TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

2 Samuel 16:15--17:14

16:15 <0854> wta <0302> lptyxaw <03389> Mlswry <0935> wab <03478> larvy <0376> sya <05971> Meh <03605> lkw <053> Mwlsbaw(16:15)

16:15 kai <2532> abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> eishlyon <1525> eiv <1519> ierousalhm <2419> kai <2532> acitofel met <3326> autou <846>

16:16 <04428> Klmh <02421> yxy <04428> Klmh <02421> yxy <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <01732> dwd <07463> her <0757> ykrah <02365> yswx <0935> ab <0834> rsak <01961> yhyw(16:16)

16:16 kai <2532> egenhyh <1096> hnika <2259> hlyen <2064> cousi o <3588> arci etairov <2083> dauid prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm zhtw <2198> o <3588> basileuv <935>

16:17 <07453> Ker <0854> ta <01980> tklh <03808> al <04100> hml <07453> Ker <0854> ta <02617> Kdox <02088> hz <02365> yswx <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:17)

16:17 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> cousi touto <3778> to <3588> eleov <1656> sou <4771> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771> ina <2443> ti <5100> ouk <3364> aphlyev <565> meta <3326> tou <3588> etairou <2083> sou <4771>

16:18 <03427> bsa <0854> wtaw <01961> hyha <03808> *wl {al} <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <02088> hzh <05971> Mehw <03068> hwhy <0977> rxb <0834> rsa <03588> yk <03808> al <053> Mlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(16:18)

16:18 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouci <3364> alla <235> katopisyen ou <3739> exelexato kuriov <2962> kai <2532> o <3588> laov <2992> outov <3778> kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> autw <846> esomai <1510> kai <2532> met <3326> autou <846> kayhsomai <2524>

16:19 P <06440> Kynpl <01961> hyha <03651> Nk <01> Kyba <06440> ynpl <05647> ytdbe <0834> rsak <01121> wnb <06440> ynpl <03808> awlh <05647> dbea <0589> yna <04310> yml <08145> tynshw(16:19)

16:19 kai <2532> to <3588> deuteron <1208> tini <5100> egw <1473> douleusw <1398> ouci <3364> enwpion <1799> tou <3588> uiou <5207> autou <846> kayaper <2509> edouleusa <1398> enwpion <1799> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> outwv <3778> esomai <1510> enwpion <1799> sou <4771>

16:20 <06213> hven <04100> hm <06098> hue <0> Mkl <03051> wbh <0302> lptyxa <0413> la <053> Mwlsba <0559> rmayw(16:20)

16:20 kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> acitofel ferete <5342> eautoiv <1438> boulhn <1012> ti <5100> poihswmen <4160>

16:21 <0854> Kta <0834> rsa <03605> lk <03027> ydy <02388> wqzxw <01> Kyba <0854> ta <0887> tsabn <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <08085> emsw <01004> tybh <08104> rwmsl <03240> xynh <0834> rsa <01> Kyba <06370> ysglp <0413> la <0935> awb <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(16:21)

16:21 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm eiselye <1525> prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> sou <4771> av <3739> katelipen <2641> fulassein <5442> ton <3588> oikon <3624> autou <846> kai <2532> akousetai <191> pav <3956> israhl <2474> oti <3754> kathscunav <2617> ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> eniscusousin <1765> ai <3588> ceirev <5495> pantwn <3956> twn <3588> meta <3326> sou <4771>

16:22 <03478> larvy <03605> lk <05869> ynyel <01> wyba <06370> ysglp <0413> la <053> Mwlsba <0935> abyw <01406> ggh <05921> le <0168> lhah <053> Mwlsbal <05186> wjyw(16:22)

16:22 kai <2532> ephxan <4078> thn <3588> skhnhn <4633> tw <3588> abessalwm epi <1909> to <3588> dwma <1390> kai <2532> eishlyen <1525> abessalwm prov <4314> tav <3588> pallakav tou <3588> patrov <3962> autou <846> kat <2596> ofyalmouv <3788> pantov <3956> israhl <2474>

16:23 o <053> Mlsbal <01571> Mg <01732> dwdl <01571> Mg <0302> lptyxa <06098> tue <03605> lk <03651> Nk <0430> Myhlah <01697> rbdb*sya {zz} <07592> lasy <0834> rsak <01992> Mhh <03117> Mymyb <03289> Uey <0834> rsa <0302> lptyxa <06098> tuew(16:23)

16:23 kai <2532> h <3588> boulh <1012> acitofel hn <3739> ebouleusato <1011> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> taiv <3588> prwtaiv <4413> on <3739> tropon <5158> eperwthsh en <1722> logw <3056> tou <3588> yeou <2316> outwv <3778> pasa <3956> h <3588> boulh <1012> tou <3588> acitofel kai <2532> ge <1065> tw <3588> dauid kai <2532> ge <1065> tw <3588> abessalwm

17:1 <03915> hlylh <01732> dwd <0310> yrxa <07291> hpdraw <06965> hmwqaw <0376> sya <0505> Pla <06240> rve <08147> Myns <04994> an <0977> hrxba <053> Mlsba <0413> la <0302> lptyxa <0559> rmayw(17:1)

17:1 kai <2532> eipen acitofel prov <4314> abessalwm epilexw dh <1161> emautw <1683> dwdeka <1427> ciliadav <5505> andrwn <435> kai <2532> anasthsomai <450> kai <2532> katadiwxw <2614> opisw <3694> dauid thn <3588> nukta <3571>

17:2 <0905> wdbl <04428> Klmh <0853> ta <05221> ytykhw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lk <05127> onw <0853> wta <02729> ytdrxhw <03027> Mydy <07504> hprw <03023> egy <01931> awhw <05921> wyle <0935> awbaw(17:2)

17:2 kai <2532> epeleusomai ep <1909> auton <846> kai <2532> autov <846> kopiwn <2872> kai <2532> eklelumenov <1590> cersin <5495> kai <2532> eksthsw <1839> auton <846> kai <2532> feuxetai <5343> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> pataxw <3960> ton <3588> basilea <935> monwtaton <3441>

17:3 <07965> Mwls <01961> hyhy <05971> Meh <03605> lk <01245> sqbm <0859> hta <0834> rsa <0376> syah <03605> lkh <07725> bwsk <0413> Kyla <05971> Meh <03605> lk <07725> hbysaw(17:3)

17:3 kai <2532> epistreqw <1994> panta <3956> ton <3588> laon <2992> prov <4314> se <4771> on <3739> tropon <5158> epistrefei <1994> h <3588> numfh <3565> prov <4314> ton <3588> andra <435> authv <846> plhn <4133> quchn <5590> enov <1519> androv <435> su <4771> zhteiv <2212> kai <2532> panti <3956> tw <3588> law <2992> estai <1510> eirhnh <1515>

17:4 o <03478> larvy <02205> ynqz <03605> lk <05869> ynyebw <053> Mlsba <05869> ynyeb <01697> rbdh <03474> rsyyw(17:4)

17:4 kai <2532> euyhv o <3588> logov <3056> en <1722> ofyalmoiv <3788> abessalwm kai <2532> en <1722> ofyalmoiv <3788> pantwn <3956> twn <3588> presbuterwn <4245> israhl <2474>

17:5 <01931> awh <01571> Mg <06310> wypb <04100> hm <08085> hemsnw <0757> ykrah <02365> yswxl <01571> Mg <04994> an <07121> arq <053> Mwlsba <0559> rmayw(17:5)

17:5 kai <2532> eipen abessalwm kalesate <2564> dh <1161> kai <2532> ge <1065> ton <3588> cousi ton <3588> araci kai <2532> akouswmen <191> ti <5100> en <1722> tw <3588> stomati <4750> autou <846> kai <2532> ge <1065> autou <846>

17:6 o <01696> rbd <0859> hta <0369> Nya <0518> Ma <01697> wrbd <0853> ta <06213> hvenh <0302> lptyxa <01696> rbd <02088> hzh <01697> rbdk <0559> rmal <0413> wyla <053> Mwlsba <0559> rmayw <053> Mwlsba <0413> la <02365> yswx <0935> abyw(17:6)

17:6 kai <2532> eishlyen <1525> cousi prov <4314> abessalwm kai <2532> eipen abessalwm prov <4314> auton <846> legwn <3004> kata <2596> to <3588> rhma <4487> touto <3778> elalhsen <2980> acitofel ei <1487> poihsomen <4160> kata <2596> ton <3588> logon <3056> autou <846> ei <1487> de <1161> mh <3165> su <4771> lalhson <2980>

17:7 <02063> tazh <06471> Mepb <0302> lptyxa <03289> Uey <0834> rsa <06098> hueh <02896> hbwj <03808> al <053> Mwlsba <0413> la <02365> yswx <0559> rmayw(17:7)

17:7 kai <2532> eipen cousi prov <4314> abessalwm ouk <3364> agayh <18> auth <3778> h <3588> boulh <1012> hn <3739> ebouleusato <1011> acitofel to <3588> apax <530> touto <3778>

17:8 <05971> Meh <0854> ta <03885> Nyly <03808> alw <04421> hmxlm <0376> sya <01> Kybaw <07704> hdvb <07909> lwks <01677> bdk <01992> hmh <05315> spn <04751> yrmw <01992> hmh <01368> Myrbg <03588> yk <0376> wysna <0853> taw <01> Kyba <0853> ta <03045> tedy <0859> hta <02365> yswx <0559> rmayw(17:8)

17:8 kai <2532> eipen cousi su <4771> oidav ton <3588> patera <3962> sou <4771> kai <2532> touv <3588> andrav <435> autou <846> oti <3754> dunatoi <1415> eisin <1510> sfodra <4970> kai <2532> katapikroi th <3588> quch <5590> autwn <846> wv <3739> arkov hteknwmenh en <1722> agrw <68> kai <2532> wv <3739> uv <5300> traceia <5138> en <1722> tw <3588> pediw kai <2532> o <3588> pathr <3962> sou <4771> anhr <435> polemisthv kai <2532> ou <3364> mh <3165> katalush <2647> ton <3588> laon <2992>

17:9 <053> Mlsba <0310> yrxa <0834> rsa <05971> Meb <04046> hpgm <01961> htyh <0559> rmaw <08085> emsh <08085> emsw <08462> hlxtb <0> Mhb <05307> lpnk <01961> hyhw <04725> tmwqmh <0259> dxab <0176> wa <06354> Mytxph <0259> txab <02244> abxn <01931> awh <06258> hte <02009> hnh(17:9)

17:9 idou <2400> gar <1063> autov <846> nun <3568> kekruptai <2928> en <1722> eni <1519> twn <3588> bounwn <1015> h <2228> en <1722> eni <1519> twn <3588> topwn <5117> kai <2532> estai <1510> en <1722> tw <3588> epipesein <1968> autoiv <846> en <1722> arch <746> kai <2532> akoush <191> o <3588> akouwn <191> kai <2532> eiph egenhyh <1096> yrausiv en <1722> tw <3588> law <2992> tw <3588> opisw <3694> abessalwm

17:10 <0854> wta <0834> rsa <02428> lyx <01121> ynbw <01> Kyba <01368> rwbg <03588> yk <03478> larvy <03605> lk <03045> edy <03588> yk <04549> omy <04549> omh <0738> hyrah <03820> blk <03820> wbl <0834> rsa <02428> lyx <01121> Nb <01571> Mg <01931> awhw(17:10)

17:10 kai <2532> ge <1065> autov <846> uiov <5207> dunamewv <1411> ou <3739> h <3588> kardia <2588> kaywv <2531> h <3588> kardia <2588> tou <3588> leontov <3023> thkomenh <5080> takhsetai <5080> oti <3754> oiden pav <3956> israhl <2474> oti <3754> dunatov <1415> o <3588> pathr <3962> sou <4771> kai <2532> uioi <5207> dunamewv <1411> oi <3588> met <3326> autou <846>

17:11 <07128> brqb <01980> Myklh <06440> Kynpw <07230> brl <03220> Myh <05921> le <0834> rsa <02344> lwxk <0884> ebs <0> rab <05704> dew <01835> Ndm <03478> larvy <03605> lk <05921> Kyle <0622> Poay <0622> Poah <03289> ytuey <03588> yk(17:11)

17:11 oti <3754> outwv <3778> sumbouleuwn <4823> egw <1473> sunebouleusa <4823> kai <2532> sunagomenov <4863> sunacyhsetai <4863> epi <1909> se <4771> pav <3956> israhl <2474> apo <575> dan kai <2532> ewv <2193> bhrsabee wv <3739> h <3588> ammov <285> h <3588> epi <1909> thv <3588> yalasshv <2281> eiv <1519> plhyov <4128> kai <2532> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> poreuomenon <4198> en <1722> mesw <3319> autwn <846>

17:12 <0259> dxa <01571> Mg <0854> wta <0834> rsa <0582> Mysnah <03605> lkbw <0> wb <03498> rtwn <03808> alw <0127> hmdah <05921> le <02919> ljh <05307> lpy <0834> rsak <05921> wyle <05117> wnxnw <08033> Ms <04672> aumn <0834> rsa <04725> tmwqmh <0259> *dxab {txab} <0413> wyla <0935> wnabw(17:12)

17:12 kai <2532> hxomen <1854> prov <4314> auton <846> eiv <1519> ena <1519> twn <3588> topwn <5117> ou <3739> ean <1437> eurwmen <2147> auton <846> ekei <1563> kai <2532> parembaloumen ep <1909> auton <846> wv <3739> piptei <4098> h <3588> drosov epi <1909> thn <3588> ghn <1065> kai <2532> ouc <3364> upoleiqomeya <5275> en <1722> autw <846> kai <2532> toiv <3588> andrasin <435> toiv <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> ge <1065> ena <1519>

17:13 P <06872> rwru <01571> Mg <08033> Ms <04672> aumn <03808> al <0834> rsa <05704> de <05158> lxnh <05704> de <0853> wta <05498> wnbxow <02256> Mylbx <01931> ayhh <05892> ryeh <0413> la <03478> larvy <03605> lk <05375> wayvhw <0622> Poay <05892> rye <0413> la <0518> Maw(17:13)

17:13 kai <2532> ean <1437> eiv <1519> polin <4172> sunacyh <4863> kai <2532> lhmqetai <2983> pav <3956> israhl <2474> prov <4314> thn <3588> polin <4172> ekeinhn <1565> scoinia <4979> kai <2532> suroumen <4951> authn <846> ewv <2193> eiv <1519> ton <3588> ceimarroun opwv <3704> mh <3165> kataleifyh <2641> ekei <1563> mhde <3366> liyov <3037>

17:14 o <07451> herh <0853> ta <053> Mwlsba <0413> la <03068> hwhy <0935> aybh <05668> rwbebl <02896> hbwjh <0302> lptyxa <06098> tue <0853> ta <06565> rphl <06680> hwu <03068> hwhyw <0302> lptyxa <06098> tuem <0757> ykrah <02365> yswx <06098> tue <02896> hbwj <03478> larvy <0376> sya <03605> lkw <053> Mwlsba <0559> rmayw(17:14)

17:14 kai <2532> eipen abessalwm kai <2532> pav <3956> anhr <435> israhl <2474> agayh <18> h <3588> boulh <1012> cousi tou <3588> araci uper <5228> thn <3588> boulhn <1012> acitofel kai <2532> kuriov <2962> eneteilato diaskedasai thn <3588> boulhn <1012> acitofel thn <3588> agayhn <18> opwv <3704> an <302> epagagh kuriov <2962> epi <1909> abessalwm ta <3588> kaka <2556> panta <3956>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA