TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft

Ayub 33

33:1 <0238> hnyzah <01697> yrbd <03605> lkw <04405> ylm <0347> bwya <04994> an <08085> ems <0199> Mlwaw(33:1)

33:1 ou <3364> mhn <3303> de <1161> alla <235> akouson <191> iwb <2492> ta <3588> rhmata <4487> mou <1473> kai <2532> lalian <2981> enwtizou <1801> mou <1473>

33:2 <02441> ykxb <03956> ynwsl <01696> hrbd <06310> yp <06605> ytxtp <04994> an <02009> hnh(33:2)

33:2 idou <2400> gar <1063> hnoixa <455> to <3588> stoma <4750> mou <1473> kai <2532> elalhsen <2980> h <3588> glwssa <1100> mou <1473>

33:3 <04448> wllm <01305> rwrb <08193> ytpv <01847> tedw <0561> yrma <03820> ybl <03476> rsy(33:3)

33:3 kayara <2513> mou <1473> h <3588> kardia <2588> rhmasin <4487> sunesiv <4907> de <1161> ceilewn <5491> mou <1473> kayara <2513> nohsei <3539>

33:4 <02421> ynyxt <07706> yds <05397> tmsnw <06213> yntve <0410> la <07307> xwr(33:4)

33:4 pneuma <4151> yeion <2304> to <3588> poihsan <4160> me <1473> pnoh <4157> de <1161> pantokratorov <3841> h <3588> didaskousa <1321> me <1473>

33:5 <03320> hbuyth <06440> ynpl <06186> hkre <07725> ynbysh <03201> lkwt <0518> Ma(33:5)

33:5 ean <1437> dunh <1410> dov <1325> moi <1473> apokrisin <612> prov <4314> tauta <3778> upomeinon <5278> sthyi <2476> kat <2596> eme <1473> kai <2532> egw <1473> kata <2596> se <4771>

33:6 <0589> yna <01571> Mg <07169> yturq <02563> rmxm <0410> lal <06310> Kypk <0589> yna <02005> Nh(33:6)

33:6 ek <1537> phlou <4081> dihrtisai su <4771> wv <3739> kai <2532> egw <1473> ek <1537> tou <3588> autou <846> dihrtismeya

33:7 <03513> dbky <03808> al <05921> Kyle <0405> ypkaw <01204> Ktebt <03808> al <0367> ytma <02009> hnh(33:7)

33:7 ouc <3364> o <3588> fobov <5401> mou <1473> se <4771> strobhsei oude <3761> h <3588> ceir <5495> mou <1473> bareia <926> estai <1510> epi <1909> soi <4771>

33:8 <08085> emsa <04405> Nylm <06963> lwqw <0241> ynzab <0559> trma <0389> Ka(33:8)

33:8 plhn <4133> eipav en <1722> wsin <3775> mou <1473> fwnhn <5456> rhmatwn <4487> sou <4771> akhkoa <191>

33:9 <0> yl <05771> Nwe <03808> alw <0595> ykna <02643> Px <06588> esp <01097> ylb <0589> yna <02134> Kz(33:9)

33:9 dioti <1360> legeiv <3004> kayarov <2513> eimi <1510> ouc <3364> amartwn <264> amemptov <273> de <1161> eimi <1510> ou <3364> gar <1063> hnomhsa

33:10 <0> wl <0341> bywal <02803> ynbsxy <04672> aumy <05921> yle <08569> twawnt <02005> Nh(33:10)

33:10 memqin de <1161> kat <2596> emou <1473> euren <2147> hghtai <2233> de <1161> me <1473> wsper <3746> upenantion

33:11 <0734> ytxra <03605> lk <08104> rmsy <07272> ylgr <05465> dob <07760> Mvy(33:11)

33:11 eyeto <5087> de <1161> en <1722> xulw <3586> ton <3588> poda <4228> mou <1473> efulaxen <5442> de <1161> mou <1473> pasav <3956> tav <3588> odouv <3598>

33:12 <0582> swnam <0433> hwla <07235> hbry <03588> yk <06030> Knea <06663> tqdu <03808> al <02063> taz <02005> Nh(33:12)

33:12 pwv <4459> gar <1063> legeiv <3004> dikaiov <1342> eimi <1510> kai <2532> ouk <3364> epakhkoen mou <1473> aiwniov <166> gar <1063> estin <1510> o <3588> epanw <1883> brotwn

33:13 <06030> hney <03808> al <01697> wyrbd <03605> lk <03588> yk <07378> twbyr <0413> wyla <04069> ewdm(33:13)

33:13 legeiv <3004> de <1161> dia <1223> ti <5100> thv <3588> dikhv <1349> mou <1473> ouk <3364> epakhkoen pan <3956> rhma <4487>

33:14 <07789> hnrwsy <03808> al <08147> Mytsbw <0410> la <01696> rbdy <0259> txab <03588> yk(33:14)

33:14 en <1722> gar <1063> tw <3588> apax <530> lalhsai <2980> o <3588> kuriov <2962> en <1722> de <1161> tw <3588> deuterw <1208> enupnion <1798>

33:15 <04904> bksm <05921> yle <08572> twmwntb <0376> Mysna <05921> le <08639> hmdrt <05307> lpnb <03915> hlyl <02384> Nwyzx <02472> Mwlxb(33:15)

33:15 h <2228> en <1722> meleth nukterinh wv <3739> otan <3752> epipipth <1968> deinov <1171> fobov <5401> ep <1909> anyrwpouv <444> epi <1909> nustagmatwn epi <1909> koithv <2845>

33:16 <02856> Mtxy <04561> Mrombw <0582> Mysna <0241> Nza <01540> hlgy <0227> za(33:16)

33:16 tote <5119> anakaluptei <343> noun <3563> anyrwpwn <444> en <1722> eidesin <1491> fobou <5401> toioutoiv <5108> autouv <846> exefobhsen <1629>

33:17 <03680> hoky <01397> rbgm <01466> hwgw <04639> hvem <0120> Mda <05493> ryohl(33:17)

33:17 apostreqai <654> anyrwpon <444> ex <1537> adikiav <93> to <3588> de <1161> swma <4983> autou <846> apo <575> ptwmatov <4430> errusato

33:18 <07973> xlsb <05674> rbem <02416> wtyxw <07845> txs <04480> ynm <05315> wspn <02820> Kvxy(33:18)

33:18 efeisato <5339> de <1161> thv <3588> quchv <5590> autou <846> apo <575> yanatou <2288> kai <2532> mh <3165> pesein <4098> auton <846> en <1722> polemw <4171>

33:19 <0386> Nta <06106> wymue <07379> *bwrw {byrw} <04904> wbksm <05921> le <04341> bwakmb <03198> xkwhw(33:19)

33:19 palin <3825> de <1161> hlegxen <1651> auton <846> en <1722> malakia <3119> epi <1909> koithv <2845> kai <2532> plhyov <4128> ostwn <3747> autou <846> enarkhsen

33:20 <08378> hwat <03978> lkam <05315> wspnw <03899> Mxl <02416> wtyx <02092> wtmhzw(33:20)

33:20 pan <3956> de <1161> brwton sitou <4621> ou <3364> mh <3165> dunhtai <1410> prosdexasyai <4327> kai <2532> h <3588> quch <5590> autou <846> brwsin <1035> epiyumhsei <1937>

33:21 <07200> war <03808> al <06106> wytwmue <08205> *wpsw {ypsw} <07210> yarm <01320> wrvb <03615> lky(33:21)

33:21 ewv <2193> an <302> sapwsin <4595> autou <846> ai <3588> sarkev <4561> kai <2532> apodeixh ta <3588> osta <3747> autou <846> kena <2756>

33:22 <04191> Mytmml <02416> wtyxw <05315> wspn <07845> txsl <07126> brqtw(33:22)

33:22 hggisen <1448> de <1161> eiv <1519> yanaton <2288> h <3588> quch <5590> autou <846> h <3588> de <1161> zwh <2222> autou <846> en <1722> adh <86>

33:23 <03476> wrsy <0120> Mdal <05046> dyghl <0505> Pla <04480> ynm <0259> dxa <03887> Uylm <04397> Kalm <05921> wyle <03426> sy <0518> Ma(33:23)

33:23 ean <1437> wsin <1510> cilioi <5507> aggeloi <32> yanathforoi <2287> eiv <1519> autwn <846> ou <3364> mh <3165> trwsh auton <846> ean <1437> nohsh <3539> th <3588> kardia <2588> epistrafhnai <1994> epi <1909> kurion <2962> anaggeilh <312> de <1161> anyrwpw <444> thn <3588> eautou <1438> memqin thn <3588> de <1161> anoian autou <846> deixh <1166>

33:24 <03724> rpk <04672> ytaum <07845> txs <03381> tdrm <06308> whedp <0559> rmayw <02603> wnnxyw(33:24)

33:24 anyexetai tou <3588> mh <3165> pesein <4098> auton <846> eiv <1519> yanaton <2288> ananewsei <365> de <1161> autou <846> to <3588> swma <4983> wsper <3746> aloifhn epi <1909> toicou <5109> ta <3588> de <1161> osta <3747> autou <846> emplhsei muelou <3452>

33:25 <05934> wymwle <03117> ymyl <07725> bwsy <05290> renm <01320> wrvb <07375> spjr(33:25)

33:25 apalunei de <1161> autou <846> tav <3588> sarkav <4561> wsper <3746> nhpiou <3516> apokatasthsei <600> de <1161> auton <846> andrwyenta en <1722> anyrwpoiv <444>

33:26 <06666> wtqdu <0582> swnal <07725> bsyw <08643> hewrtb <06440> wynp <07200> aryw <07521> whuryw <0433> hwla <0413> la <06279> rtey(33:26)

33:26 euxamenov <2172> de <1161> prov <4314> kurion <2962> kai <2532> dekta <1184> autw <846> estai <1510> eiseleusetai <1525> de <1161> proswpw <4383> kayarw <2513> sun <4862> exhgoria apodwsei <591> de <1161> anyrwpoiv <444> dikaiosunhn <1343>

33:27 <0> yl <07737> hws <03808> alw <05753> ytyweh <03477> rsyw <02398> ytajx <0559> rmayw <0582> Mysna <05921> le <07789> rsy(33:27)

33:27 eita <1534> tote <5119> apomemqetai anyrwpov <444> autov <846> eautw <1438> legwn <3004> oia <3634> suneteloun <4931> kai <2532> ouk <3364> axia <514> htasen me <1473> wn <3739> hmarton <264>

33:28 <07200> hart <0216> rwab <02416> *wtyxw {ytyxw} <07845> txsb <05674> rbem <05315> *wspn {yspn} <06299> hdp(33:28)

33:28 swson <4982> quchn <5590> mou <1473> tou <3588> mh <3165> elyein <2064> eiv <1519> diafyoran <1312> kai <2532> h <3588> zwh <2222> mou <1473> fwv <5457> oqetai <3708>

33:29 <01397> rbg <05973> Me <07969> swls <06471> Mymep <0410> la <06466> lepy <0428> hla <03605> lk <02005> Nh(33:29)

33:29 idou <2400> panta <3956> tauta <3778> ergatai <2038> o <3588> iscurov <2478> odouv <3598> treiv <5140> meta <3326> androv <435>

33:30 <02416> Myyxh <0216> rwab <0215> rwal <07845> txs <04480> ynm <05315> wspn <07725> byshl(33:30)

33:30 all <235> errusato thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ek <1537> yanatou <2288> ina <2443> h <3588> zwh <2222> mou <1473> en <1722> fwti <5457> ainh <134> auton <846>

33:31 <01696> rbda <0595> yknaw <02790> srxh <0> yl <08085> ems <0347> bwya <07181> bsqh(33:31)

33:31 enwtizou <1801> iwb <2492> kai <2532> akoue <191> mou <1473> kwfeuson kai <2532> egw <1473> eimi <1510> lalhsw <2980>

33:32 <06663> Kqdu <02654> ytupx <03588> yk <01696> rbd <07725> ynbysh <04405> Nylm <03426> sy <0518> Ma(33:32)

33:32 ei <1487> eisin <1510> logoi <3056> apokriyhti moi <1473> lalhson <2980> yelw <2309> gar <1063> dikaiwyhnai <1344> se <4771>

33:33 o <02451> hmkx <0502> Kplaaw <02790> srxh <0> yl <08085> ems <0859> hta <0369> Nya <0518> Ma(33:33)

33:33 ei <1487> mh <3165> su <4771> akouson <191> mou <1473> kwfeuson kai <2532> didaxw <1321> se <4771> sofian <4678>TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA