TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Alkitab Kuno ITL - draft BaDeNo

Ulangan 7

7:1 <04480> Kmm <06099> Mymwuew <07227> Mybr <01471> Mywg <07651> hebs <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <03669> ynenkhw <0567> yrmahw <01622> ysgrghw <02850> ytxh <06440> Kynpm <07227> Mybr <01471> Mywg <05394> lsnw <03423> htsrl <08033> hms <0935> ab <0859> hta <0834> rsa <0776> Urah <0413> la <0430> Kyhla <03068> hwhy <0935> Kayby <03588> yk(7:1)

7:1 ean <1437> de <1161> eisagagh <1521> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> eiv <1519> hn <3739> eisporeuh <1531> ekei <1563> klhronomhsai <2816> kai <2532> exarei <1808> eynh <1484> megala <3173> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> ton <3588> cettaion kai <2532> gergesaion kai <2532> amorraion kai <2532> cananaion kai <2532> ferezaion kai <2532> euaion kai <2532> iebousaion epta <2033> eynh <1484> polla <4183> kai <2532> iscurotera <2478> umwn <4771>

7:2 <02603> Mnxt <03808> alw <01285> tyrb <0> Mhl <03772> trkt <03808> al <0853> Mta <02763> Myrxt <02763> Mrxh <05221> Mtykhw <06440> Kynpl <0430> Kyhla <03068> hwhy <05414> Mntnw(7:2)

7:2 kai <2532> paradwsei <3860> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> pataxeiv <3960> autouv <846> afanismw <854> afanieiv autouv <846> ou <3364> diayhsh prov <4314> autouv <846> diayhkhn <1242> oude <3761> mh <3165> elehshte <1653> autouv <846>

7:3 <01121> Knbl <03947> xqt <03808> al <01323> wtbw <01121> wnbl <05414> Ntt <03808> al <01323> Ktb <0> Mb <02859> Ntxtt <03808> alw(7:3)

7:3 oude <3761> mh <3165> gambreushte prov <4314> autouv <846> thn <3588> yugatera <2364> sou <4771> ou <3364> dwseiv <1325> tw <3588> uiw <5207> autou <846> kai <2532> thn <3588> yugatera <2364> autou <846> ou <3364> lhmqh <2983> tw <3588> uiw <5207> sou <4771>

7:4 <04118> rhm <08045> Kdymshw <0> Mkb <03068> hwhy <0639> Pa <02734> hrxw <0312> Myrxa <0430> Myhla <05647> wdbew <0310> yrxam <01121> Knb <0853> ta <05493> ryoy <03588> yk(7:4)

7:4 aposthsei gar <1063> ton <3588> uion <5207> sou <4771> ap <575> emou <1473> kai <2532> latreusei <3000> yeoiv <2316> eteroiv <2087> kai <2532> orgisyhsetai <3710> yumw <2372> kuriov <2962> eiv <1519> umav <4771> kai <2532> exoleyreusei se <4771> to <3588> tacov <5034>

7:5 <0784> sab <08313> Nwprvt <06456> Mhylyopw <01438> Nwedgt <0842> Mhrysaw <07665> wrbst <04676> Mtbumw <05422> wutt <04196> Mhytxbzm <01992> Mhl <06213> wvet <03541> hk <0518> Ma <03588> yk(7:5)

7:5 all <235> outwv <3778> poihsete <4160> autoiv <846> touv <3588> bwmouv <1041> autwn <846> kayeleite <2507> kai <2532> tav <3588> sthlav autwn <846> suntriqete <4937> kai <2532> ta <3588> alsh autwn <846> ekkoqete <1581> kai <2532> ta <3588> glupta twn <3588> yewn <2316> autwn <846> katakausete <2618> puri <4442>

7:6 o <0127> hmdah <06440> ynp <05921> le <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lkm <05459> hlgo <05971> Mel <0> wl <01961> twyhl <0430> Kyhla <03068> hwhy <0977> rxb <0> Kb <0430> Kyhla <03068> hwhyl <0859> hta <06918> swdq <05971> Me <03588> yk(7:6)

7:6 oti <3754> laov <2992> agiov <40> ei <1510> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> kai <2532> se <4771> proeilato kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> einai <1510> se <4771> autw <846> laon <2992> periousion <4041> para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> osa <3745> epi <1909> proswpou <4383> thv <3588> ghv <1065>

7:7 <05971> Mymeh <03605> lkm <04592> jemh <0859> Mta <03588> yk <0> Mkb <0977> rxbyw <0> Mkb <03068> hwhy <02836> qsx <05971> Mymeh <03605> lkm <07230> Mkbrm <03808> al(7:7)

7:7 ouc <3364> oti <3754> poluplhyeite para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> proeilato kuriov <2962> umav <4771> kai <2532> exelexato umav <4771> umeiv <4771> gar <1063> este <1510> oligostoi para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484>

7:8 <04714> Myrum <04428> Klm <06547> herp <03027> dym <05650> Mydbe <01004> tybm <06299> Kdpyw <02389> hqzx <03027> dyb <0853> Mkta <03068> hwhy <03318> ayuwh <01> Mkytbal <07650> ebsn <0834> rsa <07621> hebsh <0853> ta <08104> wrmsmw <0853> Mkta <03068> hwhy <0160> tbham <03588> yk(7:8)

7:8 alla <235> para <3844> to <3588> agapan <25> kurion <2962> umav <4771> kai <2532> diathrwn <1301> ton <3588> orkon <3727> on <3739> wmosen toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771> exhgagen <1806> kuriov <2962> umav <4771> en <1722> ceiri <5495> krataia <2900> kai <2532> en <1722> bracioni <1023> uqhlw <5308> kai <2532> elutrwsato <3084> ex <1537> oikou <3624> douleiav <1397> ek <1537> ceirov <5495> faraw <5328> basilewv <935> aiguptou <125>

7:9 <01755> rwd <0505> Plal <04687> *wytwum {wtwum} <08104> yrmslw <0157> wybhal <02617> doxhw <01285> tyrbh <08104> rms <0539> Nmanh <0410> lah <0430> Myhlah <01931> awh <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk <03045> tedyw(7:9)

7:9 kai <2532> gnwsh <1097> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> outov <3778> yeov <2316> yeov <2316> pistov <4103> o <3588> fulasswn <5442> diayhkhn <1242> kai <2532> eleov <1656> toiv <3588> agapwsin <25> auton <846> kai <2532> toiv <3588> fulassousin <5442> tav <3588> entolav <1785> autou <846> eiv <1519> ciliav <5507> geneav <1074>

7:10 <0> wl <07999> Mlsy <06440> wynp <0413> la <08130> wanvl <0309> rxay <03808> al <06> wdybahl <06440> wynp <0413> la <08130> wyanvl <07999> Mlsmw(7:10)

7:10 kai <2532> apodidouv <591> toiv <3588> misousin <3404> kata <2596> proswpon <4383> exoleyreusai autouv <846> kai <2532> ouci <3364> bradunei <1019> toiv <3588> misousin <3404> kata <2596> proswpon <4383> apodwsei <591> autoiv <846>

7:11 P <06213> Mtwvel <03117> Mwyh <06680> Kwum <0595> ykna <0834> rsa <04941> Myjpsmh <0853> taw <02706> Myqxh <0853> taw <04687> hwumh <0853> ta <08104> trmsw(7:11)

7:11 kai <2532> fulaxh <5442> tav <3588> entolav <1785> kai <2532> ta <3588> dikaiwmata <1345> kai <2532> ta <3588> krimata <2917> tauta <3778> osa <3745> egw <1473> entellomai <1781> soi <4771> shmeron <4594> poiein <4160>

7:12 <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsa <02617> doxh <0853> taw <01285> tyrbh <0853> ta <0> Kl <0430> Kyhla <03068> hwhy <08104> rmsw <0853> Mta <06213> Mtyvew <08104> Mtrmsw <0428> hlah <04941> Myjpsmh <0853> ta <08085> Nwemst <06118> bqe <01961> hyhw(7:12)

7:12 kai <2532> estai <1510> hnika <2259> an <302> akoushte <191> panta <3956> ta <3588> dikaiwmata <1345> tauta <3778> kai <2532> fulaxhte <5442> kai <2532> poihshte <4160> auta <846> kai <2532> diafulaxei <1314> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> soi <4771> thn <3588> diayhkhn <1242> kai <2532> to <3588> eleov <1656> o <3739> wmosen toiv <3588> patrasin <3962> umwn <4771>

7:13 <0> Kl <05414> ttl <01> Kytbal <07650> ebsn <0834> rsa <0127> hmdah <05921> le <06629> Knau <06251> trtsew <0504> Kypla <07698> rgs <03323> Krhuyw <08492> Ksrytw <01715> Kngd <0127> Ktmda <06529> yrpw <0990> Knjb <06529> yrp <01288> Krbw <07235> Kbrhw <01288> Kkrbw <0157> Kbhaw(7:13)

7:13 kai <2532> agaphsei <25> se <4771> kai <2532> euloghsei <2127> se <4771> kai <2532> plhyunei <4129> se <4771> kai <2532> euloghsei <2127> ta <3588> ekgona thv <3588> koiliav <2836> sou <4771> kai <2532> ton <3588> karpon <2590> thv <3588> ghv <1065> sou <4771> ton <3588> siton <4621> sou <4771> kai <2532> ton <3588> oinon <3631> sou <4771> kai <2532> to <3588> elaion <1637> sou <4771> ta <3588> boukolia twn <3588> bown <1016> sou <4771> kai <2532> ta <3588> poimnia <4168> twn <3588> probatwn <4263> sou <4771> epi <1909> thv <3588> ghv <1065> hv <3739> wmosen kuriov <2962> toiv <3588> patrasin <3962> sou <4771> dounai <1325> soi <4771>

7:14 <0929> Ktmhbbw <06135> hrqew <06135> rqe <0> Kb <01961> hyhy <03808> al <05971> Mymeh <03605> lkm <01961> hyht <01288> Kwrb(7:14)

7:14 euloghtov <2128> esh <1510> para <3844> panta <3956> ta <3588> eynh <1484> ouk <3364> estai <1510> en <1722> umin <4771> agonov oude <3761> steira kai <2532> en <1722> toiv <3588> kthnesin <2934> sou <4771>

7:15 <08130> Kyanv <03605> lkb <05414> Mntnw <0> Kb <07760> Mmyvy <03808> al <03045> tedy <0834> rsa <07451> Myerh <04714> Myrum <04064> ywdm <03605> lkw <02483> ylx <03605> lk <04480> Kmm <03068> hwhy <05493> ryohw(7:15)

7:15 kai <2532> perielei <4014> kuriov <2962> apo <575> sou <4771> pasan <3956> malakian <3119> kai <2532> pasav <3956> nosouv <3554> aiguptou <125> tav <3588> ponhrav <4190> av <3739> ewrakav <3708> kai <2532> osa <3745> egnwv <1097> ouk <3364> epiyhsei <2007> epi <1909> se <4771> kai <2532> epiyhsei <2007> auta <846> epi <1909> pantav <3956> touv <3588> misountav <3404> se <4771>

7:16 o <0> Kl <01931> awh <04170> sqwm <03588> yk <0430> Mhyhla <0853> ta <05647> dbet <03808> alw <05921> Mhyle <05869> Knye <02347> oxt <03808> al <0> Kl <05414> Ntn <0430> Kyhla <03068> hwhy <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lk <0853> ta <0398> tlkaw(7:16)

7:16 kai <2532> fagh <2068> panta <3956> ta <3588> skula <4661> twn <3588> eynwn <1484> a <3739> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> didwsin <1325> soi <4771> ou <3364> feisetai <5339> o <3588> ofyalmov <3788> sou <4771> ep <1909> autoiv <846> kai <2532> ou <3364> latreuseiv <3000> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846> oti <3754> skwlon touto <3778> estin <1510> soi <4771>

7:17 <03423> Msyrwhl <03201> lkwa <0349> hkya <04480> ynmm <0428> hlah <01471> Mywgh <07227> Mybr <03824> Kbblb <0559> rmat <03588> yk(7:17)

7:17 ean <1437> de <1161> leghv <3004> en <1722> th <3588> dianoia <1271> sou <4771> oti <3754> polu <4183> to <3588> eynov <1484> touto <3778> h <2228> egw <1473> pwv <4459> dunhsomai <1410> exoleyreusai autouv <846>

7:18 <04714> Myrum <03605> lklw <06547> herpl <0430> Kyhla <03068> hwhy <06213> hve <0834> rsa <0853> ta <02142> rkzt <02142> rkz <01992> Mhm <03372> aryt <03808> al(7:18)

7:18 ou <3364> fobhyhsh <5399> autouv <846> mneia <3417> mnhsyhsh <3403> osa <3745> epoihsen <4160> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> tw <3588> faraw <5328> kai <2532> pasi <3956> toiv <3588> aiguptioiv <124>

7:19 <06440> Mhynpm <03373> ary <0859> hta <0834> rsa <05971> Mymeh <03605> lkl <0430> Kyhla <03068> hwhy <06213> hvey <03651> Nk <0430> Kyhla <03068> hwhy <03318> Kauwh <0834> rsa <05186> hywjnh <02220> erzhw <02389> hqzxh <03027> dyhw <04159> Mytpmhw <0226> ttahw <05869> Kynye <07200> war <0834> rsa <01419> tldgh <04531> tomh(7:19)

7:19 touv <3588> peirasmouv <3986> touv <3588> megalouv <3173> ouv <3739> eidosan <3708> oi <3588> ofyalmoi <3788> sou <4771> ta <3588> shmeia <4592> kai <2532> ta <3588> terata <5059> ta <3588> megala <3173> ekeina <1565> thn <3588> ceira <5495> thn <3588> krataian <2900> kai <2532> ton <3588> braciona <1023> ton <3588> uqhlon <5308> wv <3739> exhgagen <1806> se <4771> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> outwv <3778> poihsei <4160> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> hmwn <1473> pasin <3956> toiv <3588> eynesin <1484> ouv <3739> su <4771> fobh <5399> apo <575> proswpou <4383> autwn <846>

7:20 <06440> Kynpm <05641> Myrtonhw <07604> Myrasnh <06> dba <05704> de <0> Mb <0430> Kyhla <03068> hwhy <07971> xlsy <06880> heruh <0853> ta <01571> Mgw(7:20)

7:20 kai <2532> tav <3588> sfhkiav apostelei <649> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eiv <1519> autouv <846> ewv <2193> an <302> ektribwsin oi <3588> kataleleimmenoi <2641> kai <2532> oi <3588> kekrummenoi <2928> apo <575> sou <4771>

7:21 <03372> arwnw <01419> lwdg <0410> la <07130> Kbrqb <0430> Kyhla <03068> hwhy <03588> yk <06440> Mhynpm <06206> Uret <03808> al(7:21)

7:21 ou <3364> trwyhsh apo <575> proswpou <4383> autwn <846> oti <3754> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> en <1722> soi <4771> yeov <2316> megav <3173> kai <2532> krataiov <2900>

7:22 <07704> hdvh <02416> tyx <05921> Kyle <07235> hbrt <06435> Np <04118> rhm <03615> Mtlk <03201> lkwt <03808> al <04592> jem <04592> jem <06440> Kynpm <0411> lah <01471> Mywgh <0853> ta <0430> Kyhla <03068> hwhy <05394> lsnw(7:22)

7:22 kai <2532> katanalwsei kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> ta <3588> eynh <1484> tauta <3778> apo <575> proswpou <4383> sou <4771> kata <2596> mikron <3398> mikron <3398> ou <3364> dunhsh <1410> exanalwsai autouv <846> to <3588> tacov <5034> ina <2443> mh <3165> genhtai <1096> h <3588> gh <1065> erhmov <2048> kai <2532> plhyunyh <4129> epi <1909> se <4771> ta <3588> yhria <2342> ta <3588> agria <66>

7:23 <08045> Mdmsh <05704> de <01419> hldg <04103> hmwhm <02000> Mmhw <06440> Kynpl <0430> Kyhla <03068> hwhy <05414> Mntnw(7:23)

7:23 kai <2532> paradwsei <3860> autouv <846> kuriov <2962> o <3588> yeov <2316> sou <4771> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> sou <4771> kai <2532> apolesei autouv <846> apwleia <684> megalh <3173> ewv <2193> an <302> exoleyreush autouv <846>

7:24 <0853> Mta <08045> Kdmsh <05704> de <06440> Kynpb <0376> sya <03320> buyty <03808> al <08064> Mymsh <08478> txtm <08034> Mms <0853> ta <06> tdbahw <03027> Kdyb <04428> Mhyklm <05414> Ntnw(7:24)

7:24 kai <2532> paradwsei <3860> touv <3588> basileiv <935> autwn <846> eiv <1519> tav <3588> ceirav <5495> umwn <4771> kai <2532> apoleitai to <3588> onoma <3686> autwn <846> ek <1537> tou <3588> topou <5117> ekeinou <1565> ouk <3364> antisthsetai oudeiv <3762> kata <2596> proswpon <4383> sou <4771> ewv <2193> an <302> exoleyreushv autouv <846>

7:25 <01931> awh <0430> Kyhla <03068> hwhy <08441> tbewt <03588> yk <0> wb <03369> sqwt <06435> Np <0> Kl <03947> txqlw <05921> Mhyle <02091> bhzw <03701> Pok <02530> dmxt <03808> al <0784> sab <08313> Nwprvt <0430> Mhyhla <06456> ylyop(7:25)

7:25 ta <3588> glupta twn <3588> yewn <2316> autwn <846> katakausete <2618> puri <4442> ouk <3364> epiyumhseiv <1937> argurion <694> oude <3761> crusion <5553> ap <575> autwn <846> kai <2532> ou <3364> lhmqh <2983> seautw <4572> mh <3165> ptaishv <4417> di <1223> auto <846> oti <3754> bdelugma <946> kuriw <2962> tw <3588> yew <2316> sou <4771> estin <1510>

7:26 P <01931> awh <02764> Mrx <03588> yk <08581> wnbett <08581> betw <08262> wnuqst <08262> Uqs <03644> whmk <02764> Mrx <01961> tyyhw <01004> Ktyb <0413> la <08441> hbewt <0935> aybt <03808> alw(7:26)

7:26 kai <2532> ouk <3364> eisoiseiv <1533> bdelugma <946> eiv <1519> ton <3588> oikon <3624> sou <4771> kai <2532> esh <1510> anayhma <331> wsper <3746> touto <3778> prosocyismati prosocyieiv <4360> kai <2532> bdelugmati <946> bdeluxh <948> oti <3754> anayhma <331> estin <1510>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA