TB NETBible YUN-IBR Diglot Ref. Silang Nama Judul Artikel Himne PEDIA MEDIA Gambar Audio Kuno ITL - draft BaDeNo

Mazmur 31

31:1 <06403> ynjlp <06666> Ktqdub <05769> Mlwel <0954> hswba <0408> la <02620> ytyox <03068> hwhy <0> Kb( (2) ) <01732> dwdl <04210> rwmzm <05329> xunml(31:1)

31:1 (30:1) eiv <1519> to <3588> telov <5056> qalmov <5568> tw <3588> dauid ekstasewv <1611> (30:2) epi <1909> soi <4771> kurie <2962> hlpisa <1679> mh <3165> kataiscunyeihn <2617> eiv <1519> ton <3588> aiwna <165> en <1722> th <3588> dikaiosunh <1343> sou <4771> rusai me <1473> kai <2532> exelou <1807> me <1473>

31:2 <03467> yneyswhl <04686> twdwum <01004> tybl <04581> zwem <06697> rwul <0> yl <01961> hyh <05337> ynlyuh <04120> hrhm <0241> Knza <0413> yla <05186> hjh<31:3> (31:2)

31:2 (30:3) klinon <2827> prov <4314> me <1473> to <3588> ouv <3775> sou <4771> tacunon tou <3588> exelesyai <1807> me <1473> genou <1096> moi <1473> eiv <1519> yeon <2316> uperaspisthn kai <2532> eiv <1519> oikon <3624> katafughv tou <3588> swsai <4982> me <1473>

31:3 <05095> ynlhntw <05148> ynxnt <08034> Kms <04616> Nemlw <0859> hta <04686> ytdwumw <05553> yelo <03588> yk<31:4> (31:3)

31:3 (30:4) oti <3754> krataiwma mou <1473> kai <2532> katafugh mou <1473> ei <1510> su <4771> kai <2532> eneken tou <3588> onomatov <3686> sou <4771> odhghseiv <3594> me <1473> kai <2532> diayreqeiv me <1473>

31:4 <04581> yzwem <0859> hta <03588> yk <0> yl <02934> wnmj <02098> wz <07568> tsrm <03318> ynayuwt<31:5> (31:4)

31:4 (30:5) exaxeiv <1806> me <1473> ek <1537> pagidov <3803> tauthv <3778> hv <3739> ekruqan <2928> moi <1473> oti <3754> su <4771> ei <1510> o <3588> uperaspisthv mou <1473>

31:5 <0571> tma <0410> la <03068> hwhy <0853> ytwa <06299> htydp <07307> yxwr <06485> dyqpa <03027> Kdyb<31:6> (31:5)

31:5 (30:6) eiv <1519> ceirav <5495> sou <4771> parayhsomai <3908> to <3588> pneuma <4151> mou <1473> elutrwsw <3084> me <1473> kurie <2962> o <3588> yeov <2316> thv <3588> alhyeiav <225>

31:6 <0982> ytxjb <03068> hwhy <0413> la <0589> ynaw <07723> aws <01892> ylbh <08104> Myrmsh <08130> ytanv<31:7> (31:6)

31:6 (30:7) emishsav <3404> touv <3588> diafulassontav <1314> mataiothtav <3153> dia <1223> kenhv <2756> egw <1473> de <1161> epi <1909> tw <3588> kuriw <2962> hlpisa <1679>

31:7 <05315> yspn <06869> twrub <03045> tedy <06040> yyne <0853> ta <07200> tyar <0834> rsa <02617> Kdoxb <08055> hxmvaw <01523> hlyga<31:8> (31:7)

31:7 (30:8) agalliasomai kai <2532> eufranyhsomai <2165> epi <1909> tw <3588> eleei <1656> sou <4771> oti <3754> epeidev thn <3588> tapeinwsin <5014> mou <1473> eswsav <4982> ek <1537> twn <3588> anagkwn thn <3588> quchn <5590> mou <1473>

31:8 <07272> ylgr <04800> bxrmb <05975> tdmeh <0341> bywa <03027> dyb <05462> yntrgoh <03808> alw<31:9> (31:8)

31:8 (30:9) kai <2532> ou <3364> sunekleisav <4788> me <1473> eiv <1519> ceirav <5495> ecyrou <2190> esthsav <2476> en <1722> eurucwrw <2149> touv <3588> podav <4228> mou <1473>

31:9 <0990> ynjbw <05315> yspn <05869> ynye <03708> oekb <06244> hsse <0> yl <06887> ru <03588> yk <03068> hwhy <02603> ynnx<31:10> (31:9)

31:9 (30:10) elehson <1653> me <1473> kurie <2962> oti <3754> ylibomai <2346> etaracyh <5015> en <1722> yumw <2372> o <3588> ofyalmov <3788> mou <1473> h <3588> quch <5590> mou <1473> kai <2532> h <3588> gasthr <1064> mou <1473>

31:10 <06244> wsse <06106> ymuew <03581> yxk <05771> ynweb <03782> lsk <0585> hxnab <08141> ytwnsw <02416> yyx <03015> Nwgyb <03615> wlk <03588> yk<31:11> (31:10)

31:10 (30:11) oti <3754> exelipen <1587> en <1722> odunh <3601> h <3588> zwh <2222> mou <1473> kai <2532> ta <3588> eth <2094> mou <1473> en <1722> stenagmoiv <4726> hsyenhsen <770> en <1722> ptwceia <4432> h <3588> iscuv <2479> mou <1473> kai <2532> ta <3588> osta <3747> mou <1473> etaracyhsan <5015>

31:11 <04480> ynmm <05074> wddn <02351> Uwxb <07200> yar <03045> yedyml <06343> dxpw <03966> dam <07934> ynkslw <02781> hprx <01961> ytyyh <06887> yrru <03605> lkm<31:12> (31:11)

31:11 (30:12) para <3844> pantav <3956> touv <3588> ecyrouv <2190> mou <1473> egenhyhn <1096> oneidov <3681> kai <2532> toiv <3588> geitosin <1069> mou <1473> sfodra <4970> kai <2532> fobov <5401> toiv <3588> gnwstoiv <1110> mou <1473> oi <3588> yewrountev <2334> me <1473> exw <1854> efugon <5343> ap <575> emou <1473>

31:12 <06> dba <03627> ylkk <01961> ytyyh <03820> blm <04191> tmk <07911> ytxksn<31:13> (31:12)

31:12 (30:13) epelhsyhn wsei <5616> nekrov <3498> apo <575> kardiav <2588> egenhyhn <1096> wsei <5616> skeuov <4632> apolwlov

31:13 <02161> wmmz <05315> yspn <03947> txql <05921> yle <03162> dxy <03245> Mdowhb <05439> bybom <04032> rwgm <07227> Mybr <01681> tbd <08085> ytems <03588> yk<31:14> (31:13)

31:13 (30:14) oti <3754> hkousa <191> qogon pollwn <4183> paroikountwn kukloyen <2943> en <1722> tw <3588> episunacyhnai <1996> autouv <846> ama <260> ep <1909> eme <1473> tou <3588> labein <2983> thn <3588> quchn <5590> mou <1473> ebouleusanto <1011>

31:14 <0859> hta <0430> yhla <0559> ytrma <03068> hwhy <0982> ytxjb <05921> Kyle <0589> ynaw<31:15> (31:14)

31:14 (30:15) egw <1473> de <1161> epi <1909> se <4771> hlpisa <1679> kurie <2962> eipa su <4771> ei <1510> o <3588> yeov <2316> mou <1473>

31:15 <07291> ypdrmw <0341> ybywa <03027> dym <05337> ynlyuh <06256> ytte <03027> Kdyb<31:16> (31:15)

31:15 (30:16) en <1722> taiv <3588> cersin <5495> sou <4771> oi <3588> kairoi <2540> mou <1473> rusai me <1473> ek <1537> ceirov <5495> ecyrwn <2190> mou <1473> kai <2532> ek <1537> twn <3588> katadiwkontwn <2614> me <1473>

31:16 <02617> Kdoxb <03467> yneyswh <05650> Kdbe <05921> le <06440> Kynp <0215> hryah<31:17> (31:16)

31:16 (30:17) epifanon <2014> to <3588> proswpon <4383> sou <4771> epi <1909> ton <3588> doulon <1401> sou <4771> swson <4982> me <1473> en <1722> tw <3588> eleei <1656> sou <4771>

31:17 <07585> lwasl <01826> wmdy <07563> Myesr <0954> wsby <07121> Kytarq <03588> yk <0954> hswba <0408> la <03068> hwhy<31:18> (31:17)

31:17 (30:18) kurie <2962> mh <3165> kataiscunyeihn <2617> oti <3754> epekalesamhn se <4771> aiscunyeihsan <153> oi <3588> asebeiv <765> kai <2532> katacyeihsan <2609> eiv <1519> adou <86>

31:18 <0937> zwbw <01346> hwagb <06277> qte <06662> qydu <05921> le <01696> twrbdh <08267> rqs <08193> ytpv <0481> hnmlat<31:19> (31:18)

31:18 (30:19) alala <216> genhyhtw <1096> ta <3588> ceilh <5491> ta <3588> dolia <1386> ta <3588> lalounta <2980> kata <2596> tou <3588> dikaiou <1342> anomian <458> en <1722> uperhfania <5243> kai <2532> exoudenwsei

31:19 <0120> Mda <01121> ynb <05048> dgn <0> Kb <02620> Myoxl <06466> tlep <03373> Kyaryl <06845> tnpu <0834> rsa <02898> Kbwj <07227> br <04100> hm<31:20> (31:19)

31:19 (30:20) wv <3739> polu <4183> to <3588> plhyov <4128> thv <3588> crhstothtov <5544> sou <4771> kurie <2962> hv <3739> ekruqav <2928> toiv <3588> foboumenoiv <5399> se <4771> exeirgasw toiv <3588> elpizousin <1679> epi <1909> se <4771> enantion <1726> twn <3588> uiwn <5207> twn <3588> anyrwpwn <444>

31:20 <03956> twnsl <07379> byrm <05521> hkob <06845> Mnput <0376> sya <07407> yokrm <06440> Kynp <05643> rtob <05641> Mrytot<31:21> (31:20)

31:20 (30:21) katakruqeiv autouv <846> en <1722> apokrufw <614> tou <3588> proswpou <4383> sou <4771> apo <575> tarachv <5016> anyrwpwn <444> skepaseiv autouv <846> en <1722> skhnh <4633> apo <575> antilogiav <485> glwsswn <1100>

31:21 <04692> rwum <05892> ryeb <0> yl <02617> wdox <06381> aylph <03588> yk <03069> hwhy <01288> Kwrb<31:22> (31:21)

31:21 (30:22) euloghtov <2128> kuriov <2962> oti <3754> eyaumastwsen to <3588> eleov <1656> autou <846> en <1722> polei <4172> periochv <4042>

31:22 <0413> Kyla <07768> yewsb <08469> ynwnxt <06963> lwq <08085> tems <0403> Nka <05869> Kynye <05048> dgnm <01629> ytzrgn <02648> yzpxb <0559> ytrma <0589> ynaw<31:23> (31:22)

31:22 (30:23) egw <1473> de <1161> eipa en <1722> th <3588> ekstasei <1611> mou <1473> aperrimmai ara <685> apo <575> proswpou <4383> twn <3588> ofyalmwn <3788> sou <4771> dia <1223> touto <3778> eishkousav <1522> thv <3588> fwnhv <5456> thv <3588> dehsewv <1162> mou <1473> en <1722> tw <3588> kekragenai <2896> me <1473> prov <4314> se <4771>

31:23 <01346> hwag <06213> hve <03499> rty <05921> le <07999> Mlsmw <03068> hwhy <05341> run <0539> Mynwma <02623> wydyox <03605> lk <03068> hwhy <0853> ta <0157> wbha<31:24> (31:23)

31:23 (30:24) agaphsate <25> ton <3588> kurion <2962> pantev <3956> oi <3588> osioi <3741> autou <846> oti <3754> alhyeiav <225> ekzhtei <1567> kuriov <2962> kai <2532> antapodidwsin <467> toiv <3588> perisswv <4053> poiousin <4160> uperhfanian <5243>

31:24 <03068> hwhyl <03176> Mylxymh <03605> lk <03824> Mkbbl <0553> Umayw <02388> wqzx<31:25> (31:24)

31:24 (30:25) andrizesye <407> kai <2532> krataiousyw <2901> h <3588> kardia <2588> umwn <4771> pantev <3956> oi <3588> elpizontev <1679> epi <1909> kurion <2962>TIP #25: Tekan Tombol pada halaman Studi Kamus untuk melihat bahan lain berbahasa inggris. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA