw <07643> hmbv <0853> taw <08034> Ms <05437> tbowm <01186> Nwem <0> leb <0853> taw <05015> wbn <0853> taw(32:38)

32:38 kai <2532> thn <3588> beelmewn perikekuklwmenav <4033> kai <2532> thn <3588> sebama kai <2532> epwnomasan kata <2596> ta <3588> onomata <3686> autwn <846> ta <3588> onomata <3686> twn <3588> polewn <4172> av <3739> wkodomhsan <3618>

32:39 <0> hb <0834> rsa <0567> yrmah <0853> ta <03423> srwyw <03920> hdklyw <01568> hdelg <04519> hsnm <01121> Nb <04353> rykm <01121> ynb <01980> wklyw(32:39)

32:39 kai <2532> eporeuyh <4198> uiov <5207> macir uiou <5207> manassh eiv <1519> galaad kai <2532> elaben <2983> authn <846> kai <2532> apwlesen ton <3588> amorraion ton <3588> katoikounta en <1722> auth <846>

32:40 <0> hb <03427> bsyw <04519> hsnm <01121> Nb <04353> rykml <01568> delgh <0853> ta <04872> hsm <05414> Ntyw(32:40)

32:40 kai <2532> edwken <1325> mwushv thn <3588> galaad tw <3588> macir uiw <5207> manassh kai <2532> katwkhsen ekei <1563>

32:41 <02334> ryay <0> twx <0853> Nhta <07121> arqyw <02333> Mhytwx <0853> ta <03920> dklyw <01980> Klh <04519> hsnm <01121> Nb <02971> ryayw(32:41)

32:41 kai <2532> iair o <3588> tou <3588> manassh eporeuyh <4198> kai <2532> elaben <2983> tav <3588> epauleiv <1886> autwn <846> kai <2532> epwnomasen autav <846> epauleiv <1886> iair

32:42 P <08034> wmsb <05025> xbn <0> hl <07121> arqyw <01323> hytnb <0853> taw <07079> tnq <0853> ta <03920> dklyw <01980> Klh <05025> xbnw(32:42)

32:42 kai <2532> nabau eporeuyh <4198> kai <2532> elaben <2983> thn <3588> kanaay kai <2532> tav <3588> kwmav <2864> authv <846> kai <2532> epwnomasen autav <846> nabwy ek <1537> tou <3588> onomatov <3686> autou <846>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA