TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 109

109:1 <02790> srxt <0408> la <08416> ytlht <0430> yhla <04210> rwmzm <01732> dwdl <05329> xunml(109:1)

109:1 (108:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> tw <3588> dauid qalmov <5568> o <3588> yeov <2316> thn <3588> ainesin <133> mou <1473> mh <3165> parasiwphshv

109:2 <08267> rqs <03956> Nwsl <0854> yta <01696> wrbd <06605> wxtp <05921> yle <04820> hmrm <06310> ypw <07563> esr <06310> yp <03588> yk(109:2)

109:2 (108:2) oti <3754> stoma <4750> amartwlou <268> kai <2532> stoma <4750> doliou <1386> ep <1909> eme <1473> hnoicyh <455> elalhsan <2980> kat <2596> emou <1473> glwssh <1100> dolia <1386>

109:3 <02600> Mnx <03898> ynwmxlyw <05437> ynwbbo <08135> hanv <01697> yrbdw(109:3)

109:3 (108:3) kai <2532> logoiv <3056> misouv ekuklwsan <2944> me <1473> kai <2532> epolemhsan <4170> me <1473> dwrean <1431>

109:4 <08605> hlpt <0589> ynaw <07853> ynwnjvy <0160> ytbha <08478> txt(109:4)

109:4 (108:4) anti <473> tou <3588> agapan <25> me <1473> endieballon me <1473> egw <1473> de <1161> proseucomhn <4336>

109:5 <0160> ytbha <08478> txt <08135> hanvw <02896> hbwj <08478> txt <07451> her <05921> yle <07760> wmyvyw(109:5)

109:5 (108:5) kai <2532> eyento <5087> kat <2596> emou <1473> kaka <2556> anti <473> agaywn <18> kai <2532> misov anti <473> thv <3588> agaphsewv mou <1473>

109:6 <03225> wnymy <05921> le <05975> dmey <07854> Njvw <07563> esr <05921> wyle <06485> dqph(109:6)

109:6 (108:6) katasthson <2525> ep <1909> auton <846> amartwlon <268> kai <2532> diabolov <1228> sthtw <2476> ek <1537> dexiwn <1188> autou <846>

109:7 <02401> hajxl <01961> hyht <08605> wtlptw <07563> esr <03318> auy <08199> wjpshb(109:7)

109:7 (108:7) en <1722> tw <3588> krinesyai <2919> auton <846> exelyoi <1831> katadedikasmenov <2613> kai <2532> h <3588> proseuch <4335> autou <846> genesyw <1096> eiv <1519> amartian <266>

109:8 <0312> rxa <03947> xqy <06486> wtdqp <04592> Myjem <03117> wymy <01961> wyhy(109:8)

109:8 (108:8) genhyhtwsan <1096> ai <3588> hmerai <2250> autou <846> oligai <3641> kai <2532> thn <3588> episkophn <1984> autou <846> laboi <2983> eterov <2087>

109:9 <0490> hnmla <0802> wtsaw <03490> Mymwty <01121> wynb <01961> wyhy(109:9)

109:9 (108:9) genhyhtwsan <1096> oi <3588> uioi <5207> autou <846> orfanoi <3737> kai <2532> h <3588> gunh <1135> autou <846> chra <5503>

109:10 <02723> Mhytwbrxm <01875> wsrdw <07592> wlasw <01121> wynb <05128> wewny <05128> ewnw(109:10)

109:10 (108:10) saleuomenoi <4531> metanasthtwsan oi <3588> uioi <5207> autou <846> kai <2532> epaithsatwsan ekblhyhtwsan <1544> ek <1537> twn <3588> oikopedwn autwn <846>

109:11 <03018> weygy <02114> Myrz <0962> wzbyw <0> wl <0834> rsa <03605> lkl <05383> hswn <05367> sqny(109:11)

109:11 (108:11) exereunhsatw <1830> daneisthv <1157> panta <3956> osa <3745> uparcei <5225> autw <846> diarpasatwsan allotrioi <245> touv <3588> ponouv <4192> autou <846>

109:12 <03490> wymwtyl <02603> Nnwx <01961> yhy <0408> law <02617> dox <04900> Ksm <0> wl <01961> yhy <0408> la(109:12)

109:12 (108:12) mh <3165> uparxatw <5225> autw <846> antilhmptwr mhde <3366> genhyhtw <1096> oiktirmwn <3629> toiv <3588> orfanoiv <3737> autou <846>

109:13 <08034> Mms <04229> xmy <0312> rxa <01755> rwdb <03772> tyrkhl <0319> wtyrxa <01961> yhy(109:13)

109:13 (108:13) genhyhtw <1096> ta <3588> tekna <5043> autou <846> eiv <1519> exoleyreusin en <1722> genea <1074> mia <1519> exaleifyhtw <1813> to <3588> onoma <3686> autou <846>

109:14 <04229> xmt <0408> la <0517> wma <02403> tajxw <03068> hwhy <0413> la <01> wytba <05771> Nwe <02142> rkzy(109:14)

109:14 (108:14) anamnhsyeih <363> h <3588> anomia <458> twn <3588> paterwn <3962> autou <846> enanti <1725> kuriou <2962> kai <2532> h <3588> amartia <266> thv <3588> mhtrov <3384> autou <846> mh <3165> exaleifyeih <1813>

109:15 <02143> Mrkz <0776> Uram <03772> trkyw <08548> dymt <03068> hwhy <05048> dgn <01961> wyhy(109:15)

109:15 (108:15) genhyhtwsan <1096> enanti <1725> kuriou <2962> dia <1223> pantov <3956> kai <2532> exoleyreuyeih ek <1537> ghv <1065> to <3588> mnhmosunon <3422> autwn <846>

109:16 <04191> ttwml <03824> bbl <05218> haknw <034> Nwybaw <06041> yne <0376> sya <07291> Pdryw <02617> dox <06213> twve <02142> rkz <03808> al <0834> rsa <03282> Ney(109:16)

109:16 (108:16) any <473> wn <3739> ouk <3364> emnhsyh <3403> tou <3588> poihsai <4160> eleov <1656> kai <2532> katediwxen <2614> anyrwpon <444> penhta <3993> kai <2532> ptwcon <4434> kai <2532> katanenugmenon <2660> th <3588> kardia <2588> tou <3588> yanatwsai <2289>

109:17 <04480> wnmm <07368> qxrtw <01293> hkrbb <02654> Upx <03808> alw <0935> whawbtw <07045> hllq <0157> bhayw(109:17)

109:17 (108:17) kai <2532> hgaphsen <25> kataran <2671> kai <2532> hxei <1854> autw <846> kai <2532> ouk <3364> hyelhsen <2309> eulogian <2129> kai <2532> makrunyhsetai ap <575> autou <846>

109:18 <06106> wytwmueb <08081> Nmskw <07130> wbrqb <04325> Mymk <0935> abtw <04055> wdmk <07045> hllq <03847> sblyw(109:18)

109:18 (108:18) kai <2532> enedusato <1746> kataran <2671> wv <3739> imation <2440> kai <2532> eishlyen <1525> wv <3739> udwr <5204> eiv <1519> ta <3588> egkata autou <846> kai <2532> wsei <5616> elaion <1637> en <1722> toiv <3588> osteoiv <3747> autou <846>

109:19 <02296> hrgxy <08548> dymt <04206> xzmlw <05844> hjey <0899> dgbk <0> wl <01961> yht(109:19)

109:19 (108:19) genhyhtw <1096> autw <846> wv <3739> imation <2440> o <3739> periballetai <4016> kai <2532> wsei <5616> zwnh <2223> hn <3739> dia <1223> pantov <3956> perizwnnutai <4024>

109:20 <05315> yspn <05921> le <07451> er <01696> Myrbdhw <03068> hwhy <0853> tam <07853> ynjv <06468> tlep <02063> taz(109:20)

109:20 (108:20) touto <3778> to <3588> ergon <2041> twn <3588> endiaballontwn me <1473> para <3844> kuriou <2962> kai <2532> twn <3588> lalountwn <2980> ponhra <4190> kata <2596> thv <3588> quchv <5590> mou <1473>

109:21 <05337> ynlyuh <02617> Kdox <02896> bwj <03588> yk <08034> Kms <04616> Neml <0854> yta <06213> hve <0136> ynda <03069> hwhy <0859> htaw(109:21)

109:21 (108:21) kai <2532> su <4771> kurie <2962> kurie <2962> poihson <4160> met <3326> emou <1473> eleov <1656> eneken tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> oti <3754> crhston <5543> to <3588> eleov <1656> sou <4771>

109:22 <07130> ybrqb <02490> llx <03820> yblw <0595> ykna <034> Nwybaw <06041> yne <03588> yk(109:22)

109:22 (108:22) rusai me <1473> oti <3754> ptwcov <4434> kai <2532> penhv <3993> egw <1473> eimi <1510> kai <2532> h <3588> kardia <2588> mou <1473> tetaraktai entov <1787> mou <1473>

109:23 <0697> hbrak <05287> ytrenn <01980> ytklhn <05186> wtwjnk <06738> luk(109:23)

109:23 (108:23) wsei <5616> skia <4639> en <1722> tw <3588> ekklinai <1578> authn <846> antanhreyhn exetinacyhn <1621> wsei <5616> akridev <200>

109:24 <08081> Nmsm <03584> sxk <01320> yrvbw <06685> Mwum <03782> wlsk <01290> ykrb(109:24)

109:24 (108:24) ta <3588> gonata <1119> mou <1473> hsyenhsan <770> apo <575> nhsteiav <3521> kai <2532> h <3588> sarx <4561> mou <1473> hlloiwyh di <1223> elaion

109:25 <07218> Msar <05128> Nweyny <07200> ynwary <01992> Mhl <02781> hprx <01961> ytyyh <0589> ynaw(109:25)

109:25 (108:25) kai <2532> egw <1473> egenhyhn <1096> oneidov <3681> autoiv <846> eidosan <3708> me <1473> esaleusan <4531> kefalav <2776> autwn <846>

109:26 <02617> Kdoxk <03467> yneyswh <0430> yhla <03068> hwhy <05826> ynrze(109:26)

109:26 (108:26) bohyhson <997> moi <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> mou <1473> swson <4982> me <1473> kata <2596> to <3588> eleov <1656> sou <4771>

109:27 <06213> htyve <03068> hwhy <0859> hta <02063> taz <03027> Kdy <03588> yk <03045> wedyw(109:27)

109:27 (108:27) kai <2532> gnwtwsan <1097> oti <3754> h <3588> ceir <5495> sou <4771> auth <3778> kai <2532> su <4771> kurie <2962> epoihsav <4160> authn <846>

109:28 <08055> xmvy <05650> Kdbew <0954> wsbyw <06965> wmq <01288> Krbt <0859> htaw <01992> hmh <07043> wllqy(109:28)

109:28 (108:28) katarasontai autoi <846> kai <2532> su <4771> euloghseiv <2127> oi <3588> epanistanomenoi moi <1473> aiscunyhtwsan <153> o <3588> de <1161> doulov <1401> sou <4771> eufranyhsetai <2165>

109:29 <01322> Mtsb <04598> lyemk <05844> wjeyw <03639> hmlk <07853> ynjwv <03847> wsbly(109:29)

109:29 (108:29) endusasywsan <1746> oi <3588> endiaballontev me <1473> entrophn <1791> kai <2532> peribalesywsan <4016> wsei <5616> diploida aiscunhn <152> autwn <846>

109:30 <01984> wnllha <07227> Mybr <08432> Kwtbw <06310> ypb <03966> dam <03068> hwhy <03034> hdwa(109:30)

109:30 (108:30) exomologhsomai <1843> tw <3588> kuriw <2962> sfodra <4970> en <1722> tw <3588> stomati <4750> mou <1473> kai <2532> en <1722> mesw <3319> pollwn <4183> ainesw <134> auton <846>

109:31 <05315> wspn <08199> yjpsm <03467> eyswhl <034> Nwyba <03225> Nymyl <05975> dmey <03588> yk(109:31)

109:31 (108:31) oti <3754> paresth <3936> ek <1537> dexiwn <1188> penhtov <3993> tou <3588> swsai <4982> ek <1537> twn <3588> katadiwkontwn <2614> thn <3588> quchn <5590> mou <1473>TIP #17: Gunakan Pencarian Universal untuk mencari pasal, ayat, referensi, kata atau nomor strong. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA